Goudsche Courant, donderdag 23 maart 1916

54e Jaargang Donderdag 23 Maart 1910 L o 13045 T GOEDËWMGEN ZONEN GOUDA BOSKOOP beiasten zich zonder berekening van provisie of kosten met inschrijvingen tot het bekomen van schuldbekentenissen in de y STIHTSlEEIIIie lïlB Inschr Tingen worden dagelijks te hunnen kantore aangenomen alwaar inlichtingan gaarpe worden verstrekt Fieuwe Scliouwlïurg Sociëteit 0N8 GEN0E6EN Donderdag 23 Maart 1916 HET R0TTERDIIIII8CH TOOHEELOEZELSCHAP Directear Eduard Verkade Pireotenr Gtórant P D v n EQtdCil 12 en laatste Voorstelling in het Abonnement Vorstenscbool Drama In 5 bedrijven 6 Taf erealcn geheel opnienw omgewerkt en gemonteerd Aanvang 8 nar precies Entree voor H H Leden en hunne hüisgenooten f 1 75 per persoon Entree voor Niet Leden en vreemdelingen 12 25 per persoon Loge Stalle BaTcon Loting der te bespreken plaatsen op Woensdagavond 8 nar Entree voor de Galerij zoowel voor Leden als Niet Leden 40 cent per persoon Kaarten daarvoor zijn e bekomen en plaatsen te bespreken i 10 cent per plaats eitra Woensdag 22 Maart des namiddags van 2 4 nar aan de Sociëteit Alle entrée prnzen worden verhoogd met 6 o voor Auteursrechten Ha aOaap d ooratolUng artrakt M utra boot naar WaMinaa aaaea BMkoop an m axtra tral SehiH lio aa an luaaohaiillagandaplaataan Zeer mooie sollede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spieeels Schilderyen Tlieetafels Buffetten St lameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassetf SlaapkamCffcieubelen enz enz alles spotgoedkoop RuEbekleede Leerstoelen vanaff17 60 Stijlkast f20 Stflltafel f 9 60 Spiegels f 6 50 f 7 60 enz 20 MIISTIUTM Inmliiiiialillliiclil Ml RoHardam De Verklaring van aansprakelgkhwd van den kaasprodncent tegenover den kaashandelaar ïooals die is vastgesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren is in boekjes van 50 stuks i 25 cent en van 100 stuks i 50 cent voorhanden bg de DRUKKERU A BRfflRMAN ZOON MARKT 31 BH bestelling van minstens 600 Verklaringen ineens worden deie Eonder extra kosten met 6nna naam bedrukt De Oorlog AmM Watteiyk Front Het Franache comnuniquo van 22 Maart luidt T n Westen van ds H M had een zeer levendig ariillerte duet plaata in d treek vaaMalancourt e hoogte 304 Het waa vooral hevig op den heuvel van Hau mrt 9 wMÜngBroai rB 6 Openbare Vericooping om contant geld op DINSDAO APRIL gm N 1016 des voormiddags f £ g oren aan de stal MfturUc Geig r de kastelein uit Het Rad déff Fortuin rookte zijn sigaar adhter do toonbank van de oogtmaciiijBli armoedig h rberg Hij zag er uit al iemand dde tevreden i met zljjn lot en gwn hoogeeiecihen Btelt aan het leven Zijne klanten die hem konden hielden hem voor een rijk ïV Ab wet van ts aa renten kon ab bij dRt wüde g r bad zeker zeer veM kuna i doen al hij ifewild had Doch hij wilde Yiwet blijven wat WJwae t hij la Het Rad der Fortuin woMufa WW het iMDi Beer gjoedge ft Een paar der gtooie iaT uit de iië iiiilgmiimweld waren iine vrimden do ft met geen enitelen had lijj zulke voo 4eelige zaken Sfeitan m t dea pdna Weinig oren na den oedendM IttJ UI ivKal Able wai n de jtt wwJen in den Merkeider van Het Rad der FolM TÜlig geborgen en BpMdiff m mim ébw vArtnMiwdehan opu isie d g nren hoaderQ van den Heer F H WEÜRMAN aan de Peperstraat te OOUDA ten overstaan van don te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN vAs den goheelen aan den Heer Wearman toebehoorenden StalhooderslmeÉris Bg biljetten breeder omschreven Daags te voren van 9 tot 5 uren afgennmmerd te lien Ba deae verkooping kan niets worden bggebraoht PLANTA Adverleerl io dit Blad 4tl STJUIT8 L0TERM t TU van f 1000 f 10 KL Trelddng v Woensdag22 Maart 9M2 6579 756 4891 10074 15452 Ftyien van i 20 Vit iürl ooa ö laua 152Ü 1913 1S S mi 1 2 WM MBl üBsa 3HliM 10437 10629 10803 10987 11368 1187C 1223U 12375 12685 12771 18050 13151 13222 13238 13425 13647 13824 14096 14320 14666 14959 15210 15511 15786 16160 16286 16436 10625 10739 10932 11279 11740 12218 12363 14662 14942 1519H 16423 15697 16110 18277 16411 17 54 130 161 169 234 255 Ml 36 390 436 Ó23 538 543 ööö 763 7Ö1 mi 68 912 1U75 1132 11B6 1219 1289 1836 1357 1412 1423 14V9 1628 1704 1741 1766 1841 2U41 2061 2091 2182 2185 2364 2379 2496 2536 2619 2803 2985 3017 3053 3092 3136 3172 3260 3319 3343 8350 3417 3439 3531 3519 3554 3568 3608 8684 3701 3719 3746 3759 3786 3792 3829 3838 8859 3900 3942 3980 4104 4115 4162 421U 4253 4267 4271 4380 4450 4463 4483 4613 4647 4764 4798 4945 4988 506 5072 5103 5112 5168 6160 5173 5215 5216 5229 5322 5338 5405 5473 5502 5554 5619 5640 87a2 5861 5868 5880 5927 6018 6033 6006 6119 6164 6187 6197 6222 6238 6297 6298 6354 6869 64t 5 6508 6524 6578 6616 6658 6683 6691 6753 6831 b§73 7029 7079 7111 7144 7145 7153 7176 7197 7215 7252 7295 7360 7362 7412 7415 7429 7611 7695 77ai 7872 7953 7975 8043 8049 8066 8072 8146 8180 8195 8203 8215 8236 8254 8332 8392 8402 8405 8415 8421 8453 8465 8467 8568 8666 8814 8817 9018 9200 9222 9 M4 9432 9469 9471 9542 9591 9593 9690 9696 9728 9791 9811 9858 9911 9962 10159 102338 10371 10447 10486 10492 10559 10646 10651 10689 IÜ679 10821 10829 10842 10848 11007 11098 11109 11204 11589 11628 11697 11728 11909 11918 12144 12158 12306 12318 12334 12351 12894 12445 12571 12682 12606 12689 12694 12709 12722 12763 12774 12840 12968 13012 13155 18172 13189 18198 13275 13806 13862 13888 184 3 18427 18444 18613 13684 18685 18656 13682 18711 18777 13780 13968 14029 14060 14068 14077 14103 14106 14110 14191 14291 14439 14445 14567 14636 14774 14833 14890 14904 14978 14982 16051 16117 UyiaO 16241 15866 16407 15588 15640 16660 1 6677 16883 Wtlfi 16045 16060 16167 16209 16211 16248 16296 18320 16335 16344 16498 16601 16513 16640 16663 16740 16745 16794 16S11 16826 16a53 16856 16861 16867 16884 16909 16931 17046 11068 17112 17135 17288 17240 17258 17348 17362 17490 17666 17578 17617 17888 17662 17690 17754 17844 17857 17887 17930 17963 17992 18031 18058 18077 18127 18145 18155 18196 18200 18203 18206 18221 18S42 18367 18370 18470 18487 18664 1866 18685 18756 18832 18904 18908 18923 18930 18977 19017 19024 19067 19087 19107 19168 19169 19241 19264 19304 19376 19880 19382 1 4S 0 19426 19467 19465 19487 19 646 19613 19650 197 19 19801 19820 19833 19836 19843 19879 198a9 19914 19920 19945 19961 19982 20077 20091 20188 20261 20848 20368 20405 20440 30462 20505 20514 20527 20548 20678 20676 20688 20748 20811 20919 20946 ie ki a We 2e li no 1927 m z 1987 No 15063 ro z 15065 Adverlentiën Verpleegster voor zenuw en ïiekenverpleging tall zioh diaponibal Zoster L GENESIS ReeuwIJk 8 DAN BETER alle soheerriemen is de SoheermesBoharper SUCCES waarmee ieder in enkele leconden zgn scheermes vl mBcherp maakt Prgs f 1 60 naar halten f 1 6IÖ Firma A QUANT Kleiweg Fijne Likeuren WUNJIIIDFOCKIIIK JUn tanlain VerkrilKbaar i Firma A DAM Kleiweg Oouda Tel 87 FirmaC SMITS ScKoenhaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lEDEREEIV Dienstaanbiedingeo hebben in de Croudsclie Courant tteeé MMceet MP Deir adverIrnijSfl kAsleo slc kls bij YoornitbeitliiiiE t 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitslnitend aan hetBureaa Eenvertrouwdadres voor het maken en stoffecren van MEUBELEN Is bij N HESSING Peperstraat 24 Oouda HeDWonlImoclilQp IIEBIIiilellii UIT HBT Magazijn van Vl RAVE SWAAYZOiMK M GOKINCHMM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vi t twee en een half en een Ned ons mot vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zioh tot de uitvoering van geëerde orders aan bevelend J C BUI voorheen J BEEEBAART Lz j de¥ed E Alter 69 Gedempte Grachl 260 DEM HAAG geeft de HOO iSTE WAAKDE voor Gedragen Heeren en DameskUeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar bmtea de stad aan huil te ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op NAAM en ADH BS IPMej deWed £ ALTEB 269 Ged Gracht 269 DEN HAAG Billijke prijzen prima materiaal Reparatie aan He meubelen 14 2 Maart Nieuwe Schouwburg 8 u 12e Ahotineroenlsvoorel Riïtttent T f M ii eftlgeiaelödiap 21 Mnart Snc de Réunie 8 uur Vereemging voor Vrouweiikieerecht X Maart R K Leeevereenlging 8 uur Tooneololub Thallaf 27 Maart 2 uur Bureau Bouw a Wouiiiftoezioht Ondciretan iniasie Armeneorg 31 Maart Soc de Réunie 8 Pro en conjtra vrouwenkieör Atd Gou Ned Bond V Vwenkieöreeht Electrische Dmkkery I A BRINKMAN ZOON Gouda 2ïTie U w s © ia d vearbesa tielolsucL vooa Verschijnt dagelijks êkê behalve ojn en Feestdagen JL PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Wem lk oco per post f Met Ocfltustreerd Zondagsblad Idem franco per post AbonAónenten worden dagelijts aa g nOi ieH lan ons PRUS IWBR ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewysnunimer f O U Elke regel meer 9 10 igelijl 1 de ïtiUT 3t b ante Agenten den Boekhandel en de Postkantoren By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee bankend Diensiaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruit i betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Xnterc 82 Uitjé Telsfoon Interc 82 vmn A BRIKEMAK EN 200H mummoÊaÊBaBKÊammmm BERICHT gCEi en iudien alle geallieerden dit evoneeitf zouden doen zou Duitacftiland getooleerd zijn verpletterd door de koeten van dan oorlog De DuitHohe financiere die den oorlog et mtiiieaL zouden hun hoop te niet acn gaan I ten wij one dus fa aatea niet met woorden doch met dadSQOp te treden De geruchten ovahp vrodesvoorwaar den door Duitecbland Ken Iteuter tele am uit Waflblng ton n eklt d d 22 Maart Vereobeideiie bla l e n publiceerden hedenmorgen artikelen waarin wend aangeduid linl Gerard zijn vae ntle bad uitgeHtelit in afwauhtdng van vredesivoortptetlen Wib n liet bekend makmi dat or geen grt nd voor deze gevolgtrekking btiHtond Het dtepartenient van Buitenlandtiohe Zaken deelde mede dat bet nóch een fonneei ntSch een Informeel verzoek van Duilstohland had gekregen int ihi Vereenigde Staten zouden o ptreden ale bemiLdidelaar of onderhandelingen zomt aanknoopen met andere mogendlieden Offticieetle autoriteiten gervea alsihun oordeel te keitnen dat ale eeavlgebeni lieljng in uitzicht was een dergeflijke algcffneene bekeiuUi dd bet welHlagen daarvan onwaanfcAiijrUijk zou maken I n B 61 g i ö onEor flpreiwcorrctfpondtaMft mdldt on i Bij het weriven van bottfiiicn dioor dto vliegers der geallieerden op de vUegerplaatfi bij Oatende worden naar Ik uit betrouwbare bnon vemewn zew DuitsWie v egBnaobin vemiald Ken lamif amw rtliteat dlc het Hamp bewaakte werd ïoor Kïherven van een Ixm getroffen en gedloodl Te Zee l rugK werd een Duititohe torpodoboot die denkelijk in geveicM gewwrit is met Engelwwhe tor edOjagers enwtig beiKhadlgd d ooT een amliBro Dfiiattaic o torpedoboot pgO bractit Aan boord bevonden iXch 1 iPotjiJien en 30 gowondiehi Ten Oo en van de Maaa vond een hevig bomibardenslent plaa4 in de streek van Vauit en Damloop In den toop van éen nacht kwam het lot geeneffiei actie van de iïrfanlerie Het Duitse be eonfinun qud van M Maart luidt Bij de opruiming vaii het alagiveld nè den aanval ten N O van Avocourt op den 20en Maart eai bij het verwijderen der Franache loopgMven buiten het boaohgeibi d tfteeg het aantak ongewonde gevangenen tot 58 officieren en 2914 inan I e airtlllerielgövechten op bade Maaeoevenf duurden roet een tijdertijka vermdwtering hevig voorts Hij Oberaept traditten de Franftchen nog ftsns hun verlies van 13 Maart te herrfteilen Met bloedlgie verliezen werd n de aanvalleral teruggeHiftgoni Drie Franj e vliegtuigen werden tem N van Verdtan In een lucto jevecht buiten niet gezonken ia maar da Theema is binnenffaaleept Op de plaiU ia na eên boei gelegd De twee mastui die aldaar boven water uitsteken moeten toebehooren aan een gesonken Btoomschió Ook de kapitein van het Maandag binnengekomen stoomaohip Serola verklaart dat het QaUoper Toanohip de Theems ia opgesleept Volgeni Eyc verklaringen soa het vuursdiip daar reeds eenige dagen liggen Wel heeft de kapitein een boei op de ligplaats van het vuorsohip aangetroneni dooh heeft niets bemerkt van de boven het water oitstekende mastea In DuitSchtand Naar de N R Crt meldt heerecftit in DuitMciUand ook gebrek aan zeep Daarom ie der huisvrouw de raaid gegeven alle overschotten van vet en olie op te m0len en zeiveazee te maken door dlaar loog bij te voegen Officieriua wordt nu 1q herimiietring gdu acdit dat dit niet giaat aangezien het gebruik van veCt Q en oliën voor de vervaardiglngi van eeep sedert 6 Jamiari verboden ld Daarvoor een bijzondere vergjunning van den rijMitanjelier noodig De bfultfvrouwen zullen du£i zoo heet hei verder goed doen hun reatjee aan een a0a fti ijek te verkoopen die v i II giMjÉHiitti bsefc Ktt seit benld n van zee itf reodlï Moromi niet geoorloofd midat dan de kot Obaro glycerine die men voor den munitleaaiuiAak hard noodlg heeft verloren gaat Voor h overige wordt de grootste udnigSirid bij het gcAxnlHt van zeep aanbevolen Vaatweok moet nJet met zeep onngewaaAchen worden maar met een Soda opioskilngt en voor de wadnih nw et men bij voorkeur het een of andere wo hpoeder gdbniiken De handedeoorlog Uit Londen wordt geroeid dat do eenite Minister van Aufltraliö Hughe gSriteren In de CarUori Club in de City tijdeiw een döjeuner waarbij ilajfour vopraat een krachtige rede heeft uitgesproken over de han lek politiek r Qealtieerden na den oorlog De hoop welke Duit landk koestert zoo zelde 0pr om na den oorlog de plaats wederom in te nemen dSe het vroeger in den Brltffchen handel bekleedde moet voor goed vemdotigd worden Indien GrootBrbtanni verklaarde van nu af aan besloten Ie zijn de Duit he invloedw In len Brttsichen handel te vemieti Maar ze i jn getituR t en zooals g Begd uit de vartè maakt Verdnn nn een t intacten inAlA Aan het OoflMitk Pront HIILtTIE lMehr9viii0n Bter en Alplwbetiioh ReguUr De BURGtBHOSBSTER dereetnerato 30UDA maaict bek iid dat het In chriJviogltfreigSBtw voor de HcAting 1917 met het taarust opgietmaakte al diebetri Hegidier geóaireaAe acèt dagen van ém 2 Maart tot ea mei den 31 Maart aa ter CTesneeitUefilearetarie voor een ieder ter leaiae li t Hü yéMgi er voorts óe aandacht op dat liiaaea ïesi ti hierboven vtfnnetd tfigeii clase regliditers bè wareli kupxKu wordini iogiebrelobt Uj dm Comtmieiaaritf der Koningin ia de l roviniQte 2e dat hcA beswaartfcihrift beboorIQk met redenen nuoet n oiakleéf en èo o ezegield papier lean wdtiden fte dat het bflzw anAiferéft cdg nhanddg mod i n ortdaötteekead docb dat onderteeécenin door een ander Cio n id tooK aieo zoo btj het aaraiEiirift eme b Ai orli e volmAoht wordt overgelegidi 4 dat Krt bezwaardcbriH tegen bfirtjB van ontvangst bij den Rurgiemenlter tér Gesneeniesecreitarie nioet woi ea ihig 0veró Se een betzrwaar dCu tt datni t voMbet aan de e dhen hierboven tMtaêi of ni t vordt ingeleverd btne Mn dan tt d en bi de autoriteit Ikierbovem r noRld gem gevolg kan hebben ï 6f dat hfll befvijaf van onbvangiM moet woipden bewaard totdat hij o zi die het belswaarscihrift indüencDe in kemiito W gtiAeli met de uiti raaic vftn de ConanAdaari der Koniln EÏn OtmiOti dn 23 Maart 1916 De Bnrgenraetftor voorn R L MARTENS liet O o 9 1 e n r I k ache oomimiiiiqué van 22 Ma t luidt De werkzuaniiheid van d i Vijand weird gisteren op bijna het geheeie Noord K eltik troni levendiger Onze atelÜHgwi weidon door de vijandelijkeartdllerie beechoten Aan de i ïtrypaen in het Kormdjnisebled dlrongenRudditfdie intanterieH deetingen voorwauiTlti doch werdeO overal teruggewoi eii r Iji OmA 4 allele vdpotreo de Ruarttnihe fltrijdkrachtevt die een bataijontttterkte vertegeanroordSgden by zulk oen aanval drie officieren en moor dan 150 man aan dooden mi honderct mian aan gevitngen Wij hadden slechte eeni £ giewonden j m ft D u 1 1 9 c h e coDwvuniqué van gevecht gerteld Twee 22 Maart luidt De groote aanv lenr ite beweging der Rueben nam nog in omvang toe dte fl nvalffpogingen tójn talri er geworden De aanvallen zelfl volgnkn op veraefceiMtene punte i onomterbroken dag en iMKAt Dokrachtigiflte befllormiiif hÊA weer op bet fori ten N W van Po tawy plaJató Hier beredktem de RueHiflohe verliezen zelfa voor de RueOiiwhe geweldige troepen een bultiggewone hoogte Bij oen g mfigei9laaj Em tegenaanval op een t iÊSÊÊSÊh lli g van höt fprmt = zljrt WMftlUi fe omëieren 1 1 7 1 man gevangen genoanon evenopiiö bij vole andere gevechtwi ten Z en Z 0 van Ri bij FrledrldhK staJt ten W on Z W van Jaaob tadjt ten Zirideta van Dunabujr tem ï nan Widby tua en het Naroozen hot Wifltulczroeer aHoegenpde Duitf r ie troepen de RuflBen onder 4b grooÉflte verlleeen volkomen tarugl en maakten bij Jvun tegienaanvaJle ii nog moer dian 600 gevangevien Orp geen enl ele plaats gebukte het den RuflWen eenig stócoeB te bettialen Pe Duittfohe verlleaen Jii oveir het algwrïeeïi gerinig Ken Parf telegram uit Kopenhagieta ineldl Naar gesneld wordt brei de Duitöicihe en Ooatennjkers groote troeponima Uia s in Kovd bijeen diUr men ii emötige aanval van de zijde dor KuflWïj vorwacht Krljj 8verri htliicen ter Zee Het verdwenen aUofwr vannKship pe Maasbode deelt mee De kapitein van het Uaandagavond binnengekomen motonohip Sigrom I rapporteert dat het Galloper vaonchip van hen kwamen ten N O van Sa inogineuK achter het Dtótache front stortte terachl het derde stortte brandend aoht r de Franeohe linie neer LuiIcfftaint Bolke dehobt daarmee zijn lade Inltenant Paiw au zijn 4d6 vliagtu new Een blik op Vendun Slsasi ezi lazxd Vtwsnarkt to Kotterdami De MiibiBter van lAiuilbouw hocit op oen M hri ven van B en W van Kotterdvun Mreffende de tfiuitiot der veemarkt be navolgeulo gnamb woorti iiaarne wonU de versekering gegeven Hat de maattegel welke ten gevo ge heeft dat de liotterdamiWhtf voemarkten niet kunaen laat0 hebben niet langer zal worden baitan PÊViLLÈTOK in de Kreuziaedtung vertelt de borlogiuiüorree ndent ëoheaermann hoe hij de dtad Verdun he t g aie Van e waafueiaio0ataflgyMÉft g af zaè hij Voor zich W i an op d n üOWergnniid vi atad Verdun Men hoett uit Franflche bron zooveel ovetr de vernieütng gehoord die reede in l e ijiiad ia aangericht maar men nierkt niet veel dlaarvan al m n haar in d e veq tc ziet liggen Tooh kan n eiï met het bloote oog ieder ond rdeel zien en met d kijker zelf de gordijnen achter de giazen Vraed zaam liggien atraat na straat dte platte iMLiiiiiediaken van d huizen dzie moeut twee qI drie verddt n en helbbeo naafit elkaau De hoog gMülegen lang uitgestrekte cathedraal met haar vierkante maar rocliitJü nig afige ned n toren waarvan men er van hier uit wlech a een herkennen itan gee t de ouden bifllsichopazetei zijn profiel De mee te venster zl geH iüteiL Nergenü ziet men Lidii Nergenö stijgt er rook u t de vele dohoor Hileemen HileemenMaohteloofl Etohijnt de dtad haar lot al te waohteo In het westelijke gedeoKe brandt een klein blikk huiizen Men zegt mij dat deze brand niet te beteeAcenen heeft veig deken bij de geweldige branden dSe eenige dogen gleden na een hevige bein het doi er opilaaiden den naar £ n pelaiiid giebra t waar zij op de gewone manier behandöld wer kn Natuurlik bradit de verkoop pp verre na niet de wezeniijke waanie op en le Pria9 on Kalmuck waren allebed ontevreden over hun aan in den bxiit Wanneer zij Qi t zooveel gewaag d hadden zouden zij ook wel minder gemopperd hebben maar het vermoorden van den graaf giaf hnn naar zij meenden aan raak op een hoogere b ooning voor hun nachtelijk werk Na zulk oen daad ale de jnweedendieftftal welke in gehed Duit ohland opzien had gebaard meenden de beadé echiuiiken geilarende enigen tijd op hu n lauweren te kannen rw ten Elke verdachte handeling van hm gaf der politie gelfigeniieid hèn ge vangen te n nen en wftren zij een maal in dm keriter dan kon bet gerif Me toeval hen verraden ei a de dieyen der juweeden van graal Atdeor De Prins droeg eijne teieorgtettingt niet acïiiJBbare kabnte daar hij vreee de in dè eer volgende weken door diG politie sicherp jiagiegaaii te worden HQ atreelc zihi aandeed vanden buit op rooUe sjjn pift en lefldle zeer hirisel tot groote verwonderiniiy varf aijn Vrouw die het vreeimd vond dat WJ zóq weinig t oof zaken van hois moest goQveei z I bdwBiw e h hig bflB M Frt f Kajmiurt jcltitfr op dm duor tML Hij bad den grootateHMatreek van heel zijn 1 eveu uitgevoerd Hi waa medeplichtig gewoirden aan een moord en daarvoor had hij AetMa een vierde deel oWvangirai van hetgeen hem vpjgeuif ajn berekening naar recht on btllijlkJheid toekwam Hierom koastorde bij ecbter gieem wrok tegen den Printf intagen deed i j be cfaouwde dien man aitf zijn lotgenoot Zijn wrok kectrde zkch tfligan den kastelein ufct Het Rad der Fortuin dien hij een dcÉkurk van de giemeénate aoort noemde H geloofde dat Gelger de verkoopEtom der gestolen juweeim veel kluner had opgqgeven dan hij inderdaad had ontvangen en alzoo het gToot edeei daarvan in eigen nok had ee token In zijn verontwaaidigiDg bad htj tegenover den kastelein ook volstrekt geeta geheim gemaakt van dit vermoeden en toen hij op zeicaren avond wat veel gedronkw had en geen klanten in de herberg waren gbfhij luc it aan zijne gevoèien doortezeg gmü dat hij het G i®Br nog wefl eena betaald zou zetten Toen hij den volgen fon morgen z n roe0 had ultgeeiapen dadit hij niet meer aan de uuigeeprokw bedreiging doch de kastelein vergat zijne woorden niet Bang was hij niet o neen vrees kende hij niet anderfl zou h z di niet hebben Jntfelaten met Hed zooaW d Peüw eu KaJiMdc Maar hij beülac die ieanand die te veel drinkt en 1 dronkenechap zijn medeplichtigen bedreigt een gevaarli perROon ie bij de eenste gelegenheid dedde hij daarom aan den Princ mede dat Kalim dronk en babbedde bet gevolg wae dat men het raadzaam oordeeide Kalmuck tot zwijgen te brengen De Prinif die voor zijn eigen hoofd bezorgd wa0 zag de noodzakelijkiheid daarvan ooinlddellijk inèn l egon een p an te beramen Op zekeren avond trof hij Kalmuck aan en maakte met hem de afspraak dat zij elkaar den volgenden avond zonden ontmoeten in een teaAuis van zekere afgelegen Mraat Ik heb voor dan naciit ecm mooiplan waarbij niets te wagen valt zelde bij tot zi makker Aan beteinde der Kaïstanjelaaa woont eenoude vrek gebeel alleen in een huie de oude dwaaa stelt geen vertrouwenIn bankier en bewaart daarom zijngefaeele vermogen in zijne woning Van de werkster die zijne woningveimorgt en boodNcfaappen doet weetik waar hij den aap verborgenho4i dt Wij behoeven sleohta het huisbinnente komm en bet geld weg tenemen Is bet baar 0eM Geen juweeden o zulke dingen En irt Geiger niet bij het zaakje betrokken Niemand dan wij tweetal enhet geheele vermogen besitaat nitpa tlf èrak verbodeB pier en kUiiitende nmni Kom inorgenavoml zeven uur in mijne werkplaato dan moiten wi onae gereedi jhappon in orde eni kunnen o ntUroeluf tien uur bij de i renoiauerpoort zijn HOOFDOTUK XLï De Vïiim kende de on ovin daar zear goed en wiM dat hij op die plek aün nwdöplichtige oubomcrkt kon overvallen ea lot zwijgen te brengen zonder vreed voor sturing in aijn werk Do gereedKchappen moestea echter inoegeiM mea worden om bij Kalmuck geen wantrouweu te wefckoni Zelf iroeg hij ze liefst niet wanneer hij toevallig eens een politieagent ontmoette wae het alujd raadlzaam dat hij ie butpmididelen van zünb roep niet bij zich had De prln liet zooveel mogvlijk dit gevaar voor retendng van zijn medk dhtigo totflat ij eAcomen waren op de plaa48 van hun karwei on ook dlaar tdde hij aajoh zoo weinig SM geüjk aan eva T bloot Daarom had bij ook zijn wGffkplaate genoemd aU d pUaiir van aamenkonwt Bij zijn pogen om zelf buiten gevaar l blijven had bij echter één zaak uit het oog verloren Terwijl hij dé afspraak met Kaln k maakte In een etiUe zl raat niet ver van Het Rad der Fortuin waggelde een baachonfcen vroaw lan h n heen n leunde een oogenblik tegen den nrnor Wordt vervolgd