Goudsche Courant, donderdag 9 maart 1916

o 13 034 3 Advertentiën LESSEN in Latijn en Grieksch angabodan door tttdmt in do clasaieke letteren Brie en No 2836 Barean Goadiche Conrant Qonda 10 DE tDlp bispndDciilii fimii ii III Eipirl ni ItlTiIti Gsntelu b Biilir ilijluiirli TB OOUDA VRAAGT om spoedig in dienst te treden een Chef Vak en talenkennis vereischte Zonder gpede getuigen onnoudig zicli aan te melden Schriftelijke aanbiedingen worden ingewacht postbus 5 OnuuA 2S Coui antbexoi ger ta QOUOA OEVRAAOD om dM morgens en iBvondi te ongeveer 7 uur te bezorgen Brieven onder No A 3of penoonl aanmelding Bnreau DE AVONDPOST Weiteinde 20 Den Haag 12 soiiT eii lEirueii mmum ROTTERDAM De directie benoht dat van af heden bn de Ueeren GEBROEDERS OHABOT alhier beUalbaar zal z n het DIVIDEND over het boekjaar 1 16 zund 120 per aandeeloonpoa No 13 en f 4 t per opriohten coupon No 10 15 Eottardam 8 Maart 1816 ieaooop GondaVoornit Heden ea volgfënde dogen 001 villi DEN EEVLOEKTE Romantiach drama in 3 actenen een voorspel 30 Het Diner Comedie ene Een miskende held Klucht Eli iililipji II Niimiii Zeer aohoone natuuropname Verklaring van aansprakelijkheid van den kaasprodncent tegenover den kaashandelaar aooals die is vastgesteld door de Ned Vereenigmg van Kaashandelareh is in boekles van 50 stuk i 25 cent en van 100 stuki i 50 cent voorhanden bq da OmjKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 1 Bn bestelling van minstens 600Verklann n ineens worden deie zonder extra Kosten met firmanaambedmkt 20 MN Si omi ÜNSCriAOELDK oTijdgeestbriefjes weder verkrijgbaar hreaii lol Puiii m Mnseliapiijk iieeis Keizersgracht 153 Amsterdam TeL Intend Noord 1078 Aid Schrifteiyke Cunussen CURATORiUMi Mr Dr C F SCHOCH Pro Dr H D J B0DEN8TBIN Dr H C PRINSEN OEBRUOS Jhr Mr L H VAN LENNEP Onder loiding van bekende Leeraars organisaeren wg 129 Khrlfteiyke Cursussen als volgt verd eld A Handeiswetcnschappen 32 cursussen Boekhoaden populaire leergang en exaatji cursus Bandelsrekenen Handelscorrespondentie Nederlandsen Fransoh Duitsch Engelich Zweedsoh Rnssiioh Spaansch Maleisoh HandeUreoht Handelflaardnjkiiknnde Handelskennis Waieuknnnis de Techniek der AdminiBtrntip de Techniek der B drijfareclame de Techniek der Ltalage Stenografie Schoonschrijven Machioeechrgven N B Speciale iMrsaaf an voor ils sraktllk dlplaaa s B Talen 24 cursussen Fransch Daitsoh Engelsch Italiaanscb Spaansoh Deenaoh Noorsoh Zweedsch Russisch Malei8oh Latfln Gneks ih Esperanto bovendien oen Cursus m de Algemeene Literatnnrgeschiedenis NB Bliiondera Curaauen yoor het SCaatieumen Ond Talea A an B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuig kunde Eleotro Techniek Lgnteekenen Meten en Teekenen Vak Duitsch Vak Engelsch D Ontwikkeling en Beschavbig 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psycho logie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetonca de kunst om zich oitj ukken Aesthetioa Muziek Muziekgeschie denu HermojiMlIeer Bijbelkenm Gezondheidsleer en Seiueele Hyglfene Bchrqven zonder fouten een goede Stijl de Verbetering van het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek Herhalings Onderw s Uitgebreid Lager Onderwijs Fröbelen Sloid Spelleidon Dammen Schaken Fotografeeren NB De Curaaaaen Harhallngsondarw4 a en U U O omvattaa allt laf sch vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen F Fransch Doitaol Engelsch Wiskunde Opleiding voor een M O II cursussen Nederlandsch Fransch A Duitsch A EngelsohA Geschiedenis Aardrijkskunde Staatsinnohting Staathtushoudiconde Wiskunde Boekhouden Schoonsohnjven O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen De Techniek van het Huishouden Kookkuiut en Voedingsleer Linnennaaien Kinderklee4ing Ooatnuraknippen en Cos tuumnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrukskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kan tjorbediende P en T Opleiding Kommies bg de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalve voor de hier senoeinde ambten of baroepen caheale of partliele oplaldlaf Surnumerair an Adsplrant Commlss P aa T Rtlksvaraakarlagsbank Rllkspostspaarbank Spoorwegen Oe meantaAdmlnlstratla Mlalstarlas RHkswaUrstaat aai Van het onderstaande neme men goede nota De Cursussen duren minst s 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f 5 per kwartaal Wokelijlis wordt den leerlidg een les toegezonden Iedere les bevat de stof voor de weak die m do eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contact tussohen docent en cursist leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Speciale repetitie onrsnssen De examen oursussun worden gescheiden van de popalaire leergangen die men uit hefhebbenj volgt Afgescheiden van de afdeeling Sohriftelgke Cnrsussen is aan het Bureau een afdeeling verbonden voor Adviezen inzake Beroepskeuze ladar dia aich voor oase schrlttalltka Caraasaen ol voor onze Beroapaadvlcsen Intarassaert vrata zonder xich ook saar aeniniins te verbinden ons ratls prospactua dat aUa verdere bllaoadarhedan bavat IGG JOH OÖBEL Jr Dii 0ERPD5T 5IBAR m BON 101 ABOIIIitS op dl AU Abonné op de GOUDSCHE COURi T wenscht ondurgeteokende geregeld na uitgaaf ontvangen te beginnen met 1916 HET STEMOORAFISOH VERSUia an da HandalinBan an dan Qamaantaraad van Onuda tegen vergoediiig van 85 cents per kwartaal b vooruitbetaling Naam en Woonplaats Gouda Maart 1 1 Witte Bioscoop VRIJDAG 11 MAART en vol gende dagen Zeer boelend Programma met vele succesfilms Als Hoofdnummer Buitengewoon spannend drama in 3 doelen waarin vele avonturen van een Ingenieur prachties natuurtafereelen en een zeer interessante gesohiedenis wordt weergegeven De Orkestnammers deze week zhn 40 1 TheS 0 M Parade Marsoh H A DOWBON Fra Diarolo Fantasie Aran Kicuzfldele S tbrfldcr Walser Bob Volmtedt Van Maandag tot en mot Vrg dag aanvang t avonds 7 nn inplaats van 8 nuf Voor het pro ramn worden alsdan extra bnitangewone soocesfilms vertoond sonderi pnjsvathooging Adverteert ia dit Blad Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoeien Kasta Spicfcls SchildcHIn Theetafels Buttettcn Stgiameublefflenten In leer en peluch Boekt kksten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Staaphaacmienb ten enz enz alles spdtgoedkoop RugbeUaede LeerstoSen vanaf f 17 50 stmkast f20 stqi tafel f 9 60 Splegeh f 5 60 f 7 ao enz 20 SltRKRUTM IniiliitNktttekMi kill nOtteFCllUfli A as tTiD A 9 Uaart 8 uur Nieuwe Schouwburi Ue AbonnemeotsvooialeUiag fn Maart 2 uur Gebouw Bouw en WonJnBto Z t OndereBuidSBommiMle Armensorg U Maait 8 ttur 9o de iWnnie A Verr Tsr de Anftwüit ataeol 16 MaArt 8 uur Nieuwe 9clloi w1 oi An le Sgsdow ea Heiene Hon BeleeU naMselia la T r aderl g oatvansSB sa T ra akel b la aaas ar Eleetnadia DrddaaMi BRraKMA 800 d 54e Jaargang Vrgdag 10 Maart 191 1 3 iJai rM t b 11 i ssrfi J ï i mm 3Sri© a S eii behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVERTENTIËN Van i 6 gewone regels met bewÉsnummer Elke regel meer B drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tenen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing vin 1 5 rebels fO 36 b vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Verschijnt dagehjks A PRUS VAN ril Per kwartaal I Idem franco per post i Met GelUastreerd Zondagsblad Idem franco per post f OW o 10 JET ABONNEMEÜT f 1 25 1 50 1 50 Telefoon ïnterc 82 Abonnementen worden dageffjks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten idea Boekhandel en de Postkantoren I Triefoon Interc BRnnaiAir m zooi Ih ka Duttschcn gezant te Lisaalb ii vuhandigd Daanip ontving date d opdracht de Portiigeasciie rel geering de volgende verklariag tf doen toekomen Sedert hel begin van den oorlog imlerrtteuttt de Portugeesche regeeirlng k or handelingen in i rlj m de neutraUteit de vijanden van h Duit ohc Rijk aan de Engelsehe troopen werd vier malen de doortoeht itanr Mikdanftlqua toegestaan da viorziening der Duitsdie schepen m kolen werd verboden toagelsiten werl e n in Ktnjd met de neutraUteit verlengd verblijf der Engalsche oorlog aihéipe in Portugeesche haven aa Fiigeland werd het gebruik van Malfeira aU Steunpunt voor do vloot vpiguiui aan lie Entente werd gai ut on oorlogamateriaai aan Li geianid bovendien nog een torpedtkbnutjaKer verkocht de Duitsche kahel wenl verbroken het ar iiisf vaa dl II Duiianhen vicfr onaul te Mos niedes werd in beatag genomen naar Afrika gezonden expedities werdea gekarakteriseerd als tegen Diiilsohf land geriftit aan de grens vas I uil ch Zuld West Afrika en Angola werden eon I ultslcli dlstrlctshoofd e twee yfHrteron en manschaj en xA gaiioodltjcd naar Manilla te komean waar re op 19 October 191 g vai gen genomen werden verklaard ea toen ze zieh aan de armstatie wildeh onttrekken voor een doel werden wergiischoten Voor een ander met geweid werdMm gavangen genooneiLt tijdfsw den oorlog maakten pan e parlement zich onder meer of minder peiijijke goedkeuring vau de Poituget auhe regeering voor aHlegovolgen verantwoorden steldeo Verbetering kwam echter niel De keizerlijke regeering vermeed tot diisvor echter in lankmoedige erkenning Vaa ée moeilijke positie van Portugal an stige oonsequonties van de iboudfng üer l oiiugeeaohe rogeering Op 28 februari werden de Duilsohe Sohopen in Portugeew e havens In ba slag genomen en onder miUtalre ba wakii g geplaatst Op ons protest hoeft de PoHugeeSciio regeering geiwpigerd deze gewelddndige maatrag leii in te trekken en getracht zs toor eon met het reAt in strijd zijnde uitlegging van het heslaanfie t rdra te ret vaardi en Deze ar guiiM nlen fa iijnon aledits ziiilodigs ultvkichleii Het staat vast dal de Portugeesche rogeering veel meet Duitsnhe schepen in beslag nam dka ter ophaUIng van het g rsk aan i ch mlrata voor Portugal noodlg was dut zij ook niet eans beproefde hiH met de Duitsche reederijen direct jl door bemiddeling der DulHohe ra geerln eena te worden Het geheels uu p laar de ontruimh ulliu gen door de Ümtacbe hattonjen die waren opgeatstd op tlvn rechtei Maasoever bij Brabant faamognauz ea Chann NeuvUle aiafmniaeb kon den worden baslrekin Wat heSreft den iileinen voorultgjkng dei l uiU sche afdimlingen lan de Haas zoa geactuedite deize in een overstrooobde sector zoodat het voor de ranaohen boter was hier geen ver er kingen heen te brengen De voor naamWe Irausdie verdedigmgaatelliagen JU meer naar het dén Z $ worden gevormd door de liitielanga de hoogten van Mort Honsne eu eisur non jp de Maa tor hoogte van Cur mières Ooii de stelling van tresnea la Woevre die IgvomJlg tusBohen d linies der Duitedienli was gelegen aa V oor de rans efaen gevaarlijk daar rij van drie kanten kon wnniea aangevallen nel de Imies m V oevro na oea Eruiwiige arlillene oorberoidiii hol 5orp en paotaerlorl Vaui reedBgi toren door on gwneld me tal va daarbij aanelmlende lorten genomen bi oen ehitlerooden naflhtelijkoo aa ai onder beivel an den conunaur Uaia van de 9e reoervodivigie don generaal der infanterie Von GuretHkjr conntz door de Poaenaohe reaervereginienlen 6 en 19 lu oen groot aantal luohlgeveohtea m de omgeving van Verdun bleven do Duitflche vHogera ovecmiiuieii Zeker zijn dne tranaüio vliegtuigen neergeaohoten Alle Duilsohe vliegtui ini keerden teurg Vcnaoheidene van hun dappere aanvoerders waren gewgnid üp de Franache troepen tn de plaateen ten westen eu Zuidwe eB voii Verdlun werden hevig bommea geworpen Door een aanval van het Iran BChe vliegtulgaikador in de omgovin van de vesting Metz werden twee burgere gedood en verscheidene partioniiere huizen beschadigd In een luchtgevocht werd het vliegtuig van den leider van bot eekader neergoschoten Hlj is gewangengeminwn zijn begeleider ia gedood De sJag bij Verdun I it l ari wordt dd 9 Maart gemeld Koodom Verdun woedt de 9lag voort De druk die gisteren op de beide liransohe vleugelB in destreek van t orges en i resnes word uitgouetend nam gisteren toe eu braeW den Dintacher ten koate van zware veilioaen eeiugen wimtt waardoor het geheel ler Fransdie verdediging geeoazma is aangetast ien Westen van de Maas bewoog dB Iransohe Unie zich langs iorge dal m de vallei gelegen i waar het riviertje van Mo S Tooni Dit riviertje vlooil door moerassige lor reiMtt die door don overvloed van water uit die Maas welke in dll el zoHi is oven g i oopen nog mindar begaanbaar is De stelling van l or ges had dus In deze condities waard als vooruitgeschoven Unie doch al voren do tailing te verlaten hiei mede waa rekening gehouden zoo lat kon worden teruggetrokken op de heuvels ihe van 1 orgee naar de t ote de t Oie oploopen waditlen de 1 ransohcn de aanvallen der DuitKohers a Deze aanvallen die ten duel hadden een stelUng zouter belang te bezetten koatten den Diut siher hiur Dit l alles wat hot l raiisoiie legerbestunr wilde Den volgenden dag troicken de Duilachei met een legerkorps op de ote 1 I Oie al Ook hier wogen o verkregen reSullaten niet tegen deol vennootaohap wae toen het ongeiuk gebeurde Tberese keek haar landgsDootam j lg aan maar haar gelaat blee kalm hare stam klonk zacht toen 7ii vroeg Met wien nnjnlieer Kobinet aan de iCaaip m vennootschap was Bi doelt ge JanMB Walter Juist zoo Logeerde James Walter bii oin het hotel Is hij er nog vroeg 7 IJ bedaard Neen hij is zeer njik naarhet sohijnt Hij u V4n plu Uer te Berli t bVjfielt en hgsfl een zeer fraaie wo ning itfWe DieTg rd traal getuurd Ik dank u wei voor uwe madedeeling LouiS Oe bflbtn j daar mee geen verdriet aangedaan of boter gezegd ik heb geleerd aan bal verleden te donken zonder tranon t storten Maar gtj moet weg naarhukri Vaarwel en vergeet niet mi te komen baioeten zoo dikwijl gijkunt TTiereae Lorsina zocht de woning op waar haar landgenoot een ka mer voor haar had geiiuurd De vrouw des huizes waa een Zwitaiarsohe van middelbaren leeftijd die haar harUtijk weikom heett Deze vrouw voelde zich dadetijk zeer aangetrokken tot de bleeke dame roet donkerblauwe oogen en wkMIp dan ook niet lang om met aai 0e Ooriog Aan het Westdflk Front Uet iranaobe conanuuMiuéva 9 Maart liadt lu de Argonoen tt de IrasBohe arOllene de betfUuetog op da DmWfce vaKbÉniliiigpwegea voort vooral In Ooa Argoaneu ea li de treek van Moullaucon enNaq T i W van il Maan IrachUen d l iiitaol ei8 lierkaaldBUjk hun tegenr atttgoo van giMeren te beretellen Iwee pogii en lot aanvallen voor alg aan door een kratlnige artillarMtiaclie vaorbereiükBg op het liury BeltinBourt werden door het i ra aohe vwir gealuU De iramlobenb letten de DuiWoher Uit het Bow de orbeaai te vooiacjujii te komen De uUn e po0n ge der Duitacher kon den one niet verdinjven mt het groote fctned kit de Franaohen veretarkteiK len Ootften van de rivier wordt de atrgd nog met hardnekki beid vooi eeaet GiMeren tegen het elad van don avond en m den loop vas den naclit deden de Duitscbera verao Uende aaavaUeii met een groots atrtjd naoht tiwocfaen Douaumont ea het dorp Vaux op de Franaohe dtei linden Ondanks die heviglieid der beaahleflng en de kracht der anvaU lan kondan de Duitacfaers er met ia alagen de Franaohe lime tedoorbrei ken Bij werden volkomen teruggoalwib Enkele DuWobe infantene afdeelinr gen die een oogenbUk in het dorj Vaux dopidrongen werden er on nnddallijk wedier uit verdreven door een IranAioheu bajonet aaaval In Woevre wordt het artillerievunl aan beide iijdten alwMBelend voortga € zonder iafaoterie actie 11 Lotharingen werden bij een Franaohen aann al ten W van hei t rieeterboMb een twintigtal Duitaoher ffovan ten genomen Het D tl I t O o h e ropuminiqué van 9 Maart luidt Up vole plaaiaen teeg aan beide zijdOn de workia n held van het g chut tot groote Ie vendtoheid De Framsohen herover den S wsatelijk gedeelte van il loopgraaf bij de hoove MaiBon d ham agne waarin gisterim me handgranaten werd gestreden Ten westen van de Maa zijn de Dnitache Jroapen bazig de Fr nsche s AufllplaaU en die zich nog in hel Bols de Coribeaux bevinden op te ruimen Ten oosten van de Maas went toi veriiorting dor verbinding van ié Duitflche eiUng ten Z van Douaur ptrwtein v ii do l ortugoesohe regee ring w ihw een emeWge recht eu venlrag l reuk De Portugeesche re gearing heeft door dat optreden open lijW te kennen gegeven dal zij iloh aU vasal van Lngslaad besohouwt de hngolsche belangen en weiuKhen aan alle andere ovorwagtngeii onder gnwhikl maakt Zij heelt elmlelijk de iuheslagnoming der schepen v rloht op eon wijze die als een idt larting van Duitsohland moet wor din bcBicIvouwd De Duitaohe vlag werd op de Dull a he ache ieu neergthaald e n da Por tligaesiho vlag met de oorlogswlmpal gefcearhaii Het admlraalachip vuurde toen het saluut at De keizerlijke r geering zl zich genoodzaakt uit de houding der Portugeesche regeer dv noodzakelijke rowhialHi te trek km Zi beschouwt zich vSn nu al aan met de Portogeesoho r gwring in Maat van oorlog Aan het lUdlaamche Front Het Uoatenrijksche coelimur iiKtué van 9 Maart lulOt üp het ZuidyWealellJk deel van het front it de geveohtsacUe tan genrolge van hel oiiguusLige weer zeer bepeiKt Inden aector van den Col dl LaUA en b4 den MuiUe ban tilohole hadden gisteren levendige artillane gavechten plaats Oorlogsverltlaring fan Duttschland aanPoitet De Nordd AUg nitg pnblloeort de volgende raodeOeeiing De l ortu geeache regeering nam op JA bebr de 111 de i irbugeesefao havens gciet gou Duttsche aohapen in beslag Unuiiddellijk na het bekend worden hier van kreeg de Duilsohe gezant te 1 1 aabon hosen opdracht tegen dezeS maatiegel te protesteoren en de uitrekking te verlangen De d abettef fenxte nota werd op 17 1 ebruari aan de 1 orUigeeacite regeering overhan liigd Undanks dit leit beweert de 1 ortugoeache rogeering door ludddei van de offiueuse pers Is Lissabon dal er geen Duitsche protestnuta be Ktnat eii lu de putting van het Por lugeesche Congres onikeode de mi nister van justilie zelüa olfuleel het bestaan van de nota Een door den Duiiachen gezant verlangde vorbetorint van het bericht In de bladen bleef achterwege Eerst op 4 Maart kwam d hier te Berlijn geveegde 1 ortugoeache gezant in opdracht van zi n rageering in het departement van buitenlandkoiie zakco om de nota ta oveitiandigen waarin de Duitsdie eiscfa word aigoweaen £ eo afsolirlft van deze nota werd op deozelfden De overtiandtging van deo vorkla ring val heden Ie UaMxin plaats hebben Een atniirift werd den PorCugte ihon gottUt te Bartijn owrhanmgd Portugal an do oorlog Nn Portugal gereed staat sioh aan de z de der Entente in de wereldoorlog te mengen raim 18 maanden nadat deze een aanvang gaooman heeft n jst van zelf de vraag op welke wnia de Republiek daaraan deelnamen sal Het iB te voormen dat Fortngal t aadowerking aieh ToorBaneMjk op eonomlsoh gebied zal bepalen daar van de Republiek na met bepaald groote kr gsverTichtingon kunnen worden verwacht De militaire kracht van Portugal 18 weinig ontwikkeld hetgeen er zeker toe zal hebben bygedra gen dat de Repubhek die in het begin ▼ an den oorlog reeds soheon besloten voor Engeland s dmk ta awiohtea en deel te nemen aan den str d soo lang heeft geaarseld alvorens in te Portugal s leger bestond in 191 dut 9640 mansobappan 1670 of ficieren tarwql de reserve 886 manschappen en 108 offiowrsn bedraagt t on etfeotiet dus dat naast de milioenealegets der Entente de Oentrala mogendheden even glimlachen doet In de oveneesche bezittingen bevindt sich bovendien een belangryk contingent dat echter voor een groot deel uit politiekorpsen en gendarmene bestaat Wat de vloot betreft zoo wordt deze gevormd door één pantserkrmser de vaaco de Gama die veertig FEVILLETOK in gcaprek Ie treden Hare hourster was nauweUïis een uur in haarhuis of de waardige dime had haar ga heele lavensgeschisdenis reed medegedeeld haar meisjasijjd haar hu welijk haar imisei ko zorgen haar wodnwstaat Ten slotte verzodil ziJ juflrouw l raine om vertrouwen tegenover vertrouwen Deze had daar echter geen lust In zij was zeer vnendeliik tegen de bulslunrouw en hoosde haar goduUHg aan doe toen zij haar eigen laven gesohiedento ton beste moest gaven zoHe zl dat zij niet veef te vertellen had zi was gouvernante en had na den dnot van haar man haar gefcoortoland ver lalan om haar brood te verdienen Zl waa bij veraohilleDde lieden in betrekking geweest hot laatst bij eene lamiUo aan do Buaaische grenten waar zij dn jaar had gewoond doch zij waa ontslagen omrikt de laanilie eon groote reis ondernam en men haar niet langer noodlg had Zoekt ge iw een andere betrek king vroeg mevrouw Bernauer doCh geen antwoord krijgende zoide zij te hopen dat juffrouw Loraino heerlijk la het bod zon hggen wenanhte haar goeden narlit en verliet de kamer hare landgenoote aan haar algen overpeinzingen overlatende Na een poosje stond lliersBe van haar stoel op maakte haar koffer open kaalde een schrijfniap te voor sdrijn en Iswde die op de kleine ta fel welke midden in de kamei stond ilit die map haalde zt een bundel tjp brlerveii trok daar een brif omv idag uil en maakte dien met een rniïit open Die omaiag bevatte een photogram het portret van een flinken kr fc tig getouwden Jongen man Vonwheiden minuten bleef zij ver diept in de bsedlouwlng van dit por trel bracht het toen aan de lippen en kuste het Innig 1 ordinand innig geliefde Fer ditiand fluisterde zij leeder Ik zal de belidie honden die ik deed in het uur toen ik vernam dat je var moord was en dan geliefde liom ik bij Je Geen amarteitjke trek was op liaar gelaal aicNhaar in haar bHk was geen haat of wrok Ie lezen maar wel liefde de liefde die gnhildlg wacht en geen vraes kent HOOFDSTUK XXXVI Koert Hollenberg bevond dab in vreeseiijke gelArerlegenheid Bij ds laatste wedrennen had hij zware ver lieven geleden en hij genoot niet lan ger grofrte voordeelen die hij had ga trokken uit het aanwerven van klanten Voor GoIdi oiij en andere gstd iHii eters Nadat hij graaf Abler in kennis had getracht met een onliMagen gavangane dte aan valsdien naam S 0 C099littg6ro9é r8 j Nadruk verbodea BB Wderfcer hond a iriat Ungn op Nn ik weet waar ik een on dtrkooien kan vimten zou ik gaarne hier m t reMaurant een bord soep willen gebruiken de lange reis beeft imj afgemat Morgenavond als ge vrij rtjt wiH ge mij wel eens komen heioeken iriet waar Het doet miJ altijd genoegen als ik ieto verneem onMrent Qeniive eu ndioe vrienden in de atad Gaarne wil ik komen Ah Uf na Ikad ik het irergeten ik moet n Iele merkwasrdlga vertellen I zm mi spijten aU ik u verdriet aasrieed maar het ia al te büzooder ik moet het u zeggen Wat zou ndl nu nog verdriet kunnen aandoen antwoordde The rMe I raine met een diep treurige uitdnikking in de donkerblauwe oo en Wa hebt ge mij te zoggen Ia er m bekende te Geneve gwtorveni O ked iets andere I Denk een aan kort geleden logeerde in on Imtal de nm met wien de anne iltniieer RMiinet aan de Kaap Iri voerde en onder verdenking Mond den graal varmootd ta hebbeni trok keil aile vrienden en bakenden zich van bon terug Varai beldene liedBsi met wie hij vroeger vertrouwelijk had omgogaan vermeden hetn opzettelijk ui toen hij zich na afloop van het geradhteitjk ondenoek in zake den moord weder eens op de renbaan vertoonde wss ds houding zijner be kenden bepaald beleedigeibd Ieder waa bang om mal hesn in geaprak te worden gezien hij moest bijriebielven erkennen dat hier zijn rol uitgaapeald waa Zijn laatste lioop waa gevestigd op hel ontvangen van zijn aandeel der vierhonderd duizend mark Dit was voor hem toereikend om naar elders Ie gaan totdal de storm was overgewaaid Docb uit een sefciijven van oldstein vsrnan hij dat de lerensveraekerii Miaa BcliappiJ de nitbela ling voorioopig weigerde totdat bawa zen zou zijn dat de moord in gaanerlai verband aland met ds polWap het leven van graaf Aider BIJ dit alles kwam nog dat zijn schoonvader dien hij toOh altijd goed had beliandeid oodar den invloed was geksman van de rondgaande praatjaa De man drong bij zi doctiter aan dat ziJ zieh van HolleniwrK ZOU laten aehalden en Melly die zeer onder dan indrak van den moord waa had daar wel ooren naar fWoedl vfrvetgd