Goudsche Courant, woensdag 15 maart 1916

54e Jaargang L o 13030 Advertentiën HoUand Noord Amerika flypotheekbanka LOOPT UW KAM WEG MET jJW HAAR a£tRAA QO tegen Mei een net KEÜKEMEISJE genegen ook hniaverk te verrichten V g g V Brieven franco onder No D 66 aan BOYMANB Boekhandel van Hogendorpaplein 4 Rotterdam 9 11 11 KaasMelaru Net solied penoon zag lich gaiime gepUatat ala INKOOPER ook genegen pakbniiwerk te verrichten Br lett W Boekh KAR8SEN Bodegraven 12 behalve iZon eh Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Vso 1 5 gewaoe regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 BU drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tenen twee beralFend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 b j vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per Tegel Groote letters en randen naar nlaatsmimte Telefoon Interc 82 mmB ÊÊmÊmÊÊÊmÊSÊmÊmm Er wordt gevraagd te l eveningen in diokke omgeving een Dienstbode tegen hoog loon niet jonger dan 26 jaar tweemaal 1 4 dagen vr Fr brieven letter V bnreau öoud lohe Oonrent Goada r 11 DEP0THOUDBRS Gouda ANTON COOPS Wydstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJ ssel A GROENEVELD Lot Zegwaard A OOSTEKUNG 68 De varkenSfokkerij eame lenj kwam in den loop des jaar d cnisie te boven waarin zij in dten winter van 1914 1915 ten gevolglovau de hooge pryoen van het njeötvoer verkeerde De uitvoer van de ondetrAiheidlen soortein va varkenarvleescii inoluHieif èe levende varkena bed roeg in 19 15 ruim G3 millioeu K G tegien 81 millioen in 19H en 50 millioen in 1913 Tuinbouw De opbrengst derwarrooezarijgowaasen ia vooral watde prodhicten van den open grondenspeciaal de latere gewaasen betreft zeer goed gieweeat Veel klacfet werdem echter vernomen over h voorkomen van draalhartdgfaeid i bij dekooleoortan f De timancleele ultkomaten van het bedrijf zijn dver het geheei eer gHinatig geweest wat mede blijkt uit de groote bedragen e ep de veilinglen zijn omgezet en de groots hoeveelheden w Ake zijn uitgevoerd Wat die fruitteelt atrelir n d teelt van beelden ïrannbozên keraen en aardbeien dbor de ruime opbrengtHten en de hooge prijaen zeer voord eelig genofiimid worden Cki k over den oogist van appelaien peren kan men over t geheel tevreden zijn De opbrNigst is met uitzoadering van enkele contra in de noordelijke provincie buitengewoon groot Jgiweeal De prijzen waren wel niet IKog ataar over t algienaeen maakte de hoog e opbrengst de Elnancieele uitkomst tocSa we4 zeer gioed Vooral in Utre t de Betuwe alsmede in Zeeiand ia van het ruit veel f eld gonaakt Ini het bl o emb o ll enk w eeke rabedjijf blijft de toeEKand over het algeönieen gedrukt hetgeen uit den aa rd der zaak een ongunatigen invloed uitoefent op venühillende neringen in debetrokken streekDe uitvoer van bloeouboUen bedroeg 26 6 nïiUioen K G tegen 24 9 millioen in 1914 en 25 miljoen lm 1913 ZooaLs deee cijfeitf leeren ia de uitgevoerde hoeveelheid wel voldoende liet kwaad achuilt in den lagen pi ije De expert levert ook overigens eigenaardiige nïoeüijkhed en op niet alleeu met het oog op de verkeeraibeleRUneringen en die betaling maar ook door g rek aan ondatoffen voor depakketrijl Ook in de boomkweekerijis de toestand nog steeda weinig rooskleurig De producten brengensSlecbtBi lage prijpien op Engeland DuitBciilaüd en Ooatmrl betrokkene siechits een klein deed der in andere jajrasi daarheen vertziOndeu hoeveelheid Amerika mam wel dezelfde hoeveelheid ttlfl voorgaande jaren doch de prijzen waren door de buitengewoon Vllmia MoMjliÉll o miiml amik Tirk U Onbetwistbaar het beste n goedkoopste motorrijwiel ISVearweii HijWlèleii ilji s i Jiirljhi lia il prijs Wg msrT AbB DE GBOOT Kleiweg 79 GOIJ04 Prgaconranten gratia ÏMt OiiTEURS GEBR SIESOL Amaterdam Coirinteiiliezorier OEVBAAGD om tentend in dienit te treden Aanmelding aan het kantoor Markt 31 Gonda Maatsehappij van Nijverheid D p rtem at Oonda Voordracht van den heer Dr Kk A BEEKMAM te s Graveuhage Onderwerp DnüipalüDiilsrZuÉrzee op DONDERDAG 16 MAART 1916 in de Sociëteit de Riunle a avonda te 8 UHT Namena het Bestimr 25 P C DE VOOIJS Secretarit Toecanc Voor alle belangstellenden Nieuwe Schouwburg Gouda DONDERDAG 16 MAART 1916 Dansavond AN6ÈLE 8YD0W met Wnlge harer leerlingen Vertolking van Debuuy Orieg II m m i Hn onll Tmidil op IIHl H iiün Dn HBT MAaiZIJN VAN M BAVËN8WAAY ZONEN GonmrcsMM Deze THEEËN worden geleverd in verzegelde pijea van vijf ivm tn een half en een Nei on met vermelding van ITom mer en Prja voorzien van nevenataand Herk volgena de Wet gedeponeerd Zioh tot de uitvoering van gd rde orden aanbevelend J C BIJL voorheen J BBËEBAART las Cuypers on Lonls Chopin Hub Schnltzler Uet medewerking van 32 HELENA HOBNËMAN Concert en Opera ngerei Aanden VlengelLOUiS SCHNITZLBR Toegangabew zen i Loge en Stallea niet Ieden t iM I n leden t I Batoon niet leden f I leden fO 75 GaferS f0 50 Allea verhoogd I pe i p antenrarecbten Plaatabeapreking dagelgka van 10 18 en 2 4 nnr AANVANG 8 UUR Betei dan alle aoheerriemen ia de Soheern aohraper SUCCES waarmee ieder in enkele aeconden zijn acheennea vl3maoherp maakt Pr a fl 60 naarbniten f 1 6 Firma A QUANT Gonda hem bij mij zenden Ja antwoordde de majoor Terwille van mijne zuster en van mijnenicht ie het mijn pÜcht alles te doenwat kan dienen om de gedachtenisvan HedniZ te zuiveren van alle verdenking en gij zegt dat gij ditwilt wanneer ik allee doe wat gijverlangt welnu ik houd u aan uwwoord Daarentegen neem ik niet deverplichting op mij over uw persoon te zwijgen z odra mijn gevoelvoor reohtvaardigSieid ei ht £ t ikmoet alpreken Dit verlang ik ook niet vanu luidde Werling s antwoord Nuverzoek ik u lechta dat ge mij zooapoedSg raiogieiljk uw zoon zendt S 0 f a99lm£6ro9Ó4P8 Nadruk verboden 60 Ne ge zult haar niet zienen alpreken riep de majoor Hoe zoutoijne zu er uw aanblik kunnen verdragen üij zijt aprekond het evenibeeld van haar overleden nwin Dooruw sehiurkerij habt ge haar gïimift kttot de weduwe van een man wienenagedachtenis voor eeuwig bevlektblijft en die door den dood bttnühartig gered werd van het acihavat Hij watf onodhmldBgi riep Worling uit Dat hoK p ik n ik doe altbaue a fB befet om ket te gelooven mtóf nu zal het bewijs daarvan niet meer geleverd wordiea Het kan en moet gdeverd worden riep Wea Ungi Wie zou d it k umien Ikl In de girootje verbaaing fftaarde d mfttjoor hen aan Knot gfij het bewiJEen Op Welke manier ïn den nacht to i Heinz WerIriiff stierf was ik bij hera Ia zi e kaïmor Ih de Reiohen f nér Likeuren WMNAND FOCKINK Amaterdam Verkrijgbaar 10 Fipma Aa DAM Kleiweg Oouda Tel $ 7 Richard Hartmann waa niet wed nig venbaaaöi toen löij van tójn vader vernam dat de mÜiionnair niemand anders was dan Robert Werling De majoor wijdde hem zoover in de familiegcsicihiedema in dat de jonge man begreep waarom Robert Werling zoo grootmoedig tegenover hem gewh eöt waa en tamelijk goed wetende wat er tuaechen zijn vader en Jameei Walter bedproken was begaf hij zioh nAar de Diergaardeeftraat Bij den oenalten bltk zagHeinaWerling dat de jonge man de waarheid kende t 7 ® t ongetwijfeld ingewijd in nrijn g eim b èoni hij Wordt verlolgd Zeer mooie sollede meabelett ala Talels Stoelen Kasten SirieBela SchHderyeo Tbeetaf Bttflkttefl StyMMreiiblemefl f Bttflkttefl StyMMreiiblemefltea in leer en pcluch BoekenInsteil Tweepersoons onbc afea Veercobedstellen Kapokfflatrasseni Slaapkamemieubelen enz enz allea apotgosdkoop Rttgbddeede Leerstoelen vanaf f 17 50 styikast iso styitalei f 9 50 Siriegels f 5 60 f 7 50 enz 20 SlUBnUTW InntalmlilliliScliiikiiL Rettordnm Dienstaanbiedingen hebben in de ïoud che Coutant IMmI tmeee § fff Drae dvertentieB kosten sletkis bij Tooraitbeitliag 1 6 regela f 0 36 voor elke regel meer 6 oenta Opgaaf nitalnitend tn hetBureaa 6 te GOWmCHE M UITGIFTE KOK01 e t HAAR KOKO DOET HET HA4R OIOEIEN é OAAT HET iUITVALLEN TEOEN HELDU ALS KaïSTAi i T WOmiS evat otEN KrichiSTor oue or vet VEXratSSiHEND TOOK DE HOOFDHVIO oor HIT vamuSk vaI mr moaiar or coimin TM n 0 7a n l ill mUtMtm ff yan f 1 000 000 pCt PANDBRIEVEN MET WINS AANDÉEL in stukken van f I000 f BOO en f 100 zonder winstaandeel met couponk per 2 Januari en 1 Juli De RAADJVAN BEHEER ber oht dat nraa a HliniDi Si op DINSDAG 1 MJIART 1916 1 tot des naniM tags 4 uur by onderstaande Kantoren en ten kantore der Bank de inschr ving wordt opengeateld op bovengenoemde tl 00O OO0 6 pCt Pandbrleven tot den koers van 100 pCt op de voorwaarde van het Proapectns dd 10 Maart 1916 Proapeotnasen en Inaohrg vingabSjetten zyn bg de inaohrSvingakantoren verkrygbatit en ten kantore der Badk Attisterdam Rotterdam s Gravenhage Arnhem s Hertogenbosch Dordrecht Oorlnchem MIddeIbm K Zwolle Groningen Leeuwarden Sneek De KOCK VYT DEN BQoXaRD NEDEttCANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPU Agentschap ffotterdam P 1 LANDftV GELDERSCHE CREDIETVEREENIOINO F VAN LANSCHOT HANDELS tSi LANDBOUWBANIC 100 VAN DE KrÈkE DE KAN 4 Co A VAN DEVENTER ZONEN UBBENS WERSEMA DIIKSTERHUIS Co GELDERSCHp CREDIETVEREENIOINO v h Banklerskltntoor Van Egbert Veen iüOER P05T 5IQar1 l 4 i I BB lI W wti aotmk Advi rt éi t iiii Ut Blad 4 De ST ZUINIG m m Verklaring van aanaprakelgkheid van den kaaaprodncent tegenover den kaaahandelaar zooala die ia vaatgeateld door de Ked Vereeniging van Kaaahandelaren ia in boekjea van 50 stuits A 25 cent eo Van 100 stuks k 50 cent voorhanden by d DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 f By beatelling vaa minatena 500 Verklarin n ineena worden deze zonder extra koaten met firma naam bedrukt 20 3DE ÏTTOX IS lD Crn jS3 Lsat Uw kleeding no eens opknappen dodr hel Stoomqn o verwen wordt ze dikwijls weer als nieuw 1 Altet kan gestoomd of geverfd worden óók en vooral donkere kleeding t Is nu de tyd om Voorjaarsmanlels Jasian Ulanlelcosiuums Blonsas Rokken en te laten behandelen Gegarandeerd ONschadeiiJke beii erkin Hiel duuri 1 ss NEEMT PROEF I I S 1 K ROUWGOPDEREN BINNEN 24 UUR jGEREEDI laoni waasolierij Ververij en CÉiemisclie WassolieriJ Qouda Kantoor Tel etoon 106 Winkel MARKT 41 Td No 253 I r r hal fhalma au i arfapan a ap t varzooM ta talalonaaran aan Mo US BV Half Maan liagianan wü Uat da wxanding anaap HIEUWB V0ORM m ilE0UtMlS vaar aaisa aNaatéla aratia r u Hmnii UUljke FÉiehiD psBiiilleloimeiir dPGEEICHT Itn Voedert uw Fee met de zuivere muruf Keiweg LIJNZAADROEREN merk STER en W $ en SOYABOOMEMIOIEKEII merk W L f Uitmantende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde BereDiploma Parij 1000 Neaen Gouden MedaiUe m BON Êi Or SQïTS J m iri Maart Nieuwe Schouwburg 8 uurUitvoering OnderoKicierenVereeaiging Het WielrijdW 4e tA 16 Maart 8 uur Ni ws Sehouwbuif Angèle Sjndlow ea Helene Hora wirWltS ipileiiflyiS GIiECeyilillT Als Abonné op de OOUDSCHE C0U i 1MiMMNMM IMb ide geregeld na uitgaaf ontvangen te beginnen met ldl6 Htrr 8TEMOGIIAFI80H VERSUUI 18 Maart Ni uw S uwburg 8 u De QoudObloem Beleefd twmmIhd wij ginsdi UjiHs mededwU ste mogen oatransen van vergaderlngeD oonoectea vvmakeliilcheden Ma on tow dan ta aae afiaida te rennedden van de Handelingen van den Gemeenteraad van Ooiidai tegen vergoeding van S6 cents per kwartaal bij vooruitbetaling Naam sb Woonplaats Electrisdie Smkkern A BBINEliAM k aOON da douoA Maart 191 Donderdag 16 Maart 1016 dOllMlË oomivT Verschijnt dagelijks PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal i i f 1 85 Idem franco per post 1 60 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 60 Idem franco per post 1 90 Abonnementen wjjrden dagelijks aangenomen aan ons Bureai Mabkt 31 by Onze Agentei den Boekhandel en de Postkantoren ëïëfoon latere 82 Uitgevers A BM HKMAIT EH ZOO ll mr hjk vlieigtuig een Engelschen tweedekker neergeaohoten Bij Vinq ten nooixlioositen van Atrecht en b Sdviy aan de Maoe ten Noord i eateii van Verdun werden twee Fpandche vliegtuigen door onze alweerkanoii nen neergöfcfaoten Boven Hanmont ten Noorden yaai Verdun stortte een groot Frai cft vliegtuig na eeniuphtgeveoht naar beneden De inzilienr den werden gevangen genomen De overige kwamen om h t levon Pe slag bij Verdun Uit Pari wordt d d 15 Maart gemeld Op het oogenblik dat de nieuwe zitting van dea Hiibsdag w rdt geopend lijdem èe Duitaohere nog gievoelige varliezefn op het Franöohe front en beproeveai ar een nieuwen aanval In de Figaro vraagt Joseph Belmach zich af of de nieWe poging minder h Wg zal zijn dan de andere of initegeudeal h Ugjer ten gevolge van d woede over de ondtervtHiiden teleurstelling Wij suilen dit morgen of overmnrgien eten zegt hij Men heett geaegd dat een veldallag die oca drie uur ve U ren was soïdb om vier uur v eer gewonnen nvaar de geweldSge flUag bi Verdun die uaar Duitöchlaad gieloofde hem alle zekerheid van de eindoverwinning zou geven detae veldiyia ia onherroepelilk verlo r n In d e HosAmve Ënchainé a Clémeniceau Ud van rH erooanimi ie ledereeiv heeft tarechïybewoftrdVda waninieer Jj Verdun gienompO ï Wtden oorlog zau zijn zonder 1 anderegevolgen zooaJW v die ovengfltvevan MaubeugeVis geweeflt terWijldaarentegen eem Échec der D t c ravoor Verdun eem voorteek i zou Eitnvan den naderenden en ftnvennijdelijken onderglang Zuid W Leii van de Monte San MartLiio werd oudernWH en bleef zondies succes In dit g jivd üggeu v n de vorige gev éii att m nog meer dian duizend lijken vai den vijjand Op veröoheidene andere punten van het kuaitfront hadden levewdige artillede en mi nenglei echten plaats In Tyrol werd de atirbek van den Col di Lana door dws vijand heftig besdioteni lïtiaJiaaniBiche vUegeniera wierpen bonAnm ic p Ti Mt zoodier eicinEiJde aan te richten In Daitsobland Aangehoadto Vi Berlin vordt aan de K61n Zrg d d 15 Maart gemeld dat op z n doorreis natu Nederland een Dvea dr A als verdacht van spionnaffe is aangehouden De politie moet niermede een goede vangst hebben gedaan Opening van den Rijkcldag Uit Berlijn wordt dd 15 Maart gemeld 1 De Voorzitter van de Kijksdag opende de zHtipg en zaïde de HijKfidog vaogi de nieuwe zittingiaan in het teekien van een gewelKÜgan fftri d waarin oniw dapjtere troEjpem met heldenmoed e str uett vechten en de geniale aanyperdera op hat Wetftfroniti den vijuad doen wankelen Onze gedachten zllb bij hem niet minr dler bij fiere vloot biivaj die door ü ivele hleidttiidiaden en juiab nu door den g cklgen terugkeer van de Mo e ilnuMUg bijfval betwees dat zij zuch terec mag nïatan met de koenete zieevaajrdara van alle tijden en vo lfceren Bijfvi Ëeoajipezind zenden wij oiu aanvoerder en dï van onze bondgeakootea te water en te land omzem dankbaarflten groet Bijval Voor one in het vaderland is het plicht door het wekOagen van de nieuwe oorlogslieening te bewijzen dat Dui1sichlaiid d finaiuoieele kradit oufifgiebrokien J s em om te toonien dat het Bijkfibebeer oozerzijdls in Stand wordt gehouden ook in dtsen dtrijdu Wanneer in éêa geweldigen s ijid van bij twee jaar enkele miocd heden zich voor doen dan vertrouwen wij er vaat op dat de kracbt van den eeniSgezinden voLk rwit deze zaj ovw innen Bi val De iiijikdKilag ia tot morgen verdaagd De Duitsche Minister van Marine Een Wolff tdegmm uit Berlijn meldt il d 15 Maart dat de Mindster van Marine von Tlrpitz zjjn onitfliag heeft Ingediend en opgevolgd zal worden door adimiraal Von Capelle i lil S ïxxxxexxlsixx BERICHT Niet doorgegiaan Naar wij vernamen is het dazer gen aangekondiigde vertrek van dien heer Mantfholt xi slaudlbouwleeAar in algameen u diem naar Xxuul n waar hij zou oeelnemen aan de beapj eking ttU B80hen den heer tan Vollenhoven lid van de Uitvoeretode Conmiiaöie der N O T en de Enf ilitche Hegeering niet doorgegaan Pe economische toestand Aan de noia van den Minieiter van tianmtKHuw over den ecoruxnuielien ioeuiaiut vau oua and la het volgeijKte ontleend cmnreuit den landbouw werdt liei volgende miedegedeeld De granen leverden sleohts wetoig atroo doch naar verhouoing teel zaad Van wintertarwe die er jien geiieeleu zomer bdangrijk beter vbor stond dan de rogge en de zooteirgrane ii waa die opbrengat dientengetoige zeer go d van de rogge wai de opbrengst verschillend terwijl doizomengranen over het algemeen te wenr atühen oveo iietent De aardappelen hadden inaondiêrheid van de nachtvorBten geleden waardoor in het Ni orden en Ooaten des landd deop reqgBf van vele velden belangrijk kleatier waa dan Üi gewocte jaren ja in a miniige gevallen zeito bepaald slecht waS De wjorenget deer oikerbieten was met Wf Zeer hóog in prlte i ren d e peulviiK ten en vermnÉwkl hamMsg a en ala vla moaterd cichioüei t auwmaansaad en uien De plijp der tarwe was niet bijzonder taioog Haver en gerst waren naar vertoonding duurder Pe bietienteelt heeft niet meer dan middelmatige ÜnAnciede resultaten giegeven Gunatiger ataan de aani édhomlers d ir oooperatieve beetwoftelauikertttibrlcken er voor daar de 0üi kerprijzen hoog zijn Buitengewoon duur waren dö u ea zoadat de telere diaarvan ongektond goede zakön h A ben gienmakt 1 Over het algemeen waren dlefiiian cieede resuitaten van de rumdvgieStouderij zeer gunstig De prijeen die het buitenland beateedde voor boter kaaa en aodere melkproducten waren buitemgiewioon hoog Daartegienioitrer ataait d t er veel boter en kaaai vi or het binnenland raoaSt worden gMevard begeó prijzen die d e hoogere prodixetiekoeten in aanmerking genomen eer beneden dan boven de aormiale waren Voorla waren de kracht voedermiddeien hoog in prijs evet ala het hooi Zii die xlsh mat iaBWag aa I M ril a a aar ailaataaa la niaaaaaa abonaaaraBi atatoaagaa 4a lat itmm datuai vehÜBwitfa De OorlQg Aan het Weatel k Front i het i rauiöcJae coummmiiiué tAa U Maan luiolL len Weeieq va4 ue u ja ïiaü U gieen eoiSele aamvftispojingap a iTftuaoue iima üètouMJou4t Uuimeresi ü ea teigienAaaval otei eiiiae iranechen in sitaat een gecfedbitevau ie liKitpSraveii ie heraveren i aVke de Dunacheira gasteren op üeilvei Joh luMïïctett baaw hM if jAüBottenhouden dl6 Unie Üétihiui6ourt Jiodgtebij M ii tiooiane den Ï uidelij eabotidhrauid van hot boAch JCunndreeeu het df i p L umdèraB boeet Ia bengflheelen rector dluurt hot bom a d Oemt niet heivig head voort krfkcAtig beaatwoqjd jioor cle Franeohe aftillerie U den reohtor Maaaoever ea i in Wüövre g eeobieddie mete b zondiel Uet D u i t a o h e ooKununiqué Tan lö MaArt Imdt Bij N uv übapeUe iietea wij oen vooruitgeöciioV Engialsoh vardediigingswerk i Bl i eaeUing jn die lucbi vliegw Ue j a jr i n l 5bfl artiÜOTPe richtte ft 2rff wrt7S vnTw vuur O p Leiafll Jüe l a IllSche artillea ie wad zeer bo ig tegen oiufie niieuwe atedlin bij Ville anx Bois en vertfdieidiea sectoren in Ohara Mtgne Aan het Oosteiyk Front Het Oostenrijksche oominuni ué van 15 Maart luidt Bij het brisgigehoofd ten Noord Wefiten van Uflizioece werden hevige aanvallen afgflrtagen Overigens geen niauws Uiuka van d Maas hebben de SiIwüMhe tro peii dbor eeu kraclltig élan hun limes nit die streek ten WeBten van het Boiff dfie Corbeaux ap de lioogte van Mort Hcurane voomitKoaiohovea wi het Italiaansche Pront Het Üostenrijksche comijniuqué van 15 Maart luidt De aanvallen der Ibaüanien op het ïoonzo t roinit a uj en voort Oiaterwimtbdldlag dag werd op de Podgora hoogke verbittaid gestïedlBn Onze troepe wierpen de vijanden dfie op versdi d leDe punten in onze loopgraven waren gedrongen in een handgemeen temig Ook de vijandieliike naohtaanval wake na een artillerievoorbereidfing Van verscheidene uren in de ötreek ten VijI en twintig offieaeren eni nteelr dan JÜOO manij die niet gewond Wftrem warden g ivangen gieniomen Ddot tegeiitaABivaUtai weilte viermftaJ werden herhaald beTökten de Franeciien niet het minöte resultaat Wei leden zij dftapbij gervoeüge verliezeoi Op dien reohteir Maasoever en op de ooétiteügike he lUnK e der CAkfii werd dbor de wederzijdlslohe artillerie de trijjd met verbittering voortgetet Il die Vogesaen en ten Zuiden dlaarvan deden de Franechmi versoheiden kleine veirtteiuiinigiBaflnivallein die afigieisila g n werdett Ten Noorden van Bapaume heeft huteniant LeHers zijn vierde vijaikde FEViLLETOIM gehoord en duldt ge nu dat sulk een zware verdenking op zijn ntfigiedaclhtenis bll t ru0t n Zoodra ik daarmee voor den dag gekomen wa zou ik heibben moeten zeggen wie ik ben Bedank wed ik ben James Walter de miUionair Ik wilde niet dat de werejd vernam dat ik Robert Werling ben die door die viucht aan zijne BOhuldeiflichera ontkwann die ztjn eigen bloedvCTwan en bedroogi Ziljn broeder te gronde richtte Destijds waart ge een ddiurk nu zljt ge het nog riep de majoor bevend van toom Voor die laatste fliehande haint gij temmlnete zijn vrouw en dochter nioeteiy vrijWaren en datzult ge nu nog doen t Ja w anineer gij mij daarbij vilt helpen i Ik u heJpen Goed dan zal Ikde politie roepen OpenÜjk voorhrtgerecht zult gij herhalen w i gij mijgezegd hetit 1 De groote blanve oo n puilden den majoor uit het hoofd van verontwaardiging zi borat zwoegde hoorbaar In de tegenwoordigheid van dezen man dien de oorzaak waa van al den jamnverr in het leven zi er zuater werd hij overmee erd d oor een vreeiseiykeai hAat en door dorOt naar wraak Het aanzienlijke huis de Jraaie omgeving waarin Robert Werling zidi bewoog henen hem toe al0 iettf hand elijka wanneer hij dadht aan de laatate leveoasaren van Heine De mlllionair wachtte totdat de toorn van dèn majoor wat bedaard waiS en ze4de toen kalm Wanneer gij raSJ verraadt kanik niets doen ala gij ovij helpt kan ik allee doen Mijne veï ai ngomtrent HeinÉ zou alleen toch volstrekt geen goed gwrolg hebben Zl onaiohiild kan Meohta worden bewezen door de ware moordonaara tevatten en hunne a dhuld aan te teonen 1 En kunt gij dat Ja hetgeen Heinz mij dienavond heeCt med edeeSd geeiK aan depolitie de middelen aan de band omde misdadügera op het alpoor te komien Ga dan naar de politie Neen ik hejb u reada gezegd waarom ik dif niet kan dkwn Wanneer gij mijne vooii hriften opvolgen en voorlooplg néiet ver rvragen wilt d an beloof ik u dal deonschuld van Heinz Weriing binnenniet al te langen tiijd bekend zalworden En wat wUt ge moe ikdoen Zend uw zoon Riohard aog eena bij mij Ik begrijp u niet wat kanhij dtoen Zooeven helb ik u verzocbi mij thana niet verder te vragen Wilt ge bergerstraat Ja I Ik had uitgevoröoht waai hij woonde en ging hem beeoeken Ons wederzien waa eerat niet vanaangenamen aard jm T eindelijkschonk hij mij vergiffenis en terwi wij miet elkaar in gegiprek waren werd buiten op straat met luiderstem het extra mieuwS omtrent dennvoord uitgevent Hij ging naar beneden om een bulletin te koopen enkwaïa bleek en ontsteld terug Daarop vertelde hij mij allee fajijwaa onschuldig De vreeaeli e angst enaandoening die door dien vorsohrikkel ijken toestand waarin hijdiQor d n moord werd gelbradht hem overmeesterden dec hem deberoerte krijgen waaraan hij érf En gij zijn broeder liet henn daar ligigien zetidieir iets te zeggen zonder zijne ooachuid bekend tö maken Hedoiz aarzdde Zoo g arne had hij den majoor de waarheid giecECgd en bekend dtnt hij Heina en niet Ro bert wad doch dan zou hij lA a voorneEoen niet kunnm uitvoerem De majoor zou geweigerd höbbön om aan de mdflfleidllng mee te doen en het geild niet aannemen diat hij zijne vrouw en docbter wilde doen toekomen Noen voorioopig nwesthij zijne rol verder sipelen Gij aniwoordt nrij niet zei demajoor Gij kenl de waaj hMd Gijheftit de laatste woorden van Heines fv