Goudsche Courant, maandag 6 maart 1916

arosdi I Toreo te vertrek n op fooduug mr dat q hanna wmmplaatMD alldan nog kannen bereiken n eenmaal per nuMid o M aa n dig par eente galeKtnhaid tera te ke Mn Den verloren iall i aan bedoild militairtB baortelingi mrden gegevan loodanlg dat bet noorwegvwroer cooveel mogelgk fkmatig vordt belaat te ngelen i ot de d p4t of da bataljonaxiommainianten Om venobil van opvatting ter uke t voorkoman bepaal Ik dat ala dnnr der eante oefening 8Vi maand moet vorden beaoboawd Noteboomen Ten beboeve van het R k sfjn voor dea aanmaak van geveerkolvan te Beee d Oelderl 95 noteboomen opgavoidwd Van de 123 noteboomenaan du lingad k nllen er 51 veid ynan N R Ct De klttuhandel In melk bedreigd HM UaoMlMiiMur van den uatlo MW t on l v n llelk lijtera lu Medorlaod deelt het Volgende mede Kn lom in ou land een groote etagnaOe in de MeUvoaimenlne neermfat ia net te begrt pen dat zg ü e in normale tiJdAometaaoa jliecton m den inwlkhandiei hun beetaan hebben daanoetle thaua erwtig in bet gedranc komen ha niet bet minot zi n dat de melk atUten Dese hebben vanaf de mobilitfattoeen uer zvaren etr om hun be taaq gevoerd en nog steede wordtdnce zwaarder £ erst wee het eengroote vermindering van den verkoop thans i het eéa groot tekortaM meU en daarbtj een builengeVo B huogen inkoojMprijo wat hen bedreigt ivg uergen diügt een licntetraal ol wijzen leekenen op uitKomM V vele plaaWelij e conmlHleB belast met de regeling der meikvoorKieolng loopeu elkaar eer in den weg dan dbC zij iele ten goede kunnen doen trots de moeite dke zg ervoor aaii den dag leggen Uegeheele kleHhiucodel hangt tegenwoenng bij ttfOml van den groothandel a t wi9ti ze £ 00 gloed als ooderij pt verdt Natunrli kanen mag toaatand zoo niet langer vooittkiren Ue meUulUters zQu dan ook van plan een ailfemeeae conlerenlie t h AKlen te Utrecht op 14 Maart e k dat ni m 3 uur in café dk Uüveibtid ter beattreking van den loï Ook werden reeda stappen gaAan on Yerei5 vamBg ng der fqrpijli ten voor doorvoer te verkriigea SadhT Ue Kamer van Koopbaodel te Liideo h t het Volend telc nm aaa a a Minister van LandliDuw lijrar held eu llautM gaaesden Jie i ainer v t Ko phandd en i abrieken te Leiden verzoekt Uwe t TMtltuH aértuedig haar benaddleUng te willen verieenen osn onmiddellijk disuibutie te beweiBtaUigeït van hoda aan aajet en aekeniabriek a in Leiden en Veeoendaal dt or de aoda comiaiMie tot wie belanghebbenden zi reeds tot hiertoe zonder suocea gewend hebbeiu tèn iude stagnatie in de bedreven te vooricomen iliwo p werd van den UbilMer bet volgend antwoond ontvangpen i iSoda oomndaeie geeft ziah alle moeite om distributie van soda tehevopdereu ondeidiand liiigen nopens gerezen nneUijUuiden te Londen gaande dienen afgerwaoht miatisoh gestemd te He loop van de ziekte ia ongetwi eld gunstig gansHger dan nQ Daoenibsr van het vorige jnaa al ia geweest aa de stand van de ziekte zou dAt eveneeos zijn indien de thans loo nde gevallen waren afgamaakt Dat de ziekte minder wondt bUikt uit het volgende in Juni 1915 bedroeg hel aantal gevallen in one land IHb in Juh 126 in Au urtua f 8 in September Bö in October 287 waarvan in de provincie Limbung alleen 117 t in dian tijd kwam uit Lhidtschland waar de ziekte thans aveneens afneemt veel ametstof over onJfce grenzen in November 233 in Decemiber 147 in Januari van dit jaar 7 en in Februari 13 üp den lea Maart j l bedroeg hel aantal niet afgcËmakte gevallen in ona land 31 waarvan in Zuid Holland 16 Het i wellicht niet overbodig hier do oandadit erop te vestigen dat ond r een gdval verstaan wordt een stal een erf wat dus beteekeot dat een geval van b v drie tot hoiWard koeien kan belrelfen Kekent men van het laatste geval al dat zich heeft voorgedaan dan zou men een termijn van zeven weken daarna moeten bepalen gedkjxea i de walden ti d de maricten falar varbdden zouden blijven Komen echter geen niettwe gevallen bij dnn is het niet onmogelijk dnt het verbod na b v vier weken kan worden opgegeven In de onniiddellijke omgeving van onze stad loopen £ aiu tien gnvallen j Van die eigenaars die thans ingesloten zijn hebben negen verklaard dat zij hel wenschelljker vinden dat hun vee wordt algnmaakt alleen de tiende is gesteld op hel befionid van zijn dieren en dus tevreden met hetj nieuwe stelsel De Insluiting zelf is volgens onzen zegsman niet zooals zij moest zijn o m omdat het aantal opzichters te klein is De ndnister van landbouw heeft korten tijd geleden hier in ten omtrek een rondreis gemaakt waarbij ham van ds zijde van de balingheibbenrien op zijn vragen bljmi steeds ten antwoord la gegeven dat hij moest afmaken ol niets doen Tegen dit laatste systeem het laten uitziaken van de dieren bestaan bezwaren Niet i aJleen doet dit doorzieken schade aan hel vee en aan de veeproduoten del internationale handel wordt er doorj benadeeld De landen waarnaar zij uitvoeren willen geen vee dat befuuet kan zijn en Slaagt men er in ons land van het mond en klauwzeer te verlossen dkn wordt daarmetlle hel internationale afzetgebied waarelohijnlijk belangrijk uitgeibreld £ r is thans alle kans dat men daarin zal slagen maar dit cal ifen volgens onzen zegaman niet liet g6volg zijn van het nieuwe stal maar eenvoudig van het feit dat de ziekte milder wordt meente bagrodttng an inkonntan an nif g i a t an voor bet loopende dieiatjtw verklaarden wij ons bereid de voor Wiing in het maka van nieuws nanplakplanlaen en h l ventaeel vei panhtsn van het recht tot aanplakken wtJkn vraag vroeger reeds aan da prde ina geweest opnienv in itudia te neman Ala gevolg v n die toeaeg S l de gelegenheid uw BM den tiitsing Van ons onderzoek mede te deelen en ham daaromtrent en voorstal te doan Tot nog toe wordt het aanplakken van zoowel de officiëele als de niet of£ciëela kennisgevingen bezorgd door een persoon die daartoe door ïïw Raad is benoehid en die daarvoor behalve de door particnlieren te geven by zgn instructie bepaalde vergoeding een salaris geniet van f 150 per jaar De plaotscn waarop deze aanplakkingen moeten en kannen geschieden zyn behalve muurvlakten van particuliere gebouwen welke de eigenzon voor dat doel heeft afgwtaan eenige door de gemeente ze i daj rzaam geplaatste borden en daarvoor aangewezen De HiJbttolendUbibuU Met ingang van 1 April a a zal h I kolenibureau te Ulreoht dat zich op verzoete der regeering tot nu met de distributie der inHusirie en huis i houxlOrandkalen belastte phouden tei oOStaau idtcdijk heeft het reeds thans opgehouden te functioneeren want hel daarvoor in de plaats getreden Kijks koleQdistiibutlei ureau gevastj d Ja vcustraat 4 te Ki ravenhage dirac leur Mr Dr W i i irowedn tevens directeur van de u reeds haar voorbereidende zaaanheden begonnen DaiLr echter de nieuwe oontraoten met 1 April ingaan en het risglHbureau zich v66r dien ti d oip de hoogte van den stand dier düstnbutie heeft te Stellen worden de balde maanden vóór April gebruikt tot het overneenen van de zaikeDi Voor dat doel zijn ook munrvlakten va g maentegebotawen Het komt ons voor dat deze plaatM niet meer voldoende zijn voor sta behooriyke bekendmaking van de gemeentelijke kennisgevingen en dat ook particulieren behoefte hebben aan betere en meerdere gelegenheid ttior het door aanplakken médedeeliogen doen aan het publiek Op ons venoak heeft daarom de 0ëmeenteBoow meester een plan ontworpen vooraan te maken aanplakbord waarvan da Commissie van bgstand in het beheer der gemeentewerken wier advies wg over deze zaak inwonnen ona voorstelt een dertiental op verschiilande plaatsen in de gemeente te doen opstellen Op die borden Zon dan een gedeelte kunnen worden afgescheiden voor aanplakking van de offidëele kennisgevingen terwjjl het overige deel bestemd kan worden voor de aanplakking der niét officigele mededeehogen De kosten verbonden aan bet maken van deze aanplakborden worden door de bovengenoemde Oommissie begroot op f 1000 Het komt ons voor dat door bat plaatsen van deze borden voldoende zal zijn voorzien in het gebïek aan aanplakruimte wanneer w bedenkan dat de mnnrvlakte van particuliere eigendommen welke de eigenaars genegen z n voor aanplakking af te staan tevens voor dat doel kunnen worden gebruikt Het d CommiMe voornoemd zjjn wg bovendien van maening dat het aanbeveling verdient met het beetaande stelsel van aanplakken te breken en thans tegeIgk over te gaan tot het openbaar verpachten van het uitsluitend raoht tot aanplakken Wn zyn nml overtuigd dat hierdoor het Snaoiëele belang der gemeente slechta zal kunnen worden gediend Immers daardoor zal het salaris van den aanplakker niet langeir ten laate dar gemeente komen terwgl daartegenover als inkomst de uit te loven pachtaom zal staan De kosten vah het maken en onderhouden der nienwe aanplakborden zullen dns althans gedeeltelgk kunnen worden goedgemaakt Eet zal dan noodig zgn dilt de atadsaanplakker en diens tnsgelg ks door Uw Raad benoemd plaatsvervanger eervol worden ontalagen Aangezien wg de verpachting met ingang van 1 Juli 1916 wenschen uit te sonrgven zon dit eervol ontslag met ingang van dien datnm DO aa geschieden Op grond van bc enstaandf doen B en V de noodig vootatellui aan dan Raad Op voorstel van den Voorzitter vand I a in d Raadszitting vanVrgdag j J werd dft vooratel ter visiegelegd Ontbinding hnnr gemeente tningrond langa Voratmanstrant B en W schr ven d d 3 Kaart nan den Raad Krachtens besluit van Uw Raad d d 21 September 1906 is door de gemeente voor den tgd van tien jaran ingaande 1 Januari 1907 aan den haar A Steensma alhier verhuurd de voorste aan de Prins Hendrikstraat alhier gelegen helft van den aan de gemeente toebehporenden tningrond grenzende aan de Yorstmanstrtiat tegen een hnurprgs van f 25 per jaar Het hnnroontraot zal doa 31 Dacembar van dit jaar afloopen De hnurdar heeft ona echter verzocht thans reads van de hnnr ontalagan te worden met dien varatande dat over het loopende jaar gaen hnnr meer door hem aal hoeven te worden betaald dat de op den gehunrden grond staande opgaande boomen en schnurlja eigmdoffl der gemeente worden yl achten het in bet beluig der gemeente aan het verzoek vaa den ambtenaren van hel kolenbureau tijdelijk op het regeerlngabureau werkzaam Als voorzitter van de oommlasie van advies voor het Rijkakolendiatributidburean fungeert professor Is P de Voorna als plaatsvervangend voorzitter Mi 1 C A Everwqn hoqW der afdeeltng Handel aan het snnlaterte Van Landbouw Nijverheid en Handel Van die oaanmissle maken voorts deel uit voor de importeursprodlucten de heeten W van der Vorm van de Soheepvaarten SteenkolenhandelUaatschapfii F H FentenW van Vli iiSngea vande Steenkolenketndetóvereeniging W chwaizer diractenr der najn tmi en Vsnsndging de heeren D W Storlt Dr F U Waller en Mr E P van Lansfcfcot vertegenwoordiigeM der veiihruikertr Plaatsvervangend leden diehetracfat hebben de vergaderingen der con niauie bij te wdnen zijn de heeren J Pb Pilaar P C Jongeneel en W W Horeman voor de imiMirtanw prodkicenleu J Qakiiarman i van Haiiselt en A B Miohieiseni voor de verbruikers De vrije importeuis die tijdSns de wericing van het kolenbuireoAi daAi4 lj niet waren aangesloten hebben zich diAns allen onder het rijksbureau geadhaaird wijl aan hunpri clpieele bezwaren naar hun meening ia tegemoet gekomen Ofsidioon de goede bedoelingen der regeeiingl waardeerende is men in de kringen van den kolenhaudel van opinie dat oe omwandighaden centralisatie der kalendisirlbutie niet verelschen wijl bij vrijen kn ort voldoende zou kunnen warden ingevoerd Intiu ohen is de invoer van Engelsdhe kolen belangrijk verminderd en hééft da directie van het regeeringabureau zicb hertiaaldeSijk met deN O T leldlngter zake in verbinding gesteld and t üet aigasiaen plan ia Z Exe dkm MtUfplar van Landbouw anl Altvoe 1 vopratal te doen dal m kan tot ItiPoin van dta kleiidiaadci Het invoerverbod van weaUlearWulen in Ouitaahland l a rednctie van Liet Tuinbouw Hchtgfl over den nieuwen maatre uer tnutsone regeerii om don invoer te verbieden van leveme planten atgeaneden bloemen bladeren takiteu en don doorvoer electiui toe Ie laten indien men zich voor h t mkrifftu van de daartoe benoodig de vuigunnlngen weult lot dm Ueieha HUUusaïr mr £ in und Aua ull be ttdgiungea Lulzowuier 8 jjerliu M beiko lt geen betoog van welke onl er lIeuibare schade dit invoerverbod ia voor de kwoake van aoUbloanen en suijgroen en voor onze boomliweekeM Aalsmeer Boakoop NaardenBusaum Oudeniboacti Dedemavaart en Veendam worden dan ook door dezen maatregel op zeer gevoeilige wi e getroffen indien het niet mogell zou blijken gunstige uitzonderingisfaepalingen ten aanaUn van onaen tuinbouw en zeer zeker ten analen van reed lang gaboakte ordenr te verkrijgen Ala een zekere gunst woidt vermeid dat o m planten welke reeds werden betaald doch nog olat wai den geleverdl alanog ingevoerd zidlen mogen worden Het wil ons VooritoaMn dat zulks vrij begrijpeUlk Is maar dan Is het ook niet memr dan bUliJk dat onze eoporteum die de orden van hun Duit he hajidelavirienden boekten zonr dar vooruitbetatlng te eiechen eu hetzelfde vertrouwen te stellen in oe wlldltelt imnneir afnemers ook nog de gttleg enheld zullen worden ge De N K Crt meldt Het bestuur van den NederlandSchen Slagershond verzoekt onS mee te deelen dat volgens ingewonnen inlichtingen het slui ton van de veemarkten hier ter stedte zoo nïoet worden opgevat dat het vee door de verkoopers kan worden aangevoerd en op de Stallen mag worden verkocht Deze opvatting ataat eigenlijk niet in Ujnraehl verband methetsiuilen ven de markten Immers zoolang alleen de markten verboden zijn is de aanvoer dat niet en zoolang niet tevens openbare varkoopingen en andere verzamelingen van i vee zijn vorbodBui kunnen de verkoopers hoin vee geiijk dat d gewoonte id das Maandags aanvoeren en plaatsan in de tallen die tot dht doei worden gebruikt Zij laten hun veednar dan den volgenden dag en hnnnn het op de atallen veikoopenj Maar dit ie iets andere dan dnt het Sluiten van de maritten aldus moet worden opg vat Geaengde Berichten Stadsnieuws Ontploffing te Amaterdam Zondegtntdijng omstreeks 12 ut werden de voorbijgangers lange het gebouw van de Ind strieele Club aan den Veendam teAmaterdaou opgeelchrikt door het plotseling stukapringen van een aantal groote winkelruiten gevolgd door het uilalaau van een witten damp Hat bleek dat de stoomketel van d 9 Centrale V r warmiDg van dit gebouw i oor onbakende oorzaak gedrongen was Spoedig was de brandweer met flink materiaal ter plaatse o in evesr tueele brand te blusaehen dodh er was geen brand ontslaan Er was vrij groote schade aangebracht en een zevental groote winkalruiteo en aenigs vensters z n geajirongen Een deur werd wegg alagen en vloog in een kelderrult van de Fa Vos en de Vries Door de poUüe welden de oieuwSgierigen die zeer talrijk waren op voldoende laiand gdioudan IVliliua te OatindMBi De vsMiliiUende berichten en ge rucbten in de couranten ook In de looale Madta van Qorindiain kw psB nltaen dOtrsnt bet olat émó GOUDA 6 Maart 1916 Ver ÖTvihi veemarkten enz enz Dft Minister van Landbouw heeft met ingang van 7 Maart a s het houden van markten openbare verkooipingen tenloonstetlingea on andere veroendgingen van heritauwende dieren en varkens van meer dtui één eigenaar verboden binnon dén kring van de provincie Zuid Hirflindl onnvuttende het gedeelte gdegcn ten Zuiden van den ajioorweg den Haag Utrecht doch met uitzondering van de Alblasaerwaard de VHSiaeiranlanden en hal eiland Overflakkaa Dit vaifcod is niet van toepasMng vee hetwelk ter Slachting in open J J U J jg gsbracht in steld hun planten ena in te voeren want thans worden zij achter gesteld bij hen die niets dan wantrouwen aan den dag legden Hel apreelct vanzelf dat het Ceotiaal Beatuur niet nagelaten heeft zkh de betangen onsar UoemMen en boonkweekenl aan te trekken door te bavoagder plaatse deze aangel genbeid aanhangig te maken en op de groote moelUÏtheden te wl en welk uit het invoerverbod sullen voortvloeien A n de leden der bekmdite m portvereeDifiQgen werd vla de bei uren vanodit omgaand aan den NedarlMMhen Fuinhauwraad opga VB in divto te doen van ds tot In rümêTi geboekte e nog niet ullfgavoam oiden teneinde te traohlep Oder overlagging dncer gegevens nog verlof tot invoer voor de betrokken kweeken te vwkriigni op bare etacfalhuizen De ngdingivan de openbare anplakplaataan B an V aohr ven d d 3 lliuirt aan den Raad 6n da memorie van beantwoording op het afdeelingaveralng betrsHende het voorbenidend ondnzoek der ge iMsi sna aan saOi t a 1 gevallen van typhuff t Gofiur cham vooikomende È bulletin van de N Gor Crt vermeldUe Woéi dag i 1 dat er etechto vin gevallen vooikwaoMn terwijl het Advertentieblald v Gitfincb n en Omstrekan in het nummer fan gisteravond 3 Mrt veimeldt dat onder de mdUtainn alehKde ook m eenige buqfargezinnBn vooikoiinen kapitein der genie H Bieilel e de sergeant H Bulten jn aan deM ziekten averieden Het is moeili een officiële opgave te krijgen doonlat de lijders ook de miUtalren n et hihet militaire heapilaal maar In het ZMenhuis aldaar verpleegd worden en volgens het regtement van dat ZlekenlUiis mogen geen iiüichtlngen vooral niet aan depeid vertrekt wolden Al voorzoTgHnaatregetan worden te Golincfaem genomen Alle miUtadren zijn lnge6ad alle lokalen der kazerne lAjp onlanet dk BJUMatiiein Vanuit hel Ziekenhuis die gelbnükelijk de Hoogairaal pa seereu nemen van de typhüegwallen dien koristen weg naar de begraafplaatsen IjA lTr BOtr 5Nr De veemarkten verboden Ten opsDC t yan den kraaben regeeriogamaatregel het verbieden van de veemarkten te Uotterdam in verband met het heerschen van mooidi eu klauwzeer in de omgeving van liotterdam heelt men aan de N E Ct van daekundlge zijde het volgende medegedeeld Men zou van het stand iunt kunnen uitgaan dat de Minister daar waar titaatsmijii u geen bewaking gegeven kan warden i werk j u or zou kunnen gaan met afma ken de Minister doel dit echter niet laat ulet meer afmaken en wil regee nu de ziekte bevrijden door inSlui ting helgeen nog noodt is gelukt en naar het oordeel van den MinUer ook nu niet zal gelukken Het is res B meer voorgekomen dat in den omtrek van de stad zich gevallen van mond en klaürwzeer voordeden Men heeft toen echter de mAikt niet gesloten oindat men een zoo inigrijpenden maatregel nietnood zakelijk oordeelde in de ovei eging aat men van Veeartseni uodige zijd algemeen van oordeel is dat bij het systeem van afmaken ten opzsdhte Van do markt nog al wat geriskeerd kan worden Bij dtt stelsel lavert n l leder gav l voor zich geen gevaar meer op omdat het afimken dat govaar qn rtd Hijk geheel opheft en WvendlélH heeft zelfs de radloaalste legeii t nd r van dit systeem er gieen Ilnanei bétalSg bij een geval te verzwijgen aSiigezieh bij de aar a die dé af lll make dieren hebben van h rijk ontvang DaattagenoVsr levert het sjrsteem van InHtollmi In dllopoidht eengroot gevaar mp Afgezien van hot feit dat de belanghAbende bi inaHultii van zijn erl daarvan geen melk geen mest ena mag laten vervoeren Spreekt het vanzelf dat hij veelal een groot Hnandeel belang er bij heeft te kuiuien maikten d w z indien hij een aantal koeien voorde markt gereed heeft en bi doz g spodinglboeren bedraagt dit aantal metermalen 36 heeft hij er In zeer groole mate belang bij deze beesten aan de markt te kunnen brengen Niet alleen geldt algemeen het oordeel dfet een aiachtrijpe koe nooit in betere conditie komt dan zij op dat oogenbllk is maar bovendien moet de eigenaar deze dieren bij inslnlling gedurende vijf zee weken voeren alvorens hij ze ter moikt kan brengen Bédtonkt men n dat in dazen Ujd de kosten ven dat voeren op f 1 50 per dag en per koe komen dan Springt het belang dat de eigenaar heeft bij de vraag of hij ol of niet kan markten duidelijk in bel oog waaiiblj men d n nog moetaanr nemen dat de dieren indien zij worden ingegoten do r de ziekte niet zuHen lijdta of wel in waarde vermlnxieren Heeft men nu in zoon geval te doen mbt oen eigenaar dia er een ruim gawatlsn op na houdt dan verzwijgt de man bet uitbreken van de ziekte onder zijn dteren lot nadat hij ter rkt ie geweeBt en het gpreftt vanzeJI dat daardoor het gevaar Voor beMnelting in hooge mate wondt vergroot Beaknet vee op dk maritten 1 g l bekend de grootste bron van verspreiding van de ziekte DK een en ander heeft er wel toe moeten leiden de inarii en hier ter stede te verbieden een maatregel die aan ée veehouders do groothandelaars en aan allen die mei hel bedrijf in nauw vertiand staan do oafé s niet te vergeten grooteSchade berokkent Van welke beteekenis de maritten hier zijn blijkt aMoende uil het telt dat op de veemarkt die op de Dinsdagen gehouden wordt ganAddeld drie duizend koeien worden aangevoeaid Op zichzelf is deze maatregel ook al niet atdoenite zoolang tacb hal vervoer kan blijven doorgaan blijft ook daardoor de kans van bedmatting beetean Hel zon dan ook in het stelsel paaBen jok dit vervoer te vertdaden infien de ziekte zloh mocht ul lbreMen E4kter is er goede reden om l n opzicbte van dll laatste opH Heer Steenama te voldoee en wg hebben daarom de eer Uw Raad voor te stellen bet hnocoontract zooala beven omachrevan te ontbinden Op vooratol van den Voorzitter van dui Raad in de Raadaaitting van Vr ag j l wsrd dit atok ter viaie gelegd D Bink De N R Ct fchrgtt De heer E D Rink met ingang van 1 Vfi benoemd tot direotenr van bat poatkantoor to Rotterdam is 10 April 1876 als surnumerair der postergen in dienst getreden en werd in 1877 benoemd tot commies Na eenige jaren li diea rang to heUmi gediend en de bevoegdheid voor den telegraafdiengt te tobben behaald waa hg achtoreenvolcena directonr van de vereenigde kantoren to Steenwgk Velp Hoorn en Onoda Tuaaohen de djrectiën van de kantoren Steenwgk en Velp vervulde hg de fimctie van adjonetinspaotonr dw poaterijen en tolegrafie te Arnhem De ieer Rink deed zich in veralMlande vaktydBohriftartikalen ala een zeer hervormingagezind en bekwaam ambtenaar k men en atoat bg het oorpa in boog j I Kaaaln pwftne Do B 0 T heeft aan de Kaasvereeniging doen wetan dat koaa niet veisonden mag woeden verpakt in panfine elk arilkal uit het bnitonUnd wordt betrokken nitelnitond geoonaigneerd aan de N O T en waarvan de doorvoer ia verboden Het bestaor van de Kaaavereeniging heeft nu de N O T verzooht om medewerking ton einde te verkrggen dot voor parofine aangewend ala omhnisel van kaas opheffing van dit vobod worde verleend Hbld Uitbreiding woning slniawachtar Mooijdreohtsche Verlaat Daar d e gemeente woning vand alHiMwaohter aan het Moordrechtanhe Veilaat voor den teganwooidlgOB titularis H J SchoonAwwoerd te klein is geworden is door dte Com niMe van Bi tand in het beheerder Oemeenterwefken aan B en W vooirgflSleld een disr aangrenzende hulzen aan de TnrMngelaijde eigendom van da Wed A Varzijl Steenwinkel aan la toopen voor f 1000 B en W kunnen zich met dienprl wel vereenigen en zouden het hnuqe na bijtreiiking bij de tegenwoordige ahüawachterswoning aanden slniswachter voor tl per week willen veihmren Het voorstel daartoe is aan den Raad d d 3 Maart ingaaonden Op 1 Mei e k zullen de mal de N V van aasuranlien tegen de gevaren van brand L Union gevaatigd te Parijs agentschap Gravenhage voor den tijd van tien jaren afgesloten overeenkomsten van brandverzekering voor de gewone edgendosnmen der gemeente en voor die der gemeente asfabidek afloopen B en W achlen het gewenscht om deoe overeenkomsten waarin een zeer billijke verzekeringspremie ie bedb nr gen wederom te hernieuwen en de MaaMhapplj heelt zich daartoe bereid verklaard B on W stellen daarom den Raad voor opnieuw voor 10 jaar bij genoemde Maalscha pij te siaureeren Tantoonstelling en Congres op ganeentelijk financier gabled Door B en W la aan den Raad voorgesteld als bl van belai stalllng in ée door de Vereeniging van Ambtenaren der Gemeente Financien te Aaisteidam te organiseeren tontoon lalling en congres op het gebierfider gemeente Hnanciïn een bijdrage te geven van f 25 De Witta Bioscoop De vorige week hield dé ContrftleCnnaniasie van de Wilte Bioscoop haar jaarlijksiche bljeenkoml t ten hnize van dteii heer Vos Deze aamonkomelen laten altijd een zeer aanr genome herinnering aditer bij hen die ze bijwonen door den gezelligen protügpn toon die de besprekingen kenmerkt en dbor de gulle gastvrijheid van den gastheer Aanmerkingen op de vertoonde fibns en de wijze van éitploltatie werden er niet vernomen integendeel alle leden der Comraisale waren eenalcmimg In hun lof over it mo B die ploitanl zich geeft m het de bezoekers van zijn bioscoop zoo aangenaam mogelijk te maken verschddenh M van HrSt nite te een prettige omgeving een bondige dulddijte explicatie en muairiE zooala men ze zeer zelden in zulke t richöngien hoort Aan de oomnrisMe ward alsnog als Md toegievoagd de heer J van Krananbuii alhier CInadkoop ngabtiHd tarwe meel De Minister van Landbouw heeft de volgende ojraslaire gericht aan Bnr gemeeatara en Wethonders Bft de vantipkUng van goedkoop ongebnud tanrameel is ait den avd dat sank in ds aante ploata gedaciit aaa de baaohikfaaarataUing voor de inwoners der Qemeenten De oontrAle regeling welke ingevelge mgn circulaire van 24 April 1914 bg de verstrekking van ongebnild tarwemeel door de gemeentebesturen ia ingeatold stelt dua in vela gevallen daann maatregel feitelgk sleohta toegankeljk voor inwonen der gnmeento elva Zoodoende ktmnen in veraehillende geaaenton schippers en andere personen zonder vaato woonplaats mat van het goedkoope brood gebruik makan Dit nu komt mg niét billgk voor Ik illoge n daarom verzoeken voor Mover de ton uwant bestaande c ntrMa regelehng desa categorie van pareOnen feitelgk van de verkryging van goedkoop brood mtaluit in die Impaling wgaiging M brengen en mg deae ter goediennng voor to leggen Het apreekt van zelf dat de controle ioodaiug behoort to zgn dot het den schippers en anderen peraonau zonder vaato woonplaate wonle belet gebniik to maken vanhnnwiaaeleude verbbjfplaatsen om meer dan het geoorloofde kwantum van s kilogram brood iioofd per dag bekomen OpkMUt miUtla en landweer Naar wj vernemen ligt het in het voornemen om de dienstplichtigen van de militie liohtiiig 1916 toegewezen aaa de lie bataljona of aan het tweede gadeelto van den genie autodienat ter mlgving op to roepen in het tydvak van 16 20 April e k De voorgeoe nden worden twee maanden later ingeIgfd Alleen om zeer gewichtige re denen ook atudiebelangen kan uitstel van eerste oefening worden verleend De dienatplichtigeu van den landstorm jaorkiaase lyll zullen aU volgt Worden opgeroepen Zg die bestemd zgn voor de genie ten deele omatreeka J0 Apnl en ovengena omstreeks 2U April eu overigens omatreeka UI Mei eJc zg die bestemd zgn voorde infanterie tan deele omsueeka 31 Mei en overigens omstreeks 10 Juli e k 2ïg die beatemd zgn voor den autodienat omatreeka 3i Mei e k zg die beatemd zgn voor de vestmgartniene omatreeka lU Juli e Je zg die beatemd zgn voor de wielrgdera Omatreeka m Apnl e k Hnldan ad I JCen aai opjfieaonoiea jongens nebben simerenavond uit pure tmiamine d on ae J nitl lVgel de irulten van een aantal pakhuizen ingegooid en ingeslagen Ja zelfs gangen ZIJ zoo ver dat zi hun schoen udttrofcken om daarmede deruilen stuk te slaan Nadat de politie gewaarschuwd wfiw staagde üaza er in deze helden I te pakken te krijgen waarna zij oveiigabracht werden naar het politiebureau l aar bleken in hun schoenen de sneden te zitten door de stukgeslogeu ruiten veroorzaakt legen d ee baldadlgen wordt een strahrervodging ingeatal Boskoop Het lienjarig bestaan der Vrijtuauige Pmpaganidacliib De groote zaal van Hotel Klaaseen was Zaterdagavond geheel gevuidii de aanwazigea van alle rang en stand besohouwendie blijkt het wat een belangrijke plaats de Propagaadaclub in Bo akoap tuoeemt Na hst welkonwtwooiil vkn den voorzitter dep hoer Weller die voorin de dames hartelijk verwelkomdemet den wenaoh dot zij ook in grooten getale lid en donatrice der vereeniging nllijhten worden bracht hij voorioopig een woord van dank aan het Boekoopsch alii orkeatr dot zich bereid villig beschikbaar stelde voor deaen feaatavoodt r Ëen liitg ooht pirogïamma voor opgewekte feeaUauciek werd door lUt kranige gezelschap van jeugdige Boakoopsobe dilettenten onder leiding von den onvermoaiden directeur den heer C Noest ten gehoore gebracht In de panze werd de feestrede gebonden door den heer De Jong Tweede Kameriid die in een sieiSljke rede in t kort den polWekeu toestand van hst oogmbiik besptok en daaihij btjzondaren lof aan H M de Koningin en de Minisiers London en Cort va der Linden Trenb an Pos thun voor hun houding en werken in vertiand met den wereldkrijg In hoofdzaak echter betrof zi i opwekkendOx refle hel doel van de Propagandaolub n l niet d n actieven politieken strijd voeren doch zich daartoe voor te bereiden De kwestie dér vaneohilpunton van V D VrIJ Lïbfr raal of Unie Uberaal loeh in een kleinere emeeate van weinig belangi Wijven bij de prop Club geheel terzijde Hij sprak dan ook zijne alkeuring uit voor da oprichting in den lamfa van een vereenigfi Da Jong of Nieuwa Radlealen Ue l rop Club worde gesteund vooirol finaooleel door leden donateurs en donatricee I De voorzitter bedankte den apreker voor zijn levendige speech waarna het feest werd vervolgd Pe muziek weeoklonk weer t aeheeu of dat Boakoopsobe strijkje onvermoeibaar was De muziek werd afgewisseld door een kort tooneelbtakje van eenige dames en heeresi getiteld J a 40 jaar in Boskoop up delittantenwijze werden J Komedju de Vier aohureu en het Garnizoen herdaoht waarbij vooral de hooldrol door den heer H tut verAenstelijke wijze werd gezongen Het past ona niet te spreken van de BükaeD ieber die als groeikoortjes bij onze jonge altisten nog schijnt te heerschen Dat zal echter na meer zulke gezellige avonden wel beter worden In het Fecfltlied dat door alle aaiiiwealgen evenals de refreinen uit het toomalatukje trouw werd medegozongen werd natuurlijk onze algevaardigde Jbr Van Doorn nog eens herdacht Na uHing van het olfi eele feeetprograonma werd hel bal progransua afgewerkt waartoe aanwezigheid van de ouderen niét noodig was Naar men ons meedeelt was é i weer echt gepast Bcdioopach gnellig SeringiendSafstal Hel O M bij de Haagse Rechtbank vorderde heden tegen W R booonkweeker te Gouda tor zake van diefstal van Seringen uit een kaa van de Elmia M Kosltev en Zonen la Boekoop 4 maanden gevaniglen i a S t r a f Mr de Klercq te Leiden pleitte clementie en verzocht onMag uit dft voorioopige hechtenis De Rechtbank achtte geen tonnen aanwezig dBt verzoek hi te willigen en begiaalde de iiUspraak op 18 Maart a S Stolwyk lijiadsvergadenug van Stolwijk op 1 Maart l ll Tegeuwoon waren de Voorzittar en alle laden Na opening der ve g uleriiig wordt de presentielijst geteel i worden de notulen dar yo va adering galeean en onveranderd vastgesteld eu geteekeud Er wontan ter tafel gebracht getlezen en voor keoniageving aangenomen de volgende ingekomen stukken als Ie ven de ifliond uld fi omgiaale te Sdloonhoven het Verslag ofyar 1915 2e van G ed Staten terMgaiair dong der goedgekeurd Sohooigeld en Hondenbelasting ohiera voor het dienmjaar 1916t 3e Wu A Nataijl alhier houdende danitbetuiglng voor de gemeentelijke subsUle iwti ilöOt Bjaaia tot wederojoeMtqeiii leond voor eijn idloM zopn ikav Ier tegemoetkoming In de Verplegingakosten in het getlioht Endegeest Vervolgens wordt vastgesteld een heftingsvarordenJng op den HoofdaiSjken Omvlag dezer gemeente in verband met de RI OkonMtenbelasting en wordl hiermede rekening houdende een beahiit genomen tot veriiooging van het maximum van den te heffen Hooldelijken Omslag met f 1000 tot een bedrag van f 9000 een en and r mot ingang ven het Bolaatingijaar 1916 Eindeiljc wordt nog gelezen een adres van dten heer B Kievit arts a lhier houdende verzodc hem van gemeentewege een garage te doen bouwen voor berging van een uto of een rijtuig waarop wordt besloten wanneer do daarvoor te maken kosten niet te hoog behoeven te worden opgevoerd een berpIoBts tedoen bouwen tot berging van auto of rijtuig waarna de Vergadering na de gebruikelijke rondvraag doordien voorzitter wordt geelalen Polsbpoak Tot Predikant bg de Ned Herv Qemeente to Polabreek ba Schoonhoven is beroepen Da F Kgftonbeltte Leerdam INOEZOWDEN BuUm varamtmxirilUjkheii 4tr üad Aaan de Redactie der GoudSche Courant Mag ik mijnheer de Redacteur een ploataïe voor het volgende vrageb 1 VoMna de voor te stellen be ating ip d oorlogswinsten zal naarde ogbladen onS makten dua Voordy meerdere winat van dUaendgluiwn niets van de volgende lüDOgld 5 proc de daofaanvolgeade 6 proc enz tot een raazlsnum van 25 proc voor een oorlogawinst van 20 000 gid of meer geheven worden I Dat is etgariijk t Tan het giraote heeft men iets groolSch te verwachten En de ooriogMrinal ia In Nederland groot Men mocht dus verwaohten dal haar aandeel In de kosten door den oorlog veroorzaakt ocfc groot zou zijn En iiedaar hel belooft een mniifje I baren Nu heh ik niet in de eeiWe plaats h oog op de winsten van 20 000 gId en nwer ook dil peromtaga kon en verdere officieren en civiele auloriteitói ook de Minlste van Odrlog van Marine van K oioaidn ah van Justitie waren daarbij tageil woordig l iaiKhea 1 en ü uttr daalden aetitereenvolgens 8 van de 9 vHagluigeni die te Boeslerberg zijn opgeMegen Even later k lvam te Scliencsilngen berioht in dat het 3e vliegtntg woariu geveten was da liüteaant der infanterie W C J Verrteai met den waarnemer den kapt vAn de Jagers J H HardMiherg een nood landing te Hendtnk Ido Ambacht had moeten dkien Nader wordt ons nog gtineld dat het 7e vliegtuig bedtuwd door den luit der vaat art L J Roeper Boéch met als waameaner de luit der veldhort J Fabius wagens een gebrek aan den motor nabij Delft ete noodlanding heeft moeten doen maar na 20 minuten opodlhoqd weer is kunnen opatijgsu De vUegeniere hebben na edn uur rust den tocht voortgezet om over Zantvoort en AmaterdEun naar Soeaterberg terug te keeren De volgende vliegtuigen heibben an de verkenningsvlucht dedgenomeni Volgoi de van vertrek L A lil P M van Wulfllen PMIhe ras luit huzaren bestuurder A Cramwinckel luit veldlart waarnemer L A 7 L J Roeper BoiWh luU vest art best J Fahius liilt VeMart waarn L A 4 L F E Coblija U inf best L M Doend ls reri lni Mc waam L A 3t W C J VenNoegb lult inf best J H HardsUbais ka r R jagers waarn L A 9 G A Koppen Uilt vast arl bast Jhr Hepelaer van Driel kapt vest art waarn L A 10 A N S W L Ooblljn lt it huz best P H Hekk ma flltm waarn L A 18 F A van Heiiat auit inf bast H A A Bitsen luU inf waarn M 11 A a Thonaaont Idit ter zee 2e kh beSt A PleaUUn lult inf waarn L A 11 A K Stenp Wt inf baat G A de Brauw luit inl waam N B L A LuchtvaartaWBelIng M Marine hooger zijn want de winnende hand is mild en een inkeeping van derg jke wooderboomen kon uittaraard niet werkelijk diep gevoeld worden Boveodiea aieran a het laadMchap te apaoizaaan dan dat ai door faun opbreogal de achalkM bovenmatig zouden kunnen doan vullen Meer bedoel ik de oorlogawinaten van twee drie vier dulaond giuldens wier gelukkige bezitteralean teder om zloh heeft en waaivan er legio zijn zoodat zij met elkander vete grooten zouden makan en da som der totale heffing bijeen meer fliiA percentage tot een meet balar meiijk cijfer konden brengen Maar belaas I Slechts het bagatel van kele procenten vraagt men van lino Nog eigeriljkar Is het dat 1000 ghj oorlogswinst geheel vrijgaataidwoidb terwijl iemand die door daoorlogaomaiandigheden f 1000 n i nder inkomen heeft en bovendien gekneld wordt door de tagenwoordlgiadure tyden den vellen £ pukderoorlogialseten fc dragen wordt gegaren Waar voor die groote winsten varmoedelijk nog energie en risico Werdveredscht zijn deze lagere oorlofwinsten gewoonli in den Schoot geworpen enkel wegena depii istijging hunner geprodtaoeerde aïtike len y In het algesneen mag men toch zeggai n men had redui om té mogen verwaohten dat de h iiltenglewone oorl ogiaJiaallen in hoofdzaak voldaan worden uit de misschien tlenwaal groojlore ooirlag a Vlast en niet gelegd worden op metwohesi dte door de oorIbgsooiatandigheden gedrukt werden en veraimden MlJDhe de Kedaeteur mijn dank Üw Abonné X SPOXST Voetbal njlabwen van wedatrUdan la kl Qaiok H V V 2 1 Haarlem H r C 4 1 Heronlea H B S 2 1 Sparto U V V 6 1 3e kl D T O P L V V 0 5 Rotterdomrich Tooneelgezeldchap Hel Kotterdamsdh TooZeelgezelSchnp Waarvan dé heer Ed Verkado zooala men weet de directie heeft nfld gelegd is naar het Hbld meldt gereorganiseerd met den heer P D van E aaten al direoteur gerant Hsn d n heer Frits Tartsud als roede firecteur Een Raad van toezldit biyttdeondfernoniing ter zijde Staan Ooudaohe Voetbal Bond Ie kl Alt Weerb T O P 2 4 1 Boakoop Olympia 1 3 0 Sohoonnoven if Strnia nfgek 2e kl T O P 3 Qonda 8 afgd Alphen 8 Alt V aarb T OJ L V V 0 6 Laatste Bericlitêii Ware het niet dat wQ de ledaotie van de Ooida he Oowantf atalUgl taMofd hndden een kort vttslBg to gaven van dezen wedstr d wegenk verhindering van den gewonen aportredaotoor we zonden ons long voorj het einde snel nit de voeten gemaakt hebben Nn woonden w de vertoening tot het de toe bg Aan het WcMeiyk Front PARUS 6 Maart Het communiqué van gieterenavond luidt De vijj amlelljke versterkingen noordelijk van SoiSBoiM warden door Fran he batterijen vernield i de vüMdelilce weiken op verschillende plaatsen tï Argonne beeichoten Ten Noorden van Verdun zeer hevig bonlbaidement voornamelijk tu Schen het Huadremonl boflch en het fort Dououmont De aanval werfl echter door den vijand niet herhaald In het dorp Douttumont waarvan de zoom nog In het bezit dw Prailsdhen ha had geen verandering plaats Een aanval der I uitltohers op devoorgeschoten tellingen in het bost oostelijk van Vaoherauville erd dopr ons geheel afgeslagen InWóo vre in de huurt van Freena entènOosten van Haudiomont krachtig bom bondkroent Aan hot gieheele front werd dboVdo Fransche artillerie kraBhtIg opgetreden en de vijand die oprukte ten Noorden van VaAerauvffle èS het boSch beaehoten zoomade ioopgiravan en den zoom van Ix uvemont Een Fraaadhe vHegtoachli wierp gieterenavond een aantal bon men op het Station OonllanS terwfflhel daar zeer drgk was Wy anllen echter da voetballiefhebben maar een volledig vtnlag beaparen We willen volstaan mat een herhaling van een nitdrtikking die wy op t terrein boorden van san der toeaohonwera oL dat de eane partg voetbal apeelde en de andeie oomedie Het reanltaat waa da het oomedieapelende elftal enkele apelera uitgezonderd er in aüugde met niet minder 4an 5 0 to verliezen van een venwakt L V V elftia Verder zullen wy ovet dezen Wedatr jd maai zwggen De veritenningavlucht van uit SoeSteTberg Hedenmorgen negen uur al de mlUtalre vllegenlem opgeattgen te Soealerberg en vandaar gevlogien naar het veronderstelde vijandelijke gebied ten Zuiden van de Waai OSp het terrein waa eenig pabUek aanwezig De opstijging had plaats in tegenwoordigheid van dan eomimaodant YM het vllegfcaa fl Een juiat vooihijtrekkead batalion met muziekcorps hield halt en liet gedurende de opstyglng vroQÜjke marschen hooren Telegraftscli Weer l eric t van hot Koninklgk Metoriologinih Inatitnut te DE BILDT Hoogate barometorstand 7714 te Ha aranda Laagato barometerstend nabn 60 to Zoid Dnitaohland J Verwaohting tot den volgandwi duu Veranderiyiè Uier nia i Igke tot ooatelgke wind Het eerst Vertrok het vliegtuig L A 16 baitunrder P H van Wulftten Paaihe ro rve hiit der huzaren waarnemer A Gramwinokel luit der veklartill en vervolgens vertrokken de volgenden om de 5 minuten Elke vlieger maakla eea groeien cirkel boVen het terrein om een hoogte van mlnatena 1000 M te bereiken waarna zij in zuidetijke richting vertrokken Vliegend op eea hoogte van ten n nste 2000M moesten zij in den vieihoekLage Zwaluwe Waalwijk TUbergl Bred t een vijandelijke colonne opzoAen dJe o betrgkksB wa ir daar ergens maircheanle vervolgens aneenwbnien temperatuur om A Ie Qihse Rijen la en en mflb elg vrieapunt ü krachten t JÊfr om een tweetal SCHOOI HOVESrrWatt Wrteri a pulijsn uean noteering OUDEWATER 6 Murt AaweMer 1 partijen jSj taks wegaodc olnfa 25 K G Goudsche kaia le aoort f So I 5o waardere Igi f id oot J met Rijksmctk fSi f met dWa jj Allea per 5e K G Handel ilng batterijen 0t lm In de duinen bij Katwiji K gaan opzoeken De lan ding geschiedde daarna voor bot Oranje Hotel te Schevenlngen waar H M de Koningin het si ouws bijwoonde Hen seint ona nil dan Haagi i De landing te Sdneveuiiweaii werd door hondeiden Wjgowoond H M de Koningin Z K H de Prin da I Opparbevolhabber vele opper booM