Goudsche Courant, woensdag 8 maart 1916

Duurte bijslag atuiiie grond ter grootte van Mige Thans zijn ingeicemen de wetsont veer 5 5 vlerk li over te doen werpen betreffende een duurtehijrtag Deze grond is gelegen op den hoeii aan de Bijksarabteuaren en beaolb der Nieowstraat en der Klooster latraaL B en fl in de faoelkhting de uoodige iniidl tingen omtrent de opbrengst dor inkomstenbelasting over 1915 16 weBte naar men meende wel zal meevallen UaAr ook die opbrengst in het stelsel der Memorie van Toeliohting van botaeicanjs is voor de bepaling van het tiedrag der leeiüng zou men ook bieroiptrent gaarne inüchting ont vaggen Hoegrootheid Eenige leden oMlitten verder op dai naar de ujteenBetting des Ministers tot ddiking der crisisuitgavan een lee ning van Slechts 50 milhoen noodig zou süjn De Minister zegt etditer m de Memorie van Toelichting dat h bedrag der leening op lüO millioen behoort bepaald te worden wegene lie tekorten oP de normale Uitgaven en dat Twdere veriiooging van dat bedrag noodlg is wegens het te verwachten tekort op den dienSt van 1916 Deze leden die omtrent de beteekenis dezer mededeelingen gaarne een nadere duidcil e toelichting zouden ontvangen waren van meening dat de crt li iitg ven scherp behooren te worden atgesohmden van de uit andere oorzaken voortvloeiende tekorten op de Staatsuitgaven en ontvangsten en dat op dit oogonblik alleen voor de eerstgenoWide uitgaven geleend mag worden Enkelen vestigden de aandacht op de mededeeling der Memorie van Toelichting dat het g hoden sditjnt om naar gelang de lasten van de crisis aöjgan die voor een grooter deel door de meervermogenden te doen dragen Waar de kaïw dat de crisis uitgaven belangrijk meer zullen bedragen dan het voorahandS door den Minieier becijfert bedrag van 450 millioen nit gering Schijnt zouden deze led alvorens hunne stem over dit wetsontwerp te bepalen gaarne nadere ireHohting ontvangen omtrent de wijze waarop de Regeering in de dekking der crisisuitgaven denkt te voorzien indien de o brengpt dér oorlogjswinstiielasting der heffing voor eens en der voorgestelde leenji daartoe niet voldoende blijkt Verder werd opgemerkt dat blijkens den aanhef der toeliditing in de raming der oriSisuitgaven tot 31 Januari 1916 reeds ia begrepen hetgeen de gewone middelen minder opbrachten dan ontier normale omstandigheden het geval zou zijn geweest maar dtet in de toelichting wprdt gewezen op de normale uitgaven en ontvangsten oves 1914 1915 en 1916 Men zou dnarv oor gaarne van den Minister ver Inemert of hier dezelfde bedragen niet tweemaal vooJ de bepaling van het met welnig fiepgang als dM vin de Zeeland hebben alle kans daar over heen te fleren Ds oorzaak van deze nunpkandua alleen worden toegsschravenaaA nieuw verankerde ndjnen of torpedo s en dat men dit laatste gaat gdocnreo vindt zoiider twijtei zijn grond Indte laaMe leiten en missdiien wel i et het miocA in dat van ds PliiseSJuliaisk die In hel aokterscMp ge i is aar in de meeste gevallen Mijnen het voorScbip treffen iitt leden die van oai4wi d dat I door het heften eeoer aanzienlijke I vei oedlng voor de ttitgjften van eonr enten waardoor een deel van de wlMten dto enporteors n ar slandi ka zou afvloeien een vsmwmde uilvoerbelaating is h t leven aou worden geroepen In verband hiermede hebben ü ec zkh toe bepaald een faelUog voor te tellen lot en zoodwug bedrag alt voldoend vordl geadit voor de beatti din van de uitgaven welke aan de r KëUn van den jUtvoer van de betreKende antikelen lijn vettenden Zil deelen voort het gevoelen dier ledeu welke er op wezen dat zich gevallen kunnen voordoen waarin het wei dialljK en billijk i dat hek voor een couaent te hdten bedrag niet tot het bij de wet vast te teilen tsaximuin wordt opgevoerd maar bepaald bU lt tot de aam noodi voor het goedknaken van de werkeiijke koeten Met betrekkin tot de biJhetVoorlooplg VeMltag overgelegde Nota van den heer H P Staal betoogen de uiinMe dat er geen grond bestaat voor de door den heer Staal gieopperde bezwaren De kosten welke de atglfte van consenten en de daarmede verband houdende regeling van den uitvoer vordert komen gedeeltelijk ton laat ven vereeniglagen en conumsaies welke U dien uitvoer zijn betrokken en gedeeltelijk ten laste van het Rljti Tot goedkoaitlng van de kusten der vereentgingen en van aomraiCe dornt mdiWiOn voor de afgifte van consent ten geiieven voor zoover de vert eer ngen aangaat op girond vand bepaling opgenomen in haar Statut ten dat haar inliamsten bestaan uit het bedrag dit van eiken Bilvoe wordt geileven volgens regelen te Stellen door de connniseie van toe zicht In overleg met het bestuur on der goedkeuring van den Minister van Landbouw Nllverheid en Uani M Dit beib ag mag editer niet wor den beschouwd al een soort contributie van dto leden aangezien uitt sluitend recjitapatsoonlljkheid heeibr tende verettUgingen ala leden kunnen worden aangenomen en zij dï uitvoeren en daarvoor consent be kooien als rqgel niet de loden dei vereeniglne dneh de btj deze leden aangesloten vareenlgingen of personen zijn Aang ffien heifingen vai deze laatsten beheeracht worden doot artikel 174 lid 2 der Grondwet dderhalve een wetteHjken grondslag noodlg hebben bleek wijrtifing van het aanvankelijk ingediende onlwern nQ04fig den par atraat B en W Adlen voor grond af te slaan tegan f2 vieik M De heer van der Maar voeit er veel voor de geheele hoek at te staan our der het stellen van bijzondere voorwaarden batTeffende hel overpUataen der daar staande bel laata kr gemeende BMloten wordt B en W Uarover in nader overleg te doen treden met de Overste van het QeSUcht Vervolgens wordt een reeds eerder voorgelezen verzoek van VolksbuiSvesting in behandeling gebracht De Voorzitter opent hierover de disonsai n De heer Groensweg heeft beswaar tegen de plaats waar de wimingen zullen verri en Lettende op de hooge huurprijzen zullen zij daar zeer Uechl betrokken worden Z i moesten ze aan den kant van de LioSohnter poort worden gebouwd De heer van der Meer verSdiMt van gevoelen met den vorigen spreker Hij twijfelt niet ol er zal nadat de woningen eenigen tijd zijn in gehruUc genomen groote behoefte worden gevoeLtl aan meerdere goede woningeuv IVoor bijbouw is het terrein dan uitstdcend geSdhOet De huurprijzen zijn Infantsriefuisns Order voor de lamfcnacht betreftende toelatingaexaraens tot den cursus bij het wapen der loianterie Aangezien ten vorige jare een groot aantal voordraahten van ad toiranten die verzodit hadden bettoelatlnfpsexamen tot den cursus te mogen aflsggen ten bureele van den inspeotaur van het MiUtalr Onderwijs in kwamen op een tijdstip lang na het ver tri ten van den dntum 20 April in Art 37 Voorschrift Onraussent vastgesteld en daarbij in enkele gevallen werd medegedeeld dat de betrokken adufplranten niet met den juiaten dfctum bekend waren waarop zij zlchvl nloesten aanmelden terwijl ook bij etai enkele twijfel bestond ot hij wel bevoegd was aan dnteiamen deel te mêa wordt de aandacht van de autoriteiten der landmacht ge A lo oi het bepaalde in de legeror der BylJo 38 van l9l6 j 2oyA p het gestelde in meergenoemd Artf 37 Voorschritt Cursussen niet opdracht d onder hun bevelen Waande onderofficieren en korporaals daarmede in kennis te doen atollen on voorts het deelnemen aan bedoeld examen door militairen fie daarvoor In alle opziohten in aanmerking komen zooveel mogelijk te bevordtereai Wanneer het daarbij voorkomt dat dé tegenwoo rdige omnidideUijke chef geen voldoend oordeel kan uitspreken over den zich aanmeldeiuden adspirant zal hij zltih om Inüdhtingen moeten wenden tot den commandant onder wiens bevelen deze onderofficier of korporaal het laatst heeft ge dteiwl I I Aan militaifan die deel wen schen te nemen aan het in Maart ol April a S te houdten examen voor teedtenaar van bet kadaster kan op vertoon van den ter zake betrekke lijken oproqiinf riof door oompag nleS 9Bcadrons batterij tet old WhemenitiS conimandanten op de in dien brief vermelde dagen a dig boven de 10 pCt voor oi Eon l dere verloven vastgesteld verUif wor l S ht den verleend met vergunning du tf te voren te vartrikkon beslissing te Ie vergadering een en ander en tan lef besluit te tot lid van Armbestuur benoemd de heer C 1 J J No 1 van de aanbeveling No de heer J van der Siuljs Vervolgens wordt Jitt kohier van den Hoofdelljken Omslag dientt 1916 vn tg eM Totaal f 10e64 64K vernieniglvuMgéijfer 2 20 Besloten wordt de beer voor 15 cenis per gang besoUkbaar te Stelten B en W worden gemachtigd een kastanjeboom staande aan den Provincialen weg te verknopen BtJ de rondvraag vestigt de heer van der Meer de aandacht op dén treurigen toestand van den weg bij de Chr School Hierna wordt de openhare vergadering geSloten om vervolgen over Ie gaan tot een vergadering met gesloten deuren ten einde besprekinr gen te houden over een eventueels verpachting van het trambedrijl Vlek 2 was brief vwiiiSéB dagen zoo nooI = r j boven de 10 pcTvoor bijzon e l loruvui Ho o goT bedrag aanbevolen Bepaling van het bedrag der leening bp een hooger dan het voorgestelde bedrag werd verder door cnk le leden aanbevolen in verband met tam bezwaren legen een heffing voor eens Het bedrag der than uitslaande vlottende schuld zou h l een motief kunnen zijn om het bedrag op b V 175 millioen te stellen Dan zou het totaal der criaWuitgaven tot 1 Augustus 1916 zooals deze thans geraamd worden geheel door leening wonden gedekt Enkele antferen merkten op dat In d n gedachtengang der Regeering betliiig voor eens lot een bedrag van 80 Ki mlljloen eene i i C a leeHing vervangt Met het oog hierop achtten zij het logidch de opbrengst der heffing voor eens te besteden voor amorUsstie der 5 pCts leening te veihoogenj Op die wijze zou men een half pereent rente besparen Een der leden zou de Regeering witUn machtigen naar omstandigheden las 150 of 175 millioen te leenen Heffing In eens Eenige leden die gelijk zij btj de behawieling der voorgestelde heffingen voor eens nader wenschten aan te toonen van oordeel waren dat de tot 1 Aug 1916 noodige criaiSuilgaven uit de opbrengst van een of meer heffingen voor eens bestreden moeten worden waren van oofdeel dat voor consoll i datle der vlottende sthuld een lee ning tot een ntfnder groot bedrag dan 125 nvillioen voldoende te te achten H 1 behoefdevoorshands niet voorzien te worden in de dekking yan het over 1916 verwachte tekort vooral Ml de waarschijnliaiheid bestaat lat Ie opbrengist der Rijiksinkomatenr belasting de raming bdangrijk zal overt refJent G e d w o n g e n I e e n i n g Venwheldene leden konden rfdh niet vereeniigen met het voorstel om bepalingen betreffende de eventualiteit eener gedwongen leaning in liet webs ontwerp op te nemen Dat dé Minister van FlnanciSn nadat het dwnngnmddel eener verplichte leening in de Leeningwet 1914 Is opgenomen daartoe ook anS het voorstel deed aditte men begrijpelijk De meerdere zekerheid van slagen wordt bij dit Departement natuurlik zeer op prij gaatald ook omdat men Uj vorige leeningen o a wat den rentevoet betreft niet altijd gelukkig is geweest Maar ook in de hovenslaande onstanAgheden behoorde de Minister naar men meende glaen dekking voor rijn verantwoordeüStheid te zoeken tn liet drcdgonent eener gedvongn latlriiigi BeSoUklMrateiÜ ne van viMi ütHé verminderde prijzen In de Memorie van Antwoord op het voojloopig verSlag der Eerst Kamer verklaarde de M v L ten aanzien van het bezwaar dat een prijsverlaging van 2 cent oovoldioen de wordt geacht wordt opgemerkt dat hierdoor tocii wordt bereikt dat de melk tegen d6n prijs van normale jaren wordt geleverd Wat betreft de bedenking tegen da bqialing dat alleen kindéren beneden den leeftijd van 1 jaar melk zouderi kunnen krijgen zonder medisch adlvles Schema Lelden wijst de ndnister er op dat aan de gameentehe turen vrijheid wordt gegeven naaromstandigheden deze leeftijdsgrens ts veranderen De bepaling dat de lasten der melkleverlng voor 1 3 door de betrokken genyeente worden gedragen zal vanzelf dé toepassing van dezen maatregel tot de noodzakelijke uitgaven en behoeften beperken loodlit geen aanleiding bestaat om te vreezen dat te dezer zake groote bijdragen van het Rijk zullen wordta gsvordard I Mitaea In de maand Fefcmarl zijn op de Nederlandische kust aangetroffen 46 mijnen waarvan 14 van Engelsnhen BO van Duitschen en 2 van onbekenden oorsprong Mijnen van FranSchen oorsprong spoelden in dien maand niet aait In het g eit iftB thans sedort het ulthreken van den oorlog aangespodd 918 mijnen aldus naar oorgirong verdeeJd EngeJsdie 484 FranMie 58 DultSche 17S oabeitaid 201 Il Hel vs gaan der Mecklenbnrg De heer J Oderwald die gessgvoerder was op de verongelukte Jderklenhurg adit het naar hij in de Aimterdansner verklaart uitgesloten dat een drijvende mijn de oorzaak van de ramp Is bij de schepen van de stoomvaarlagaatsdiapplj Zeeland Daarvoor achrijtl Üj wordt er te Scherp uitgakefcen men vaart er uitsluitend bij dag zooals trouwens niet anders verwacht kan worden van gezagvoerders die het belang van veilig varen niet onderschatten en zooals b v ook het analoge geval was met de Koningin Ensnei Een verankerde mijn die verdreven Is en later ondw water blijvende grond heeft gepakt Dat is wel mogeiijk Wj een diepgaand sohlp als de JConin in Gnsna maar schepen TWEEDE KAMER LeonlngSontwerp Verschenen Is he Voorioopig Verslag nopens het wetsontwerp tot het I aangaan van een geldlaanlng of lee ttingen van f 126 000 000 Daaraan wordt bet volgeode ontleend i Aard van bet ontwerp Verenheidene leden hadden uit de Memorie van Toelichting den Indruk gekregen dat het de bedooUng de Ministers ia geweest door een beroep up het nadeelig verschil tuaachen bepaalde miilklelen aan te toonen dat het noodlg IS thans tot een leening van 125 millioen over te gaan Die leenimg zou d us in zekeren zin ai een sluitpost zi te beschouwen Naar dezen opzet behooren echter de cijfers waarop men zich berocfil vast te staan Dit is echter ten aanzien van de in de toelichting vermelde bedragen allerminst het geval De minister reken op een bate van 45 niilUoen uit een oorlogswinslbe lasting maar zsadan e belasting is nog niet aangenomen en zelfs nog niet voorgesteld zoodat omtrent de grondslagen en het percentage der heffing nog niets vaststaat Bovendien heeft de Minister in de Eerste Kamer verklaard dét een raming van de opbrengst dezer belastingeen Slag In de ludit is In de tweede plaats rekent de Minister op een bate van 80 A 85 mlllloeo uit de voorgestelde heffingen voor eens maar het staat voistrdit niet vast dat en lot welk bedrag langs deaen weghalen zullen worden verkregen Toch zijn in dSn gedadhtengang des Ministers de bedragen der opbrengst van genoemde belastingen van groot belang Want is die opbrengst veel honger dan hij atelt dan zou daaruit naar zijn redaneering moetan volgen dat een leening onnoo g is of tot een lager bedrag dan 125 millioen aangegaan kan worden eh is dBe ophrengst lager dan zou meer dan 125 mlTlioen geleend moeten worden Of de Minister de orislsuitgaven tot SI Januari 1916 te recht op 330 milllo i heeft geschat is venanin zeker Ook In verband met de mededeellng verstrekt in de door zijn r Voorganger In de vergadering Kamer van 9 Dac j l gouden redlB waarin de criirtaultgaven tot 1 Juli 1916 op een halt milliard werden geilchat zou men de door dni Minister gemaakte becijterlng gaarne I overgalesd alen Voorts miste aan Ontvlnohting Dnittohe deserteurs Hen meldt nit Bergen dd justeren aan De Tel Hedenmiddag om 4 nar ontbraken 16 van de geintemoerde deaertenn op het appèl Sinda een 10 tal dagen mochten de geïnterneerden na een opalniting weer in het rayon wandalen Direct na de Termisaing werd de omgeving door patrouilles met behnlp van politiehonaen en auto s afgezocht tot nog toe evenwel zonder reanltaat In het kamp vU men voor1 ereid op deze ontvlnchting Met het oog daarop had men desen middag dan ötik het rayon afgezet Het verwekt daarom algemeene verbazing dat de mannen desondanks wiaten weg te komen Toch wordt dit vluchten meer opgevat all een protest tegen de Regeering die in atr d met het internationaal recht bl ft volharden met het interneeren van deze deaertenn die vol woede over hun vaathonding zgn aangezien ban gezinnen in Dnitschland geen cent atenn ontvangen terwgl Nederland hun belet het brood voor han gecinnen te verdienen De majcoi van het kamp was juist vandaag nit Naar alle voorname plaatsen vooral de havenplaataen tjn dienittele rammen om aanbonding venonden Waarach nljk zal het den meiudien ri niet gtlnkken te ontkoman Uan meldt nit Baarlsm aan het Bbl Op het Bolwerk alhier zgn It Doitadi deaertanra aangebonden dia uit het kamp te Bergen Ontvlnoht w n Zg vroegen en agent naar d B wag die hen toen naar uA politi bnrean bracht ten De hooidtaaak is neengelagi in een wetsontwerp tot wijzi ng en veriiooging van hoofdstuk II der Stsatabegrootiitg voer 1916 naar welks toelichting alle betrokken Minielere voor zoover de door hen tot dien eande ingetfiende wetsontwerpen te wijzigen De maatregel wordt toegepaM volgens den op 1 Januari 1916 beataanr den toestand en strekt zich uit tot de amfctenaren en beamhten Ëe in vasten burgerlijken ot miUtairea dienst zijn van het Rijk of indien zijniet vast zijn aangesteld wat Imnne dlenStpraestatie en hunne verdere verhouding tot den Staat betreft een overeenkomstige positie innemen als de Rijksambtenaren Voorts wonden de onderwijzers d r openhare en bijzondere sdholen en zij die in zijdelingSchen Staatsdienst zijn met Rijksamhtenaren gelijk gesteld De maatregel wordt echter beperkt tot hen die gehnwd ijn of als w duwikaar weduwe eventueel als getscheiden eohtgenoote een of meer kinderen beneden den leeftijd van 18 jaar te h umen laste hebben en een belonniiig genieten welke beneden na te iiyicmen grens blijft men grens blijft 8tAend geSchUtt In thans voor den weigestelden wexfc man Later zullen er woningen welke iets minder flink zijn worden gebauwd Zoodoende krijgt men opschnlving en zullen de krotwoningen verdwijnen Op een desbetreffende vraag van den iieer van de Pavoordt an ooMft de voorzitter dat eventueele verlieoen door het Kijk en de Gemeente gezamelijk worden gedragen De heer Gotong geeft zijn bevreen ding te kennen dat hij van de defintlieve plannen der vereeniging nog niets heeft gezien De Voorzitter antwoordt liierop dat alles ter visie heeft geleg m Na een breedvoerige discussie be De bijslag wordt voor eens toege 1 niet oyjkidreven hoog Er wordt thans keiid en bodnaagt behoudens een na1 gebouwd voor menSchen die b v der te omschrijven vermindering z e s I aledhla 60 cenls per week huur beten honderd van het op 1 talen In de eerste plaats te hst Jan 1916 genoten jaarloon Ter bepaling van het bedrag van hel jaarloon wordt behalve het in geld va g a leld tractement in rekening gebracht hetgeen in de betrekking wordt genoten ala kindertoeslag atandpiaetsi toelage en andere vaMe toelagen Pleegt een ambtenaar arbeider geregeld betaling voor overwerk te ontvangen zoodat daarmede door hem bij de Inrichting van zijn levenswijze zonder bezwaar rekening kan gehouiten worden dan wordt bovendien in aanmerking genomen hetgeeir hij uit dien hoofde gewoon IS genieten sluit men met waohten tot opdat men nog eens 1 einde later nemen Vervolgens het Algemeen Plaatsel Voor de bepaling van het jaarloon ordt geen rekening gehouden met de voordeelen w ens het genot van vnje woning vrij vuur en li t ed Deze uitsluiting berust op de overweging dat degene die koStelooSis gehuisvest en brandlatot en licht zonder betaling ontvangt in deze opzichten niet lijdt onder de aöjging der prijzen aoodat er ook geen reden bestaat om hem deswege teg nwet te komen De zooeven bedoelde loongrens l niet voor het geheele Rijk gcüjk zijn maar afhangen van de klasse waar in de gemeente eventueel onderdeel waarin d betrokkene woont voor da perSoneele belasting w gerangschikt volgens de clajSSiHcatie zooaiS die laatatelljk bij de wet van 19 Juni 1915 StaalMilad no 280 1 gewijzigd De grens word gesteld op een bedrag van I laOO voor dé göneenlen der Ista f 1150 voor de gemeenten der 2de i f 1100 voor de gemeenten der 3dé f 1050 voor de gemeenten der 4de I 1000 voor de gemeenten der Sdo t 950 voor de gemeenten der 6 jBi f 900 voor de overige gemeenten Gemengde Berichten Gemeenteraad T n Ondewater Openbare Vergadering vanden raad der gemeente Oudewater op Dinsdag Maart 1916 nam 3 uur Tegenwoordig alle leden Opening en voorlazing van tut gebed op dé gebruikelijke wijze De notulen der vorige vergadering worden onveranderd goedgekeurd Verschillende ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen Aan A Vis word op zijn desbetreffend verzoek afschrijving in de Hondenbelasting verleend De Vocjrzitter stelt aan de orde een verzoek van mei van Leeuwen hulp in de openharre school en thans werkzaaim tegen een gratificatie van 1 300 De voorzitter wijst er op dat het billijk IS het verzoek in te wllI ligan en adreasante dtenovereenkcnnatig een inkomen van f500 te varleenen De heeren van de Pavoordt en Qroeneweg wijzen er op dat mej van L werkzaam is in de plaats van een overcomipleet onderwijzer die de gemeente jaarlijka toch reedS een aanzienlijk bedrag kostte Adreasante werd aangesteld onder de conditie dat zij voor f 300 zou werkzaam zijn anders zon er niet over gedacht zijn iemand in de plaats van den heer Henkei aan te stellen Mat aJgaroeene stemmen wordt besloten afwijzend op het vensoek te beschikken Naar aanleiding van een verroek der op te richten bewaarschool om grond in koop ot in erfpacht te bekomen wordt bertoten dit adres tot de volgende vergadering aan te houden wijl het eeiW den vorigen dag is ingekomen Vastgesteld worden een tweelsJ con itafciliteitaheslnllen dlenM 1915 en 1916 Aan de oi komt een adrfli van de OvsnNe van het St Franoriani geSUcfat waarin gcrvraagd wordteen De mannen zqn weder naar Bai gen getraniportaerd Nog aaA geval van pokkan te Amsterdam Naar de Tel verneemt heaft zich te Amsterdam alweer en geval van pokken voorgedaan Da heer Oostveen Tan Speykstraat 32 is als vermoedelijke lyder op de gebruikelijke wgze naar het Wilhelminagasthnis vervoerd en opgenomen in de barak voor liesmettelïke zieken Ook zijn hnisganootKi zgn naar het Wilhelminagaithnis vervoerd om in ItlüarTatie te blgven Gemengde hnwelgken P r k bisschop te Haarlem daalt in zgn gebruikeiyken vastenbrief mada dat het laatste jaar alleen in da provinciën Noord Holland ZaidHolland en Zeeland meer dan 2 700 gamengde hnweiyken werden gesloten an alleen in de drie grootata atedan daarvan meer dan 200Q Slechts 400 diapensatidn waren voor die hnwelgken aangevraagd N Ct Ha Brabant op mnsaohenjaoht Uan aohrËft nit Brabant aan BetVolk Haar aanleiding van nw berichtje 9Tar da Viymensche mnssohenjaoht kan ik Q een nog ergerlgker ataaltje meadeelan Ta Udanhont in NoordBrabant geeft de B K Boerenbond voorzitter de bnrgemeester van het iat voor lederen afgesneden mna ohankop twee cent De kinderen want dazen worden hierop afgericht dieven hierin een grooten handel Gednrende moer dan een jaar heb ik menig taaltje gezien Van de meest ruwe en wreedaardige w zu van diarenmishandeUng hetgeen tot heftige ruzies soms aanleiding gaf met de ouders Bet ia ta begrepen dat deze wreede plaag niet alleen tot mnaschen bepwkt bleef doch zich ook op andere vogela Lgstera enz moeat wreken De staking van landstormera De afdeeling Oldenzaal van den Vrgwilligen tiandatorm heeft het werk gestaakt Ër was door den kapiteineommandant een oefening op Zondag nitgeachreven waaraan de Landatormers voor het meerendeel Katholiek niet wenschten daal ta nemen Een ptotaat Zaterdag bg d a kapitaiftoitgebracht had geen resultaat Uan besloot daarom niet aan do oefeningen deel te nemen Een 15 tal van de 100 trokken Zondag onder de Hoogmis mat stille trom naar buiten Naar Wfl vernemen wordt ook geprotesteerd tegen het voornemen om van Ooedan Vrgdag tot en met PaaaohMaandag voor oefeningen naar Tiel ta worden gezonden Rotterdam Zee Het ligt naar men ona meedeelt in de bedoeling van de directie der H IJ S M om ü de instelling van da zomerdienstreg Ung op 1 Mei een snaltrein in te laggen van Rotterdam naar Hoek van Holland eindpnnt die omstreeks hali 10 aal vertrekken en een van Hoek van Holland naar Rotterdam vertrek circa 5 uur Op Zondag zal dan nog een tweede sneltiein van Rotterdam vertrekken omitreaks half twaa Eenigen t d na da inyoering van den zomerdienst verwacht men ter ontlasting van het drukke verkaar met den trein die om S nor nam uit Ylaardiugen naar Rotterdam vertrekt dat nog een trein op dit traject zal worden mgelegd die om haUtwaa van Vlaardmgan aal vartrekkan Klei4ndiustrie Men schrijft uit Limburg aan het llbld Indien werkelijk zooals liet gerucht gaat de steenkolen met 1 April met f 40 i f 50 per waggon In prijs zullen worden verhoogd dan ziet de toekomst voor de steen en pannenfalbrikaaten er al zeer Somber uit Fatorieken van slersteen hadden reeds van het begin vanden ooiieg af een harden dobber wilden ze ook alleen dé oudsten en de gehuwden van het personeel aan liet werk houden Anderhall jaar lang blerf het bijna uitsluitend werken op voorraad Ook aan de pannenlabrieken hoopten zich de voorraden op terwijl toch het grootste gedeelte alleen in de zomermaanden en met weinig volk we kte In de pennenstreek Roermond Venio alleen telde men nog voor korten tijd een gezamenlijken voorraad van zes roilllom stuks In de pannenlndkistrie is het afgeloopm jaar weinig verdiend gevolg voor een deel van het oploopen der kolenpri en van f 72 vóór den oorlog tot 1 106 tegenwoordlK dlKZal nu werkeli op de niauwe contracten e 1 April aangun I oe pnjs 46 öo gld hooger worUen uan zal de fabnkani tot een Pri sverhooging moeten bestuiten van gtCL per liAX stuks wil lüj niet uilsiulteiiid inet verlies werken in vakkringen acht men deze verboQ ng aiuer onmogielujk £ r Is gem voldoende samenwerking tussoben de tahr anien onderling br zijn er steeds die door het gemis van bun gewone afzetgebied in belgië en Frankrijk on ianks alles moeien verkoopen om contanten binnen te knjgen Enkelen die goedkooper icuiHien axploiteereq zullen tut conourrenlieeuobt bhjven tegenwerken En weer anderen zulten hun fabrieken zoolang gesloten houden tot hun enom voorraden desnoods met verlies zijn opgeruimd Zoo kan het met andtfrs of een pri Bveihooging der kolen als waarvan uu aprake is moet uitloopan op een stojawtten van taj van tabrieuen Fabriekeb welke even over de grens op Duitseh gebied liggen kunnen volgens de tot Juni loopende contracten da kolen nog steeds tegen 157 Harii per Iraggon bij een koers va J3 dus tegen f67 50 Een arbeidsin0pecteur gepoat Het Volksblad sobnjft Bij de uitkeertng van het Jentraal Havendistrict te Amsterdam Is aan ongeorganiseerde havenarbeiders geweigerd uitkeering te verstrekken op grond dat ze niet aan de sneeuwo ruiniiug hebben willen deelnemrai De heer De Fromery voorzitter van het iStauncomité te naar huis gebracht door marechaussees en zal verder door deze havenarbeiders g osl worden De heer De Fremery is de arbeideii in perteur speciaal beiaat met de arbeidalnqieotle in dé luvrao Duur fruit Een fruithandelaar te Edivold Ne derBetuwe heeft 10 000 K G goudreinetten afgeleverd bestemd voor het buitenland tegen den ongekend lu ogen pnia van f 2000 De appelen waren ongesorteerd Stadsnieuwsa GOUDA 8 Maart 1916 Regeeringsgroenten Vanwege den Minister van Landi bouw Ilandel en Nijverheid te aan dé burgemeestens een schrijven gezonden waarin wordt niedogedeeW dat dé voorraad regeering rfcool roode en gele bijna te ultge Hit cnodal oaq verdere aanvrage om deze groente niet meer kan worden voidaan De nog aanwezige voorraad zal pondlspondBgewijze over de getmeonten worden verdeeld Eveneens is uilgeï ut de voorraad fijne peen en Frtssche rapen waarvoor grove peen en Geldersohe rapen in dé plaats kunnen worden gegeven Nijveihel Sdeparterment Gouda Voor het Departranent Gouda der Maalskïhappij van Nijverheid zal op Donderdag 16 Maart a s In de zaal der Sooiatelt de Réunie do heer Dr A A Beekman te S Gravenhage spreken over de Droogmaking der Zuider Zee Ned Vereeniging van Kaashandelaren De Nederlandse Vereeniging van Kaashandelaren zal op Vrijdbg 10 Maart v ra 11 uur tn Hotel dé Zalm alhier een buitengewone algemeene vergadering houden Op de agenda zijn vermeid Ingekomen stukken en De pri erhooging der Certlfleaten voor kaaaultvo I koskoo i Het gras of hooiland toabehoorende aan de vereeniging voor VolkShuisveMing alhier is voor het jaar 1916 verhuurd aan W Vermeulen te Jteeuwijk en den daarvoor gelegen moestuin aan S C Dortland alhier Wadiiinxveen Met ingang van 1 Hei is li k cj h der P en T Ie klas H 1 Doeleman van liet Postkantoor alhier overgeplaatst naar Boskoop siöTiiïïjk Pe onivangsten en uitgaven van de diaconie der Ned Herv Gem alhier over het jaar 1915 bedragen aan ontvai aten f29M 21 uitgaven t2758 50 alzoo een kaasaldo van f 222 70 zijnde ongeveer hetzelfde bedrag als In 1914 Door het duneacomité van ut HoeSjzerverbond alhier is aan het hoofdbestuur afgedragen de som van f 160 zijnde de opbrengst van den onlangis gehouden feestavond Dit bedrag hetwelk bij elkaar gebracht is door den verkoop van toegangakaarten loten en Speldjes is een bewijs d t vele den bond hebben willen atenneb voor het nuttige doel de oprichting van een herstelHngéoörd voor minvermogende tuberculeuse tónderen HaastTMbti Bij de heden gehouden verkooping van een Woonhuis aan dé Kicsne Haten door Notaris Koeman alhier werd kooper de heer M Reicnard voor f ItiOO Bodagi a n De burgemeester van bodegraven heelt 21IX K G kaas in beslag genomen bij een ezportsur die weigerde 20 pt t van zijn aankoop tegen Hegeeringzfinjs af te staan OudMHatms Bij de heden gehouden herbeAeding van het schilderwerk der ge meenteeigendommen werd ate volgt mgesohreven J C Veihoell tellekendorp f 790 U Vink te Ouoewaler 17 5 Het werk te wederom niet gegund Reohtacakeiia De Rachthauk te Rotterdam veroordeelde gisteren J D bl jaar touwslager ta Gouda wegene bedelarij tot 12 dagen hacfatsiys A T 25 jaar Schlppeisknecht te Ouderkeiic aan den Ijsei wegeop wedere annigheid lot drie weken govangenisslrai C P 27 jaar werkman te Ouderkerk a d IJsel wegens wodérspannigheid tot éóu maand gevangeniaMiaf C de W te Gouderak wegens wedenspannlgfaeid tot twee maanden gevangenisstraf N R Ct AftIOIiliiaifiCBÏ Tü GÜÜDA De boorden van da Ringvaart in dan Prins AleranderpoWer Voor het kantongerecht werd he en een uaeaue benandeul one voor ue eigenaren van laun in den ITlns Alexaiuierpaiuer wel van belang is ulMlbloot ue sob pper P J S te Nieuwerkork heelt geleverd aan een paohlei van ten heer A Hoogendijk lau eigenaar te Zeist een acnuit mest en deze gelost op een land van genoemden eagenaar Dit geschiedt reeds een reeks van jaren zoo zonder dat daarop ooit aaumerkuig ie gehaakt INU ts het bestuur van deq l i ns Aleianderpoluer gakomeki u heelt gazégtt dut daar ter plaatse geen me mag wortlen gelost daar 1 Meter van de boorden van de Riaflp vaart aan den Prins Alexauderpolder behoort De iowiiy mag aueen geschieden op de daarvoor aaugiegoven plaatsen tensij een specMa vargunning tot loatfng elders aan de tüngivaart wordt verleend waaraan bijzondere voorwaarden zijn vsnboncien De geverbakseerdo sahippor erkende ter aangegeven plaatse te hebbeu gelost zulks up Instructie van den boer dien hij lavaran zou De Sohipper verklaarde te weten dat de loasing daar niet oiot t geschieden ikKin deed dit op verzoek van den padhter daar de landeigenaar een rechterlijke uMspraak wilde uitlokken over dit geval waarbij dabeerHoogondijk rechten meende te kunoeu üoen geiden Ato getuigen werden gehoord de heer Mr D A Klelj te aOravenhage dijkgraaf van dan Prina Alaianuerpolder en de heer A Hoogendijk te Zeist De heer tUef ilohtte het geval toe Het is het bestuur van den Prins Alexandanpoldor noodzakelijk geleken nu er voortdijrend getost en geladen word op de landen die ato tuinen worden gSbazlgd ter vooikoming van beschadiging van de boorden art 22 van de Keur toe te passen waarin gezegd wordt Het te verboden te lossen of te laden op andere dan door hot poldrarbaltuirr aangegeven plaateen Echter kunnSn Ai die op eigen grond leasen ijllen daartoe vergunning bekomen oiK der bepaalde voorwaarden waartoe ook behoort het maken van een beschoeiing op de laand en losplaate Nu oP meerdere plaatsen ongevraagd geladen en geloSI wordt heeft h it bestuur gemeend ter voot komlng van sohode en van een zekeren toestand van anarchie daaraan een eind ta maken en art 22 in de practi te bamliaTen Door den eohlpper werd atenog veritlaard dat hij de mest loste over een plank van ca 9 uur die over het water was gelegd De heer A Hoogendijk beweerde recht te hebben ter plaatse te lossen op grond van dé koopacte walkamet de commiasie bij de Inpoldering is aangegaan Got meent dat het bestuur van den Print Aleianderpolder niet bevoegd te tot hel laten gelden van rechten te maar daar indien deze ar zijn geweest wat get en met hem dén eersten ifi graaf niet aanneemt deze tooh na meer dan 40 jaar reeds zijn verjaard Het bestuur van den polder heeft nooU lete iStgsgeven voor het onderhond der boorden van de Ringvaart dat Is door de afgenaran waarondarook gel bekostigd Waar niet is ondai houden zijn deze boorden gedeellelijk afgeslagen Het artikel waarop het bestuur zich thans beroept waa ook opgeuümen In de Keur w ke tot 1910 heelt gegolden Toen hebbende igienaren daarvan nooit iels beroarkt Waar vroeger voor de inpokhring een vrije uitweg bestond meent get dat deze door onteigening niet is komen te vervalloi Het O M in deae za roqniaitoir nemend achtte hel ten laste gelegde wettig en overtuigend beweaten Ten aanaien van de quaesüe of tiet bestuur van dpn Prina Alexanderpoldér bevoeg hebben zoa tot het ontwerpffli en toefiaasen liarer verordening meende de ambtenaar dat hieraan geen twijfel mogelijk is Een beroep ate door gel Hoogendijk te gedaan op de koopakte gaat niet op bij dé behandeling van deze strafzaak Hk feit valt onder art 22 van de Keur en tie overtreding daarvan is Mratbaar Het O M eisehte drie gel H Mea van fO SO elk suha 3 maH 1 dag hechtenis De uiiapraak werd bepaald op 2e Maart a s Wordt varrolgd Uitspraken van 8 Maart 1916 U J V M te Gouda 2 maal f2 subs 2 maal 2 d wegens ate hoofd eener onderneming waüln door een jeu pdlg persoon arl eid wordt verricht niet zorgen dat hij in het bezit te van een arbeidskaart P V D te hidarkaik a a IJSsel f 1 Subs 1 d wegens over een overweg loopen wanneer desa gestolen is P W te Waddinsvaen f2 aubs 2 d wegens een hondenkar gebruiken zonder dat dsM voorzien la fXksteuneels 4i E J h v A V te Waddtmvtön M S IVv C V H C B taOouda ieder f2 aubs 4 d H L te Gouda fO 50 Suba 1 d wegeuKhun kind niet geregeld de school laten bezoeken M K H de B L V O de K K B H K ta Waddlmvaen leder 11 snbs 1 d A v D teid f2 50 snta 5 4 A de R ta ld 2 maal 10 50 Subs 2 maal 1 d J A K I C A V d B ta id 2 maal f2 50 Snbs 2 maal 6 d allen met verbaurdvarkjarlng van daln beslag genomen natan en gewlditen wegens overtradlu der IJkwet P V d D H 1 de R J M J J a l Waddtnxveen B H V D V H J M C K e ReauLwijk c H te Gondarak J C de R J N te Gouda J J R ta Boskoop f2 SuibS 2 d wegens s nachts fietsen zonder lldü A N te Rotterdam f 8 sube 8d wegens a nachts het nummer en letter van zijn motorrijtuig niet helder Voorzien hiMien A de O G G H en J H te Gouda 12 aubs 4 d wagénS te loiide wateren tmlten de wataibakken J J S te Gouda t2 airiia 4 d wegens te Gouda op straat noodeloos schreeuwen H C W te Gouda fl Snbs 1 d wegens te Gouda ate geleldsrzlttep op zijn hondenkar J J V te Goud f 2 suba 2 weken tuéhtséhool C O v B eo K de J te Gouda berlapli wagalista Gouda op straat Spelen met gSd J O W en D ï d M te Gouda leder f3 suba 6 d wegenS te Gouda op straat een volkaoploop ver weideen A T te Osdéritark a d tJsSalfl SubS 1 d D P te Boskoop 1 150 subs 3 d Th V V teNleuwerkerii a d IJsSel f2 Subs 4 d G C H te Gouda f4 svhs 6 d P W P J B J K h H J J alten te Gouda D V d W en A M woonplaate onbeksDd f3 Subs 6 d wegens openbare dronkenSt ap MARKTBËKICH7EN CoAp TulnienvarMiilglng Oouda n Offlitraken te Oonda Velling van 7 Maart op de Houtnmn giaefat Cbalotten p pd 4 ct i Knollen p 10 boa 13 ct 1 Knolrapen p st 1 3 ct i Boer ool p lOO f 1 70 f 2 75 ld p mand 4 12 ot Savoye kool p st 3 i ct Groene kool p pd 1 4H ot Spruitjw p zah f8 15 Kroten p 100 pd f 1 45 f260 Wortelen p 100 boa 18 f I0 0 ld p 100 pd f 1 35 f 6 75 Prei p 10 boS 5 20 ct Rabarber p bos 2 6Ji ot Kropsla p 100 12 50 f7 25 Veldsla p mandje 6 38 ct Spinazie p mandje 29 44 ct id p mand 77 90 ct Knotseldwij p st i Ty Selderij p 10 boS 6 38 ct Peterselie p 10 boB 28 42 ct Kipeieren p IflO f6 56 Raapstelen p 10 boa 18 et Sterkers p mandje 6 ct KMMiittrkt WOERDEN 8 Maart Aangevoerd 36 partijen Goudicbe kaai ie loort I 78 f 80 id iwiardere f 80 f id ae aoort f 74 t 77 id met Riikamerk f f nut conditie Allet pai 50 Hja Handel matig UZ O ïiSt Colleotie London Naar man wast heaft de fcmilie London aan Mt Kak ter plaatsing in het NadailandnL Museum ten gesohanka aangeboden de beroemde Tsiaamaling ond Oelftsgh aardewerk van wglen Jhr Mr James London Bat beatunr van de Vereeuging Rembrandt bracht de familie Loudon hulde voor deze inderdaad vorataljks schenking die zoo Bohoon getuigenis a£egt van de warme belangstelling der schenkers in ons nationaal knnstbezit en die de groote erkantetgkheid van oni land tan volla vardieat Het Nederlandach Muaenm zal voortaan tot een van de lieate verzamelingen van oud Delftsch behooieu Laatste Berichtexi Au het We tel k Front PARUS 8 Maart Hel mHranuniQué van gisteravond luidt Ten Westen van de Maas duurt het bombardement van het zware geschut voort De vijuuli deed in dén loop van den dag herhaaldelijk infanlerieaanvallen Uisachen flethincourt en de Maas werden daze afgeslagen In den saotor in het Kraaienhosd kreeg de vijand vasten voet Ton Oosten van de Maas beschoot do Duitsche artillerie de buurt van de boeSehon van llardaioroonl an Slaagde r in een redoute hüinen te dringen maar worden onmtddelHjk weer èaaAdt verdreven In Woevre hebben deDuit chera In een gevecht waarin zij zeer zware verliezen leden Presnes bezet De Fransohen beschoten d vijandelijke kampementen ten Oosten van Mühlbach en de loopgraven blJWattweller In Argonne te een Duitodh vliegtuig neergeschoten D beide vliegeniers zijn gewond en gevangen genomen PARIJS 8 Maart HavaS Door het wassen van de Maas waardoor het rivierdal onbegaanbaar word waren do Tranaohe troepen genoodzaakt dorp Forges en hoogte 265 te ontruimen waarop zij kraohtW stalling namen In de beter te verdedigen positie van Morthomme De Duitschevs trachten tevergeefe na een hevige beschieting van het boadi van Hardé umont ten Oosten van de Maas door een plotsellngsn aanvttl terrein te w nnen In Woevrp duurt einde éenige fcigen het bombardement In de streek van Presnes voort en werd gevolgd door een kraclitigen infan térleasnval waardoor de vijand met kosten van enorme verliaaen in bet dlorp kon doordringen Het zwaarste punt van den slag biyft op den U ker Maasoever ten Noordon van Verdun waar de Dultschere waarse ii lijk tot nieuwe aanvallen ühllenove gaan die de Fransche troepen zullA afslaan zooals zij de vorige aanvW hcfyben afgéSlagen Zeeslag op koimt UK IJmuiden meldt men dan 4 Telegraaf Opvarenden van ten Abier binnengekomen sloomtrawler rapporteeron dat zij Maandag tegen deh middag bij TerSohelUng zijn geps aoerd een vloot van minstens 50 Dultaahe groote oorbgsaohepen gavolgd door een vloot van grijtgd ohlldérdé bewapende atoomtrawlers twee Zeppelins en een aantal oi derzeebooten De trawler werd door den eersled kruiser aaogehoifden en varkiMg déarop een papier met een aeinloeien dat W Slechts aan de andere kruisers had te toonen om ongestoord ta knnnen doorvaren De vloot bewoog zloh In WeateUjke rictalilig Wellicht kan hiermee In verb worden gebracht dat hier Maandagmorgen op grooten afstand werd geilen een vi tal torpedojageiW die in vUagenden vaart voorbij stoomden Nader meld men Hot bericht van den sloomtrawler Odin van hedenmorgen wordt déor andere binnengekomen trawlers bevestigd De ontmoeting had plaats Haand glnot n 58 gr N Br en 4 gr Is oX Da Bandoeng Naar w i Tantsnwn tal da dli gtie dar Rottsrdanucha Uoyd eenfti rt indienen bg de bevoegde autoriteiten naar aanlading van de beschieting van het s a jBandoeng dier Maatschapp in da Middellandache Z e door aan duikboot Telegrafisch Weerbericht van hat Eoninklgk Meteriologiscli Jjistitnut ta DE BILDT Boocala baromataratand T75 é Ie Hsparanaa Laagste barometerstand 753 6 ta Yliaaineen VarwaoBting tot den volgenden dag Zwakke tot matige later we Iicht toanamande znidoost yke tot ooatelgk wind tprfnk opklarend later toenemend Mvouiing raat kans ep v mim tampanttnnr om nat Ttiaspnnt