Goudsche Courant, vrijdag 17 maart 1916

men eerst recht zieii boe krachtig haar bawe ngen wa en Het slot u ol den voraierdou spiegel wa prachtig van gebaren eu uitdrukking het neervallen sierlijk en elegant Dat was ook het knielen in Alocsitos Offerdfens van Gluok De leerlingen die zij yoorstalde toonden wel wat zij met haar onderwijs kan bereiken Moéhteu al dé jonge nog hoekige lichaman lu hun bawagingen de hooge graöe der Mae lia unseen zy pasten in de aamendansen wondervol bij haar en bij elkaar tian Het contra dier blonde en zwarte koppen in hun kleurige gewaden werkte opvallend aantrekkelijk Al voorbeeld wat die leerlingen al bereiken worde genoemd Schfuimann 8 Dans 4 Op hét groen tapijt mat donkere moS randen omzÊt dbrield daar iets als n veulen m de wel Daar kijkt mien van zelf ook altijd naar omda bat zich gev sidéi jonge leven dbt luig geen smart kant inmiBr opnieuw aandacht vraagt Stadsnieuws ten denken wanneert straks al dan mcf op het protest van onze Ri geering uit Berlgn de gebtnikel e nou komt van erkanning veroatschuldiging beteidverklaring maatregelea enzoovoorts Matuurlgk voor de Duitsohe Begeenng is dok dez ramp door baar manne aan een bevnend land berokkend weer oen pgalgke gebeurtenis Besehamend tevens omdat daaruit voor de zoovealate maal blgkt dat zg bg alle voortrettelgkhnid der Doitsche organisatie haar kiggomacht ter zee de commandanten van haar oorlogsvloot met m de hand heeft Diê baren neutrale handelsachepen m den grond laten zich berispen en bestraffen slaan da maatregelen en belottehvan hun Eegeermg m de wmd en schieten in volle zee og Kederlandsohe burgers oh peu en goederen De aati Doitsohe stumnung i ons land was langzamerhand wat an t afnemen wg hielden dat voor een verschgnsel hetwelk 11 Dmtschland waardeering vond Maar de Duitscbe manne schiet er dj Ipt De N Kotl Ort sohrl tt Aanroeping ondOTïoek wairschuwuig lueüi daarvan schijnt te hebbeu plaais gehad Ue ia baa erger dan lüt nu toe no ten aanzien van een NederlaiidBoh Schip plaats gehad heelt M et de grootst mogelijke onvanfchiUigheld omtrent do gevolgen moet het schot maar gelost zijn lür zijn geen woorden tp vinden om deze wandaad die tegen alle hathaalde Duitsohe arzakerlngen en toezeggingen indruiacht ld qualificeerén üeen uitvluchten kunnen baten het DuitBche mairinebesliuu moet ervoor ver utwooidabjk word nig BteId Heelt de duikboot kapitein die het schot tossen liet een flatesr beg tt dan is dit een zaak tu B il e i hem en zijn marinebeatuur Van Nederiandsche z e heeft meUj daaraiede niet tenlakon hier nuooht slac iis worden gaewcht dat nu eludel aan dejDuitsche vloot ipfitruciies zouden zijn gegeven waardoor flaters werden Voorkomen Wij hébben t leen met de lavende feiten t doen en die oieohen dat oens voor goed ain dit oigerlijk bédnjf tégen Nedérlanid ch6 s iepaii een eind wordt gSmaikt Hét blad besluit Do positie van kleine Ismdten wordt langlzamonhand pllendig In dezen atnjd vóór de kl iB ftifB a vóór de vrije zee Hot If j fl d maanden geleden dat wijj etg en van twee zijden tijgen onp Utül wordt Wte w Will jn m recht betitelden eu de toe l ndl ln sedert niet beter op gewonden De strijder voor het rooi VM ide kleine natiën houdt onze adufieauaiaiti gapt er uit wat van zijn iadn M Hbsl i de toevoeren naair ons Isindl en J dwingt onze industrie hoe lang hoe meer tot Stilstand Do strijder voor de vrije zee booi onze sêhepen zonder meer in dén girond aa tracht op die wijze onze scheepvaart en handel ommogolijfc te maken omdat men ér rekening mede moet houden dat hot water in dit moor hoogstens 1 Metei mag sti geu wanneer bu voorbeeld de sluizen bij Noord W ester stormen i etmai gertüten zouden moeten blijven wat wel uuoit zal voorkomen Een 0ti giiig van het water met 1 M wordt met gevaarlijk beschouwd Kanalen voor de atwatering en voor de u heQpj raart worden in verband uw t drgogmakingsplan voongesteW I rpr bes rak hierna uitvoerig de gevolgen Ue de uitvoering van het droagmakings ilan zouden hébben voor de waterkeeringen de afwateringen en de soheepvaarl en lichtte aan en ander op uiterst duidelijke wijze met daarvoor gemaakte kaarten toe Spr ging hierua de ooiaaiak na van den stormvloed van 13 en 14 Januari De ineeste stormen komen op uit het Z W dan wondt water van Iranknjk en Engeland komend dooibat Kanaal tegen onze kust opgazweept Ben massa Noonbieewaiter wordt dus iMEu binnen gejaagd en wordt ie Zuldarziee met dit water gevuld waardoor zij vol loopt Bil den laatsten storm is dit edhtor niet aldus toegegaan Toen iJde stormwind niet opgiékoinien Uit het Z W De storm begon op 11 Januari te middémaoht en ward door N W winden opgfljaagd Toen de ötorp om 11 uur op 13 Januari dus begon was de Zuiderzee ree vol met Noordzeewater erf heeft zich toen voorgedaan het verscbljnsed van at waaling en opwaaüng De waterververaqhlng en de afwatering warden door Dr Boekman litïoerig beslproken en zooals boven reed gé egd stelde hij een 1 ander aansnhouwdjjk voor Komende tot dé scheepvaart Zéide spr dat deze op de ZuideiMe zeer groot en voornamelijk gericht is van en naar AnWtérdBm De scheepvaart zou volgens het plan genoeg water behouden en zoru zij er niet opaahtaruitgaan Spr behandelde hierna de gevolgen van bat plan op aoononvlsoh en sociaal gebied en stipte nogleenidé punten aan van de liaanoieele zijde De rede werd dkwr een niet al tetalrijk publiek met groote attenüeaang oard Dr Beekman werd dooreenwarm applaus voor dé door hem gegeven moeite beloond Gesignaleerde aangebonden Door de politie ia alhier aangehouden een geaigdaleerde die nog 5 dagen hechtenis moet onderdaan aangehoudene is overgebracht het Hnls van Bewaring te Rot gewoon geraaW ai allen Wfisdmjfc goed mogelijk verzorgd een gMeiilta van hen vond m het hptei AmeWoa een gastvrg onthaal en daar écheoi het leed alweer bijna vergeten en dachten de éohipbreukelingeni voor een oogeiibllk niet aan hetgeen hun was overkomen en aan het verlies van al hun hebben en houden Wij hebben daar nog een Hollan der gesproken die op dé terugreis was naar zijn vrouw te BnenosAyretf Ik stond voor dfe boot die mij tevoren was aangewezen vertelde dh man on Een vrouw komt naarn j toe Bil geeft nuj een kind van em jaar of vijf Zorgt u vooï hél kind mijhheer Een reiad en had ik nteagenoman het kind had niets anders aan dftn een hemipie Ik wikkel het in mijn reisdieken en héb hetJbiinSj gehouden tot op de Breda daar ben Ik het kwijt geraakt Ik ben ar gaan zitten In een hoekje Het was ar zoo koud Ik héb den kok iels te eten gevraagd en hij gat nHj een stuk kaas Ik héb het opgagalen maar het is er nicf ingeblevan Tóén ben ik maar weer gaan zitten enfk héb mels meer gezegd ik k o n niét spreken En toen wij hier aam wal kwamen ben ik g n loopen huilen als een kind ik kon er niets aan doen En nu hier vm afel vind ik ineens wear het kind wat de moeder naart me zltt n Vi f niet meer over zee zopja de oorlog duurt ZoèalB wij zeiBlen het was helder weer het Schip is langen tljdd ijvendte gehtéven dt bloten koitden allen worden uitgezet an er kwam al gauwhulp van de Breda yan de la Campine van de GoiredS van deKra kalau van de torpedobooten jeoodat wat de mensohenlevens batieft deize ramp een gunstig verloop kon hébben Maar wie van r bl hoort en ziet wat hot beteekent een iehsip getorpedeerd die beseft maar al te duldioltik de ramipzaligie geviSlgenvan dezen pieedoogenloo n zeeo ynlog en dse begrijpt eonigsizinB het ver rlkkelijke van déze torpfldeeringen zon dier voorafgaande waaisohuwing die dikwijls In den donkeren naébt en hijslecht weer een Mintal onscbul génen noncomhattanten prij geven Aande grootste ellende en on ti eringen veelal aan epn wiesen eHendigendood Do achlpbreukellogen dl met dte Breda aan den Hoek van Hollaml waren aangchraéht vertrokken te halfnegen met een extna ireln naar Amstord Bn ook kapitein Wljtdma keerde met dien trein naar Aowtardani terug lorpadeenng voor ankar gegaan beet langzaam gezonken De heei Wijtsma was zear onder den indruk van bet verlies van aijn mooie nieuwe Sohip zoow als van het gebeunlB Men kob het hem aaor tien welk oen diepen indruk diil 1 les op hem had gemaakt enhijzei on ik bet nu achttien maanden in den oorlog gevaren het hoeft naj vyt jaai oudor gemaakt Koaitem W K de Wit van de Bredk een klein achip van de maalaohappy oomsehip Breda reeder de heer J J A van Meel te I ottenSaia eeft ons medegedeeld dat hij den avond te voren te 6 uur uat Kotterdsm was vertrokken met bestemming naar Londen Te 8 uur had hl den loods afgezet aan dan Hoek van Rolland en was dbarna dooigestoomd Toen hi tüSéoben 6 en 7 uur don volgenden morgwi in dten omtrek van den NoordFHindler kwam hoonde hij nood signalen Hij dacht dat het Inflllen alkoniBlig was van vurende schepen maar kondoor ilen mist niels ontdekkeh tot hij zich plotseling bevond te mudden van een aantal rediding iioaten rin ch paafiKigiers en bemanning van de Tubantla bevondton Een oogenblUï dbaor1 na zag hij dit achip maar hsj i egreap toen nOg nier dadelijk dbthet in nood varkeerdte UU de sloepen nam hij een groot eanital menschen aan boord er stond een moeieli e zee en telken vreeede hij dat eeii sloep op zijn dek zou geslagen worden Alles ging echter naar wen a imiar hij verloor de Tubantia uit het oog Hij zocht het sch echter weer op nam nog een aantal peraonfin aan boord raakte de Tubantla weer kwijt maar wist nu de plaats waar zij lagl Hij atoomdte er weer hben mlliat hot Bdup was verdwenen De laatste bel de booten trof hij nog aan en bij nam de inzlttendint onder wie de gezaigvoerdeizich bevond eveneens aan boord De kapitein De JVit bedt niet minder dan 342 personen aan boord van die Breda genomen Als men nu weel dat dit akshlp 350 ton btadvermiogen heeft kan men zich voorstellen hoe daar aan boord de toestand id geweest met al dbze hevig verschrikte hongerige mensléhen dïe niets dad het veage lijf hadden Icunnen roddeii pn Voor een groot gedeelte sleohtó zeer onvoldoend waren gekleed De Breda vaM dan ook toen zij te Hoek van Holland aankwam waarheen de kapitein De Wit onmiddellijk terug was gekeerd nad at hij eerst naar dbn NoordHindör waö gestoonidl 00 draadloos om hulp te laten seinen totaal leeggegeten en all wat aan boord BiftïfrUinrl l de voor eiken oandidaat de keating inbegrepen één dag bedraagt nemtiralo havena ten veritoop voor Duitacho nÜLtsüiV iu neutrale lauden wonten gceondion met die tjado litlg aldttar kraSeten ia veMIgea Door d e oanljoadiii aihhw een RautertelegT m woidt watoig ol geen adhade toagabratiht aan neutralen Foatoen in bonöHde beBlt van noitralen loopen in het geheel geen gevaar van injbeialagnemdn of adhterlioudent In zulke gevallem kan bet bonaUde bazit gemiakkelijk worden aan citooiuiAlleea waninaar er een bediat vermoedien van vi nidlali k n oomaprong befltaatj worden zoodanige fomdaea in befiAag ganomen Wanneer dit duidUijk wordt begirepen befcoe t er op de nautraje hmtzen aW gevolg van bet optreden dar Britdohe rageerlng voor fondaen inhet gabeel geen ongerustbeid te boiitaan aOUDA 17 Haartjl916 Een jnbUaris g de politie Den Ie April a s zal het 25 jaren geleden zgn dat de hoofdagent van politie Leemeijer bg de politie werkzaam werd gesteld Leemeger die op dien dag ook 25 jaren in dienst dar gemeente Oonda is is nog de eenig actief dienende politieman van de jaren der eerste reorganisatie der gemeente poUtie te Glonda en vervult tot op heden nog met Inst en gver zgne vaak moeilijke betrekking Het al den jubilaris dien dag zejcer niet aan bewgzen van belangstelling ontbreken BnitenUndache kaas Voortaan zal in DuitscUand naar het Hbld meldt de nit het buitenland ingevoerde kaas alleen door de Zentnl Ëinkanfsges Utch ft m b H te Berlin of mei goedvinden van dat lichaam in den tlhandal gebryht mogen worden Zg zal als Analandkase moeten verhandeld worden Importeurs van hnitenlandtche kaaa moeten van 20 Maart a B af de genoemde maatschappij kennis geven van da hoeveriheid soort inkoopprijs en plaafai v n bestemming der mgevoerde zendirlgiDe maatschappij moet dan Qnnüddelgk verklaren of zij de kaas wil overnamen of niet eu bepaalt iu het eerste geval dpi prgs Droogmaklng der Zuideraee Vu r net ijepariemeuA liouua Uer laaai a n pi n ijveraaiu trad L r a n iJOHivmaa uii uen llaag gisiKiHvoüJü in ue buueieil ue itounie ai pi elvei op over oovengeuoeintf uiiMKïiwer i öj i noemde het te behandelen on déiweip zeei accueei omdat daarop m üén laauiten uja Mtat de aauöucht t tivesi d IS door de lampen van 1 1 De torpcdeering vu de Tubaotia Het devartoment van Manne deelt mede dat uit fe beeödlgde verklaringen van den laten en 4en officieren van den uitkijk n Tuhanlia ia gebleken dat het Stoomschip door een torpado i getroffen dtor dé witte streep bellenbaao door een galanueorde torpedo veroorzaakt duidelijk door hen ie waargenomen Toon deze streep op het middenvan het éohap uitkwam volgde deoiüploffingl De Tubantia werd getrpHen op ongeveer twee Meter beneden de waterlijn aan StonTboordzljde De gisteren gezonken Tubantiaf is hét zuator Mp van de Gélria is gebouwd bij Alex StJ iheni Sons te Linthouse bij Ulaagow Het sidhip was IS meter lang 1 22 métar breed Het ha 14 3 0 ton inhoud w S geheel van Staal gebeuwd en door waterdlehte schotten in 12 dealen verdeeld In oogenblik van gevaar konden do deuren inddedchotten dooi één enkelen druk op een knop binnen den tijd van 10 a80on den gieslotan wotdten Behalve de mee uilgiebreidB vdUgboidHrnBatregBlen voerde het schip een geheels vloot van reddmgrtwoten raee roaer dan voldoende om alle peiSonen aan boord te kunnen bargen Het meerendoel van de installaües dienende om de veiligheid te verzekeren was in dubbelen gabble aanwezig zoodat indien het overhoopt met mocht funolioneerén men direct een andör in werking kon stollen De madhmes sterk 11 000 p fc waren zéó gebouwd dat zij onalhankelljk van elkaar werkten zoodftt de ééiie kon worden étopr gezet donder dku de andere behoefde stil te sttnan De Tubanilal en de Galri hadden élk i atBliiuimte voor 250 paöagiei aeï klasse 280 tweed klasse 140 voot de z g tuaaeben of middbnklasse verbeterde 3e klasse en 900 derde klaiüse De eetzalen sftlons rool mera enz waren met de grootste weelde IngieilUlit en alM deed denken i n de inrichting van een eerSte nngs hotel Er waren niet mindar dan 25 luxehuttan op het dek bestaande uit suite met badk imer Ook de gewone Ie kl hutten waren buitengewoon weelderig ingeriéht en beeaten In vele i iMeia bBéSe een aangrenizenjda badkémaf Er was een bibliotheek een gymna aktaal en een kapsalon aan boord Qe in üng fer andtarekifl Onze stadgenoote IWena Homeraan had het vocale gedeelte vandten avond voor haar rekening genomen Dat Zij haar vooi aohtan goedverzoi en steeds met wat nieuws en interessants voor den dag komt weten wij nu langzamerhand al wal Zij behoort niet bij de profeten die niet geéerd zijn in eigen landL Gouda niög trotaioh zijn op zulk een doohjter Men gaat naar haar concert met meer roet dé stille vraag wat kan zij doch men vraagt zich zelf waarop zal zij ons nu vergasten Voor dé paUze zong zij twee Duitsohe en een Hollandsch Ued Het laatste iiaar Droomaland toe van Zagwljn droeg zij heel Innig goed gevoeld voor Een niét mooip ultsiprak vooral van de ij ontsierde net lïlot eenlgSIzin CrUitIg wng zij het lledvan Brahins dér LlebBten SÖhwur hiermee tegelijk eén staaltje van haar teéhnlsch 1 kunnen gevend Na de pamse kwataéft tVee Franr Bohe I een Holland oh lied Dit laatste was Pol do Months Doomroosje vérklankt door dén bij oris wolibdtendén Mort mans Ook hiermee had zij aucóee en tareoht Van DébusBy zod zij het fijne Nuit d ótaHes met góéd gevoel en intallegéntle die haar voor valééh pathos behoedt Groote zaggln atraoht toonde zij in Het sombere lied van Hahn d une priaon op aan achrijnenden tekst van den dlohler Paul Verlatoe De compositie dekt wonderwel dé gedachte van dien melancholici Schnteler acc rapagn erdBj haar nltstdcend m Jteceahieerde ham bedoelingen zeer dhiidélijk De zangeroB begon haar voordracht mét de Zueignuug van Strajifls Zooals dat lied In zijn drie strofen eindigt eindigt ook dit verslag met déwodinden Habe Dank géridht dantot de artMen die ons zulk eenavond van hoog kunstgenot ionken P u XX januari öpr hoopte een goed beeld van dé zaaiv te geven Üi0i u zal zich hierin lücn mooien beperkou aangezien hi audéis m plaais van één wel ntear ttvondén daarover zou kunnen spra Ur Beekman gtng de gesobledenU ovtir de droogmaKing der Zuiderzee me In 1849 voor het eerst ter siprake kwam m tkoit na In IHijo heeft ds heer Barna een wettfontwarp ingediend om de Zuiderzee do Wadden en de Lauwaiaee te sluiten en wat daarbinnen lag t Kana lt s i e M e n en dao droo toma ken wat daarvoor In aanmeiKing zou komen bater trok de heer Bumadlt voorgestelde wetsontwerp in omdat nieu toen was genaderd tothetatandpnnt waarop de kwestie word vooiv bereid die tegenwoordig wordt ibge De naar terdugt Zie verder Laatste Berichten Oudawalep De 17 jarige aangehondene die hier Zaterdag j l zoo handig wist nit te breken is naar we vernemen door den Burgemeester van Tarborg aangehouden en Zal naar hier worden overgebracht Haastrecht De raad dezer gemeente is b eengeroepen op hedenavond 7 i unr ter behandeling van Bekening Enegtsbosje 1911 enbenoeming Hoofdman Wgziging verordening op deheffing van de hoofdelijke omslag Af en Overschigving begrooting 1916 Verbonw perceel aaii het Marktveld tot dekking van de hjphreukellngen kon dienen was tot dat doel aangewend VooT alle ekesheld had kapl tein De Wit nog twee Sloepen op sleeptouw nneegenjomen to n hij tegen 7 uur de terugirels aanvaardde kwamen j ui t twee torpedobooten ui4 WeatKapelle op dte plaats van hot onhei Zijn reis kon dekapitei i dBsavond niet vervolgen de bemanning van dte Breda was zoo uitgeput van veiv moeienis faU dit niet mog jk was en hot aichip eerst hedenavond naa London zal vertrekken Kapitein De Wit zeide on tenslotte nog dat hij hoewel bij evenmin als lenttnd van de Tubantia een duikboot heeft gezien in de va to meéning IS dat hij het kielwatar van een ondenzeaBir heeft opgemafkt loodreSii gaande op een kwari mijl atstand van hel getorpedeerde séhip Omtrent de vnwg of allen geredzijn kon nwn aan dé N E Ct nietmet zekerheid Inlichten Ieder had 8öhijei de overtuiging d t hoogstwaarSohójnlijk niemand was omgekomen wel waren bij bet stnjken van dbbooten eenlge personen te water geraakt maar zij die dktarbij tegenwoordig waren geweest verMkatden dat deze allen waren opgepikt Hetwas toen helder weer earSt laterwerd het mUög Uit Hoek van HoUand werd aan de N R Ct gemald Hotwa gisteren In den namiddag in bet gebouw van het Lood weeen aan dén Hoek een ongewone rumoerlgbeld PasHagiem en bemanning zij die door het stoomsöhip la Carapine waren aangebraoht waren toen reeds met een extra trein vertrok cen knloelden daar rond in daméeStz9i AoèiMnge kj edij varft lelchten ziob gébruiktenfl wannen dronk en traobtten Vier wat op bun verhaal te komen De vrouwen mat loshangende haren met iéneag geslagen om bun nachtgewaad in morganjapon mannen in oUegaslaen in badjassen hijna allen zopdar hoofddeksel dikwijls zonder broek zonder schoenen meisjes en eenige jonge kinderen allen nog met den Schrik op het gelaal en diiartu sctien door de leden van de bemanning matrozen en Stoker eemgo van de officieren de montere roeroonlst op wiens joviaal zeemansgezlijit dgenlijk niet te keen was van het doorgestane zij gaven daar een welsprekend beeld van de bateekenls van een van die vetezeerampen aan het lezen waarvmn wij In den laataten tijd ook alweer zijn Gemengde Berichten SMetavond heeft de heer K H Ki Wijtrna ds gezagvpandar van het Iioodsiwezen l Hoek van Holland eenlge mede élingon gedaan omtrent den ondergang van zijn hip Te 2 u 20 min in Am nacht van Woensdag op Donderdag oven voor men ten anker zou gaan en terwijl d kagiitein zich in de kauirtenkamer bevond werd man op het schop door een ontzettenden schok opI geschrikt teng olge waarvan alle glaswerk aan bbord in spUnterS wend geslagen de lötartenkamer de rookkamer en de Mbliotheek oen rulno werden Het Khlp was aan stunrboordzljde mldnhéaps getroffen 1 d loep die bov n de getroffen plaats hing was verdwenen en de brokken hout daarvan hingen in de nwrconidraden Het brughuis was aansiplinters g stageln De Tubantia heide onntiddéU naar stuurboord over de passtagler uit hun fidaap pmsdhrlkt waren naar het dek gesueU en plaatsten zich bij de booten ieder bU de boot die hem of haar was aangeweeren voor het geval er iets zou g heuren De bakboordsloapen werden het eeret te water galaten d benlanuingi gedroeg zich evenals de paBéegleré orddijk en flink Glelaideliik warden vervolgend de stuurbooidsloepen geistreken en bemand zoodat ten slotte de kapitein roet ongeveer twintig man aan boord bleef Het schip wM nadat hetwaiiovergeheld weegtééht gekomen en de kapitein iBopte dto ook dat bat zou blijven drijven Deze hoop IS helaas niet vervuld T 6 u 55 min verdween de Tubantia nadat het E chip naar bakboord itti ovengeheld inde diepte een kwtotiBr ongeveer nadat de heer Wijtsma het met de laairte mewichen van de bemanning in twee booten had verlaten hetgeen toen door het sdheef vallen vanhetsdhip reeds nnoéUiJk ging Over de vraag of de Tubantia op een mijn is goloopen of orpedteerd is schijnt geen twijfel te bestaan De eerale stuorraan de vierde éhiurman en do uitkijk zeggen roat groote stelligheid dat zij dé beUenbaan van de torpedo die het hip heeft getroffen duldolijfc hebben géitei BdvemMen ie dit twee meter onder de waterlijn geraakt Niet alleen i dit gerapporteerd door twee stoker dSe zich in de buiAeW bevodda de kapitein hierft dit ba het overhejleo van het hlp ook g £en V De madbinefcanKr Itap direct vol ter het ScUp ia arigan Jd na Gebrok aan tabak Wegens gebrek aan tabak is desigarepfabriek Java te Vreeswijk stopgezet De werklieden zfjn allen ontslagen N Ct Waarom leven de vionwên langer dan de mannen Wie weet dat Wie weet daar een bevredigend antwoord 0 te geven Do oynjojiB zegt nit nieuwsgierigheid de zninige vrouw zegt omdat ze niet rocken of drinken moeder uit moederlgke bezorgdheid het jonge meisje omdat een oud grootje er zoo lief nit ziet de kleinzoon om ons te verbieden Dat ia nu wel allemaal heel aardig maar het slaat geen spgkers met koppen daarom zonden we er het oordeel van onze lezers en vooral van onze lezeressen wel eens over willen hoeren Op een rondvraag in NewiTork kwamen o m de beide volg ndutntwoorden in Het eerste luidde Da vronv boven de 56 beeft een rustiger en ezonder leven dan de man van dezelfden leeftijd Het levenswerk der vrouwen is was met 55 jaar zoo goed als afgeloopen er blgft haar niet veel meer te doen over Wat ze konden bereiken moeten vóór dien tjjd bereiken anders is de kans verkeken Van dan man daarentegen frordt met het toenemen van zgn ouderdom lichamelnk en geestelj veel meer geëischt Hij heeft niet jtlleeq den arbeid te ver richten dien zijn beroep eisoht maar hg heeft ook een zware oonoarrentie te voeren met de ongere en daarom meer gewilde krachten Het tweede antwoord word ingezonden door een beambte van een levenaverzekeringmaatsohappg Hg is van oordeel dat de vrouwen in staat zgn door nit materieel egoïstische oorzaken ontstane energie langer te blgvon loven Vrouwen die een levensverzekering zgn aangegaan hopen den leeftijd te bereiken waarop de uitbetaling geschiedt en hopen dat zoo sterk t ze het ook f i dien leeftijd nithondan ook t Is een oynisclia gedachte Maar juist in JÜ86 werd opgericht de bekende iiuidarseeHvereeniging die een techmach onderzoek zoo üiBteUen omtrent de geheele Zulderzee zaak Aan die vereeniginfe werden de ingenieur van der Torren ail Lely toegevoegd om het onderzoek te Leiden iJaarna ward in 1892 een staatflooromi eie door de regeering benoemd omteondorzoekan ol een dojgabjk werk zooals te Zioidorzea vereeniging vowstélde In e laj dl8 belang zoi toeten Het plan zou zijn om een aWuit dijk te maken van een punt yan do kust van N Holland tot aan een ZuidW elijk punt van het eUand Wieiingoi verder een ablultdijk van een NoordtOoaidijk punt van Wleojnr gen naar een punt aan 8e Frioflche kust Dan wordt voorgesteld eenlge gedeelten dro te maken endear eenlge dijken te doen eggen De gedeelten bümen die di en zouden droog gemalen worden en daar binnen zou een gedeelte overblijven dM men water wil lateh blijven voor de afwatarir Welk water men zou willen houden op ongeveer 40 o M boven A i Voorts zou men van het NoordOostelijk punt van Wierlngen een kanaal maken om daarin aan te leggen een dertigtal ultwateringMluizenj elk 10 M breed en 4 M beneden het oppervlak van het blijvende water terwijl ten dianste v n de Scheepvaart groote en kleine aohiulsluizen zouden wonién aangiabracht Dit Is het plan in korte woorden g gegd doch het is eohter niet zoo gensikkelifc de zaak in orde te brengen volgens dit plan De Staatscommissie heeft inderttjd den dtaur van hot werk geschat op 9 jaar Wat Oe droogniakarija van dé bewuste stukken betreft doelde apr roede tat de diepste gedeelten 4 5 M benaden A P zijn De oppervlakte van de 4 slnkkNi welke droog gemalen zoiKton worden bedraagt 211000 H A dit wil zeggen 30000 H A grootar dan de provincie Zeeland en ongeveer gelijk aan 12 HassrieiMDeoooren Het water dat tuaaeben die 4 stukken zou blijven bestaan zou een oppervlakte beslaan van 145 000 HA Dit IJ Bel Meer moet 200 groot zijn Laatste Bericlitefl IC aaost Aan het Wesiéigk Front FABÏJS 16 Maart Hetavondeommuniqué van gisterenavond luidt Ten westen van de Maas deden dé Dnitsehers na een hevig bombardement van bet front BethincourtCu mière hedenmiddag een kraobtigen aanval op de Fransche stellingen bij Morthomme Do vgand kon ondanks de massaaanvallen op geen enkel punt vasten voet kragen en werd genoodzaakt naar het Bois des Gorbeaux terug te trekken waar onze artillerie hem onmiddellgk onder geconcentreerd vuur nam en hem zware verliezen toebracht Aan den rechteroever van de Maas was de artillerie activiteit dubbel hevig ten oosten en ten westen van Douaumont en in de bnnrt van het dorp Vaux Infanterie aanvallen ha d n niet plaats maar oprukkende troepen werden door de Fransche battergen bescho n In Woëvre en ten noorden van de Aisne hevige beschieting Een stoomschip In nood I Men seint ons nit Hpek van H9I land heden middag 3 uur Volgens een juist ontvangen draadloos bericht verkeert een stoomschip ia nood nabij het vnurschip NoordHinder oiu ezelfde plek waar gisteren de Tnb a werd getorpedeerd Rtfddingsbooten zgn ter assistentie vertrokken Nader vernemen wij nog van porticnliere zgde Het Zweedaohe Stoomsoliip ASK is nabg de Noord Hinder getorpedeerd De Marinestaf deelt mede dat het Zweedsche stoomschip Ask van Stockholm en ongeval is overkomen en gesleept wordt door hetNoorsche stoomschip Liesbeth Van de Nederiandsche torpodobooten die vertrokken waren om hnlp te verleenen Werd geen De avond vui Angèle Sydow en Helena Ho neiii n Ken klein publiek jiatuurlijk bastttaude uit de beste kmtftkenuers van ons ated e was opgakjomen om de boid artisten te bewonderen De dansoree apaard on gelukkig nale pirouette of bosjpottal ik licbaaB géwnug iteed dadelijk hu baareerste optreden toonde ziJ welk een sterk geprononceerd wrtbeeldüngsvarmogen zij bezit Soepel en teeh krachtig elke bewe ng zoo van armen en beanen die évetialA aobouders en voeten fraai gavoimd z Welbewust elegant wondt alk llohaan doal ook het hoofd bewogen doch ateeds onderstrefieud ak het waredé rythme d er tooneolvea In harmonisoh verhand mieb da muziek dus haar rrdmiek Mooi ook wOrea hnar plaatische standen Isgeii bet litatond wanneer zij in afwachting enkele helaas korte inleidinginilalen voor zich heen Hat gaaa Het groene en roodé lii op de doorziohtige gewaden deed goed Doth ook hot witte licht liet zien hoeeapraSaief de kleuren dier stoffen gekozen waren zondar evenwel schreeuwerig of opdringerig te worden De auunnai waren Uen kort hun aantal was uitgebreid genoeg om groote veraöheidenheid in dé voorgedragen mnziekstukkai te geven LoniS 3ohnitzler speelde zopals men dhtt van ham gewoon 1 Ban menuet van ham door Syd w mat em der laarllngen vertolkt had veel aaoct Siydow bad voor zich het leeuwenaandeel In de uit te voeren nummers genomen Natuuriijt want z had ZIJ t beste de gelegenheid hét publiek over haar kün t te doen oordéelen Hoe dit oordeel luidde bewees t applaus wel waardéor men teven neg twee dansen géWsBeard kreeg o a de Wak uit den Bozenkavalier vao StrausB Anitrat s dans van Edv Grieg maakte bet publiek ook zeer warm Bij het wagFwerpen der bloen n kon TJit d e E exe De Tnbantia getorpedeerd De Nieuwe Ct sohrgft Meuschenlevens zgn naar men moet aannemen ook ditmaal bg de vernietiging van het Nederiandsche schip niet verloten gegaan Maar het gebenrde is niettemin afschuwfigk En men zon bgna geneigd zijn te vragen is dit Idmiiaal Von Tirpitz afscheidsgroet aan het bevriende Nederland Dat het een andere dan een Dnitspbe torpedo zou zgn die het schip trof is niet aan te nemen De Engelaohe vloot vernielt geen koopvaardgschepen van onzgdige naties allerminst in de Noordzee Indien de kapitein van de Tubantia zich niet ver t en hoe kan men dat gelooven is opnienw een Nede landsch sohijp het slachtoffer van den Dnitschen dnikiboot oorlog geworden Het is zes weken geleden dat de Nederiandsche Artemis in de Noordzee verzonk Het is een maand geleden dat de Dnitsche Regeering ofüoieei tegenover de Nederiandsche erkende dat de de torpedeering van dit sóhip een font van den torpedoboot commandant i geweest de handelwgze van dien commandant veroordeelde en dienovereenkomstig maatregelen trof dat z haar leedwezen over hst voorgevallene betuigde en ïich bereid verklaarde de geleden ohade te vergoeden Wat zal men hier te lande nu moe ExameoTsrlof Aan militaiien dia dwl ensohea te nemen aen bat eranen voor kommies bS RSk diraote belartingen invoerreohten en aoo nien moet naar is bepaald op vertoon n den ter zake betrokkeljken oproepingibrief zoo uoorlin boven de mens van 10 pet Toor de b ioaden varloven vastgesteld V door compagniea Bskadrons batteifg fort detache ment commandantwi daartoe het noodige verlof vorden vwlenid met vergunning daags te toiu te verHet examen sal 90 l at s aanvangen tirwjl de dinir daarvan m Duitocbland kom War tot uHta in de bijiuk dagelljkoobe daling van den koers van de niark Thans is die koers lager dan ooit tb voireiit betgeen het voomaainste punt van gesprek uitmaakt Ier beurze an in de kringen van dteinternaUonjalengroothandiel De buitengewoon ernstige eoooomdsohe toestand van Duitscbland die uit dfe koetsen vandemait zoo duidel blijkt wordt door de Amerikaanidbbe financieele autorileiit i met de grootste belangstelling gevolgd en bet is de algoneene opinie dat er spoedig een ernaUge orirt zal ontotaan Het iB moeilijk om bi lyke uileenBBttJiig zijn katmte te bewaren Inanem zoovele bawanngen ate in deze ulededMingea vooritoonan zoovele flagrante en bewuste onwaarheden Het is niet juiflt dat fondsen in bonflüde bezit van neutralen in het gdheel geen g vaar loopen vati InbeUlagnamiing of aciiterboudte Integendeal a one uit infonnatiee bi ooze alJergnootate banken en bankier liWteilingen ebleken dat voor een waarde van vale nultioenen glulden fonduen dBe in bonaJidé beeit v n Nadarlamter waran reed zljo la bMla genoman en èaX ook lioud iv0 die nie ter wereld met Duit he of andere verkoopen haddan t raakeoi nu maar zuilen moetjen zien of het den EngleUlchen prijagieredhten bdieh hun hun wettig igendon t rug te geven Onwaar la bet eveneens dbt alleen zood nlge tondMn in be ag worden genomen waatxnntreilt een bee9icrit verniioeden van vijiandedi en oor rong bentaat Niet alleen effecten dkwh ook wiflMto en zedt coupons zijn in iRS ot bedragen in tertag geiwMen Wat de elfacton aan j iat deze zSjj aooaU mea onii met nadruk en vad ae boMe zijde mededeelde zoo goed ata milafeitt zuiver Nadeniandaoh bezit 66k vapr zooverre zij DuMflct gezegeld womn Immers zijn dkt fondaen eenvoudlff hier te lande gekocht woala ook Kuamn Ueei die etedeïijke leenin en enz ondar deU Imvloea dar g ldlruimte en van de lage wistMkoeraren in groote bedragen aliiier i ljn geabAirdeerd Een dtoel d aldus gekochte fondsen ia wanneer voordeelige arbitrage nnogeHJk wae wedto in New York gierealiiieerd zooaW dit ook n et niet Ouitddh geziigBide 8ti kJiai pleegt te gafehie Het is de opinie van d autoiit ten allier dat het katiMaal uit Dratsdhlaiyl de wijk neemt amdat het voor den afloop van den oorlog vreest en men in twflfel trekt of DuUsobland wel d reuaacbtige verplic ngen zal kuninen nakomen dKe het op zlob heejt gcnomeoi Bestond die vrees niet dan zou dto mark bier opgeld moeten doen De feitelijke staking van den overzeehandel met de Germaansf landen zou nAar beweerd wordt dte wialBalkoersen op dte normale hoogte heibben moeten laten Het is een feit dat de Vereenlgde Staten in 1915 meer uit PuitMIbilaind hébben ingevoerd dan zaj daarheen hebben uitgevoerd hetgeen den markkoera op pari bad moeten houden in stede van zooalflhet geval is de nlank een waordevenninderlng van 25 pCt Ie ondergaan 6flO roiilio De goudvoorraad van de NedarlandlKhe Bank heeft thans naar wij aan de N Ct ontlaenen het haLv4 milliard oVeosAiraden Niet onlntaressant i het hierom aldus de Ec Stat Ber eonS een overziöht t geven van den groei beginnende bij de donkere d en van Januari 1888 toen de goudvoorraad bened 5mll Hoen gwlonken was en alleen en geforceerde discon o politi k ons vooi erger heeft kunnen bewtiren Heft staatje bevat tevens de cijfers aanigaande êea zilvervoo rraad Hadart 1905 steedto gedaald en b t bedragider bankbiljetten en rekeningcourant saldl welker gewraenlijk bedrag in dèu laatsten tijd roet stijgendgn goud I voorraad sehier gelijken tred iSgaaA l houden ï 92 94 m n 198 193 J 5 44 1 al Jan Juli 188S 1884 Van 88 7S 79 42 8 4 22a 245 285 320 463 494 470 542 542 678 592 van 1904 66 1909 121 1914 161 Oct 1914 156 Jan 1915 217 3 April 1915 287 1 Ju 1915 390 a Oct 1915 390 2 Jan 1916 437 6 11 Maart 1916 501 6 Wat aevi goudvooriakdmilHoen voor Nedetrland béteekent blijkt bij vergelijking mat enkele andere landen een vergeUjtoing AethanS met meer recht gemaakt magwordÉb nu vrijwel overal het goud uit het veikoer verdwenen i eneenbeMmgrljk deel naaï dte circulatlehank is gevloeid 1 i 2B 64 14 14 48 91 500 1P15 1 1475 2417 1946 510 500 439 121 107 74 47 Zooals men ziet is het bediragipor hoofd in on land belangrijk grooter dan in aUo andere landen aalls overtreft het het oijfer van Frankrijk in ruime mate Ei eland Dult land I Frankrijk Kuriland sobe i ening is daw bij in de meeste gevallen geen sprake geweest Dat die BdMtKhe regeering sledils lukraak in bfölag neemt roet het blijkbaar doel oumh handiel schade te berokt kene bli tt overigen afdoende uit het feit dat aooals gezegd ook gnwte co4iponBendliJg n zijn aangBEmideo Tarwljl maa bij elfacten nogi zij bet ook t m onrecbte vandeioee njng zou kunnen uitgaan tat ereen besTlat vermoeden van vijandalijten ooislprong beslaat inoden ukk n Dttilfldi gezegeld zijn onttroekt bij coupon daar deae natuurlijk nle siJD gezeteld zulk een aMiwi ng S eenemnale Zóó weinig smle zijn dan ook de aaniwijizlngen die tot het in bfflUag namen dezer couponzendingBn hébben geleid dat de meeste bankten hier te la het niet meer durven wagen AmenkaanSdbe coupons voor NederlandlucbofondSenb tters wordt hierdoor een onteagiyk telde toegebiaoht en het klinkt dw 0 als een Wie sipot in het Eng sdhe communique te leran dat op de neutrale beurzen als gevolg van h t optreden der Kng l 5he regeeiüig in het geheel geen ongeruflUield betooeJt Ie bestaan Spanje Zwitserland Zweden Denemaiken Noorwegen De zaak wordt de te ergerlijker als men weet dat aan d t optreden t itaM van Engeland niet de mln te waai N ede rl a nd aidiuwing IS voorafgtgaai en z J geen poging is gedaan om aan h € veiklaren van effecten wia eW en coupons Oot contrabande ook maar een sobi Nvan recht te geven 1 Inclusief de ouTrenoy notaal raaerve voor de Dan komt er nog dit bij ï getond zalf in ruiqie mate gedaan heeft wat het tharts aan zijn tagnitStander tmn laïte legt en waajnvoot het leglUenie neutrale belangen iril doen boeten Er zijn namelijk sllnd het uitbraken van Sm oori wij met zAerkald kunnen mededaelen maahla s BngelsBhe fowWen bier te lande veikodht Zoolang net ua de voordeelen hiervan plukt a t Albion dergelijke ¥ eikoopen in neut traile landen deilhalve niet ongaoor Het Pii gereoJit zal ten lotte d zendingen wel weer vrijaten ra rIninlddels is aan Nederland kiore door deze aanhouding g x verHes toflgefcracht jj Tegen deze ongAoorde J 22f Z nis zal dSuMadérlandsIche regéering ton taméKfimf moeten opkomen DultaAland predlet Rauter stoint uit Londen aan h Vad dat dte Daily Trfegraph ne votemdo uit New York veraeon Hoe wankel het otOOM m assistentie noodig geoobt H t achip passeerde ie 9 30 het liofatachiti NsordHinder eu koerste om de Oost EEItarrK KAMER In de vaigadoring van dé Bar te Kaïmei werd z h st aangenomen het welsipntwerp tot het aangaan van een geldleenlng groot f It OOO 000 Aangenomen word ook z h St het ontwerp tot wijziging der tabel van venHeoling dér gemeenten ih klassen behoorende bij de wet op dé perSo rieele belasting en het wetajontwanp Ikoudende maatregelen die waanborgiw dat Nederland m voldoend © mate dé baswhdtking bljjtt behouden overHchopen De TutaotU Men meldt on uit An tapdtel Het onderzoek Inzake de Tubantia woixHinet kracht voortgezet HedemBorgen begaven zich dé zeeofficiaren Boekenen Andr dé la Porto met den inspecteur van dé Lloyd d heer Föudraine naar dé Rietlanden 051 débpinanning van do TubanlJa tft ond ervragent 1 Eerste Kamer Men meldt on uit dan Haag Minister van Gijn beaniiwoordidié eenlge opmerkingen uit het eindiversiag èu betoogde dttt met veel nilWte gold déor dé nieuwe laoningi WlVSit den gegeven Op dit oogonblUt ÏI I milHoon aan schalkistpapiér 14 óiffltloop Als hot bedrag van 125 rnjllioeu niet nioodlg is voor rifiöêlultgaven kan het oVér ot gebruiktwordm voor aflosbin van de Loéning 1914 De leening zal p A wordten uitgegeven 4 Z Staatsloeninfe Naar WIJ ult gioedé bron vevnconen ligt het lu ds bédéeling de pio ieoti en ir rljvingslbilietten voor dé nieuwe 4U titaataleening van f 120 U0U Uti $ met ing ng van U Maaift 1916 voor bet pubUék vwkrtjglbaai te sitellan en wel bij h lt Agnitsohap van het MinMerie van Financien bij alle beüaal m e o nt o M ik atttoren behalve dot te Ametardwni m de kantoren van ontvangers dar di locta belastingen op plaatsen wiaar goen betaalmeester gevestigd Is e d ndWijk bij alle poBtkantsren Als insthnjvlngwlagen warden genoemd 27 2Ö en 2 Mtuu t a s De inisichnjvlng zal opien taau bij de hienhoven genuelmde kaii lsi en behalve de postkantoranb Eindelijk vennamen w datdoaer1 dér vier stortii ateróaijnen aalbepaald worden op 1 tot en met 8 Mei 1916 r f Heden nflmiddag teèft op as spoo etraatl een vrij amatig ongeluk plaat gehad DUO werklieden géT dden een band wagen die beladen Wals met klAsn bUkwaren Deee Msten die niet waren va lgabonden geraakten dtóraan het glijden en kobdép nl f wordorl tegengehouden E n dteer zwa e Multen kwam terecht op eén der gjélelderS die met behulp van andtten kermend van pijn bij een der beWiSnaiiB mioeat wonden Wnnongiedrage m alwaohtlngl van dé brancard iffe terstond ontboden werd f Ook voori i gang ars liepen gevaiir door den vallenden kist te tvordlen getroffen StoomvaartlVnèa Eott Lloyd Tnrbinia 16 3 v New York naar Portthnr Wierlngen 16 3 v New York naar Baltimore Ternate thniar 15 3 v Perim Djocja tbnisr 15 3 v Fort Soid Bmdjani pass 16 Maart OaHopsn Mij Nederland Banka mlr pass 16 8 Sijnkvuur schip Radja V NowYork naar Jiva arr 14 3 te Dttiiban RnaA ffliular pads 15 3 Dover Prins dér Nederlanden ihjiislr vartr 16 9 v La Palroaa Oranje thulsr arr I6 te Durban MARKTBERICHTEN Nieuwe TuinienvefcenlRing Ootid Groentenveiling Vrijdag 17 tfa rt Boer ool p st f I ff0 jt3 t Veldsalade p mandje 18 ct i Prei p 10 bos 20 3 fit DunSel p mandje 50 76 otj Spinazie p mand f 0 40 f 1 Groote Wortelen p 100 pd f2 f2 50 Kroten p p S3 ct Saldarie p 10 bos 4050 ct PeterséUe p 10 bos 20 Ï5 Spruiten p aak f 1 f 2 10 Eieren p 100 f6 75 f7 Telegrafisch Weerbericht van het Koninklgk Meteriolagiseh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 771 7 te Hernosand Laagste barömeterstand 757 9 te Vliisingen I Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige zuidoosteli ke tot znidelgke wlhd gedeeltelijk bewolkt weinig of geen regen zelfde temperatuur