Goudsche Courant, woensdag 22 maart 1916

een aittlt r motief niet aaunamoHJk schijn De Neepboot VVodan van de firma L Sunt en Co die onderzoek zou instellen naar de Tubantia en daartoe Maandagavond legen 12 uur Beveiliging van NederlandscJie schepen Men uwidt ons uit Amrterdam Naar wg uit goede bron veinenieu wordt in H oering en SoheC vaartkriiigen overwogen om de uitgaantle Ne lerlai dSche zaeseiiepeu door sle f booten te doen convoyeereB Binsi eiakHe dagen hoopt men met b vooitbereiding dHarioc gereed te zijn Kr doen zidi n l nog rooeiiijkhwien voor om ate booten te hrijgon Het moet ook in de bedoeling liggen de reizen naar Amerika en naar NetI liulie urn dan Noonl te maken om Scbotland ttlijkeus bij de SloonïvaartmaatMchappij Nederland ingekomen bericht is hot Btoomsdiip Prins der NedtM landen te Falmouüi aangcAto I Vermoedelijk zal in den loop dor volgende week weder een nmilboot 11 sar liuiie vertrekken De nieuwe StaalSléendng Wij vernomen dat U M de Koningin op de nieuwe 8taatrtee Dln mf 00 000 zal insohrljvon StoomvMurtlVnen RoH Uoiyd Median 21 van Suez Madiocu thuiSr 1 van Batavia JacftHirn 20 van New York Kon Holl l U yd Keuneniorland 21 Maart van Mt Viiwcnt Mij Neilerlamll Tjiimr thulsr pas 21 Maart OuesSant Prins dt r NeilicrlaiKteii thuirfr urr 21 Maar te l almi utat Ilaiiika uKkiIs pass SOMnnH Knap l iiiisterre NIEUWE iTlTGAVKN NederL Fabiikaat D Maart aflevering vsn het Tgdachrift der Vereeniging Nederlandsoh Fabrikaat bevat naast de offidSele mededeelingen o m de Tolgende artikelen De Jaarbeurs te Utrecht Vereeniging Hederlandfldi Fabrikaat in Ned Oost Indië Keuren van Kalkzandsteen door J A van der Kloös Nederland als Indaatri eUnd door G W M BöuWen Slot Rotterdamsche Winkelweek overleden doch dat 10 nieuwe leden 1 zich hadden aangemeld zoodat de j atdeeling 107 leden en 3 inwonend zoons telt DeBeoretariB pennmgmeeater deheer A J F an deed daarna rekening en verantwoording De rekeniag liep over vyf afdeelingen nl over de eigenlyke afdfóeling aan inkomsten t 491 29 en mtgaveu f 338 64 en het berensta tion lanftbouwGOxsnB tninbouweursos I en cursus in paardeakennis De heer N R Slop Rgksveearts I alhier hield nu een voordracht over Koopveruietigende gebreken In een I duidelyke rede die met onverdeelde I aandacht werd aangehold ging spre I ker na wat te doen wanneer na den I koop bljgkt dat het gekochte dier j paard rund of varken lijdt aan eenige I ziekte of gebrek om vervolgens eenige I ziekten en gebreken te behandelen I die z i al of met tot koopvermetiging I aanleiding kannen geven I Hy raadde z n toehoorders aan I mochten ztj bg een koop in m 6il I heden komen met den verkoopes m I minnelijke schikking te komen en I anders zich aan den uitspraak van I een arbitrage commissie te onder I werpen I Bij de rondvraag kwftm de wyze 1 van bestrgdmg van het mond en I klauwzeer ter sprake De veehandeI laars en de boeren alhier ondervinden I nadeelige gevolgen van het isolatie I I systeem eu het sluiten der veemarkten I te Rotterdam en te Gouda weldra I zal er gebrek aan melkvee ontstaan I De heer M Den HoUander stelde 1 voor dat namens de afdeeling een I adres aan den Minister vau Landbouw zou worden gezonden houdende het verzoek met bet nu toegepaste stelsel te breken en het afmaak systeem weei m te voeren Het voorstel werd verworpen met 29 tegen 11 stemmen en 5 blanco i og éw r een paar andere voorstellen werd van gedachten gewisseld doch aan de bestuurstafel was meu van oordeel daarmede bij den Minister niet te moeten aankomen Wijziging der Kiezeieslijftt 1 Bl li LMhEbTEK eu VE iJiOl DEltti der gemeente GOUDA maken iHvkend dat de op h den door hen door afvoering en toevoeging iöge I volge de wet tot tïjdielijke alwi ing van de Kitöwet gewijzigïle kiezoröli rt henevene le aiphabeti Jhe hjaten Ut iswnen en voornamen van hen dit ïtivi betrekking tot een of meeider veikiezingen van de kiezereiijet ïiijii afgevoerd en daarop z jn ge bracht vau 23 Maart lot en met 21 April a s ter secretarie der gemeente voor een leder ter in zage worden uederg legd eu tegen bdaBng der kosten in afiichrift of ofdiuk vorkrijgbnar worden geelold Tot eu met 15 April a a ié een iftler ttevofl ï bij het gemeeikebeflhiijr verbetering van de gewij i ïe kieKea 3ii t te vragen op grond hit hij zelf of een ander in strijtt met de wet dtaarnp voorkomt niet Vüoikomit of niet behoorlijk voorkomt Hot verzoekschrift kan op ongezefj i d pi pior wordden gesteld finudia 22 Maart 1910 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretarie J V HEUvSDE ken geweest aju Toon twee agei ton van politie hem hadden verwijderd eu hem aamimanden om verdeizijn wtg te vervolgen zou het optreden van bekl ben genoodlzaakthobben om hem aan te huudeu enover te brengeu Daartegen zou bekl zioh hebben verzet door rukken trekken eu op den grond te gaanliggen 1 Ter zake van wedereïianmigbeiil oist ble het O M drie weiieu gevan oiiisHtraf Do iiflet versclienen hekl J H had Dji l i Februari te UoBiiwijk vijf kip eieren weggenoanen ten nadeele vau kï wethiwe T Hoogendijk aldaar De weduwe Hoogendljk had ook vóór i i Februari herhaaldelijk eiereil vermist en bekl reed lang voor den i 3ial verda eht Hot O M eirïchle wegeus dieffltal veertien dagen gevangenisstraf De li arigc tokar A V toCapdlo aan den IJsel was bij vonnis vim den kantonrechter te Koltardam il d 8 Februari ter zake van overtreding van de Visecherijiwet ïeroordoeld CU van dit vonnis iu appti gekomen Bekl verklaarde thans dat de rijksveid waclhjer die hem geverbaliaeerd had zioh had moeten vor irtsen niet hij maar een ander zou zonder vergunning van den rechthebbende iu den Hollandisoheii IJsfl gêvi tu he4 ben Do Kijteveltllwaohter A Terwold vorklaaiMle dat hij zioh niet had verK i Hij zou bekl hebben zien vi fw hoil in ieii lloliaiuleïïhon IJsel met een worimet aan den kant van Capelle aau den IJdel Getuige had dit wiiargenomen van de overzijde af van dim kamt van Krimpen aan den IJsel Hij bod beJcl zeer goed herkend en wo daarna overgestoken om eeii ouilürzoek in Ie Stellen Op het orf achter de woning van bekl had getuige loen een werpnet dat nog nat was K woeöt te drogen zien hangen fieUiige schat de broedïe vau den IJ op Je plek waar hij bekl zou hobhon zien vieöchen op ongeveer m M Twee getuigen h décharge Verklaarileii fle breedte te hebben opgemeloii De eerste was tot 21 l ih twee le lot 3H0 Meteïgekomen Het O M eistehte bevestiging vnu het voniniö van het kamoiigoreoht kantoor van den heer L P H directeur van de I asSage aldaar een geledm revolver naaien torn plotseling een Sciial afging waardoor de heer L P H in hdl gelaat gelrotfen wenl De kogel ng onder het raohteroog in en bleef ter hoogte van het oor zitten Hevig bloedeaid werd de getroffene naar het tegenover de Passage gelegen ziekeoiniis geleid waar men er in slaagde den kogel te verwijderen In aanvaring met een onderzeeër Schipper J F te Goedereede is Maandagmiddag even JMiitengaats in in aanvaring geweest met een vermoedelijk Duitsche onderzeeër Kr is eenige schade aan de boeg van de blazer toegebracht echter niet van dien aard of de blazer kon de haven van Goedereede nog bereiken Nadat de commaodant der duikboot d n schipper gevraagd had waar hij zioh ergens bevond koos hij weer spoedig zee Fokken Uen meldt uit Amsterdam In do eerste klasse van de H B S V m op de Keizersgracht is gisterenmiddag oen licht geval van pokken geconstateerd Dientengevolge zullen heden van gemeentewege voor zoover noodig aan die school inentingen plaats hebben terwijl de overige leerlingen der eerste klasse door den gezondheidsdienst gedurende 18 dagen in observatie znllen worden genomen en het onderwijs in die klasse niet doorgaat boeg van den treiler drou iu de uMtiiiufeaDer van het au ouMi bi wflftke YoUi De Nederiandsche bemanndne wist tijdelijke ber8ti liii eii aan te bre i on waardoor de Wbttbo het tK p op aleeptoow kou namen maar de Humber waax het op strand u egeaot l e Besta aer beboort aan de Mi StoooMcbip B tevaer l h van Ommerea te Rocterdaan i het sohip uieet 1044 ton bruto en i io 1 79 te HuO derlaod g bonwd Red Van lii is men geneigd aftn r ciil innke het onderv1t ten deel e toe te geven maar in de QMindwet reügert men bet eenlg we begtoM tot uitdnAking te breoigen lerwt men omg eard van ons verg of aUbans vraagt dat wij in de Qrouiwet zelve het 000 stuitende beggnHi der tegenpartij to volle uitilrukking zullen doen komen Er to dan ook geen quaestle vaa dat tover en weer gelijk zou Staan Zelf wil men voor zijn beginsel een abSoluten triomf in de GrondweA vastleggen Voor wat ons aangaat handhaaft men daarentegen in hoofdzaak nog zijn ai en begïnarf en geelt alteen in de Wtwerklng toe au dan nog wel op een wijze dat zulks na QroqdwaMwaslening tocb ynef tol allerlei beboMMlIng km leiden OeUJk slaat t dan ook vototrokt niet En al Wtjkt t dat er geen overwegend bezwaar itf om mee te g anmet de rêvisile van Art 192 op dewijze waamp wen dit plooiend ensohUtkend zal willen doorzatteu fciornlt volgt oog in t min t ndet datwe In zake Art 80 ona met handenen voeten gMbenden hebben over tegeven Zelb voor Art 192 Undt bet rappor dar comrolSBle niet De oritiek in de pers bljdeslen bus m la het parlement blijft vrij Nedeu lsoctoche StaataleeoineUe mimwer van tiaanclëu maakt 1 lat de aiSifttklulbiljeiten enoohalkiutprometuen welke op 1 Hei li lË tieiaaiuaur zi n voor ue daarin uiU geuirukle bwtragen kunnen woroen getioLigii Lot tftorting op de 4 4 p ta Uumoieening IVlb en wel ten kan tore van de Nederlandsche bank te AmalerdBin ten kantore van alle betaatmeoMem bebalve dien te Antaterdani en ten kantore vau db ouivan en der directe belaatlngen te Deventer Uappel Niime ea Tilbuirg luiactaede eu liSiden De aan de zooeven bedoelde cbatkkMIbiUetlien gehechte renteeoupou siülen Ie gttkjker tijd kunnen worden erzilverdl 1 i U dnt deaohatkistbiljetleneaiKliatkidlprüiaeaeen welke op 8 Aiei i betaalbaar lata roede van den l ten Mei 1716 al stouder rent verreiceniug dufl voor de daarin uitipedrukte bedragen kunnen worden geberógd tot storting op de i püla Staataleening 1916 en wel op alle hiieiri ovea onder 1 genoemde kantoren De aan deze Aibatkiatbilielten geliieuhte rentaooupontf zullen te geli ker tijd voor hun volle bedrag kunnen veraUverd worden IU dtitdesahatkiStbiljettenensduttki ronweiBen vervallende iWt 8 Mei 191ti niet 9conteering van de hoof Bom voor zooveel éo büjetton betreft van den balfjaao Uik uhen rontetemd tegen een reibtevoot van 4 pCt kunnraf gebozipl worden lot tonöng op de 41 pCts leening l l i doeh lütslulteiul indien de lAndtken daa rtoe worden aangeboden a bij de hootdbank van de Ne dBrlandsobe Haak te AmMeidam en fa op een der dagen van Maanr dag 1 tot eu met Zaterdag 6 Md 1916 aifet Laatste BericÈtten Aan htt Wettdgk Front PAHIJS 21 Maart Het oommun 1 qué van teravond laidt 1 In de Argoiin Jumdgnuiatwige 1 veohtan Aan dan Uak o v8r vau de Hui in de atnêk vu Italsaoonrt dnnrde liftfc krachtige bombardement I l voort De Doitaohera dorfden wegens 1 I het hevige attillerievaor der FransoEw 1 I geen aanval te ondernemen 1 I Elders ten westen van ds Maas bg 1 I tnssohenpoosen artiUerievntiT Een 1 Fransoh IsohteskadeT liet bommen 1 vallen op de atatiooB Don niT Mnue I en Aadan I LONDEN 21 Maart officieel De Ëfigelscben deden in den afgeloopen naoht een oaverkoetbsheo aanval op I de vyandeljjke loaMravea wuurbj I oirca 20 v anden werden gedood 1 In den vroegen morgen deed de 1 v jand een aanval op een kleine post aan de Somme vaarin hij binnen1 drong dooh er wedw uit werd ver I dreven Eén Dmtsth officier werd I kt gsgevangen gemaakt terwyi twee I Daitachere werden gedood I De glag bii Vordunj 1 Volgens ibert lten uit Pari d 21 Maart werd d aanval tuaiofaen 1 Viiux en Danilrtup door 40000 man vuil de beste troepen uitgevoerd na een urenlang 1 an bai d ment De Dttitstdien werden na een verwoed vuur met meer dan 10000 nmn iiun verliezen terugslagen Vnn de Fransdhs tot aan de Duitwihe stellingen liglgen de lijken van I uitS ihe soldaten opgt stapeld Ue correspoIjdeDt tka deVosrtSoheZeilung op het Westelijk oorlrfPMj iKwl seint over de gevechiteu biJSVerdun De oorlog i vnn Verdun is ge i io U houwerH hÜ is de hel X a t lBi ht e Jeb haiii lnbethart bel ti kunnen efu v i draigen Nionsaiwl kan Slormiuopen yvw slden met prikkeldraad idoot h yuiBsen voetangels eji woll ii Jen ftHgen snelvuurkanonnén e nmmm e l weren Aan dien stcfrmend trdep 1 ntoet dood vooi4 aatt dood I schrik en verwoestln 1 Met de vefttedlgingstaliididelen nam 1 ook de rnBcht der vernietiging toe 1 Zoo kreeg de oorlog zijneteg nwoorI dige gedaante Dat is geen oorlog 1 meer geen wcrStel en rijden van mensohen Dat is sn nabuurevens1 nïent een woed n van oniGketenidte ktaobten der elamerite Deae oorlog Ml hel eerste en het laatste Hij kenit niet de primitieve wapenen van den 1 gmnwen voortijd Vuist en tandsn en laat met de geraffineerde Strijd middelen Jar modem tcohnlek die I schrtkbeeldeat van toekomMtige oorI log n voorzien in welke hetddiieI ten misschien verouderd engai laimr I men en eleetriscbe stroom zi plaats I geheel en al zullen hebben ingenoI men I Hel is geen niindarwaar B tegenr I stander Hen wij vtfor ona hebben i I aan manschappen ea materiaal I met uitzenderiug van Se g n otSte ksI libeiï d 42 C M i niet zirakkerIdan wij I Geen miihlel ven moderne gerafflI necrde oorlo toChniek is den Franr I nxibpa vreemd Geen middel en geen I legeiuniddet Zoo wsgien ten Slotte I alle yerfijningen der techniek wede 1I zijds teflon elkaar op en eindelijk II stjaat weder man tegen man I I Au het OottdUk Front 1 r BEEÜJN 21 Maart part De j I bladen bevatten het volgende oilt1I leend aan het bericht van den oor1logscorrespondent aas het Oostelijk 1 front bij het leger van Von Hinden barg Zooals te vervachten waa heb ben de Russen bji £ et vorderen derlDoitaohera vooi Vwdm een aanval jgewaagd op een bieed nSntdeel der 1 legers van Hindenborg Op 16 Maart I zonden de Fransohen hnn 27e divisie 1 in het vanr en den 17en begon de 1 RosaiMshe artillerie zich in te sohieteovanaf bet Drrsdiary meer tot bet Zn 1 den van het Wisaniew meer 1 Behalve bnnne bondgenooCen tebnlpt komwt wilde d BmwB hsanestellingen verbeteren Ch de mem epunten nameiyk zijn de HoBsiscbeloopgraven dieper gelegen dan deDnitscbe snodat men bet er bezwaarlijk kan nifbonden wanneer de dooi ionrit j Stadsnieuws GOUDA 22 Maart 1916 1 VEROADKaiNa VAN denGemeentrka dI op Vrijdag 24 Maart 191Ö des namiddags half twee uur I Aan de orde De rekening over 1916 van de iKamer van Koophandel en Fa1 brieken 1 De suppletoire begrooting voor I lÖiö van het Veraenigd Wees en 1 AelemoosonierBhuis 1 3 Het voorstel to6 herziening van 1 het uitbreidingsplan voor het stadsgedeelte tusschen Krugerlaan fen Fluwcielen Singel 1 4 Het voorstel tot wijziging der 1 Verordening op het beheer der 1 lichtfabrieken I B Het voorstel tot goedkeuring der rekeningen van de gemeente 1 lichtfabrieken over 1915 en tot 1 het in verband daarmede wijzigen 1 van de gemeente begrooting voor 1 1916 Het voorstel tot regeling der ge 1 legenheid tot aanplakken I Het voorstel tot het verleenen v n 1 een Subsidie ten behoeve van de 1 te houden tentoonstelling op gemeentelijk financieel gebied Het voorstel tot uitbreiding derwoning van den Sluiswachter v nhet Moordrechtsohe Verlaat Het voorstel tot ontbinding vaneen huurcontract met iïL Steensma Het voorstel tot verlenging derVerzekering tegen brandschadevan de eigendommen der gemeenteen der gasfabriek Het voorstel tot verkoop van ibouwterreinen in het Van Bergen IJzendoornpark Het voorstel tot wijziging der gemeentebegpooting voor 1916 in verband met de melk voorziening 13 De verzoeken om ontheffing vanschoolgeld op de Bargersoholen dibnst 1915 16 De kiezeralijet 1914 917 Op de Kiezerali t van kmohtge woinlon den 15 Mei 1914 en welke van iBaoht blijft tot den 15 Mei 1917 zullen l iO namen van kiozone worden afgevoerd terwijl 320 namen van kiezovi aan die lijst auUeu wojden fo i voegi ll Kantongereoht Strafzitting van 22 Maart In de heden geJiou4on Urafzittlug van het kautonigereoht werd geëaaoht te ii L v d P alhier wegens I h plaat nioraen in een damoö ooupé 1 van den trein f 0 50 8 iibö 1 d h N de J wegens fietsen zonder licht f boete aubö 3 d iJitdpraak 5 April a ö In alk overige zaken werd verHlek verieonid Boskoop Auto dienst Boskoop Leiden De autodienst Vooruit welke gedurende de wintermaanden tijdelijk was gestaakt zal half April wedfer gaan rgden uitsluitend tusschen Boskoop en Leiden driemaal daags heen en terug Nieuwerkerk a d IJsel In het café van den heer P Luijtjes hield de afdeeling Nieuwerkerk a d IJsel Capelle a d IJsel en Omstreken der Hollandsche Maatschappg van Landbouw gisteravond een vergadering welke door 45 leden en eenige belangstellenden werd bijgewoond De voorzitter de heer A C Koolmees deelde bij de opening mede dat 2 leden hadden bedankt en 1 wasj Ryvielkaarten Ingaande 1 April zal de pr i van de rijwiolkaarten op de tation der H IJ S M worden verhoogd van f 0 20 op f 0 30 Er znllen echter ooaponboekjes worden verkrjgbaar gesteld van tien ftuk tegen f 2 Men meldt uit Breda d d gisteren aan d Mab Door de Hollandsche grenswacht teStriibeek onder Ginneken is hedenmorgen doodgeschoten zekere J H uit Frinsenhagi die zeep wilde smokkelen H laat een vronw na met 9 kinderen Zyn broer ward bg deze gelegenbeid aangesoboten doch wist te ont kW Te fnrmeiend Formerend jiet den aaogrenzenden ZniderpoMec thans van het overtollige vater hevryd sohrfjft meA aan hetHbl Wel f aalt nog de machine dooh dit dièat om de lander en op laag waterpeil ta biengen Het gras dat eerst nog groen zag toen bet boven water kwam nam spoedig een bruine klenr aan en zal door het zonlicht weldra ten doode gedoemd zijn üit desknndige bron vernamen ve dat een flinke hoeveelheid kunstmest en bovenal regen alles rel terecht zal kunnen brengen De kistdammen in en om Formerend zgn thans verbazend sterk Indien bij eventueel hoog water de wegen onder de kistdammen door dan geweldigen drnk niet wedw irorden ondermijnd zooals onlangs geschiedde b1 de fabriek Hollandia dan is voor de stad het gevaar geweken De waterstand is in de laatste dagen verbazende laag De peilsohaal aan de groote schutsluis toekende gistermiddag van Schermerboezem 52 minns A F en voor Waterland 48 mioas A F De kleine slois spuit uog steeds dag en naoht in Schermerboezem Gistermorgen is een dniker aangekomen om den toestand der slnisdenren te onderzoeken om de later soo noodig te kunnen Bohutten Wat de wegen betreft deze hebben door den geweldigen waterdmk en de hooge golven heel wat geleden Op vele plaatsen bevinden cicu daarin Saten van een paar metera diepte Er omen handen tekort om alles weder in normalen toestand te brengen Het gemeentebestnnr komt lot toe voor X waarop het de ingezetenen in opzichten tegemoet komt Bijden laatsten hoogen watervloed namelgk liepen alle regenbakken in het overstroomde gedeelte vol met zeewater waardoor het drinkwater totaal werd bedorven Het het oog nu op den komenden regentnd laat het gemeentebettusr de bakken kosteloos leegpompen door middel van de atoomspuit dooh daarna sgn de eigenaars rarpUoht daie geheel te Reinigen en daarna te doen ontsmetten met kalkmelk Zoo ook mbgen de overstroomde woningen niet eerder bewoond worden dan nadat y eenigen tgd z n droocf gestookt en vervolgens sgn gereinigd terwyi de vloeren mede m t kalkmelk moeten orden ontsmet Drofcvig Dlnsdagmougen om kwartier na ZHWen Werden brandweer en politie gewoarSfftiiuwd voor eou drama dal ziili in een der huizAi van de Nicotaas Beetsslraat te Amsteid m afspeelde Een jongeman van ongeveer 25 jaren zekere J L die met zijn moeder ëomenwoonid © en eerst zes weken uit hol kramk inulgeiigestioht ontjagen was had een 4klaps weer een aanval gekregen Mert hercuHsk he kracht nam de ongelukkige de piano op en wierp die In don andoren hoek der kamer sohildarijern aloeien de lamp ja zelfs een canapé werden door den jongen man door de raineii op stiraat geworpen De gasmeter werd dkwr hom van haar plaats gerukt Viif stevige brandwaohtfi hadden de grootste moeüe d krankzinnige vast te houden een huiiner beet hij in dte hand zoodat de man zioh in het WllhelnilnagastJMji moest laten behandelen De kamer zag er ontopnbaar uit $ een voorwerp of het was vernield Op straat lagen de stukkeni d oor elkaar Ten otte kalmeerde dje jongeman zat stil vcfltr zich heen te Ifldhen tol de Geneeskundige Dienst hem op een brancard vaelsnoardte en naar de zenuwpaliënttenafdeeling van het Wilhelminagasthuie bracht I Het voorval maakte diepen indruk op de buren Verplaatsing Dnitsobe ConsulaatGeneraal Naar de N Arnh Ct meldt worden de bureaux van het Dnitsobe Consulaat te Amsterdam naar Arnhem overgebracht en ia voor dat doel bereids aangekocht het perceel Steenstraat hoek de Wetstraat MARKTBEHICHIEN Veiling vim 21 Maart op ite lloutnMuisgracht Iialollen p pd 7 1 cU Boeren kool p 100 st f 1 8 5 f 2 05 ld p mand a lH ct Savoye Kool p st 5 ct Groene Kool p st 1 2 et Kroten p 100 pd f 1 70 18 35 WoiIdlen p 100 boS f 10 50 til id p pd VA ia et Prei p 10 bos 9 85 ct Rabarber p bos iy k RiuWfi p Ifl Ikw 55 5 ot Kropsla p KW f 1 JO f 7 75 Sjiinnzle ji nianlte lO n 40 cl ld p mand fü Wfl 15 ld p 100 pd f 7 30f il W Knolseldwlj p bos 19 ct ld p Kt 2K 5 ct Sel ei ij p 10 bos IH 40 ct PetorSslIe p 10 bos 24 40 ct Kipoloren p lÜO lq 25 f7 Railpstoli n 1 10 hos 17 20 ct Amsterdomsï he vceinai t 22 Maart Aanvoer H47 vette kalveren 402 nuchtere kalveren 15 vette varkens Pl ijzen Vette kalveren Ie kw f l S f 1 10 2e kW f 1 25 3Bk f 1 10 p K G nuchtere kalveren f Pi f22 p t vette Tfarkens g en hHmïel Kaamtiarkt WOKRDEN 13 Maait Aingevoerf fl partyen Goudtche kaas n soort f73 f 7 id zwaardere f73 f 73 id te aoort f69 f 73 id met Rijkamerk f 75 f tftet conditie Allea per go K U Handel matig UiVlUiiUiiHliUtii U tiUÜOA I üiUpi akau vau ii Muit UUi 1 U b te PoWbroek l lU iuiW 10 it wegeiui botür met te wüiaiig vet 1 jifhalte teu verkoop aaiiweai p öb 1 i u J K te Eeeuwijk t 0 50 9ub 1 1 4 m t vwbeurdverklaring van leii 1 iiibeaiaggenomen maat wegend maten I 1 uorliaiidwi hebbea niet voorzisa van 1 liet vereiaühte atainpelmerk P J S I te Japotto op li JJ i IB I a aub tl i m 1 d wegens in de Wosvaart I ioöBt n op and j e Jan daarvoor aan I gowezen plaatafta IJ vaa IJ te Moordiechit f 6 B b 10 d wegeHls I tiet gebruik vau den openbaren vrog I büleinmeren L J J te Uouda 2 I m f 20 Buihg 2 ra 10 d wiagen oventreding der veillgIheidarWBt C V E te Gouda f 3 subs 4 ë wegciw kiu benedlen 13 jaar laten x beidien H v D M le B H v II P V S allen te Beewwljk f 0 50 ataba 1 i en E de B te Keonwi 2 m f 0 50 mba 2 m 1 d wegene maten voorhan len höbben niet voorzien van het vere chte tompolnwrk J v O W C V A J V 0 J v O allen te Reenwijk en U C V S te Oomlla f 2 Hubs 2 d wegen V nacht fietsen zonder lioht J v W te Zagrwaart f 1 50 ftub 3 d weg is zitten op zijn hondterakar W v ï H te I üouda f 1 irtibfl 1 d wegens tietI n over de Doelebru P H A W V d G bedden te GouAi f 0 30 mibö 1 A wegenfl rijd n over het klinkerpad i H A v d v wooiiI plaailS ombeJtend f 2 ibe 2 A wej i enö te Goudfl veiUea zonder verI Kunnin J R te Gouda f 2 ib3 I 2 wfkeii tudhtadhool en D A O te I Gouda bevel tot teruggaaf a d I ouders wegen spelen met geld J M K Ie Doesburg 5 sub 10 d I wegens in dronkenschap de orde voretoren C P A L C d W A K A T te Ouderkerk a d 1 IJSel en A C v D Ie Oouderak 1 ied r f 5 t abs 10 d wegens nadi loHik burengerucht E v B te Gonda f 20 rnibs 20 d mat bmral tilt teruggaaf van het register vngmë al winkelhoudiend opkooper geen Jianteekening houdten van alle door hem geboekte gfledteren P K te Gouda fi maanden voorwaard elijke tnnhtsöhool onder proeftijd van 15 maanden P J B en A de H te Gouda I B te Oudewater f S Sub li d J V te Rotterdtoi f 1 Sub 2 d W V te Moordrecht f 1 flubs 1 d J V V woonpl onbekend f3 ihs 6 d allen wegens openbare lronken lhap G C v N te Leiden Vrijspraak wegens Gouweragjiement De 39 i rigte W T huisvrouw van E H B te Krimpen a d IJsel hail op 9 Föbriiari twiat gekregen m t de vrou w van haar neef 3 T en zou d bze met een stok aathaiiis iwi een hard voorweip eenige f lagon op het hooM on hot lichaam heb yen gegeven Bokl verklaarde dat er rusuo ontaliuin waa nailat er tevoren iotö voor fi evallen wa tuee chen een kind van hekl en een van haar aangetrouwde liiqJti t Gealagcn zou bekl evenwel niet heibbeni Getuige E W huievrouw van J T verklaarde dat bekl met haar zoontje eerst op de werf voor haar woninft gekomen waren en haa uitgeaicholdlen hadiden Getuige had te nigiseöoholden en toen wae het tot alaan geicamen Eerst op de werf on laier op d on openbare weg ée Kokerfltraat had getuige agen nnet oen f4tok op dten rug gekregen Twee getuigen beivefftigden het laatffte éed van deze verklaring Nadat nog twee getuigen h décharge waren géhoord eiawhte het O M f 15 boete subs 15 dag en heohtenif ter zake van mis handeling iMr J O de Kat J A zn zette uiteen hoe bekl tot het feit gekomen zou aijn imtóen men al kon aannemen dat het had plaats gehad De oinwHandGtettilodien in aaranörik iBig nemende nieende ver 1ediigor dat heikl met een zeer lichte geldlboete voldfiendte geabrafit zou zi n Het BelgUch Atheniuni teAmarafoort Te A cSfoort la het vorig jaar een AtSanium opgwicht voor Uelgisohe leerlingen waar hel progra w d van deze onderwi iulohllngen in Bdgtë De l nrai worden gegievan door 14 leeraretiv w o twee ptroïeetaoren der Leuvoiwohe UndverSitait Dr Michotle n Antoine Tot op ho lieii waren er 70 leerlingen on 15 volwassen toehoorders welke den oiirsu NoderlannlBohe en Bugelatóhe taal volgen Thans la een internaai gesti t voor leerlingen van edderS Uit het vauohtollngaiikaanp Uden sljn ar reads 10 geplaatat erwljl er nog G uit Nunsjpoet eu Ede worden varwadht De ragearlng betaalt 70 cent per dag on per leerling De financieele voonsianlng is verder in handen van het vluohtelingenr c6niltè te Amersfoort Het Internaat staat onder directie van Dr Dubois leeraar aan het athenlum Rechtzaken Voor die Hotterdamacho KeohtbaiUt werd eren behamtetó de zaak tegen dien 53 iarii en tecJinieker P B te Wa Winxveen die had zich op 5 Febriuiri boo gteaaaakt op den 14jftrigen jongen W vaa Tilburg die één van B kinderen een klap had gegeveow Hij zou dien jongen habbed aangegrepen en hem herliftal elljk te h t hoofd hebben geslagen oï go mpt waardJoor van Tilburg pijnljik WroHen n Woedend verwond mw Bflkl fgal toe den joaigon geölagen te h fWpn ontkende hem op of tegen h t hoofd te hebben geatoropt h5 zon Van Tilburg saechitfl een pak voor zijn broek höbben gogaven Getuige Vau Tilburg venklaarde dat bekl ham in tgéheei niet geslagen maar geötompt had De jongen zou vepöoheiden atomipen t en het achterhoofd en één op het rechteroog giekregen hebben waardloor bet bloed uit het ooglid wae ge rongien De tweede getuige had bekl wel van uit de verie zien abompen of laan maar kon nle zeggen waar bekl Van TiHbuo g gtiraakt had Dokter J Bnito Slot had Van Tilburg behandeld en verklaarde dht krachtige storapen ém jongen aan h achterhoofd en het reohteroog moesten hebben geraakt Het O M ea ohte wegene mjahandWing 10 dagen gevangendaatr f B kl had liever een geldboetp De niet vairtAenwi bekl J v O had op 17 Februoii in de refltauratiewMbtkanwr van het station te Gouda de opde verstoord Hij zou dron PoBtkanloor Oouda Lgat van de in de Ie belft der maand Maart verzonden onbestelbare brieven en briefkaarten waarvan de afzendera onbekend zgn Naoien der Flaataw van teadrewMfdeu bestemming 1 Binnenland Brieven Bink J ten Rdam Coen Diséré de Overslag Dort Kraan van Waddinxveen Dorst Mejnffr Haastrecht aias Tam M H v d Rdam Ngs F de Nga Gouda Briefkaarten Biiis Wed Utrecht Ede Bika Rdam Nieme er Ad m Zanten Mej Joh v Enschede 1 zonder adres De Rechtbank te Rotterdam heeft triwieren veroordeeld A K 18 jaar rijkne t I C M A H en P G S de drie laat trtont nllcn 15 jaar en zonder beroep f allen te Gowla wegene dtief tal door moer dan twee vereenigde persVinen fweomaa gepleegd van eenige stuk ken zinken afvoerbuis den eerste tot 4 tien tingen geivangeaiifleïraf de anderen iotler tot één maand tuchfechnol P C V d L 19 jaar en J K f 24 jaar PocldSvifft b werkman ite Gouda wegiens diefstal door twee j vereenigde peröonen voor den tweedebij herhaling van ongeveer 300 K G parafino t ot reep twee en drie matuiidien gevangeni wtraf r M 8 37 jaar koopmani te Rot terdanr residiviÉt wegentf beling go pleegd at voortgezette handeling en bij herhaling vdn een hoeveelh ïd parafine tot drie jaar gevangeniflStrflf r I N R Crt 1 Telegrafisch Weerbericht van bet Kaninklfjk Meteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 766 6 te Haparanda Laagste barometerstand beneden 745 te Ooat Duitschland Verwachting tot den volgenden dag Matige Noordelgke Oostelijke wind meeat zwaar bewolkt wellicht nog regen of sneeawbniSn iets zachter overdag Oase geïllustreerde Weekbladeo ITcl joa o numimer van H e t L even bevat naast foto s van dm ir ruÜrijg eenige kieken van de Tubanlia en van de geredden die teAmsterdam aankwamen erai artikelmet foto s over den gedaelLtenleEerKrepa en sjljn doehler verder kleinLeventjes en de roman bt voag ol de Stopnwog ft DSnanst Naar de N R Ct verneemt zoa J0 heer Henri Poolman met het aaii staande Bsizoen niet meer tot h nieuwe Rotterdamsch TooneeIge i schap hooren OMennoTg n vlMe de heer A J H naOcelur t Itotterdun in het giHide b gtoael otel uilgangi nnt o ric vau de GrouAwet zij neutralen staat ter wereld hoof vtwaamduintijk aalts voor de Va eeuigde malen het geval wordt goueel anders Indian een gntf oeuiraien zioh aaneei nit en gameeaw ha ipelijk Mi Uwttschland la de lires treem ter verdediging van de rechten der neutraleD die als umi biJ de pakken neer blijft zitten alelitg vertrapt en vertreden eaillen ojïlea Bij het baoordeeian v a Duit i land s houding beroef eu wiJ ons om begilf eli Ke redenen slet gaaj n op de l ngelsohe pers Maar wat de Westroinsier üazeOe oveir het nut van aaueenMulting dar neuttalen zeide is volkomen juist 4 e kleine naties aldus he £ngelHohe blad hebben elk afzon rd rli k geen macht nnair varoanigd en Ju samenwerking met Noord Amerika zoudea ze een kracht vor nien die de aietkste oorlogivoeren Oe met zou durven vounbi ien We 4iebben Duulschiand zich reed zien kronkelen ten eindé de V ËJ te ba letten ziet bij ziju vijanden lefoe gen Het zou zich wel tweemaal bedanken alvorens het de handala ooycol van de vereenigde neutralen uiiUokte Gemengde Berichten De Weetm Gaz brengt vooral DuUsohlaoé s belang naar voren om ak het na den oorlog ua r alzfltgiameden zoekt zioh miet in de neutrale malen do deur voor den neus te zien diehtgeworpöu uit weerwraak voor het tijdene deh aork van Duitedie zijde ondervonden leed en dit is zeker voor onzen üostalijien buurman een zaak van het uiterste bolang Dot vooruitziende Duitschers dU zeer wel insien en dat zij daarbij vooral het oog hebben op Noord en Zuid Amerika bleek dezer dagen nog uit hetgeen bekend werd omtrent het advies van Ballin dtoi directeur der ilanilburg AnieTikalIjn aan den keizer Die uitnamonde zakenman vond daarin voldoende aanleiding om bij den oppersten chef aan te dringen op ver aoh ijig van den dUikbooten oorlog op t oogenblik dat Von Tirpltz iiiog in fun otie was Maar b alve dat belang is ervooir Duilaühland nog een ander bijbelrokken Van bijna olie kantondoor sMjii vijanden ingealoten en alloen i g eenigen toevoer ontvangenduit de aangrenzendie of naibij gelegen neutrale staten heeft hotniet alleen met het oog op de t o ekoml t maar ook op het heden alle reden om zloh deze niet totvij andlen te maken PiTof van Hamel drong reecto in f de AmStardlanHner aan op het na men van retomle maatregeien Ook de Niauwe Ct werpt l roTsr wn bttllotjc op Naast een gozoraenlijkc prolostactle van de onzljdügoiii waarnaar velen reeds zoo lang ver langend hebben lütgeeicni bflaeelt zij de tfl assing aan van vreedOTmo ropreSSalUes binnen de grons vau het erkende reoht wel te verslaan EngeWohe tiraw s g luic uldeerd De London Gaz publiceert de namen van elf Engotoohe Hrma s die geliquideerd zullen worden daar zij relaties niel den vi nd onderhouden Onder daze firma s behoort ook de Continental TVre and Knbber Con pan r QrootBritaimië Dergelijke maatregelen zullen eohter ongetwijfeld nog van te meer betoekenis zijn Indien dkjor een groep neutralen gezamenlijk woixleu toegepast Reeds een bedreiging daarmede zou DudtdcSiland tot het inaioht kunnen hrengeni dftt het In zake den onderzee ootrlog eieren voor zijn geld te kiezen heeft Welk oen Indruk zou een geaneensdhAippeli e aankondiging van het afsiiijfcn v n allen uitVoor naar I uiti9Chl4nd vanwege Nederland Denenwifl n Zwed i en Noorwegen ikiet maken I Grondwetsherziening De Stand ard SoMjIt over de ondorwi waHie en de grondwetsherziening Zelfs Art 192 zal on varmoadelijk nog op verre na niet brengen wat oen strikte eisch van recht en ook zuivere uitwerking van ons beginsel zou ei chevi Het vrije onder wijs regel het openbaar niet anders dan uitzondering of aanvulling verkrijgt menhoogstwaarschijalijk nog Volstrekt niet En hierbij komt van zelf de tweede bedenking hiailn beslaande dat geen artikel 192 d volle uitwerking van de gedachte kan geven en dat daiaroni de Conitntaile gelijk reeds verluidde aan haar ConceptGirond woiflartikel een ConaaptLagerondBr wljswet zal toevoegen vergezeld nog van andere onoepten om een duidelijk denkbeeld te gev i van den toestand inzake Lager Onderwijs gelijk men zich voorstelt dat ie na loop d uGroodwetsrevbtie zal kunnen wordsn Ook In dit opzicht kan aaneensluiting niet anders dan nuttig werken TJlt d e g ers Aaneeusl u 1 1 1 ug der Neutralen Het Vad iArijft Do meening dat een gemeenocihappelijk optreden der belangbebbend neutrale Mogendheden voor d bedreigde heopvaart in de bestaand omatandlghedett van giroot wil zou kuuien zijn begint tot onae voldoening ve d te winnen Er is nog iets ergere d u zwak te z Uut dat is zi tfa zwak te gevoelen Maar nog erger Is het zioh zwak te t o o n e n en tot de jaofinaiil gBte verA liiJnSel i dnarvan biAoort bij de pakken neer te iltten een stemnilng die in enkels bladen tot uiting komt De Oouceptwet die het nieuwe voo ratel vergezelt moge ons geen oogenblik Of tdwoaWpooi leWen Dooh ook al mocht t zijn dat ar nog andere nHn gewensohte plooien in het rapport zaten we zien niet In waarom we het voordeel dbt het biedt niet aanvaarden souden mits en hierop legge dk onaer leed vollen nadruk mits de quaestle niet als afgedaan worde beiriobouwd zoolang bet een £ en van die uitingen Is de verzuK Hng van het R K 3uis ge 8ia dat wtj in leder geval het kind van de rekening zullen zijn maohteloos en rechtelo aM wlJ staan tegenover een onwettig optreden waaraan zioh de brutaliteit der ontkenning paart WIJ zooden het betreuren aid die i eo mlng zich van een groot deel d r Nedarlamteohe pers meester maakte Want al ia het waar dat wij in militair opzii t niet opgewassen zijn tegen een raus ato Duit laad en dat dit geldt voor lederen Den 18en begonnen de aanvallen 1 Op enkele pnnten ten Noorden van Poatawy trachten sterke vijandelüke 1 afdeelingen bg het aanbreken van den I dag aan te vallen zonder voorberei I ding door artillerie maar werden ter1 stond temnggeslagen Twee nren later 1 opende de Euaaisohe artillerie het vaar I hetwelk vooral hevig was ten Zuiden I van het Wiaanieow meer en ten Noorden van Postawy Aldaar vielen op I een smal frontdeel eenige dnizen en I granaten De oitwerking van het 1 trpmmelvanr was echter gering zoodat I de vervolgen tot den storm over1 gaande Rosaisobe troepen in een ver1 nietigend infanterie en maolünsge1 weervnor kwamen Bg boopeu vielen de aanvallera die pergena de Duitsche versperrmgen koi en bereiken ofacboon zg de onu tot op 80 Meter naderden Ten Zoiden van het Naroai meer alleen waar de Duitsche linie flankeerend I vaar kon afgeven telde men 8000 lyken Hier waren de aanvallen gedurende den geheelen dag herhaald geworden terwgl bg Postawy na den hoofdaanval geen verdere ernstige poging gedaan werd In den nacht van den 18en was bet rustig ofschoon bet sohgnt dat de Russen hunne aanvalspogingen niet hebbeu opgegeven m Aan het ItaliMuscbe Front ROME 21 Maart Officieel Aan bet front van Rovereto tot de hoogten van Qórz zette de vgand met veel veripiUing van miuuUe zyn groot opgezette acties tegen onze meeat vooruitgeschoven stellingen voort hetgeen slechts tot resultaat bad een zeer geringe vordering van de infanterie Al deie aanvallen werden gisteren afgeslagen i eer kraotatige artUleriegeveohtenop veraoheidene punten vanhetfront vooinamelgk In hetr Pleazobekl eurondom RavUuaa Waar de vgand erin slaagde enkele voorgeachoven loopgraven binnen te dringen I waaruit hg echter door een hevigen I tegenaanval onmiddellgk weder werd I verdreven 1 4 uitsofalaiA eu Amerika 1 i W V01tK 21 Maait Aan del bveimig l üMt wordt mt WaahiigIurn geseincl Do lti Ksk nsctier Von i iethuuinn UoUweg heelt oulan j den 1 Aroerikaanschen geaant Uerard ver I i cM niet met vacantio uit Berlijn te VCTtrekken flij deelde heim de voor I waarüea mede waarop DnliMOhland I berëd den oorlog beotedigen Waanoe o u behooren het terugtrokken tut liolgié eu een schodevurgtie1 itiug Voor l rankrljk 1 I bethmann llollw gal in hot algemeen den wensoh te kennen terugte keeron tot den toestand van vó6rden oorlog Hij verzodht nietdegoeü © lliensten van de Vereeudgdo Staten laaar Gerard was van meeiiing dat met het gesprek toch beoogdwerd om hem te polsen UbM VredMgarucbten I Uit New York wordt d d 21 Maart 1 gemeld De correspondent van deMew York Post te Wesbiugtou verklaart IM Daltsohland tracht vred te sluiten De Duitscfae Rogeering maakt de Vereenigde Slaten bekend datSn t o bl het begin der oiuterhandWingen diensten kan bewijzen Vier dagen 1 geleden ontbood Von Bethman H II 1 I weg den Amerikaanschsn gezant te I Berlijn en besprak met hem bijna één 1 I uur de mogeli hedeu om den vrede I in Europa te herfAellen Hij ried I I Gerard die zijn vacanlie teg noot I I zag aan DuitSchland niet te ve la 1 I ten waa rop Gerard te Washington 1 I kennis pt dbt hij blijven zou 1 I Bethmann Hollwe zeids dist I DuitScfaland zou willen medewerken 1 I om Uelgift te herstellen en zich daar I uit terug te trekken en t een si ade I loossteHflng zou traciiten te verkiij 1 gen maar dte teruggave der koloniüai I in Aliika zou verlangw 1 De torpedeering van de TufiantJa Volgens de Tlnies werd 0iii ren in de Oity de volgefnde meen ng bf roken en vond zij meer en meer geloof ineake de torpedeering van het Nederlandschc schip Tubantia Men meent dat lie Tubantia een bdan rijk bedrag aan boord had van In DuilSch baH zijnde Amerikaansche waanlón die voor Duitsi e rekeii ng in NewYork of In Zuid Amorika moesten wonden verkocht Nu i het i bekend mt de Engelsche marine bevel ontvangen heeft zulke waardei in Duitsch beait als contrabande te beschouwen zoo zij voor dit dod worden uitgevoerd I De eenige manier Voor DullSdhland om credieten to krijgen in het buitenland was nu de booten waarmee deize waerien vervoord worden te doen zinken Zij konden dan dupÜraten krijgen van de uilgagevan tukken aan de overzijde van de AtlantiB e Oceaan ter voldoening aan den I wensch voor erediet voor de eigeI naanl Deze meening wordt temeer I als waaischijnlijk beschouwd daar