Goudsche Courant, zaterdag 25 maart 1916

25 MAART 1916 NUMMER 88 2e JAARGANG OPLAGE 1400 ALGEMEEN VERSPREID UITGAVE DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVEEN VEBSCHIJHT IEDEIEX ZATERDAGMORGEN ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 tegels of daarboven 3 cent o regel Dezelfde advertentie voor 3 X opgegeven wordt 2 X berekend VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden Ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTlfiN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen e TÜIGIN Te koop aangebodi gebruikte Tuiben Adres M J P THEUSS$N Dorp C P VAN RHIJkI SALON VOOR SCHEREN EN HAARSNIJDEN MODERN INGERICHT Drinkt VERZIJDEN S KEIZERINNE BITTER n ojerJescF 1 J VAN ZANEN sjKHS FOTOGRAFISCH ATELIER Oosthaven 20 GOUDA opnamen tot avond 9 mr bfl electhisch licht m IIII JSS VE G OOT BN mStÉ É Chr School voor M U L0 Gelegenheid tot het inschrijven van leerlingen voor de aanvangsklasseen voor de hoogere klassen Behalve in de gewone vakken van het lager onderwijs wordt les gegeven in Fransch Duitsch Engelsch Wiskunde en Boekhouden Aangifte vóór 1 April bij het Hoofd der School den Heer L BOOMSMA Zuidkade 73 HET BESTUUR Wegens ziekte te koop aangeboden mijn WINKELZAAK voor een billijken prijs Tevens bericht ik U dat vanaf heden mijn winkel alleen is geopend vanaf namiddag 5 uur en Zaterdags vanaf 2 uur soa Aanbevelend Nesse 30 P PETERS BOELHUIS Notaris G VOS te Waddinxveen zal op Dinsdag 21 Maart 1916 des voormiddags 10 uur ten huize van den Heer G Bergshoeff aan het Dorp alhier in het openbaar a contant verkoopen EENIGE MEUBELEN waaronder kasten tafels stoelen ledikant metmatrassen nieuw kapokbed met toebehooren drie gaslampen waaronder een koperen voortseeii partij keukengerief waschmachine metwringer winkelinventaris kaasplanken bascules waterfornuis kruiwagen slede sportkar en brandhout Alles afgenummerd op den verkoopdag tebezichtigen van s morgens 8 uur af IM WITTE BIOSCOOP Vrijdag 17 Maart en volgende dagen UITGEBREID PROGRAMMA TWEE HOOFDNUMMERS Graziëlla la Gitana Idyllisch drama in 2 deelen met vele prachtige natuuropnamen van Italië De Onzichtbare Rechter Drama in 2 deelen In het geheel een prachtig varieerend proaramma afgewisseld door mooie muziek N V De Tijdgeest Goedgekeurd bij Kon Besl v 17 Jan 1907 20 MAART a s BEGINT DE TREKKING 47s AqENI A V yB KRANS HOLL MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Afdeeling WA DDINXVEEN e n Omstreken Leden van bovengenoemde afdeeling die 1 consenten voor uitvoer van vet Vee verlangen kunnen hiervan opgave doen heden ZATERDAGAVOND tusüchcn 7 en 8 uur bü LAGERWEIJ Dorp alwaar tevens alle inlichtingen te bekomen zijn g J HETj BESTUUR Sociaal Democratische Arbeiderspartij Afdeeling WADDINXVEEN Openbare Cursusvergadering vervolg op MAANDAG 20 MAART s avonds 8 uur in de zaal van den Heji r KWAAK Onderwerp Minister Treub en zijn Belastingwetten Spreker A DIJKGRAAF HET BESTUUR Firma A TASELAAR Kerkweg Schijfjes Appels per pond 40 et Gedroogde Appels per pond 35 en 40 et Abrikozen per pond 60 en 68 et Pruimen per pond 44 et Groote Rozijnen met pit per pond 42 et Rozijnen zomer pit per pond 48 et Studenteflnaver per ons 14 cent CHEF MEUBELFABRIEK Er biedt ïich aan een allerzins bekwame en geroutineerde Chef voor Meuböfabricatie Verscheidene jaren ook als vertegenwoordiger werkzaam geweest hier te lande Uitstekendereferencies staan hem ten dienste Brieven onder letter W en het nr dezer advert aan het bureau v d blad TE KOOP VROEGE BL0EMKOOLPLANTEN 60 cent per 100 ÜIENPLANTEN Mt IS cent per 100 N ÜITMAN Aan hetzelfde adres een JONGEN gevraagd Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN naar OOUiHa Zondag v m 8 35 h m 1 50 en 6 5 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n Ri 1 50 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n itj 1 30 en 6 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 5 en 10 I Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 5 en 9 15 OFFICIEELE I KENNISGEVINGEN t De Gemeente Secretarie il op werk dagen UITSLUITEND GEOPEND van s morgens 9 nor tot s nam 1 uur Invordering s Rijks Directe Belastingen De BURGEMEESJrËrTdër gemeente Wad dinxveen maakt bekend dat het kohier vande Personeele Belasting no 6 over het belastingjaar 1915 invorderbaar is verklaard enaan den Ontvanger ter invordering ter handgesteld 11 leder daarop voorkomende belastingschuldige is verplicht zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen WADDINXVEEN 2l Maart 1916 j De Burgemeester voornoemd VAfyeOfifKROON i bv MILITIE LANDWEER EN LANDSTORM De BURGEMEESTER der Gemeente Wad dinxVeen brengt ter kennis van belanghebbenden dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen en betrekkingen van Militie Landweer en Landstormplichtigen zal plaats hebben Maandag 27 Maart 1916 des morgens tusschen 10 en 12 uur Zij die verzuimen het geld op de daarvoor vastgestelde uren af te halen worden verwezen naar den daaropyolgenden betalingsdag WaddiNxveen 23 Maart 1916 i De Burgemeester Voornoemd VAN DORT KROON MILITIE Inschrijvingsregister en Alphabetisch Register De BURGEMEESTER der Gemeente Wad dinxveen maakt bekend dat het Inscbrrjvings register voor de lichting van 1917 met het daaruit opgemaakte Alphabetisch Register gedurende acht dagen van den 22sten Maart tot en met den 29sten Maart a s ter Gemeente secretarie voor een ieder ter lezing ligt Hij vestigt er voorts de aandacht op 1 da t binnen den tijd hierboven vermeld tegen deze registers bezwaren kunnen worden ingebracht bij den Commissaris der Koningin in de Provincie 4 2 dat het bezwaarschrift behoorlijk met redenen moet zijn omkleed en op ongezegeld papier kan worden gesteld 3 dat het bezwaarschrift eigenhandig moet zijn onderteekend doch dat ondertèekening door een ander persoon is toegelaten zoo bij het bezwaarschrift eene behoorlijke volmacht wordt overgelegd 4 dat het bezwaarschrift tegen bewijs van ontvangst bij den Burgemeester ter Gemeentesecretarie moet worden ingeleverd 5 dat een bezwaarschrift dat niet voldoetaan de eischen hierboven genoemd of nietwordt ingeleverd binnen den tijd en bij deautoriteit hierboven vermeld geen gevolg kanhebben i 6 dat het bewijs van ontvangst moet worden bewaard totdat hjj of zij die tiet bezwaarschrift indiende ln tennis Is gesteld met de uitspraak 1 van den Commissaris der Koningin WADDINXVEEN den 21 sten Maart 1916 512 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON WIJZIGING DER KIE ZERSL IJST Burgemeester en Wethouders der gemeente Waddlnxveen maken bekend dat de op heden door hen door afvoering en toevoeging ingevolge de wet tot tijdelijke afwijking van de Kieswet gewijzigde kiezerslijst benevens de alphabetische lijsten der namen en voornamen van hen die met betrekking tot een of meer der verkiezingen van de kiezerslijst zijn afgevoerd en daarop zijn gebracht van 23 Maart tot en met 21 April a 5 ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage worden nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift of afdruk verkrijgbaar worden gesteld Tot en met 15 April aj is een ieder bevoegd bij het gemeentebestuur verbetering van de gewijzigde kiezerslijst te vragen op grond dat hij zelf of ean ander in strijd met de wet daarop voorkomt niet voorkomt of niet behoorlijk voorkomt Het verzoekschrift kan op ongezegeld papier worden gesteld WADDINXVEEN 22 Maart 1916 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretarts De Burgemeester 3 A Kreupelino Van Dort Kroon PLAATSELIJKE BERICHTEN De broodbakker A Verzijden had Zaterdagmorgen het ongeluk terwijl hij op zijn oven met behulp van een ladder eenige werkzaam heden wilde verrichten daar af te vallen zoodat hij met een ernstige hoofdwond bewusteloos werd opgenomen In allerijl werd de geneesheer ontboden Echter mocht niets baten om hern bij kennis te brengen en is hij den daaropvot genden nacht overleden De aannemer C v d B deed aangifte bij de politie dat hem zijn rijwiel was ontvreemd Kort daarna werd het op den Kerkweg terug gevonden Door dan gemeente veldwachter vt R Is proces verbaal opgemaakt tegen twee personen uit Gouda die verdacht worden zich aan oplichterij te hebben schuldig gemaakt Ds S Ronner alhier heeft een beroep ontvangen van de Ned Herv Gem te Oenen Het voorstel van de vorige week gehoudenvergadering van de Coöp Boerenleenbank alhier betreffende een zeker bedrag disponlbeite stellen voor de in watemood verkeeVendelandbouwers werd door de Centrale Bank teUtrecht niet goedgekeurd Wel werd door datcollege toestemming gegeven om een gedeeltevan het batig saldo voor dat doel af te zonderen j Door den gemeente veldwachter v R il een militair aangehouden die van verlof was achter gebleven Door genoemden agent is hij naar zijn garnizoen overgebracht De heer J de Vries aangezocht om als directeur der Christelijke Zangvereenlging De JLofstefh op te treden heeft daarvoor bedankt I Kiezerslijst Op de 22 Maart j l opnieuw vastgestelde Kiezerslijst zijn gebracht 95 be lasting 21 loon 8 huur 2 spaarbank en 4 examenkiezers Totaal 130 Afgevoerd van rje lijst werden 57 kiezers I Groentelevering Naar we vernemen zal deGroentenCentrale met 1 April a s de afleveringv n knolrapen peen en uien beëindigen Dedistributie Van vatgroenten zal op de gewone wijze worden voortgezet Varkens Zooals bekend is de varkensleverlhg vaft regéeringswege eenigen tijd gestaakt geweest Naar we vernemen is thans de levering hervat Echter is nu voor deze eq omliggende gemeenten een klsin quantum beschikbaar gestejd inplaats van £ 30 n l 15