Goudsche Courant, maandag 20 maart 1916

gaa la ttooaeodaal doek nel dn volgenden trem kwam hij todiweer te Vli ngen waar echter daHlIde conducteiB die ham te BoaaendMait dw trem verwi ilard had thaoa als parronoonUoIeur dienst deed Het scUint dat de Ign Kooaeuihal Vlisata0ai tegentwoordig nogal ruim bedeeld ia mat dergel4ke elduaaken en hiaibaaldebjk beUni de oonduoMars klachten over laaiig vaHan en poolloea venMjMB vaa vertcMkn is d man die in nachtgewaad was da i kaat opgekdid an hactt zioh b ds oitiegknMld Het kin dat ernstig verwond was is in bet ziekenhois opgenomen Aan boord vah de tniachen Umuiden aa Ilelgië varende motoraa tboot Zeaaiemakie zjn Zaterdag tuaachen de lading viaob niet minder dan 26 manden gevuld met margarine braadvet en dergelnke artikelen etangetrof en welke manden dear een firma uit Amsterdam naar hier waren geeonden ter verdere doorzending naar Antwerpen De boot wordt voodoopig te Umoiden vaatgahoaden door de ambtenaren en de ovarige ladyig eveneens ondaraooht Vandtoade loon Men BMtdt alt LoaaMker aan de N Ct Een buitfct e anokkelaar De K die dan laaMtm Iqd heel wat hoevaeUaedaa vat o maigaüae over da gxa M ta bnngen wen het ajacitfatlar van ai a fi wdnleiaa beilria I fto t r wiaatan wUleode mar kan MehMa bQ dezer dagen inferieure aargarine met meel te vennenr gen 00 deae aan Duitaal opkoopers van A hand ta doen Tooa UJ weder met een aardig vrachtje vervalactate waar aankwam wead hijbij de gandaime aangeklaagd en naarde gevangenia te Abaus overgebnaeht Snltaabea ovejude giene tt Baarle Naasau ttacUten 4Dult fcijlil over de grens te komen Een woBd doodgeOcboleaa twee door dan elaotriaeben draad gedood Een heeft Naderiand bereikt Deze peiaoon eau Beier badaoowal aan het OoA ala k l WaaMroot gaMreden waa 9 maal gewond ear geatazan aQbde moeat U CtWIMttiaopel doch zdde er n nMig van ta Stadsnieuws GOUDA 20 Uaart 1916 Een vechtpartl Eenlge Belgfin en inwoners uit deze gemeente hebben het giateren lu het Van bergen iJzendoorupark mee elkand te kwaad gekregen om een inelS B Zij deelden elka n der leetljke klappen uH u bat reauUaatwas dat de Belgen met een bloedneus eu scbramanen werden toctg Oakeld De sjouwennan 3 de W die dat bewerkt had werd door de politie in verhoor genomen en de zaak wordt au verder ondetaoaltt OventlaalBingan Naar Wij vernemen woa dt de inapecteur der direete balaatingan invoerrechten en aooiJaMn de heer r P Wothmar met Ingang van 1 Mei a a overge ilaatat taar de ie afdee tang atandplaala Utrecht en wordt de inspecteur te Enachedi de keer J K Tijaaens overgeplaatat naar Gouda Konat en boter Kan gewiekste bepieaario dkedeMr dagen ds zorgen veer de voordiaMirt van e n zangeres uit BrariMi op alefa bad genomen in piMMe in Beieren heeft gebndt Makf vandenboternoodlnDuilstlilaad om i cliënte een volle zaal te bezorgetk Hi Uet namaüft den laalaten dag oOdar aUe aaafbMMitettan waar WcoaOert veraieid atond eeuatnook Mm Na kat üoncart wordt 10 p M boler In pakjM van eenkwartpo d verloot Eaiale pilja en half pMd Nog nkale kaarten te verkiUgen In e i DOgmbUk was de zaaluitrartroeltt I Ken haMMuSTgrntokn Pm bnataal Mitje hebben lu den vku V i éké op Zalenihg toH B te Amsterdam uMceiMaMLi JMr hstwflUd meldt ia uit bel k ato van de ateendrukkerjj J A t V Co LIjBliaamigracht 210 hoek FadHerdaratraat die aaclii een to ii aat g tolen 1 Varmoedelijt MbbM ds dieven den bult roet oen haadkar vervoerd De bigang der dfmarij aan de LUnbaau TV t biedt rW om er zulk an voertuig ver W OB te atollen Intuaaohan is de niet groot gewetM Er waren fcl MMata eenige boeken in de brandi kaai die van klein mfodel en onge raar Mn metar hoog was Ook oven ena was de bul dieven die w vermoedelijk giet een vatachan wel toegang vanachatt hebben braal Deze baatood n l uit een M g van i 2 35 De 35 centen werd n uit een teasenaar outvretandi de twee gulden waren op een leaBwiaar gereed goiegd voor de werkater die ZalapkWDoogai kwam De doorinakort bij Zuhfcrwoude I XhikatukkaD in den doorbraak tot 70 eU hoogte met klei en w pg eogd zoodkt het verkoer S LJ = iï Water b d Jk beisteld M De laeamnvoer per trein uitMonwk m te tijdelijk geattemd De lk in den noordelijken doorbwak waarover Zat dag pas een oooBoW ton Sseling L ïff lappen veenbodean 2 toen nam de apoorlijn mee J9 f d dkm aanit wear tot J fcL M IWehoogd en dtelijn rafcid moet WoiMon Dooddag rtNAalttJf tw bg qjn wonteg 2 4 govenden In de akbgheidlai gWdoodjgeelagen Zj fcunniw T viiè J ï i op al te beften JJ xJiiefavenekSrieUWtóng aai oi rf ol t Mt de 3tr r iSr Een i ohoop da d N ii iiï Zataadag op Zonmifv Mp l iidwa w daat Cj V d iteegteEot V n twiat met zgi v j n oon IbiKnot met bajonyt d ie aMw ia den mg Witte BioaeoQp In deze Binacoop ia deze week een prograflvna te zien dat op dk gebied wel voorzien ia De Witte Bioacoop Courant geeft actueeLc beelden waarna een rtmd vaart op de Kaspiache Zee de woestheid van deize zee iu al hare volheuf doet zien De beide hooidnummera De ünzickÉbajie Recbter barna in2actea en £ ra UHa de Gitaoai id ylle in 2 badrijven trordan met onverdeelde luindacfat geivolgd Een comiaab nummer De pifc van Contran doet nlet4acbebek even bard lacben ala ladMbek I De mnaldt v a4 ultatekeud varr iongd terwijl dk eipUcatU ingeenon deeie iets te wwsdien overliet rf Dr J O Rups Naar aai ding van het gerutdlt dat one van meer dan een zjiie ter oore kwam ala zou Dr J ü Hups arts alhier deze gejneente metterwoon gaan verlaten kunnen wij medeoeelen dat du gerucht van allen grond is outbkiot Dr Hups blijft bier te stede ala art gwrelltiKd De a S Statenverkiezingen Gisteren is hier ter stede een bijeenkomst gAowien van afgervaarAgden van aldeellngen van de ö D A P welke behooreu lot hel Stateiidistrict Gouda In deze IJeankomat waarin ook et partijbeatuur van do S D A P vertagenwooidi was werd besloten at de S D A 4 bij de a s Statenverkiezing Voor elk der drie vacatures met een candldnat zal uitko Diefstal op het Sportterrein Giateren is op het Sportterrein in een der kieedkameis een jongmensch aangetroffen dat daar bliJkeiH zijn bekeiLteius aanwezig waa om geld weg te nemen uit de daar baDgeude kleedingatakkelt der ajieleia die in het veld waren D te jongen de 14 jarige ö vertelde dat het niet de eerste maal was dat hij het deed Vier weken geleden had hij op dezalfdo wijze f 1 05 uit een aak weggenomen en volgens zijn zeggen maken ook Belgische jongens zich aan hetzelfde miedrijf acbuldig Jaaeds meermalen zijn er klachten geblooad over vermiaalngen uit de kleedkaaneia deze worden doordie bek tntania van den jeu igen dadMr verklaard Hel zou zeker aanbeveling verdieaea dat de gelegenheid tot dlefdlal gebed werd benomen door de kleed Ir a marn tiJd na den match af teelten e wel door het oog daarop te doen houden door een eontrAleiMat VBloaooop Gouda Voo uH I r de BioaKX aalon Gouda Vooralt gaat desa week het hoofdnummer De man zonder armen een dat wel de moeite waard ia Dat Iemand die een arm of een hand 1 aMi zicb veel eigen kan maken is bekeaad en te begrijpen maar dat Iemand Be beide armen mist zich zM kan bebelpen dat hij voor al jwuK ona atena m den ma T Maumi u i mj voor u i trmi wij m ae jeug Ikamfcn doet zijn voehsn gebmlkt dal o Tertwrg nd aangïkouden mag Tan de vaderlaodriieveDdliód der TixMiwflft verwaehteo dat deze opDMnking T or heo voldoende ia om liofa van nilodedwaa beden te oo houden en iMn eiioe te brengen aoio 1 eenvoudig te zijn met faun lileeding ala met dw ernal van de ti den overeenkomt Uitvoerveiiwd voor druicpapier De VorwttU vestigt de aaudaciit op een aitiliel in bet Blieiuiaciiee VuUuUatt waarin gezegd wunU dat terwijl de Duitdciie papierfabrrikauteD hun pnjEQn voortdurend veirlioogeitt toolkit dme in l iuWahland bijuA met meer betaald Itunnen worden heeie 0Gtiee Mladingeti naar Nederland en de Scanduiaviacbe laaden wolden uitgevoerd l e Vorw rta a het vanr iell pr keod dat bet door DiatdOhland uitgevoerde papier naar bet vi aodaUJke buitenland gaat Het bind woitfcbt daa roni dat ter ond een uitYoerveriwd voor drultpapier zal worden algefcondigd De duikbooteooorlog UU Uerl u wordt d d ld Maart uiliuitel gemeld bij den Hi luidag wei eu iu vertAud met bet vraag Mok vau den diültbooteaoorlog ecsuge iuouee li gedieaMl tuideade i e nauoiiiaal iibQraieu üteilen voor dat de Kt iu dag besluiten htag overwegend dat l ngeiaud met aüeen tegen de Mnjdtnwtit van het XKutb ae Ut k oorlog voert maar tevens met brutale tfubeiLdiug vun het vulkeurecht en geweldpleging tegen neuiraittii de meerit ouverbiddelijke mautrwgeieu getrofteu heelt om de voorKieuiug van ieveiMimddelen en growletoUes voor Duitachland Ie beletten ea zoodoende het Uuittfche voüt door den honger te bedfwingeo overweegt varder dal omgefeerd Dulledilaadi in taat is door een onbe ierkle ouverblddaUJIie dborvoering van den duikbooteguHirlng be tekort aau Bcbeeptfniioate voor Kogeland zoodanig te veignwten dat de voldoende voorziening vaA het l Qgeleohe volk met leveuuadUHieu en gtroudstoUen buitangewMiu bemoeilijkt wordt wellleht zelH aitfnogeUj geumakt en daardoor een MiutUur vuor Liuittfohlaud zegevMn end eilude aan den odrlug gewaulu kan worden verzoekt den beer r lulunHUes geen overeeiikom teu aau te gaan met anoere mogendhedflui die er tee awuden kunnen leiden OU om in bet otab erkt gebruik van bet duikbootwapen te binderen sAar om te liewerken dat van UuUwche ai le van bet duikbootwapen in de ooiTlog dne ook Inden baudoiaoorlog uitgezonderd voor penKoenvarvoer dienende paaaagiem wbepen dat gebruik gemaakt wondt hetwelk voortvloedt uiidetecbnisohe aigen ardlgiheid van bet wapen Door bet Jentrum werd het volgende voontel ingediend Ue Ki t uag moge besluiten de volgendb verklarli aan den rijkekauaelier te overbandügen Aangezien de duikboot gobleken is een werkz am Wapen te stjn tegen Engeland e oorlo oering spreekt de üijkBdag de varUarlug uit dat aang zi iii het vraagatuk van het duikbootwapen nog uM lu bet vatkenrecbt ie geregeld bij ouderhajulellugen met andere mogeiMJhedeii de vnjheid van het gebruik van dit wapen verzekerd wordt Door de conaervatleven werd dè volg Bida motie ingedlenid De Rijkiidag moge beaLuiten de volgende verklaring aan dan rljkakaneeUer ter hand te ellen Oezien de poging van Engeland om orie volk door atoluiUng en uithongering ter nader te werpeu n gezien de d ai uit voaiilnrlneleade uinbreiding ven d n oorlog over de gewapende madlt heen tot de geheele bevolking ie de onrerbiddelilke aanwending van al ome mlUlaare maohtmiiddelm tegen Engeland geboden teneinde hot ook onzerzijds in zijn voeding en zijn volkdfcraolit te beatrijden In de onlai s gepubliceerde bealui van de Ri regeorii omtrent het voeren van den duÜDbootenoorlog ie sleoUs d n een tot dat doei geschikte maatregel te zien wanneeir bij de praktlMie doorvoering er van h t eigenaanlge gehnitk van het wapen voldoende tot zijn reoht komt Door de rodaotieB van deze motlee kan de verkeerde indruk worden gewekt ala zou er ingiewerkt worden op beeluiten betr ondo de wijze van oortogvoorli Voor de zegevierende doorvoering van den oorlog hAben wi ab tot duaverre een a engeeloten en vertrouwanavoUe eenheid moedig en deze te behouden is de een arige weoach van het giAeele volk Een tragiwhe aptaoda Een kleine tragSsche eptoodé uit hel leven en sterven in de loopgraven Den asaten Mei 1915 sneuvelden aan de SomaDe een Jong FranaA luttenant zek Logölaod Hij wa 24 jaar en liet een teatament ne dbl MJ vlak voor liJn dood had p reven in een Ttjfcent opacbrijfboekje Hij diende bij een bataljon dht een DuUaehe loopgraaf bad genomen on zich daarin twee dagen had staande getiouden had Gedurende die twee dagen snonvelden 120 van de 800 man en van d vijftien officieren werden er zes gedood en viji buiten gevacU geateld ïea alotte wareanog leoh1 twee ongekwetete offidereu over Den aesten IM w ri luiteuuat Lugiuaud dkior een grawiatacberf in het gelaat gtBtro l l ni Het geheele benedengedealfe van zijngezicht werd weggeelagea ateofata voorhoofd co oog n waren inthct gebleven Toen bIJ viel naju een eergeaut verbaiidwibldBel wikkelde ftt om het hoofd vaoi den gewonde e braoht dien wat uaatr acibteren Terwijl dte luitenant lag te aterveti bleek uit zijn oogbewegingen dAt hlJ ieto verlangdto De sergeant begreep hem en gaf hem een op clu ijfboek e mot potlood Zoo n zwart g écaft opaohrijfboakje hebben alle manachappen Er Maan de namen in van de naaafe bloedverwanten epdat met dezen zal kunnen worden gecorrespondeerd lodieo er iels is gebeurd nwt den houder van het boekje De luitenant sctireef nu op de nog o eu bladzijden Dank aan allen die samen XMt ndj gestreden hebben Daarondter krabbelde hij Z aan mijn vadter en moeder M ik mijn plioht heb gedaan Mijn fainplilie Is Lugiaud Bellevue bij SoromièreS Verdetr la het scftirlft onduidelijk en de bladzijde met bloed bevlekt To had die luitenant nog lee a r kunnen schrijnen Ik sterf tevreden Daarna wordt het schrift onleesbaar en zou zelfs door de overlevenden niet hébben kunnen worden begrepen hadden de ometandere niet terwi hi schreef elke ketter afzonderlijk afgelezen en er een afaohrift van gemaakt Op eeh van de kiatate bladeijden ato4id geaoivreven Brengt mdj niet weg Toen slaagde L er nog in het blaadje om te Slaan en te achrijven Want de Boohee injllen dB loopgraaf nemen De laatste repels die bij schreef moeaten beteekerfln TiOO Ites van mijn g tld Voor Potipard en nog 500 fmt de armen van mSin dcrrp Toen Stierf hij Poupard WAS de Sergeant die hem vertionden i weggedragen had Nieuwe Rassiaohs oorlogaleening PETROGRAD 18 Maart B f keizerlijke oekase wordt maohtif ing verleend tot uitgifte van een nieuwe oorlogsleening van 2 milliard roebel te n 5 a rente De leening zal in 10 jaar moeten worden afgelotl De Tubantia Qeen Engeliohe onderzeeër Een Reuter telegram uit Londen aldt d d 19 Maart Naar aanleiding van de offoiMe puitsobe verklaring dat geen Üuitsolje jdnikboot of mnn de Tnrbantia tot inken kan hebben gebracht deelt de seoretaria der Britoohe admiraliteit teede dat r geen Britaohe onderzeeër in dia buort wai toen de Tnbantia zonk De OriekMhe ZAnegren verbroken LUNDEN 2U Maait Uit Balonlki wordl gemeld dat sedert de laatste wdcen iXiitache troepen en Bulgaren aan d GriekBohe grona naiging toonen het Uriekscfbe gebied te schenden Teueiudle hieraan een einde te inakeu bealoot genoraal Serrall de dorpen iu de grevmAtte I bezetten Een tKerke ooloone met artillerie beett üe dorpen in korten tijd van vijauK eo gezuiverd üp ikele punten haiHdon gevechten plaala waarbij beide partijen artilJerie gebruikten De Fraiiadben verloren iidet meer dan aO man De Fraaache troepen beAiben nu de dorpen bezet L oor dezen opbiaiach ia de grenazóne vervallen en ia de toestand gelijk aan die op de andere fronten waar de tegenëtandent vlak tegenover eikaar Staan en voortiHurend een wedenüjdiiehe beaohiieting plaats beeü Op het Balkan front is dua meer aotivilalt te verwachten 36 3J£3 33 3 XXXSüZXCS Officleele Duiiaohe verklaring ia zake de Tubauüa Een WoKt tategram uit Berlijn meldt d d 19 Maart Naar aanleiding van do officleele mededeeling van het TSIeüorlan irhe departement van Marine over den ondeigang van bet stooniscbip Tubanliu dat volg ae de tuij igd veeikdariiigen van dien leA oïfK ier lien 4en officier en denuitkik dB bellenbaan van de torpedo duidelijk ia gezien Wordt WarWJvaatgetteld dat een Duit ache duikboot niet In aanmerking komt dlur de plaata waar bet ongeval van de Tubantia gebcNxrde ndndeli dajr 30 zeemijlen van de Nederlandi kuat verwijderd waa en dua binnen het in de bekendmaking van 4 Februari 1915 als voor de scheepvaart idet gavaar opleverend gebied ligt Verder kan verklaard worden dat daar geen Dultacbe mijnen zijn gelegA Het stoooacUp Pateniiiang getorpedeerd Lloycb meldde gistereD dd 19 Maart uit Landen dit let Nedsrlandtathe sKxyinsbhip Paleiobai van de üotterdaioauhe Lioyd in de Nooidsee ie getorpedeerd De bonanning is gared De iialeiDbang ia een vraebtr boot van ite Kott Lloyd die ViiJdagoaoht van Uotterdam is vertrokken met beattmviing voor Java Het ifcbip heett e n inhoud van 6674 ton en werd in ï li gebouwd Nddar wordt uit L oitdeu over bet Zinken van de Paloubang gemeldl VotKoia beni4 t uit Harwidt w de Pafoubang m zeven muMiten tijds gezonken Negen man van de equipage zi door de ontploffing gewond Er beerSclite aan boord volmaakte tucbt Een twedde telegram van Eenbars bijzouderen dienat aan de N U Cn bevat over de toedracbt van het ongeluk de votgeude bitsoudieirbedeu LloydI s Nov Teraeemt uit Harr wKb dal toen de ontplofünsen plaats hadden de beraamiing ouDaddallijli op poat kwam De booten wanden snel neergelaten eu lleu gered De gewoiuten werden vooi obtig in de booten geplaatst en naar bet tsiekenhuia gebradht Verscheidene leden van de bemanning verklaarden toen iiij aan land kwamen dat de duikboot dria torpedo s afvuunde Deeeiate trof bet adup van acbtereln de tweede van voresL d derde midaobeepa De kapitein a de paaaagiere aijn oi edeerdD bentanning is naar loonden g igaan Lloyd s News zegt verder dat 20 matrooen giatarenavond in bet Zeemanaiuiiis in hét East End aankwamen Zi deelden mede tet het schip zoo anel zonk dat zij geen tijd hadden om bun boeltje te redden De bemanning had van bewoneoa van Jiarwioh kleeien gekregen John Iveraen uit Hottflrdam zeide in een ges xr met een vertegenwoordiger van Lloyd s Newa i Niemand kan met Hkerheld zeggen of de i alenfbang getorpedeerd of op een mijn geloopen Is Niemand heett een dulkjboot of een periacoop gazien De PalenAang liep tamelijk snel bet weer waa pradHig het aicht zeer Jieldteir Plotseling had een Liohte ontploffing plaats die and gevolgdl werd tloor twee and tl die ernatigeir waren en bet 4chip midscheepa vernielden Ue Palembang kreeg ongndddeUijk filagtzijde en verdween in ongeveer jsea minuten in de golven hot voötwihlp het eerst De hond van den iapHöbï ia T r onken Hij was het ten schepsel dat zijn leven veroof Ëenige officieren en matrozen noesten te yatar springen wearuit ii opgeviacht weiden LloydI s N w vnagt in een beschi uwing ovev de ramp of Duitachr it zKib iw Nedsrland tot vijand ijiitie m ken in de boopvanKottm een stéftlnpunt voor krijglSverric üngen tegen Engeland te maïcen ia i ii i 1 De heer Vao Vojleniiovea tonuggekeerd De heer Van Vollenhoveu ltd van ll UUvoerendb Commiasle der N O T is gisterenavond uit Londen na een verblijf van ongeveer drie weken aldaar tot het voeren van ondenhandelii ien met de fkigelache Regeenng alhier teruggekeerd Hij heeft de teurgreaa gemaakt op de Batavier II Daar bet dea ochtenda misüg waa i de boot vrij lang in de Engeladie wateren gebleven en eerst ongeveer te faalftwee Zaterdagimddtag de Galloper gepasseerd Van de I alegnbang £ e omstreeks dien tijd op doz de hoogte moet zijn getorpeAaerd was niets te yjen Wel is de Batavier de Sonimeladijki en de Zaauiljpt iegan gdfomen nal IJ de Galloper die eohter elkaar voeren ook passeerde zij een raderboot van do Mij Zeeland Er dreef ook eenig wraJüiout Maar waarvan dit afkomstig waa kon niet worden nagegaan Bij hot varen door de onveilige zone werden alle baaaaglers van reddinggordela voorzien en bleven zij op het dek gereed om terstond in de booten te gaan wanneer een ongeluk mocht gebeuren Aan eèken pasBaglej waa van te voren aangewezen in welke boot aan atuurbooid of indi i deze niet bereikbaar was in de daarmede overeenkomende aan bakhoord hij zou moeten plható nemen terwijl de kapitein perBoonlijk zloh 1 van overtuigde dat dd reddingBgoidels door de paasagleis goed waren aangetrokken en dat alles in orde waa Tijdena den overtocht waa bet prachtig kahn weder Uilnroerverhoden bil Kon bariult is b aald dat de erste alinea van bet Eenig Artikel van het Kon beduit van 24 Septem4 er 1914 gewHzigd bij het Kon besluit van 12 Nov 1915 wordt ezon ala volgt De uitvoer van moatardzaad tijn zaad koolen raapzaaid aodereolie zaden nitgaaondenl karwüzaad en blauwmaanzaad meel van rijirt en rijslatval meel van peulvrocblen IUkkoek en lijnmeei raapkoek enraapkoeicenineel groudnotenkoek en gBxmdnotenmeel katoaniaadkoek en katoen zaacÈQieel andere kxachtvoederkoeken aliiuxtde meel en afval duarvan alle pulp gedroogde spoeling boAel of biardrai n viefwijimeel is verboden MaonlacturentiamM UemeM wonit dat de Vereeoiging van iilburgactie fabrikanten van wolMu stuileu gevestigd e Tilburg lo aiktwoord op de motie aaogeinouian in de Ven gin beadwrinaug der Itflangen van an Manaifaoturenhandel oato lt Maajl een sdiryven aan laaiatgeweDKle heeft verzonden waar lu het bestuur mededeelt opdracht te hebben ontvangien er op te wijzeo dat io bij het uUhraken van den oorlog in de maand Aug 1914 door unnatena 1 3 der clientèle de bestaande contracten gelieel of grootendeela zondea meer werden opgelegd terwijl de Tilburgache fabrikanten de niet opgazegde contracten hebben uitgevoerd niettegenataande de hoogere produotiekoaten 2o dat een verbooging van de prijzen der veiistofien met 400 pCt door een maatregel der Ihiiladie Begeering niet te vergelijken la met een inaiktaoboimuellng ten gevolge van vraag en aanbod Bo dat geheel over het hoofd gezien wordt hoe de meeste Tiliburg Bohe fabnkanben in de laalale maanden de orders slechts hebben aangenomen onder reserve van piijeivarbooging en levertijd Het beatnor zoo eindigt het Schrijven kan er dan ook aan toevoegen dat het de zekerileid verkreeg dat de motie niet db goedkaurirlg wegr draagt van zeer vele afnemers in den jnanufantureDfaaod landelijke Federatie van Bouwvakarbeidars Zondag werd in Handwerketavriendenkring te Amsterdam een congres gehouden van de Landelijke Fed aüe van BotïWVtJtarbeidera Dit conr gres werd bijgewoond door 52 organlaatiea Besloten werd met 31 ateanmen voor 6 stemmen tegen en 6 blanco tot bprichting van een Landelijk werkkiozenfonda Des avonds vond een Huiahoude ijke Zitting plaats heden wordt het congrea voortent Prof Dr H P WiJ nanI In den afguloopen naoht U te Am stemllani overleden Prof J H P Wijsman algemeen seoreiiyHil van het SColoniaal Instituut I Prof dlr HendTlk Poulue W n werd in 1862 geboren te AiiMl dklB promoveerde In 1889 aan de Uniiversiteit aldaar tot doctor itt de artIwttljbereidkunde op proetaohrlft De diastase baacbouwd ala mengael van maltaae en deztrinaaB De overledene waa eerelid van de Maatschappij tot Bevordering der Pbarmacie De melkvoorzitning in den an taandcn xomer Vinjdag j l had aan het Dcfwartelueat van Landbouw Nqvarheid en Handel ouder leading vtHi den Mlniater Puatbutoa em vergadering plaala inzake de Melkvooiziening m den aknataanden zomer Tegenwootidig wamt de Rljkacammiasièn van Toesiolit opdsKaasvereenlglngen en de vareenlglQgen van faibrieken van melkprodluoleu en de besturen van die vereenlgingnn zoomede de beiituren van de Melkli yigiénlaobe Vereeniglng afdeeling melkverzorgiug en van de Bond van Melkveeihattders te Amsterdam en Kott rdam gaveatigd Verder waren tegenwoordig de vroeger reeds vermelde adviseur van de ministor die ook de nuddagrvergadering bijwoonden Ie weten de dlrecteuir generaal van don landbouWr de hoer Van Hoek en de Inapacteur van het Zuivelwezen Dr Swaving alsmede de directeur van het Kljta Centraal Adtainistratléburoau voor de Distributie van LevewmidldBlen ét heer La G en de heer BUckmann hoofdoommiea aan de afdeelii Handel van bet departement van Landbouw Nijverheid en Handel Da veigadering was belagd ton einde eenlge nadere toelichting te geven omtrent de regeling der melkvoorzianing in den aanataanden zomer zooate die door den Minister aan de ComanltMtrisaen der Koningin s toegeaonden De Mlnlater deed in eijo openingswoord igjoot naar voren komen dat bat aigetneen belang eiaobt dat het zuivdbeMJf dtselfde plaata moet blijven innemen als voor den oerlog dat geen verptaatsjing iu het ölvellbedrijf mag gesKliieden en het onguuatige bedrijf van de zuivelboeren tegenover de hooge kasapriJzaQ door boeren die kaaa maken ontvangen ondervangen dient te worden Een verhooging van den prija van dk coDaumpHemelk zooala denen winter ia geadiied is niet voldoende door de boeren ia daartegen beswaar gemaakt Het gaat niet aan de prijzen van de nnlk nog booger op te voeren naar een ander middel moeat dua worden gezocht Een midjel stond den Mijyater nog ten dlenflta sluiting van de grenaen waardoor verhiudard wordt dktgteole hoereet heden mell iu den vonn vap kaaa boter of andere producten bet lamf uügaaiL Onder den drang vaK dieamataiv digfiedea en om dit draigende noodzakelijke kwaad van greoniuiting te bdtfweren hebben de Kaa ereenlgli en de fabriekcsi van melkprodluatQi vrtjwUlig aaogeiboden een deel van haar winat af te dragen aan dezoetbooen teneinde hen Cr zoodoende eender toe te bewegen de geregelde melkvoorztening te i ijven bevord ren Omtrent de vraag hoe de eent weikan de zoetboeren als cntra toeslag per liter van de kaaa en ife melkprodtictan zullen krijgen zal worden vfirdeeld werd vender uitvoerig gediaouMeardl 11 Voorts wei gsvia wat Mgeolijk onder oonaumptiemelk viel te vorataan want oen zootboeiv vackoopt wel zijn melk voor conaumptiamaax al dSe melk wordt niet voor ooQCatmplie gebruikt aangezien een deel van die melk welke niet wordt nitgwlfj ten door slijters of melkimdoMillgBD o a tot kaas wordt verwent jwifc zoo mogelijk vper export 90U kunnen dienen De bedeelde tswlagkan dua alleen irorden geHevw toor dat gedeelte da voor direct y fihtuik heeft gediend en voor lift overigegfii deeSte moet dié cent worden gegeqre door de melkinritAtingen Het gfiat todh niet aan dat de kaaavereeolglng voor dat sufplue dien ce bijbetaalt en het ïpL dua in de rede 1 melkinricbtuig dit doet Zii wU m echter gelijk ter veigKulering bleek dat f n plu8 met bei oog hierop top d maeat voordelige wijze ver venkon Vandaar dat van die idjds gevraagd werd dit te mBgen nrJwerken tot moócpoedef BIJ de beapreklhg Vaa tUbg étiJlia iniopiïi heden welke al toch nog bij de mielkrol n lening voor dan aanstaanden zomM zouden kunneiilVoorjdoen werd van de zijde van den ecretaris van den Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken In Noord Holland de nmgelijiilieid uilgesproken dkt ivoor zooveel noodig ds kaae hriekeii in die provinoie voor de levo lng Van conaunaptiemeUi voor AmAtenfam zouden kunnen zorgdragen De Minister merkte daaMeKsnovèr Op kit ut geedazins zijn bèdóeting waa om e zo boeren te willen uitadiakel Zouden zich eoMermoeUljkliedelii voordoen dan zou hij eerst op dat voorstel terug komen I Van de zijde van den MBlkveebopIderdbond werd tegen de baaprokén tegeling bezwaar gemaakt doftr den A oonzitter van den B nd van Helk ou darS in NAOidSlÜUelBd Vt ftnededeelde dat de l den van df U d BeMng nateapdam badoten hiddtn in den komenden zomw geen nriaik beneden 12 eent per Utej te lewe en Zij weuMibcin vrij te zijn aeUdeprij zRi voor hun melk t bedingen n evenzeer vrij te djn bun baMII wijzigen of tot kaasmaken over la gaan 5 De Minister wees er nog ea uitdrukkelijk op dat de getroffen regeling voor toekenning van een to ï slag van een cent per liter aan da conSlum tieboeren geh en aliaeeiP vriiwlllige daad van de Kaaavereetf ging en van de Vereeniglng van Fabriekan van melkpilMbiolan en br tien dua bezwaren Ingeibradit tegen deze regeling dan verwijst hij dienaar bet beatuur van die vepeenigtingen De Voorzlttar van d Kaaarareefih giogk tenrens voorzitter van de commissie voor d provinciale melkvoarziening in Frie and gaf duidelijk t kennen het door den Minister ingeno men standpunt geheel te dealen en was van meening dat de fabrieken In Friesland deb in dezen niet aand algemeena regeling beboordlente onttrekken In de vergadering werd m tM g eens uitdm elijk op gewazan dat het met de kaadprijzen vermoedelijk zoo zal gaan als met de hatei JaeBi in Duitsicbland i geschied In bat vooren najaar tot ongekende hoogte opgedreven zijn dte prijzen alnda door dte Rogeering de maatnagel van oentraliaeeren van den iiAoop ia toegepast belangrijk ge td Waar men ten aanzien van de kaM hetzalfdte gaat toepasBen dtor InÖ hol zich verwachten dat de Wwgo kaaaprijzen in het lot van da vrftegere boogie boteiprijzen sullen deélen en dat daardtoqr yaoself m M loaMng van het ïneUcmagatuk zal Worden gevonden as Gemengde Berichte Boefje of StunlpertP Men hrijtt uit VUsMngw aan bat HUd Dowfentagmldélag werd op hetsUb tion alhier aang ouden een 9 iarig Belgladi jongentje dat er zijn k van maakt van yit BergenTOp Zfiora telkens kleine retsjes te maken en Uan onder weg Bedjes te zingen 1 te bedelen waarbij hij zich niot schijnt te ontzien pakjes en andeffe voorwerpen van paaH taia tot licii t nemeu Reeda lai werd dlaklainti be wwi en mssraMtan uit den tntat verwijderd zoo ook Donderdagmor hij zich wascbt scbeert daf hij koffie zet en ztjn oi biji klaar maakt onUHjt een brief tgfvt iMafatteekent en2 d t moet men zien om het ta gelooven En dat kan men vaudeoe week m de bioaiMap aar meit zicb zal verbazen ovw de handigliedd waarmede ht alleS geschiedt Natuuilijk behoort bij dit nummer de gowüue romantiek Verliefd zijn jaloeiSchheid en achurkerij ontbreken daaraan niet Verder bevat het programma een pracht nMuuropname van de Oevaaa van de Aar een alleraardigale oomedfe een oaopgeloate meeiiijkbod benevens een kleiner drama en een kondsoh Melkvoorztening B an W aohitvwi d d 16 Uaart aan den Raad De ICoittet van landbouw N verbeid en Handel beoegt de regeling van de melkvooraiening gedurende den aanstaanden zomer waarbg aan de prodaointen een toealag van een oent per Liter wordt verleend uit te betalen door en te restituueren aan de gemeenten waar de levering plaata vindt én onder beding dat door die gemeenten contiole maatregelen behalve uit peraoonlgk toecioht beataande uit comptabele verantwoording worden genomen waarvan de kosten uit den aard der zaak niet belangrijk voor de helft aas de gemeenten worden vergoed Ten einde ona in ataat te stellea tot deze regeling mede te werken hebben wy de eer Uw Raad voor te atellan de gemeente begrooting voor 1916 te wijzigen als volgt aan Boofdatnk VI der Ontvangatenwordt toegevoegd een artikel 14 aexiea Ontvangsten ter zake van de melkvooraiening Volgnummer 55 aexiaa ten bedrage vaa f 20 000 aan Hooidatnk XUI der Uitgaven wotdt toegevoegd een artikel 16 Uitgaven ter zake van de melkvoorxitning Volgntmimer 283 aezies ten baèrage van f 90 000 Stenncomité Oouda Bet Comité tot SttHut aao Noodlidenden door de Mobiliaatie varleenad op Ifi Maart atetm aau 9 peraonea De GoudaUoem De Tooneèlclub de GoudHblof heeft Zaterdagavond iu den Niauaen öohouwburg een opvoering gegevenv n Van Nouhuya tiwnaalapel In kleunen kring Met alle waardeerlngrvtior de goede ktaohten waarover deiK dilettant tew lub beaobikt meenen ij ia i dat de GoodMiloem zich hHraaheen stuk gewaagd heeft dat haai krachten te boven gaat Voor alles wnrdt van dit werk verelscht een vertolkibg die zeer vlot van sta loopt en dat kan van deee opYoering allormin t worden gelzegd Er zat absoluut gaen gang in Deels ligt dit aan het werk waarin edndelooze gesprekken voorkomen die het eentonig maken maar daarnaast ontbrak ook aan da kawMing datgene wat het geheel zou veurlevendigen en dat het tot een genoegen zou maken het vertoonde te volgen Het ie ook erkalljk gaen kleinigheid om van aulk een werk een goede opvoering te geven 17 roHen waren te bezetten tel onder deae van niet geringen omvang en waarbij goede spel quallteiten worden vereaScht De hoofdrol was dat moet gezegd in goede handen De vertolker van ue toI van Wathouder n Kerkvoogd Van SpatTriJk heeft zich daarvan op uitnemende wijze gekweten Het is zeker voor een niet gering deel aan hem te danken dat het publlak na elk bedrijf de dilettanten met applaus voor hun pogen dank bracht Eva had goedte momenten hoewel de vertolking van dtt genre lang niet gemakkelijk ie Snel was een prachtig trae waarki ieder schik bad en Wouter de knecht had vooral i nhet laatste gedeeite oen zeer moeilijk moment dat hij ar sdütterend afbracht eu waarvoor hem dan ook terecht apiriaus werd gebracht De grimeur verdient alle hulde vooral de kerkvoogden herft hij piwAtig baweikt Te ca half twaalf wtls de opvoering geMndlgd reeife te voren zaten de jongeren te hunkeren naar hat oo i Uk waarop het bal dkt blJ de Goudhbloem gebrulk iijk ia zou beginnen I De zaal was vrij goed betaet Boskoop Nader vernemen wij dU de jei De vaate keauingsoomnilaile van de Ned Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde heeft in haar vergaderii in Aïrtia te Amsteritem een getuigskirift eeraie klasse to g eai aan Syringe vuig var J van T Hin als verbetering van da t taande witte seringen van denhatt J va Tol Hz aMer wijl hij onder de gemeente Borculo weer een fiets heeft gestolen Mat ket oog op bet voorkomen van veie 4 lraUen van pokken iu ï rachnmie plaatsen van hot Rijk wordt kxir den gemeeultgenaaafaeer ioderon Woensdagmorgen tuatfohenBJ en 9 uur gelegenheid gegeven tot koateiooze va idnatie SFOS5T Voetbal Uitslagen van gisteren lekl ck Horculaa 0 1 8paita Haariem 1 1 U V V H V V 3r 2 H F C D F C l i Goudache Voetbal Boud lekl AU Wearbaai Gouda 2 0 1 T O P 2 Boakoop 2 2 Schoonhoven de Struis 4 0 2e kl Gouda 3Alt Weerb 2 7 2 Alphen 3 T ü P 3 4 1 Vrlendadhtippel Olynipla 1 üpaita Brinbet 4 1 Oljmpia Sparta Bronbeek i 1 Op bet Sportteneln giateren de aangekondigde wedalti d voor bel WatoranoodCojaMé Er fes Vfjjvaal publiek opgekomen om getuige te zijn van deze ontiuoetti waar de ouidvoettialleni zoiid probeeren de jongaren d ba Ie liW ea Maar hel is den iaNa MWMe niet mogelijk geweest intaoande m werden mat een nederlaag naar Rotterdam teruggevonden Maar qi t ze zich kranig gehouden hebben ael ieder moeten toestemmen Van den wedatrijd alt niet veel te vermelden het wM yuifln omtea el i en dat had nogal Invloed vooral op de veteranen Olympia had bet beate van het el en was steeds In de meetdeibeid Tooh heliben we haar wal beter ilen eien al noen de N R Ct van bedenmorgen het spel van giateren een goed 2e klaaspel De vetdedigtkg was eanawak punt en faalde wel i Voor het apel der Broubekem niets dan lof hel zijn geen jongena van 18 jaar meer de haele ploeg was zoowat 100 jaar oudar en 150 kilo zwaarder dan haar tegenpartij lit De verdelging zat goed In elkaar en vooral na de mat waa Rogman een keeper die nog door menig oluib be geerd zou wordlBn In de maddOnllnie de atoere spil Stok al grijzend en j eker een goede veertiger die heel wat afgedraafd heeft nooit moed Scbden te zijn en zijn hoofd onder de bal durfde zetten ter in d voeiltoede van Haaselt de ond snelheid nog heeft en dfe oer door een goed sdhot wi te redden alleen had de voortioede de fout dat de spelen fe lang de bal bij zich hielden waarfloor mooie kanaen verloren gingen Het Beigiaclie fanfaregszelachap Hoop op Toekomst veraangenaamde het geheel met verschillende nwzieknumnverS Kan dit corpa niet bij eiken wedstrijd bij bon overburen komen blazen Ten Motte kunnen we nndedaalen dat aan hat Watarsnoodi Cooiité een bedrag van f 78 55 kan worden afgedragen I aaad Too 3 T7y IIoll MiJ van Landbouw De HoU Maatachappij van Landbouw zal naar het Mei LandbouwweefcMad meldt Woensdag 5 April a s te Amafterdam een buttengewone Igaroeene wgadering houden De agenda meldto ra dat de hoer K Czn de Boer zal inleiden De Regeeringamaatregelen in verblüd met den ianiïbouw Voorla beat uwin gen over dten toestand in de Waterschappen Sohleland en Delftland en befmraking van h oredietwezen in verband met dten watersnood in NoordJHo landl MARKTRE RrCHTEN Kaasmarkt OUDEWATER to Maart Aangevoerd 31 partijen 94s stub wegende pira 4725 KG Goudache kaaa ie aoort f 71 74 id iwaardere 1 74 f 76 50 id ae mort 160 70 met Rijksmerk f70 f met conditie Altea pet jo K G Handel matig Laatste Berichten Aas iKt WeitelUk FranL PARIJS 20 Maart officieel Het oommoniqaé van 11 nor luidt De Fraaschen hebben ten noorden van Bona vgandelgke loopgraven vomMUL Het bombaidement ten noorden van Verdan ia aanmerkelgk zwakker geworden De vgand heeft heden neen aanval gedaan Fnuiacfae zware artillerie beaohoot OMgusgnen ten noordoodt van St Aan het Oottel k Front PETERSBURG 19 Maart offlaieel In den aeotor Riga heeft de vgand bet bmggehoofd Ikakoel en het naar bet cniden gelegen terrein hevig oadar vuur genomen In het nooi en gedeelte van den aeotor Jacobstadt bad een artUlerieduel plaats De Rudaen baeoboten de Dictache loopgraven in de atreek van V idze By bet dot Mediiany ten zuiden van Twëretoc heeft de ygand gepoogd tot den aanval over te gaan doch by werd a gealagen De vyandelyke artülerie heeft de buqrt van het dorp Smorgon be ohoten Russische verkonners hebben in de atreek van de boveu Strypa zich meester gemaakt van een vyandelijke loopgraaf en een vijandelykeo tegenaanval aigealagen In die zelf de atreek hebben de Rossen een poging vad den vyand om bet dorp Jusefowka te naderen very Fransche torpedojager in den gtond geboord PASIJS 20 Uaart Offioieel Een vgandelijke onderzeeër beeft de Fransohe toipedojager Renaudio in den grond geboord 44 officieren en majaeobappen worden Vermist 34 zijn gered Aan Belgie s wesüust g Hedennaobt tossohen half drie en vier nor drenude het Station te Vlisaingeld Alle ramen rinkelden door het acbioten aan de Westkuat van i lgifi of ter zee dat door de duisternis met te onderaóheidan waa Vanaf de boitenbavan waren vuurpijlen en zoeklichten dnideMIk waar te nemen De Palembang By het Depart van Marine waa hedenmorgen 11 nor bet gebeurde mat de Pajembaug nog niet offioieel be kend Onder de brievenmalen die met de Palembang verloren zgn gegaan be kooren UU zakken van JSederlandi welke op 2 Febr van de Rottesdam an op 7 Febr vau de Koordam tgdelyk door Ëogehuid zgn achtergeboodeo Gevaar voor de scheepvaart ter zee In de gniote audlëntletaaal Van bet Oepartement van Binuenlaudaehe Zaken is hedenmiddBg te 12 uur een oonfereiUie aangevaugeu tuaachen vw togenwvxiuxlageri van adhee kvaartuiaat iappijoii waarbij ook tegenwoordig ziju do Mlniatera van Bli nomlaudadie Zaken Bulltenlaadaiqhe Zaken Landbouw Nijverheid en Handel eij van Marine Nad p wordt one geaeipd Wij vernemen dat de oonierentle hedenmiddag l uur heelt geduurd 011 gehouden werd tuasi eu reedere te H ftteidtam en Amaterdain en da reeds genoemde leden onzer Hege ring Het doel van dte oontferentle waf met de Regeering besprekingen tehouden en by haar eiütele inlicbüngen in te winnen in verband metl toenemend gevaar voor de aeheefir vaart Bealuiten werden ni gonomou Het Nieuws v d Dag veci eeanl dal Zaterdag j l door de Ee aering een acherpe nota tot deDull4 he Regeering 1 gericht Voort verneejnt het blad dat hi groote Stoomvaartlijnon hier te lande zeer rnaiig ovarwogeaK yrdt om geen paaa giera8Chip meer bver zee te zenden De vaart op Indlë zou alleen worden onderhowkm door vra ihtboot n Ata paasogiara zou 1 den alleen mee mogen degenen lïe noodlzakelijk mee moeten Vi o j wen en kUidbren worden niet r v eri voerd Naar bet Handelsblad vaf noemt overwegen de Stooravaart MiJ NedBrlAtad dte Rott Lloyd ernstig om In alwMihting van nadere berinbten omtrent de badoelingen van de Duit rtïhe Hegoaring geen harer booten no partagiera naoht vraobtbooten te latsn vertrekken J Aan de Prina der Nederlandeifc de Tamibora die van Java thuis verwaloht wonien is bericht glejsondiaii om Falmouth aan te doen i uu nadere orders af te wachten A i De Ko ningln dar N edwr M landen van de MaatBctoappij Ne dorland ae Zaterdag aA zou uit varen zal in verband met het bo venalaandB Zatordeg niet vcalnk f ken T Telegraflseh Weerbericht ▼ an het Koninkmk Meteriologiat Inatitnut te DE BILDT Hoogate barometerataod 768 1 ta Haparanda Laagate barometeratand 754 te Vljaaingen Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige ooatelgke tot znidd e wind gedeeltdgk bewolkt weinig of geen regen Zelfde tempê t ï Clb t ¥