Goudsche Courant, maandag 6 maart 1916

54e Jaargang oTemarae Tan ihet AODTIDyK A aen artikel zonder brak PRIJS DER ADVERTENTIES Van 1 6 gewone regels met bewf muniBer f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereen volgeiuie pUatsiiigsn worden daie twen twee berekead Dienstaanbiedingen per plaatsing Tan 1 5 regels f 0 35 by voorvilbetaling elke regel meer 6 ets ReElamea fO 26 per regel Groote letters en randen naar plaatsruhnte Telefoon Intero 82 ue hand dat de Zweedaohe luNoorache fabrieken zooveel te doen balh ban dat zij hoewel dag en nacht welkende niet aan de besteiliiigen kunaien votdoan Hoe verleidelijk de opdiracht uit Eualand dan ook was om één milliard doosjee te leveren men nweat er voor bedanken Evenats er bedankt waa voor de beatellingen van de Franaohe monopolielaibriaken De fabrieken kunnen op het oogeniilik niet vergroot worden en kunnen geen nieuwe klanten aanneanen voor zij de oude eerst bediend hetiben In Belgil Het BalgUidie Parieanent Den 4en Augualua 1914 telde het Parlement 306 leden IHO behoorden tut de Kamer en 120 tot oen Senaat In het begin van den oorlogi dwaalden er 70 in balllngachap rond Later dwaalde bun aantal tot 4ft Het grootste deel vertoeft in Nederland eenigen bevinden zich in Frankrijlc anderen In Engeland on aen enkele houdt verblijf In de Vereenigid Staten Venaoheldett volkavertegenwoordlgers zijn In gevai naahap In Dultsohlaigd o a Theodor afgevaardigde van Brussel en Verhaagen van Ueot Een lid van de Kamer is In balUnglA hap overleden de hear HuvamianN ataatantinlater Eenlge voUbSvertCfgenwoordlgera hebben van al deu Iden Auguatus dlenat glenomen in het leger hot zijn de b arbn Tlntiez oud artillerie kapitein votkavertegenwoordiger vani hBrlerol Devèze en Crick volkavertegenwoord gera van Brueiael Brifaut volkavertegenwoordiger van Dlnant PhlUppaviUei Paatur volksvertegenwoordiger van Nljvel Daze twee laatsten oefenen nfx het ambt van mlMtalr audlteur uit Twee volk4verteganwoordtg ra de beeren Peul Hjmnana en Endle Vandervelde en een senator graaf Goblet d AlvieUe weiden als ndnlatera In den Kablaelaraad geroepen Van de senatoren heeft aen twintigtal geotvri eid In den vreemde gezncbt Eenigen zijn in ZwitaerianI anderen in Frankrijk en Engeland De Senaat heeft van het begin der vijandellldieden af een vrijiwiimger geleverd de graai d Uraal die zelfs In uniform de zitting van 4 Auguatus bijwoonde Men moet daarbij opmerken dat de Belgl ohe Eerate Kamer aieohbs toegankelijk ia voor de burgers van meer dan veertig jaar De Senaat kon dus niet ved vrijwilligers leveren De Jongata aenatcr Is vljf an veeriig Jaar In het begin HUUR Eed PmmUIS aan de Vest 111 ing iigd ur n boog 4 50 Hl b f d S 80 M Te bevragen Jjj W BOKHOVEN Jaagpad 19 Hier zeide hij en modit ge uog rekeningen of wlaaels vergeten habben laat het mij gerust weten dan zal Ik u aog een ohèque geven Uwe achuidbekenteniH kunt ge mijper post to4E iiden Klohant greep werktuigelijk naar de cheque op het ooge ibllk kon hij geen woord uitbrengen iets dat wel een onderdrukt snikken geleek was het eenlge geluid dat hlj uitbradlt Hij greep de hand van zijn weldoener Irukte dl knanpaclitig en ging zwijgend de kamer uit Het begin der vergelding mompelde Heu Werllng toen de deurachter zijn neef gesloten waa Daarop at aUe bij zijn bediende Zeg aan mijnheer Heyl dat ik h m weoach te Sprek p aprak hij tot den man Sohmelder houdt mij voor one Udll prevelde hij weder HIJ wil zijn best doen om mijn onschuld te bewi ien Nu daarbij moet ik hian bebulpzaani wezeji HOOFDOTÜK XXXIV Tot AiSver waren alle nasporingen dor politie vrudhteloos gebleven de gestolen juweelen waren niet teruggevonden Wordt varTolg4 M I OIjTTIHI QEVONDEN VOOKWERPEN Op eiken werkdag dea vooniuddlUix tluwcben 10 d 12 uur zijnun het huHsau van poUie te Uuuda loUcbLmi tm te bakomea uotreut de navulgeude aldaai gedeponeerde gevonden voMnietpeo ti aii t e to i pexiemoiuMuaii met inbcud i iJ tanUeixtoo8 eu haiutnboea ut liatapeaip een apaarbamkzegelbodbje een i eevenrpatapltue eead inempanipMile een howlie Vüortfl £ i n te bevragea ilMo ambaBii bi M Ueuker KoU pantraat 20 en rin et a bi W de Wit BoomgaantstRtat 1 een wUt bnwd Hj J Snit Uouwe B8 een tafweirbraod i v i Dmaij jouwe 112 een bril bij H de Jon KarnenMBuilaot 31 een oorbel bij ti Uoauaa Wakaatraat 10 een K K kerkbüekje biJ Gonmeni BfrieiingHtr Uö een kmüfa bij C Kramp Ketiiatiaat 79 m portononnale mat gfwiobt Wj J Tan Til Kuiperelr i een kuWeutoop bi M Willens Beo GtT Flerinrag 12 eni lap maucheiOMIol W C P Boot N Haven 262 een R K kerkboek bij Zuiddam Boalekade 130 een porteloonioaie met inhoud bij C van Vliet Boelekade 121 een handMioen hl J ée Wit Bloamendsal 5fi een baiMl van kinderwagen bij J üeranki v Stnjenwfraat 10 een paar h a w to o he en en bij E Steenlamd lloel uide HO een dnimstok bii j Heerken L Tiendewag 69 twee paik e0 Ui B 1 l aa pe W 2eug iaat 44 een naaldenJMber MJ X Bloenwndaal furfnvarla 18 een brodhe bij L User VaaataaaMraat 1 een portetnonnaie met iuh bij J Wesel Moiwijkeraluie een ma je MJ v d V de K Qroeneadoal 5 een oorbal l li J v d Emde Waehlelatraat 10 een baad vau klndvrwagen bij de Jonc Baelrtcade 66 een leerboekje bt J Htalemburg N Haven ïlbb een ring biJ W Uul Kaaon 366 een poM o nnaie met int bij v Hietatdiaoteu N l aïk 4 eenpurte euUle niet inli bil W C Kuiige UaHwe tWi eau oorbellet e bij v iiJjk Ueuaanatraal 62 een paraplule bij J de Jong KaniamelkHtool 71 een lorgnet bg W Kljbwija lurhnarkt 69 een apoorwei IboiuMmeni He kl BIJ U j llougeveen K aueniatn l 7U eeahaUbamll bij U Vemiare Katteu ltn al 91 een bogagedirager bij C J Uoateiir Ufa Haam 12 eeu kluwen aujet bij üninDCB Uroeuendaal 93 ueu poppemnnna bij J Mijllug I L Aoiiiaatraat 9 een porteuwonaw iu t inh bij PostkaotODT albteB een hond bij V d Herig Kleiwegiitraal 23 een brij in élul biJ M fxboorel Haaon 139 eeu etconpeulootfjo bg tt Haaior Klaiw 8b een vuediarbak Uj A Botb Kldtler v Oats weg 49 eeu jougenMrui bij C bin ke Weeaeri 36 een taocitje met mhoud bij EngeUireaht Karneinelk loot 4 en poiMnMnaaie met inboud bU Wed Aodera N Haven 133 een anobaudl bij ü Kalumjer V O Botfiatraal 28 een cedntuur bij C J Kok Tankaohip U Bleokeallnari een broohe bij C Kuiter WaolUehAraat 26 een horlugekettlng biJ C WiUtonburg l urfina kt 57 een tuk van paardentmg bij H WlsM Drapienateêg 10 eeu broohe bij J dié JUieiJ A d Viaohmaritt 3ti een d 8 bij A van liueiie Moordr Verlaat 1 een deel van tuJgivecBlierael bij D v d Starre 3e Kadie 66 een poitenwiuiaie mei iohoud bij Heek Haam 190 een annbandje bij Binnendijk BleekeraiMugel 64 een algannpijpie bij M Sliedreoht lauwe 1U8 een taHchije met inhoud bij A van Oe Kleiweg 69 een broofae bij J vau Katwijk IJaaellaan 66 een oorbei bij W Kok DoeletwMraat 8 een horiogering met medaüle Uj Uooaia Groenendaal 19 een poiMnotnoaie met Inhoud bij U ilul SjMoratraM 23 aen haodHcditien bij ijamlatein i Willanstaeg 5 een kutpmes bij G WoudeiiiiaiK Kacneondkaloot 72 een EnfpeWidie aUatal bij C Cramer N Maria 10 een knifwiea bij B Spee RabaanKeeg 21 een rigaren pijpje bij D Vergoed Komljnstoeg 68 en dnnhorloge bIJ H Bloot Ledhimaiatrait 8 een rogaUtaoilia bij W T Bekkenr C KetelMraat 39 OoudK 1 Maart 1916 De Commlsaaria van PoltUe BBRTHEUX AdverteiUiëo V Hiermede geef ik tolnga laadvwMD kennia vaa bet ot tlydan Tan dW heer JAN VAN 6INN8KEN dia my ainda mim Teertien jaar troaw heeft gediend W J FIJN Haaatrwiht 6 8 16 13 mnnr II nil OPÖERICHT irM Toedart uw V e met de uieere miartaw LIJNZAADROEREN merk STER en W U 28 4 m SOVIIBOONEIIKDEKEH morii W L nitmantende door hoog eiwit en retgehalte en groots Toedingawaardc aMw Mptomn Parii 1900 JSaatm Oouéftn MeAaiUim VÉH ileJOrrijÉlefl r ir imm II TNniii iirt ItilL OnbttwUtbaar het bette en geedkooiute moton4 wiel Wearwell R wielen i i siil iiirlik u lu il priji A O E NT Aim D £ GBOOT Kleiweg 7 OLDA Prgaooaranten gTsUa IMPORTEURS OEBB 8IEB0L Amaterdam Openbare Verkooping om contaat geid on DiNSDAO 11 APRIL fWUM it ni t des voormiddags Sft 9 oren aan de stal hoaderg van don Heer F H WEÜEMAN aan de Peperstrut te QQUDAi t n overstaan van den te Haastrecht gevealigden Notaris J KOEMAN d n geheelen aan den Heer Weurman toebehoorenden ris By biljetten breeder amaohraTen Daaga te voren Tan 9 tot 5 tiren atgeBummerd te aïen Bi deze verkooping JiM aiata vrorden bjgebraoht 26 De Verklaring van aanaprakelgkheid van den kaas prodacanttegenoTerdenkaasbandelaar wals die ia Taatgaateld door de Ned Vetaeniging van Kaaabaadelaren is in boekjes van 50 tuks i 25 ccirt en van UO staks i 50 cent voorhanden bji de DIOJKKBRU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 f0f Bn beatellisg van minatena 5QÖ Verklaringen ineens worden dese sooder tttra koeten mat finna naam bedrakt 20 Door Oooda kennu Yoor k i Q Bodegrmven een IHnk v ijtig P p $ Toenemende verdiensten en j toekomst Benoodigd kapitaal f 600 waarvoor garantie gegeven wordt SchryTeD onder motto Agentwir a h Oontr AdT Bur MAX R NtSES Amsterdam jg Weggeloopen ainda Zaterdag j 1 een HerdenhamL Iniaterend naar den saaai van WUIy Tegen belooning twog te baioigei jOH L VAN NIEKERK 10 MauUncU Medicinale Levertraan Emulsie Levertraan Drogisterij Westhaven 11 Mil unit iiRocU ip I ItH II UIT HKT MaöAZIJN VAN RA VËKSWAAY ZONEN Qonii rcHMM Deze THEEËN warden afgeleverd in verzegelde pakjes van t ij wee en een half en een 2 fed tms met vermelding van Kommer en Fr s voorzien na nevenstaand Uerk volgens de Wet gedeponoard Zich tot de nitTearinE Tan geëerde ordeta aanbevelend J C BUI voorheen J BBBDBAABT Li A a E3 TPA 6 Maart uur Soo One Geooe gen Gganaskerd bal onder M dinig van den heer B Stara €ld € 9 Maart 8 uur Nieuwe Schouwburg 11e AbonnOneutsvoorstelUng 1 1 Maart 2 anr Gebouw Bouw Weningtoetaiciit OndenMndH anifleóe Anneaaorg 14 Maart 8 uur Soc d BAi a Alg Verg Ver de AnfcaoM bool Ifi Maart 8 uur Nieuwe Sdhonwtaag Ang le Bo eh Heiwie Hom BdImU varaacfaa w wmgi iW DiededaeUnv t iM ca aiitvaiis vergaderiogea eoooartaa vennakaU dea ma am daaa km Ib na te rvioeldeih Electrische Drukker U BBIKRUAN k ZOON Oaidib o 130 1 Dinsdag 7 Maart 1016 tWIMlHË GODMiVT Verscliijnt da lijka iA i behalve Zon èö Feoetdagen PRUS VAN H£T ABONKEM ENT Per kwartaal MM Idem firanco per poat i 1 60 Met Geïllustreerd Zondagsblad i 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aaogenomen aan ons Bureau Varet 31 by onze Agenten oen Boekhandel en de Pbstkantoren Telefoon Interc 82 wmÊmmÊÊmmmiÊm imigmmmÊÊÊmm adiuten bi deze wanliopige kradxtaontwikkeling vergeats zullen zijn opgeeffend aal het uur vau hun ondergane gealagen zijn Gelieal FrarAr k richt den blik op onfl Nog eeumaal verwacht hef dat ieder tot bet laatat zijn plicht doei Het atuk is onderteekend door dea genoemden generaal commaniiaint van het tweede leger De bevelheliber van het regiment heeft er het volgende aan toegevoegd Deze bekeüknaking van deat ge e2 n coiniatndant van het 33e regiment heeft de overate aiecbta mal een ofimeiklng aan te vullen Het 33a reglanent aal zoo noodlg weten te sterven maar wijken nooit De bataljoosMionimandant teelcende er bij aan Dit bwel moet tcmstond aan de saaimgeroepen ootI agnietta worden voorgeleasenf De loop der feiten heeft el 3Se in£aateriere g4Aneat der FranOiAien waartoe het bevel zich rtcht het volgende lot beatdioren Den 3en en 4en Maart vocbt het om het dorp Douaumont Op beide dagen leed het ematlge verliezen De gevangenen betoonden zich wanhopig Zq klaagden over leiding en verpleging Het aantal gevangenen ateeg den 5eu Maart tot 24 ottieteren en 874 Het aanvurende bevel van dton leger aanvoerder die er niet voor terugideiaat een natuurlijk nooit ultgevaardigden oproep des Keizers uit te spelen leidde het regiment daa niet tot dh overwinning De alag bij Verdun Volgeus baricfaten uit Pari i dd 6 Maart zijn nog de volgende bi con deilieden bekend gewordein aangiaande de gebeairteuaaen bij Verduo Het apoorwegverkeer naar Heti vanuit Duitaohlaad voor paagaglei staat atil daar massa s troepen en gesduit vandaar naar het front worden vervoerd Zoo ia zwaar geachut naar Abaocourt gebraeht alwaar ook groote afdeelingea genia troepen ziln aangekomen De DuitaHibers hebben zioh versterkt in de puinliopen van het door hen veroverde dkirp Douaumont vanwaar zij tradhtten verder vooruit te komen In de nabijheid biervan lig gen de lijken van meer dan 7000 Duiwohers befaoorende lot een Bvlale die btj de aanVallen op het dorp door h Fraaadte geschut enmitrailteurvuur zoo goed ala vernietigd werd In de omgeving van Vaux werden 300 Duittfche aoldaten die de Franrtoh ateltingen nadardai door het ontploffen eener mijn geheel ver Uitf even 1 BBIHKHAV BH ZOOI reign Commitee De Joodache Werk Liedenboud in Engeland bat doot lAiOien Wolf geatiehie Joodsoh vak vertrand Vooral In Amerika heaft ie beweging veel aanhangers verworven Waar het te New York ge houdeb Congres van 390 000 Joodache arbeiders zl met het program vereenigde en besloot ala demonstratie voor de edMchea der Joden deii eeraten dag van hot vrede ongre een algiemeene werkataking van Jood ache arbeidera te organiaeeren D beweging die ook in Canada ved 1 gang vond omvatte ook de Joodicli llurgcrbevolklng Op het oogienfclili heeft het Congrescomllié dat onder leiAng Staat van dai bekenden po liticus XjouIs Brendeia een millloen georganiaeeide Joden achter zlA Het plan van dit condtt om in een offioleele vertegenwoordiging dar Joden op hot VrodeBcongMB belooft zeker te zullen alagen Een Speciaal tljdBohrUl The CongreeB hwudtzich bezig roet de propaganda voor dit plan terwijl ook de Amerikaan he socialisten de eWchen der Joden beunen Dezer degen zal oen door don Weenaohen Zioniaten vereenlging uitgegeven vorzaaneiweik veffaohijnen waarin allc wat de beweging betreft Is a meng bnacht lauHtara an de ooriog aedeit het uitbreken vannen oorlug u lu ue gebeele wereid de kweai ue van bet georek aan luclteis ac tueel geworden üiu het gerucht gaat trat biSsenkort in uoliaohw d da lucilers weel met onbelangrijk duurder zullen worden aohrtjit de Vorw rts £ r Ki n hiervoor veraohiUen ue oorzaken doch de vooroaamate uMet hierin geiooht worden dat setiert het begin van den oorlog de houtuitvoer uit Hualand die bijna de geheele Luropeaaehe ludfera iniduatria van hout vooaosig verboden is Kus laad dal zelf in zijn behoefte aan lucilers voorzag heeft genoeg hout uoch gebrek aan de noodlge obemi called vooral aan ohtoorsure kali roode phoaphor en zwavel aniimonium Zoodat de rageering gedwongen waa de tamelijk hooge invoerrechten op luollera voor het jaar 1916 op te heiten en een bartelUuc te doea bij Noorsctie en Zweedaohe falbrieken van één milliard dooajes Noorwegen en Zweden zijn ds eeiuge laniden van Europa die lucifer exporteereu en daar oe groots luoifera fabriaken In Polen en Balgill door den oorlog vernield werden en de Dtutaohe Ooatenrijkaohe FranSchs en Engelache te lijden hebben onder gebrek aan grondatotfen ligt het voor ieligd terwijl bij Bras een Duitacbe vUegmaehine door het Fran die geh schutvuur g ctrotten in de nabijheid der Duitache llnlea ndiMtortte waarbij de twee ii Eittende Duitaciie offloieren om het leven waanen Aan het Mfiel k Pront PETROGRAD 6 Maart Offloiael Ruaaiaohe torpadobooten hebben Trebiionde gebombardeerd en een groot aantal geboawAï vernield De Tnrkaohe knatbattaryaa beantwoorden het vnnr londer aaootl De Maaunda gasoalcen Een Reuter tetegraaa uit Londen metdl d d 6 Maart dat het Engelaicihe atooanadilp Maaunda gesonken la De bemanning la geirfd Spaanach atoomsdpi verbaan Een Keuter talegra4 aan da N K Ct meldt 1 Het Spaanoohe stoomschip Principe de Aaturiaa ia gjatamcbtend drien ten Oosten van Puota San Sebastian op de rotsen gatoopen en la vijfl mauuten geaonken t leden der bemanning eu 57 paeaaglera zijn door het Franaoha atooofdilp Vega te bantos aangebracht 333 aaaaglers en 107 leden der bamannlsg worden varndat Het Spaanache as Principe deSetruattigni la ter plaat van de ramp De Principe de Aalkitias valk Bareeloaa naar Buema lyraa had liaa Palmaa den 24en Febr veriateei De Principe de Aaturiaa waa een in 1914 gebouwd a B van 8871 ton Het behoorde aan de readarij Pinilloa Innulardo en Co te Cadhc Hed De ioéwi en de vrede Men achnjft ona Sedert eeoige maanden ia een actie aan den gang welke ten doel heaft JoodBche vertegenwoordigera naar het vxedeacongres te zenden In Europa heeft de bekende Zlonidlenleider taax Nordau Uet Initiatief genomen tot deze aotia welke beoogt in alle lauden gelijkt teLling der Joden te verkrijgen wat betreft de oationAle en burgerracftiten Ook zal gestreefd worden naar deze gelijkstelling Ig Paleatina waar de Joden beleinsnerd worden In hun zelfbeetuur Immigratie en grondaamwervli Uit dit program hebben zicli vereeoigd de Joodache Bonden in Zwitserland Oostenrijk en Scandinaviö Ala men de Anglo Jewish AasoQlatlen hei Conjoint Fo De Oorlog Aan bet WMtdVk Front ilet i ranSche umnuoiquévan b Maart luidt Gedurende den natnilddag heeft de i ranaobe artüleria in Argonne verschillende zwakke punten g lbo it ardeerd bij het beadt vau Uheppye en den weg AvancouxtMaiancuurt In de atreek ten Noorvten van Verdun had in deu loop van detn nacht geen enkele inlanterieactie plaata Op den linker MaaaoevaT kwiMu het bg tuaachen ioozeD tot eeq hevig artillerieKevecIlt In den aector ten Weateu van Douaumont en m Woenrre beacfaoten de Fransohe batterijen met levendige held de overgangHttlaatsen der lluitaohera De alag bi Verdun Uit Berlijn wordt i é 6 Maart g meld Het volgende bevd van g ineraal Kdoin ia gevonden blJ eea gevangene van het 33e Franacbeln laiiterieregitDent SiodB 21 Febniarl valt het leger van den Kroonprlna met de iua annin van alle krachten onae stellingen fun Verdun aan Nog oooif heeft de vijand zooveel geacfaut in werking geateld nooit zooveel rauaj tie veraohoten Reede heeft taj zijn beate le geritoiqpsen die hij eedertv g maanden voorbedacbtdijk adhterat l M lrt tot An la aten man e IM agivold gebracht Hij vemJauwd zijn infaatene aanvalleu zonder aiolt om de zware verlieaen te bebotnkueren AUeH bowijBt welk een waarde DuiWchland hecht aan dit oUen W het eeiMe in groeten eüjl wa het ainda langer dan een jaar op ons front beproeft Het beijvert zici een gun lgen alag te alaan dieeeg einde maakt aan den oorlog waaronder zijn bevolking zeer zwaar lijdt De droomen naar uitbreiding lo bM OoHten verblelfen Het aangroeren van de Ruaalache en Engelache leger baart onruat Dea Keizere oproep dien overioopera ona brachten iiAull d ware redenen van deaeq vertwijfelden aanval One vaderland Bjiua Bteat daar la tot dit oHenaiei RwUwongen maar onze lalOn wil zal dm vijand verpletteren Daarom gelaat Ik den aanval Hun slalen wil zal aan onze weerstand kraoht br en al in Lotharingen In Plloardl in Artoia aan de Yaer e in Champagne Ten slotte ïullen wij hen overmaeateron Wanneer de be e troepen die hun nog over FEMJIUjETOK aieohia imet moeite ndanlrukta WerUng den uitroep Ooddank I die hean op de lippen lag Hij geiocit aan zijn ouaclnikl vervolgde Bidiard en betoofde aanzijne nicht dat hij alles in heiwerk zou stellen om die onr luild te bewijzen Mijnheer Hartmana ter wille van tt en van de vrouw en do iiter van dien ongeluiücigeB man wenach ik u van gaaacher harte gaiuk toe dat de heer Schmelder daarin moge alagen In ieder gaval sal hijsttabastdoen Zei Jenny Heet de Jonge dame zoo Ja antwoordde Bacbard blozend Hare oudera djn geen OjubeBchaaMe meitfcfaen maar zij is werkelijk een terne Zij betioekt de Koninklijke MuzlAschool heeft een pia 4iUge slem en zal zeker later en beroemde zangsras wopdeo Zoo zoo Maar laat oaa nutot uwe aangelageniieden tarugkeeren Wat zijn uwe plannen Het waa mijn voornemen bulteneAanda een betrekking te zoelccaï houdt ge dat niet voor het beate Neenl Niet Wat zotidt ge mij aan raden Blijf bij uw leOhtaü eerde studie Ala g die taat rareh weiptge mMscUan een praditigen loopbaan wsip Maar da toestand waana Ik op dit oogeaabUk verkeer Uijae MhnU den Mijnheer Hartmaan ge zljt tegenover UHj openhartig geweeat Ik w it dat tegenover u ook zijn Ik ben zeer njki ik heb naj een groot ver mogen verworven en ben oAar DuMschland teruggekeeid om met mijn geld zooveel mogebjk goed te doea Toen Ik mijnheer Heyl over u boorde aprenen dacht ik oitfDiddeilijk dat ge mij wdlicht zoodt willen toestaan u te balpen Ik beoit meer gdd dan Ik goed weet te plaataeni achuldeu heb Ik niet laat mij daarom de uwe ovamaanen Ontnogeli kao ik aoUsr isla S Aw9ling6re 69r9 Nadruk verbodaii Zeker zaker I zeide Werlln met culk een Warmte dat Hldiard verwonderd waa over zooveel belaagBteUln Ja dat moet zoo blijven Maar zooeven hebt ge dein oaam genoemd van den oncalukkigen man hoe r Heiuz WarU i Toen bij Goldatein noemde ala dd ma die hesn loo sobandeUjk in ié klem had gebracht ging WerUngeen illin door de leden dooh apoedg herateWe hij ziali en verzocht ztju gaat voort te giaan HwAaiid legide een openhartige bekenteola al hij verborg niet Toen hü allee geaaBd had eindigde hij met de woordesa Than nu ge met allea onntront mij battend zijt zult ge moeJ ten eriinuMtk dat ik goed handel met Miin loopbaan ala rechtaseleerde vaarwel te zeggfti en wne betrekking te 2o ett e mij genoeg opbrengt oiaer van te leven Ik kan mij to niet verder dooï mijn vader ktteu onderhouden nadat hij reeda mihia acbulden betaald heeft Neen Ofotk WarUng vooralniet nu het inkomen van uw vaderIn den laalrten tijd Terminden isaooala ge cegt 1 r j Bovaoaieii koMan mijn tttnle en nielit hesK Teel en dat moet too blijven Juist zoo Natuurlijk heb ik de verslagen over die zaak in de krant geleaen Nu zou ik Mn vraag willendoea Zeg mij eens openhartig gelooft ge dat uw oom madewliuldigwaa aan die vreaselijke miadaad Uichard aanatde Dat bagrUp ik wel viel WerUng hem in de red maar gekiunl een leening aluiten Dait heM geblj Goldkein toeh ook gedsAii nietwaar vroeg hij gUinladi Bdu Dat ia een gsldsdbleiaa Telgen bondanl pexoent I Nuwil ik n het geld IseiMi zonder IntereM daar ik volstrekt geaai zaken meer wil dtoen Ik zal u ncMqu geven tot een bedrag dat ge daarmee aan al uwe verpUohtintpen kunt vokloen en ge balault irij bat geèd terug zoodra ge aU reebtagalaerds to de venUeuaten koot Jamea Walter nam plMts aitaün BctutJKurcaui en acbreef een oMt M van tienduizend oiaik 1 Vroeger gelooide ik het antwoordde hl toen docb uu koealerik toch eeiilge hoop dat bljouadnildig wa Waarom nu vroeg Wsrlii haaatitf Ik ik heb leta venvamen Wat hebt ge vernomen vroeg WerUng aan iUohard Het achljot wel nrijnheer Wal ter of Ik u idata varbargen nsarg houden Ik zal u dan nog een een gebdm meedeelea Eenigen tijd geleden waakte ik kenal met eenjonge dame dSa toen wiet ik hetniet verwant is aan dencoimilssaris der gehalnie poUtie deq heer Sobmelder Welnu r Zaer kort geladaa Ts r l a lia sUnii dat haar oma aan da otaaobuldvan Helac Wetiiac dooll