Goudsche Courant, maandag 27 maart 1916

o 13049 Nederi Bond voofVpouwenfciesreolit AM aouoA M OMmuuM DOHDERDAQ 30 MJIAirr ends S Mr in d 9oe DC REURiC Ooallui n Pro en Contra avond war aaalsiribit M wi Wi fcl a li t PRO ïal preken DSa J NODy C UrtlMTMli IV r CONTRA de heer P J KOLIJN MM Toccant vry voor alte bclanKstellendcn HCT BmOUB Adverleiitiën TiililijlieOÉniipr of ONDERWUZERES ordt ORV R A AO n oor Khool A t REEUWIJK by Ooud legen 15 Apni t 16 wegeni ziekte zenawziekle v n den ann deze Hchool verbonden onderwyzer jurwedde f 650 SoIlicit tie tiikken in te zenden un den BurgemoMter Tóór 10 April 1916 1 lïTi© Ta T rs emu cLTrext©aa ti©TD Verschijnt dagelijks Kantoorbediende aCVRAAOD Adret Ot mXa JONKEK ZUON Totfamgel 7 Te lefoon Interc 8 2 BERICHT Zij dia xioh mat la MW0 I AprU e voor mioatomi Mria naoooaaw koawoaraa oartaaHageii Ue tot tfaa dtatMa araoMimaiaa roti GEVRAAGD tflgen 1 Mm een flinke Dienstbode P G boven 2U jaar xelhUndig kunnnmle werken v g g v Zich aan te melden bb Mevrouw OOSTHOEK l rln Handrikitraat 10 by da Uaatkade RottMdain 12 AMBACHTSA VONDSC HOOL TENTOONSTELLINIi VAN Tedkaningen n Boetseerwrerk door de leerlingen in den curtuimsigi6 vervMrdIgd lil Toegang voor bataagitelleaden op Dlaedag 28 Maart en Woenidag 29 lUatt dea avonda vao 7 B uor KËi KlSUKVI G INRK IITISOEN welke üevaar 8 hade ol Hinder kunnen veroor zaken BUWjfcMEESTER en WETllOU Dbltó van UOUDA tielel op de artl ti i T der Hin derwet Brengen ter algeiueene kenuis dat op lie aecrttarie lor vieie ia gelegd een terzoek met bijlagen van lo 1 n Muljl ljk matliinelatori kant aktaar oin vonjururung Uit op iiitunifoooar labnek tnl het var laanfagen eai herstfliUln Vtti iwidli iiOTieen en daarui plaatuan van 4 oletHronxitoren respecüevolijk van 1 1 en fi 1 K in het perceel ge Icgyn aan de Craheüwtraat No 44 al daar kadnutmal bdceavd Sortie H No IW iti het Hciatiiur der gomoente Gouda om vtTf innai tot iiiüireiitin iter Hfmcentoliikc Kloctruir jKs ontrale in het por vel gele con aan dto Gouwe alhier ketlaMraal hek end Seotie D No 2fi 2 Dat v DirwdkiK ilen ll Ien April 19W flew iwuimlWBigw Uni 1 4 uur 4 p h ® it a a il h u i H getoKenhetd ie om bezwaren ti non do gevraagde ver gunning in te breug n en dftt gedu rende li r i o d a f o n vó6r dien dag op de Se retarie der Oemeonle van de ter zalce ingekomen 8chntli ren kan Worden kennis genomen De aaiiilacht wonïit or np gpvea tigd ilat Volgens tie beiHaamie juna prudentie niet tot lieroep gerechtigd zijn zij die niPl overeenkomstig art der Hinderwet v our het Gwneentebeetwur of een oï meer zijner leden zijn ver f rhen n ten einde hunne be waren monileling toe te lichten iOIIDA don J8en Maart 1116 BorgemeeBtOT en Wethouders vaiii Gouda R L MARTENS j V heokde LOOPT UW KAM WEQ MET UW Verklaring van aantprakelfjkbeid van dan kaaiprodaoant tegenover den kaathandelaar ooala did U vaitgeateld door de Nad Varaeniging van Kaashandelaren u in boakiei van SO atukl i 25 cent en van 100 Itukt t 50 cent voorhadden Mi da DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 MP B8 beitallmg van mmtteni bOOverklarlngen ineani worden daae loader tra xoatan met flrma naam bedrukt 20 Dienstaanbiedingen hebban in da Qoudsclie Courant sICMla sticcea TSKf n ie tdverlraiiei ktstei leekte kl vtHtnilikeialtsic 1 6 regels f 0 36 voor alke regel meer 6 oents Opgaaf oitsimtaad aan het Bureau De Ooriog Am het Westeiyk Front Het I ranffche oommuiuqué van 27 M 4irt luidt lit krffinïiiff bracht iNiirihinKUip IIEUIilillii DIT KR MaOAIUII van HAVFASWAAYZOMiN SOMllfCaEM Deae THEEËN worden afgalevard in veriegalde paajei van v fu M tn êt half en en itfcd otu mat vermelding van Nom mer en Pr t vooralen van avenataaud Uurk volgens de Wet gedepoueerd Zich tot de uitvoering van gaearde ordera aanbevelend J C ttlJL oorheaa BREEB AKT U Nadruk verhoden 70 Weet ge prin waar ik wet inat loe zou h bim ah g ook va Ae paitii wilt ziy i Ik ben tol allee bereid IJuiteen hooron De kaoe laat tlm tegen één dbt OeigBr in ile vatro welke in zijn keld r iiggcn oen nK mgte dingen van waarde hoeft verborgen die alle al rsUg njn van Aetotal on inhraak zou wel lirtt hebben om op aoo n t oen bezoek te brengen aan on keMw dat aaj zooveel moeite met koflloi En Wj zou er to niet ovar durven preken al wu hjJ4it wij ham die poet hadden gcMpedd Is dat geen mooi plan liet li it me niet zoo kwaad toe we znllen er en oï Br beraadeüagen Docb nu moeten wij op weg paar de Premlauerpoort ger zal do wacht houden Ja hij houdt de wacbt en wij m het werk Die lohoft hij heelt ans reads bedrogen met de juweelen van Ahlem het wil er bij mij maar niet in dat iMe niide luiaard die in Haart S do R unJo B Pro en oomtra vroawmki w AM Gouda Ned Bond v VW wepkiearaobt FiimaC SMITS Scliosnhaiidel Rlejweg 4tt Gouda Opganoht 1879 HET AURËS VliOR mmm Keizengracht 153 Anutcrdam Tel InteK Noord 10788 Aid SchrittelQke CurtuMcn CURATORIUM Mr Dr C P SCHOCH Prol Dr H D J BODENSTEIN Dr H C PRINSEM QEBRUOS Jkr Mr U M VAN LBNNCP Onder leidieg van bekende Lccraan organueeren wij 129 Khriltelijke Curauiscn hI volgt verdeeld A Handeliwetenachappcn 32 ctireuuen Boekhouden pfipulutri m rganf wi fxamnn ruraiis Hnndela rekenen Uandelscorreitpondentie Nederlaiidfcch Fransrh Uuilw h Engelaoh Zweedach Uusiiikeh Spaan h Maleiach Haodelarecht Uandelaaardrgkakunde HandeUkennia Warenkennin de Techniek der Administratie de Technif k der Bedrijfareclsnio de Techniek der Klalago tttenografti Srhoonachnjven Maohmeaohrhven N B Speciale leertaafaa voor ds araktllk dlplonl a B Talen 24 curtuucn Fransrh Dniteoh Engelach Italiaanarh Hpaansch Deensch Noorach Zwoedsoh Huaaisch Malaisab Latun lcieksch Esperanto bovendien een urtms m de Algemeene Tateratuurgeschiedenia N B Bllaoadere Cersusssa voor bet fttaataaxamea Oade Talsa A ea B C Exacte WetenKhappcn en Tethnlck 18 cuniuscn Wiakonde Hoheiknnda Weer en Sterrenkunde Werktuigkunde EleotroTecbniek Lynteekenen Meten en Teekenen VakDuitacb Vak Engelaoh D Ontwikkeling en Beschaving 30 ciirsuisMi Algepieene Ontwikkehng Algemeene Beschaving Psyeho logie Sociologie L ica de kunst van het denken Hhetonoa de I kunst om zich uit te drukken Aeathetica Muziek Muziekgeachiedenia Harmonieleer Bybalkennu Oezondheidsleer en Seineele Hygiöne Bchrnven zonder foutan een goede Btgl de Verbetering van het Handschrift vlug en goed Hekenen Bibliotheekwezen Journaliatiek HerhnlmgH Onderwys Uitgebreid Lager Onderwija Fröbelen BUijd Hpolleidnn Dammen Brhaken Fotografeeren N B Da Caraaaaaa HarkaUe aeB4erwl a aa U U O onvattea alls Uf ack vakkaa E Opleiding voor een acte L O 4 cursMS n i Franseh DuiUob Engelach Wiakunde i f Opleiding voor een M O Il cursussen Nederlandarh Franseh A Dnitsch A Engelach A Oaiohiedenia Aardrykakunde StaBliinriohting StaathnUhondknade Wiskunde Boekhouden SohoonschC ven O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen Da Techniek van het Hniahonden Kookknnit en Voedingilear Linnennaaien Kinderkleediné Ckiatnumknippao en Coa H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrykakunde Opleiding Hulptelagrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies bg de Belaatmgen Opleiding Handel Opleiding Teohniek N B Behalve voor ds hier tanoeiada aaktaa ol haiwpea akeelaol artllalc oplaldint Surauaiarali ea Adaalraat aamlaa P sa T RllksvsnskerlBiabaak RllkspoaUpaarkaak tpoorwesea Oe mssalsAdmtnlatratle MIaiatsrIea RHkswatarataat eaa Van het onderstaande neme men goede nola Da Curausaen duren minvtena 8 maanden boogaten 3 jaar Normaal lesgeld 1 5 par kwartaal Wjkeltjks wordt dan leerlmg een les toegeaooden ledere len bevat de atot voor de week die in dé eeratvolgende lea eventueel wordt uitgewerkt Peraoonlyk oontact tnaaohen docent en ouraiat argangen voor taeginnera eenigaaina gevorderden en meetgevorderden Speciale repetitia onraua n De ezamao curansaen worden gescheiden van de populaire laargangen dia men nit hufhebbery volgt Ageacheiden van de afdeelinc Schnftdjke Onraoaaen is aan het Bureau een atdeoling veibonden voor Adviezen Inzake Beroepskeuze lader dis tick voor aais sckrlttelljke Carsasaaa al vaar oaaa Baroepaadvlsaaa Intsrsaaasrt rscs sondsr aick ook laar saalasalaa ts vsrbiadsa oas iratls prfspwltBS dat alle vardara kl soadsrhsdsa 166 JON OdBEL J r Biis ïtaaiti s ÜM ki Mh pniid Idmnttr dPUERIOUT ir Vee art uw r e d re r LIJNZAADROEREN merk STER en W L I eOYABOOREMROEKER npsrk W t üERP05T 5IBARE SffHAAR KOKO DOET Hcr haai oaocitN OAAT HET UITVALLEN TSOCN VEISTEIKT DE WO TCLS HBLDEI ALS MiS AI EVAT OEEN KLWmiSTOr OUE O VCT VEtrilSSCHEND VOO DE HOOrDHt KOOT arr vai aao va nw saoonT or comma non n are a i so a aaa w n ruw eM k OEPÖIIiOUDERSi Gouds ANTON COOPS Wijditrsat S9i SchoonhoTen f A v ZESSEN Krimpen s d Usael A GROEN EVELD Lus Zegwssrd A OOSTBHUNG 8 to aouDik np MAANDA4 17 April lOie dis avonda ar ia het lokaal der Os e F i I HKEL t OnBODMBU Vkkeehioino aan de WaitHaMajio 6 ten overataan van Notaris J KOEMAN te HtssMcM van hl m n mm Zeer mooie lotiede meubelen Hla Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Tbèetateb Bniletten S lameublemen ten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatraasen Staa amcmieubclen enz enz allea apotgoedkoop Rug6ekleede Lcerstoeloi vanaf f17 50 Styikast f 20 styitalel f 9 50 Spiegels f 5 bO f 7 50 20 wa nn aedart vela jateQ met gnnitif gevolg de broodbakker wordt nit r gefend verdete belimmenng en m aan de Spieringatraat no te Ooodl groot 92 centiaren a Te aanvaarden 1 Jnai 1916 Te benohtigea 2 werkdagen vaol de veUing en op dien dag Vaa lO 12 en 2 tot 4 uren W Electruolie Dmkkacj A BEISKMAK ZOOS A O XHTPsA 2 54e Jpar ang Dinsdag 38 Maari 1910 60IIDS 1E GOJDMiyT oox Ca onj cLsu © xl OaacLstxe seaa behalve Zo n I eeatdagen PRUS DER ADVERTENTIE Van 1 6 gewone regels met bewtjanummer Elke regel meer Bij drie achtereenvolgende plaatsHigen worden deze lenen twee berekend Dieutttaanbiedingen per plaatamg vim 1 6 rwels f O 3 by voornit belalini elke regel meer 6 cla Reclamea f O 45 per regel Groole letter en ranaen naar jilaaUruimte 0 10 ri i w ► 1 90 Bureau PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post 4iet Gellluotreerd Zondagsblad Idem fr into per p wl Abonnementen worden dageiyks aangenomen aan o Telefoon Interc 83 Markt 31 l y oaie Agenten den Boekhandel en de Postkantoren üitgev era A BROnMAH EJ ZOOM oen wor wor der gtalpneickea trra al k ll actie al of Iwi onderwioieii soUjnt Kfii van don uitzag van bet oMkr oeii dal wopdt ingeatoh door 4e vorlogenwmirdigvaa van de T i earing I r VenwulgilB Staten In Europa aan wlo tringowi is op e tia ii aoo eeoitpaalna mngvliik ziob In hatbeMI te tellen van afdoende bewijsen tor Do heenwbnnle manning la Aat President Wlbatn km toeirtaiid aan het oiigireH zal vxiorlaggm vMidU hij tot handelen ovotgaat daar man het tv voor hi mk dal het ufiirflken der dipkmiMleke botrekkingen nvt DuttMilind waaraiMjnliJk oo C soa bat ken n Milllalre p n lo n n in Bn iaad ben boton ri ke lieilllaiing van de onanèaMe van de regviiiig van aiU uure peiHtloeaien werd hij molkde van iKm heer iioyoH i iaher in het Lal erhub niedegiwteeld ll peiwtiMm van oen weduwe nM kiiidoreii van een gewoon tnAnden ol van een oialetoltlt Ier zal gabraciit word op twooihrdo deel van bet inkomen an vMr den oorlog indkn dH iokninen ttivl hoognr waa dan 1 P st per weak De nminaim nllkenrhig zal dua 2 p at bnik g D 11 1 uonaniaMin heeit ginvRiien dat aan de kin i pvooiHn nana wonteii gVRaviu HMia zij ziaukm b 4 bon gnuotao al hiti vatter nog geteeld had Ilet a lal weduwen van nndurofticiann m MoMann hedwmgt ttwwi r ndM i KU laailtij iMpg I KI vrouwen komen wmr raamiMi In HmwK t r zee hit levon voor hel vaitin land habbang laten Van te 4linn l ontvangm er al J7 m pensioen on alechUi op HtIO aanvragen word afwijzend beilchikt nxm an na irl iii on vg cliahe KtftiiigiMi oni de op hem voro rtle mèllii cen te heroveren De g veebten hireiikien ziih uit en ikiurdeném gkiiMohim naefat voort Op hrt Tyriilar front h l tieéitm een matig lawhnivuiir plaal De vijamWlJte artillone hONrhool km oi de Nasao in bel Ht ana dal Krijgsvenichtingen ter Zee l i iiAeu ep v Een Reutra telegrani uit Londen meldt lid 27 Maart ikll hot tanwho atoonMctiip Bebe gMzonken la He boinnnlng beailaando uit aetatUen koppen w gv ii Men getonit dat ih ri t kuir een Britarli i aoniadblp la opgqjUa liet BrtWebe MnomiKbfp Urne l gezoidten De bemanning ze otftol ren en zeventien mantfefaappen st n getond iliflt IMMlhe vta44ien vaaHliig Kbaatoiini utt Huil ia evenoonflginzonl eai Twee overlevenden zijn op gepUtt Do overige nogon loden ilor tieiiiannlng aljn waarachijiilijk ver dronken iïiUUih v wiugfl ihonderilMoknJgHI gevangeuiBu i bunpsi Kortrijk Ath en Doomtk li tvn Ifcaiw vol mllttai it n Met ilen aanvoer van Bwaarg Htbut wftrdl geen lÜd rtofBii al vorkeeren de BW in eau eer etlecihten toeMaod hi fiide en Uiie rijfk overemgrooten afAand overritlöwiid en hebben de I uU0ohe veldwflitein op deoevertf ctrwvUg betM iad d Thourout la de Aan bet Oott Front Het I u 1 1 M € h e eosinvuuqué van 27 Maart Iwdl Tei mii het troi onder wvet van Von Hiuidonfcurg hernieuWlen de Ruftten gMeren hun a ttval Amt bijson lere heaigtMéd Zoo nikiEn sij met een in het mwfteii toi Mwer ongvw Hm gebruik an mana l en munitie op tegen it I vdtafvo Huiof ten N U van Ja bMadt £ ij laitaidMLrinec overeerttaetmnebde IverUeeen sou nkb Al It W la limi f ruitti heai viwrtk ei lu dao aocUir vau xHirt thaumée had een UrawUeorgovedït plaaW Tea Wbbmi va de MaM mm ie mdU w kuim lea Ofu uia van te Maaa duurt tie artUlcrl tie oii f obrokeii voort op I htl fmiit vmi i iniauiw nt rak Vaux tu Woevre Ik hut l oinbaTd DMRit beIreikolijk hevig In de reek van MoiilamviU en hatiUion £ oktfaatnne nam geen l el au deu dtriji te maar eooig lier M k len liij WoHlioie 8elo len Z van Wl h iwunen de Dultaobe vi ortroe ïon ia nin gned imlaagii Mvedit i gnvan gnieii o maakten f madilnogaweren hult ilarhaahie RuMMfca aauvaia igin on tegen ihi l uitl e ellingoii l i N W v n l oauiwjr lairtitkteai g heel Na4kU ten Z vaa bel Narntali meer meermalen oterke sllvaUon van dealen van het Sde ROfiliMhe iagerlinrpa waren atgertigti Jhw Wrat I nii e M rfmonten bij Mokra ao ti l een tegeiwuival over om do waar iHnningapoflten der artillerie welke bij hiH terugbuigen van het Duitatdie front op 20 Maart verloren waren gogonn terug lo namen Do dappere troepen vervulden hun taaJi gékenl Ilirr ala blJ hel af ilaan van Kuial Mhe aanvallen niwüiten de i uita nerH JI ofHcieren en 2140 man gwvaiigpn II maakten een aantal iiiiQ inegeia e iin buit Duitifciie vlieger wierpen l oinmcn ip de etatlont Dunaburg WiMka m op de poorwagwarten hM hen Ba raiKiwitHji 1 liinak Aan het Itallaansche front liet UoaitenrijkDche oomnuiii iió van 27 Uaort luhk OlMerai werd op vonaiAeiteie punten van hol fmm hovig gaaliwioii Bij bot OorKet bnigginiMifd veroverden Hioe troepen le gahoolo vijsmlolijko i lel ling vMr hel Noordelijli iteeJ der l cKk oraJio jgtea lUerblj warden ri Italianen waaronder drie offloteren gevangen ifmmnm In den l liiokemHMitor leed de vijand oiuior ajinvofv L tt 1 L J 1 n Belglï Noderlandaii of DukMb De tazet van Hriweel meldt dat do burgemeoHU r van Meeholen op laat lor Duluirho overhelit aan ibel puhüeic ter Iteiuaia heett gebraolii lat tot vereeiivuitdigiug van hetbeatuur en mot Iwt dbel kMnkior h tnireelwork te verliobten liuvolen wiink itat voortaan oltt arbrijvenma de ihilttn ovei old g M iohl in de NoderliiKkK he of üuUwshe taal laool opgf rte4 i zijih feiMmoene ma elk gozomoidlja aohrijveii vanwege de bimgera daA aan de DttlUcha beMureii gorlcht in fecjvta in een der bovenvemieldo la Ion opgiMetd zijn Aan ellt met NedntaodMih ol DuiiMh ipgoiUèd aohrijveii zal een vnj snollw govoig gegeven wonden dnn aan eenjg andar Vorzoelunhriften of dea elljke lirlave welke in een aralerc taal geacbreivoii zijn mdlen oiitMianlfw oord blijven De Vereeulgde Maten en l uit c4ihind Een Itouter MeKnun uil New Ytirk zqat De aotoa haltni maken er Ken gefaeim voo ikit ag iten toBMtandl In bet leven geroopen ten gevolge van hi In len grond liorm van de l ki üehman en van e SuNaez aki bui tt iigewiMin effiiHtig i M h uwen De iiiogelljUieid van hel afbreken ih i lfi loiiuU 4 b r 4 kingen naa DllitiablaiKl k opihiimw hei onder iH 1 u 1 1 9 c h e o wninunique van J7 Miuirt luidl Uedenoobteod vroef Ui btufa fdim du ËugekPcfaMi docnr b iHbwi tfpriu eii van iniin n entte tflelluifj bij St Eloi ten Kuidori vaa ptvert over wn udgedtrekthoit van m infltPr en braciit ii d eomntagnie zioh daar bovindt veHkisxat toe In Fe treek t Nooitl Oo ten eatan htftnn van Veraiellw betutaldea wl lil een tmjnflnffevwht üucnaMtecn m inauktou k nj iprtgic angcnen Vfinlier Hi Wa4rt bi Ij l iSlfi o im Nooixlr oi t n vaa Albert verhiiukn fkfi wiJ zv aikkid Ëii d ehe iJilttcdini en dnoanW vuur im tegen miza HtHliiiiïtn njj tp nikken Df Ln t rheift hebben in dn i at titp ikifim wei£efr d ftbut Iti Arfisimine en op h MaM K lt ii v fu n le vuairgevediten alcic oan tij indiik vfoTfwakkinK to beinei4cen In Engeland Ta Doublin zijn de bladen The Spa llon ty The Gaal en W llartli Athlolo Vrijdag in be sliW genomen terwiji de drukpomn onklaar worden gemaakt MkMagM gingen de ovetlMkil penionen naar UOmty llall hel hoofdkwartier van de welbiAende lar aoli trai i iorZw rkoiwvereiiniglntf Ili r wnnM een blad Wiirkera Repnbllo gedrukt lat ook In ixwlag iniMWt orden gwnnmon Zij werden aangohoiBhm door een aeMklwaobt vSa Hel lmrgerlo0pr ooii orguidaatM wfliite gtahrroiste de lautigo griKita itokwerkanaanking lo I iiblln door to b en van de traiiapoKwerkenWverpoidging vtmi gfaittrjit De ov rheklspmwoncvi nxKhten niet hinnenkonam tet zij geen b V elirilt nn kill offii ior van justitie konden mm nm i i h p Wgag 1 A h1cT het VlaatOBcbe front Mtft r dan Irie wefceu W er attlt ltti T n Sirf AnVoer vaa vonieiie tn upen vour h t front m ikd ë eu N nl ïrankrijk g wiwBl Do I iit Hiere hebben acfaieroemvolgwiö 1 tniop i van de eerste limm vervauKin re ervee en marltkeiioUlatetii waardoor iedar in het bewotto lietgu k Ti in tfeuk hfui tii ernati w uwe lijkhc ilpn bij den vijaind i ceii inixako nh iMhciumttiriaat in de a elijopeii wit k 18 dwe niocnin gelogeiuitruft Lr zyn n I oenige vtirsHie baftaljonri van BOT itHigidige aoldttten ia Vla n Ifrui aangekomeit torwi o k vo r ladfip fron iJ c4en nieuwe r ioenten 71JII aaiH oord Zij werden uit Jonge ntaiiAli happen van nauweiijktf 20 J ion aaikgovoerd Te Oudenaarden en nanuwmt waatr Aerke afdeelingoii Iwpe ctef Pii verblijf hielden heeft men oen gr odein dunk van deee udeuwc HiriffHirarfaioji verrkregen Deiftenxnio in tig Ahu het front m Vlaanderen böbl tMi i e iong 4e artillariegieveohten de l uitfwber gervoelige verHezen toogdhraoht Zijtw matfn ieele f hade tracht o ujflmt te herstellen door do ewra k FELiLLETjüIV Daarop kuietdo hij bij Katamdt neer Ibl aohljia hom hm e h lin geMlagen te betibon wij nxielon Uoiu zoo pa Hg mogelijk vorvoeron Er wonlen voetotappon op do trap hoortiaar de vrouw kwam tarug roet twee pulitieagniten Beaaden hoorde mep iukle mannen envrou wenAcBSMn Zij maken veel inrukte zëds een der politteafleiUsn maar beneden alaat de wagen gereed onder boaeherming van onze mannen Neemt deizen maar eeng beval Proft op Kainuiek wijzende die bfnvuKtetooe lag en moeilijk adianhaalihi Die moei zo i poodig gelijk geneeakundlge hulp hobbei Proft en Hcbmeider nanven den prliw in hun nSddon vennaanden hem nogmaata bedaard u blijven wSnneer hij met oniieM adlgde l Uy maten in den wagen wilde knmnii Daarop leidden zij hem de trap af op d i voet geivolgd door ik vivmw Onder aan de trap veiwperden drie ol vier woo uitziende kerela den weg De beambten wisten eohter mot wte 4J Ie doen hadden zij lieten bun nwolvert een paar lieconden zien daarop z Me Schroekter heel beihard MenMnben maar een bootje mhnta wij lMi ben bier oen half ikizijn sterke mani appen ilaarteKeo kan gij tooh nifll uiMifttnn DU begrepen de nmmien ook en boeieo aan In zi e blinde woede bad hij al dijn aawtacht op Kalmuck gerveatigd mi koeic hg de belde Indringara aan en herkende hen onmiddelhjk Een mooie verra Mn l krijMbta hij wneilaxi Die Khurk draagt de chuid van dat Ik niet minletona één va jdui koud heb gemaakt Die ziet er uil ol ik bembflt licht heb uMgieUaaen dat zon nMr goed zijn ook daa babhett Uj ii etmeer Ge kunt on wol gaan ezionaa mannen biar halen prak Hchmotdor tot de vrouw Wij zullen hetn wet z K lane in badwang houden Hij nnett het niet wagen aii iioog te verroeren ziSde ProCt dret end Toen de prina zag datUjnmdilehHjef waa zwaeg bij en nam plaala op een half gebroken atoel HMadigena vao zijn aoortzijnnergw zoo gewoeiig voor ala voor Hehaam pijn Het vaale iKhreden slap pen zij naar het Mliavot maar zij aohreouwen ala en kind wanmaeriSj mei een politt gnli ifuttgm wotdan Nu moet je roet ons mee zo der tegenound te bieden onmiddel lijk komen hiar nog aenige polillemannen beneden wacht de gevangenwagon Waunaer je door Teouwen ik aaulacht poogt te trekken rnaSk iic gebruik van mijn japtn £ ip bed lag te imorken toeib wij on on kop waagden per slot van rekening het meeste vooixleel van ons iou hebbon Ik zal zorgen dat VV al wat m ar aan de hand Met nscfanrren kreet qiron de prinfl op en greep naar don kmip pd die op daa vloer lag Van buiten kad men een goweW gen etool togen te deur gogioven lore aprong en en twee mannen mei lovolverB gewapewl tormdeudo kamer in Werp Ben knuppel weg of je lieiU een kind dea dnoito riep deviMirsIe den prieel toe Wij zijn van de politie m neroen jelui gevanigen aki de moordenaars van gyaaf Uen l De prina pakte nrnt een vr e Ujken v afk zijn kameraad Kahnnok bij de keek Schurk I nep hij Dat il jouw B rti Terwijl SchmeMer met zi revol or Kalmo trai Ue te baxdujnnen wildd PniH den woedenden priw ovorroeenleren doch vóór bent dit getukte gaf deaie in zijne kwaadaar dige woede Kahnudt zulk een zwaren alag kit fe man neeituimelde zonder een kik te gavmu Eent toen gdnkle het dm woeataard bij de aannn te grijpen eit hem te bindont HIeTbü kwam noK de vrouw te hulp die benakai hut gestaan zij leg den prin dallaild bovondlen waa de prin bun tamelijk vreamt Mopperend inaajilen i ij rutmte en ite beambten kouden vooi gaaïfc Doch nu ba nmMU de wijven ia rbreenwen a Us Mohel loo één van haar wimf ttti mei een diak Mui naar de poUtie Onglalufcklgm lufcklgmwtjze trof zij den print ihe razwul van ipijn haar ita i er uUaKbold Twee minntan later waren da priujf en Kalmuck viïllig geborgen In km wagon On terw wenl Kalmniok He ruig ateiwk bowoMteiooit waai K eveai in een hospitaal De g iMMvihcer verklaanle lat zijn toestand zeer bedmkolljk waa Toen Proft on Hcbnxadm oikaar den volg i k n morgm oilnrz g n kon men kin laaMgenonmdm zeer goed aanelUh dal hij aidi verbeogihi over lie reKepraal vaa zijn Iraolcht flor moonliIMeiiiadRita Weet ge hei al l waren de earsle woorden waarmee hij Pmfl begroette Katanrk ligt ie arven hij heelt eebter nog een volledlgio b oi teni kunoan afiegicen Hij verzekert dat hij in voreenigingtmot den prina len IMillal heeft gepkwgd en dat lic prin den graaf vermoord hoeft De ge U lon Juwoelon rjjn alle in handen Rf 1 i van Mnuritfl Geiger dein kiiMoh n i e dezen morgen giewangen genomm IK Wndt rervoliid