Goudsche Courant, zaterdag 18 maart 1916

Drinkt VERZIJBEN S KEIZERINNE BITTER HöTWiar 2e JAARGANG OPLAGE 1400 18 MAART 1916 NUMMER 87 ALGEMEEN VERSPREID Hu lipi W J VAN ZANEN m üli ii uSntttttT FfYrrw i AmQr w ATcrmn ï m VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAGMORGEN UIT6M 11 HERMAN MATHOT WADDIMIVEEW ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oei 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 x opgegeven wordt 2 X berekend VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden Ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag I uur ADVERTENTIën tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereenlging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen DAMES abonneert U voor het Voorjaarskwartaal op het Het Nieuwe Modeblad Dw omzet loopt in t niet indien ge niet bij voortduring de aandacht op uw zaak vestigt lts TUIGEN Te koop aangeboden gebruikte Tuigen Adres M J P THEUSSEN Dorp Voor de a s Schoonmaak HANDEL IN Droge en natte Verfwaren RUIME KEUZE IN Wasch Poets en Schoonmaakartikelen Ook BORSTELWERK SPONZEN ZEEMLAPPEN 3 BEZEMS ENZ OROOTE COLLECTIE BEHANGSELPAPIEREN Stalen worden gaarne op zicht gezonden Beleefd aanbevelend P H Naves Jaagpad 92 E TE HUUR twee nette Burgerwoonhuizen met tuin op mooien stand aan den Kerkweg van alle gemakken voorzien Alle werkdagen te bezichtigen Te bevragen bij F J Modderkolk Te koop een nieuwe gesloten Handwagen zeer geschikt voor kleinhandel Adres te bevragen onder het nummer dezer advert a h bureau v d blad m HIJDEN I 340 1 C P VANRHIJN SALON VOOR SCHEREN EN HAARSNUDEN MODERN INGERICHT In voorraad Knippatronenpapier 10 cents per boek 24 vel DRUKKERIJ HERMAN MATHOT Laat ze schreeuwen onze concurrenten maar verkoop eens aan de Gebr VIS Raam 258 Gouda en U allen zult zelf bekennen dat ze de hoogste prijzen betalen voor lompen beenderen metalen oade couranten en tijdschriften N B Briefkaarten worden vergoed Goed drukwerk is een machtig reclamemiddel Slecht drukwerk bewerkt bet tep ndeeL Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADD1NXVEEN naar GOUDA Zondag v m 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m l 0 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 3tt Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP i Zondag v m 10 30 n m 5 i en 10 Overige dageji v m 8 en 10 30 n m 5 en 9 15 OPPICIEELE KENNISGEVINGEN SLOOTENSCHOUW BUROEMEESTER en Wethouders van Waddinxveen brengen bij dezen ter kennis van belanghebbenden dat op Maandag den 27sten Maart a s en volgende dagen SCHOUW zal gedreven worden bedoeld in artikel 47 der Algemeene Politie Verordening dezer Gemeente Zij noodigen mitsdien een ieder wien zulks aangaat uit te zorgen dat de in artikel 40 dier Verordening bedoelde slooten voldoen aan de eisenen vermeld in de artikelen 40 en 41 bij gebreke waarvan de strafbepaling in artikel 171 vermeld zal worden toegepast Waddinxveen 16 Maart 1916 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester 48T A Kreupelino Van Dort Kroon PLAATSELIJKE BERICHTEN Door den gemeente veldwachter de Gelder is proces verbaal opgemaakt tegen het dienstmeisje G K die in haar dienst herhaaldelijk geld had ontvreemd Maandagmiddag ontstond er in de woning van M een begin van brand Een kleine jongen die een doosje lucifers machtig was geworden had in een rustig hoekje een partij oud papier in brand gestoken Gelukkig kon het bijtijds worden gebluscht doch de wand en vloer waren reeds geblakerd Van zekeren J T werd Donderdagmorgen door den deurwaarder en de politie het huisraad op straat gezet wegens achterstallig huurgeld Burgerlijke Stand Waddinxveen van 10 tot en met 16 Maart 1916 GEBOREN Derkje Wesselina d v H Kuik en W de Vast Neeltje d v C de Rooij en E j van den Berg Lourentia Hendrika en Johanna Dirksje d v W de Kwant en L H van Zutphen Pieter z v A Versloot en P Bontenbal GETROUWD W van Dijk en C de Jong OVERLEDEN Dlederika Wilhelmina Koster 15 mnd d v A Koster en E Goudriaan Lourentia Hendrika van Zutphen 32 jr echtgenoote v W dé Kwant Elizabeth Maria Rietveld 5 weken d v F Rietveld en E Rademaker Cornelia van Bergen Bravenboer 70 jr echtgenoote iran J Visser Cornelis Nicolaas Versluis 23 mnd z v F Versluis en A Hoogerdijk Wegens plaatsgebrek worden de verslagen van den Codp Boerenleenbank en de Vereen Ziekenzorg In het volgende nummer opgenomen KERKDIENSTEN voor Zondag a s NED HERV KERK v m halftien Ds Ronner en s avonds half i z ïm flïesaTensf GEREF KERK vm halftien en nm vijf uur Ds Wielinga REM GEREF KERK n m halfzeven Ds Lindeman Zondagschool 11 en 12 15 ADVERTENTIËN Heden overleed na eene bevalling mijne geliefde Echtgenoote LOURENTIA HENDRIKA VAN ZÜTPHEN in den leeftijd van 32 jaar 495 W DE KWANT Waddinxveen 13 Maart 1910 Bij dezen befuig ik mijn hartelijksten dankaan den WelEd Zeergel Heer Dr F J Paul en aan de Verloskundige Mej Kok voor deonvermoeide e t meest zorgzame behandeling tijdens de bevalling en het overlijden mijnergeliefde Echtgenoote ondervonden en tevensaan allen die behulpzaam zijn geweest w W DE KWANT Spoorbrug Gevraagd een flinke Dienstbode M Adres H DEN BOON Gevraagd een nette DIENSTBODE 1 Adres A V D KRANS 506 i Slgarenmagazljn Terstond gevraagd tegen hoog loon een net Dagmeisje om een huishouding z k op zich te nemen Wasch buitenshuis Adres te bev agen onder het nr dezer adv a h bureau v blad 507 Er biedt zich aan een net DAGMEISJE N of voor dag en nacht Leeftijd 14 jaar Adres te bevragen onder het nr dezer advertentie a h bureau v d blad 4M Een nette vrouw vraagt beleefd Naai ol Verstelwerk aan huis Adres te bevragen onder het nr dezer adv a li bureau v d blad S0I Een flinke Naaister vraagt nette naaihutzen of naaiwerk aan huis Adres te bevragen onder het nr dezer adv a h bureau v d blad 4M Een NAAISTER vraagt beleefd werk aan huis Volkomen op de hoogte met het maken van Japonnen Blouces Kinderjurken err onderkleeding Mej L S GRAVENSTEIJN 500 Emmastraat E 92 c Aarf de Drukkerij vati dit blad kan terstond een nette Jongen geplaatst worden leeftijd minstens 13 jaar om in het vak te worden opgeleidt 2 Commensaals GEVRAAGD met huiselijk verkeer en vrije slaapplaats Adres Wed H SCHILDT 465 Noordkade C 125 Staat ter dekking op Maandag Woensdag en Vrijdag de elegantezware 4 jarige Belgische Rood schimmelStamboekhengst Carnegie 498 JAC VAN TOL Noordeinde Waddinxveen