Goudsche Courant, donderdag 9 maart 1916

t u italbreebt me echter al meor Sua een wet dat gerw 4itl e beManMUeel van aa voatMog Id iwt proletarktche flta gedeelte waar Ik woon zijn nergtn ar pp ien to krijg n TeUieiui aW ilt in da laaMte da ea galqgenlieid had ging il ineaaaiir dere gta Uwiik de imrküuillen btfcijli n Daar zijn vier gerneenteHjlte verltoofiplaabmn dSa njkolijk van aardappelen 0ia voorsiea eu waar H koopera in nnma Maan tewacliten Maar voor mij bli t At voedingsmiddel onlwreikbaar Ik word inmerstotde beniidd ld n gerekend en taag diu voor mdjn goede geld geen gemeentó aarda pelen koopen en bij de particuliere kooplieden zi n geen ardappeJen Ie koop Hbld i 1 JJ De Eqgaldcfee marine Ee4i Kauter telegram uit Louden meldt MJ de hervatting van de be prelclngen over de marine in bet Laigerhms beantwoordde BaHeur onuMOdellijk üburchiH rede van giivteren waarin deze faee t gezegd dal luet luM HclteepiAouw prograui geen kraohtlgen roort ïaiig wordt gesoaakt Ballour veroordeelde in krachtige loemen d poging o n twijfel en vroeete wekken bij het publiek Hij weeëer op dat bij gisteren bij voorbaat lie be iiuldi 4ng heeft ontkend die Ohurchill later herfl geuit Balfour verzekerde opnieuw dat de vlodt heel irteriter Ltf dan toen Ohuroh ill aftrad I Balfour herinnerde aan Cburohiirg voorafgegane aanvallen op Fi er en zeide dat hij het brengen van Fieher pemsoon in het dabat door Uhurohill als een soort van beleedi ing tegenover Fttfher besohoivwde terwijl de hieraan vastgakooopte bewering i dat Sir Henry Jaok on die het vertrouwen der geheelemaripeheatt moet worden vervangen het meest veotbaïlngwekkeaid voorstel is dat oodt werd g daaa Jïiurehill verdedigde in een korte npUek zijn optreden dat gebaseerd is op twijfel aangaande den toestand en o p dto overtuiging dat een voortzetting van Flsber s politieli ook FVAerV leidende kracht vereWuht Bonanen op Anoonit De Frankfurter Zeituna meldt dii 8 Maart De luchtaanval van onize dkwpere nwrlne vliegenlers op Anoona had een groote uitwerking De militaire werken van Ancona worden gietroffen terwijl bavendlen in de stad groote aohade werd aangericfat De aanval had midtiBgs plaau Het eakader werd bij zijnna dering opg iiuerkt en met alaransohotei aangekondigd Toen de viiee9 iigen boven Ancona veriKhenen begonnen de afweerkanounen onophoudelijk de vlie ulgen te beBohleten die otkverflchrokkeu bommen op de militaire werken en gebouwen wierpen Na den kranig volbrachten arbeid bereikten de vliegtoigen on dank de hevige beachletiog ong deerd hun baMa TroepenveipUatslng op den Balkan Een llavaotedegram uit Saloniki meldt dd I Maart Bijna alle Oos tenrijksohlJultflche troepen die op het Balkanfront waren geconcemtreandi souden naar het Wo8t aijk front vartrokiken zijn Eenlge Turkmhe regimenten wedke zich In den Balkan bevonden zijn naar den Kaukaaus gelonden Si3=L3aer J eua cl Regeerlngisspek JUn gemeenten welke regeerlog varkenM betrekken kan geen spek meer worden geleverd Mot medio Maart word aan d gemeenten een bepeiiite hoeveelheid rundvet beschikbaar geattdd tegw 70 c nt pérK O Dlstributlobureau voor hulden 12 Omtrent het op te rlohten DlBtributiebureau voor buiden leder en looistofteo vernemen wij nader dat dit een bumu tal zijn van de N O T geen regeeringehiireau In het bureau zullen vermoeidelijk dttlng nemen eenlge leden van het bestuur van het Oonsortlum dor lederfafaiikanten diat de bekende transactie met de Huldenclub heoK afgesloten terwijl de beer Van aiin regeerii QSadviseur voor de lederdistributie waarachljnlijk voorzitter en leider itl worden Kon Nat Steuoeomité De 80 te lijst van bij het Kon N r tiooaal SteuncomiM 1914 Ingekoimen bijdragen van 20 Vmv 26 Februari 1916 vermeldt een totaal bedrag van flö8 S2 mallende met het totaal der vorige UjMen ai f 3 S96 747 97H een totAal generaal van f 3 S98 28 I 2 De LuidweerUohUog 1912 Het bmicht volgenA hetwelk d landweerllohtlag 1912 13 Uaart aA met verlof zo gsan is beslist onjuist Wel moet hel voomnnen be tsan om die lichting welke 20 April met klein verlof naar hutat mi gaau vooi i on gedeelte reede vóór dlan datum te doen vertrekken maar dit vroeger tüdMip laat nog niet vast en zal tHellig niet 13 Maart zijn Iimnoreele handel Aan de Middelb rt wordt ge ritbreven Het zal de meeste uwer leser niet bekend i i met weUte moeili khadea de cacaofaJbrikaiit tobt om zijn grondatoöen Ie bekorowi van het buitenland Ueie goe eren He geconügneerd zijn aan de N O T worden alleen afgegeven ónder de uitdrukkelijke verklaring dat de daaruit giefabrioeerd fabrilcaten zijn voor binnenlaittfcch gebruik Daar bij de verklaring een zeer groote bankgarantie geMscht wordt maar dit getroost men zkti om de fabriek aan den gang te houden en zijn vorkregen debiet te handhaven spreekt het vanzelf dït de fabrikant ileii winkelier en den grosser biJa levering denzalfden elsch steit ilea de N U T hem St idle W ut zien WIJ nu echter gebeuren Zomlor blikken of blozen zijn erin ortze omgeving van die perifonen diq hot züo nauw niet nelmen Ze zenden een aantal Heden rond die bij den winkelier voor de cacao ander ovisr ihi toonbank verkocht voor f 2 10 UU bieden een som tot drie giulden toe Zoo wordt Zeeland afgeliiopen met massa s ziet men de zendingen te MldMtolhurg aankomen van deae drie kilo van anderen twin tig kilo en meer Alles wordt dlan in een rnagiaizijn opgeeJagen Bij den aankoop bij den winkelier wordt niet gaspr oken over N O T voorwaarden want als men 90 oent moer betaalt dan den détallprij is dit niet noodlg AU cacao zonder NOT voorwaarden opgekocht wor don ze nu naar elders verkocht ais N O TvrlJ om later als zoodanig hel lami te verlaten ÏMit er nu maar een heel leger N O T conilroleure aan de grenzen fftünn en zoek uit zoo n g iQoan liceerde maaaa dte fraudeleuze maar een uit 1 Het regent dan ook orders bij de laüirikanten en ik zag ree gedrukte berlohtkaarten waarin de fabrikanten boricfeten niet te kunnen leveren wegend ovoratdpte ordera Zoo gaat het met de zoete roepen ak Kwatta zoo gaat het met pepeir en zoo Ie het gegaan mot de margttrlnö Het slot van de rekening is dat de winkelier die niet hieraan meedoet geen goederen kan bekomen on ar do kleine winkelier liever drie i niliU ii ontvangt voor de waar als twee js he voor t p a ll U el i li aiet te bekomen dan voor hoogen prijs Ke gebruiker Iwt hier dus het loodtie Wordt het geen tijd dat hler an eeoH d aandacht wordt gegeven Zulke personen gaan maar vrij uit zitlon na zeH dagen hard werken ora bijeen e garen den zevenden dag In hun vaste bank uit te blazen om e MaandagK met dubbelen arbeid aan het zeer voordteeilge zaakje verder te gaan zl h geemttins erover bekome roerend dbt zi het to zijn die door den hoogen prijs die Zij besteden den winkelier verlokken een diiadl te verrichten die niet strookt nwtde belofte dnor hen bij den aankoop ge d nflm Het be hleten van de Bandoengf In de MiddellandïHie Zee Do Bandoeng van den Kotlerd Idnyd s op haar jongste reis van Sniliang naar Hottentem door een Duitsièie onderzechoot die het Schip blijkbaar voor een vijandelijk vaartuig hield hovlg en langdurig onder vuur genomen Een van de opvarenilen deed het volgende verhaal aan do U Crt De Bandoeng kapitein N Huisman maakte haar 13e reis maar Java on terug Na op de JavakuSt een lading koloniale producten ingenomen te hebben vertrok het schip den 7n Januari van Sabang raet béiiteimnltig naar Rotterdam via het Snozkauaul Den 27e i Januari pa seertei we Port Said en op den29n bevoraien we ons op ongeveer 34 gr NB en 24 gr OL plm 80 nitjlan bezuiden het eiland Kandia Te halftien s morgens werd onze bemanning opgedcfarikt door een kanon hob waarop in de onraiddeilljke nabi N eid van het Schip een projeotled In het water plofte dat een reu achlige waterzuil opjo De Se officier die de waeht deed rapporteerde den kaji tein dat een onderzeeboot op plm myi alstanda op vlerkoi paiWtrcken an bakboord bovem water kwam Nog vóór de k iteln en de 3o officier weer op de brug waren viel een tweede schot omnliSdallijk gevolgd door een derde dal vlak langs bet Sohdp ging 4 De Soinletters AB van het Intarnfttionaal Selnhoek werden toen op den onderzeeër waargenomen Dit sein ihAtildde Verlaat uw schip zoo poedJg mogeUJk Dit bevel bracht ons in de maening dat d onderzeeër ons voor een vljandeliik iip hield de kapitein achtte het daarom raadzaam met UngKaam vooruitdraalende machlnm den onderzeeër meer ta ntdsreii ten eimk deern dk ge l eohaMi i gevta obüc OïüsaaHtnt beter vast te ellen Bovendien werden in den voer en aobtertop vau de llaiKloengl UollandHOhe vlaggen gehes eu terwijl op het aohtenscUp als altijd de driekleur woei en de romp van het schip met de kleuren roou wit J n blauw iMÉdjhllderd was Middclerwijl hield M vuren steede aan zoadat iii tien minuten tijd rseda het aihlste schot vid dit laatste wel met zulk een uitwettung dat tgefaoeie oUp er van dreiwde Te verwonderen was het niet als men nagaal dat het laatste projecüel ontplofte op zeer korten afstand pl m 10 meters zoodat in een ooaer reddingfcooten 5 gaten geslagen werden en een ijzeren iuchtttoker op verscheidene plaatsen doortraorf werd ijtiikkot van 10 c H lengte n 2 C M iHkte vielen daarbij op het dek neer Do gezagvoerder gelastte oniiilddelhjk alje hou wn dek en In de booten ifie tot onntddelHjke ingebroiknenin gereed waren Hat vuren was j het achtste schot opgehouden Sb d ondeneWr pam na blijlöbaar efa afwaditende houding aan terwig het sein AB neer gingt Te 10 oer 10 dook de duikboot langlzaam ornter water op pl ni 4 ndjl afstand We kregen toen den indruk dat ze haar vergissing had Ingezien en ons W HollandBoh dehip herkend had De machine werd dan ook weer op volle kracht getzet en de koers vervoligd Iroot was ieders verwondering toen ifaarop deüelfde onderzeeBr na pi m 4 5 mSnuten opnieuw te voorachijn kwaps nu op pl m 4 mtjlen afstand adtter ons De Bandoengf stoomde verder terwijl de onderzeeër In evenwijdigen koers achter ons aaiwtoomde een vol kwartier Plotseling werd de beschieting toen hernieuwd en observeerden wij het sein MN stop nmiddlellijk De machine werd top gezet een ieder vroeg ziih met anget af wat men mi toch wel van ojjs wilde Den 2en offioler werd gelast met een boot nf ar de duikboot toe te gaan om nadere inlichtingen te bekomen Jirisl zon de sloep begroeien toen het iM FH zend een boot geheeiohen wefd De schee iia apleren werden ter inzage meegegieven Na 40 miwiten roeien was Be boot den onderzeeër genaderd en werd dbor dezo de Duilsbhe oorlogevlag geheMehen De 2e officier stapte aan tioord en nfdMt do gebruikeJijke vragen Vftt den onderzoekingrtSenBl beantwoord ei de papieren in orde bevonden WKT werd gevraagd waarom de Bafidoeng niet diret gestopt had éa fi lo wimmitmwingsBöholeit ii ntwoord werd det het sein AB gevoegd bij de niet ver miseende sicilioteii ons in de meening hadd i gebracht dat wH voor een vijaiMleliJk Sfthip gehouden werden en we niet begrepen waarom wij een neutraal A hip zonder nader onderzoek nnoesten verlaten De gezagivoerder achtte het daarom noodig voerde onze woordvoerder verder aan u dichter te naderen ten einde u in de gelegenheid te stellen ons beter te henkennen bovendien onee Hollandak he vlaggen waren toch duidelijk zlohtfcaar 1 De i omroahdant antwoordde Zeker ze waren ziohthaarj doch verscheidene vijandelijke schepen zoeken dekking onder noitrale vlag terwijl uw naderen voor ons een teeken van tegenstand Scheen en wij I daarom gereed stonden u te torpeileoren De waarflobuwing werd daarbij gegeven in t Vervolg nu maar direc I te stappen blJ t eerste sohieten daar een herhaling van zulk een geval niet bultengeiloten was De nisQwe fiireoienr der Glemeentewaterleiding te Amsterdam Tot Direotsnr van de Oemeentedrinkwaterleiding te Amsterdam ia benoemd de heer R P van Rooien ingenieur bg da Dninwsterleiding te Oravenhage Gemen gde BerichteD De Watersnood Men meldt óns uit Monnikeadam Gisteren was de Stand van het zeewater ongeveer 30 c M boven A P zoodat door de gaten in den d k weer veel water Is binnengekomen waardoor de and op het overstroom de gebied flink is gerezen De verbindingsweg Monnlkendami Edam IS nog niet bogaanlbaar De dam in ds Zuidervesting Schijnt nog niet geheel dit t te zijn want de centrifii alpolnp die de stad van het overtollige water vrij moet houden kon het water niet wegpon p zoodat thans ook weer een van de hittlpmacMnes In werking is gesteld Vele bewoner van velschillende strekcHu die bij entueele overstrooining weer last zouden krijgen djn weer naar de zolders gegaan Watersnood voorzlenii Omtrent de werkwamheden welke in verbaikd met den watenÉiood door be i Wing der Provincie Noordl Holland zijn oiHlemomen vememen wij van bevoepJe zijde bet tn tonBf In de afgeloopeii week zijn inden 4ooTibr ak ven dini dUk vad ét Atir nal ajilowna polder in totaal een bonr tal gntiite en kleine zuriostnUUi aangehrarht Zoodoende is de bednkii g over een lengte van ongeveer 70 H lot b vcn A P opgewertt De noudkeeiisg laagHde v ui Ewijc llViit is wat betreft iiat Stak Oude9l is Veerbrug over 2 5 en oor het andere deel over l ry der lengte gereed Zoowel in het gat van Eatwoude als in iHat van den Waterlandschen Zeedijk zijn in de atgeloopén week een zMtal zinkstukken aangehraoht Het slechte weer der laaiBte dagen heeft het werk belemmerd Het gat te Katwoude is niet temdo over de volle lengte van 1 M A P tot A P beteugeld Het gat in dbn WestlandBchen Zeedijk ligt thanS over 20 M lengte op 1 70 M A P en voor de overige 40 M op 2 40 M AP t e versterkingen aan de Provlnciiileu noodkeeringen bij Zaajidem an Piirmeronid zijn nagenoeg voltooM De voorziening tegen nfltavdlng van den Spoordijk Zaandam Purmerend Iff over ruim 5 K M gereed evenals de bekistingen op den Wor merring ifi c De voorbereidende mnatragelen Toor de drooglegging van de overstroomde landen maken gooden voortgang Met den aanvoer van weiiktuigOn IS een begin namaakt i De werkzaamheden aan de dijken bij Uonnikendkm De weritzaamheden aan de gaten In den zeedijk konden gisteren wegens den storm niet dooj gaan Het gat in den Katwouderdijk IS thans op A P gebracht het gat in den Waterlandschen dijk ie nog ongeveer 70 c M beneden A P In het gat van den Katwouderdljk sloeg gislerenoohtend nog een flink stnk deor deh storm weg Den inoident aao de preqs Mei chk fé uit Iterlradé aaq de h K In de nabnheid van grenspaal S30 tniachen de Holz en Bleyerheide werd door de Duitaobers een Rna aangaBohoten die trachtte te vluchten Aaar Kederlsnd De Ru maakte deel uit van n detachement geïntemeerijen die oii4er geleide Tan Dnlt phe soldaten werden gebracht naar de n tjn Voccart Hij had de gelegenheid om te pntvlnehten doch kreea in het aohterlgf Do Ru i wel ernalagj dooh niet dood k gewond en rdnaar het hospitaal Ie Aken overtebraoht Over het gebeurde worden v ersobillende verhalen verteld Het eene verhaal segt dat de Rna op Bollandsch gebied werd aangeschoten het andere dat de Rus toen hg zich op NederlandsoheB bodem bevohd weer op Dnitsch gebied zon zgn getrokken Hoe bet ook zg dat er iets moet zgfl voorgevallen dat niet gewoon ja kan hieruit blgken dat de kapitein der marechaussee S jhröder en een majoor der infanterie ter plaatse een onderzoek hebben ingesteld terwijl ook de snbstituut offioier van justitie mr J Gadiot en mr G Bonhommej rechter van inatniotie te Maastrichtin de zaak gemoeid zgn Op de Tolksachool Jan wiena vader landweerman mi opgezette wang belroos in t hospi taal is opgenomen ter observatie zegis Juffrouw me vader heit vannaoht o een foassie gelege en toen ie wakktf wier is er een belroos uit gekomm Jnffr Waaruit Jan Jan Uit dat foassie jaffronw I Hld Geen caoaoboonen Wegens gebrek aan grondstoffei na Engeland den toevoer van caoa boonen belet zal volgens het D D de atoom chocolade en caoaofabritfc Kwatta te Utrecht a a Zaterdag C werklieden ontslaan Blijft hetgebr c aan grondstoffen voortduren dan i de geheels fabriek worden stopgessit In t Bieschbosoh bg Werkendsn is bet Igk opgehaald van den milic n V R wonende te Tilburg dia sedirt eeq gen t d werd Termist Een nieuwe dorpawgk te Katwg Tosschen Katwgkbinnen en jiet teedorp zal eerlang wanneer de bofwlust ook daar ontwaakt een geleel nieuw en aitgestrekt dorpsgedaite verrgzen De straatweg met zgn dwirs egen die aiods eenigen tijd al r ijn gereed gekomen en op somiiige ponten ter weerszgden met boenen beplant strekken lioh over ee afstand van een half uur nit li de laatst gebonden Raadszitting wtfden de volgende inÈn Spateld limuwe CommandearaliZ iMoweg N Duinweg W i EuyterdwMjstraat e liuu ooriw De totstandkoming ju P i r te dank dM arb SendevoortvarendhJd TM aen ottd HettoodarJB OawdiaTd D Doelen te Gorfnobem Heden irerd ta Oerinchea Da Doelen in t openbaar geveild verkocht S Dit gebouw bevat o m liet eenim 1 groote ontspanningjlokaal aldaar het werd in 1699 door de 12 ridden van St Joria en 3t Cbriatoffel geatioht Aan den eeraten Heilige wm een der 24 altaren in de Groote Kerk gewad welk altaar waarvan de t jd van Btichting onbekend i in 142B door de Overheid aan de Schutten der tad werd geachookea hadden hun eigen Vicaris De Doelen was ondstgdi versierd met een aehtkant torentje dat naar Ue zgden van de stad een peaeMw uitzicht bood Later werd dit Tt vangen rilo i en sidta wtaros let beeld van St Jofia prijkte Ijsdi onhengelgke tgden eu thans no Ugt een apievkannest op de nok van h t dak De Vorsten van Oranje hebban vetBchillende malen in de Doelen gelogeerd Dit gebouw is thans aangekocht door den heer H Aqdmaon notaris te Gorinohem voor f 41 840 De achouwburg enz der Doelen zal nu vermoedel k door eenige heereu te Gorcum geëxploiteerd worden X eaxdLloo CL rTr Mond en klauwzeer De Minister van Landbouw NtJ venheiiU ei Handel heeft aan ds Tweede Kamer een nota doen toekomen inzake de bestrijding van het monden klauwzeer HU herlniiert hienn diat na den m verband raetl de aanneming van het wetsontwerp betieUende kosten van maatregelen teir boArijdlig van het mond en klauw zeer door de Kamer uitgesproken l weuSoh door hem ernstige pogingen in het werk werden gesteld o evenlueele gevallen van mond en klauwzeer te beperken door mlddal van afsluiting der beduette hoeven zonder ofuHiking van vee Ds ininistar legt ovfr li naaraaBr l i n i 4 k oonta Tiri wlaeeUng n l den brief van hem minister aan zijn amhtgenoot van oorlog het an oord van den minlslsr van oorlog den brief van den minister van landbouw ene a n den mdnister van justitie het antwoord van dessen minister met afschrift van de dk or hem aan de prooi eurgoneraal hingeerende directouiren van politie gericht tórljven den brief van den mdni ra van landbouw enz aan de dtotricW veeartseu en den brie van d 4i minister van landbouw enz aan de commlsBarisSen dor Koningin Vervolgens geeft de miaiirter een overzicht van de na dien gleooostateerde gevallen van mond en klauwzeer terwijl aleeda afslaltiug derboI Smette hoeve zonder afmaking van vee erd toegepaiElt I Medegedeeld worden bijzonderbedeu ontleend aan de desbetreffende rapporten van de distriots veeairtSen Hieraan vindt men o a de volgende algemeene opmerkingen betrieffeiir het district Lelden Gedlurebde de eerste dagen der af sluiting konden de menSi ea op ds hoeve worden gehouden Weidi a dejden zioh evenwel allerlei bwioren voor Kinderen moesten noar i ool de ke moest word besoibt na iden neou val wilde bob arten to koopen in de Stad moesten worisn iged ian ene Het bewaren van de raast geeft isomtljdlB moedli heden ten gevc Van de kleine vergaarbakken Deu wordt in die gevallen overvloedlf iroet creolianoplosBSng vermengd p het land gtAiraeht Somtijds verloopt de ziekte Hokt In andlere gevallen zooal te Pijaanker vrij hevlgi Van de zeS veehouder wleir vee 18 aangetast waren twee baaUSt voor alrooking terwijl de vier anderen hunne djeiren liever behielden indien de ziekte althans lidit zou verloopen Over het algemeen worden die maat regelen lijdelijk verdragen het var laten van de hoeve kan echter nM wonten tegengegaan Twee der bui kemee ers verkiezen afmaking boven Isolatie de drie overigen zijn tegen kfmaking doch verwachten van het Isoleereu niet veel heil Verder wprdt gemeld o a Omtrept het Strict Breda d il t urg nneoster van Teringen bealiSt voorstander is van afmaken maar al het mogelijke doet om de thans voorgflaph raven maatregelen toe topaSseo Een tweetal eigenaars in diegemesote waaromtrent mededeelingen woideu edlaan verkiecen de teegepaMe maatregelen bovau afmaken Brulnlatle de bargeDMester ver kiest de ver oeht dadetijk t in vee Uevar af te makoi Wissafcaike Ken eigenaar verkiest hakiiig van vee bovoa lai tkinge IStalKw De loca burg Bneater gei eelt meer voor ds thans toegepaste aatn elen Btuto Eigenaar en buisameester iiarzo hten belden Bever ihaakinevon v e toe te passen MILITIE Vi lttelline van den dienst De BUWitaHSBumat der GB n wSli liOUDA bresigl ter kennis van betanghebksnden dkt vritBtilliiw vandtts snat bij de n lilie wordt wlaend Wegens woogplaat o taekomsUgs woonplaats In de kolooiaii ena wegens kastwinne B4iap wegen eigen vnjwilligen enSt broederdisait of ooutrasigheld van in hetziUde jOar gebertin broede of halftreadkn aw goesttlljkeB ene De bagaliagea weike uai aansien van viiJaielUiD van den dienst bij de MHitie om een dar hierboven vermelde redenen gelden zijn vermeld op de publication welke op de daarvoor r eweEen plaats ten gemeentehul ijn aangapUkt terwijl Inlichtingen daaromtrent dagell e kunnen worden ingewonnen aan de Gsh meenle ecretarie afdeellng MlliUe De aandacht wordt er op geve tigd dat de inlevering der betreffende veikloriag n et gesdhiaden voor vrDSielllng geestelijken enz voor 1 April van het jaar waarin het InBchriJvingsregister is gesloten Ingeval de reden van vrijstelling aanweeig is op 21 Maart van bedoeld jaar voor vrijstelling wegens b r o aJerdlenst op Dinsaig 21 Maart é v m 9 12 u jvoor vrijstelling wegens kostwinnerschap op Woensdag 22 Kaart v m 9 12 u Gouda 9 Maant 1916 De BurgenMprter voorn R L MABTENS Stadsnieuws GOUDA 9 Ifoart 1916 Gesignaleerd aanffdiotiden Door de politie is heden aangehoud de gesignaleerde D H due nog S dagen hoohtenis moet ondergaan De aai houdene is naar het Huis Bewaring te Rotterdam overgeW t Geen veemarkt toch vee4anidel Naar aanleiding van het verbod van het houden van veemarkten In i gemoenten ten Zuiden van de spoorlijn den Haag Utrecht waartoe ook Qoodk moet worden gerekeod werd bfilsn In het dsel deswr g meesite dat ligt ten Noorden van de spoorlijn op het terrein van den heer J van Dijk aan den RldUervan CatBweg no 9 juist ovei het poor mar de rsurittn liep vi s vanan Uepalln n in verband met den ItaasuJtvoer en de melkvoorzieningi Door de Kaasvereendging is d d 8 l aari aan de ingesi reven Sxpoiv MBUn van kaas de volgende oirtmlaire gezonden Zijne SxeeUantle de MinWter van budbouw nijverheid en handel heeM met het bestuur der Kaasvereeniglng een conferentie gehouden ter bespreking van de noodizakelijkhaid dat door de Kaosvereenlgii worde bijgedragen voor het tot stand brengen van een goede en recUrvaardlge r geling van de voorsiening in de beboette aan oonsumptiemelk Dientengevolge is bet volgende bepaald Voor bet vericxijgen van een ulfvoercertfficaat zal de ingeschreven exportaur veortaan niet alleen def0 90 per 100 K G moeten betalen welke noodig is voor dekking vanonkosten mlke de fcaosregellng metzich brengt dodh tevens een bedrag dat zal dienen om b l te dragen in de vergoedingen welke aan producenten die hun molk voor reote consumptie afleveren zullon worden uitgekeerd Dit laatste bedrag zalverband houden met de koasprijzenen Is voorloopig vastgesteld op f 10 per 100 K G Ekeze maatregel U ingegean op Zaterdag 4 Maart 1916 en wordt toegepast op oertificaat aaavrsgea die op of na dien dag behandeld worden Voor het aanvragen van cof tificaten zullen de in omloop zijnde formulieren daenflt blijven doen Bij het aanvragen van een certificaat zal men voortaan een bedrag van f 10 50 moeien InluiteBi d a ttequest inoake d Jtaasregf iiiig voor bUUMU n l tetuaiM Ue Conianissie tot bebartigusg van den Noord en Zwd UoUaodBohe lUaabaadel heelt het volgende rekest met loebohUag ventoodeit aan den Minister van Landbouw Nijveltaid en lumdel Mei verMiuildi gden eerbied geeft ie kennSD 1 de tjommlseie tot behartigiog van de belangen van den Noord en ZialdHoUamlaDtaen kaashandel in deiMi venegesiwoordlgwds alle Kaashandelaren in Nederland voor zoover di e zijn aangesloten bij do Vereeni og Van Kaashandelaren in NoondHoUaad en bij do Noderiandleche Vereeniging va Kaashandelaren gevestigd te Uouda dat zij overtuigd is van de wesMsMSJkheid a dat tot ragging van ds beschikbaarstalling en den uitvoer van koasi in de pliuM van de fltons bestaande JCaasivereenicin en de Kijkseonsidsaie van Toeiioht slechts Mne Rijksinstelling in t leven geroepen woide b dat eene nieuwe regeling tot tand kome vóór den aanivsngi van hel nieuwe Seizoen daar de thans reeds belammerend werkende regeUug dan ten eenen mdle onvoldoende zal zijn voor een gerogoMen gang van zaken liedenen waarom d CommlaMo vooinoerod Uwe EiceUontle eorbiadlg in overweging geeft lo vóór 1 April a s de UuukS bestaande Kaasvereeniglng en de Rijkseommlesie van Toezfeht op te htifen en daarvoor in te steUeDoen RIJksUchaaBi bsstaaode uit een Coin nüsate van deskundigen onder voorzittenSchap van een gesalarieerden Directeur en wat de controle betrrft gesteund dbor aen voldoend aantal accountante en controleurs 2o vóiór 1 April a S eeoe nieuwe regeling voor de beschikbaarstelling en den uitvoer van kaas uit te vaardlgeni 3o de afwikkeling der loopende zaken m do ojihalKng der Katisvereeniglngi en der RlJkSoonanMsie van Toezicht op te dngen aan eene Conumlslale van daskulmigea waarin Friesland Noord Holland enZuldlHol land met Utrecht gelijkelijk zijn vortegeniwoon gd TOIÜLICHTING I Rijksinstelling DoCoonmisWe tot behartiging van do beHangen van den Noord en Zuid Bollanolchen Kaashandel uitgaande van do meoningi d t er Slechts één kapitein op het eohap moet rijn irtldiit lng en veilig de haven harflUcim Ocht het ten zeerste gewenecht det tie moetlijke regeling vanden kaashandel bi handen gegeven wordta van Slechts één RljksUchaam aan het hoofd waarvan een bekwaam n ui moot Staan dSe zioh gohod aan de ie hoogst belangrijke zaak kan wijden en fiüarbij aelistandig zal kunneni optreden Dit Rijkslichaam geeft de oonsenlcn wit en zorgt voor de controle over geheel het tand met behulp van aooountants en contririeurs De hiervoor benoodigde gelden worden gevonden uit d kosten van het consent welke kosten aan de hand van de oonsenteawet zoo hoog gesteld worden als noodig blijkt voor de foestrljdüng van alle uitgaven voor eene behoorlijke rageliog De bedoelde CommlaMe van deskundigen zal beHtaan uit één lid van den Fri chen één Hd van den Noordholland Sohen en één lid van den Zuidhollandschen kaashandel on 1 producent uit elk der genoemde districten Tevens wojida voor elk handelaar en voor elk produoeot een plaatSvervanr g pr benoamid 11 Oentrale Pakhuizen In de eerste plaats meent de Commiesie Uwe Excellentie er optemoe ten wijzen dat de bestaande Centrale Pakhuizen niet door het Rijk erkende ilchameu rijn daar de financieele rogeUng geheel bulten de verantwoordelijkheid van het Rijk geschiedt Uit den aard der zaak moet de CoramfSsie zich verder bepalen tot oone Nbespreklng van de toestanden in Noord on Zuid Holland De Centrale Pakhuizen In NoordHolland kunnen zonder bezwaar gebandhoaM bajven sin te gebleken is dat zij aan de gestelde verwachting beantwoorden en den toestand tot nu toe vrijwel beheerschen met de handhaving er van vervalt dan vanzelf voor Noord HoUand het reServoeren van een verpihhten voorraad Voor Znld Holland echter waarde toestanden zoo geheel anderS zijn acht de Coiranissie eene regeling wenschalijk zonder pakhuizen daar overtuigend gebleken is dat zij volStrekt onvoldoende zijn om de d trihutle naar behooren te doen plaats l Sbben In weerwil van de in de laatste weken daaraan gegeven uitBfeldlng kon de ir gabraichte boe TOetheid slechts met de uiterste ini annlng verwelkt worden en niettelgenMaaiide de Sub CommiiMe voor Zuid HolIand en Utrecht zich zeer veel tijd en moeite getroostte werden de erdsm aan de KaaSveroenigio0 moeetal eerst na vier wefcen uilgevoerd en dan dikwijls nog roet reniMeriag dsr aaa svTtagde hoe veelheid oeu on onder tot nadeel van de b den handel betrokkenen eu tot groot ongerief van het puMidi Mocht bij hel begin van het nieuwe seizoen aanvang April in ui Holland de aisch van hel reserveeran van een zeker potoantage voor hot Binnenland nog van kradit zijn dan zal zonder twi l de levering in de Centrale pakhuizen sulk eene afmeHi aannemen dat geen enkele SubConimissie zells al besteedde zij wat niat denkbaar is er nog meer tijd en moeit aan dan do SubCom mUaie voor Zuid Holland eu Utrecht Ihaw doet In Stoot zou zijn hst hoofd te bieden aan de moeUiikhed i die zioh alsdan zullen voordoen Overigens zal do nieuwe kaas gemaakt vóór don tijd dat het voode welden betrekt van onvoktoende kwaliteit Uijkeu te Un on dus dooreenKenmiiien voor bewaren ongeschikt Deze moeilljkhdd zon opgeheven kunnen worden Indien het Uwe Kxoellentie behaagde de handelaren in Zuid Holland te maditigen onder toeeicht en volgens voorschriften van de Kaasvereeniging en de Kijks Cominislaie van Toozicht of de onder 3 in het r est genoemde Coiranissie den bij hen aanwezigen voorraad ouden verplichten voorraad phiS nieuwe aankoopen zelf in het binnenland te plaalBon Eene afzonderlijke regeling voor grossien met exporteur zaJ dan door den Voorzittor in nader overleg met de bovet edoelde GommisBle moeten ontworpen éa na goedkeuring deor Uwe Excelientle ingevoerd worden III K aasSoo rten en maximumprijzen DathetNederlandI publiek in hoofdaaak volvette kau verlangt blijkt It het voortdurend tekort om aan allo aanvragen van deze soort vanwege de Centrale Pakhutaen te Amsterdam Rotterdam ftouda en Bodegraven te voldoen De voorraad van Edairtner en FrieSohe Fobriekskaas hoopt zich in d pakhuizen in Friesland en Noord Holland op terwijl de aanvulling van 10 phis In GoUdach model uit Frisriand achterwege blijft Bij voortduring van den tegenwoordigen toestand zal de vraaginaar volvette Goudische kaas blijven toenemen met verniln ringlvan de vraag naar Edamsche en haUvette kaassoorten tenzij hst Uwe Excellentie mocht behagen door groot i e vovSchillen In de moxTtmim pri en der verschillende soorte de aondeicht van het puhliik meer te vestigen op d i e Soort j die zich nu reeA op oiiru tbanhd wijze Vhoopen Verder merkt de omroiBSie op dat thans niet voldOan worj aan éeu ultdnikkelijken weosch van Uwifttxcallentie dat het gehoele kaasproduceeronde Nederland l n gelijke mate getroffen wordt wat de voorisioning van koos lot biUlJte prijzen betreft Volgens do nieening Van de Commissio zal aan dezen wensob voldaan worden indien Uwe Excellentie in overweging neemt bij de vaststelling der maximumprijzen een veel grooter verschil te maken tofschen Ooudliohe koes volvet eu GoUdSche enEdammerkaas 40 plus dit verschil thanS slechts één cent per half kilo bedragende zou nünstens 8 cents moeten zijn om het beoogde doel te bereiken In verband hiermede en ovareenkomistig den wensoh van Uwe Exodlentle om de producenten in de veilSdhdIlenide provlndes niet ongelijk te bolasten zou het billijk zijn waar bij eene vernündering van den pnjs voor de 20 in Nbord Holland de doonsneeprijs zou dolen het percentage voor Noord Holland van 20 op 1 terug te brengen Moehten hiertegen onovolkomelijko bezwaren bestaan dBn geeft de Commlesie Uwe Excellentie in overweging te bepalen dat de producenten in Friesland en Noordrfli and zich moeten aanpassen aan de bestaande heeften en dus kaas moeten produceeren van gelijken vorm en geliikwaardige kwaliteit als In Zuid Hohand gebruikelijk is IV Ct ntr la Dé CommlaMe acht de thans gevolgd wordende wijze van controleering veel te om achtig Met verminiiiering der bij de Baas vereenigliig aiyiwezige en deo e overstelpende adkaiiiiStratteve Stukken alslnede met vej eenvoudiging van de contróleboeken der exporteuts en der exporteurSgroSBlers zal volgens de ineening der ConuBiasIe de oontriMc in handen gesteld moeten worden van een of meer a ountanl bnreaux Een accountant zal het gemakkelijk vallen eventueele fraude spoedig te onttlckken Zulk een ontddtkingi moet dan de strengst mogelijke straf vorbeiirdverklarlng der waarboigsom en schrapping van de lijst ten gevolge hebben Behalve dtee aeconatants zal er een voldoend aantal oontroloune moeten zijn ter controloorlng a van de vorpliihte voorraden b van het vasthouden aan de door Uwe Excellentie bepaalde maxinran prijzen c van de voor het BlmunUand bestenxte kaas die steeds vooralen moet zijn van het thans reeds In gobmUt zijnde merk B behoudens de mer keu aai evende het vetgehalte Indien door de controleurs ontdekt wordt dot er in dm 1 Biooealandschan handel kaas wonst geleverd zonder defte merken dan moet ik exporteur lUe deze kaas leverde streng worden gfttroft Up deze wijze neut de GanauiSsio dat eene alleszins bevredigende cöniröle ibior geheel het land Itan geoefend wonfan V Overgangsbepalingen Ue ConsniSBie is van oordeel dat de thans bestaande regeling van kracht moet blijven totdat de nieuwe regeling geheel en al gereed is om op den door l wc Excellentie te bepalen datum in weriiing te treden Ten einde dbn alles af te wikkelen wat voortvloeit Uit den vorlgon toestond en opdat het Rijks lichaam zl 4i geheel en al zal kunnen wijden oon de nieuwe regeling acht de Commiissie het wensehelljk zulios op te dragen aan de onder 3 van hét rekest genoemde Conanissle Veiling Notaris Cambier van Nooten De op heden in het Hotel do Zalm ten overstaan van notaris N F Oombier vsn Nooten alhier geveilde 6 Hektaron 59 Aren weiland onder Moordrecht zgn toegewexen aan den heer P van der Kas te Moordrecht voor f 17035 Boskoop Accuratesse van den Engelsohen censor In een aangetoekenden brief werd een stuk gemist waarvan het schreven melding maakte Heel beleefd was een gedrukt briefla van den censor ingesloten dat dit stuk zioh niet in de enveloppe hod bevonden Te Loenorsloot overleed op dan leeftijd van 70 jaar het geweien A R Kameriid de heer G A A Mlddelberg vroeger Directeur der S S in Transvaal De heer Middelberg was hier geen onbekende en bleef zgne belongstelling toonen in Boskoop waar oyn vader als geliefd predikant der Remonstrantstjne Gemeente overleed en begraven was Bij de inwgding eener Geref Kerk in Transvaal schonk hg een Stotenbgbel waarvan zgn vader zioh te Boskoop in de Romonstiantsche kark had bediend mARSTBSRICBTBN UOOdB 9 Maart I91 GRANEN Vast gestemd Tarwe Zeeuwtche u 50 k 11 75 mindere dito H is as Afwijkende U 75 i 11 90 Polder 11 50 4 ia Rogge Zeeawsche li Polder 4 Buitenlandsche per 70 kilo ü Gerst Winter 10 5e 4 10 75 Zomer 10 404 10 50 Chevalier i3 504 ls 75 Buiten voergerst per 65 kilo 0 75 4 10 Haver per H L 7 35 4 7 50 Per 100 kilo 14 75 S S Hennepxaad Bnitenlandsche per 50 Kilo 4 18 50 Kananezaad 34 4 15 p H L Karwijtaad per 50 Kilo 49 4 30 Koollaad 5 1 j6 per H L Erwten Kookerwten 6 4 17 Buitenlandsche voererwtea per 80 Kilo 4 Boonen 1 bruine boonen 24 4 a6 witte boonen 6 4 28 Paardenboonen ai 4 32 Duivenboonen 31 4 33 Maïs per 100 Kilo Amerikaansche Mixed S 7S 4 16 Kleine ronde 15 50 if S S Voor vee is de mokt gesloten Eieren redelijke aanroer handel vlug pet 100 stuks 6 7s 4 j 7 50 Bot redeL aanvoer Handel vlug Goeboter 1 80 4 1 81 Weiboter 1 65 4 1 75 Aangevoerd 49 partijen Goudsche kaas ie soort f78 afSo zwaardere f81 a f sesoortf 74 f77 met conditie Alles per 50 K G Handsl matig KAftTONGIiRfiCBÏ TE UÜÜDA Stralzltting van 8 Maart Niet voldoende uitwijken U ini uw lUende de zaak tegen J V 3 vrachtrijder Ie Moordrecht die in lie vorige zitting terecht stond wegt nS het niet voldoende uitwi en voor op maiSoh zijnde militairen waardoor gevaar voor aanrijding ontstond AIS getuige was gedagvaard de 2o luit N C M Tilman de oommandani van den troep die bekl had anngehoodon Volgens dazen getuige is bekl In gewonen draf zijn af Ung militairen voorbij gereden waarbij de paar den van den wagen de militairen aanraakten die daarop IJlitigIs op zij Sprongen Naar gel meent was er meerdere ruimte geweest om uit te wijken Onmiddellijk daarop heeft hij den wagonibestunrder aangehoudenen deze weigerde aanvankoHJk zijn noam te noemen Later evenwel beeft hij dit toch gedaan De aW getuigen gedagvaarde sol daten waren door bepaalde oorzaken niet verschenen Als getuige ji dèchaige had bakl doen oproepen P SoegerS landbouwer te Moordrecht die op 10 k 15 Meter achter beki met een lichte wogen had gereden Deze getuige wist niets pertinents te veiklaren De volgonde getuige J de SeegerS landbouwer te Nleuwericark verklaarde dat de troep niet op de helft van den weg marcheerde en dat bekl niet kon pa eeron met zijn zwaar beladien wagen De laatste getuige léahargB D Kool verklaarde dat hij in dit gevol hij het passeeren kalm zou hebfcen gereden daar uitwijken met eeik Bwaren wagen buiten den Straatweg op somsnige plaatsen van den Dijk gevaarlijk IS Het O M requisitoir nemepd achtte het ten laSte griegde wettig en overtuigend bewesen Het feit IS ernstig velen hebben vaak last van vrochtriiders die op den weg eenvoudig maar raak rijden Het O M eMchte daarom f 25 boele Mba 25 dagen heohtanls Uitspraak 22 Maart a s Wordt v olgd 1 Laatste Berichten Aan het Wettelijk Front LONDEN offioiaol Bg Grenoy hod eon gevocht mot loopgroofmortieren ploots waardoor de vgondelgke verdedigingswerken ernstig werden beaohoiUgd De vgond deed gisterennooht by don spoorweg Ypeten Oommines son mgn springen welke geen schade oonriohtte De Engelsobou verhinderden den mgn arbeid dot Dnitsohers door een mgn te doen springen Ten oosten von Vormelles beschoot de vgand de Ëngelsohe stellingen Vaux gevallen ilEHLlJN 9 Maort Officieel wordt medegedeeld dat de ponlserveStlng Vaux in Duitsohe banden 18 Do betrekkingen tuSschen DuiWi hland en Portugal verbroken DEilLIJN 9 Maart Officieel De Uui sthe gezant te Lissabon heelt last gekregen zijn pospoori aan te vragen onder overhandiging eeniauitvoerige nota der IXiltsohe Hegoering Den i ortugeawihen gezant te Berlijn is mede Zijn paspoort ter band gaüold EERSTE KAMER Vergadering van 9 Maart Aan lie orde la d voortzetting van de behandeling van de Staatsfbegrootllig I9ir Hoofdstuk Koloniën fje beer Van Kol vervolgt zIJu rede Spr wlH er op dot er in Japan reeds stemmen opgaan osn onae OostIndische bezittingen In beslag te nemen We moeten lïüS zorgen geen vat op ons te geven Spr betreurt dot in dit verband in Indlë nog gewetensdwang wordt geoefend op ohoolgiebieil Op hjagiSnisoh gebied iieerSdien nog weerzinwekkende toestanden O a wijst spr op het ontzettemi aantal gevallen Svan geheime ziekten In het leger 62 bij de Eun peanen en 47 bij de Inlanilen of 2 en 34 van allo ziektedragerS Zelfs onder de Javanen zijn er iMe betoogcn dat do opium moet veritwijnon Spr wijst op de sdhltte ronde roSulteton lier Japansobe kolonisatie en betoogt itat als we Ittv dlli economisch nlöt weten omhoog l werken het voor ons verloren is Wal lie nieuwe GAi betreft spr hoopt illat dtee niet onder de macht van de diplomatie zal geraken Minister Pleyle deelde mede dat Ie ndouwe Gouverneur Generaal van NedIraMë verklaard heeft zich geheel Ie kunnen voreenigen met de poIIMok l fc 1918 gevolgd De CO Is niet bo roegd met andore mogondl heden te onderhandelen De uitlatingen van den heer van Kol over Japan acht Spr In strijd mot de koloniale pollUek Voor Indi aoht de Minister noodzakelijk een vrijzinnig pollHek dio de ontwikkeling en de vooruitgang van de inlanden beoogt Telegrafigch Weerbericht von het Eoninkiyk Moteriologisoh Instituut te DE BILDT Verwachting tot den volgenden dag Meest matige Noord OosteU NootdWostelfke wind bote zwaar bewolkt waarsohgnlg of regenbniSn staging van 1 tnnr BÜKGEBLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 7 Mrt Marthen Sjoerd Willem ouders P Rond en J Aborson Dirk Kroayonbrink on N Sanders 8 Wilhelmus Theodoros en Mono ondois P J Alvenoor en C J M Broekhuizen GEHUWD 8 Moort W Mathol en W Zeverboom C H KooiiBon en M von Tliot OVERLEDEN 5 Moart Simon Koptoin 27 j 76 j 6 Dirk C Stoppelenbarg 27 j 8 Jobonnes Leef