Goudsche Courant, maandag 13 maart 1916

BlTijdgeestbriefjes weder verkrijgbaar Advertentiën Eoïdiiteiiliiiorp GEVKAAaO om t r t md in diwut AkoBeiding b het kantoor Wkt 81 Goud i c3 extQ3atie bleuGL vroor O o uLcLa exi Orn mtEQlceaau hraililWtiliilniVMaHdJklliiiiS u Ml a d Uni Tet Interc Noord 107 Nienwe Schonwbarg Gouds DONDERDAG U MAART 1916 Dansavond AN6ÈLE SYDOW met ecnige barer Iwrllngen Vertolking van DebUHy Oricc Chopln Hub Cuypcrt on Loub SchnlUlcr Het medawerkinK ran 32 HELENA HORNËMAN CoDoort en Oporaianftarea AandenVlengelLOUISSCHNITZLER ToeEangibewüzen Use en Sultea niel taden f M l d 1 BalcoB niet leden leden Gafer Allea rerhoogd vM 5 rechtoci Plaatibeapreking dagelpi van 10 18 en 2 4 nor AANVANG 8 UUR Kelzcrtgracht 153 Anuterdam Atd SebrHteiqke CartuMtta CURATORIUM pnl Dr H B J BO0HN TBIN iïrMr U H VAN LENNEP S c N C PRUWEn utSEHUu Onder Iwding van bekende Lceraan organiseeren ij 129 KhrlftelQke Curfuieen alt volgt verdeeld onze Agenten u Boekhandel en de Postkantoren l vew I BBngMAÏ SS 2001 MatVii to h nog nwosekisn buh oWaotlvilBil hebbon welen Ie b waren Op deaen doet hrijvw een beroen om Europa voor den oiidor aw te beboadsn Want bij de eenliatan ie ook een partij die den vijand wil laten doodhloedsn Maar die Ie op hel oogesibllk nog eer minderheid niMr kon we eoa derheid wonlen al de Mgeopartttsr voor soo ownt de acbr sr Ko hiu l Dat bewil dat u n vootj i mai l ook de operatiwre beteekeni onze ovorwinningso geenoogonmm IwMfelacfctig ja De Duilsrhe vaéUeaen De Uatin van VI Maart ackrijCt naar uit Parijs wordt gesneld Menl batte een week geladen de I ult i iMk vertiesen op U OOO man Ufr slen tie hnetat omtHm der laatste da gen moet het totaal au tot JOO OOUi geklMtmmi zijn d w z de sterkte van DOD wat i legero i Min Ondanksf bot bloedbad beeit de KeUer betl front zelfs lüel variatsn om togenr woordlg te zijn bij het huweliik vani zijn zoon Joaehh De etachtli itiei wi gedurende de drie laatste dageni onder de aanvallwe hebj aangooi riohl gaal alle bosohrltving te bo ven iHi was bet taai W saowsll als ten O van ds HaaS De officie ren die van Verdun kwamen den zonder uitzondering dal wat het aaiklal verlieun beWeM de aanval j l Vrijdag op de hoogtesl van bel fort Vaux gemaih een hoogtepunt be i iluidl On vuur maalde de Dnlt Khal IMletlijk w g Oehoele gelr deren vielen aU dooden lawines Dnei en de zieltogemtoii asortten oqntaaK langH te helHng on hoopten ziflli laar op tnl grauwe Mapeis als een In de om haar vijanden uit Ie tl f I I0 7S 10 90 antean bevat hel volgeuh naar bet ilbid raeUl teli iam uit Berlijn llelgssehe finna s bieden soms huBuoii IhiiUKiben schuldidKfhers aan ImniH rliuMou In rsiiuisitleboisi te volikiMi Deu DuilwAon huldolat ani etrhter wordt ontraden zulk een aanr bwi te aanvaarden Zouols het Armee Verwoliunga DMiaVloaienl van hel Prutslaohs Bdniaterle van iwrLig deu DulHohen ilandelaikigl mededeelt liostaan er ernstige beaworen tecen ilmt lianlel In re uisiUeboM bons iiHtvaugstbewUseB en decgelijka omlial ibuirult onder bepsalds osmSaniMgliMlen Boeerel voor dsn koopeftti voor den verkooper uroote nadeeleu kuiuien vourtvloeien llese papieren leveren deehts hel bowlj dot eene requisilie ol inheslagmmtnc heeft plsuts gehad snar befWten geene eiviil reidilerlt e verpllcbttaig legen het Hik tot betaling der In de bons svrmside goedsren Vaar xoovar hst rijk op grond van blIHJkheidwtvarWSgingen In bijsniyfore gevallen imderzoekt nl de schadelooaMellIng resila uu kan verdtreltt worden gvsohletft ilat iiitshritemt op vercoek van dengmo bij wlon de requisitle beeft ploalx gihoil M knoper van roqnlaillsbons enr tièhooven niel tot hrt ItwUHoen van een verzoek om schaiMooasiellInK toegelaten worden De toestand Ie Weenen F en bAeade lignur uit de Ooa tonrijksobe Hociallatisi4 e partij ibe korten UJd In Holland vertoefde Met zich tegamvsr tr n Nederiandseh o geiiMverwanl ongeveer In den volg dan zin idl over dsn teealand in Ie DooaiHuonarrhle Wie van Weentn kt Bsriihi Mnkoinl krijgt een gei oel absrf hij van lie hel naar dan hemel Is gegaan Hlermeifa wordt geenazinsga ogd dat de toaaantl te Hertijn zoo iMhiUeremI IS maar te Weenen la hij Isjna omhagelljk in de hoolilaad hwrSDht lis grootste eUenhi ihilsenhm nienwlien in lompen gehtrtd gaan ikMr lai de straten en men vindt er trfjiia evenveel hedalaarwalH f Mutsehappij van Nijverheid Dapartemeat Oeii4a Voordracht ▼ an den heer Ira Jk A BECKMAM te Qratenhikg i Ond nr ti JniiiiikiqilerZnIW op DONDERDAG 16 MAART 1916 io de Sodctdt d Réunie i avonda te 8 uur Nammê M Bftuuf 85 P C DE V00IJ8 Stcniaru TMgwig voor 11 b langfl Utnden Eenver tr w dadre K voor het maken en stoffeeren B van MEUBELEN Is bQ N HE8SIIIQ 1 Peperstraat 24 i Govdiii Billijke prSsen prima materiaal Reparane aan alle men Dieostaanbiedingen hebben ia de Qoudsclie Courant r MM atieees mr pa idierleuUl ktstM slecUi U TMrattktltHig 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 oents Opgaaf nitalnitend aan hetBureaa tcrr irvlo ii e tegonMeld De aanval aan de menaohheW in het Igenieeii kwaim uit ikh zelf voor de afgrijse i n aan het lilanke i en aan EurollikhtM van dte baicen lijken tol pa in hel bijzonder een ougeliendll nadeel dat strijdt legen het belang I vnn alle volken Ifi Europa staan Mm KÜ Zirfdeq rront De DullKhe groq Een Kwterlelegrasn uU Albeosi nmldl d d 13 Maart Al kssMlketdeod voor dsn greep waarmee de Duitscbera Uulgarije houden osnkleroil welke ten laatste In hooge mate weerzin schijnt te wekken en den trots dm Bulgaren dermate krenkt dat ite Dullsche oorresponitenlen Ie Sofia wel kesuiis moeten nemen van dlalgcn cene onUiteaNsini over den huiih4j en stand van zaken wonle gcnwld lal de a lreelsen van brievun en da pbladen die naar het Duilsidt zijn geirtdd Dogenwi As op de Ixjogte zijn van dsn KutgSMirsiiien voUlsnard zouden sloh zeer verba i ala e Bulgairen die veel lichter dan de Turken in hun eigenliefde en onaJhankclljkbeidszin worden galmt de Duiiaske himan cJnK in hun binnenlanikiche aangolegenhoden zouden blijven verdragen Het isduideJlik dat ilc aanweslgheid van Dultsobe troepen in hel land hel volk l pughoudt openHjk voor zIJb afkeer vau wie Ihaim ile baas x n uH te konieik Nietlooiin atW men een her Iej de¥ed E Alter 26r Gedempte eraclit 269 geeH de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heerea en SameskUediag Koout geheele ot gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten dsitadkMilMs te ontbieden B ieveB worden vergoed Leli V p op ITJiAM en ADBB M lI d6Wed S ALTlE 3 9 Ged Gracht Wi Dim HAAG Zeer mooie soUede meubelen al Tafels Stoelen Kasten Spieceis Schttteflieii T f5s3ulletten afllaffleBW nja r SitS 1 tóS tó 1 yi SrXbï ipo goedk Verklaring van aanaprakelIJkheid van den kaaiprodaoeqt tegenoverdan kaaihandelaar ooali die ia vaitgeiteld door de Ked Vereenigïng van Kaalhandelaren is in I boekiei van 50 itttki 25 cent en I van 100 tukl i 50 cant voorhanden bg de DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 WÊf B j beatelling van minatent bOOVerklaringen ineens worden deielonder extra kotten jtmt firma naam bedrakt 90 FirmaCSMïïS Schoenhaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR wïÊagd kf gek Ik heli nr nlrt om gavAagden het nok i ot ton gtiscbcnke gekre gen zei hij Mijnheer Waller gaf het mij In bauiten n voegde erbij ilat Uj bot nSj in lean gal Zoo kwam hel mij wel aanmemelljk voor maar ge hebt gelijk ik zal het hem ten zemlon Neen ifc aal zelf naar bsmtoe gaan Hij bad er in elk gsval een goede br eling bij Ik zal Mm santonnen ik zal hssn Plotssligg IroMIe de majoor hst 1 vooibonfd Ueb je hen schulden genocsnd en gal hij je toen dsM cMque f vi ae hij met beklemd hart Richard Ie hebt bich geen tiiatdnlzend mark duild Bijns vader De majoor znt tte didp Oooil Sprak ds majoor Je hulden moeten betaald Worden maar do ir mij Ik cal trseblengeld los Ie maken maar dit geld kan je niet aannemem Richard neen dat kan ie niet I Ik zal er over denIwD hoe dU hel beSt kan gedaan woi Ien ma r in ieder geval cenifli deze dilrpie nog boden mliUag aan tlng on vriosdsohap was gaan koesteren Ook KInhard sprak met zooveel warme ingenomenheid over den milllnnalr als Heyl had gedaan Wil hij den een paasende betrtkking verMhatfeo f Heelt hij je een aanibsvellngi ri l ot zoo ingegeven f Neen vattor Mtwoordde Rlchard na eenig aarselen hij nadt mij aan om in müs retdaageieerde looi 4 aan Ie blijven Maar ik ikicht je schrerfmetoch volgeiW ie eigen wo denzou je Immer wat anders aanvatten 1 Dat is ook 100 Ik kwam daartoe iNodat Ik met e n genist gewetenniet laoger op uw kosten nsig leven Utsn uwe finsneieele om anleden niet meer toe Die omsUndMuiden zijn idet veriieterd intSHendeei ze zQn nog MecbteV Kswoiden antwoonMe de majoor zeer ernstig Ik moet zooved mogelijk b Bnlnl pBn maar dat verhindert niet dal ik ie hal gewone maandgeld ook vooibmh aal olHiaeren dadi meer kan Ik idel doen Als je nog schukbn hebt waarvan ik nlels weel es daar vrsos Ik wal voor Vader Ik wil n slet nMeiden riep de jonge man nil Ge zijt de beste visdw die men sldi B Ik ksv bel Fl ne Likeuren WUNJUHIFOCKlIiK Vfrkrtlgbaar J Firma m Iw Kleiweg Gouda Tel ï y verleert in dit Blad BÖN MABONNtSoMeMSCIECOUUNT Al Abomié op de GOUDSCHE iCOURANT w wht o l r t k id geregeld itgaaf ontvangen te begiimen net 1916 HET TCIiOOH n OH VEMUAO tegen vergoeding v SB e t per kwsrUal bg v n itb Uliag Naam en itoaapUaU 8oa a Maart 1916 IbiiirflimRktii tnuiilitta ojt mrt ÜAaAxuK vah I1 RAVEN8WAAY ZONEN I OOMJirCMSM I Deie THEEËN worden afgeleverd in versegelde pakjea van vq Iwes e aea haif en een iM mt mat vermelding va Iommer en Prga voonMvan Bwenrtaaod MerS volgeoi de Wet gedeponeerd Zioh tot de uitvoning van geëerde orden aanbevdsnd J C BUI voorheMi J BREEBAART U Maart H nar Soc dn Réunie Ato Verg Ver de Ambachti oo4 Maart Nieuije Sokoowburg uur UilYoerii Ondarofliciw VeroesMgSng Het Vieli jder Iti Haart K uur Nieuwe aduvrfAiiA AugMe dow Hel Hen man 18 Maart Nieuwe Schouwburg 8 n J e GoaMiloein srMeH tDm i r 7 i és ia a e f B mM veraodtea fWonH varvoigd m Mfvan wangen El riache Dnkkelr A BRHfKlIAN t ÏOON 1 i A HanddtwetcnKhappcn 32 cunaueal Boekhoaden populaire leergang en examen carana Handelsrekenen Handelscorraspondeatie Nederlsndsch Frantch Dnitach Kngelsch Zweedtoh Rns is h Bpaansch Maleisch Handelsrecht lUndelsaardrijkskande Handelakennis Warenkennis de Techniek der Administratie de Teohniek der Bedrijfsreclame de Techniek der Ktalage Ktenogmfie Hcfaoonscbrijven MachiDeechriJven N B paclale leergaafaa vasr U praktl k 4liMowi a B Talen 24 conuneiO Fransch Duitsch KngeUch Italiaansch Spaansch Deensofa Noortch ZweedBcb Kassisch Ualeisch Latyn Griekach Eiiwranto bovendien een Cnrsns in de AlKemeene Literatoargewhiedenis N B Bl aaa4era Ceraiwea nar kat Staatsaiamea 0s4a Talaa A ea B C Exacte WetenKhappen en Technidt 16 curaunen Wiskunde Boheikande Weer en Sterrenkunde Werktuigkunde RIeotro Teohniek Lgtteekenen lieten en Teekenen VakDuitsch Vak Kngelsoh D Ontwikkeling en Beschaving 30 eurwmw i Algemeene Ontwikkeling AJgemeena Beacharing Psychologie Sociologie Logica dekunst van het denken Rhetorica de kunst om zich uit to drukken Aesthetlca linaiek MDtiekgeachiedenis Harmonieleer Bnbelkennia Gezondheidsleer en Sexneele Hygiëne Schreven ïonder fouten een goede S l de Verbetering van het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheakweiea Journalistiek Herhalings OnderwQi Uitgebreid Lager OnderWQS KrAbelon Slöid Speiieiden lammen Schakan Fotognfeeren N B Da Cemssea Herkallagae dir Us au U L O oavattea alia la SC vakkaa E Opleiding voor een acte L O IcarmNcn Fransch Dnitach Engelack Wiakonde F Opleiding voor een M ft II cursoMen Nederlandsch Franach A ï niUch A Enplsch A Geechie denia Aardr kaknnde Btsatsinrwhting Staattiuuhondkimdei Wiekunde Boekh MUjSchoansrhrljven Q CurtuncnvNPtle Vrouw 5 curmsaen Ue Teohniek van het Hniihoaden Kookkunst en Voedingaleer Ijnnennaaien Kinderkleiding Costaufflknippen en Co tnumnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 HmMeen Postale Aardrgkikunde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende F en T Opteidkig Konuoiea bü de Belutingea Opleiding Handel Opleiding Teohniek I N B Behalva voor ds kier teaoefHie aaiktoa ot beswyea ieiwaleel partllels opleldlaf Bummneralr sa AdspIfaat Ceillilea P ea T Rl kaver ekarla sbaak Rlllapoatspaarkaak Speorvefea Oemeeate Admialatratle MlaUterles Rl kswater taat eai Van het onderstaande iKune men goede ota De Curanaaen duren minstens 8 Buaiea hoogsteas B jaar Mormaai lesgeld f 6 per kwartaal Wekeiyks wordt den leerling een leaytoegesondén ledere les bevat de tof voor de we k die in de eerstvolgende lea aventnaal wordt uitgewerkt ParHOonlgk contact tnsaohen dooent n onraiit ligfbobberü voigi é v de afdeelins Sohriftelgk CoianssA ii na he Bnteaa een afdeeling verbonden voor AdvleXM InzaW Beroepskeuze lader die slck voor onae schrlllalUke Cnwaaea ef veer ease reepeadvlesea lataresseert mg loader aUk eek aiaer eaaltaalM te verMadea ons gratls praaiMCItu dat alle verdere UlaoadeAedea kevat 166 JOH OfiBEL Jis PIr 1 I V l f Leergangen voor begUuMn aigaaina gevorderden en meergevorderden Speoialerepetitie nrsniaen De uniea oarsaaaea worden gescheiden i n de populaire leergaagen die aea tiit 2iTie vxT77 s © 3 Verschijlit dagelijks PRUS VAN HjCT ABONNEMENT f 1 16 1 60 1 6 l 0 Bureau Per kwartaal J Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad i Idem flranco per post TeUfoon Inürc 82 Abonnementen worden dsgellks aangenomen lubbete vau de BERICHT Zli lesriahiM li vorige ebbe hoeft daii 1 t dat men vooti ii MMda lang UjdlIy hel nleux aaulsp blik w aanloop noodig heelt Nlettamn blijll hel waar dal de Duitechere 6f I lain zoani voorwaart goes ül op del plaaut onwrikbaar ataan geweken ziliij zil iing nergwuB De Oorlog Aaa bet We lei k Front llel Franscbe coaisnuniqué vani 13 Uaart luidt Geen inianteri acbe had plaats in de Streek ten N vasj Verdan Do be kieUng werd voort j gezet ia den loop van deu vetiili te4 geu BMdacuurt eu de streek vanj DouauiDoni evenaia iu Woevre iiii deu om èk van Uoulainville ea Ronrl l e Fraukibe artillerie toonde groo el Immdigtiaid over het gehede front In het Beds Ie PiMre UJ Crotx les Canned droug een afdeeling KraiHKhe troepen door in de Duit l che loopgr ren ovm een front vanj ongeveer 200 meter en luiveide del mpfien Na eenig nadeel aan dei f uit dhei te hebben lue rachl keerden de Franwhen met een twto j tigtti gevaii eaen uuar buu lini terug In Krankf Zeit geeft O E nog eentf een twerairlrt van den toeaUiiid dat weilU eenige nieuwe g KiokJtfpuntan kan opleveren i Wij vallen zegt hij bij Verdun in arie takltolie groepen aan weatijliik en cMieteliJk vao d Maas en in Woe t vrp D e groepeeriog geelt grt ot voiirdeelen Alleen al het feit dai de Kranecben hun reeerve morten ver deèlen omdat zl nooit weten waar fe eeiï nieuwe sloot zal aiifco nim Ie van groote betaekenle 8trate lwbi in te tijd van verraninc voerbümeli het oog elUik waarop de aware artillsrie in weriiing treedt Met ifnat bekwaoinlieid verMaat ecbter he IhiitSche IsigariteStuur de kunst bet moment van verra Éiing lüt het strate gi 4ie in het takttodie ver te brengen Een tijdige ver hulvlng van de FranMie reaerves ia niet mogelijk eni dat lf onae gpoote kracht van on en aan val Het Duitacbe comunmlquivsnjl 13 Maart luidt Onder de voo j waarnonliig gnnMige uuBtandighaleuj WW le iHie der wederzijdsche artil Ifrle op een groot deel van het frontl icer iRvewUg en bleel aan beide zij den Van de Mae tot aan de Moeoel een ffroote hevigheid befaouden Behstve patrouillfrgeveditan aan de Snmroe en het mislukken van oeni kleinen ï ranschen aanval In beti B f nPr tro vallen er geen gebeurleidMen te verntelden N een uitgebreide verkennlngsartie deden ondse vliegeniers met eucees oaikvallen op de vgaitdelijke apoor en en hullplaatBen mei aamc aan de lijn OlormoiU Veriui Drie viJamdeHfie vliegtuigen werden ver f niold twee In Champagutr en een in h Maasigebkd Voor Verdun Het oBeaSial t n Verdun dat erraeaend anel overweldigend ver i plottorend nwéat Bl n ie in een tempo gek Mnen dat bttjkens onae telefcmmmen weckovenüditen loelaet Kuim drie weken is nu den oo4l roods om de vesting sesplreden die de Ooetpoort van Frankrijk heet We schijnen Hiana in de tweede eb giAomen e i ebbe die bijna al het FEVILLETOIX Venter kunnen wij vaateteUen dat lie Dullf ie groepen elkaar vnlipMw een vast plan ffteun ni Toen ci noordgvoep ootfteli van Maa lot den bergrug niami flte d Ta tau Louvesnont doorgedrongen wa hW de groef wtrteUjk vandeMaMH nog acbter üece esp haalde hsti verli in door den aanval op Korgog en Béthlncourt Nauweiijka wa dit gericfaied of op Vaux wesxtatorml geloopen Dat deize aanval vooiioopig niet beeiemsal lukte baart den hrijver niet de minSlc zorg Wal tnteren niet daagde 4aagt morgen i Dan wi t de schrijver er op dat d tot duiver door de Dultadiere behaalde overwinningen allemaal qualiloilfeegepralen zijn Onae troepen ook zonder V ux staan tf t op r K M van Verdun waard or Verdun de beleekenie van uitvalspóort verloor TitsBohen de spoorlijn oostelijk vnn Verdun en Braa hebben zij oj lie ongetwijfeld zeer eterke hoogten van Fleöry een ontwlkkellngsruinite van nauwhlijks 7 K M breed Het llnkor deel daarvan Ugt onder hel vuren van onM Charop RauvillojMling r eleideliji treedt bij de Frao en een operatieve beperktheid In waarvan de gevolgen wcJ het eerSI uil verhoogde verliezen mllea blUken Wanneer iesnand onbevooroo leeld de operatieve mogelijkheden die Vin aan de Franssohen gaf voor 21 Febr me die van thans vergeJij Nadruk verbo dsa verwaoht Sedert den eersten dog gi oelde hij bijzondere genegenheid voor Jamee Walter Instinctmatig gevoelde hij dat hij te doen bod met een man die standvastig in de vrieudsl hap was een man die n oeili e tijden doorieett had en sijnelewen wijabad doer dgen ervaring had 68 Eerst toen hij Lteatieth niet meer kou zien en spreken toen alle hoop vervloog haar ooit zij0e vrouw te mogen noemen eerst toen gevoelde hij redit hoe innig hij bet scboone edele mefste bauinde En dwe liefde welke nog vaat sat in zijn hart Irok han elke maal nakr den majoor aki hij maar een reifcnJton hedsoken om baar eenbezo hnrngen Al kon bij Uubelb srive ni sien toch kon hij over haar sprdtes met iemand die steeds in hara onig e ving waa hsj kon naar haar vragen luid haar naam uitopreken en hol een en ander omtrenl haar ver ueodM at I naaitJagh wer iirr vei Het ha f hem iser verblijd dat hij gelogenheid bod vatkiegsn on Richard Hsitmann in kesnfai te breogen met Jain altsr hij ken on weer een BN H hrengeo Toen hÜ den majoor prak over Jamea Walter was Uj vol h over Eijn heer die in zijn doen en laten geheel aa os dan Bsif had den kniteu tijd dat lk b Walter ben heb Ifc niet alleen ga leerd hem te hoogaehlsn maar ook hoB Héf t habben sprak Omfcard He IM êm moloor Hl Iseenmaa die met een rfag uw hart verovert Men gevoelt dat hij het een of ander gehdsis vwrtMst hselt sa men zoo allen willen doen om hem gelukkig te maken Ik geloof dot ik alles voor hem s willen doen als m ooit mila hulp ol bijs had Doch daartoe zal wel nooit do gelegenhei komen Hij is en herft gesn fasiiHe voor teoveri kon opmerken Ook maakt hij op mij des kOPÊli alsof sijn verdriet voortspruit uit hst veriedea sla had bel nieM uit ie Maan met het hedesi De k S riJving die Heyl van Walter gegeven had boesemde den majaar zimveel belangstelUng in list Richard na sljn bezoek aan den ZuidAfrikaanschen mfUionair onmlddelUft vele vntgen moest beuitwooedBn omtrent den man voor wien Oeibard Heyl dadelijk sooved acb behalve Zon n F eetdagen PRué DER ADtEBTENTlEN Vs 1 6 gewone rsmU met bewUlnumnwr f 6 6 Elke regel meer 0 10 BU drie achtereenvolgende nlaatsingeti warden deze teaen twee berekead Dfenülsanbiedingen per flsatsing aan 1 6 remis rO 36 bg voemitbetaling elke regel meer 6 ets Reilames f O ro per regel Gtoote Iktters en randen nsar pUalfcrainlte die T I fo tt lAtor 8S kaliag i r wunordslijkhedeu in naaste uwkomSt allermin l onwaarstMjnllll Vrede nl verdelglngKorlog f Men schrift uit Weenen aaa te N Koil Üt liij blljlt roeien Duilsrhe regeerln r uislttet oiw Kolnlsuhe Zeitungij De In de UeaterrelaUeohe KuwWcbau iieeti ue biScende prpteaK r Karl Hrock i hausen een arltkol geschreven dalj bier zeer de aautechi trekt liet beed Vrede of Verdelgingsoorlog DJ st hrijver toont daarin aatk hoe deoef oorlog van kajaklor is vorandiird De Mwht ze in deu beginoe uug wox don gevoerd om veroveringen te maJ ken Aam ia hot doel om den vi and te vernietigen en te laten dood j bloeden Als dat gelukt dan w dt J uropa een lev uui lijk ovetyelslfrie i keiiland na den Pelopoiu stai eu oor j log Prof UrockhsuScn maakt aan helj lot van sijn artikel da volgends sat olgtrekkingea s lo De vetrdelglugsoorlog Is vasli insnnreeler en vreaseUjker ten de oorlog om den vijand te overweldl geit On V H r dit plaa moreel denkende menschen te winoen nK aR u vele grooie geraoedabewwaren wordoni iverwonuen Dit gii g alloen nWArj deaitfcior d l inen de tegenalauders tilt barbaren tenipflde io Bel venkügingsplan berokkeoül la ISngsIsn l van meaning au Jl eigen belang een verdelgiagsaoriogif noodig maakt en dat dll fijn belaagf zwoonler moet w eu dan de door vsmorzaakle SChade dan stelli lilt land zii h tegenover de belangen vau kei Eiu wpeeaiihe vasteland Ho Het stallen van een doel dMJ aift ibor den eoriog te bereikea ia heelt ki volkan ilgétrukken valt hun ware belangen en zo verMd om voor deels ontierelkhsitf deeki ongewemUi te droombeelden te strijden J tctiriJveT S t verder dat het wel eerlijk maar niet vsretonillg viui del entralmi gfiweieN Ie om tegenover de holle phrases en schlttareiuie belollcn luinDMvijanden niet roet gelijke iieworingen viMir den lag telÉooien sn dat zij van het geaond ver Und der nMnsshen hebben verwacht wat hunne vijanden hmr suggereereo bereikt hebben Dit laatste h A Uit gevolg nhad bit aan de op rechte gezindheid van vele nenlraleii wnnh getwtjMd en dat daardoor de itii lng kar neutralen nm Europa veer sen verdelglnflsoorlog te vrijwaren nwlig bemntélljkl wordt En NI ie i aanner omdat er in vele onaijiggej nooit kumien vt rg n en wannoer ik ieUi bad verixtrgen gehouden Ik hokeiule aan ndjidieer Wa r dat Ik iKlrulden bad op zijn aandringen zei de ik hem hoeveel zij beliepen hijj gal mij een ch Ue van Uernhjlzeod mark Met deze woorden hsaMe RIchardj het papier alt den sak en hield het zijn vader voor Tlemkaze mark Werittulgelijk nam de majoor het papier In haoden iotii irtoeg er genti enkelen blik op Met zijn gnmte blauwe nog staar de bij Ki 4iard verwonderd aan en toen weVd plotseling Ijn gelaat don kesTood vaa veromwaonllglng Hj de gsdacbte dat een vreemdeling het gowsagd had aan iemand uit bet geSlaakt Hartmann geld aan te UedSn Dot Nmag tk niet dat dold Ik nl l7dat je dit geld oannessnt rie hij skMerend van Ingebonden toom De Hartmanna geen bodoiaars Verduiveld jongen wosr was ie famlHetrol toen je dat papier aannam Het zal 0 lang Bser durtsi ol Ik zie je lAg van huis tot hols giaan met een bedel brief en Inteetenlijrt Ik geloof waar den heer Walter terug sehtig dM je in Maat bent om aan Richard liet bet hoofd sbiken den hoek van een straat te gaan staan en je haiaj op te honden om aahnoezso te nntvangien Het Moed Steeg KUdiard tawr de 1