Goudsche Courant, dinsdag 7 maart 1916

51e Jaargang L o 13033 AdverteDtiën V Behoren MARTHEN SaOERD WnXEM non n P ROND Jb j 3 EOND Ai oii Beden overleed de Heer SIMON KAPTEIN in den onderdom van 77 jur De exeontenrenHettamentair W DE MOL J VAK KRANENBURG Oonda 5 Haart 1916 13 LESSEN in ten kappen dan volgens het oor pronkeillke plan bedoeld was Post en Verkoersbelaetingeo DuilBchland UU Berlijn wordt d d 7 Maart gemeld Do voorgestelde toeslag voor hot Rijk op de Post en ïeiograaftnrieven bevat voor brieven iirietkaarten en drukwerken vorhootpi tot 5 pf voor pakketten tot 20 pf voor posiwissels aangeteekende brieven postbewi en tot 20 pf Telegrammen kosten per stuk in het stad erkeer 15 pf on overigéna 2r pf meer De tarieven van den tdefoonwori den met 20 pero verhoogd Hot vraohlbrieven egel in het spoorwegverkeer worden tot 3 M verhoogdDe invoering van een nieuw zegef tot 30 pf voor stukgoed wordt voorgesteld In Dultsrhland Een HavaS telegram uit Kopenhagen meldt Hen meldt uil Berlijn dat de DuilSOhe verliezen te Berlijn groote verslageudieid hebben teweeg gebracht Er had Dlnsdiag j l Unter den Linden eem beloogïug van vele tateooden personen plaat die door de troepen werden nlteméedroven De LiHditraliii bovan Engeland Kon Hauter telegraro meldt d d 7 Maart uit Londen Het ministeriel van ooriog meldt dat thans lavaatguMeid dat er bi den vijamMljken luchtraid op den 5en on tien Maart negentig bomsneti zijn geworpen De bonnmen chijnen zonder ondtensoheldl op de plattelandla distrtcten te zijn gegooid hetgeen te wijten is aan het feit dlBl de Zeppelins ten gevolge van het ruwe weer in hot onzekere veriieerden wat betreft hun riohttn en bovemtien bevreosd waren hun bommien niet kwijt te zijn vóór At zij in het dionicer terug moesten koeren Er werd geen militaire schade aangericht Do verliezen hebben alle de burgenbevolklngi gietroffen Een dlelr zwaar gewonden is gekorven Het aantal dooden bi agt dorlien liË L ISGRVl G De BURGEMEESTER van GOUDAI brengt bij cfeze ter kennis van de belanghebbenden dat d oor den heer Directeur der Directe Beta n ea enz te Utreciit op den 4en Maart 1916 executoir zijm verklaard dB Voliaarakohieran noe 1 2 3 en 4 der Perakineele bela tin over het belaatingiaar 1 16 idat vooTtaétld Kcihieren tor in vordering zijn gesteld in handen van eu heer Ontvanger dat ieder dia daarop voorkomt verplicht is zijnen aawfci op dKn bij de Wet bepaali d n voet te voldoen en dat hed inffaat dte tertüijn van zes weken binn nen wedken de reclamecf bebooren te worden ing dliend üoudB den 7en Maart 1916 De Burgemaeeter voorn E L MARTENS Latp en Glrieksch mnaeboden I door todent in de olusieke letteren Brieven No WBftBneau Ooodtob Coarant Qonda 10 WiailiDEISDErOll Z die aan het Depot geleverd I hebben in het tydvak 6 April 1915 tot en met 29 Februari 1916 en nogi geen betaling daarvoor hebben ont j vangen vrorden verzocht voor 15 MAART e k hnnne rekeniagan met bgbeboorende bom op het garniioanibareaa in te lavenn 16 DE KAPITEIN Cot Verloreii f 3 Bankbiljetten van f 10 op het ri vao Wed VAN VLIET Karnemelkiloot of in de nabijheid Tegengoede belooning terag te bezorgen Adrei te bekomen aan het boreaalvan de Oondache Conrant Vn Uieuwe Schoiiwljurg Sociëteit ONS GENOEGEN Donderdag 9 Hurt 1916 il DIE HAQHESPELERSj BI DUABD IT ERKADE EnNY IHEDE 11 Voontdling in het Abonnement Op verzoek van eenige trouwe Schouwburgbezoeken NONHI BIn 33 633 lein a WeUninlworp tot heffing van vergoeding van kosten voor afgifte van consenten voor uitvoer De Ministen van L N en U en van Financittn veritlaren in hun M v A op het Voorloopig Varslag der Eerste Kamer no èns bovenstaand welHontworp te deelen de opvatting Bl ipel van Indische aleur voorsohotll en éthioa in drie bedrflven an ilJAN PABRICIttS Aanvang 8 nar preoiea l Eatrie voor H H leden en hunne 1 kuisgenooten 1 1 75 per persoon I Entree voor Niet Leden en vraemde i lingen f 2 per persoon Loge Stallea Baloon Loting der te bespreken plaatsen op V oensdagsvond 8 unr Entree voor de Galerg zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten daarvoor znn te bekomen en plaatsen te bespreken k 10 Mat per plaats xtm Woensdag 8 Haart des namiddags van a 4 anr aan de Sociëteit Alle entr e prtizen worden verhoogd ipet B o voor Auteursrechten knapt hebben nadat hij het eztra blad gekociil bad waarin de moord werd beiiend gemaakt Dit is voor mij het zekerste bewijs dat WerUag eerst loeboroidBelon voor do vluoht maakte nadat hij nieuws van den rnoojd ha P vernomeu Ge wilt bewijzen dat hij oiv ChuMig was en toeh wilde taij vhiciilen Weizeker Omdat Mj dienavond bij den graat in huis waa geweest dit la buUen twijfel an dal hij geld van don graaf heeft bekomeni en misschien zijn er nogveel meer redenen die wij mot kennen waarom hij zich niet kon zuiveren van do vroWelijke venlenklngdie tegen hem moest ontstaan Ikblijf er bl de siArik toon hij vanden moord hoorde en daai lj deangst en aandoening he3 ben hem eenberoerte op het lijf gejaagd en zijnplotseilnjgien dood veroorzaakt Dat l t ülch wel hoeren maarer is toch een zwak punt In zeiProft na eenlg nadenken Als hetwerkelijk Werling Is geweest diecognac gehaald en naar huis gebraoht heeit waarom Is dan defleaoh niet in de kamer gevonden öchmelder keek bedreraroeid voor lidi Zijn aoibtgenool had gelijk waar was die fleKoh gebleven Wordt vervolgd MM ndra kool nar Waa3ta Ma Daw amnttlHni ntlm haH II hiaitl kmiaM a oa fc ar an Bliaaalw aa aa l aaalnaliw i a plaataaa aa aial aaa lawaaaa trala Eenve rtrottw dadresl S voor hel maken en toileeren I S van MraiBELEN I big S Na IIE88IIIG Peperttraat 24 Ootida B Billüke prgien prima mateP liaal Reparatie nu alle menS beien 14 TE HUUR Een PUmiUIS aan ile Vest 1 1 tagangdauren hoog 4 B0 M bi Md 3 50 M Te bevragen bij W BOKHOjVEN Jaagpad 19 22 Adverteert iii dit Blad hreiHi lol MliÉil van leWapliik in Kelzengracht 153 Amsterdam Tel Interc Noord 107 HAtd Schriftelijke Curtussen I CURATORIUM H Mr Dr C P SCnOCH Prol Dr H D 1 BODENST H Dr H C PRINSEN OBBRUOS Jhr Mr L H VAN LENNEP Onder leiding van bekende Leeraan organiseeren wij 9 M schrlfteiyke Cunussen alt volgt verdeeld I A Handelswetenschappen 32 cureuuen H I Boekhouden populaire leergang en examen cursua Han H I rekenen HandeiscorreBpondeotie Nederlandsch Fransoh Dui H Engeltcb Zweedsoh Russisob Spaansch Maleiscb Handelsre M l Handelsaardrijkskunde Handelskennis Warenkennis de Tech k M I der Administratie de Techniek der Bedryfsreolame de Tech k I der Etalage Rtenograüe SehoonHchriiven Machioeschrijven M I N B Speciale laergaogen voor d praktljk dlploina s H I B Talen 24 cunusaen I Fransoh Duitsch EngeUch Italiaansch Spaansch Deens H I Noorsch Zweed8ch RuB8iBCh Maleiscb Latt n GriekBch Eapera B I bovendien een Onraus in de Algemeene Literatumgescliied H I N B Blliondar Cersossen voor het Staatsixainen Oude Talen A 1I C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cunussen H I Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werkt M I kunde Electro Tecfaoiek Ltjnteekenen Meten en Teeke I Vak Duitsch Vak Engelsch I D Ontwikkeling en Beschaving 30 cunusaen H I Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psy M logle Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetoric e B I kunst om zioh uit te drukken Aestbetica Muziek Muziekgesc H I denis Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en Sexu e H I Hygiëne Schrijven zonder fouten een goede Stnl de Verbete g M I van het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwe HH Journalistiek Herhalings Onderwijs Uitgebreid Lager Onder M I Fröbelen Slójd Spollelden Dammen Schaken Fotografee H N B De Cursussen Harhallugsonderwlls en U I O omvatten alle sell vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cunussen I H Ecansch Duitech Engelsch Wiskunde H B F Opleiding voor een M O tl cunussen H Nederlandsoh Fransoh A Duitsch A Engelseh A Geso H 1 denis AArdrqkskunde Staatsinrichting Staathuishoudkunde H kunde Boekhouden Schoonschrijven H Q Ctinnssen voor de Vrouw 5 cunussen I H Da Teohniek van bet Huishouden Kookkunst en Voed M leer Linnennaaien Kinderkleeding Costuumknippen en 1 tanmnaaien H K OpteMIng tot Ambten en Beroepen 7 cunussen H Postale Aardrijkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kan I B toorbediende P en T Opleiding Kommies bij de Belastin en I 1 Opleiding Handel Opleiding Techniek I B N B Bafealve voor de hier genoemde aniMM elr k s m Si nn gekedeel I 1 nartWals opleiding Snmumeralr m Adsplrant Commles P e T I 1 RUksverMlwrlngsliank Rl kspasttpaarbaak Spoorwegen Qe M neenU AdniliilstratU Ministerie Rllkswateratast ent I H Van het onderstaande neme men goede nota I S De OursuBsen doren minstens 3 maanden hoogstens 3 aar I 1 Normaal lesgeld 15 per kwartaal I m Wekelgks wordt den leerling een les toegezonden ledere 1 m les bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les 1 M eventueel wordt uitgewerkt Fkrsoonl k contact tusschen docent I M en cursist 1 H Leergangen voor beginners eenigsains gevorderden en meer I M gevorderden Speciale repetitie cursussen De examenoursnssun H worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit liefhebber volgt i S AYgesoheiden van de afdeeling Schriftelgke Cursussen is aan H het Burean een afdeeling verbonden voor Adviezen Inzake H Beroepskeuze S leder die slch voor onas schrHteHIke Cursussen of voor onie Be m roepsadvisien Interesseert vrsge loider slch eok maar eenlgsilns m BON te vefMndan ons gratlfprospectut dat alle verdere hllionderheden 166 JOH OPBEL Jr PIr op Als Abonné op de GOUDSOHË COURANT wenscht ondergeteekende geregeld na uitgaaf ontvangen te beginnen met 1916 inrr TENPQRJIFISOH VERSLAQ an do Handolingon an den Oomeontoraad wan Qouda tegen vergoeding van IS cents per kwartaal bij vooruitbetaling Naam en Woonplaats teTOA Maart 191 DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT BOOGLAMPEN VERVANGEN LAMPEN JslIoniiijkePÉriÉalJeissaDeDUaanWorimr OPÖKRICHT Wi Voedert uw Vêe met de xutuere murure LIJNZAAÜROEREN mefk STER en W L 28 en SPVABSONENKOEKEN merk W L Uitmimtende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BereDiploma Partje 1900 negen GouAen MedaiUu VttllruBa MErrpelen r i mm nmm wk 14 Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Rijwielen zijn snel siirlijli u laag in prijs ADR DE GUOOT Kleiweg 79 GOLDA Prysoouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam De Verklaring In Huis I behooren aleedt Wybert i blcHen bij de hand Ie Un om g xe bij hociten verlcoudheld of katarrhale andoeninften direct = £ S te kunnen aanwenden ZU ima g j = ken aangenaam en hebben veel Ê uUwerklni Qt alle apotheken en drosutm A o cenL g I Tabl en van aansprakelgkheid van den kaas prodnoent tegenover den kaashandelasr zooals die is v stgesteld door de Ked Vereeniging van Kaashandelaren is ia boekjes van 50 Stuks i 25 cent u van 100 stuks i 50 cent voorhssdsu bij de DRUKKERU A BRINKMAN I N MAMCrïU I IV By bestelling van nun tenli I BOO Verklaringen ineens worden de 1 zonder extra kosten met firmf n l I bedrukt 30 g E TP A 9 Maart 8 uur Nieuwe 8 i Maart 2 rXX X Woningtoezicht OnderStant miesfe Annenaorg Oroote Markt 42 ROTTERDAM TELEFOON 60136893 14 Maart 8 W a U Algi Verg Ver de Au aAoot U Maart 8 uur Nieuwe S kou g Angèle Sy w en Helene MoMT man Effecten Coupons VREEMD OELD BUITENLANDSCHE 20 WISSELS LPROLONOATIËN DEPOSITO S J Brfeeld yetsoekea wU f J f g dertag H pSdm ms om SM d l te Termeldoo t Electrisohe Drukker A A BRINKMAN t ZOON a Woensdag 8 ifaart 1016 DfcTi© a ws eaa A d Trext©3a tie bla d oox G o o d © © ara Oaaa str©3s©aa Verecliijiit dagelijks Aé behalve Zon in Feestdagen HET ABONNEMENT PRUS VAN Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks Harkt 31 by onze Agenten den PRUS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewytnummer f 0 55 f 1 25 1 50 1 50 1 90 aangenomen aan ons Bureau Boekhandel en de Postkantoren Elke regel meer 0 10 Telefoon Interc 82 Bjj drie achtereenvolgende plaatsingan worden deze tesentwee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing Tan 1 5 regels f 0 35 by vooruil betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O z5 per regel Groute letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uityeverg A WSSEXm EN ZOOH liet IcBtaiiMMU van Jarmen SyWa Zaterdag heeft de Roemeeusohe mi niater van Justitie het tentament vait koningin Klieabeth dat 11 October 1 14 weinig dagen na den dood v n konjiiig Carol gedateerd was ge upend De laatste wil bevat slechts sciianr kuigeii aan liefdadige iusteliingen ol aan mensohen die aan het kouiok lijk paar trouwe diensten hebben bc wwen Een uuUioen lel franc waarover de koningin van Koememi te be9 iklton zal hel en is voo llefdadigheidsdoeleinden uitgetroitkon voor twee dloor de koningin opge ridite in elliagen 200 0 Xr lei zef andksre inrichtingen krijgien eU fiOOüO vieir vereeniglngen ter bavort dering van de nationale industrie eUi 20 00Ü het ministerie van Landbouw 900 000 voor de oprichting van een landbouwschool te Argari De rente van i X 0Oa lei zal aanvier personen die den koning en koningin trouw ter zijde stonden levenslang worden uitbetaald tweedb mes krijgen om dezelfde reden elkMOOO lel 100 000 lel la aan personen uit de o roiddellljke omgevingvermaakt De rente van een kapitaal vaneen halt ndllioen is beatemd voor onbe middelde offidersitodhteiis die met een officier van het tweede bataljon jagers koningin ElLsabetii of eei marine officier trouwen Twee beeittlngen van de voWÜnln DuiHatJOand wecdf aw Mo 4r n Wanten vennaatt Vel en olle ihaar hte In Dnitai laad liet gebruik van plantaard e on dierlijke oHtm en vetten was tot nu toe alleen verboden voor de zeep en lederuiufüstrie Op FdhTOorlon Maart is dit varbod uitgebreid toiiie vervaardiging van vert lak en vernis Voor ditiukinkt mag na 2U Haart m het geheel geen Ignolie meer worden g raikt Voor de vervaardiging vau verf mag dese olie aieohts M een hueveeUieid van 25 in heif eindproduct voorkomen Het duro papier In een Zaterdag te Berlijn gehou den vergadering van fabrikanten van behangeolpiipieren is besloten do lot nu toe geldende pri en met gemiddeld 2ö te veiiioogen wegens dq stijging der prijzen van papier verf stoffen en andere grondMoffen Uit Dresdem wordt gemeld dat d Hoksisöhe rogeeriiig iets wil doen om aan het panlergtArefc tegemoet te 1 n l 60 000 kubieke l apiemood m ZuidpAinka Do Z A Volk e n deelt mee dal zij wegeitf den dreigenden papiernood in nieuw formaat met breedé kolojnmen zal moeten verddhijn 8i De papiervoorraad 1 egt het blail uiwluileiid van t oceaaoiverkeei af hankelljk en nde de EngelscheKe georiug gtrool gedeelte vanlJriltannl 8 koopvaardijvloot voor etaalddoeleinden heeit gemobiliaeerd moeten courantuitgevera op hun teiieq paaaen In t eigen Verengde Koninkrijk b te papiernood at uiet veel minder dam bij oni te lande We hopoii derhalve dat on publieii me geiatenJïeid in a n lot zal berusiei j De papieren oorlog De Duiiaohe bladen beejirekeu vol gentf een Woiff tele am uit Berlijn aan de N Ct de uiUatlng van dëq Huaeisohen gezant Ie Stookiiolm Nek tjoeiJof die zeide dIat met b ulp van Koaiand wel een over eenkomet zou zijn te maken waarbij Zweden in zijn eigen haudel beiang de ooodzakelljkAieid van de blokkade van UudUKhland zou erkennen Do Voasiflohe herinnert dat de nïiniater preaidenit Hammaraaijold zeidb dat de ZweedMie politiek ongetwijfei4 een onzijdige polities ia maar dat de ZweodBohe regeeiing ook rekening houd met de mogelijkheden waarbij voor Zweden ondanks al zijn pogingen het bewaren van deq vrede niet nm nwcAlk at iljai De TageAztg noemt Naktjoedoleult lating een chantagepoging en verklaart dat zondtor een eterk en on albankelijk Duilaohland dat ooiieca nomi di bloeit en de vrijheid ter zee heeft bedwongen een ooafllttiAolijk Zweden niet denkbaar ia De Kolnische aohrijft Van Zwc deii wordt verwacht dat het zal doenal Portugal Op den eenateo etajizoudtiii er meer volgen Wat denk Zweden daaromtrent f Een zeeslag op komat Maandag tuaechen half twaalf en twaaif uur ia de logger Sdi Ü35 S mijlen W Noord Weet van IJmiuiden gepraald d or een Duitsdi eiagaohip behooreode tot een flottille van üö Duitaohe oorlogefichepeu torpede jagers kldne krulaers en lagsobeH pen Na den aohlpper gevraagd tei hebib eni of hij geen EngeLaiciien gezien had verdween de iJÏiitflohe vloot in NoardNoordnoeteli e richting Te 2 uur zag de logger nog op dezelfde plaat viBsohende een Engelflche flotille van tó schepen krui acre geen slagadiepen achen xicfti èen Hen Fetoruari va tgeaet hadkten Daarbij zijn 2 officie ren en 150 man gevangen genomen In Argonn © aefcoven wij ten NoordlOoatan van La Chal die m aanflluiting aan een groote raa iontploffing onza telling eöidgSzine vooruit In hei Maa g€toie J werd het artillerie vuoiir ten Weelten van de rivier levendügw Ten Oosten daarvan bleef het op gemridWlelide Hterkte Afgezien van botsingen ti t3ichBn verkenningsaf deel ingen en den vijand kwam het niet tot gevechten van man tegen man In Woevre werd hedönochtend vroeig het dtorp Freene atonnenderhand dbor onS genomen In enkele huizen aan den weglijken rand van de plaats houden de FranSohen nog etaml Zij verloren meer dIandOOgevangenien De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het FrsiLffclie cammuaiquévan 7 Maart JuAdlt In Argoniae bi Haute Chevauoliee poogüen deDuit i ttoberH een mnjiwai krater te beeetten Wtili werden teruggeworpea Da Franaohe artillerie bombardeerdle apmeuw die DutbBkïhe verbindingBrnreigep Ten Westen vao de Maa vermochten d Duitaoheifl onder eea hevi bouiibai deBnenit vooruit te koimen ea door te dlniig en tot den sipoonve iv de ttfubi edd van Reg norille Op betaelfde oogenblik deden de DuitflOhera met een dfivisie een aanval op heuve4 225 Ondaoks de zware verliezen dift de FranBche artillerie ent ïitraiUeurfl h un berokkenden koodea zij den heuvel vermoesteran DoFransohen handhaven zich In het dorpt Beöhfcncourt in het boeoh van Cor beaiux m in Oumaèa eö diat op den Jóte Oie ligt Tea Oo ten van de Maaa in de streek van Bras en Handremonit ala mede in Woevre in den sector van Frewne en bij de diorpen It n den voet dier heuvels worden de artilleriegövelchten levendig vooi Een onzer luditschepen heeft gedurende dwi nadht op den 8 poorweg jvan Barle Duc talri e bommen ge I worpen Aan het Oostel k Front Het Ooatenrijiksche commu niqné van 7 Maart luidt Bij Karwllowka wierpen eenige aldeêliagen van het leger van Aartebertog JoaoE Ferdinand dien vijand uit zijn versdhanfling en nestelde zich daar in Ten NoordlWesten van Tarnopolvea tfreef een OofftenrijkskAhHongaawBha patroullloafdeeling de Ruasea uiteen 1000 meter lange loopgraaf De vijandiolilke stölUng werd dlicfhlgl caioten Zoow 4 in deze Straek AlSaan den DnijeBter en de Beeöarabifloho grenö was gaStaren de artiileriowork zaatmtieid aan beide zijden van het front levendiger KriJi verrlchtinsen ter Zee De Ëngvddk e Marine Het Duitflphe connaunlqué van 7 Maart lui Kleine Ëi el0ohe afdeeiingea düe gisteren ras © en kractotig0 artiUe ri ArooTtereidSi tot ia onze loopgraven ten Noordl OoAten van Vermelle doord ron Wi werden iwet de bajonet weder teruiglgeworpen In Hiaai agne hebben wij ooor een oniverhoettócthen aanval ten Oosten van Maufonfl de Champagine onze stelling heroverdl waarin de Fran Ze meer komen M hout Een Houter t d€ gram uit Lonidlen meldt d é 7 Maart Bij de indiening van een nieuw marine wetsontwerp in het Lagerhuis legde Öalfoua dien naftmk op het g wiöhtvan de maritieme operatief en op ée verantwoordlalijkheit d r marine Hi zedde dat d Adimiralitedt de politiek van haar voorgangeraf in algemeene rekken voortizet n dIat dè bewering altf zou haar werkaaamhadd watbe treft den ödheaprfbouw zijn opgehouden onijuist is De zeemacht heeft zioh sedert het uitbreken van den noriog eqorm uitgïfereid het perSo neei is meer dian verdubbeldl terwijl ïe tonineroaat met een miillioen is toegenomen en die maritieme luchtvaart vertianvoudig di i Het land kan met voldoening neerzien op de wijze waarop de taak ten uitvoer is en wordt gebracht in haar boSSohen la FEViLLETOX ohei dezen njorgen een kleine madedeeling heeft ontvangen Welke medadeellng j dat don Graaf Ahlera bezat een polieop zijn laven tot een bedrag van vierhonderd duizend mark die polishad hij overgedragen aan den bekenden geldSohieter Goldateln wetenwij reeds lang Waarschijnlijk heefthij dus ook den graaf en meer zulke loeee heeren met den geldadiieter in kennis gebracbt Het ia welmogelijk diat de polis ia overgedragen wegens geiden die werkeli geieend zijn maar waarschijnlijk is hetniet als wij bedenicen hoe oneerlijk Goldstein altijd zijn klanten behandelde Volgens mijn Inzien ia hetgrootste deel der verzekeringSBomnieW dan woekerwinst on het zalwel blijken dat de gezamenlijke wleaelia van den graaf in handen zijnvan andere woekeraars die allen tenvolle zullen uitbetaald worden Dat i alles goed en wel antwoordde Schmdder maar todh begrijp ik niet waarom Goldstein die er tweeJhonderd duizend marie bij wint tSians Werling van den moord be Mlldlgt B wilt zeker blind rijn Scfhmelder want ik vind dat zeer begrijpelijk Hollenberg bracht Werlingin kennis met Aea graaf en haddaarbij de bedoeling den Streek nitte voeren maar Weriing dfeed zijnweri bijzonder alim HIJ voldeed aan de wentfohen van zijn vro eren vriend uit het tuohthula en hielp den graaf bovendien nog naar de andere wereld wat een winst van tweehonderd duizend mark aanhradt behalve een njken buit aan juwealen en andere sieraden HoUenbezg heeft zelf aan den rechter verklaard dal hij Werling in aanraking bracht met den graaf opdat deze hem in dienst zoui nemen om ham op reis te vergcael len De eerste reis die zij samen ondernamen vulde hun zalcken mot vier honderd duieend mark Dal was niet kwaad bedacht De diefstal zou dan als de eigenlijk bedoelde misdaatl worden aangezien de moord zou dan slechts geoileegd zijn toen de düeven op heetenfead werden betrapt en aldus zou er geen beawaar geonaakt kunnen woriton tegen de uitbetaling van de polis dtor levensverzeitering immers er zou heelemaal geen verdenking wezen Dat klinkt alles zeer mooi enals tk mijn eigen Inzlditen niet had waarvan ik mij nu eenmaal niet kanloömaken zou ik zeggen ja zóómoet het zijn Dat HoUeaberg eenbedoeling had toen hij WerHng motden graaf In kennia bracht geef Ikgaarne toe Doch ik zeg ala Werling aanden moord medepUcfiÜg v s zou Ujniet nog twee dagen gebleven in de woning die bij ons staat ln wat ireven Luister on Wns verder en denk er over na alloreerst vonden wij het extra blad waarin de moord op graaf Ahlere geplee fd werd bekend gemaft Nadruk verboden M Proit en Sahmeld r hadden elk hun gen venmoeden maar niet h A geringlrte bawijd dat hun het reohtgaf den een ot anderen sdhurk ale med pUcbtlge van Heinz Werling in hechtenle te nemen Weet ge Scbmelder zei Proft op zekeren dag toen zij met elkaar het geval be raken ik weet niet hoe g ij er over dendct maar het komt mij voor dbt de zaak hoe langer hoe moeilijker ie doorgronden wor I I Scfcmelder knikte toeeteianend Ge hebt gelijk Proft maar onder on gesegd argena ssullenwij ten slotte toch wel wat viod dat ons op het spoor bren Wijweriten ecbter elkaar niet genoeg inde hand Zoo te het juirt Ge hebt nueenoaaal zoo n gUDJrtige meening omtrent dien IMne Werling en daarzijt ge niet af te hreqgm Maar ikben overi ai d dat hij niedeplicMtgia aan don moord en den dietetal nog meer dan vroeger nadat ome Ja dat is zoo Om dat exlra blad te koopen moot hij op traat geweo zijn ofallerminst aan do straatdeur Beker Nu heb ik den man ondervraagd die in de BoicJienbergerstraaldat extra blad uitventte Ik heb heoneen nauwkeurige beschrijving vanWerling gegeven en daarop zeide hijdal hij zioh zeer goed een man herinnerde die aan niijn beschrijving beantwoorde en die uit een drankslijterlj aan de overzijde der straat op hem kwam toeloopen Op mijn vraag of dfe nmn knevels droogl antwoordde hij beveiaUgend Bij navraag indo slijterij vernam ik dat daar dienavond oen men v gdcomen die geheel met de beschrijving va Werling overeenkwam hij scheen zeerzenufwacbtig en kocht wat cogiModiehij in oen Qeüchje meenam Zeer goed mogeli zelfs zeerwaaiwchijnll dat hel Werling g weest is zei Proft kafatt vermoedelijk beeit hij last g tiad van zijnhartkwaal en is dtarom wat cognacgaan koopen Goed maar die krantenverkoepar en dte juffrouw uit de alljterij weten MJna soonnr dat WJ toen knevel had hij niDBt e dB