Goudsche Courant, donderdag 16 maart 1916

54e Jaargang H 13040 PHIUPS HALF WATT LAMPEN DE NIEUWE PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dageltks aangenomen aan ons Bureau Harkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 BERICHT Zl Ui xieh mat ingaaa April vo r miH t n 4i l m Bdwl sibMMMTMi aiil an ii d tat t mm tetHm w ehl B id uinmv De Oorlog Aan het Westciyic Front ilK i rauaiohe comanuaique vaft Ib Mtuari luKlIt In öelgiö Koncted liraiiiBohe patrouiUea het vernietigeua vuui van de traDöeiie anilierie op d HLrojudbleilingen in dlea omtrek vaa rtifluiwtJoort vafitötellea Ue Doojtache i iopg ivwefni wordea stuk geeeiioten lu ie 64reel £ niooKfelijk van Ver éuii wordit geefn enikelé infantorioaaj val gienield in den loop van d en uaobt gting het boi nbaixl iinent op üBii Imker Maaöoew efr vrij zwak voort tlooh op dien rfeohteroev r wa het krachtiger in richting van Hau biouuonitDanilloup De Fran0cÉie aptillefTie kanonneer te heviig de streek westelijk van Uou aumont waftf de D itectter aaritweiiceai uitvowden In Woevre bombaivieeixlen dte Fraoochieu Duitsche onvooien In die Vog aeai ten Sul Dea vail Thjir vielen dte Duatedwo die Fraoj iHïhe tialUngien bij Burnhaupt aan iriaar zij werdlen ommddldieüijk dfior Aif i ranöcihen toi aan ll t I u 1 iial h e ooauiuniiqué vail Ib Maart luidt In Vlftaadefen e vooral in ée nabi wid van dieltuö itóm de artillerie aotie aanioïeri i in hevdigiheoid toe evenzoo bij Vllieau Bolfli noonSWefltel Kedtno In OhaMpagne deden db F na een kraöhlti ïooh ftrtiüeMfltiBolie voorbePeidfing een aan val zouK r enuig g 0volg op oniz ötelUn n ten Zuidlen van Öt Hoxw plet en weöbalijk van den weg Soni me Py Souain wedke onfl weinaglöi hun zeer vele verliezen kootte Wij namen bHweiwJien tvree officieren en 150 oiugekwet Efte manfiiohappeii gievanrl g n en vearovepden twee miitraiUeursJ Op den linker MaafiloeverworxïenpOi gingen van den vijand om onö den Mort Horiïme en dSe boeicihfiitelliQgei ten Noordboöten daarvan te ontruk t ken in die kiettn gBmHoord Tufleiohei Maa0 en Moei el s de toidstond onn voranidtani Ten Zui ïen van Niftder A acÉ dTongeiii onae patrouiUeanaeenkraoh i tigie besicftiietinig dioor in de vijannte FEVILLETOX Nadruk verboden 61 j Ja en hij heeft nüj ook gie zegdi dot ge mij wenaicht te f re keni ofmïat ik u zou kunn hedpeniin tUe varaehriikfieli e z ak ik begiriip echter niet wat ik zou kunjnen doen Dat zult ge onniBddeÜijk ver t neanen Ge hefet mij gesproken vaneen jonge dame eene juffrouiwH 4iimelder Haar omoi is werkzaam bij de g ieitae politie en overtuigldj l at mijn broedier onechiuldlig w e Zoo zaidie Jenny Met dien man moet gSj nrfj im verbimdilTig telien Ik moet h€in de zuivere waaitheid leeren kennen betraffendle de betrekkingien wHke Heinz met Hallenbeng ondeihi d en hem zelgigen waaipom Helna d8en avond met gmaf Ahlere mee ia huis Kin K Moet ik hem dan zegigien wie ij zyt En dat gij bij Hedriz waart dSen avond toen h HÜerf Newi eeröt moet ge een vaetealffpraak met hean maken Zeg hom dat gij hem bij iean nd 16 Maart 8 uur Nieuwe Schouwboi AngWe Sydtow en Helene Hor man 18 Maart Nieuwe S Aouwbur 8 De GondBbloBiD Boleeld TBiioekm wij geregeld medeteeliag t mogm onlrangen 7Brgad rtogeB oonoerten vennakelV den em om de dan In on g te vermelden 1 A dvertentien KAASHANDEL GEVRAAÖD een knecht P G en V g g V voor alle voorkomende weAzaamheden en grondig bekend met het inkoopen van KAAS Aanb met verlangd alaria aanW J KORTLAND Il Uithoorn y llaasliai ilela ei Net soiled persoon zag zich gaarne geplaatst als INKOOPER ook eeneeen pakhniiirerk te verriohten Br lett W Boekh KAR88BNBodegraven 12 DenüeerEOooremansProiesseiirileBillard speelt MAANDAG 20 MAART in Café Habmonie of de Nieuwe MARTINIi BILLÜRD 30 uit de Eleotriaohe BiUardfabriek van den Heer H TIMMERMAl S firma H A Dieatelhorst Dnnr der Seance 8 11 nar Entree vrg 37 Tijdgeestbriefjes weder verkrijgbaar Kastpapier Oiukkerij lliiopje Wegena aanv v betr v h leven een reeds 14 jaar bestaande Handésdrnkkerij te koop welke een burgerbestaan oplevert Bestaande uit Snelpers Trappers doordr Kraase Sijijmaohine Boeken Smontletter w o 150 K G nieuwe lett Biljetletter n Randen Steen bokken loketten ejz Eleotr motor Hanr woonh en werkpl t 500 drukken stand Kooppiijs slechts f 3000 direct te aanvaarden Alle inlichtingen worden verstrekt HERDERSTRAAT 9 s Gravenhage MET en ZONDER RAND EN i Kastranden in flinke sorteering woorlianden in den Boekiiandei van G J VAN BURK 4 Firma J T SWARTSENBUBG Kleiweg 39 Telefopnno 287 Buitengewone Aigemeeoe iwo nzuivEiU HELDM 01 IE OEtMIWEa U HEEFt VERDIEnTE tUO ZU HETIUU l gOLVENDE lyDEICHTjeE KRULLEN Vergadering van Aandeelhouders in de N V WADDINXVKEN3CHE Kurkwarenfabriek v h L VERMEULEN Co te WADDINXVEEN m het hotel de Zalm te Gouda den 81 Maart 1916 dos voormiddags om n UOB Pont Tan behandeling Statutenwijziging tllT WW o Eöi ROW K Ea EEN FIESCII WOW Aandeelhouders die aan de stemmingen wenachen deel te nemen ijnverplicht hunne aandeelen ten minete 5 dagen voor de vergadering poneeren bg de firma Hoffman Oo te Gouda of ten kantore der Vennootschap te W veen 24 VOOR HET Be Baad van Commiasarissen if sesttiat ssïsssr Bioscoop Ew r ü ymfi WMm VoMkomt bet Stfiftm tt HootdMn en Bom mA gebruikt heeflrT men bot uobt in Il Sflüilajloorail toto MP H IMM M Mt f WK f 0 I wliuÜfflWWIl eltolleich dlBÜil Mï T 1 ntabodan Am nUi dlMflyH oii H nd l ii iV Vi draaft Kclitt I PI 1iD Groote attractie DE Atlun V rl l iwH ldlf H en t HolWnd OmM felland K Brab nt sh Limburg P DlilBSl AmsUfdMM t lJnd Grunlnpen Dten lie OvBty l nOfllduland Pira HKIMMIitll nMk ANTON COOPS WQdstraat 29f Oouda A VAN ZESSEN Schoonhoven 90 m Abonneert ü op dit Blad Miiiilnialiilliliiliui Vooral het derde bedrijf van deze Sensationeele ArtistenTragedie is van hoogst actueele waarde Immers het toont ons wat er bereikt kan warden na langdnrige oefening door hen die één of meer ledematen missen BON m M m0 ojnleMSCIIE COORIUIT Als Aboané op de GOUDSCHÈ COURANT wenscht ondergeteekende geregeld na uitgaaf ontvangen te beginnen met 1916 1 Verder nitgezocht programma Zie verdere reclame itgezocht I J clame wmmmmm MET STEIiOCBAFISOH WERSLAèv van de Handelingen wan den Oemeenteraad mi GouO tegen vergoeding van 85 cents per kwartaal bij vooruitbetaling Naam en Woonplaats Adverteert in dit Blad BBOA Maart 1 U Witte Bioscoop VRIJDAG 17 MAART en volgendj dagen Uitgebreid Programma Twee Hoofdnummer Graziêlla la Gitaia Idyllisch drama in 2 dealen met i vele prachtige natuuropnamen van Italië Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theeta fels Buffetten St jlameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons cnbesla pen Veerenbedstellen Kapok matrassen Slaapkamermeube jen enz enz alles spotgoedkooptRugbekleede Leerstoelen vanaiflfBO Stflikast f20 Stiilltafel f 9 50 Spiegels f 5 50 f 7 58 enz 2 SimsWT 4411 gofwhuis nabU de m U Rotterdam Circus Drama in 2 doelen In t geheel een prachtig varieerend programma afgewisseld I door de vqlgende muzieknum j mers De Kinderen Belgravia Two step P Swem Fantalsie Zampa E HsaoLo Solo voor viool door den Heer 1 Jos StoedUlU 40 1 nemen wat gru de lekker WyberHabletten la 4Ie se I le en de evoUen van het S ruwe eer beidinttea Sedert B meer dan 70 Jaar aU een ultS tekendbnbmlddciVe bekend eabeproeld B DU lf poltwk rintdrotUI lANÏ l TaUetten Oiiana Walzer O W Feldmans Dienstaanbiediogen hebben in de Croudsclie Courant eds Mcc s 30 fl Deie adverleatifio kosten sMIi j bij vooroUbelftliDg 1 6 regels f 0 36 voor elke meer 6 cents Opgaaf nitilnitand aan hetBn MsivonlIferzoeiiiop IMEEIKlelei UIT HUT MiOiZtJN VAN uf a EaTP A N RAVËKSWAAYZONBN GOBINCUEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakje van i wee en e half en een Nei ons met vermelding van Nemmer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend Eleotriach Dmkkefü A BRINKMAN fc ÏOON J C BUI voorheen J BREEBAART La Vrijdag 17 Maart 1910 tlOIIMlHË COIRAIVT Versctiijiit dagelijks behalve Zon n Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIEN Van 1 5 gewone regels met bewyinummer f 0 5 Eike regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende ptaatsmgen worden deze teeen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing tan 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 35 per regel Groote letters en randen naar pl aa niimte Telefoon Interc 8S ïïityevers A BBpttüUf Hl 200 1 111 I iiogmuale een prij verhooglng van papier ten bedrage van 40 peroenif ingietredenDas nieuwe laet kan niet meer gedragen worden Na gieacÉietst te hedïben watdeperf voor volk ea leger in deze mioeik è tijdien wad en deed venrc het blad EeedB hebben talrijke bladeq hun bedrijf moeten stop zetten anf dere worden in blun bestaan bef atedgid Dat bebrakent een giroot g va r niet alleen voor dieai kl snie4 kring van joumaÜrten maar voo breede kringen van het Dudtflchefc volk diat itiAns meeir dian ooit o6 zijn bladien ia aangewèzan waar hé gaat om de hancttiaving veui z hoogste vaderlandbche beiangien Wi hebben diu alle vertrouvren devtonet abonné s die noodzakedijkhieddvaatiprij verhoogiing zullen inzien en ooSzul öohuwing door een onderzeeër werd aangevallen De tolfodo ging op 2Q voet aletand aan to aohtersteveavoorbij In D u i ttfoh land liet tuueuvn vani Vou iupita uvei inii atiieueu van xupit j L njK uc vuHt é4i im imniBter vuil iirpitz treedt üet ouuBie im ill üiieiu kjaren uu liet mmitinerie ai ouK uu net i i uwWOtte ai iu Augustua van fiH voirige jaoit uiirivlng voiL iilnpita ais tiewijB vu4 net venrouwen van deo K zer d orüe l our Ie mérite jjn aitreüen iijüezen v eellMWogen i a worot metaiteen m mariu£i criQg u mu r uver at in net laua louuetr ouderaoh d vuu parüjricihtiQjtGiDt ten zeerste be tieum want met h jm verOtwgnit eeii luan one lu br edna kxiog van onè laiiu de DmtmOie mtiiriiie met al haar aohitterennie waipenteiten in dezen ware ooorlog verparaioo lDkte een mai 4tón wienfi nooit tanende werKkxacht en l rbeeldüge piiohMbetraGhtiDg d groote bloei en giroei van de iiuitëcbe vloot waaT dia tbane xoowet at tiell alfl moreel staat giiuoten UeeUfl ie danéteu is Over den m uw benoemden mind ter Von Uapelle zcjgt dit blad dat hem algemeen een storken invloed op dti gieheele oiettwff ontwLkkeiiog Jér marine iwordt feoegfifliciirevein Zljo benoemdnig is des t veacraaoendieT aangezien hij in NoveSfltór van hetvo ii e d ftr ifki tiMlnufteöiaè ïUKébv Kennia in dezen ti d aan het vaderland naet m jcht blyvei dnttrokken en dat de alleirhoo te legeff b0vetoet ber zijn r ad niet ontberen wü blijkt uit üïijn benoeming tob opvolgjer van een Von Tiijïitz Verhooging van de oouKfcntöUiprijasea Met 1 April zien de Duótflciie couranten züch genoopt hun abonin suenit prijH te verhoog wi De Koln Zeöt wordt met jO pt per 3 moanideaii op De motiveeiring Van dit beeHuit mag ooik wel een0 over de giwaem gehoord worden wanl ooae Nedjerland6che per heeft nageooegi nset deoeiifde mioeilijkhed en te worstelen Sedert het begin van den wareldooriog werkt aUutf de Kolnlscb het oouraniteab0dfrijf omdeir diQ moedli tate omstanc edieD T a eerste namen de advertentieis Me een couranl Ihoofidzakeiijk op dé beeiib mioe ten bouiden zeer sterk af en aap dem anderen kant namen dwaitgsiven voor berichten telegraaf tel oon alamied technifiicho materlalea van alle aoor ten ge tadiig en bflUngjijk toe Nü lijke loopgraven veniieldien verdiedigin werken en bi achten euugie knjgsigevangenen en buii mee teruig In een luchigcrvecht weoxl een Kranöch vliegtuig Zuidooetedijik van Betne iu OhianipagiLe naar beneden g€6icihtotaut De inoaAtenden verhrandldlen Vijamdieli e vlieger herstaalden vandkacht den aanval op h $ OuiteiGihe hoöipitaal van Labry Ooetoiijk van Conllana De eer te aanvad h adl plaatfl m den naoht van 13 Maart Militaire éiielliadie werd niet aangieridbt Ëen vroiuw werdi zwaar twee kindere wï den licht göwoncB De giowonden van Verdiun Uit l anj wordt dU lü Maart goinelte Vüigeiifl de Motiu zoiKtea die IMt aoheaa m ü4 urn IdO nnlitalre treinen naar het l nsche front 80 met betfteiiwriaug voor Kanwrik 15 voof betlaji bj voor Meoièa ee Wanneer men aanneemt dbt op de twee trca nen één met troepeai geladcoi waa dan werden in diat korte tiidepverloop b5 UÜU man v r2oiiideQ Ami bet Oosteiyk Front Het Oosten r li o n g conHmiud f qu van ib MeArt peddit üil lut ivigw van giuieraal Von PflanzerBaltlu en by de legierg roe van peneraal Von tioeëmÜ rmoLiluau aau beide zydeai van het front d werktsaaoniheid dier airtillerae toe leu noyrdtootften van Ji j j w aa pen ëëifte liohte iiuflslsohe aanvallen ai A n het ItatiMUiscbc Front Het Oo t enr Ho ng conanunj quó van ib Maart luidt Het aanvallend optreden der Ita lianen w e giirteren op het laonazoIrónt zwak Twee pogingien vani sterke atriptrachten om bij de Podigorai tttelliD ® vooruit te komen werden door onfl artdllerievuur verhlmdendl Op die Noojdieflijke helling van dei Monte San Michele werd een vljandle lijke aanval bloedüg afgesilai en Dfl artUleniegievedhjtett düreaii vaak S nïwïhtis voort Ook op h 4 Karintbi eohe tronit hield het artHleriewuiur ii den aector van Fellaoh aan KrlJssverrichtinfen ter Zee De Patria Een Rewteirtelegram uit New Yori did 16 Maart inoldK Het MoonitiKtüf Pa tria kwam hi r aan nset 90 1 pasBBg ierai aam booM De geaagr voerdrar fiefflide mede diat het öcbiji bi Tuntó zooder vooralfe a nde waar len blijjven ateuiuem Sl33 xxe3a leosid De economdsohe toestand Lie üiCononwHciie nota van oen Mi nisi r V4in i nuuouw ze i ovei ii£t jnkOiuukiijK iNaiaonaal ofeuncomue nei voigjenue u ii comité oiftt van oea aanvang af zien uoi laaK nad geeteia um ikauui de lemgjug van den noodi net econiomüKhe leveu zooveei mo e iijk aun ien gang te houden ko anengu l aauatgenoeio e warKzaam0ei4 voor üei aJiergrooiöie oeei oveixlra jtiJü aan de or ra4 ii 4M W i i een belanginjk deel do or dit comit zL li gewtioüt waren De leniiging van den nood blijitt ibana hel grootste deel vandewerKzaamheden Van dit coajitó m bealag nomien Dianik zij de verbetering van dieqi aooDoiïiWchen toestand kunnen de ie gedmatige ond effaleuning en die ftaa verschillende plaatsen in onfl laitó gegeven woxd o belangrijk bepenkt worden De verwachting die ia de bde ecoaomiaohe aota geuit werd dat deze onidea t ruQini tegen den win ter wedier belangTijk zoudem moeten tpenamau is niet verwezenlijkt IntusBohen moet dit ooamté I langer hoe maar zijn kraohten wijdea aan de nooden der beÉioeltige Naderlaiidert lïi dien vreemde bi onrietf in betgiiö en DmtöchlandL bovendien heett het Koniï klij k Na tionaal öteuoiüomlté een ndfluwe taaik te vervullen najoelijk deze om heny die uit dte gMadteren van het leger iiji êe maatdcihappij terugiteerea dan overgiang te vei emakkelijken door het verleenen van geldelijken of an deien steiua In n uw verbamd met dut lidnaara werken de Nationale vereeniging tot at tuik aan nulioieaS de Reg eeHnglscommiaede voor het Middenatandaorediiel en die Vereeniging van NedertaiuMiie Arbeidsbeurzen £ eiiStgienoe iF de St unt voor een deel met tiÜulp van hot Kon Nat Steuncomüé hieaii dSed n dienflt verlaten en die ïn loondienfft zija door w ffk voor deeentezoeken en door geld te veFStrekkenindien t ihOodSg ia voor den aaur koop van gereecteic uippen kleederen enz en om naar i aataen te gaan waar werit te vinden ifl Bij dit zoeken naar paslsond weric wordt gebruik genMiakt van de hulp der Arbeiidaibeurzeik De K ge ring Soorai 3tósie voor het MiddenOt ndBcred et geelt aan de giedesniobili ieerden voorai botten Tot 31 Deoetmber 191 5 ontving de Middeustandaioredietbank 1 8 aanvragen waarvan op genoemden dhtum nog 621 in beiuandieling warenlSi f aanvragen werdeb toegestaan tot oen gezameiKlijk bedrag van f 142 135 Deze li 4iamen strekken nu reedshun zojg n uit over hen die bohoorende tot de oudste landweérikbtinigen met klein verlof den dienst verlaten Dsee paraoneti die woidt ons land ndet in den ooriog gewlk keld waarschijnlijk yoor goed hiüs waarts gekeerd zija woi cten op aiIwlei wijze geholpen SodaTf A ei gevolg van éa bemoeiingen van do Sod corairaB rfe van de N JJ nen worden vrijgegeven wi i voortei lie kam groot dat ook de verdere aanvoer van Soda tfoanö wordt verzerfceird IntuBöohen dient vermeid dat hoewel eetn groot aantal bedrijven en inr tellingen than door tuaScbenkoinst van ki Soda opniinAasle van soda sval kunuien worden voorzien enkele bedrijven en perSonctti vooKiiömog van de dlifiltributie moefcen blijjven uiifg Moten Het in beslag Tiemen van fondsen door Engeland Het Handelelblad bedpreekt het oiv géhoorde feit dat than0 behalve onze Nederlandöfehe postzakken ook geld waarcMge papieren edgendtom vanond tidanen van eWi ueutralen staat en op weg naar een n uti ail gielbicid door de Eni eftöchen vftn booitl van Nederlandfache snoepen word en g iaaid en Voor hot Britekaie pr enhof gebracht alsof mèn met contrabanide op weg naar oorio oerende landen te doen had Ter verklaring wordt op1gelg even Bat MechtS ziiUke foiudseti word aangehouden die door DuitSdhiand vla kunt brengen die inlichtingen kaïvenSohaffen waardoor hi deox aiuiei zal kunnen oplichten wedke over demisidaad gosipreid ligt en tevens dk onScihuild van Heine Werltpg zalkuninem bewijzen Ge kunt dit edhter alleen doen ondier de voorwaarde dat hij van e inJichtingen StechitB gfrt j uik maakt KondCir den mian in d gsa k te betrekken die ze hem ver 1 a chaft heeft Ja mit hij weet dat de per soon bij wien gij hean wilt b engen niet medepliditig is aau de misdiaad daarvan moet hij zeker wezen Die verzfifeering kunit glij hen ïgeven het overige neem ik op mij En moet ik hem Up brengenl Ja ala gij zijne Blofte hebt Ik zal mijn best Mn dodb ge moet weten ik ken dien maDJvolstrekt nijet Docb zijn nidit kent gij weS Kunt gij haar nu gaan epcr eni i Bij haar aan hui Neen Ik heè ffièt de familie nog geen keo nis gemaakt en zij weet nog nleSvan onze velritondAng Ik zou haarwed een paar rogiele kunnen Sohrijven em hóar orgene ontmoeten dbchzou Itet niet beter zijn dat ik dennommiflimris Sduneièer opzocht enmet hem zelf qrrak Neen het is beter dat wij nietreehiletreelt hattdeien Laat eemt het 4nei i met hem Spreken en Iaat zij u dan met aar bekend miaicen Wanneer de man in zijn amibtelijk waardighedd optreedt kan de zaalE wellicht niet zoo gemaJitkaliik geregedd worden al ik jrel wendchen zou Werling gaf den jongen ii iani verder nauwkpurige YoorSohTiltm ho hij gdheed de za had te behandelen ein daarop vertrok Richard omde moeili e taak te varvulletii weike hem waiB opgedragesi geleken dat zij hun baard op ver sbillemde wijze droegen om ni€rt telkens met elkaaj verward te wordemAls Botert Werling wilde hgaaa Sciimtelder bekeooen dat hij bij sEdjn terugStejhr uit Zuid Afrika zijn broeder hm opgezocht en hem dan op geloofwaardige wijze verteilen watHeinz hem gezegd had Hij wildeook Hollenheig en Goldütein aankla gen en zeggen dat bet doel vanIleioz eigienli wu dvna graal t reddeui HOOFDSTUK XXXIU Louifl d Zwit3 r0ohe keUner 1 maakte van zijn vrijen vond gebruik om zijne laadfceooote te bezoeken Het was om reéks zeven aur toen hij bij Thérèse Loraine kwam Ik wilde giaftme dat ge wijeen groeten ddenst bewees sprak hijna de ee i hartelijke begroeting Met genoegen ben ik bereid antwoordde Louis Ik ben R ed tweemaal bij Hen heer James W lteq geweest wj neadreS ge mij hebt gegeven iwgnnThiérèse Wildet gij h n Sprdten f Ja ik ben zonder betrakkmg zonder middel van bestaan En gelooft gij dat m nlieer Walter Als hij verneerait dat Ik do verloofde waa van zijti vroege en compagnon zal hij tenminste niet weigeren mij een aanbev ngl te geven van zulk een rijk man heb ik reeds hal gewonnen spel gdooFtge dat ook niet Heinz Werling was voornenvene een stoutmioedigien streeic uit te voeren Zeker zou niemand veatnoeldea onder welke buitengewone omMandigbeden hij in het bozit y n zijoa broederai vermogen was gekomen Evenmin zou iemand op de gedachte komen dat die rijke heer in dese fraaie woning eigenlijk de onte agen gie vangeoie was die kort giededen een dakkajnertie in de ReLc enbergieirStraat bewoonde Op deze gedachte zou nieanand komen ooch de jnajoor noch de commiasariS Scbm der Sohmeüder had hem meerdere malen gezien dan de majoor hij had hem nog kort vóór dien moord gezien drairom zou hem de g 4ijkenj9 nog meer in het oog vallen dan met den majoor het geval geweest waS Doch Schffnelder kende ook zijne geheele geschiedenis hij wist dat Robert zijn tweeUnghroeder te gronde gericht had hij M Aitdebroe derff indertijd zóó fl r ead crp e kMr O ja hij kent stellig t aanzieiilijke families Hebt ge hem reeds gesproken Neen Beide keeren werd mij geantwoord Mijnheer Waltei ontvangt Slechte bezoeken voor wflllehij zelf vobrult het uur heelt aangewezen wanmeer ik hem wilde spreken nwcBt ik eerst aan zijn aeuretarta adk ena Ik zou heón gaarneeene bij zi woning opwachten maardat ifl een iqodli e zaak daar ik hem niet ken En nu wilde ik u verzoeken dezen avond met mij naar Dtergaardiestraat te gaan om aem mij aan Ie wijzen ate hij iu of uitgaat Wij kunnen toch ni op zoo ntoeval wachten Wel zeker Toen ik dezen morgen aan zijne woning waö kwamiern og iemand dde hem wilde spreken De bedSende zedde hwi dat mijnheer Walter vanavond omstreek negenuur thuis waa De vreemidleaing vroeg nog of hij vroeger kon komen om negiffli uur Waö hij riiinderd daarop antwoordde de bediende dat mijnheer Waiter eerat agen negen unr in geizei dhap van eenige heeren thuis zou komen Wordt vervolgd