Goudsche Courant, zaterdag 11 maart 1916

OEN J5en22MAART 1910 des voorm 11 UUR in het Koffiehnis van A DE LANGE aan bet SoHooxaovKNBCHB Vbbu onder Oroot Amoicn ten venoeke van de Firma DEKHUIZEN DE HOOR in het t nbaar vdten en verkoopen Een Woonhuis mot groot Kaaspakhuis WAGENSCHÜÜR PAARDENSTAL JIOOIZOLDER ERF en TUIN zeer ganttig staande en gelegen aan den Lekd k en de rivier de Lok bg het SidioonhoveniChe Veer in de gemeente QROOT AMMERS groot 6 Aren 17 Centlaren Een Kaaspakliuis met UJNKOEKENBERQPLAATSen ERF alsmede LAAD en LOSPLAATS in de rivier de I k staande alsen ten westen van voorgaandperoeal groot 2 Aren 49 CenOaren De laad en loaplaata wordt belast met het reeht van medegebruik tan berhpe e Vüt osel 1 r 3 EEN PERCEEL I zeer geschikt voor Bouwterreia gelegen binnendgks nabg het Schoonhovenscbe Veor onder Oroot Afflfflert groot Area 35 Centiaren De perceelen zgn te aanvaarden b de betaling der kooppenningen vóór of niteriyk 3 Mei 1916 of zooveel vroeger als met de verkoopers kan worden overeengekomen D gebo i wen z n te beiii tigen op WtienMup 8 n 16 Uaa van des voorm a tot des nam 2 uur en op Woensdag 22 Haart van 9 tot 11 nnr Naden infnnutiën zgn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris ANSHA en ten iwntore van d NoUrissen UKES HABTONG en SCHWEGHANN Wgnhaven 69 te B01TKBS411 62 den moerMgordel De voontad ea de kasernei zgn nog in handen van de guHao Onze linies slingeren zich om het hoogvormige schiereiland Tan Doboo u den oever door de straten oadec de huizen Wn loepen door de mlnee Zoo vriendelgk en netjes waren deze hmijes met hun veranda s en moestainen werkelHk lief en gezellig Nn vliegen er eiken kag granaten in Van het bnis rechts is bgna mets meer over Het hais links heeft den vloer tot zolder gekregen Lieve hemel is bet dan mogelijk dat ait het hoi in het midden heel kalm in Zondagikleedg twee Dnbnoër meisjes komen Maar wanneer men in deze stille veenielde straten direct achter het froirt aan de rivier even blijft staan ziet men met groote verbazing dat het leven er nog lang met uitgestorven is Zoo leeft een mierenhoop verder wanneer de stok van een dierenplager er in rond gewoeld heeft Ik geloof dat natnnronderzaekert nit dit feit de oonolasie getrakken hebben dat de mier geen verstand bezit alleen dierIjk instinct Twintig dertig pas van de doods linie bewonen m Dubno nette kleine menschen nette kleine buizen Van de inwoners die er in vredestijd waren is een deide gedeelte er aan moeten wennen dat midden in zijn dngelyksch leven met granaten geschoten wordt iülken dag beschieten de Rnasen deze stad Èn men kan niet eens zeggen dat dit in strgd ia met het volkenrecht want midden in deie stad loopt de vijandelgke linie En wen leeft verder in Dubno Avond er in de hoofdstraat pantoffelparade Dat hoort bg de nette provincieatadjee Dikwgls vliegt te midden van deze pantoffelparade een projectiel Dan schreeuwen de meisjes rennen naar hms en doen de deur dicht leder heeft het gevoel dat er mets ergs gebeuren kan in zoo n lief bnrgerljk nnis £ n eiken dag is er tooh minstens Mn huis minder Oorlogsrumocr in Metz Onlange hebben zooaU ve uel l werd lil de l raiiacjho on Uuitoi ha legerijeriohteu raB be vliegi r bommen geworpen op Melz De oorlugeoormiiiondenl vau het llerlliier Tageblatl iu bet Weateii ver lt hier umtreiü Het iloohtertio vau en betaalmeoeter wilde de boezelaar van baartnceder pakken maar de bom veritlalils d vloer De moeder viel Inhel tiape keldergat en h rollendeIHiln ileiito baair loe Het kMneiiielaje kreunde eMrvend In de gaiif e iiAiuit haar lag bet vrlendiinne e duoil B d arii a l twee vrouwen itie naar den kelder wilden vlucftiten HulteiL vleleu nog trteetl bumaten i Zl dviodhïon twee lanttstonnmaivnen dio met verlol naar hute giinrgen blij hel vaderland terug te zien ten kinderen ir 0 te kunnen verleUes vaa den oorlog en ie vruK boomen in den tnin te kunnen verzoiigmL Her k nkerde en rinkelde In de etad en de ArapneUe buttiten onafgebroken in de lucSil Ken Fraiua iaa ging in glijvlucht onalasg stuurde met onzekere gewonde haiMt naar het open veld £ n woedender en haaa tiger Mrooiito de rest van de vliegt tuigen do bmnimen over de eta t Plolauling kwam uit het Wnaton een Duite he eendekker van een vei kenniogetocht terug en wierp xioh op een half dozijn vliegtuigen Ue vl and vloog ikn verdediger tegeonoet Twee machinegeweren hamerden Een deej van een eecondc fe vliegk tuigen waren roede elkaar gepa Koo verbaaetl dat se haar muol afbrak Snuivend van woede sprong Keld hekn op enelite naar buiten en elool te ikur actiter zich tos Moeder Kloteenelein evenwel hiel land tot Marguerite QauUiter gelukkig dood wa Na elke acte klapte ilt onvemioeid in do handen en knikte haar talrijke klanten die ze In len aohouwiburg zag grijnaeul toe Den Volgenden morgen lag d luitenant diep ongelukkig nog te bedi toen zijn oppawer een brl k art bracht Weledelg lrenge Heer I Neem mij niet kwalijk diat ik niet In den Bhonwburg gïkomen ben niijn man wilde rai geen permiaHie geven Ik had u dadWiJk herkMidl luitenant want In on e moede ka mer hangt uw portret Karel heelt namelijk onder u gediend Tante KlolzenBtein wie ik het kaartje voor do komedie gaf t zou to h zonde gewewt rijn als I niet gsilirolkl werd I hedl zich koMell ge muwenl Maar een souper heeft ze niet van u gehad zegt ze Hoogachteod HELENA MuUjER Daar wae hij gemeen ingeloopen I HIJ kinmetandde van woede Sedert drieu avond was de ifioibu van onwwnftaanbaarheld van Fcldheim von K 4dhaliiiburg geweken voor altijd ri serU wierpen ii ili om en de ma binegewei en ratelden ste de door De i rantfClHiiau vloog rechtuit etreefc neer op bet veld riet beviel het t ran cne e ader luet meer in het vaarwater dot Zoo uterlt beHchotesi werd De vijand vluchtte eo wierp te reet van zijn bommen op ed geluk Zij kwamen op den ai Kcr terecht waar z4j tuaaohen de atoppek banstten Het bombardement wkS hevig geweeet De bevolking werd gewaaracbuwd door het nnkden van vele ruiten Maar een heel ktane jongen van de jeugdweer Mond er in het geiioel met bang op de kjsplanade wierp kwaad zija eteen naar te Kraa Mfae vUegem Wij wandelden ck or de Mad om het enocee van den vijand in oogenffohouw te nemen twee buizen vermeld honderd ruiten tuk Daarbü de tragiedie van meiwchekilevesiA Twee soldaten van ten garnizoentfdlenM twee vrouwen twee kinderen Eeti heel klekn stukje van al de oorlogéellemlc van deaen tijd Maar wie het Ee dragen heeft in verbami met de beechietii van Verdun Stïhri t deze correaponderat De na 4iten van Metz De rmten Tinkelen V K nlidkirond heel zacht Ik word wakker Nu boor ik o vk het doffe zware echoën in de traat Verdun Duizend kanonnon Souwen De naoht ia koud fn heldw en de zoeklichten glijden over de Mad peuren in alle hoeken en gaten van den hemel Stapelooze menaiiien voor de ramen gretig luietenende en kijkend naar het WcKrten Verdun iiuiverend treitken zij de kleeren aan en kleine karavanen gaan op weg naar de Moei7el naar bet opon veld om dsuvr beter bet gedreun te hooreit De eterren verbleeken de dag breekt aan Ue dondei wil lüet ophouden ZwiJ twuie menerben xtaan en rillen TurkQe Zo iaJ liukeiid i heeft de Turiv cbo wetgever bepaald dat het lurkuch H eeiiige otficieeie taai zaj iijn voor den lu rkachen handel Ue c meuwe wetgeving heeft een le r ituttonallttUtfeh karakter en chri l voor dat alle hamleleniaaischiH pijea bun corieMpondentde en boekhouding in het iurkuub moeten voeren t wordt wel oeiug onderacheid geimaakt tuiMchen de tjeiuaaueche en bulteo laiuliKbe lirinau maai toch al hei Voor vroeiudeiiugeu groote beBiwaren meebrengen liet is zeker zegt de Cjermaiua dat vele zaken tad van p a onen zullen nioatcii unMaan ilw net iurksN b met machtig zijn eik die ook geen kaan zien hel ia 1 jaAI tijd ie loeren Dit la n 1 de tanniij die dooi de Turkei e regeering ie toegeetaan oui de hervormi goh Voor te beieiden Maar ook de tinna e zelf zullen door de nieuwe wetgeving in groote inoeilijkhedea ge raken in liet bijzonder die die zeu niet Turiu h ziju maar die luTui kije filialen bezilten Vooi hetgerval tai de cliel zeil met i irkJcli kenl al eteede een vertaling moeten worden gemaakt en de gelijkluidendheid V an deze vertaling met ikn oorepronkelijkeu teicat zal not riM luoeten worden geeoiuitateerd Een root KathoUeJi Nederland JJo üeigK ue Indépeudante wgat la tjn Muppleinenl van 1 Maart weer waartfcluiwend op de politiek van De lii KjuevlUoii iuttua me met bebulp van kiiigeluiid eeu groot kalholiek Nederland zouden willen etichteu b ataaiuie uit de katholieke itijujirovinciee en de zuidelijke katholieke piovUbüiee van one land 1 indien meent het blad one fat foeu zicit niet vorzplte tegen dergelijke nuedadige plauoen zou on belang ze doen veroordeelen v ant wij hebbeu niet gcwtredeu voor een to komat vau eindelooze oorlogen doek voor den vrede van het recht Men behoort dau ook wantrouwend te zijn tegenover aiiav wat tegenwoordig over üotlanid ge nuibiicoerd worik dat volkomen im altijd zgn noutraliteit strikt handhaafde zoowei IU 1911 ala later toen zijn artillerie eeu Ze palin neenwhoot toen het 11 0 000 Delgiache vluchtelingen opnam en zeer dikwijls welwillend een oome ditjit deed Wij Walen in het bijzonder willen HoUand lidhebben en het meer naderen tiet ia onze natuurlijke bondgenoot De Hollander Ztlnonoe oude broedera Enkel de Inquisitie heeft ene van hen gescheiden I dlan wij verbonden waren met Holland zou het ons heel wat minder onaangenaam zijn het NederlandM h Ie leeren dat one alsdan meer mit zou brengen voor handeiebetreidtingen enz Welk een vre e en oiig luUtig misveraland toaschen dese beide volken mieveratandhaniKg door een godsdienstige aecle uitgebuit die elkaar zoo goed aanvullen Hoe aterk aooden wIJ te zamen zijn m zouden wij niet spoedig Denemarken en Zwilderland bij onae entente vaa kleine westelijke staten krijgen f Hoe ia het mogelijk zander loe ver te willen gaan dat hel niet de Belgen in het oog springt dat HollaadWik Uniburg ooae Oort gr na basrtiemit en dat de Hollandsohe Hl bel ie politle Antwerpen bevealigl Zij zou Iwlelten ons te helpen De grap IB bitter Het eemg resultaat van een interventie in beplenfcer en Qcluber zou de totale ondergang vat Ie stad geweest zijn Antwoorden wij hls op het duistere streven van de beide ministers ons met Holland in conflict tebreiigen met de kreet Leve Holland Dtdiscliiaad en PörtugaL Uit Ueriijn wordt dd 10 Maart gameid la de getteele openbare meaning vaa Dultsdiland heetsclit levendige voldoening over het feit dat de Kegeering op de ongelioord vermetele uitdagingen en rec tskrenkii gen van Portugal door een oorlogsverklaring het paaeeade antwoord zoud liet Deri Tagebl schrijft Dwtsclllaibd vennijdt het de ondeviiandelingen Spot de overbodige ceresnome van een ultimatum te rekken De oorlogsverklaring was het eenige w t zelfrespect en nationale waardlglieid Ic doen stond De Lokal Anzeiger Het i met wfiaid veel waarde te besteden aaa ittaatalieden die op de genade van Engeland leefden Zij moesten wel wilden ze het wenkbrauw fronsen va Greiy vooritomen Het begon met den lallen moord op Dullsobe otficierek en ambtenaren in Z W Afrika ea eindigde met de lobeslagfieniing va i Uuitscbe BChefien De KreuzKeit meent dit Engeland Portugal iu den oorlog sleepta Engeland hoopt blijkbaar zijn positie bij de vTedeSonderiiandelingen gemakkelijker te maken wamieer zici in bet failliet der Entente zooveel mogeli groote vermogensoliiecten bs vindt over welke men m zekeren ihi naar believen besdiikken kan ilaar men van hun maditelooza eig naara geen notitie behoeft Ie namen Men kan dan de overwinnaars ujt anderamans zalüwn sduuteloos atelleii De vierde oorlogfleenlnc In DnitKhland Naar de Vosu Ztg meldt ia door het bestuur van Klnanoien voorzor péinaatregelen getiuffen om aan ambtenaren in het rijk en iu l iUeen de insohrijvliig op de vierde oorlogsle ning te vergemakkelijken door voorttohotten op hnn aalans toeteslaa4 Het vooigpkot kas tot een vieidb Kedeelt van hun jaarlljkach inkome wtifdsii toeg ltaan te en 5 procent rdrttV rf la uiterlijk op 80 Juni 191 uilpft r Urr HBT UEVEN VAN KNVELD PREDIKER Bil HET LEOER TE VELDE VmAÊinké lik mag niet van vergen vrisitael e leums el gtf uuiuige lezer I oni g j uwe krai van een week ouu opzoekt ten einde wat Ik senreM uaann nog eens op ie slaan I oegin ik met eene wuneavatting Mijn vorige arilkel behelsde eene tieiceiuenw vau gestreelde gdelbeld vrucht van des redacteurs achrillelMke veniekering M men mij leest zells wei met g nuegen en een aanval waarbij ik u vastgreep bij uw linker immer uw vnjziunigtin sohouder Uaar de waarschuwing was vooralgegnan en dit zij een verzachtende omstandigheid dat ik persoonlijk zou zijnu Uw linkenichouder heb ik nog te pakken die komt zoo gemaickel Jk niet los al heeft hij een uatuuriijke neiging bescheiden achterwaarts wet Ie hangen zoodat de indruk ont staat alsof hij onzichtbaar oioet worden in elk geval niets kan steunen en allee eraf zal giijdfeo Ik ga door met mijn persoonlijken aanval en dus ijlt van de ouderatalUng dat gij vrits nnigen Z Jt Wat doet gij ab zoodaidgir Hoe laat gij blijken van d e vrijzinnigheid f i niiult gij haar lekker la uw een s sp ala een snoepkind zijn lekkere geheimzinnig het verborgen houdnid om er maar niet van mee te deelen en daarna de laatste sporen wefivegend van de lippen en mondhoeken UI gaat gij op hel uitent nlppertj gauw nog ven daar de stenbua o verder geseur te voorkomen Of ver nelt giJ u in het uitbazuinen vu smaad der anderadenkenden wierl zichten gtj qiel deelt f MisHcbin ik waag het dit als eene waar scbljDlijkbeld teopperen draagt gij uw penninkaken bIJ tot sUJrlng van ds kas eaner kiesvereei nc I Mt alles Vergeef hel me veS I hel zeker niet I Zie er beslaat to b zoo iets als gevoel van aaanboorigr held al besef van verantwoordelitkheki als lust om te getuigen en van eigen nwi zaam verwoTven inzi 4it aan an fer a mede te deeln Op dit punt ti Vrijzinnigen dOtwiJls leiAit ontwikkeld Dit la niet alleeB te betreuren het is wakeUJk vet keerd en op den dntir niet te reektvaardigen Denken we eeos aan de veleik zullen we ze maar op eetrige duizendtallen sdtalten om geen kanSte ioopen dat me ons overdrijving en l e legt die raaandes aM Mn stuk uit hun gewone omgevingl w g zijn w wil zeggen maanden aat één etuk verstoken bleven van ban geestelijk en vstelandelijk voedsel dat ZIJ toch met kunnen oniberen zonder s juide f Het zijn onoe gensobiUseerden jongeren en ouderen met name hegeneo ander Iten welke t e velde zijn waar zij de ontSpai ning en hel gerief missen die in z keren zin aan de bezetting der stellingen nog ten deel vallen ZiJ snakken naar een krant en zijn zoo begeeng naar een boek overeesikoinei de met bun Asaak en aanleg Z knjgen wel iels een roomadi ds blad een Stichtelijk geschrift daas voor zorgen dé toonaangevers in huk ti deH verblijf Haar hun geestverwanten srhijnen hen te vergeten 0 A gij Zie gij hebt wel iel waaemede zij blijiïe zouden zijn Is Yuft geen boek dal u gsnot verSchaftei dan todi een krant he u op db hoodie hield van het dagelijkse g beuren en u vooriirliite aai aandaA groote gebeurtenissen van dazen lijd Anders vindt g J iele dat u tot ontspanning diende of een klelniglietd aan geld waarvoor zi wal zouden kunnen krijgen ter vermeerdering hunner vreugde die doorioopend niet ongedeeld ie En mijn verzoek f Denk eens na ov r deze dbigen en veegeet ze niet al te gauw Straks gaat 0b eohoonsnaken dan komt alles va zijn plaat ook uw mogelijk zeer beschMdea boeken of pUtenSClui Mij kunt ge bereiken Toe dan laT i d Het oonSict tnAchen Doitsohland e i Portugal Ons Nederlanders legt het Vad kan dit nieuwe conflict niet onve schillig laten met bet oog op on e scheepvaart Onderscheidene onzer vaste stoonjvaartlijnen o a naar Zuid Amerika eo naar Oost Indië doen Lissabon aaii en de vrachtvaart naar de MiJdellandsche Zee en den Levant moet zonder onderscheid van den weg langi Portugal gabmik maken Den nitbniding van het terrein van den dnikbooten oorlog tot de wateren langs de Fortngeesche kust beteekent voor deze vaartnigen het infecieereo van zeeDn waar zg tot nog toe veilig waren met al de gevaren van een w ze Tan oorlogvoeren waar tegen niets de zeevarenden beschermen ka $ Rademaker s Chocoladefabriek We cans gebrek aan grondstoffe die met worden vrijgegeven door dte N O T tel naar oas gemeU wordt Rademaker s ohocoladefabrietc te s Qravenhage over 14 dagen geheel moeten worïen stopgeaet watrdoi 300 personen van het fabriekspersonael zonder werk komen FREDIKBEURTKN GOUDA I zondao 12 haart reuonstrahtscbe kerk 10 n m Dr W J LENTE te Leiden St janskerk 10 n T m Ds J G DEUR 2 n n m Seen dienst 6 u n m Da J E BIJL In de ochtend en avonddienst eztrk Collecte voor het Snppletiefonds KERK PEPERSTRAAT 2 n njn Ds H CANNEOIETER HJTHERSCBE KERK 10 a T m Ds Tr SOHARTEN BOSKOOP REUONSTR aEMEENTE 7 n n m Dr K H ROESSINQH MOORDRECHT NED HERV KERK 10 n i m Vê BOONACKER Em pred te Den Haag STOLWIIK NED BERV KERK 10 tl Tjn Ds F A ERANCaS EVANOEUSATIEOEBÖDW Gh nwveg 9 i a T a I 6 o njn Da J BOSS ts TioksTeeB HAASTteCHT NED HERV OEM 10 n Tjn Dl E ▼ D BROEK OXREF KERK 9 i n v m Da B VAN BAUEICA Vi n BJB Ds B VANHAUEUA OOUDA Wowiidag 16 Haart Sr JANSKERK 12 n m Ds B CANNEG gTER HnwtMjkaiiiugaaiaE KERK PEPERSTRAAT 8 a n Da J O DEDR aijbaUenng AéverteitÜBn KOSTELOOS By vonnis van da ArrondisaemuitsRatintbank te Rotterdam ven 8 Haait 19le i e BBtOWOBFF W wonende ta Waddinzveen ndüaard iB ataat van taOUasenieat ja sulks met benoeming via W bT VAN OOUDOEVER tet Rsehta ft ai aaris en van den ondergeteaksnditot cnrator Dn cnndor Hr W J L VAN K8 Qouda 10 Hawrt 1916 u Werkman OEVRAAOD aan de fabrieken va VAN DIJK JmcioB te Alphen a d Bgn Zich te vervoagen b den ia knecht H KROON DE Mp bupniKHlii Tmriilii m liliMi üHteli b NiirHikiMlv TE GOUDA VRAAGT om eedig in dianit Mj treden een Chef Vak en talenkennis vereischte ionder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Schriftelijke aanbiedingen worden ingewacht postbus 5 Gouda 23 GemeoliiloeÉ hm TE HUUR GEVRAAGD voor de avondnren en des Zondags Brieven metop uif van prgiandst No 2834 Bnrean Goudsohe Courant LESSEN in Latijn en Griekch Htliabodra dom student in da élasn ia teMS Brieven No 2836 Bnreau Gondsohe i Courant Gouda 10 Gevestigil i Mr M aiiBlirl oii Advocaat en Procureur Kentoor Weet Nienwiand 10 ROTTERDimi EnMappasHllas Thymtablatlaii MentlioMucalyptnsboDfttas 13 MlmllMIMStilies Apotheker Ooiiwc I3S ÏT Fyné LJkeui n WUNmiD FOCKINK Jlmstonlaah VerkrUibau Flnma Jl DAHi Ktdwcf OoiMta Td IE UiSOIE Mtm Laiita TiaMdiMMig tT OOUDA M TEL 30 BLAUWE DRUIVEN l AMcrik TAFELPBREN ea APPOJEK MANDAiqjNEN SINAASAPPELEN aTROEIffiltj BANANEN DOOS ES DADaJ KASTAHIES OKKERNOTEN ENZ ENZ OCCASION Concert ViMgel DwergVlengd Pianino WEEBER ao Tegen ved cnatadcnlca pr t aaagebodea Pianohandel C A MUUS fa QManlMmawaHktraat 38 M ROTTERDAM i Notaris ANËMAteStndkerk m NoUula R W H PrfLO 4 3L te Omtis op MAAN W DAO 20 MAART lOW des üllllti Tonds te 7 UUR in de R K Lkhsvks uiiioiNa Westhaven aldaar publiek verkoopen l EEN FUNK Winkelhuis Ket erf gelegen te Sonda aan den Langen Tiendeveg no 33 groot 2 S0 Aren bestaande mt winkel 2 kamers bakkerij kelder pakhnis en open terlein en op de 1 verdieping 4 kamers en keuken waarboven zolders en vliering In aigwa gebtnik 2 EEN GOED ONDERHOUDEN WOONHUIS gelegen te Gonda aan de Tnrfmackt ao Bi groot 49 C A bestaande tiit gelijkvloers 2 kamers en keuken en 1 de 1 verdieping 2 kamen en banken waarboven zolder met 2 kanmn ea vliering Verhuoid voor f 4 60 per week 3 EEN llCoffiehuis gelegen te Gonda aan de Waohtelstraat no 1 g Mt 36 cA U eigen gebmik I 4 8 rW iï WoonhulJBetly gelegen te Gonda aan da Vent n an 66 elk gifOot 32 cA eq verhuurd I voor f 1 70 per week 6 7 en 8 D IE Woonhuizen met plaatsjes gelegen te Gouda plaatselgk gemerkt Bleekerssingèl n 47 48 49 gioot 3 37 en 36 aA Ik verhnnfd voor f 1 fiO per week 9 sm WOONHUIS O WAA 1I£ESTER8 TE KOOP 2 friM zware balansen met Sehaifln ra 40 gewichten ven 25 K a Te bevnjgu big O KOOIJ Bodegraven 14 Aan het zelfde adrea Kaalplanken en SfaiiMaaf4s l l oop gevpaa fl gelegen te Sbnda iltd d lffetlwe Haven no 30 groot 43 o A Verhnnrd t Too 1 6t er w k j f 1 aanvakrden bij de betaling van de koopsommen op 1 Mei 1916 en te beziiihtigen de iMtste werUMjen voor den 20 Haart a s en o dien dag van 10 12 en van 2 4 nnr Verdere inUcbtiDgwi geeft voornoemd aetfria 70 Tdlephooii et Qouda Aang esloten TeL No 473 DANTZIG Jzii IZAK VAN Uakelaar en Koopman Vydstraat i Tel No 94 Gam Secretaris Stadhnis Harkt 1 T m m e V W i4 Bavolking en HilitÜre Zaken Stadhnis Harkt 1 14 Afbraak Bergplaats li ii MMi ik 2NliliiMii Dagelflks TE KOOP hfflne lotteoring Raam Deur Waranda en OlaaidearVoignen 30 marmeren Schoorateenmantels marmeren Te s Vloeren Wandtegels 60 000 Waalsteen Eiken Betimmering IJzeren Binten Kolommen Wentdtrap Daoren Ramen een groote partg binten 8X9 8X7 2 X 6V lengte tot 7 H rSffl HimiNfiixii ififEnl te ROTTEMDAM I L BÉrnii CÉH TeM 2305 Hoogitraat 237 Levering raa aOe geneesmiddelen HuliapdHwkcn Boekwerken voor laakeia LVwxendingperbodeofperpost leeds ongüacl 16 Êf m blad CA SCHOLTEN V i FRIDA CREDO 3 Cent 4 Cent groot infklet CABANNAS Kleintjes 2 Cent 25 L Tiendeweg 63 Maatschappij van Nijverheid Departaneat MOouda Voordracht van den heer Dr A A BEEKMAN to a Gravenhage Onderwerp JroojDiaUDgiliirZniilmeii op DONDERDAO l MAART 1016 in de Sodetelt de Réunie s avonds te 8 Uur Namttu M ButHur 26 P 0 DE VOOIJS Secrttam Toegang voor all bclangttelicnden Nieuwe Schovwbnrg Gonda DONDEROAO 1 6 MAART IM6 Dansavond AN6ÈLE SYDOW met eenige harer tetttingtea Vertolking van De b ui y Orieg ehoirin flnb Cttaci o botrieSclinltzler Met inedewerUng van 32 HISLENA HQMimN Concert n Operazangeres Aan den Vleugel LOUIS SCHNITZLER Toegangsbewgaen Loge en Stelles niet leden f 1 50 1 n n leden f I Baloon niet kden f I leden f 0 75 Galer tOM Alles verhoogd met 6 o auteursrechten Plaatsbespreking dagelijks van 10 12 en 2 4 uur AANVANO 8 UUR F 1 Hyps Mk Q d Mrtwurvrto El HomSepaath is voortaan DOtffiËRDAOS van 9 II Vs uur te OOUDA Spooratraat 33 te spreken ter genezing van alle kwalen ook zj n ongeneeslijke OraUa brochue met dankbetnigingen en verden inHchtingen daar to verki en 16 NATIONALE CBËDIETBANK gevertfdle ARNHEM Verstrekt BEPRUFSKAPITALEN n VOORSCHOTTEN van f F 00 af ook op langen termnn met geBiakkeliike afioesing aan Handelaren iMhuMedca Olkietcn en Parttr cnHeren Voor inUabtin gelieve men cich te wenden tea Kantore der Bank VelparpWa 3U Ambeni 12 ooTHOirrs laafiroeiextract Dn i8terij WesthareB 11 kW LFF C JUÜfiENSr PLAHTA AXA P 6 i i i In da Bi igoadfabpisk 40 GROOTE MARKT ROTTERDAM 30 Huia III DUIHNO VRIUKM HET VOOIDEELIGSTE ÏERKOOPHOIS van alle gabrelda arilkalan Specialiteit in beste Wollen Kousen en Sokken Adverteert in dit Blad T BON mrABOHItSoMeMSCHEMIT Als Abonné op de GÜUDSCHK COURANT wenscht ondergetenkende geregeld n uitgaaf ontvangen te heginnen met 1916 HET STEMOQRAFISOH VEii Aawan da Handalingen wan dan Qemaanlaraad wan Qoada tegen vergoeding van 25 eiits par kwartaal bij vooruitlietslmK Ntaai ea Woonplaats GOUDA Maart 191S