Goudsche Courant, dinsdag 21 maart 1916

ins i o 13043 ab Hl aar i oatvanowi aa tM alMl wwaliiiaeaa liUMinera KEi KISGËVI G INRICHTINGEN welke Govaar Schade ol Hinder kunnen veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengen ter algemeene kennis dal op de Secretarie ter vleie ia gelegd een verzoek met bijlagen van Ie Gxjudöche Coöperatieve Melki riobting On Ideaal aWlaar om varguaamn tot uillbroldung barer inrtdutin dbOT het plaatsen Van een atoonmBdlidne van 14 P K alfltawfa van 2 melkdlroogünaotiinjee in het perceel géiegisa aan dte Kamemeilksiioot No 5Ü aldaar kadiadtraal bekend Sectie A No 3257 Dat op Dinsdag dén 4en April 1916 dee n inl Maigs ten V t ore op het Raadhuis gelegenheid Ie om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen De aandacht wordt er op gevee tigd dat volgens de bestaande uri9prodentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij die niet overeenkomstig art 7 der Hinderwet voor het Gemeentebeetuar of een of meer zijner leden zijn verschenen ten nde hunne bezwaren mondeling toe te lichten GOUDA den 21on Maart 1916 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris J V HEUSDB sonoTj r over SLOOTEN WATEREN m RIOLEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op de artt 199 208 dter Algameene PolitioVerordeaing voor dtee Gemeente Brengieii ter keamis van d oigie naren en biniikerfl van de nie aam ée GtttMoente t ebetooorende binneni die befcooiwdte kom gelegtan Mooten wa Ntkdruk verboden W AU Heltu Weriing bleef hij dood in mija kamier liggen als James Walter ging ik hieiioen en na n ii bezit wat ml rettoene toekwam Als in een droom luiStente Sdunelder mar dit verhaal Hij kon zich de zaken bijna niet duidelijk vooretellenj doch een Inwendige Stam zei hem dat Werling de waaihoid Sprak G ibniik mfijtende ven Sohmaldter a verwaoTing ging Hedms haastig voort met vertSieji Hij verklaarde boe alles gKkooHn wa sprak over bet omplot dM HoUonberg hem hadlto geiUdit en had totgasteind de gnual op Teis te vergeKellen niet ochlar om hem te vennooidw wel om hem Sgen den mtadndlgen aajirtag te besohoranen waarvan hij beatenld was het slecjiitoffer te wonfen Hij verleide van zSjn laatste bezoek bij den graaf en hoe hij volstrekt goenvermo d i had gelhad van hetmean er geJwniid van totdat hij er oVer gelezon h d in de kranten Toen hl alks verhaald haU was m 411 STJIATS kOTERIJ KI Tiekkins v Maandag 30 Maait i rne van f 200U 1730 J1500 7717 I laX 4815 140Ü 3S a 20891 f 200 1558 2772 17863 1 165 a Ü61 330 a a Wj 3a ÓOb 4Uli Ho i 4Ï4 i töi MH Jil Mi o a JM Wx b21 lil lüU 730 Ó0 4 Bi SUU Oli Bol 7 a S Hi yyü lUOB 18021 ia059 18265 18304 18855 18169 1 lUO 2639 3093 168U6 17 2Ü63Ü Prïsen vdi f 20 5 227 1 330 5 4UH 4bü 474 1 541 550 5aa D 733 Ö0 i4 4 878 a a Hi lUib 1U98 1179 1 9 1297 1354 1151 luUB IttX It i7 1123 1752 1778 IBK 188b 1848 X895 19Ua 1941 1972 1974 1992 2U15 2U19 2Ut 8 2119 2151 21a9 242 2328 2512 2517 2blU 2ti32 2BU9 281b 2883 2971 3028 3058 3072 31b4 3188 323U 3ti37 3277 3291 3305 3325 3351 3391 3453 3485 3559 36 6 3717 3734 3738 3816 3843 394U 8965 3972 4907 4089 4136 4181 4201 4211 4217 42D1 4285 4289 4315 4319 4339 4355 437U 437fa 4442 4451 4495 4508 4362 4585 461 4552 4711 4762 4779 4805 488b 4894 4923 4942 4983 5033 5184 5232 525Ü 5254 5280 5283 531b 533j 5349 5363 5367 5478 5522 5596 5604 5622 5685 5698 5723 5823 5874 5898 5947 5948 5968 610O 6114 6174 6238 6277 6284 6285 6299 6400 6180 6185 6544 6558 6682 6709 6728 6770 6788 6960 6981 698Ö 7019 7038 7037 7043 7105 7230 7233 7401 7117 7119 7612 7534 7560 7586 7590 7601 7608 7725 7919 7966 8001 8087 8115 8122 8158 8164 8194 8230 8232 8276 8303 8312 8S48 8881 8386 8188 851U 8524 8575 8581 8617 8692 8711 8839 8813 8889 8921 9011 9110 9119 9131 9133 9390 9121 9175 9608 9627 9516 9576 9626 9666 9662 9837 9869 9873 996910025 10057 10085 10178 10369 10278 10322 10887 10128 10138 10163 10158 10580 10536 10661 10686 10668 10668 107103 1Ü7U9 10718 10872 11062 11077 llp91 11126 11189 11223 11318 11541 11619 11675 11825 11915 11912 12119 42216 12307 12287 12211 12278 12298 12320 12311 12618 12673 12712 1276S 12760 12765 12831 12880 12909 12912 129Ü4 12992 13081 13098 13102 13112 13130 18167 18256 13357 13161 13172 13171 13527 13671 13695 18723 13721 13786 13791 18876 13888 13933 13941 11067 11071 11181 11228 11239 11818 14585 14512 11668 11599 14607 11B98 14700 11780 14903 15188 15189 15200 16317 16338 15330 15346 1510O 16115 15183 16670 15590 16591 16611 15663 15769 15815 16888 18861 1S867 15901 16928 15989 16946 15987 16008 16026 16106 16119 18158 16226 16374 16375 16432 16451 16477 16483 16536 16541 16583 16620 16666 16708 16732 16797 16816 16951 16969 16980 17006 17011 17101 17108 17142 17158 17199 17229 17838 17448 17642 17618 17624 17626 17705 17721 17802 17807 17820 17842 17896 17906 17915 17968 17988 18141 18158 18168 18169 18307 18316 18328 18314 18696 18617 18665 18700 18728 18731 18751 18752 18772 18792 18807 18818 18966 1S965 18970 18£ 96 19005 19088 19101 19191 19235 19295 19317 19359 19360 19408 19485 19193 19500 1 17 19709 19761 19788 19807 19970 2O0O5 20095 30208 20226 202 35 20236 20262 20540 30560 20661 20625 20612 20656 20668 20686 20788 ï0790 20805 20817 20824 20839 20818 20860 20908 20923 2Ö927 20930 Advertentiën Hiermede betnsen vrq onzen hartel ken dank aan alTeD die ons bg het overiyden van onzen geliefden Echtgenoot Vader Behuwd n Grootvader den Heer SIMON DIIQC BOONin leven Stationschef bg de Maatsofaappy tot Exploitatie vanBtsatsspoorwegen hnnne deelneming hebben betoond FamiKe BOON Oonda 20 Maart 1916 15 Zy die iets te vorderen hebben of venchttldlsd z n aan d n heer SIMON KAPTEHN overlede te Gtouda 6 Maart 1916 worden vetzooht daarvan ten spoedigste opfavc te doen ten kantore van Notaris PITLO aldaar 7 Telepliooimet Qouda Tal No 471 GELDER Krma A Hz VAN Kaasbandel Hoefsteeg 8 kantoor 475 HErJDEN TH W VANDER Firma A Hz van Gelder Krugerlaan 91 n VAN BL CMMESTtiN S UNKYi Ambaehtsscjiool te Gouda Mripi m Mip Voor den nieuwen Cursua die na de Paaschvacantie aanvangt bestaat thans de gelegenheid eiken werkdag aan de school leerlingen te doen inschreven Onderwijs wordt gegeven in de practijk van Timmeren Smeden Verven Meubel maken en Pottendraaien met bybehoorende teekenlesssn De leerlingen moeten mim 12 jaar e n en het bewijs van een schoolhoofd kunnen overleggen dat zy de lag School met vracht hebben doorloopen De Directeur P A SCHROOT Gonda 20 Maart 1916 26 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant tteeé aiioeea Deze adverteiit éo kosteo sleehls bij ToorDitbelaling 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Openbare Verkooping om contalit geld op DINSDAG 11 APRIL fdgVU IB16 des voormiddags rt ft B uren aan de stal honderij van den Heer F H WE0RMAN aan de Peperstraat te GOUDA ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN den geheelen aan den Heer WeurmaA toebehoorenden StilhooilersiDveÉris By biljetten breeder omsohreven Daags te voren van 9 tot 5 uren afgennmmerd te zien By deze verkooping kan niets worden bggebraoht 26 FirmaC SMITS Schoenhandel Kleiwegr 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN Il iPöï m im M nrit nnotlil op I WL li itlei ÜIT HET MaOAZIJH VAN M RiVENSWAiY ZONEN OOBINCMSJa Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pi ijes van vtj we en e halt en een Ned om met vermelding van Nom mer en PrflS voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering vap geëerd orders aanbevelend jr c BWt voorheen J BREEBAART Lz W STUMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Rijwielen en onderdeden L andbonwgereedsohappeii en Werktuigen HoUand Noord Amerika Hypotheekbank 6 te GORMCHEM UITGIFTE van f 1 000 000 pCt PANDBRIEVEN MET WIII9TAAIiDEEL in stukken van f I000 f 800 en f 100 zonder winstaandeel met coupons per 2 Januari en 1 JaU Do RAAD VAN BEHEER bericht dat op DINSDAG 21 MJIAIIT 1916 tot des namiddags 4 uur b onderstaande Kantoren en ten Kantore der Baak de inschrqving wordt opengesteld op bovengenoemde I l OOOjOOO 6 pCt Pandbrieven tot den koers van 100 pCt op de voorwaarden van het Prospectus dd 10 Maart 1916 Prospectussen en Inschrqvingsbüjstten zgn by de inschrflvingskantoren verkr gbaar en ten kantore der Bank Amsterdam De KOCK UYT DEN BOGAARD Rotterdam NEDERLANDSCHE HANDEL MAATSCHAPPy Acentschap Rotterdam s Oravenhage Arnhem g Hertogenbosch Oordreeüt Qorinchem Middelburg Zwolle Groningen Leeuwarden Sneek P J LANDRY OËLdERSCHE CREDIETVEREENIOiNO F VAN LANSCHOT HANDELS EN LANDBOUWBANK 100 VAN DE KREKE de KAN A Co A VAN DEVENTER 4 ZONEN UBBENS WIERSEMA DIJKSTERHUIS Co OËLDERSCHE CREDIETVEREENIOINO v h Bankierskantoor Van Egbert Veen GROOTWERKERS bekend met DAMESKUëEDING kunnen op onze nieuwe ateliersgeplaatst worden HET JAGER8HUI8 l k pt uw kam w g met uw HAAR Aanbiedingen vóór 12 uur Noordelnde 202 DEN HAAO KOKO H fTHAAR KOKO DOET HET HAAK OKOCIEN OAAT HET UITVALLEN TCOBN VBKSTERKT DE WOKTELB HELDER ALS KKISI AL BEVAT OEEW KLEUKSTOr OLIE Or VET VEirMSSCHEND VOOK DE HOOFDHUfO KOOP HET VANDAAG VAN UW DROaiST OF CODTSDI nu FL 0 1B fl I t0 M A 14 0 p Amom Vom H ml HaUaad VnSLx ZmIi M irabutf M LlmbiiM tM FrieïlMMi G roiiytir EïiiSiü Omyif m ii r wg JS rS nnu lanaaaaji mak DEPOTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven i A v ZESSEN Krimpen d IJssel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTEKLING 68 11 oathoudt u yan veel genot indien U ons Geïllustreerd Zondagsblad Pak me mee niet in uw huisgezin hebt Voor de kind t i aangename lectuur en prgsraadsele waaraan groote prysen verbonden agn Voor u M wereldgebeurtenissen in woord en beeld Bovendien boeiende Romans en Verhalen Voor slechts 3 cent per week kunnen de lezers van dit blad deze premie geregeld ontvangen Vul dos nog heden onderstaand inteekenbiljet met uw naam en woonplaats m en bezorg het aan ons Bureau INTEEKENBILJET Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie Fak me Mee k 3 oents per week of 35 cents per kwartaal p Ir 45 et per kwartaal i Ni Ze moMesotiede meubelenals liBfels Stoelen Kasten Splegeks Schilderden Theetafels J3uffetten St Iameublementen In leer en pelnch Etoekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubeten enz enz alles spotgoedkoop Rngbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 Styikast f20 stqiUfel f 9 60 Spiegels f 5 50 f 7 50 enz 20 lUnUlTW ItniiliBitiiUilliMii kik Rotterdam Eenver trottw dadres voor het maken en stotecren S van MEUBELEN is by g N HESSING S Peperstraat 24 Qouda S Billijke prezen prima mate BS riaal Reparatie aan alle meu S beien W ïlej de WeiE Alter kftS Gedempte Gracht 269 DEN BAACl eeft de HOOGSTE W AAK E voor Gedragen Beerea en Dameskleeding Koopt geheéle of gedeelten Van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan huis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op KAAM en ADBBS Uej deWed E ALTER 269 Ged Gracht 269 DEJS HAAG Koopt Uw Ml OAREL KROPMAN WLKIWES 2 Il aOUDÜ HIeuwa modallwi 12 Abonneert 11 op dit blad i 3t B2 TJD i p Maart NJeuwe SohouTfbuiig 8 u 1 12e AbounonWïta vooral Bottterd Tooi etgB iaiap l ii titatt aoc Ie Réwiie S om I VereenigSng voor Vrouwenkia TO t 10 Mtort Soc de Réunie S W Pro ea cootra vrouwenkieöredht Afd Gouda Ned Bond v Vro wenkieerwSit Beleefd Tersoekea wij geregeld tQüf feededeeling te mogea ontvinge vsa Tergsderlngeii ecneerten TennakoUjfcbS den ens om dese daa In oom sff to Eleotrisohe Drukkerg BRINKMAN ZOON a da 54e Jaargang Dinsdag 21 Maart 1916 IIMIHE COHilVT lrTi© a W s exL d ©xteia ti©TDl© d rrooip G o o d © © a u Ox5CLStr©3s ©anu Verecliijilt dagelijks j m J É p behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal fl 6 Idem franco per post 1 50 Het 6e Illustt erd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ABYE RTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met liewysnummer O tS Elke regel meer 0 10 B drie achtereenvolgende plaatsingep worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bfj vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regeL Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRDTEMAJT EN ZOON BERICHt ZIJ ël zMi Mat iagaag I l pril teren en riolen dot op Maandag den 3den April 1916 eene schouw over die wateren enz zal wonden giedlreven Belanghebhemdlen worden herinneird aan hunne verplidhting om te zorgen Ikut hunne Slooton of Wateren voldoen aan de aimeUngen genoemd in Birt 204 der bovenbodloelde Verordeniiig en behoorlijk zijn opgesloot zoodat geODfi Boometamnien over of Takiken in het water hangen en dbt die Slooten Wateren of Riolen gezuiverd zijn van vast ot drijvend vuil welke de dloorstrooroing van het water kuiuien belenaneren of Sfftuk of atonikverwekkendo uitdttirJpingen kunnen veroorzaikem Onvermiwlbrd de straf op de overtreding gïBteSd zijn de eagonaren of bruikers verplicht de gteoonstateerde gebreken binnen 8 dfegen te hereted lei De niitaiolouw zal plaats hebben op Maand g dien lOen April 1916 lOWJa 31on Maart 1916 Bmgemeeeter en Wethoudare van Gouda R L MARTENS De SeoretarifS J V HEUSDE Ton eiiwU onö verder vooruitdringvm naar de vi ndieli e verdedigiDgiawerken in de streek van het fort Dou awmiont en het dor Vaux te vcffiündereiL betgonnen de FranBehm mot dteeAen eaner nieww a ngevoerde divisie op het dorp Vaux en vergeefst hen tegenaanval Ondier zware verliezen werden zij temuegiedreven Bij de lwMg9vecbten 0ch oot luitcHiant Von AltihauB boven de vijanr delijlpe Unie ten Wertten van Lihwuö zijn vierde en luitMutot Bdke boven het bo c4i FoTg ö aftn den ünkor oever van de MaAtf idjn twaalfde vijiandedi i£e vliegtuig neer BovCTudien verloor dto vijantd nog drae vUegltjuigien Een dkaarvan to een iudhtgievecht bij Ouiöy ten WeBten van het boatch van Forgeö d § beide anderen door het vumt van oM atweerg efchiit Een van deae laat lln toitte braadeibd bi ReAnx i anr Weneden het andere vtei na ve iWieMBn duikelingien m de treek van BnïMtopt acbter dte vijandedi e linie g Bg Verdoe Kolin Ross de offler die Indertyd belangwekkende oorlopoorrespondentie uit Servië aan de VMsisehe Zeitang Kpschreven heeft ligfciu voor Verdan Hg vertelt de loopgraaf waarin ikata hebben de Fraaichén ingetrommeld Op een itaborigo tkook hebbenzij gedurende den nndiit een tegenaanval gedaan Op dit oogeabbkjpito men kalm staan kijken vanuit dï sbttk loopgraaf d w z wat eens een loopgraaf was Nn ÏB het slechts nog een vlakke zeer ondiepe knil Uit de aar ó komen balken planken stukken rails en stalen schilden te voorschijn Het ziet w uit als een aardafschuiving alleen een dekking voor een machinegeweer staat nog overeind Ëen plomp blok beton met smal schietgat De aarde die er over lag is weggespoeld aan een hoek ia er een groot staf afgeaohoteni maar de dekking sta t nog Midden in de kuil ligt een ontplofte granaat een van de hedl grooten een cm Lang en plomp ligt ze daar als een logge massa als een aan land gespoelde zeevisch altjjd nog verraderlijk en gevaarlgk Zoo trommelen wg de Fransohe loopgraaf in Niet een kort stok maar over kilometers Onze mortieren zgn jniflt aan het werk voor Béthmcourt en tegen de Ome More Bg Gorlice namen dese monsters voor d eerste maal loopgraven in behandeling Tot onze verblufte verwondering tot gm wel ken schrik van de Russen Toen was het een gebeurtenis nu weet men al niet beter meer en voor de weinigen van toen zgn er nn dozgnen tegelijk aangevoerd Wg trommelen niet dagenlang als de Franaohen een paar uur slechts maar dan ook uit alle macht Au het Oosteiyk Front Het OoStenrijkaclie eotfi Wnaqué van 20 Maart luidt G iötereiir avond hebben wij na een dlappesre ie maanden lang volgeiiouden verdedi uig van de tot een wrakhoop atukgeelcihoten bruggieBclianfi noord wewteilijk van Uscietako ontruimidl Ofaohoon de Kualsieai reedjs m de morgenuren e 300 meter bneedie bre hadden weten te maken door een mgsvonlipiiiojfiii hield de betaatl ng dioor een achtvoudige overmacht aaur geguiepecQ zonder zich om d e ver liezen te bekorameren nog zeven E uur laiif ia het hefti gste gesdhut cm geweervuur vo Eeröt om vijf uur m den mddulag besloot de commaibdanft overste PUnkoh dte totaal vermelde vertAiiainHlngen pirijB te ga ven Kleine afdleelingeo en gewonden bereokten op booten den ZuideIgkfflk oever van de Dnieatar Weldira echter mioaat dÜ verveer over water onder Iwt concentrisch vuur der tegenëtanjilere worden opg eiOe ven Toen bleet der mt Keizerlijke diragionidera en genle l vten beSlta jiiïe moedige dohaar aüedhte één wegi open aiis ze zich lüet wilde laten gevani n nemien en wel zieh na t op dea Nöordeli en DniJefltaroever dtoor de van een sterk vijand li giarnèzoen vooitaiene plaats Ü teieczko een doortocht te banen naar oruee troepen die zioh op de hoogten benoorden Za leeaqyki hetoben genesteld De mejfloh mklden dV or dto vijandeUjke steLUogen alaagd Onder bosdierming der narihtehjfce dfuiwtemiei voerde ovaröte Planikch de heldhaftige troep naar onze voorpa en Noordiwertejijk van Zaleozcyki waar ze vanda g in de vroegte aankwam De gevechten om do brugigeBdhanH van U eczko suilen in de gesiotuedenia onzer weermaoht ten allen Üido een roonrijke bla jd e vo urnen Het Du l toch e communiqué van 20 Maart luidt Zondier zicdi aan bun groote verLidzen te storen hebben de BuflBoa ook gSflIteren hertiaaldlefliijk met sterke atnjdkraöhten aanviallon gedaan aan bedde zijden van de Poatawy en tusL hen Narocz en Wimemiwmefcir Deese aanvallen bleven zonder eesüg resultaat In de Widöy dtreek ricbtten de Duit t iiii troepen op en dreven de vijaur delijke afdeeliugen terug die zicdi na le gutfterenochtend door ooe gediane aanvalleui luog djiohtbij tme front tiwhtten te handliaven Een otficier en 280 man van zeven verriehilLendo logiinenten werden daanblj gevangen geuomenk Aan het Itallaaneche Front Het Ooötenri köobe oonanuniquo van 20 Maart luidit G ieterenimddag nam onze artillerie bet Italiaanöehe front voor bet brugigeftioofd vftu ioerz ki adulg ond eir vuur Des nia 4iitB werd de vijand verdreven Aan het Tolmedner bruggehoofd duren de gevechten voort De vermeastorde ötelhngen bleven vast in ons bezit Het aantal bier knjgBgevangen gemaakte Italianen steeg tot 925 dat dor genomen much i neg eweren tot zeven De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het i ranfllche oomümimquóvan 20 Maaa4 luidt Beweetea de Maaa n lri t vt éo DattdicilMrs aaa tanxrii hetLig booïbardetnerU op de streek ten Zuiden en ten Ooaten van Malanoourt Na een aftUierievoonbereidiuig deden Öe Duitediers een kleénen aanval op de FTansdie belUnr gea van de Cöte de Poivre Hij naöluikte volkomen In den oraitr van Vaux wa het gleeohtit bij tudflchenr poozen aan faet woord In Woevre verhep de imdbi kalm afgeeien van een niogal l€fvend ig kauönnadie bij Epanges VaiLOohJtend tegen vier uur hebben Engetóche Fmneche en BelgBfiche vÜQgeniers liöt vhegkatnp te Houttaime Oofl t ii k van Ooötend e gieibomfbardeepd Nagentien Franflche toeailallen namen diaaraan deed Alie koerden terugt Het Duitriche comsnuaiquévan 20 Maart luid Ten gevolge vam de gunstige onnstandligfeedon voor dte waamomiog wfl die actie der wedwzjicSaiohe artiilene en vliegtuigeni zeer leveiLd In het Maaflgfitoi ed © n die vlakte van Woevre bleven ook gisteren de artlllpriflgeveohten bijzonder hevig Verakiheiden vijandelijke aanvallen op de Mrzli Vrh en Krn liepen op niets uiit Ook aan de llomtoon verovenien onze troepen een etoUuigi Hierbij vielen 14 ItaJianen en twee mocblnegeweren in bun handen Aan het Kannthifliche front blijft het loveiMffig In bet girensgebial van TIrol bestookte die vijand bestendig in den aector van Col ctie Lana eonige punten van het Zuidelijke front met goHöhjutvuiar Krijgsverrichtlnjj en ter Ztt Het TaÜoper vuuracbip verdwogcéi Het giötei nétKfcig te IJnKiMen WnneniKf omen tftoomöBhip Aniielelldnrt heeft gerapportt ord diat het ÜditKi iip ialloiper verdwenen id en dlat in e nabijheid van d e plaatéï van het llditóichii op twee nwjl ZuiidWetft van iie zwarte ton een wraik ligt met fen maaM twee voot boven water De Galloper in het Oo te4ijko liflbtaiciiflp voor den mond van do Tbeenni In Dttitslc land De viepde Dultsdie oorlogsleoiung Uit Berlijn woaxlt ddk 20 Maart gemeUl In Dwtaiciie bankiereikringen wordt op gtronid van de tot duHivpr bekend geworden inöchrijvingen betfliflt aangenomen dat bot retfultaat van die hnidlge oorlogBileening wederom varratftfend zijn Op 18 Maiait waren aan g rooteinschrijving bodaogen reedö meer binnengekomen dan op den dag waarop de vorige luöobrijving gegoten werd Naar de N R CA meldt wordtein FEiJiLLElOA Soiuneldler ten voile overtuigd van zijn oDtfdhuld j Hy ailoeg ook geloof aanWerlingTs eggen dat dieze oen ond irhoud ipet hem alfl anïb1j naar van politie ge vjaAgid had omdlat hij hoopte dbor te gaan voor zi n broeder Robert en op Ee wijËse took aan de ontdekking d r waarheid kon roedfewerkan Toon Heinz heni verhaalde van het voorstel d t de Prinfl hem hadi gedaan twiJfeMte Sdimelder volefcrdtt niet wie die edgienli ke moordlenAar waö Nadlat Werlingi vertrokken wafl waren de Priiw en ééö van 21 n maldcens het hvoB binnfertgedirongïini bij den luwealendietótal door dan graaf overvaJIen en haidden fa ttn gie dood Thane dboxzag Sduneldler de geheele zaak en ook dbt ProEt g lijk had met zijn meening betreffendle de verkenen oognaofldsicih Hij bad oprecJi medelijden mwt den mian dian hij nimmer al een aledit nveiuKb had besdiouwd Eigenr lijk zou hij heon gïrvangen moeten nemen dat waö zijn pHöht Doofc bezaeftd door het rerlangien Om soijn eigen iusioht van d e fnoordgesidhiedelnie tm sdotte erkend te zien als het ware en ook om Heinz Werling te vrijwaren tegen bet Aiwu ijke diat eene gievangenmenring mioast na zich sleepooi betffloot Sc ittnelder allee te wagi en voorloopig het to vertapouwde gehc te blaren te leiden van t apoor van den geheimzdnnigen bezoeker in de Keiohenborgeirfttraat en al zijn opiaerkzaanthaid veötigen op den print als beidrijver van den moord en dietetal Wanneer hem dit miocht gelukke waa het overige tamelijk gemakkeJijk Maar hoe kon bij dit ber 6ken zoniïer Hednz Werling daarin te betrekken HOOFDSTUK XL Prott voAhnrddfe bij zijn denkbeeld en wa zeer verheugd den eenen aictoakel na den anderen te vinden in de keten van bewt en die hij noodSg bod Hij wa ook vast overtuigd dat Heine met alleen was geweest in den nadht toen hij plotseling stierf Hij varnAm ook dat Heinz een tweelingbroeder bad d e siprekend op hem g eleek doch ondanks alle navraag kon bij mtM anders omtrent dit bezoek te wetei komen ook ndet van het med e dat toevallig aan d luuuste diaar dtond toen de onbekende foeosoeker voorbi wam Hoor eemfli de politleinan i ook bij mdj geweest om navraag te doen nAar deai moontenaar bij je tante Hij ivroeg of ik wist hoe de mian er uitzag e r avonds bij hemgoweeet ia jamner dat ik het niet weet dan waa ik müaööhien ook In de krant gW mwi nert als Jij Toen Oudta den volgenden numrgei WH neef Willy prak vroeg dHte En Bila hij op het apoor kwam yan die raadöelatAtige miwteadi © n dien moorderiiaar aan de justitie kon overlevoron dian wa dit een gevolg van Werlmgi s m dedieelingen nneftdeee ovorwflging trachtte hij zijn geweten goruftt te Htellen Het wW aem wanr hixpig waagwituk dot hij gïog oadiornemon maar hij deed dfit om een üntffhuldhge niet om een ddhiuJ ge te reddlen Nu kwaim het er op aan een moedlijldieid te overwinneai hoe zoru bij dp mwdiaaid van Holletiberg bewijzen zonder de getuigenifl van Werling Hollenbepg kon sl 4ii gevangiein genomen woJ den onder aanklacht dat hij in overleg met Helos Werlinigl moord ha d tjeraamd Wie zou na bewijzen dat Heinz Werling geen deel hod aan den moonï Toen Heiniz zag dat Sdiro lder bereid wafli alles voor hei te wagen zeidie hij Ik aroeek God dIat de gefaeede wereld eenaniaal moge vemcmon dlat ik on chui ben aan den alBciiuwelijken moord Wat mSj ook nïoge overkomen ik wil het dragen wanneer mijn onöciiuldige vrouw en kind lechtji word en bevrijd van dien versHlrikkedij en sknaad Tot bijna mSdidemaclit bleven de twee Wj e a r Sdimejdertoondeaüch bereid om naar WerUngt H plan te handelen Hijj moest traduen de aandarfit van ProÜ ooveel mogelijk af Wat zag ie llaar Gusta la er iemand dion avond bij hem geweMt Oic er uitzag ala unze huiurdorV AIh onzo biuurdior zeg je i Wilhelm ging in oeuik gemakkeli e houding on keek zijn vader sti uk aan Dat ifl vreemd vindt ge ooknieit vader Weet ge nog wat iku vertelde toen ik dion hriel teru+fbezorgdi had Neen bronwle de omle die juiöt veel rheumaü ïhe pijn gevoelde Ik weet er mets meer van on ala jij zooveel pijn in je knoken had ziou ie oi k niemen feil meer weten MaiiT ik herinner me wel wat je gezegd he t dien avond toen je voor het eerst met je veft loofdle hier kwam zei Ousia die met Willy verzoend was öedart d ze had geze dat zij bij het buweiyk bruidijuffor mocht weaen Je zed dot bljrfprekand geleek op onzen Iwiurder den armen Weriing Wilhelm knakte haar toe en had Rjaarne nog ie s gezegd dooh iai n moeder maakte een einde aan bet g alprek met d e verklaring l at zij in haar m niets meer wilde hooreh over d5e zaak ij hoA er meer dan genoeg van Als zij over den rooowl wilden rtprekwi konden zij naar buiten a twr in den tuin giaan mnar zij had geen lust er bij te zitten en hun praatje aan te hooren Wordt vervolgd