Goudsche Courant, dinsdag 14 maart 1916

a iua atk Ni eiUndtf af naarhel bttiieniand op welke w Jze hn bok in eigendoen in gabmik of Ier beaebifcking over ta éngm of ta iatan overaian of en da i oe k nle Maraankomat ta ainUen b aan Bie Nedarlaadan of aaarkal buMaiMaad op welke wi ta dan ook in Mtendooi in gebmik of ter bolchikkiiw ver te dragen f tala ten oveasaan ter voldoening aan en overetnkenMl v64r het in walking treden dezer wet gedaten I uit 1a voeren Indien bat vMr hel In imrklag treden vmn dszowei aan nlei Nederlandera of met berteromiug naar hM bnilaniaml op welke wijze dan elt in Igeodom in gebruik nf tar baMiUdiiac waa overgegaan Een aai lWl vM r de opMdfac tol oooatai Naar men aan de N Cl meklt Vorden er pogingen aang weod om aan de Nederlandadie HandeMtoogeaehoo te liotterdam een leeraloel voor de opleiding tol coiaHll gevealigd te krflfen Meai ft eerin brood Men adirgft Htt Rotterdam aan da N Crt Kr waren in de algieloopen week iindór de bakker hardnekkige genii4il ii dat per 1 Hfl a a het üe geeriiigiabruiniirood dour Ke geeilng witlt4 rood vervangen zou worden liwheii ihl waar mocbt zijn zou de handel iMe thaiiB veel chade iindervlndl weder meer in genvone banen worden geleld hetgeeei zeer wiaretoe te juicb i In veriband met de door dal verandering verwacble pri veriaging 4 waren de bakkera zeer teragfiondend nuA koopeni De L egerronaniaiaie De ieigerooiiBniwrte welke onlangB aan alle ooumiandianten van troepen i eenheden lompagni batterijen enz eii vragenJijia ter beantwoording inzond omtrefU den toeatand van kleedllig an ultmaling le genefendhelil v n kader en roaniiBhappen zoowel bij lien aanvang der niobiliaaUe alir UiaiM hflell tbana ook rra enlDKen doen Ujekoroen aan de a klJlni tra teor van troepen doch niet vardar Kaande dan lol de admlniatrateure der betaillona m il t luitenant kwartiemieealer In deize vngenlIJM wordl o ro ga vr ai d 1 i Ie Wat waw uw hmctle vdór tot wat i Ine godwende de nMUIVla tie ja Waa UI d campagnl a van uw MaIJoi 4k ean ae geaB 4MiiooramDioMratenr en aen foarler Ingedeeld 1e Zoo niet door wlen werd doze iiunHJ H rvuld Ie Hadilen deae ploatav tuiKUaaoarMHin zoo zij tol de ndlitie ol landweer bekoofen vóór hun aanirijziiig tot eenige oitininietratieivp betrekking oeoi opMdiiw hiertoe ont j vniiMon ie Wol waa bun beroep in de burgeniMiMcliappiJ 6e Welke beKwaren werden bU de adknlniBtratiere werkzaamheden ondes vonden door aanwijzing van dece peraonenf 1 Witte aanwijiingen ouden door o knnnen worden gegeven in hel belang ter mUitaire a ini traÜB nkken tol de aUititteg ra aaV en Scbooibad in deze voor de grootinduabieele mg h den atoet daartoe gal tg waardaering toekomt Ue Koalnkiijke Staarine Ktaia lyriek Uoada wil Camnaawk aen der VeMKMiiaÉlip mllen hel aia de aaadiia lhiiuJil y wt ad e ring votratedlea an da OeBeenle üotïk t aü OOB acbnken op voorwoael dat bet badrag dat ootbreekt voet4 aticbüng van een zoodanige loj tiog uit vrijwillige bijdrogvn weit bijeengebradu opdat de Uwiiiadi zonder opnchtingskuaien in het ba zil dezer too nuttige en ikuutijfzaa noodige inaleUing zal geraken Aan de aUcMing van een Volk en ScbooUiad la een groot hygi nkKb belang verbonden ten aauEieuvanda jeugil en daaroaaal voorziet hel ia een lang gevoelde behoefte voor ben die zich niet in eigen buia de weelde kunnen veroorloven van em badkamer Eenige jaren geleden te reate ge poogd om tot de Miehiing van aen dergeUJke inrichting te ankaB maar leveargeela De Ooudache Va wlg i voor Volk en Scfaoolboden zond ia Ju 1911 een adkai aan dn Raal waarin medoweriting en tioanieieelea steun irerd gevraawt om tol de oprichting van een Voika en SAoelhid t kumwat konen ee rij motieven aan dat het een onweerleglbaa Wt geiMxand mag worden datdent beid en hel reiiAouden van het Hi koam een der aerate elacfcea voor een goede geBoitfOieid ia en dat zonder behourlQke huidvanorging hel wMiRitamtevernK gen tegen ilekta belangrijk vermindert en de kaai op beametteiijke ziekten en epldaii ftn o a vlcktyphiw jieat niet weinig verhoogd worden en verder e rak zQ het uit kit waar hel hier geldl aeaaigienwen volkdb ng en het feaNe mMdel In Oen Mrijd tegen da t benculoae het zeker op den wag onzer vereenlglng ligt zi Ch vaa den steun van den Gemeentaraad van Oouda te vensekeren Dat Burgnneealer en Wetkoiiden van ïouda het doel der vereenigtng zeer aD patfai k gezind waren hieak uil hel praendvie van het Cotleg dd ao Fahr 1912 waarin B en W vomMelden een renteloos vooradiot Ie geven van t l i OOO owlor hypothecair verband waarbij levens de toezegging werd gedaan dal voor rekening der lemeenta in hel badtaüs door leerlingen der Openbare Scholen Voor gewoon lager onderwi voorlöopig 10 000 baden par ja aoiiden wordein gemjioen legen dl k fsll van i cent per bad ia het itoonuchip Zaandgk giatarao middag 6nnt3Q8kiiniiii af wi bagaleid door twee HollaodHlie ila bootaa Bat ha maorgaii 4w Watarveg binneBgekdInen toomadiip Lana rapporteei e gietenaaehteiul 12 Dnr het atoomichip Zaaadgk ta habban aangatroffen acktamit gadaapt wdeada door de ileapkootaa latnvaxee en Zoid eti aa in da ri tiac T de Engelsche kuit Geen botarlikken Haden aal de Terordaaiiig emtrent da nitgifta van boteAaarteo in ÖrootBarln n bakand worden gemaaltt Zg treadt 20 Haart io varkiiig Tolwaaai paraonan inllaa kinderen van tot U jaar pond botar per weak kunnan ontvangen Voor kindaren osdar 2 jaar ia niata oitgotiidikan Boodvonk Te ZwoUe tijn onder dan landatorm eui paar gevalian van roodvonk Tootgakomaa Aüa rarioTaa aga iagr trokkan Een nieaw h6tal ta Kottardam In opdracht van bet baatanr Tan een combinatie die een menw groot bAtai aan het van Uogendorpipiein te Rotterdam lal iatan boiiwan uda firma Wed J W WoUf en 2k lien aldaar beug aan het vervaardigen van een maquette van dit gebouw daC ontworpen u door dan haar Aibart üttan arobtteot Deae maquette dia ODgavaear 2 X SJS matat in omtrek woidl an die ook aan voorateiling aal geven van ia omgeving waann het hotel komt ta taan aal over eukeie maanden garaad ciJD en dan m de eerile plaaU vooit belanghebbenden en voor d pan tan toon gaatekl worden Hat hotel krggt aan opparvlakla van ongeveer 3U00 vierk Jleter d voorgevel wordt 4U i ü mater breed de lengte zai ongeveer 70 a 76 meter bedragen Uet hotel ia berekend op 200 kamen en 100 badk nen In hat begin van de maand Hei wordt tar piaataa met bat afbreken van da huuan begonnfa da bouw lal dan eaaige xnaandan laiarkiuuaaa baginuen M U Ct iobraok in en M uleveneoMdeienmaffaz lB Te Amaterdsm ia bij de politiet oangille geOnan van een inbraak im hel KiikMieveiaftimidele itfaM ii aan de Kloino Wittenburgersiiaat Hel benedel edeelte van hel perceel van hM LeldHcfae Veem in die atraal gelegen i In huur bij hel Kijk dat daarin een magazijn van leveiweiilddelen ten dienate vèn iht Uarnizoen he l goveatigri Dit beueden pakhuia grenuA a u de Nieuwe Vaart en ie per bootje te bereiken MaamiagMiorgen vroeg hebben ongeooode gftMen gebruik makend van eeu vlet een bezoek gebracht aan hel paikhuia Door middel van een bijl op het aangrensende erf gnVooden is de deur met gewekt geopend Er blijkt Ce zijn ontvreemd eep zeatai kazen eenige zijden inek en een voorraad kolfieboonen Van de daden geen apooT Saada gendBsen lyd wordt te da Maar nlettegeaslaande die agn iathieke houding i het VoUw en Scbooibod er niet gekomen Na eeral in de Haadstilting van 12 April voorloopig Ie zijn uitgesteld is bet voorstel in de zitting van 20 SeptaDdier 1912 voor minstens een Jaar van ie baan geraakt op grond van denmlur der g natlgen tlnaoi eelen toeatand dvr gemeente En aangeaien de Hnaooiën dor OemeenttC er niet op vet belerd zijn Is hel Volks en Schoolbad er van gemeentewege tot op dea hnldigen dag jiog niet Daarom jul te het zoo veriiaugend dat nu geheel onverwacht door de voornaamale der Goudsohe industrieele ondernemingen een daadi wordt verricht die den otoof ui geven naar wij zeker verwachten dat Gouda zgn Volksh en Sohoolhad kifjgl aiter dat voor de oprichting de kasten door h Gemeente woi den ipadragon De tHtfctie van ds Kaaiwenfahritfc heeft naar aanleiding van het vmer tel van ComBniiBsriasen dier hkriek Zal rdla i l tot een bijeenkonMt geknoodigd hel hooCd deaer giemeeola hsnevena een aantal indnSIrieiieQ n handelaren teneinde te bespreken op weiBie wi e het beoogde doei hel epoeiUt kan worden bereikt Als reAilMal arvan kan worden mailsgede dal beoogd wordt deloMandkomlng bp een inrictding waarvan lie kosten warden beerool apf OiOOO zooilat aan het benoodigd bedragiiiog f 26 000 onlbnekt Welnu dft bedrag zal kuiuenworden WjcengebraAI door d i e ingeietenen der burgerij d i e induAriaalen eo die inMellingien die van iiun overvjoed wat willen mlMn voor aan waarlijk goedq zaak die dient tan alewMenen nutte tot wetzija van hel volk lot sterking der jeugd de toekanartige kracht der maatachoppi Voor een liulteiyng ateidspt kr en HnIpMuik van hel D iartenHnt Gouda der Moaladiappij lot Nut van he Algwneen is hier zAer een terrein dat laj tot het hare zal kunhen rekenen Hel geldt Hn w vlijkesn zaak tol nut van kat algapMMa Een Commietiie in de MJeenkoaat van Zaterdagbikldag beqoond beeft Ihons een droolaire tot een aantal personen In deae gemeente geiidit en wij hopen en verwadilen dat daarop een zoodanig bedrag zal inkoBwn dat weldra het Vofii en Schoelbad hier zal kunnen varrikeo De circulaire UnboTsn weUte door de Comolada tot Een der werklieden van de drukkinij der Knna Enaohodé te Haarlem waar die poateogele gedrukt worden heelt naar hel Hbid meldt oP frftiiduieuflse wijze eenige algekeurde ongeperforeerde veilen machtig geworden en daarvoor goed Jap rforeerde vellen in de ploatd geiendl e bedoeling woia deze ongetande pimtzogela aan hantklaren al 1 za nihed l te verknopen w 4 eohler inkdukt is De werkman bekende en werdgiearrealQerd De zaak ia in handan van do Ifaarlenaicbe Juailtie Gmeigde Bericbteii De Zaeland booten De mailboot Prin Hendrik van da Stixim vaart HuBtechapplj Zeeland il na ta Rotterdam te hebben gedokt ta Vliningen temggekeeVd en heeft piaata ganoman aan de Znidelyke ponton daar de KoordelHke ponton waar de bootan der ZeJand tot na toe gedurende den oorlog hebtien aangelegd bg dan Provinoialan itoombqotdieait in gabmik it Daia we k aalgna ook de Koningin Wjilhllmina naar Rottardam gaan om teldokken Beide bootan antlen sooaie gekald bg b t hemttajb nui den diehet op TUbitry Dooke o 18de er de reiaen makeb Vooraf worden baide booten in de miman gsvald melt iader ongeveer 2S0O Ihdige vatao De maatragel wordt getroHan om bn evantneele oagelnlikan bet aohip dryvaada t kuoaan hoadeo i Pe die et it loo geragald dat de booten van Vliaaingen znllen vertrekken dea ihorgeu tneoohen 6 an 6 uur en dea avondt ta 6 onr te Tilbarjr l ocki CDllan aasJroman In tegaaerar geitelde richting ia het vartrak bepadd op 6 nBTandaaaokomat ta VUaaihCHl ta 6 nor 1 De N R Ot maldt nog Hat ttoomioh p Sandraoht hadanoofalasd van Uodan ta IJmnidan binBaOgekomenynppottaatt dat kat toomKhH Z dgk tlaapanda kMlkf gezien door t aa uaapbootan ran da firma L Smit Co ta RottardtMu Vojgtni bij da HoUaadAmarika I4B hadanoiitand oaiwigan bgriokt Koopt Uw MilPelleiiillariilii Ml OAREL KROPM m Stadsnieuwsa GOÜDA 14 Haart 1916 ta Voliu en Schoottwd te Oouda Hel la een verheusMid varacKJnad dat in deaen tUT waar boi de land iwiaen de ooitog en ds Volgen hutrvai da aatnanben in nia a iMarv 4Mer taAa alaid ki pogtagen ih bel werk wordan aMd voor fien werk das vredaa van Bat ftpi belang van liokamaHjk 0 w Mo voor dé ueaMilMid aatal IngaaaletMD la cfat tevan WU bedoelen het pogen om Ie ge len voltfendsn inbond u oe MWeB w mrouu ibooder ovensr viMt ïeggeii tut o tiilliiÉliniwaï dcB to 0taiMl ikUH lau uMer zuilen ktHHMB rmOarm Lm gTKuie nMM üer bevolUaij wonit uiet gelijK u intiUKUltM lu luukr lijuen Knnanagd ikwr le o bi nuguic uu KI dea opuiiertuc ten iloue lot bet ggw rti te doei iiIVD leuten mieffeodeiil voelt men Ittap de oirfMIea da vernietiglBg en ét obwute i liM ooriug tot hel volk gebnoiat heelt Ue mtliiaire troM bet DoUaislie volk ouiarde nelllilcM onvtsiuilglieilen Meelt Ie hier gebroken lueu u er Ki h zeer wel vaii bevruM let h leger oederleag oi ne ierlaag heelt geledea d zijne euccea en Htecbte dankte Mo hel iag n eu der boiidgeuooteu Ue ociBjü deinucriten geven aleadi IuhW h u verl litfeu u er kn vrede Ie kewie wam hel volk gaal van bonder en gebrek la gronde Dv hoorgeoMe en In hoogere inale nog da adaOyke Manden wier oalionale troU üep gegriefd l doordat JoMl inri k a verhouding tot I ulu Jiland eecit meer la gtmanim U van een vasal Mt cltii erenaaar onéMemd door dtn loap iter elMurtenteien Zij rileunm noodgadwongen UoateurÜk e ttbmAelUUiaid van hal zooveel kracbUg r UuIlaoMaad doch zl zijn on naohUg een dnde Ie makm aan da niei zeer vleiende paattle waarin hun land tengevolge van deae aihaniielIJkheUl geraakt la Zoolang de UuMaohe legere op da veraohUlande ruaten Mand houden o overwinnend blUvan culten niuwel ie aorlaal d DKKntünbe ala de burgerlijke parUJao elk verzet tegen d riobllne mlke da OoalennJIuKhe ataabrlioden oiidar OoIbKhen invloed luKkaii noelea onderdrukken ilnrh de o HaaAónnocrateh zouilon zeer zekor IHl uuinik den vrede eiachen In een lagienalag op Mn der Ironi 0 Ooalonrijk a bondgenoot In een naar erlUeke poirilile zou brengen DttlMk en Ooateorijkaiih g U Uit fartja wordt dd 13 Maart g MU Up de beun ta Naw Yorii vM I Uarii 101 72 10 de Kroon tot 14 63 Ut Jtoenl voor de Maik overeen met a éiUaf van 24 voor de Kroon v a M pZ t 3Slaa 3aeTi 1 m n cl Uolland alaapt I godw ét upwibrm aobrgli Urawti ilaar uan we op bat ua0ubUkj la aan laaO waar man aan ue eir oulatiahai homlard mUiloeu guUan renunooa Uggeinl geld haalt tn ba whring gagwau naar zU dde banki hM met een halt milliard aan gowl Vaal naeer dan haaf aaugeuaam I i daar habban da groola banken en le li Uta a banklera tieuialleu mlllinenaa aan i e oiiito waarop met tan wiur gaiiiihl 1 y rente wordt ai u il ale ge uw geld naar IH 1 haalt hobbeu ze hut Uuver daar worui oog In niiuw kringen van ouaeii handel en Uwhaitne geld verdiend maar nergeiie ziet men pr aauix teekriin van dat pogingen worden aaugitweud um van dien buitengewoon guiMMigeu toedtand te pro J Utaaran door het In herleven roapan van niauwe Induatrldlln of lllnka Htlbreldiiw van de baaUaialv Iterft inderdaad de overvloedig lUkdoM aP on volk weer itt oud i lavlovtr I I Whnnaar laan hoort boe nwailijk kat M aas groot aantal arttfcalen uit M bidtairiBiad te betrekken en wan oaai laaii verneenH w lke prijaeu Mvri g il worden dan la hel indardMd onbegrijpelijk da II er niet in bat beule leiul in m n op alaan ila iSpn iwmt hebtien nieuwe indualrle n Ie enuuueeren Wi hebben laad groole polemlekenl had om nil te maken o bet moielljk Ie in Nederland laeu klaun ti n nin ln rie Ie veatjgen il l i gebInVen bg een nvruOhtbare dl uaaie Wij hebben U h niet vernomen ihif een ka illulkraohtige groep hal v 8 n gen zieh en haar geld aan de iniuatrie te gmea Dat la 4 voorbaeid en aoo üjn ar imn Co atalMiren wtj kei muu ononi wondaii Ëan groole UW hee l am kleinj volk govouden Kr I geld venkeiHl ar ia grot geld verdiend maar wanoreer lie tijdan andeiw worden dan aullen wij daarvoor moeten bloeden Dat aoUen wij too nicer ala twee maaJ viaia In ede dat faal buitenland hier na den oorhw aonearrenten vloden ml aai man hier nogen rekenen op de ratllioanen waarmede men ovnr da gr a n aah de winatgwende Inlhi Irtate vardar al opbouwen en onl rikMMk Da atooom van geld tn R d ofdl Uir met den dag gruoter nuaaf inatala dan atroow daailiaen Ie Mden waar by bevmcfclend woricen kan blijft hij hi r warkaloM aa wai bet el ikit de KegeerlBg Ie greiv au voor import van vreenat tondevoor een fc dM bad algealaten dan on oga puUiek lidi vcnnovdaU naar hwttlBM 01 aapier h I jW onöklith graveb Dat I boa onMlIigi maar eeooiaal zal itet weder raogelijii zijn en in onoe verbeelding zien wij zirk al een Iweada papieren atroo van Tijoren iAaorlo0ifaadnn Mar deaa g reneten riiAteD Het khn oM apülaii dal hal tw loopt dat ooa volk werkelijk loe algeleeid lijfct manhbi é i hoop Uylt er heDlaan Eki die ia ém Dat het l Uar nog overvloediger worden aal en daankjor atea do wautrdefcocer en éu t VKfe het verwerven van noodweeir dige aruki en utt het buitenland aiiiKM liJker worden zal Wanzieer deae beide factoren aameit ztmden werken dan moet er op don dunr to leU geac4ileden Er zijn lAapera die wakker worden ala zij niet een veertje gekilteld worden Wij liollandofa ija zoo met Willem wij ontwaken dan moet eeeat dp hei J invailan Welnu iatan wij dan deamiutta het laalale wenMiai aki Holland in goikmaam maar wak ker wondt Want zooaki bet than rfaalpi la bel meer dan treurig Hel MlUtaire Hoapllaal te Anial idk i Men meM on uit Araetsidaro Naar wij uit g iede bron verDemen beeft de Mli ater van Oorloe na zijn Zaterdag j i in bel hoapllaal Ie An Mertlam gehou len Iwfpeolie aan den dirigearenden officier van gezondhelit verklaard den toeWand zeer prlmiitief te a t n en toegezegd dat geldon zullen worden beMtiWbaar gealeldara veriietering aan Ie tirengen Oialeron bi ht de iiMVperteiir van den inilltalren geneeakundigeii iHerial generaaJmajoor A A J Quaiijer een bsoek aan het horapltaal In de Sar batiatni4t Mllitaira hoalpltalen Hel huofdbealuuT van Noaukomoa beill tol de Tweede Kamer eenadree Ki i ihl waarin aaiigodroogen wordt op een reorganiaatie tfor inllltaira hoa pttalm waarhU een beter avaleeiD van veriileging vericregen wordt door a vorbolerlng van inrichting der gebouwen b aanatelline van een voldoend aanUl gediplomeerde vorpleegMera en verptagere onder wier leiding de dieiial op de ziakeuialan plaabf heef c het gaven van een opleliBng volgouf moderne aiaclien aafi de leertin verpiegera d hel van den verplegingadienat uliitluilen van alle zlekenaoldolain 1 hoHpiWalbedienden oppaaaen eiw die geon gediplomeerde varpl Bar at Oahiek aan katoen Uen nwldt aan de N B Cl j De f inn H i UeidenMa4 A iouen Ie OldMwaai haeK laianilarBen wegvna kaloangebrt eengadeeila van haar innarij etil moeten aatten waardoor ot feveer 4UU aebeldara war Icdoo zijn gewordeu V Ij venraiiwn echter dal ar wel kaïM baaUal dat de voor deae firma in Hütler4ai aangekomen parUjeii ruwe Amarlkaanaohe katoen Hipiiodig door de N O I vrijgegeven zullen wuiidan Ueadiiadt dit niet laii zullen ook de overige fabrieken dor liraM ieidarman waarin totaal oi eveer IHUU arbeider werken atU getiel aioeten worden Verkoop van Mbe en De UiidiHer van LAudbouw beetl zijn Memorie van Antwouod iiigfsonden M ptsm hel vooratel mi hrt neiui n van maatregelen die waorborgeui dat Nederland in vuldoereto uaUo de baMjhIkking blijft bi i uden over i e eu r Dotfrin dadl da Mtnialar o k bmb dnt i t Aucuatu 1916 er ten opzichn van bet Inataod houden van linze koopvaannjvlool geen reden waa lot WJzondere ong ru 4eld Sedert 1 AuguMttw i ll waa wel te waar hel asutol K h49en boven 400 ton bmto van lot i gedaald maar de tonmiwnaat waa van t iil9 MXI tut 1 117 000 toegenomen SlniWi Augue tUK iïl i werd de toeatond ectiler o guieniger Van M Auguetua l l il t 10 Kelmiari 1916 verminderde onae kuo vaanMJvlaat mei 11 achepen boven 400 Iohh ter gniolle van 104 000 ton en vermeerderde zij met 12 ailMpen van S8 0O0 U o I e aulik dun een acblerullgeuig van 18 orbeen ti6 000 ton Wanneer men nu aaiwmirking neemt dat de vraag naar Nederlaiidlevhe acbepen In iten laalateii tijd voi rtdurend irf ti eKenoliien 1 11 liet onder de bier vernielde M npenjaiet Un opgnuimen eenoaitlal achepen wolke reedsgnkoohtniaar nog iii t geleiverd waren n del in di e iipgnven niet zijn begrepen aleepbooten en treilera waarvan er ook w n niet oniiedukiend aantal zijn veikocht dan zal het ook voor hen Be aan ci leni betreffende het verleden beahten duUellJk zijn dat er hier Inmokiad reden tol hrt nemen van maatriKelan bil aal I ij nola v o IWglng wotdknog vuorgaaleid art ▼ dgt Ie I Jlel ia vettwdm een aebip ikkt de Nederlandnke vlag T ocrt of in Nederland Oiuia beboort aonder daaraan voorafguode adwUlalllké ts aiannilnc van dan MlnMar van I and boawTNilreriieid en RawM voeM aan een Volks en iMioolbad sn het is de KonlnkJtjke ütaarisia Kaansofabriek Gouda alhier lm dat e n vMr wü gjBn on tot ds opiKMiBC daarvan te geraken Door Conaaltfwdaasn van ganoemde labriek wes4 n 1 in hnnne laatais vergadering bestolen aan dea a Algamaane Veagaderiag van Aandeelhi der voor te stallen onder aakere vaorwaarden aan badrag van IlSiOOO Voor dan bouw an datnriebfll v B een VoBik sa Schootbad aan de Otraeente Gouda ter beschikkiag te stellen Naar aanleiding van dit healiilt ward door de Directie der Kaaraehfakriek ap I l Zatanlag een VergadnlBg belegd waartoe behalve da Baisamaeatar van Gouda een twitttlglM verlegenwooi ê mn van varaefaOlaade bedrijveu Ie dezer Slade warden uilgenoodigd tot eene nadere beipx iiil A a daae Veig derii werd door da DiraoHe dar KaananiahrlA Uj ooda van dkn hear I Uaaai d adiqpfn medegedeeld dat het inde bedoefiw lagi it bel Volka en SchsoKiad aan de Gemeente werd aangeboden dat de koaien ikarvan voor zoover die een bedrag van litTiOOO aoédea overaefanjdeu door vtUwilUga U Mnn aangevuld zoudan raelea wctdtan Om kdatan warden begroot op aagavear tSOJOBO loedat nog een b diag van onguveer f 25 0li0 upgebmeht son naoaten worden terwijl dm da Oemeeute de etpiuilatiekosIsif op zich nou moeten nemen banoodtgds De vergadering sprak haar volle B onverdeelde aljiivatbie over hel MMiJk initiallel door de KooraenMiKk in deaen genoW uit en waa van o Mrdeel dat het 1 niet alleen ondaekbaar ikK h tevens in zekeren zin aaireiaatwoordeliik zoii zijn deae zoo Mj ulisuk gnnstige gelegenheid onr gdbnilkt vooitiij te Uten gaan Ztj benoemde uit haar nUdden een Comimiasle die onverwijid aan h werk zot gaan om de gelden WJem te bn In verband met dén Men datwn ifr Aigemeene Vergaêef ag van Aamleelhoudera waarin kei vooratel omtrent de 1 2A000 moei woidatt gedaan rest nog Menhta korten Uid waarin zekerheid dient ta worden veikregen dat de voofwaordem aan de voor te alellen aeheidclng verbonden zulien walden vervnld en Is dus apoad een dHaceode yaK fisehla r De voranbado de Commiaiie waart ait endemlaekeAden bet voorreoht kfMnB deêi uit te maken is overtaigd dat o u van het belat ir ak doordrongen zl en meent dunaan de vrijheid te mogen oatfsSaea ook op u een beroep te doen In hel belang van de nog ateeitei niet verder gekomen plannen lol oprlihIhig van een Volka en Seboolbad die dians door de in uHzIcht gestelde acheidd g dsr KaaraeiAbrick hunne rweaenJiJking zoo zeer naUJ worAi gSbracfat Zy hoopt u deler dhgen te komen beeMcken in hel vertrouwen dat atedan ook u bij het voorbeeld der Kaarsenfabriek niet atdt aiAlerhlDven J L Van Eijk Vootxitter S VlngerUi Seeretarte A Bonlenl Penning nim a tM i L 1 Jlapers H J Nedeihont Hel nut van organ ilji 1 1 B in het gnbonw 3iaawe Kruis aan de WeaOwven Uad giaferavond de heer W Str jbis Pan uA Zaandtm ais spreker op voor deu NW Dond van Chr I ai rieka llaven en Traiwportarlieldwii over hel onderwerp U su vrijheid maar gabondeahdd aan de organisatie eisoh dér wooisicliappelijka verhoudingen D vergadering werd voorgeaeteu door den heer P J Kohjn die awt kort gOM opende en daarna mededeelde d da Chr Baiturenbond slechts van korten datum m 8pr WB van meening dat de Chr arbeiders tot beden niet genoeg gedaan licMien ten voordeele van bun Sociaal lavan De heer Strijbls vond bet belreurmswaardte dst de Caw arbetders niM zooveel henwnen in hun hoofd keUien oainaaroissniaatieteachreauwan Eter berinnade aan de saiMedtai dei arbciderabewegingL Uoge ndaa voortleven vaa da ubeldma haA nooit iets andera alBver let veroorzaakt terwijl een hechte VtalMtie nieM dan gqedsvoor ben Mn voorftnaigMi In den tijd dar Gild ntotm men aidi oiganiasaren toen waa 1 ato t ware eenvareHch t De loonw wuen door deorüüfci T eataid en door de JppadpfcsBrt Zondig en naebtarbj kwam niet vooTwan ÏÏT T ongeval kreeg ek of w kek a werd te werd ïïf K organlaatie De 01ldan o Bkn e vaidwenoBlaDg jroethand van hal loooeel Vrijheid Harweg aard de haue de aiheldar nMW vilJ Hjn lid l wondnvan r ï la dan neen Dia üM werf ToorkkiraB tctdat Dn Domsla NirtwealtB la kwBiB t den atMd kt er raMng voor kan kon koatan door hal aoeialianM Nu Di weet OaMita HaawaBhaM siitt lafsthen aan ta tooaen wat er gadaan onet warden ai is t volgau spr In veikaarden ain Toen DomeU Nieuweuhuie geaproken had kwamen de maonen van l atriuioikium die kwamen nkea oyw het lerngi eereo naar het Woevd Wal wil nu oase vereenlglnc f yntf aft Unse vereemging wil dki hare laiiMi madezeggingBciu i krijgen ia hel sameoaMlen dar oibeidavoKrwoanha Ken patroon ia baas in alju iabiuk tan opsichte van het wat en hoe naar de aiteider hsrft ook wel wat t zegigen Hij wij aen redelijk loou verdfenen hij wil een zekertn UJd werken hij wil wi in of de veiligbeid eo de geaoiidheld in de fabrieken in orde ia of er gdiuwde vrouwen iu de fabrieken werken of ar Zonitegs gewenkt wordt ena One do IS likt de arbeider rugga iaak kan hoiideu mei den patroon ooala van zeU echter stuiten wij i allerlei bezwaien Voor spr beBtaot geen üaa BBi d doefc baalaAn wql Manden Wanoear wij esriijk voor den dag komen en den Christen willen aanloonm itet een belangenAriJd in ovenenatimnlng te brengen is met liJn beginaolaB dan zijn wij bereid döarovar Ie a rAen Men moei zich veniloataem in de gedochtenwereld van ome werekt en ieveii bceehouwing Belangenatrijd in mei die opvadlng volgens spr wel in overeeiislermmng te brengen SlriJd voeren is niet bet doel van onze vereenlging doch h voeren van strijd te wel een der middaien van onae vereenlging om raedeaag glngaphap voor den arbeider te verkrijgen Sft wekte de Chr aibeiders krachtig op zich aan te alidten bij de Chr organisatie opdat dearbeiiler in zijn tabnek hel heerlijke recht dat Goil den ariielder gegeven heelt kan verwerken Van de gelegenheid lot debat word door een ijltal peraonen gebruik gemaakt Hel meerendeel van deze was hel niet met den inleider eens Deae op zijn beurt antwoordde de dcbalesw volgene zijre zienswijze De vergailering waa zeer slecht bezocht t Geen vaiienBvleeKih wel Bpek De spekMagees gisteren vergaderd besloten mei hel oog op de abnormaal bonge prijzen der vorkena waardoor varkenBvIoeflch een luxe zou worden Mecht voor enkolon bereikbaar en vertrouwende datdeatog natie In de beschikbaarstelling van re g ear liigMv arkeng aierhte Mn weel zal ihiren deze week een varkent te Siaahten en dus geen varkenxvlceacfa te verkooprai H p e k te er evenwel nog in voorraad en blijft voor regeeringl isijs verkrijgbaar Milltair Tebute Mel ingang van 1 April a is lot vader en moeder van hS Tehuis voor Militairen Peperstraat A alhier dbor het bestuur ieno md de heer Joh Jonkman en ei htgonooW te Nijm rm Door den heer Simon Kaptein ovarladsa 5 Haart alhier ii gelegoteeri aan de Vereen tot Chr Vmtorging van Z nawl jden in Nederland en wel bepaaidaliik ten behoeve vaii de algamesna ondentanningikas aan hypothecaire vordering van f4000 rantande 4 pCt Hbl Een verdwaalde knaap Op bet commissariaat van poUHe I gisterenavond aangebracht oen 6jarige jongen die volgen zijn medadetding uit Rotterdam was gekomen H knaapje is naar Rotterdam avei ehraoht en de politie dakr zal tra len eijn adre te ontdekken Itaiiïitmlit Door den heer Simon Kaptptn oudingeietenen deser gemeente die dezer dagen te Qonda it overleden is lian da Knegtabosje alhier gelegateerd een om van 1000 gnlden De heer Kaptein is vele jaren zooab bat in het reglement van voornoemde instelling heet bosknaap bode gawaast Hautraohtiohe Courant Tvi laa ToQ g w Algeaneden bloemen Men rchiljfl uit Aalameer aan het HbUL Oncavew 14 diwen geladen wand door de DuibKhe regeering een verbod uitgevaardigd o m tot invoer van afgesneden bloemen uit Nederland Wosr de trek van snIJbloeroen vooral éeringen rozen en ley tjes van dalen de laaMs jaren Ie Aalsmeer een grooten ovang heeft genomen beteekende dit voor deae gemeente een groote sduufcpo Door hel weriten van de Eiporteqir vereeniging en d bdde Tuinbouwffdeelingen in deae gemeente wtet men bij de Duilstdie rageering gadton lekrijpm dot ds afgealoten eonliiaeleu nOg nitgevoend mogen worden aaodai hel verbod vooralsnog voor 4na geaaeanta nlat merkbaar ia Ook Behiinl niUhauM plouti voor bloamen dagoedkaurii van de Oaitsohe regeating te mogen wa dragaB Inmiddels aijn de ezponeun ijvaiig weikaaam om bttu otaetnabied Ie vaepoolen Morgen vertrekken een paar afgevaardigden naar D e t sM H ikij fc DaM de handel op OoatSBHIk vte Doitaohland uiet verboden ia mag de loestaud voor deae meente bevredigend gen emd wormn Voor rom worden buitengewoon hooge prikten gemaakt Un wljl de laalale dagen de handel op Ocmmalfi toeneemt ttiK dllittrteNt WMÉkUsi Het joneate nu i W Ii r van Hal Leven bavat met tm f ooriavfote zew imaw aala kkkaa van da Ned Militaire Rondvlucht verder portret lan uit de toonaalwereid creaturen klein ievaolie scha m romanhUvoegael Laatstie i ericiiteii Am bet Wcétemk Front I AHIJS ia Itoart liet conamiuiHié vau gislei vnid luidl Ten voorden van Vardua ui h bombantenient tan Waiten van d Maas op Mort Uooaaa SB In de streek van hel Bow Boumia in hevighetd lonjenomen Ue Fronache anillene beschoot vijaudolijke cunoeutralies tu soÉien lucgtti en bal üoU des Cortieaui Ten Ooalea van de Moaaen in Woevre trad ds utUleria metmaUge aciivilell apin den loop van den dog had geen inlatttorie olio pleoto in den tlovcttlüzaa het t de vijand een aanval geitaau op de loopgraven ten Uosiett van Uept vaike onlangs door il Fnnwhen waren arovard De Uuiwchen werden door orkUeria en iiitanlerlevttur terMond naar bun loopgraven tsrugigaworpen Ten Noorden vas de Atene heeft de Kmuaihe artiDaria op vareuhUieiide punten van het plateau van Vauclerc vijaodelUka walken vernield in Chatnpagiia kdbban wijde weriusn van den v Jaad met zware artillerie beooboiaa In Aiffonne heerschte levendige aedvilelt van vliegers Za vliegtuiaen bebhaa bontmen gewoapen op bat stnlagiach alatlon ilreuUw ten Noorden a Vardun Er hadden ean grSbt aaifal liichtgevixiiten pUats is bat Vi rdeel iter KranadM vliagera IWe l uiüiihc vliegtulgenycwerdon naar beneilea getfohoiea Vba drie audhre iKo eveneens vielen kon niet worden vastgesteld of zij vemiakrwarfn LONDEN 14 Maart Wl 4 SilcceSvoile betMileting van den upoordeg RIJasei ArmenliereB en van Hooge De nlllerie trad zeer actief op in de streek van Looa Er beetachte groote ocgvileit van vUegtuigen Drie DuJIslihe aeroplanes werden Mar kBMdeii fsachoten Uit Milnchen wordt d d 13 Haart aan de Berilnor Lokal Anelgaii K eselDd De Bderache Slaatetaiui sihrijit De berichten van Joffrc en van de Agence Ilaivas geven op eigenaardige wijze de voorvaHeii bij Verdun Weer Zij hebben wel het verltea van het dorp en het fort Vaox maar nadat bet laatste heroverd was dtk i aat van zaken niet juist giMihelal Het Havasi4 ericht tuldt zelfs Gelijklljdig met het verodhljnsn van hel IXlilMrhe iimaminiigué hetwelkdsio name van Vauz meldda betrad een Frameh slaMficier bel fort oon tateartte dat hel niet aangevallen was geworden Eene veriilaring van deae ontket nlng kan hierin geeocbt wordsotdal fcor hel bombordeannt Kat fort hetwelk één der sliwksls punten dor linie om Vflirdun uitmaakte in puin woe g i oien welk feit men dim li woners van Parijs met het oog op de utenaniiiK aldsar riet durfde med lieden Ooatsaifk Een part telegr uit Baaal meldt TaHdnoken hadden naaraanleidisi van de geweldigs vwliaaao der DnlV chan in den itrfjd by Verdun odga renUkadan plaats Een panoim ward door da mijicairao doodgeaobotes LONDEN 13 Haart Part TaL Volgant ontvangan bariohtan is da Zaandijk dr$v ida gaUavan an dns aiat ala verloran ta baashoawao Da gahaela bemanning ia gatad Haatragalni inn genomaa om hoi waai ohyDlük reedi mogfn naar Nsdarland ta aaitden m woidt avenwd sant later dafi nltiaf b aaliat TWIXDK KAHBB VeqcBdertng vaa M Maart De Voorzitter dealt mede dat ds Cenlnle Afd baslai l is de afdedingao Ie do ondaraoekan hel ohM rp Ooria wiasthelaaliag aa senMe kleinere ontwerpen Spr steil ziiA Voor in openbare betiandeling te aameu de bchepenwal war mei vo r hou iwOttU morgen Ue oldeeUngea die met hel onderzoek betrelfeiKde ile balastiugontwerpen gereed aitn zullen iu bebauMlng neoMU dsGrouiwccaberxiening Ue Voorallier atalt voor In daae tersaderiog iiumiddelli k een aanvang Ie maken met de bunuuMaglng over hel wet ntwerp tul het aangaap van een getdleemng of leeningeu van l IX UUO OOO Aigemeene baaohouwingsn woidau niel geboudsB De heer Juten r k bepMI b j art 1 dat de coopoua niet alleen bij de beuaUnecMlers doch ook bij de ontvangers betaalbaar aulleu warden gcHield Ue Miulatar van Fiaanolan ai woordt dal bij hst nut vau een aoodanigen maatregel niet inaiet dooh de taak nog nader tal overwegen De heer De Geer c h verdedigi bij an 4 hel door hem ingodiaide amendanmtl trekkende om te vervangen de woorden inaohnjviugen onder f lO OOO of miudar zoo veel mogelijk toe te rijzen en te bepala dat inochrljvingen aoo veel mogelijk worden loegewaaen behoudeiui voorrang voor litfohrtjvin en tot een bedrag van ten hoogste 110 000 Ue Minister neemt bel amendement over De heer Niers traaz v L bepleit dal ook aan niet bankjers die voor een miUioen of mear iuB iriJvcn provisie zal worden uitgekeerd De Minister ontraadt het amendement Hel wetsontwerp wordt vtarolgcas z h a aangenomen Daarna te aan de orde bet welai alwerp UH vrijatelling van successierecht voor verkrijging van een collectie OudDelfiscb aardewerk uit de nalatenaduip van JoiAVr L To de Stua douairière Jkr Mr J Loudon Nadat de heeren Tydeman en de Mtniater hulde hebben gebrodit aan de schonitster wordt het ontwerp z h e aangenomen evenobi dat tut wijziging van de tabel l ersomoele belasting betreffende ile gemeente Vlijmen Ate dan nog de haar 8n ieok Henkemana is gelnaialleerd wonfc ile vergadering verdaagd tot morgen hall iwaalf Da Dnitaoha Ragtariog haalt door barer gaaant ta Otavenhage aan onsa tegaering f 200 doen toakoman tar aitniUng aan da beman ning van katNodarlaadwhalioktsolIp Noord Bindar wigaas da redding van den luitenant Protaak en den Slatroot Riadal toen desa indertHd in ds Noordaee met bun vliagtnlg moaatan dalen Da Cadet da O van de KoninUfke Uilitaire Academie to Brwla die il Zondag bg aen vrijwilliga aportoafaning diMr ean ipaarworp amitig werd gewond aan dan halt U gistaravond aan da gevolgen ovarledan Rapport Staatscommiaila 1 nzafce bet Underwijg Men seint ona uil den Uvg i Da Stoatacommieaie intake het Oliilcwg Ue HevreJIglng oimnksil a ing stekt bij Kon besInH van 11 Use 1913 deelt offieieel mede del in haar slotvergadering mol do groolet mogelijke meerdiërheid overeamitaiiia ng 18 verkregen omtrent de redactie vad bel nieuw artikel Wi der Grondwet onderwt artifcel nel l oorMid toollrhliii en oiolreat aen drialal welMuntwarpen met bijbafcoorends toelichting bevatlaule io de kosten van ds voorziening van het openbaar en blltondar lager onderwijt sBlarlaverbelarlog van de oadarwijzers bepalingen omtrent ds aohoolgild heffing reorganisatie van ht sohooUs zicht 2o Regeling van da epleldlntfvan onderwtttaM 3a Reg lii van hal bewaaiMiibMlonderwijs Vermoedelijk zal bet Rapport oVar eenige wAen in druk varaofaHnaa Sdirodar van df Talsgjaaf De AaadatdkaB a Baiiltbaiik otoifcto hedaii tegen J C Hohrodar wegene ovaatndla iitn art 100 t o kei Wetboi van Strafrecht 1 laar gevangMaainf Dr Hugo R KiUJt Naar wfl vamaMan Ia binnenkort de benoeming te verwaobten tolBuileBgewoo Hoogleeraar In ik Faculteit der Wis en Natuurkunde aan sRJjka Universiteit te Utredtt Voor hel ran colleges geven io ds phasenleer en de lolleid chemie van Dr Hugo R KniUt laetor aan gSnoen de ÜnIveraltoiL Dr Hiigo R Kruijt werd in 18H2 l Amatcadam geboren waar hij na de H B a te Ameiafoort becoisht te hebben aak in de cbonle atndeenh en o a de collegas van prof Bakhuto RoosehooB Lobry de Bruijn eo van dur Woate N don dood van Irol Bakhuis RooaSboom Wiens aaaiswnt hij was voltooide Dr Kruijl Ic l lrooht aan het van t Holl Laboraloriuui bij Prot £ Coban zijn studies cti promoveerde in 1908 te I lret it op proefschrift De dUrnaod Hihc aHatropte der Zwavel Adrtimwnvolgens waa hij i rlvaat hiceal en aiMstml bij l ruf Cohm lector te Groningen Ier vervangen van Prof Jaegers en seikirt 1912 teuor ta IHreoht Eenige zomers werkt biJbIj Prof Tomman Ie Gotbingeu on bij l rof Freundllch te Brunswijk Dr KnilJI te medewerker o a van bel Intematlwale ZeiWehrilt fttr Ua allographio hel Zellschrift tUr t bende uiid industrie iter CuUoide eik vau Oawalik Handbwh der Aigemelne Chemie Cooaogebrek Deaer dagen aal ean eootereoUc plaats hebban van den UiniMer van iandbonw met een comité uit decacaofobrüianten en hel beatuiv vau de NUT om ie trachten de bekende moeilijkheden waarin ch da eacaocn i hixoladi imiuslrle op bet onganblik bevlwlt op te Eau ontploMiig Te i Onvanhags had hadaiuiol t Bd in den CSiemiions fabriek van dan apbtbakar Taniaa aan da Faktaokaitttraat door tot datvar onbakaada oor aak aan ontploffing ptaata taan dan knecht da itnatdanr opende Da man ward tegan aan vat gealingard aa bakwam braadwoodaa Da boitaBmnor werd onlaat aa da tattohanmnian stortten in Hat dak werd gahael nit gn voegen gerokt en op da botea verdieping ontstond brood welke mat twee alangen door de brandweer kon worden gablutoht Van da hniien etM de over da der itnat proagea de ratten MAK LTB£K1CHJ£K Groeutenveiling DioMtlg 14 Maaik Hoerokool p St l A 3 ct Vsfdsalade p mandlje Vi ie et Pral p IU boa 30 40 01 1 Uunael p naiaiqe t 7 i ct Uien p 100 pd f7 IHMl Spinaale p mandro m f 1 20s Kruien p pd i ct Helderie p 10 bda 4S M i retareelle p 10 biw 15 2n cl Koolrapen p st 23 cl Spruiten p eak 11 80 H TO Punnerendsr Haakt Aanvoer 454 modereo w e 364 vetUi runderen la i melklwsleo 3 j atieren U paarden 2 yette kalve ren liw mK lBr kalveren 16 1 Vella varkeist fi magere varkeis 189 Wffion Prtjaen vette rnndwen f 0 78 11 p K O handel metig oaikkoaien Il80f880 p al veltakalveren fl lOfIliO p Kja iMchlere kelveren voor den aladit f 18 f 40 p si V il lok f 16 f 82 p I handel allen natlgi yetle vai ksM fejt2 ta p ta uiM MaK magers variiana I3t tin p t biggon f 14 f 26 p SI beldw handel maUg Kippeaetei en f6 r7 26 p 100 at Gendeneteren 1 p UM SI KjUBUUW OUDBWATER f Maart Aangevoeld P P 4S uki wegfBde fkf C udschs ksoe le mort f 68 I td iwBirdtte f f ld ie Mori 1 4a 6 swt RiJkanMTk f r7 mal aa dilit Allei per 50 IC G Hanils i ig HODKGRAVRN 14 Maait Atactvond II pariysD 4a e iltiki wagafi Un 447 K U GouAiche kaas Hort f jg f o jifc zwaarden I jt l Si id setoarii7s i f id met Rijktmerk I 78 181 met conditie Allee per o K U Handel matig BÜRUERLIJFKE STAND GOUDA GüsnORKN 10 Hoert EUaaMI d v A jfriiUi I M m ttp ia z W T da V mH£l W tettfeimen II MtMtno Mari df V J P Nuvelsiitn en P W tTitarmaii Willeai z V 1 vaodlM Hefi en G vaniDaün Vi Oe tnii do Comolte d v J HorKMias en C HniirmaR OVt LEDEN 10 Haart MarieJ e A Andionis 10 mud 11 Pioler vaJ den End 78 j 12 Martha Hoer iMi latl O Pona fi j Janvan dm Berg 74 J 8T0LWIJK OEBQREïr Leandart ondnn Leeadart ddHoBg Jr en N de OiiMl Telegpraiseh Weerbertefct van het KoniaUtJk Heteriod luMnrt te DX BIUDT 8oa rte berometentatid 70f J H e p a r anda eo HemoaaDd TjmBrtir bWdmetantaod onder 766 te Koord DeitoeUaad TererMhiing tot das TolffNidaB du Ewekke toT nattge veraadertpn inil nerelig tot JMUbewoUrt miWiË of geen re lett zachter in het ooorden