Goudsche Courant, dinsdag 21 maart 1916

Fieuwe Schouwburg Sociëteit ONS GENOEGEN Donderdag 23 Haart 1916 HET R0TTERDAM8CH TOONEELGEZELSCHAP Directeur Eduard Verkade Directear Oérant P D van Eisden 12 en laatste Yaontelling in het Abonnement 4II 8TIIAT8 L0TERIJ KL Trekking V Dinsdag 21 Maart Piita van 120 000 13730 6000 2617 I 1600 15577 1 lOOp 1560 15M5 17397 1400 53 175 2 20315 1200 16923 HOO 9352 10892 13074 17726 Frqzen van f 20 B7 154 170 273 305 329 378 383 4 0 403 4 t 480 5U2 02J UM 587 bOo bbl tiü 712 74j 74 38 843 868 898 920 993 1 M WH 1082 W8Ü 1122 1294 1302 iiil8 la98 1144 1568 107U 1 53 llW 18Ub 1849 18 2 W2i 1970 2006 2U6 2107 2137 211U 2194 2213 2243 22 0 2315 2396 2448 2510 2585 2703 2711 2793 2861 2919 2987 3041 3059 3U62 ii0i3 3103 3138 3186 3209 3212 3234 3 61 3283 3362 3375 3385 3432 3438 3455 3483 3502 8675 3623 3624 3Ï76 3889 3986 4146 4255 4317 4399 4480 4481 4488 4198 4541 4588 4658 4756 1771 4825 1847 4861 4897 4924 4958 4963 4980 6032 6099 5118 5143 522i 5305 5330 5346 5347 5359 5377 5416 6452 i477 6480 6559 5584 6687 67 6816 5869 5892 6103 6158 6189 6254 6334 fe362 6374 64Ü6 6481 6511 6663 6681 6694 6734 6763 6822 7016 7034 7123 7154 7182 7237 7375 738 7401 7405 7419 7488 7676 7700 7746 7789 $ 7818 7849 7868 7869 7894 7914 7920 7988 7997 BOIO 8066 8076 8131 8139 8156 8224 8266 8305 8329 8355 8390 8418 8484 8487 8543 8579 8708 8726 8862 8867 8886 8904 8912 8961 8966 9006 9017 9027 9032 9O60 9161 9177 9182 9192 9233 9276 9339 9431 9437 9489 9440 9443 9456 9462 9481 9S07 9657 9592 9 i9 9614 9647 9648 9673 9746 9763 9792 9H22 9877 9921 9924 9961 9970 10164 10171 10178 10268 10811 10334 10385 10409 10416 10435 10448 10514 10688 10713 10726 10815 10866 10881 10968 11087 11164 112 80 11259 11271 112a i U378 11381 11898 11410 11436 11 531 11636 11679 11716 11796 11818 11H24 118 03 11856 11988 11949 12007 12035 12047 laUlil 12108 12208 12206 12285 12339 12388 12581 12599 12630 12680 12870 12900 18003 13028 13068 18105 13287 13439 13460 18489 18r 68 13596 18604 1807G 19689 13749 13761 1382H 18855 1 8858 18860 13862 14608 14042 14061 1411K 14164 14202 14255 14863 14372 14482 14545 145 14704 14729 14805 14821 14829 14 37 14840 14882 14935 14967 16019 1 1054 15063 15132 16191 1 V221 16254 l V2li4 16274 16286 15287 1 53 i7 164 86 l i546 1 6 566 16585 15624 15648 15706 16711 15760 15795 16797 16884 16934 imm 16978 16022 16148 16154 16166 16201 16213 16268 16282 16830 16870 16407 16450 16404 16517 16 69 168 58 16667 16711 167 68 16899 16942 17021 17042 17045 17181 17188 17254 17278 17 8 84 17868 17895 17482 17615 176 88 17672 17677 17811 17860 17879 17888 17898 17988 17997 18099 18122 18194 18225 18256 WHO 18 M4 18391 18480 18471 18516 18 647 18656 18 i9 18629 18726 18757 18812 18862 18874 18903 18968 18940 19012 19018 19070 19122 19212 192B0 19228 19403 19491 19492 19617 1962H 19708 19726 19737 197 54 19766 19774 19859 19871 19926 199 66 20018 20062 20056 30117 20143 20160 20163 20181 20191 20246 202 66 20271 20392 30842 20863 20406 20112 20416 20434 20610 20517 20628 206 66 20648 20689 20710 20768 20792 20798 20228 30071 I IIULTATULI S Vorstenscboo Drama in 5 bedrijven 6 Tafereelen geheel opnieuw omgewerkt en gemonteerd Aanvang 8 nnr precies Entree voor H H Leden en hunne huisgenooten 11 75 per perioon Ëntróe voor Niet Leden eo vreemdelingen f 2 25 per persoon Loge Stallés Balcon Loting 4er te bespreken plaatsen op Woensdagavond 8 uur Kntrée voor de Galerij zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten daarvoor zijn te bekomen en plaatsen te bespreken a 10 cent per plaats extra Woensdag 22 Maart des namiddags van 2 4 nnr aan de Sociëteit Alle entree prijzen worden verhoogd met B o voor Antoursreohten Ha Hoop d p vooratalllng varlrekt Ml axira baol naar Waddlngavaan n Boakoop a aan axta a train naar Sohoaahovan an ItMacSianlIgganda plaataan ZU l ten HMt iavWMI m I AMI u oor wlai W STIJNIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Kijwielen en onderdeelen Landbouwgereedschappen en Werktuigen iPil W 11 Msgpriltferzuliliip lilERIelitlii ÜIT HET HaQAZIJN VAN M RAVEI SWAAY ZONEN GOBINCBMM 1 Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van mj twee en een hatf en een Ned ms met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Iej de¥ed E Alter m Gedempte Gracbl 269 DEÜ HAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buten de stad aan hnis te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAM en ADBB8 iflrMei deWed £ ALT£R 269 Ged Gracht 269 DEN HAAG De Verklaring Vkn aansprakelijkheid van den kaas producent tegenover den kaashandelaar zooals die is vastgesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren is in boekjes van 50 Stuks 25 cent en van 100 Stuks i 50 cent voorhanden bij de DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 4r B bestelling van minstens 500 Verklaringen ineens worden deze zonder extra kosten met firma naam bedrukt 20 FirraaC SMITS Sdioenhandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lËDËRËËN Advertentiën V De Heer en Mevrouw BOKHOVEN vak VEEOMtNOKN geven kennis van de geboorte van een ZOON Oonda 20 Maart 1916 G geval moeten wij een paar rttorke insinnen ineenomen lrlj l zal bet zaker niet Hoe wilt Ik heb Sophie Flansiér omgekocht tie zal ona holpen Kom togen zee uur bij mij wiU go Beatl En Hoe geen stappen In welke richlijig ook v6 4r dit stuk werk al lnan i anders geven wij aiba uil onze handen 1 Begrepon I Ja wd Dua om ze uur Om zea uur Wanneer gSj mij hebt gdiolpon al ik u helpen bijde uitvoering vm uw plan Zoo waaeht ie eene hand dte andere ai oon Proft knikte toastesiHuand en dbarop aohoidden zij Een oogenblik keek Schinelder met oen zegevierend lacjijc zijn ambtoonoot na Daar héb jomij hearll in de kaart ge aedd vriend l roft spotte hij Je bentovertuigd dat Jamea Waller adgonli Robert Werling i welnu bijn g zijn loven lang Robeirt W rling blljvwi Wordt vervolgd Heden ging m Jne geliefde Moeder MijiinsvllilBlllltnEEl Weduwe van J C Zkujknhijk in don ouderdom van 82 jaar na een langdurig en smartelijk dooh door Gods genade geduldig gedragen lijden in de volle ver sekerdheid des geloofs de ruste in die er overbiyft voor het volk van God 31 Hare liefhebbende dochter T M H ZELDENWJK HtmoHT 18 Maart 1916 Borgemeester Beigerstraat lObis Een rtrouwd adres E voor het maken en stoSeeren = van MEUBELEN Is bQ N HESSING Peperstraat 24 Gouda Billijke prgzen prima materiaal Reparatie aan alle meu VAN Bl ommestein s Inkï is proefonaer indeh l de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOOIÏN HOLLAND 2 Maart Nieuwe Sohouwbui 8 a 12e Abonnementö voorst Rotttetd TooneelgWBltthap 21 Maart Soc de Réunie 8 ma Vereeniging voor Vrouwenki redht 30 Maart Soc de Réunie 8 ma Pro en conitra vrouwenkieörerfit Aid Goud Ned Bond v Vro wemkieerodht BelMid veraMkea wQ gmgeM tttSl mededwUng te mogen oatvangen vw en M om teu daa la onm te vermelden Electrisohe Drokker A BRINKMAN ZOON beien Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie CoxLiant feeds SMcees f0f Due ftdf ertrBiieo MeD slechts lij foorultbeiiliDg 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf oits oi het Bureau GEVRAAGD met 1 Mei een vasteDienstbode P G Loon f140 enf26 waschgeld Adres Mevrouw VEBSOHOOR Bergschelaan Ma Rotterdam ZITKAMER mot mlddagfflaal GEVRAAGD Brieven m opgaaf condities No 2838 Borean Goudsohe Courant Oonda 6 HeTMARTIN A BILJART voldoet u de hoogste dscben 20 Maart JJ suc voI bespeeld gedu nde de schmerende se Ke doorprof ED HOREMANS Aanbevelend H THWiyiERIIAIIS F H E TELHOMT ELECT BILJARTFABRIEK GOUDA 30 Vereeniging voor Vrouw enkiesi echt I Openbare Vergadering Groote Markt 4 ROTTERDAM TELEFOON 6013 6893 Effecten Coupons VREEMD GELD BUITENLANDSCHE 20 WISSELS PROLONOATIËN DEPOSITO S op VRIJDAQ 24 MAART aj des avonds te 8 uren in de benedenzaal van de Sociëteit J E RÉUNIE Oosthaven te Gouda Mevr C MULDER VAN DE gRAAFFDE BRUÏJN CKaa Kathallaka roina a ar VroumaakiaaraoM Spreker de Heer Mr H P MARCBANT m der 2e Kamer De vergadering zal worden gepresideerd doorMevr Dr ALETTA JACOBS 9 Entree minstens 10 et g Gelegenheid tot debat 40 HET HOOFDBESTUUR iliÉilvaDVÉBseliappiil iiiws Keizersgracht 153 Amsterdam Tel Interc Noord 10789 Aid Schrlfteigke Cursussen CURATORIUM Mr Dr C F SCHOCH Prol Dr H D J B0DEN8TEIN Dr H C PRINSEN QEBRUaS Jbr Mr L H VAN LENNBP Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren wij 129 schriftel ke Cursussen als volgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhouden populaire leergang en examen cursus Handelsrekenen Handelsoorrespondentie Nederlandsch Pransoh Dnitsch Engelsoh Zweedsch Russisch Spaanaoh Maleisch Handelsrecht Handelsaardrijkskunde Handelskennis Warenkennis d e Techniek der Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Techniek der Etalage Stenografie Schoonsohrijven Machineschrijven N B Speciale lurfangen voor de pr ktl k dlplom l B Talen 24 cursussen Fraasch Daitsch Engelsch Italiaansch Spaansch Deensch Noorsch Zweedsch Russisch Ualeisch Latijn rieksch Esperanto bovendien een Cursns in de Algemeene Literatuurgeschiedenia N B BUaoader Cunnssen voor hot Staatsexamon Oude Talon A en B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen Wi knnde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuigkunde ElectroTechniek Lijnteekenen Meten en Teekenen VakDotoch Vak Engelsch D Onwikkeling en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het deAken Rhetonca de kunst om zich uit te drukken Aesthetioa Muziek Muziekgesohiedeni Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en SeineeleHygiëne Schrijven zonder fouten een goede Stijl de Verbetering van het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek Herhalings Onderwijs Uitgebreid Lager Onderwijs Fröbelen Slöjd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B Do CuroaisOB Horliallngsoadarwtli en U L O omvatton allo la sch vakkOB E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen Pransoh Dnitsch Engelsoh Wiskunde F Opleiding voor een M O 11 cursussen Nederlandsch Franso A Dnitsch A Engelsch A Geschiedenis Aardnjkskunde Staatsinrichting Staathnishoodknnde Wiskunde Boekhouden Schoonsohrijven O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kinderkleeding Costuumknippen en Gos tnumnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrijkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Konunies bij de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Bohalvo voor de hier genoemde ambten of beroepen goheoleof partlSolo opleldlns Surnumerair en Adsplrant Commies P en T Rl ksvorz kerln bank Rljkspostspaarbank Spoorwofon Oe moenteAdmlnlstratlo Mlalsterlcs Rijkswaterstaat ent Van het onderstaande neme men goede nota De Cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f B per kwartaal Wekeiyks wordt den leerling een les toegezonden Iedere les bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persoonlyk contact tqsschen docent en cursist Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Specialerepetitie cnrsnssen De examen cursussen worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit liefhebberij volgt Agesoheiden van de afdeeling Sohriftelflke Cursussen is aan het Borean een afdeeling verbonden voor Adviezen Inzake Beroepskeuze 14 ledor dia tich voor oau schriltelllke Curausien of voor onte Berooptadvloion Interesseort vr e londer lcb ook maar eenliiszini to vorbiadni on gratli prospectus dat alle verdere bllionderheden hovat 166 JOH GOBEL Jr Oir liillni MotorripleB r n hph ii 1450 Onbetwistbaar het beste en goedkoopste niotorr wlel Wearwell Rljwlelea liJiSHl tiirtuk bqilprUt A O Tï N T ADR DE GttOOÏ Kleiweg 79 GOUDA I PrS ur ten grtó IMPORTEURS GEBE 8IEB0L Am terd n 54e Jaargang So 13044 Woensdag 28 Maart 1916 GÖCim GOVRAIVT 3 i© a T rs © aa d Tr©xt©xa tieTolscd voor 0 o u d ©u © z l Oaao stxe eaa Verschijnt dagelijks PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer Elke regel meer By drie achtereenvolgende plaatsingea warden deze tenen twee berekend Dienstaanbiedingen pet plaatsing van 1 5 regels F 0 35 by voorHil betaling elke regel tneer 6 ets Redames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT f 0 55 0 10 behalve Zon en Feestdagen Per kwartaal Idem franco per post Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem ft nco per post Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Markt 31 by onze Agïhten Sta Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 f 1 25 1 50 1 50 1 90 Bureau uitgevers A BEngpAïr EK ZOOH Telefoon Interc 82 ondenoek ter sake te doen instellen is achterwege gebleven in verband met de raededeeling die inmiddels door den Dnitaohen gesant alhier namens E n regeering was gedaan De Tnbantia De N R Gt verneemt dat in de sloepen yan de Tabantia door de Batavier opgepikt en meegebracht naar Rotterdam kleine stukjes metaal messing zgn aangetroffen die wel licht van waarde knnnen zijn voor do beantwoording van de vraag op welke wHse en door wie het zinken van de Tabantia is veroorsaokt De stukjes metaal t a naar Amsterdam opgetonden De vrachtvaart Naar aanleiding van het bericht dat de Stoomvaart Mf Nederland heeft besloten het stoomschip Koningin der Nederlanden dat Zaterdag zou vertrekken thuis te houden meldt het N T d D Met het laden van dit schip wordt evenwel toch voortgegaan teneinde het te kannen laten vertrekken soodra meer geruststellende berichten van de legeering ontvangen worden Wfll nu geen datums van vertrek der schepen vastgesteld kannen wor den wordt aan degenen die goederen willen afsenden aangeraden voorloopig te waakten Hetgeen ter venending reeds ontvangen is wordt in de loodsen opgeslagen Kon Nat Steuncomité 1914 Volgens de 82ste l st an bij het Kon Nat Steuncomité 1914 ingekomen bedragen is van 6 tot 11 Maart 1916 ontvangen f 1180 86 i In totaal is tot dtisver ingekomen f 3 651 100 41 Maatregelen ter heveiligiug van de zeevaart UwternainkMag te hall vijl had aan het diepartement van Binnenlaratoche Zaken een conlerentio plaat ituHMoheii de ministers van Binnet ian AK he Zaken van Marine on van IjanHtbouw Nijverheid n Handel en tie hearen IJrantigam Drop reep voorzitter en aeoretaria van d Ne tortandtacfae Zeemanavereeniglag De Volharding eu J umua vooriBlWer van im afdeoting Rotterdam van bovengcmiamde Vereeniging De bertuunlore van de ZealledsnvertMJiiiiguig befpleitten met klean dat l e Nedoriandscho Rogoeriug maatre liK erden hij de jongnte g VB Aten 81 Italianen gevang gTOomen I ter Zee Ichtacbip van het Eniper hangt nog d l OTnl Er loopt een ernstig geiruohl d t el ia getorpedeerd en in daf g v l kan het moei lijli andei dan do een Duilaohe duikboot of torpedobolit g iotzijii hetgeen een oorlo laa4 zou zijn on ala zoodanig van Jjeheel anderen aard dan de veroleHllg vannautfaie hand l ahepen De bot licbl chip voor flobijnt in de diiglieden daar in di j iiis wordt gevaren 1 raiUtnjK aclu at dwur het bel eud lualteu der verUeseu by Mort Uouime toch een zeer aleohte uitwerking uy de ttemnHn xoowel in het laud zelf al8 bet buitenlanid te vraazeu Uaaroiu tracht men iu de Fransdie draadtooze berichten door kunfltmatige verwarring van begvippen d nieoDing op te houden dat Mort Uon me iu het bdait der Frati hen zou zijn Daartfigienover kan met de ra elste besIliHIiheld wordlMi verklaard dat het gawfche terrein diat op de kaart van en i ranéfohen g neraien t4taE al het gebied van Mort H nimi aaiigedluid woidt de hoogte 265 en de Znadootitebjk daarvan gelegen hoogte Mb almede het geheele tualBohenterrein in t bezit der DuilBi erK ia Dit in aanmeiking genomen zou dba 1leen nog de mogieiiikheid kunnen be taan dat die Franacben thans een nieuwe Mort Honurne dieper het laad in hadd ingericht iu weUcfi bezit ai zioh varhaugen Aan het Oosteigk Front Het Ooatenrijkfliche cemmuniqué van 1 Maart luidt Ouza vliegeni r verwiienen gnacbla boven Valona en wierpen met fflicoes b mimcn op ïe legerkampeni ündaiiiiti de hevige beschieting koerdesi JJ ongedeerd teru De toeïNanid In Monteneero ep Albanië m onveranderd rustig H t Dnit ohB conmwnitinévam 21 Maart luidt De Kuflaen breidden hun aanvallen uit op den uitersten Noordelijken vleugel ten Zuiden van Riga Zij werden eohter terugigaBlagen Evenoan op het Duna lront en ten Westen van Jacobatadt Krachtige vijaiwtelijke verkenningiiafdteelingen nchtten gedurende den dng on den na bt bijzonder heftige doch vengeefalche aanvallen tegen het Duitache front ten Noord Weeten van PoStawy on taaBohen het Nardooz en Wianioozmeer De verliezen van den vijand komen overeen met de groote maööa troepen waarmede hiji aanr vailen heen ingezet Ter vemajdtng van het onnvattend vijandelijk vuor hebben wij ona front bij de hoogten van Blianiki ten Zuiden van hot NanJocz meer hondeirden metere teruglgetrokken Aan het Itallaansche front He O o t©nr ijkff che connmuniqu Van 21 Maart luidt De toefttand ia over bet algemeen onveranderd De vijandelijke aanvallen wordden afgeakgen In het Romboo ge BERICHT gclcii OU iMMnen tot beveiligang uii de vaart in het Kanaal KriJgsverricUii Hat lallopar Over de vecdwijniï gelaohc liohtófhip G volMagen Ons werd van bevoegde jd te verataan ge veii dat da maatregaIcn die in bespreking kwamen op bt o 5gonbllk nog niet voor medOdaeling vatbaar waran De Oorlog Aan het Westdük Front liel l ranöcüe oonunuoiqué vau Jl Maan iuuUt In den nadüag werd een omwcüe verHendungaalueoung lu ü ¥ f rawiche linieu lai JNoorü u van Doojin e w uf binnengeUrongeu door een l ranaohen tegeaaauval ünmidJielliJlt iJaanut verdreven in ie Argonne waa de 1 raoacine artiltene zeer werkzaam aan 4en zmitehjKen zoom van het liuie de Cliap l en Westen van de Maa hervatten de Lluitaohers herhaaldelijk biun i aauvaüeu op het Iront Avooourt Malancourt waar zlj met büdumeu van groot kaliber de beeciiieting onatgebroken voortzetten Ueze aaavallea giugeii vergeizeld van het werpen va i brandeafde vloeaMoüen door aïdeehngeu Lhiltaotae aoldateu dke bij uiul re tuaAedlen droogen Ondanks te zware verliezen die den Duitaühers door het Framflche vutir worden toegïtoracbt kouden zij zich oa den atiTijd gededdieli nieeeter maken van het luldoostetljk gedeelte van het Bois de Malancourt dat de Frauflchon bezetten eu dfet de wuun dïHagt van liolH d Avocourt Alle pogtingeu vuu Ie LHiatilehere om van udt het bosch vuonlit to diringen mSaiukten Het D u 1 1 a c h e communique van 21 Maart luidt Ten W 8ten van de Vlaae veroverden de Beierse regimenten on die WurtemtoergBche landweerbatal oua onnenderhanid na een iongivuldJgie vporbereiding der artillerie de kradhtig uitgebouwde Franwhe stellingen bij en In het Bole d Avocourt Behalve aantzienlijke ver liezen verloor d vijand tot dudver 32 ollicleren waaronder 6 rag entflaaiuvoerdeiM en meer dlan 250O man aan on fewonde gevangenen almmede veel oorlogöinateriaal hetgeen nog niet 18 geteld De tegenaanvallen die te vijand ondemain brachten hem geen voordeed wel nieuwe ernstige icÉiadé Ten Oogten van dB M i i toestand on wijzlgd Moit Hommo Het D u i t r o h e conmmniqué van 21 Maart luidt e van aeiheepvaaït rdSgie ometaiir reken iri noditti liig te zijn proteat nit Stockholm I Daar de overweigling mijnen ton iijVan Falateibo dit hot rtdilp diter mijnen ge Bsar gezant Ie Rertijn venaoejrt een otast aan de üuitsohe Re eeTlng fi ovwhanrdigen SiianenlaoTLid Een Zwi Eon Havaa tel meldt d rt 20 Zweedwhe Regearti neamt dat Zuiden van het i4t zjijn geatrooid Knippla op zonken hoeft zt liUtisH 5ht u vernamen wij in aaniriluiüng hieraan van de zijde dar bo igenoeande organi iaüe van zoovareiiNh dat de Hegeeriug het volkor men vaikluarbaar achtte dat de zeelieden hot nemen van vailigtoeldanuiotregelcn door de Regeering var iantden en dit verlangen wand volkomen blUijk geacht De Regeering Is dan ook zoo werd door den Miiualer van BlnnenlaiMiacbe Zaken mod v e icold ten deze diligent en r worden vorf hllloiulc maotreg en overwogen die de vaart In hd Kanaal inliHkn gevaarlijk zouden kunnen maken Daaromtrent zaiidoii blniwn cnkolo dagen iiadtvc medwloelingeu worden ge Jaan I i Miniaber van Murine aoheou aii iiiceiüng duit welijcht de vaart im Stihdllanid vou rliooqlig de voorluHir zon verdienen 1 I Ie luforentie duunte ongeveer V t imi Bil gisteravond werd in het Verkooplokaai te Rot eiMbini oen drilkbe iK bte hulHlwiiHlVMi lke vergadertnglgelmil fii van zeeiiedoii waar modedlBeImg werd gedaan vftn het reöultaat il Mconferentie en nadere be luHon Mwlen worden genomen Tweed De afdeeUngwt llMnede Kamer hebben benoemd d mtafe Fock Uarchant Bos De Beaniort en Schim van der Loeff tot rapporteora over de wetsontwerpen tot nefüng eener oorlogsbelasting en tot aaovnlling van de wet van 81 December 1915 Stbl No 539 houdende aanwösting van de in 1916 in Nederlandaoh Indie te ontvangen middelen Zeer vermoedelnk lal de afdeelingsfirbeid van de Tweede Kamer ook deze week nog niet gersedkomen De torpedeering van dé Tnbantia Naar aanleiding van onjniste beriohten in de Nederlandsohe pers over stappen bg de Dnitsche regeering gedaan i zake den ondergang van b et B 9 Tnbantia deelt het departement van Buitenlandsche Zaken mede dat de tennitvoerlegging van de in den avond van 19 dezer ia handen van Hr Ms gezant te Berlin gekomen instructie om op grond van de verklaringen van de opvarenden aan de Dnitsche regeering te veraoeken een Men moliït ona uit Rotterdam Op i e gioterenavowl gehotidun vamie rintf van te Zeomanavereenlging Volharding ia besloten dat te niet BouwnHterde chapolingcn niet mllen Uonatoren Oihtrent do genionaterden wer l het IxMiuit anngchoudan lu verband hlerniode is hetaa Batavier ï ook gisteravond niet uitgovaron Ook fc Nieuw Ai elerd fcm van do HollmuI A nienka lijti ia hadaniip K it niet vertrokken Do Pail artbnngi Naar wij uit Kotterdain vernemen al de bemuuinlng van hei s a I alembaiiiB door do Biltaoh admirallIcit mot het g Rültcrdan der UoUanKBAmerika iijn dat thana in Duins ligt verscheept worden edieriaiidWoh stoomediip aangevaren Router int uit Irimaby aan de V H Crt De trailer WhMby ia hier vaiAag in awaarbeö 4ia Hg len atant blnnengoloopen Hij 1h Maandag ton gavol e van den mlat in aanvaring geweest met het Ne terlamiache stoomanhip BoStavaer Beate vner De iets op het oog hij heeft langdurige beraadalaghiKen gehouden mat RaliiHlck door een toeval hoor Jo Ik van hun plan en Ik weet waar zij kizon avond sOnienkomeii Het la gevaarlijke aluiphoek in ia h ir leelijk al Gedurende d ï nacht peluda Schinelder over de laak en dan volgenden morgen had hij een plan gereed De eonige bedenking die hg aanvankelijk bad was wagigevaUen lilijkbaar hadden twee peraonen ontdekt dat de millionnair uit deDiergaardeatraat niet waa Robert Werilng ook gwiaio James Walter die twee w r©n de Franache dasne en lauiir begeleider die vlu tte toon 2 J gevat werd in het eerat had hij die twee pdrsonen beschouwd aia gevaarlijk voor jn plan do A bij nader inzien w hij daarvan terugigekoroen Die zouden In geen geval hierin een rol kunnen apelen en er aleohte op bedacht zijn om de politie uit den weg ie gaan daar Sctunelder toen bij de vrouw vaotgreep zich bekend bad gemaakt als poUtlebaomlbte Aangezien hij dien morgen werd beziggSioudon door een andere aangel genbaid acha eel hij een briefje aan zijn smbtgrawot Proft met verzoek hem zoo mogdi dien middag te komen bezoeken hij had ham lata bliiondera mede te deelen Wel wat is ar luiddeProff eerste vraag EM ge werkelijk een gewichtige ontdekking gedaan of laat gij n door een valacbe hoop nii4eiden Neen dezen kear heb Ik zekerheid Zool Nu Ik stelUg niet FEVILLETOX Nadruk verboden 66 WikhelTO prentte zich deze woorden in het getmgea in huis aprak hij er dan ook niet verder over dooh toen hij in het koetabuia ging om zijn rijtuig te halen dacht bij varder over de Baak na Wanneer de politie navraag kwam doen mocht hij daar niet ovar zwijgen Hij wilde trouwen en waavan meenini dat wie zulke plannen koestert zeer voorziohtig moet zijn in al zijn hendelen Hij had in de herberg over dB zaak hooren apreken en ook vem men dat do oooaoiaaarla ProK in m buurt n vrsiag had gedaan Daarom reed hij nu naar het politiekantoor liet een agimt op zijn rijtuig paa en en vroeg den ooiantoBari Proft te ireken Bij dien hoer verontaolBildigde hij eeret zijn konnt en ze dat het miasMüen eei niet met èe Huik in verband stond doch daarop varteido hij v n dten heer die v n jain rittuig gabmik had gemaakt en van den brirf dien hlJ na hot ultatappen gevonden had Ov r den inhoud van den brief zweeg hij nu hij vi onrderd mark ala vin loon had ontvangen meende hij over dien inhoud te kunnen zwijgen Maar hij zei dat het adrea van den brief aan Jaotee Walter gericht waa dit wa detoelfde heer dien hij geraden had en aan wien hij dien brief had terugge erven Ook zei haj dbt de sprekende gelijkenoa van dien heer met hun overlod Ivuurder hem zoodanig getroffen had dat hij daarover meermalen had nagedadil en er thute ovar gesproken had Dat ia Robert Werilng daar M geen twijfel aan dacht Ptioft maar ik begiriip niet hoe hij millionair kan wezen on waarom bij zich Jaroea Walter noemt En ala hij dien avond bij zjjn broer lagaweeat waarom heeft hij zich dan niet onmiddkillljk bij de poUüe aan ameld Hm dat ia duld Ujk omdat hij zich thana Jamea Walter noemt en niet zeggen wil dat hij Robert WarMng ia de broeder van een tuchthuiefcoef en moordenaar Dit verklaart alles Ik zal hem een overvallen en om da eer van eau gaarde verzoeken Eerat zal Ik de hulp inroepen van Dornau Ik moet weten wanneer hij gewoonlijk uitgaat en thula komt en Dornau moet ook eerat onderzoeken of hij de reohte nnn la Bij nrilUonalrs mag madMadeel dot ik ontdekt heb wie de iiian iH die in Hen nacht bij lleiiut Werling waa tUllke zonder afloopen ge hen aanpakken l Daarop deed l roft zijn verhaal dat eindigde met de ontdekking dat die besoaker de broeder van liainz Robert Werling gerweeat was Vei baaad slloag Sohmolder dohan den in elkaair zich niet varglaBffli want dat loopt niiraHin Wat zegt g wel ata Ik u Oe zijt oen kranige kerel l roft I nop hij uit Wanneer gij u niet vergtot lau hebben wij aUoo oneen mangevonden Do h ik heb ook aan prachtige ontdekking gedaan en daaitnj moet gij mlJ halpen Op grond van mijne ontdekking kunnen wIJ dan prina gevangannaman eu dat moot nog vandaag gabeuran Ëan zwaarstuk werk want hij weet zich wanhopig te vanMigen maar ik waet ook dat gij daarbij niet gaarne ontbreekt En geloof mij l roft ala wij hom vaat hebben dan habbenwijden waren moordenaar van Kraal Ahlera Wel wel dht zal opzien baran mooi nleowa voor de kranten Daar zullen wij alleM eer mede behaloni Ge zljt een b te kerel Sctow der I maar ik zou llefat ten pooiMgste die gea Aiedeaia met Robert Werling ten einde brengen Eerat moeten wij den Piinatn hechtenla nonen Goed Wanneer moet dat gebeuren Dezen vo ZIJ hebben weer