Goudsche Courant, donderdag 9 maart 1916

o 13033 Donderdag 9 Maart 1916 54e Jaar anga Ad verten tien H H WAA6HËESTËRS TE KOOP 2 prima zware balansen met Schalen en 40 gewichten van 25 K O Te bevragen bg O KOOIJ Bodegraven 14 Aan bet nUde adrea KaMptanken en Standaardi te koop gevpaagd Fieuwe ScliouwTsurg Sociëteit ONS GENOEGEN Donderdag 9 Haart 1916 DIE HAQHESPELERS iHo zunttii HtlDUNn mUKU U KBI PRiJS VAN fw kstrartaal Mem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnemeatieii worden dageMia KOKOtHUR H Hl UI I M WnEDUDHB VU UBW lEWIIUII luuEEUi UW niBU a iume kemm f tn L SM SKSrUri FIII Hl7i 1 a lMis l Echt K VoQ FHMlud G en n li Owrw m V Icmh wKdi lt Grid l l Harkt 31 b j onze Agenten dèn Boekhandel n de Postkantoren Tolefoon latere 82 ÏÏJtg teyer A De Ooriog Aan het WeateUlk Front liet r rauscbe ouimnruiuquó van 8 M M lUKlit in Uuunpagaie leu v rütfiüu van liaiaona ae t lwuHpague dlBtten ae r ransoaea een aaivval wol Ke Hen in het bewt weloe van een gedeelte lot grael die ae LluiUioli£rs up o inaart luuöen veroveidL la den lou i van dézeu aanval maakteu de tranttdiea 5 Kn gOgmangsoeu on uer Wie dWe otticieren Wrwijl zij een nairaUlMr bult maakten E n UulUMtie tegenaanval korten later oMernomen werd irfg sls Ba In Ar fine beSéhoot de FraiMcho artillerie d wegen bij Moatlaucoo waarop Duilaohe autotransportea w ren giolgnttleeiil 1 en woonden van Verdun gpen wifoging m den toestand lo lito loop van d n nacht zotten lie Uuttacbers de heetinebng van het t THrONMe front ten Weeleo van de Ifi aa voort 2ond r ech ter tot eeni ge ililaMene aotie over te gaan De ranSehe batterijen heantwDorddlen kraekttg h DuitiMie vuur ia deeen eetor ovemil ten üo en van de Maas waar de bcMuetug bijat wisBettBg plaats vond In VVoevre wa de artUleHeotrijd eeir hevig De l ranschen boii rdeerden Blaney Rl raanoaurt en de omgeving vanFreanoB Be v lDult üh aanval op d n ftpooifW en ntTBMweg van Mai leu werd gc ttlt door het apervuur van de hranaehe artillerie en door hei vuor van de Prsn ebe inlanterie Nieuwe amoAedsen der Dmt dher8 Het D u 1 1 8 c h e ooraraumqué van 8 Maart luidt Tegen de door de DnitÉüiers hOraverdJe stelling ten O van de hoavc Maiam d Ch n pagne zetten de i rai henlu ffldagavoDit laat oen tegenaanval in aan den woertelijken vleugel wordt de etnjd daar met haadgranaten voortgezet oveoi gens werd d aanval glad afgeelagm Aan den Utaiker Ma aoevar werden in aani uiUng aan het D rft0Chera aan den rechteroever ap ée iHMelijke heUThg van de C te de Ta Ion en om de voorultgeeehoven Duitr Kche llnlee bij Douaumont te vei eteiren de Franacte Stelhngen aan wearflBiJdlon van d Forg 06k utroomafwaartB van Baöiincourt over een breedJe ran 6 K M en een dSepta van raUn S K Hl in stormloop genortwn De dorpeto Forges Regnéville het Bote de Cortleaux en het Polit IDUARD IJERKADE e NNY Wrede Vooratellmg m het Abonnement 11 Op venoek van eenlge trouwe Schouwburgbezoeker NONNI Bl ipel van Indiache ilenr voorschot en ethica in drie bedrijven van JAN FABRICIUS Aanvang 8 nnr precies Entree voor H H Leden en hunne hnugenooten f 1 75 per persoon Entree voor Niet Leden en vreemdelingen 2 25 per persoon Loge Stelles Balcon Loting der te bespreken plaatsen op Woensdagavond 8 nar Entree voor de Galerg loowel voot Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten daarvoor znn te bekomen en plaatsen te bespreken il 10 cent per plaats extra Woensdag 8 Uaart des namiddags van a 4 uur aan de Sociëteit Alle entrée prncen worden verhoogd met 5 o voor Anteorsreohten Urn milanp dar oorirtallliig vM lp k MK tira koet naar WaaüagavaM MS Baakoa Daar m soratalliag ruim hall II aladlgt kuaaaa da baaeakara an ehaoakevaa aa luaaahaallggaadaplaataan nofl mal dan gawenan trainna 10 80 artrakkaa 49 ANTON COOPS W d traat 29 Gouda A VAN ZESSEN Schoonhoven 90 FimaC SMITS Mn MÉdenlIl ais asris re P cb B k 5 rvJr n s sn t ts Sf tr 5 n SlaapkamemieubeR gbakleedeLeeratoelen vanaf Fijno Likeupon WIJNAND FOCKINK Verkrijgbtar m Fipma A DAM Kleiweg Oouda Tel 87 Sclioon iandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN I Dienstaanbieding hebben m de Qoudsche Coura l tteté iMeceê m Dene adii irtf Dii6ii kostea slnkls kij Tooraitbel liDg 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau 9 eB99lit 6reëó rs Nadruk yerboden Deze THEEËN worden afgeleverd m verzegelde pakjes van vyf Umt 1 en h Af en en Ne ons met vermelding van Nommer en Prjs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zioh tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BlOL voorheen J BRSEBAABT Ls 64 Ge ziet waar vriend ver volgde Pnrft ge Itjt op een ver koerd apeor en niK ten slotte nog met mi eena worden Het beate is lat wij ellcaar zooveel nugdijk hel pen Wel had Prolt voor de redenoBrlng a van Seiiiiieider slecbta een ongeloovigan gUndactt over gotaid maar zoodra lki aiaeheid had genomen yan ztjn anMogenoot werden zijn gielaataIrekkon zeer emaiig Die gosohlBdiBMa met de cognac geeft te deokea zou hij biJ Werling geweeat i n die kranl had hij ook gekooh het ia raadBelacMg ik moet eena mei dien kWintenvei kooper n met de Jtifirotrw uit dé shjterii aprdielt DienaelMen middag gin hl naar de woning van Robitz en aprs c met Guata Die tot nét e eihet t te regigen dat er geen flMch was te vinden geweeat wa n cogfnitc zou gewent z n Éoeh in WeMingi a ka mer no in kenkSttr Van de juSronw n e riljteiUvei 9 Maart 8 uur Nieuwe Schouwbuig 11e Abonnanent8vooi eMiln ft MjKrt 2 uur Gebouw Boow sa Ton ngtooacht Onder tan ooo nuaaie Armeiiaorg Arvi diool 16 M art 8 uur N S AngMe Sydow en Helene Hen man Bel d vera wUr r tl TorBMldeD De Verklaring van aansprakeiykheid van den kaaaprodncent tegenover den kaashandelaar aooals die is vastgesteld door de Ned Vereemgio van Kaashandelaren is in boekles van 50 ttulu i 25 cent en van 100 stuks i 50 cent voorhanden Eenvertrottwdadres voor het maken en stofleeren van MEUBELEN ia bq N HESSING Peperstraat 24 Oouda BiUqke prqzen pruna materiaal Reparatie aan alle menbelen U bf de DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 bedrukt Electnaehe Drukken A BRINKMAN Jt ZOON 0 50 o wmvnK muciiratiMJLLU wusn ÊR8 1 Openiné Voorjaarssaison de diverse VOORJAARSHOEOEN ongegaracerde HOEDEN VOILES en verdere NOUVEAUTÉ Op©a3JJCLg Zomersaiaon en expositie der modelhoeden vanaf Maandag 27 Maart Tevens berichten i de ontvangst eener groote collectie zijden stoffen voor Costumes Rokken enz en Blouses Beleefd tot een bezoek noodigend BoogaeMend HooQSTRAAT 11 Goz van Danttig Optnliare VeÉopiii to Goudai op MAANDAG 6 MAART 1916 des avonds 7 uren in het Koffie huis HET 8CHAAKWHBm BORD aan den Kleiweg ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Hotaris J Koemani van NoB 1 en 2 TWEE onlangs meow gebouwde goed onderhouden Burgerwoonliuizeii aan de IJtseliaan nos 58 en 60 te Gouda Verhuurd b de week ieder voor f2 70 En no 3 Ken jJl t J l bJ= H Woonhuis ll 1 Wiijk ta taBii l n f met ERF en GROND aan de Van StreQenstraat no 22 te Gouda Verhuurd bij de week voor f2 Kadere inlichtingen geeft Notaris KOEMAN voornoemd en Notaris J J A MONTIJN te Gouda 3 OPaKRICHT irM Voedert uw Fee met de uieere tsirss Voedert av Fee met ae n i7 r II MHierdhiRicllip tlEllllililtn trw HÏT MiOiZUK VAN H RAVENSWMY ZONEN QOBJlfCSBM LUNZAAÜKOEREN merk STER en W U 28 en SOVABOONEIIKOEKEN mei k W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingavaards OER P05T 51BA2 OOUOtk BON m HES oMeMSCIIE Als Abonné op de GOUDSCHE COURANT wenscht ondergetaekende geregeld na mtg af ontvangen te beginnen met 1916 HET STEN0QRAFI80H VERStAO € wan d Handslingan mn dan Qamaantoraad van Bouda tegen vergoeding van 85 cents per kwartaal bij vooniitbetaling Naam en Woonplaats SooDA Maart 1916 e k=©3X Feestdagen © cL rs ©± 1 i 6 v©xt©3aita © blsfedL oo Q o clcLöu © xa aao br©3 c behalve Zon dn r 1 4 jo w mvc fcA Éj 1 behalve Zon dn Feestdagen fléï ABONSEMENT PRIJS DER AD lERTENTiËK f 66 o 10 f 1 I 50 1 50 1 90 Bureau Van 1 5 géWone regels met bewyaiummer Elke tegel meer By drie achtereenvolgende plaatainge i worden dete tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing vin 1 6 rraels f O 35 by vooruit betaling elke regel nieer 6 ets Re laroes f O 15 per regel aangenomen aan ons Groote letters en randen naar plaatiruimte EH H T ljpfoon latere 82 T aj ament mede dat thans TiOüOO vioikaiito mijlon van de Duitsche koloniën zijn veroverd die als vol ihi vorfeeld IJuitaoh Zuid Wa Afrlka naar aohatting 322 460 vier ka le oijlen Kameroen 30000 vieA m Togoland 33 700 vlerk nijlen Samoa Sohlpperaeilanden bbOvlaifc 111 P au 340 vlerk ro Katoor WiUielmsland an de jlanden in den Stillen Oceaan 70 OOO vlerk m llwnmrik ArohmeU 22 540 vaark mt arollne Polo Mananen on Haaraobalk eilanden 1000 vleit m i Klautaiau XO vieik m Hot lijdan van een beralddeldo In d fa rwllrt aohrijlt een bem ddald üi waa Ik maar een onbesïWdeldo Naar Ulijn eigen meening ban ik dat ook Maar de broodcomaniaale gelooft me niet Zij houdt mil voor een beiiAliWde en dat hoeft zekere ihaihrwailden Ik moet toagoven dat merk In nor male tijden versxjhil van meaning zou kunnan hebben over do vraag of dl a n daie o an gene zijde der moeilijk ta bepalen grena ata die boiniilkMds vao onbemiddelde men sphen sbhcfdt Maar nu in deaan Itjd van duatte Liave Hemal een krantenachrijver kan geen ooriogowinat behaJen Wij hatafaenwel van oorlog en dNiurtetoeaiftg in an dere bedreven gehoord maar in ona I boroep baataat zoo letaniet Voorden rilen sishtijvM taal itl m Ie mogelijkheid om werk on dualaf koinrteu te krijgen mflar zoo zoo I Ik ben dua een onbemiddelde maar onl oftVrieel als bemidideide bebouwd Deze Achatting heb ik niet aan mijn inkomen maar a de aan duliüng van mijn beroep te dankon Maar daze ovemohatting van mijn waarde heeft het nadeel dat ik geen lovonamildillelon uit do todolljke voor raden kan koopen Enfin ik heb me daarbij noorgelef d Ik verdraag 7elfs het gemis aan vet en boter ij het ook ongaarne maar dan toch mot eenlg gavoel van humor Ala ik zelfs mijn brood ten slotte gehael droog zou moeten eten dan zou ik mij troosten met de gedachte dat Ik lil mijn jeugd blij waa als Ik mij aan froog brood kon venaodlgen en het met ohloorei koffie kon wegHpoeleii Nu Iff weliswaar hot broodrant soeo wat klein en la bemidrii lde fn nok omdat Ik geen zwaar licha melijk werk verricht kan ik geen toeslogkaart krijgen Maar ook daar yet ik mij oveAean zoolang ik maar geluiCK aardappelen heb Die eet ik nils heel graag ak ze tomninaio M ed zijn iiL ui ogeven noüben luel uu u iiiuod llguur gvanaoKt wat deuMunitj vingen Detrell aiö diö Vfn de au twre ourlogv oereudoM Meu JieeSttj vemchitlende oniei udl fjb ïdeu Ier er klaring au dat lelt genoemd ue Uajiaaa is luchthartig het aparenJ met gewend hy heelt betuoite aan onu piuuung en liet fait dut de mukken dienaangaande dooruui uitgegeven wezenlgka waard Oen aprak aamvaji ei uoiK lic eunnèreb z n in de bau aeu dor Uuitaohers legenaanvalleaj ier iramshen legen de zuidolijko raiaien van deze bosacnen werOesi onder bloedige verlioaen voor aigcafagen £ en groot gedeelte der besettini troepen van de veroverde steilin kwam om de reat beetaande tut 58 dngewonde officieresi en i Tl soldaten werd gevangen genomen UiutentMen werden lU kanonnen en nog V eel aodeir oorlogonateriaal bultr gemaakt In Woei re werden de Franachen uit de laatAe huizen van Freaneff verdaagd het aantal der daar gemaakte gevangenen steeg tot 11 of ncferen en ruim 700 man ook wer dffli eenlge machinegeweren buitgemaakt iDluititclle ieglui m wieipcsi bontmen op de plaatsen ten W van Ver dun waar Franache troepen waren sroeajl hea beo lot met Nu hoeft man or de dfrde oorlogu leening uitgesohreven N r WolK i oorrespondent te Ilern aeint werdf daar bekend dat er voor 1700 n U lioen hre op in ea du ven werd waarvan IJÜU aan baar jteld Daar de Italiaausche uorlogfikesteu thana maandelijks zoo wat 650 millioen lire zouden boilragen dekkeiL volgen dit DuilBohe berioht de rasftwe miAielen mot veel meer dan de behoeften van twee maaiuien atrljctSo lovenfllezen we dat de luaohnjvikgatiid van de ooTSlpraakelijk voalgflNeMe vier tot zeven weken moeat worden iUtg ibreid om oen ginnsti er oitelag 1 bereiken In Engeland Hot pufaUA in £ n lind wordt volg iiit te New bitateséia steeds meer geërgerd door de il Sii erln van poii loen aan vele invatteden OFtl cieol IS than medlegoda l t dal van i 770 naumen die in Mp het leger w na Jt u m mm tlamn Mlwatt lAoeton verlaten met minder dan 1 l geen pensioen uilen krijgen en het foil dat de ongeSohiktheid die te wijteu is aan éa verergering tei ievotge van de strengere eisicihen van den actaevon dkeiMt volgens het mTnistaria van oorlog nog geen recht ven leent op pensioen Het mdnfsterie erkent zelfs dat er onctor de invalioden die geen penaioen krijgen zijn wier gezondbeia is gebroken na actieven dienst aan het front ofsdioon dit aantal naar veAouding ndet groot moe wezen Nadat reeds achttien maanden lang een stroom mensehen het loger beeft moeten verlaten zonder islioon overweegt het ministerie tbana eerat of verergering van een kwaal dk or den actieven dlenat aanJeadling kan geven tot het ver leoiien van penaioon Deze fdton schijnen do hértiaalde klachten van Sir Iroderidk Milner te rochtvaardS igeii die dJe parlementanre veront waardiging gaande hebben gentaakt I waaraan de rqgeenng thans aanr dexJht schenkt Lord Landdowne heeft mi uit naam van het ksAiinet ver klaard dat hot morti t obtlg zou WB7en van een msn te eischen dat tuj li t buwijs oivuoi levert geonibo j giii vtui zwakte te bobben gebadi vo rdat hij zich voor den dienst op gaf Hij erkende dat de regeering zu h niet van de verantwoordelijk beid kon olUalaan voor de zongolooe luid van de keunngaeomnusHlee Ic hts indioiL de recruut de doktoren mot optzet had Iraohten te ira loulOn jJ 70U er aanJanInig bestaan voor eonl ondarzoak Deze vorklaringon zullen nu fonr de regeeriug m dSidemnoeleu worden omgezet en de New fatar te mn dringt er op aan dat de ijnouue wet i oedlg zal alkomon en terugwerkenda kraobt zal hebbeiiL In itastand Oei ononnsche toeatanden In MOSKOU iieenu voigeiuide Utru Kuasij ue vleeeobnood oon ungeken aon omvang aan De siouieiijae levenaiiuuideloiiiionmuusie kan alieea no imiai door bevroren vleeacb het georek verholpen W egeu georok i op bel land aan koeUnaobinea veel veraoh vleeaoh Moskou itosan spoor den bouw van lö koelhuizen Volgeus bet blad zijn ei viOr treinen met bevroren vleeeob tut Siberië naar Moskou onderwqg Voor ihu V leöscbv erkuop in de atad aijn iftüxjiüïuinprijzen vaatgeateld De levensimddoleuoonimisMlü wil bet flltwihten van jong vee doou verbis 1 den maar nadat men op bet platte au bi s aa n t S Lst vieewi iiieii dat bet vorbod te laat komt Wegeik het venmii4ereu vaa den b i auw len oDd zi u ook de voor mtzfitihlviL um meer groeiiiten aan te platiteti ter vervan ii van vleeecb zeer oiigiunatig In de Ki adown is aan éea Mi nlMer van Landbouw ile vroa f g b taan welke maoitre eleai Mj éeijki te nenien ain het braak latm ligg n vftn land te voorkomen liet HuiMache Kiikaraadilid Of fomivo wordt beeicihiila igKf peoulatioH mot de leerlerverautie aan het logor gedaan te heibben Up de dirukkerij van Hu iBi0ohe Staatii ftecteu is een dlefataJ vaa lOOOO roebel ootdeltt Zw beambten werdien goarrefiteerd hm Noorweegach Comité heeft madtregeien genomen om de ia Ru land en I uiWchliand gievao n aiUeiide tftuifenten bl de vooruüitUA van hun HtudieB bedvulpzaam te zyn liet verliee der DuitBflhe kolomto Jit Londen wordt dd 9 Maart gemeld Bonar Law de de in h Aan het Ootteiyk Front bedoiven De WL overweegt Het Oo tenri kaoha oosnmuniqoé van 8 Uaart luidt Op het front van het leger van Aartabertog ïerdnnaind waé ook gisteren de geveohbaactie bij tuosehenpooEen zeer levendig OverlgenB hadidén er geen belangiHika geheurteèiaaen pliata KflJctnarrichtinKen ter JSte Ueen zee g op koiMt üit Kopenhagen wordt dd 7 Maart l l a J i a l te iTLfflMa U eHadWo MÉk pen düe op d eai ben Maart waren umgevaren Om ond r twijlel do iep peuna tegwntoet te gaan welite van een lurchtraid boven tngelamt terug kwanneo keenden nog daenaeitdva dag naar hun basis Ie WilhelmMbaven terug van waar zij zich eemgazins badden verwijderd Zweedtodi nhip aangehaudeu Oit Stockholm wordt gemald De DageoB Nyheler meldt dat het Zweedaobe scbip ïnez uil Malmo met beöteimwnng voor ijnv ty Maan iftg door oen Ouitsche torpOdoboot ls aangtÉumdWii die in d zeeeng ta i prukk dter t if MBhouddng geschiedde i Laar het blad meldt in de territorl kle ZweedkK e wateren Zoodra het liericht van d ce aanhouding te Mal Kno bekend werd toog de Zwteedsche orpednboat Kegalua op zoek naar Duitsche torpodoboot uit h Jtrol eze aan en dwong haar bot wead ebe acbip low te laten hetwelk zijn is vervolgde De derde leening van Italië De beide eerste leemngen in Ita fËmtLETOia hij dat Werüi volgens db IMbH vlng kon het geen ander gevest zijn haastig gekomen waa ta cognac te balen ea gezegd had tt tUj ze noodig had voor lesnaod e ernstig ongesteld waa Hee t hH d cognac roeageno Bn vroeg Proft l Ja 1 En heeft fat er hiW det van MroHkea 1 Neen dat weet ik preclea Hiar S üiet gdd I zei litj en liep wegi Je juffrouw bet hlssn eenfieaobje H zooals die waarin een bepaal Utkleino hoeveelheid cognac rwoon il vericocJil wordt Het etiket droeg U naam van den diiatiHateur t lana RommM INilt ko it het flesdiie Hoe meer hSover deee oogeneehijnlijk onbeduende novenomrtandlgBaid nadacht ho raaitefelaciitiger de zaak voor hen wa aar was de Ilea gebleven daar W n f tacfi op zïhi kamer geblovenwaa Hierover la alë t één ver klaig aprak MJ bij Bi z8lveD ter wyhij m g paina verbonken op tra bleef staan In den na ht toeH j atierf moet er iemand bij keniefweeat zijn en de cognaofleaoli meeJKjmen bebbab HOOIDSIUK XXXV l en vrouw met bleek gelast nddden In de dertig met vlaablondl haar stapte uit een waggon derde klasse Zij kwanv van verre had den geheoten nacht en de helft van den vo rigeni dag in den trein gereiad en zag er nu zeer vennoekt uit Zij greep haar handkottertje slapte uit en keac zoekend rond onder de vele mensl on die op het perron wa ren om vrienden of Woedverwaiiten te vctrwetkonran De opatag van haar groote donkerblauwe oogen dëeddtair kon aan het lijden eener martélarca haar vragende zwervende blik boezemrte onwillekeurig roe lijdeu in Nadat de vreemdelinge sgidh had overÉulg d dW de door haar ver waohte perSoon er niet waa gin zij naar het bagagekantoor Hier moeat zij laUg wachten ieder wilde eerat geholpen wordten en bij ervaring wiAen de wiikielen dat Uecton van haar soort geen ruime fooien gaVeA al oo n akton die mannen met véél halaat oö haar bagage af te leveren Zij diroag een donkore japon van goodkoope stof en haar hanriis oenen waren verrfeten To er niet veel menachen meer bif d bagage atondeii wees zij op een kleinen eenvoudigen koHer Zendt ge mij dien koffer willen gevrt f vroeg li Deizéft Olen ernaast met mijn naain Iherese Loratn Met üa bagage in haar hand dacht jzi oen oogenhlik na waar zij zou jheengaaii toen haastig een man van sliaat kwam zoekend rondkeek daarna vlug op haar toetrad Neem mij met kwalijk julifiouw dat ik zoo iaat kom Ik kon oo moailijk wegkomen sprak hij terwijl hij beloefd den hoed afnam Dat begnjp ik wel waarde VI lend antwoord Theroso Loraine vriendelijk Goed dat ge gekomen 7ijt ik ben m zoo landen tijd niet Ie Uerlijn geweest dat ik niet wiat waar ik een goed ondeiicomen kon vinden Daarom aohreaf ik aan het adrea van uwe vereeniging ik wiat wel Am de brief in uwe handen zou komen Zeker ik hab uw brief ook ontvangen en een kaïoer voor u gezocht Ik vrees dat ik u veel moeiteheb bazorgdL O neon integwjdeel Ieder dienU r enfive alkomstig ia zal blijdezijn als hij aan de doctiter van onzen gooden ouden d ter een dienstkan bewijzen Uw papii wad ïoo goeden mild dat hij niets naliet en zfln dochter ala gouvenvante naar Dulbniland moeat gaan om haar brood te vcrdleneni Ach ja BucJitte TheraSe Loraina als gouvernante maar dikwijls werd ik idet beter bebaodtid dan een dienatbodo Maar zeg mij eena he go nog niauwB uit Uen ve f Sedert laren heb ik mijn vrienden daar niet geschreven aedert Plotseling hield fij op en vervolg do op gefieei audaren toon Vertel mij eens wat van Jeiibve Leeft uw vader nog Ja b herft dat kldne hotel ook nog maar het gaat hein niet btj7ondor goed Hij is ouderwalsch en f kent de Duitadhe taal met Wannaor ik in Vervolg van tijd naar hulis tarugkoer zal het hoteï ook wel weer tot bloei komtm Qaot gij ook niet eens naar hot vaderland terug P I Neon nooat Doch Ik wil u met langer van t tijd berooven Waar heti ge een kamer voor mij g i uuid Louis Brandon haalde een brief omslag te voonachijn Él Hier hab ik bet adrea qngeHchrovoit De juffroui ia een Zwit aeMctie en ia leer verfieu eenlaulgenoote te kmmin hniavcalon Ikhoop ilat ge u daar op uw gemakTult gevoelen Mag ik uw bagagevoor u naar een vigelante dragen oh doe verder maarr geen modte ffi weet dat ge weinig tijd hirot J ik kon moeilijk wegkomen m r ik TvlMe njet gaama iemand In mijne plaala zenden Als ge het goedvindt z u Ik nu echter gaarne aiaeheid nemen Wordt vervolgd