Goudsche Courant, donderdag 30 maart 1916

o 13052 Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Couraat tleeOê tuccet 1 Deze adverirniien koslen slechts kij ToornillMitsling 1 6 regels f 0 35 voor elke regelmeer 6 oenta Opgaaf uitsluitend aan het Bureau 54e Jaargang Nieuwe Schouwburg OOUDA Sooietfflt OKS GENOEGEN Op veelvuldig verlangpn nog één CONCERT DONDERDAG 6 APRIL 1916 te geven door het Utrechtsch Stedelijk Orcliest Directeur de Heer V outer HutKhenralJter Entiée voor Leden der Sociëteit hunne Dames en Kinderen Loge Stalles of BaloQ i f 0 50 per persoon NietLeden Loge Stalles of Balcon f 0 75 per persoon Galerg 0 50 p persoon Militairen betalen ledenprijzen Leerlingen der Stadsmnziekschool kunnen een persoonlek bewgs van toegang bekomen van f 0 50 voor Loge Stalles of Baloon n Flaatsbespreking vanaf Woensdag 5 April 1916 van s morgens 9 12 en 2 4 uur a f 0 10 per plaats Erzgn dan tevens plaatsbewijzen te bekomen 37 De zaaldenrei bleven gedurende de uitvoering der Muziekstukken gesloten Aanvang 8 uur precies HET BESTUUR Ad v r ten tien Mevpoow LA MBRECHT8EN Finweelènriogel 36 Oond VEAAQT met Mei of eerder een nette Di niet als meid dlleen Caféhouders TE KOOP een prachtvolle ELEC TRISCHE PIANO met klokkenspel en mandoline Moet weg wegen onteigening v h perceel voor spotprijs P ARTMAN Neude 22 Utrecht EOBBSEIE HEBLEIDli MtmiiiiPFIJ De Jaariyksche ilienieeHe lergaderin van AiTNDEELHOfÜDERS al gehouden worden op V Vrijdag 14 April a s 4 vfWrmIddBB ta IOl ura in Hotal DE ZALM ta QOUDA Aandeelhouders hebben recht van toegang op vertoon hunner aandeelon De punten van behandeliqjj benevens balans winst Oa verliesrekening en jaarverslag over 1915 liggen voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der Msatschapptj van af 7 April a s Een punt van behandeling zal o a zijn Wijziging der Concessie voorwaarden exemplaren der voorgesteldewijziging zijn tegen i rtoon vanaandeelen te bekomen ten Kantoreder Maatschappij 30 DE DIRECTIE FirmaC SMITS Sdioenhandel Kleiweer 48 Gouda Opgericht 1879 hët adres voor lËDËRlFJ Zeer mooie sollede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spieeels Schilderijen Theetafels Buffetten Stijlameublementen in leer en peljich Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellien Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaf f 17 50 Stijlkast f20 Stijltafel 9 50 Spiegels f5 60 f 7 50 enz 20 SIMOflSTlUAT 44b Bovenhuis gabU de Scmiikade Rotterdam Witte Bioscoop VRIJDAG 31 MAART en volgende dagen Groote Pracht Voorstelllngen Als Hoofdnummer DE nyomyiiiEilsTER Groot spannend drama in 4 aoten met verder Hltgebreid Programma Nieuwe Schouwburg Gouda Sociëteit ONS QENOEOEN lelGezilseliapayenFnimlJklioiwIiDri Amsterdam onder leiding van J F MEg TENS ZONDAG 2 APRIL De orkèstttummers z n 1 Unter Deutsche Plagge Marsoh G Callies Lysistrata Overture Romantische Frauen 30 Waker Oakl Weinbeeoes De Verklaring van aansprakelijkheid van den kaasproducent tegenover den kaashandelaar zooala die in vastgesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren Is in boekje van 50 stuks 25 cent en van 100 stuks ft 50 cent voorhantlen by de DRUKKER A BRINKMAN ZOON MARKT 31 pl Bij bestelliwg van minstens 500 Verklaringen ineens worden dezezonder extra kosten met firmanaambedrukt 20 ComeiliaiiteiiKinilerei Nieuwste Klucht in 3 bedrijven van HANS STORM Kamlaoh an haogat d oan4 Hoofdrollen JAN VAN DOMMELEN LOUIS VAN DOMMELEN L EZER MAN CATO MERTENS DE Jasoeb P BEERSMANS C BLANKENSTEIN H VAN DOMMELEN KAPPER NACHTEGAAL enz De Telegraaf schreef 27 Febr Er werd om Comedianten Kinderen voortdurend gelachen Het Nieuws v d Dag schreef 27 Feb et publiek heeft gedurig om dit aardige stuk gelachen PRIJZEN DER PLAATSENStalles en Loge niet leden f 4 10 leden 0 85 Balcon uiet leden 0 85 Hoe emekkel kk meB ea boeii fodi veruiMeii of voorkomen Wybert toblettea v rWMdiepi werkoBoplo ende heifm de nOilmé M hoert op nu 11 polkckn dn iM t M caA Een vertrouwd adres S voor het maken en stoffeeren 5S van IHEUBELEN is bQ m N HESSING Peperstraat 24 Gouda Biliyke prijzen prima mate riaal Reparatie aan alle meu Sa beien 14 0 70 I IlilllillliB leden leden v Galerij f 0 45 Auteursreoken inbe Flaatsbespreking Zaterdagavond p 8 uur M loting Aanvang 7 2 uur 43 Nadruk verbod en 73 Sedert het nooit te vergeten bezoek aan d©a etchouwbuirg waren dme jaren verloopen Wilhelm Kobitzwas getrouwd en had een kindije diatvolgeas iedöreen het evenjioold van zijn vader waa maar GruMa vond het dlwaas zoon kl n achreeuwendwiciht mot neef Wilhelm te ver eUiken Vadw Kobitz had roeer laat vanzijn lÜwumatiflcaie pijnen dian ooit en zijne vrouw wae zoo heftig en oploopend gewordlen dat Gueta zoo8ll zij aan hare vriendinnen zeide piëta roeer op eigen houtje dlurtde dben Gotfried Saupe wa orwegtwaohter Toen hij haar vroeg hamGuffta ham dankbaar aan Sedert döt oog©nblik hield zij op siavin te zijn en voort Suirend waren haje gedachten nu bezig laet de huialhonding welke zij met Gottfried Saupe mettertijd zou opzetten Gottfried wad gieen kwaad jonglman Guöta vontf hem zeer knap voorAl zijne manier van apreflten vond zij zoo net Dat i juist zo aÜB het in dé Bioscoop Gouilajooroit Byzonder Pracht Programma met de Kunstfilm Adverteert in dit Blad A a Eyr3 D i 30 Maart S c de Eéuniff 8 uur Pro en contra vrouwenkieöreönt Aid Gouda Ne Bond v Vrou wenkieBreoht 31 Maart lifftel de Zalm 8 uur 1 demvergadlering Roei en Zedlvaroenigling Gouda 6 April Nieuwe Sohouwburg 8 uur Concert Utreohtrtïh Stedelijk Orkeet Beleefd verzoeken wi geregeld tUdll meaedeellng te mogen ontvangen via vergaderingen concerten vemukeUJMl den enz om de d n to on ageo te vermelden lleiivonll enocli Dp IMEIIIIclellei mr HKT Magazijn van n RAVEKSWAAYZONË aOMiyCBMM Deze THEEËN wordoi afgeleverd in verzegelde pi iea T n vyf twee en sen half sa een Ned one met vermelding van Nontmer en Prjs Toorsien van aevenstaand Merk volgen de Wet gedeponeerd Zioh tot de mtvoerii van gsBerde order aaabevelend J C BIJZ voorheen 3 BBJSEBAART Lz VROUWEmiEFDE D LEED In de hoofdrol LYD A BORELLI de beroemde Italiaansche artiste Drama in 5 afdeeJingen GRIBOUILLË als AGENT Humor I hetooTerde politieagent Truofilm 30 Eleotrisohe Dnikkerfl A BRINKMAN ZOON Gond lessaneB slonilijle FalFiÉMefeslAle OPGERICHT ir Voe e t nw Vee met de tiiivere mnriee LIJNZAAÜROEREN merk STER en W L 28 en SOrABOONEMKOEKEN merit W L Citmimtende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde ReretHplotfa Pnrli WOO Tièaen Ooiitten tei nHlrH etaenappew Nieuws Keizersgracht 153 Amsterdam Tel Int rc Noord 10789 Afd Schriftelijke Cursussen CURATORIUM Mr Dr C P SCHOCH Prof Dr H D J BODENSTBIN Dr H C PRINSBN OBERLIOS Jhr Mr L H VAN LBNNEP Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren wij 129 schriftelijke Cursussen als volgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhouden populaire leergang en examén corstts Handelsrekenen Handelscorrespondentie Nederlandsch Fransch Duitsch Engelsch Zweedsch Russisch Spaansch Maleisch Handelsrecbt Handelsaardnjkskunde Handelskennis Warenkennis de Techniek der Administratie de Tecsiniek dor Bedrijfsreclame de Techniek der Etalage Stenografie Schoonachrijven Machioeschrijven N B 8pecUle leerganzen vo6 de priktljk illploma s B Talen 24 cursussen Fransch Duitsch Engelsch Italiaansch Spaansoh Deensch Noorfich Zweedsch Russisch Maleisch Latijn Grieksch Esperanto bovendien een Cursus in de Algemeene Literatuurgeschiedenis N B Bllzoadere CbrsUHcn voor het Staatsexamen Oude Talen A en B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuigknnde BlectroTechniek Lijnteekenen Meten en Teekenen VakDujt9ch VakEngelsch D Ontwikkeling en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kun t van het denken Rhetorica dekunst om zich uit te drukken Aesthetics Muziek Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en feueeleHygiëne Schrijven zonder fouten een goede Stijl de Verbeteringvan het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek HerhalingsOnderwijs uitgebreid Lager Onderwijs Fröbelen Slojd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B De Curinuen Herliallni andenrl en U U O omvatten iHe Ug sch vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen Fransch Duitsch Engelsch Wiskunde F Opleiding voor een M O 11 cursussen Nederlandsch Fransch A Duitsch A Engelsch A Geschie denis Aardrijkskunde Staatsinrichting Staathuishondknnde Wiskunde Boekhouden Schoonsohrijven i O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kinderkleeding Costuumknippen eij Cos tnumnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrijkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies bij de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalve voor de hier genoemde ambten of beroepen geheele of partltele opleiding Surnumerair en Adspirant Commles P en T RMksverzekenngSDanK Rllkspostspaarbank Spoorwegen meenteAdminlstratle Ministeries Rijkswaterstaat enz Van het onderstaant e neme men goede nota De Cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f5 per kwartaal Wekeiyks wordt den leerling een les toegezonden ledere les bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contact tnsschen docent en cursist Leergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Specialerepetitie cursussen De examen cursussen worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit liefhebberij volgt Agesoheiden van de afdeeling Schriftelijke Cursussen is aan het Bareau een afdeeling verbonden voor Adviezen Inzake Beroepskeuze leder die zich voor onze schriftelijke Cursussen of voor onze Beroepsadviezen Interesseert vrage zonder zich ook maar eenigszins te verbinden ons gratls prospectus dat alle verdere bllzonderheden Iwvat 166 JOH GÖBEL Jr Dir Rljksvervekerlngsbank Diii o t na rbank Sooorwegen Oe rpeiilDM r oipeliDTeertBdifDri Ui Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Bljwleleii zijl soiUierlijli 60 lasg il prljs ADR DE GROOT Kleiweg 79 GOIJD Prijsoonranten gratis IMPORTEURS GEBE SIEBOL Amsterdam FotQiraU ltelier VAN ZANEN Oosthaven 20 Opnamen tot s avonds 9 nur 24 net eleotpisch licht Vrijdag 31 Maart 1916 fiOlMHË COIIRAIVT Verschijnt dagelijks 3 ie va ws © aa A d v ert©xi ti© bla d voor 0 o u d a © zru Ox£1 ±xoJszojol behalve Zon © n Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewgsnummer f 0 65 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing Van 1 5 regels f 0 35 bjj vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen oaar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Telefoon Interc 82 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 uitgevers A BBIKKMAK EN ZOON N De Oorlog Aan het Weiteiyk Front doottweder ingotredKa Overal z jn gebieden ovematroomïtft niet alleen in de Zuidiellijk e doöh ook in de Noordelijke streken ia hat ija met water l odekt Op de oevca der rivieren smelten ée d kke aneauwlagen hetgeen in de Noordeli e atraken aan de artillerie buitengswone moeilijkheden veroorzaakt Aan het Z 0 el Front HetRuaaiflche fconKmuüquévan 30 Maart luidt In de kufflötreak weieratondien onze troepen e de hoogten op den linkeroevor van de Oganderefii mwndt uit bij Ofi beizet hieldlen in den loop van dea naoht van 27 Maart een aairte tegenaanvallen van den vertwiliMden vijand Alle tagenaanivalien atden a gefilagen De Turken ledleu zware verliezen en zetten den ta ugtooht in mei achterlating van gevangenen en een kanon Ook in de richting van Erzindljan namen wij Turken gevangen Aan het Itallaaniche Front Het Ooateafijk iche conunu niqué van V30 Maart ïtódt In de streek vanVöoÖrz wordt wederom dag en nadmv l tig gestreden Bij het brugg yo $ raaktttn sterke atrijdkraohiten aan beide zijden van het front met elkaar in fevecht Onae troepen namen hder 850 Italianen waarojttdÉf acftit offici in gevangen Xn diea aector en ep da hoogvlakte van Doberdo waa het artillerievuur zeer levendü Op de hoogten ten Oositen van Selz wor k nog oinoenige loopgraven gestreden Een eskader van onze zeevUeigtuigen wierp overvloedig bonmien op de vijandelijke batterijen bij de SdobbamondajQ In de aectoren Van Tela en Plooken in dte Dolomdten en bij Kiva waa het geaohutvuur in werking Krijgsverrichtingen ter Zee De Duitöchere en de SuflBetx Een Havaa telegram uit Parija meddt M 30 Maart Terwijl de Frankfurter Zedtung zich inspant om d e torpedeering van Sufieex te rechtvaardigen en het onderzoek hieromtrent wordlt voortgezet deelt de Engeiacihe admdralitedt mede dlat zij niet alleen hei bewija van Duitaohlandl ö flohiuld in handen heeft docih tevend dat ia va 1g teild dat terwijl een torped oboot twaalf uur na het onhedl dte overlevenden oppikte een Düitfliche onderzeeër tot tweemaal toe de torpadoboot poogde te beachieten Gezonken Volg enei een Reuter telegram d d 30 Maart is het aia Kilbnbe 1 Maart tot zinken gebracht De atooaniboot Savinia Westoll ia gezonken De opvarenden werden gered maar de machinist ia gewond Volgens een Lloyd bericht ia de RuHöiskhe alohoener Ottoman gfeizonken De gezagvoerdter en Hiefliii leden der equipage brachten er jShet leven al i Goederen voor beigie De Brusselache correspondent van het Hbld eohnift Het Gesetz und VerondnunK blait voor het bezette Belgisch grondgebied bevat een beeftult op het invoeren van goederen dat van betlang kan zijn voor de Nedenandarö welke nog met België zaken doen of wecsohen te doen Bij deze verordening zijn al de vroegere besluileoi van Duitache zijde in België genomen tot het verbieden van den invoer van keetzout zeeea klipzout van vetzuren en oliön van zeep en zeepachtige olién on vetten van Franech eügaretpapier van fotographiadie platen en f onog raaf platen opgeiie etn In de plaata daarvan wordt bij de nieuwe verordening het invoeren verboden van de volgende goederea I evenaimiiddelen Zout Saccboiriaie Dierh e stoffen Hulden pelswerk en palterijwaren ruw oeböreid eii verwerkt handsohoenen en marokijnwaren ruwivoor Vogoiveeo en onder alken vorm Delfstoffen Steenen marmer en albaat mw en verwerkt Cement en gipfl ruw en verwerkt Plantaardige atofft Hout benedien 2 O M dSkt © tot het vervaandfigen van weeldeartikel en VersehiUendte atoften Vledht ai 4d andere artikelen voor bet vervaarddgen van hoadteo Vlechten m allerlei ntJetre artikelen in atroo bieeeni ffpartograa brem schone veeele en palmen of in paardehaar Reukwerk Allo reukwerk met © n zondier alcoholgehalte de reukze pen tnbegtrapen Soheikundligevoorbbrengeelen Vloedbare koolzuren aodakarbonaat aiodaöiulfaat aodlasultiet benzol houi geest Papier Si iiptpapier behangpapieir Edelmetale5 i J Jjiweelen in goud platina en ï f voortbrengselen dier gmidbimidbki Jïn gooid platina onzilver Machines mekanieken voertuigwi en gereodfileöiappen Bouwmadiiiiea allerhaml machines en mekanieken de ondterdlfeelen inbegrepen uitgenomen maehme om hout en metaal te bêwp rken en motoren motorwagens motorwie wagens en voertuigen alierfiand Instrumenten en uurwerken M U ziekinetrumenten uurwerken horlogekasiten benooddgdhaden voor uutwerkfahrikatie Tcstóolwaren Alle zijdeweetóetó paawementwaren Inbegrepen linten tullen kanten en blonden paeiaementwaren tinten tulles en kanten in l en OoBten van de Maas en in Woevre tot Eparges worden enige airtiUerie flaJvio a gewiflseld In de Vogezen boactooten wij de DuitSche iiet A fauscue cutitniiuuit Lto vau mj otio vi iimiX ien Vvt i eü van ue maud ueUt u de jjiuiAuUüi S ia duu luop vuu uea ibüüul JitAiiiaaiu teigt iir HttuvAUtfu up lie i raibMiae Sbti mi u JB Ii6t ttOOfl Üi AVOCOUll ÜIQ aliÖ ktOT jne pwivuur © a t imuauitiuivuiur vuu u i rauacbe iluaxiiLer ie weiuea u tiit eji in net jji uiiiu r bij ue j t3uiuii iDüVocourt Wtt r de JUmtSüumfl uoi pett oiooden acjuemenm ue i ui wieie u6u a geen eoiaeleu nleuwea aauvai m ae ümt evui vau luaiauuoUTt ien ooaten van l © Maas © n ia Woevre werd bij atwiBBeiing üe bescniaung voortgezet ue uuiujcherfi wierpen ia d jüaas teu Noorden van t t jvimiel dxyvenüe nujnen die geen aohAiUie verooin aoKten Op den m Mftart wierp eeo ï auoch viieg ak aer 15 boniim n van groot kaüDer op het atatxoo van ftieta bablon en 5 op dat van i gofy a d Moezel In den naohit van op 30 Maart Jjoo èardoeirden twee Fransche viiégwa h staCion van MaizicrèB IBij Metz Het F r a n tf h e conmniunicii van 29 Maart Iwdti TusBchen di Jt e en de Aisi hee t onze artillerie aanï enJiike b atóeelangen tea Noordooetea an Moulin 00110 Toutvent verstrool K In Ar gonne lieten wiJ een nujn ten Noorden van Four de I afis in de liKJÜt vliegien De ontploffing vernielde een bonttnenwerperepost aiaoofc e tn aohuilplaata en deed Öbn vijandelijk vardedagingatwerk ineenstorten Oncse zware artillerie loete talrijke ïfcfcoten op het boflch van Malanroomrt Avocourt terwijl de DuibsioherB tegenaanvallen op den naburi fen sector deden Ten Westen van d © Maa wttndldle beöohieting met hevigheid vaort ezet In den lo p van den dag dieedi de vijand van Avooourt tot Bethiacourt a ereenvolgienB d rje a anovallen op de stedlingen êie wij ham des nwrgens in het bodcfe van Avocourt ontnamen Zij werden volkomen afgeslagen Gedlurenide den aanval van groote troep enafdeelingen op het dorp M laocoiujit konden de Duib ïhere in aet vooiruitgesichoven Wörk ten Noor n van Malanoourt vaaten voet krijgen en zioh van twee huizen in het dorp meester maken Alle pogingen om vepdier vooruit te dringen werden door one vuur gefftult verken bij Stoaaweiler n Müneter Het Duitaohe comnniuiiiqué van ÓO Maart luidt In de streek van ijihont nam een kleine Duiteche afdeeling bij een konten aanval op de 1 ranache atelhng een kapitein en 57 man geivan peoa In Engel and De sneeuwstoimi De kabel met Engejland y ndet v rötoord en het zyn aileeoPongekend heviige mieeuwstormen geweeet die oufi van Engeland afaloten De sneeuwstorm begon Maandagnacht en Dinsdagiiaoht dluuide hij nog met onvenmindei hevighead voort De wind gierde uit het NoordOoa ten Het wa noodweer dat heel veel schade heeft gedaan Op aon mage plaateen lag de eneouw van 2 tot 24 et diep Geen wond r dat trein gn teleigraalverkeer totaal werden atopgeeet Men heeft volg enfi de bladen nog rtooit zoo iete beleeÉd ALs de treinen niog aankwaanen geschiedde ziuiks met 8 en meer uren vertraging Daar de telegraaflijnen alle verbroken waren moeët men met vlagaignalen de trednen van blok tot blok brengen zoodftt men al heel blij waa als men 8 mijl per uur kon maken De gemeenöohap tusöctoen alle gioote plaatsen in Engeland waa totaal verbroken Feiteli alle telegrafische verbimlingen behalve de ondergrondflche zijn dan ook vernield Daar Londlen onder den grond met Liverpool en MancÖieeter vea bonden is konden deze plaateen in gemeenschap blijven maar Birmtingham IB b V eenvoudig een oaae in een èneeuwwoeatijn geworden Bij dit noodweer kwamen ook nog over ötroomingen van de gezwollen rivieren In Zuid Waloe wa de storm bij uitstek hevig zelfs trammen konden daör niet op gang gehouden worden De sohade wordt onberekenbaar geacht Ten Weeten van dte Maaa hadden hedmald e I ranfiich aanvallen plaats lUe dfoor artiÜerSe vuur voorbereid waren de herovering ten diofiil van die boatth fltdlaugen ten Noord Ooeten van Avooouint Zij werden echter iafg 9lagen In den zuidloostelijiken hoek van het bosoh kwam het tot veribitterde ook godlurendie den naoht voortgezette gevechten tot de vijand hedenoohtend vroeg ook daar wedier vvijikem jnoesHi Aan bddle oefvers van dé Maaa Word het artillariagevecht met groote hevigheid voortgezet Luitenant Immelmarnn heeft in een luiöhtgavecht ten Ooeten van Bapanime zijn twaalfde vijandelijke vliegiüuig buiten gcfvecht gee eld Het waöeen EngiQlflldhe tweedekker waarvan de inzittendö door ona gevangen giemomen werden Bij het werpen van bommen dioor den vijand op Metz zijn aoldaten gedood en eemgie andWe gekwetst Aan het Oosteiyk Front Het Ruis öiaohe commiuniquévan 30 Maart luidt Bij Dünaburg d uurt het gevecht voort Ten Zuidien van Duinaburg werkte op verecheadeii punten het artillerievuur heftig In de streek ten Weaten van het Narooz meer wierpen wij den vijqjid uit het auideli deel van het woud In ItaUë Behalve voor graan en suiker zijn in Italië ook maxinmm prijzen voor rijst zeepwaren en voedingamiddtelon vastgesteld Van af 30 Maart la nog do invoer van vleohtwerk cement porpelein mouibelen linoleum ïJeep wolIpii goederen en touwwerk verboden Ten Zuiden van het dorp Mokrzyce aloegen wij door middd van one vuur een vijaodelijiken tegenaanval af In de streek van het OgangekiKa naal was het vuur der infanterie op veTaoheidene puiüten zeer hevig Bij het dorp Somino dirongen onze afdeeldngen voorbij d © draadveraperringen van den vijand en wierpen hem uit z ia loopgraven De Duitachera vluchtten naar de andere zijde van het kanaal VijamHölijjke vliegeniêtra wierpen boonmen in dte etreek van heÜ station van Luatecza LiBmndco 5 K iV ten Nooidl Ooaten van Pinsk FK9 U LKli Op het front der midden Strypa dieden wil de po ng v n den vijand oan oiDZfl loopgraven te nadereot mtiau lukken Op het geheele front iS het boeken staat zeide zij menignnaal ale zij over zijn net spreken uitweidde Guöta zorgde er vooral voor diat haar aanetaande een gnoatig dienkbeeld van hare beöohaving kreegi en verzweeg hem ook niet dat zij voor de peiS gewerkt hadi Bij de eerste gelegenheid toondtei Tij hem de krant met haar portret Hetberioht op oiob zelf bradht denjon gen man in verrukking Qdh wegenahet portret had hij den vervaardiger er van liefst een oorvijg giegeven Die oude krant riep de bijna vergeten gebeurtenda weder in het giehetugen Aoh zei Giwta het waè eene mierkwaar ge geeohiedentó Ik benen bUjf nog altijd van giedladhte datdie arme heer Warling onöchiuldftgwea Aan zijn gwedte zwarte kleerenkon men wed zien dat hij een netmenöch waa zoo gaat een moor denaar Tidat gekleed I Is zijn onfiichnld dian na zijndood beweeen Wel zeketr Héb je dlat naetg lezen Allo kranten waren er volvan Wanneer je eenö bij on komten een boterham blijft eten zal ikje zijn kamertje eene laten zien Dat wil ik heel gaarne antwiooirddé Gottfried en t hij denvolgendien Zondag roet Guöta aandfim arm giing wandieden stapte hijroet opgeheven hoofd want zijne be mlndie waa dö heJcftn van een groote juBtitieaaak en zij had altyd gesproken ten gtunate van een onèohuldage ook toen iedereen nog aan dSena wshuld geloofde Ie h o oren Het ia waar het ia wejpkeiijk waar Hediljz verzekert hij Li€ b en haar man zijn veel te overmoedig op hot water Zij laten het maar hegaan als dlie verwensohte Giuseppe opataat en in die kledne wankelende boo t heen en weer wandeJt alwof t eeme groote mailboot ia en wanneer ik hem dtat verbied antffoonlt hij in zijn koeterwaalöoh waarvan ik geon woord begrip Mat die Bedien z ik nooit overweg kunnen Ate mfij ieta overkomt ben ik al driemaal diood vóór zij begrijpen wat mij sicjhealt Ik kan niet eene naar den weg vragen wanneer ik verjhvaald ben En zeker loop ik nog eens te ver op die vervloekte eenzame wegen die alle op edkaar gelijken en waar ik nooit weet lange welken ik gekomen ben en beweging moet ik toch hebben om niet dik te worden Eerstdaags hlijl ik nog maohitelooS op den weg liggen en sterf van honger voordlat iemand nïij vindt Ach Hein ® ik had nooit gedacht ê t ik miijn leven zou moeten oindSgen in © en land waar ik mijn naam en irtijn afatoheid aan dierbare bloodiveéjvanten op n mS paal moeten b bbel©n in de zwakke hoop dat nyjpiiitBiclier eetnmaal mSjnlaatsten gtroiftt zal vinden Worft vervolgd daarvan geen rapport ingezonden Thans was er geen reden totvrees meer Op het terraa eenor fraaie villa aan het Como meer zat James Walter dö ZuddlAirikaan che millionair naa eene diame met zadhtzinnag edlefl gelaat zijne handi rustte in de hare Heimi zegt zij ham aanaiaode hoe gelukkig zijn wi tocih Onsleven la zoo kalm en helder ató betwateir van dlit sohoone meer Son lijkt het me alöof het verleden stedhtseen akedige dtroom i Laat het een dAom zijn lieveMarie antwoordt haar echtgenoot meteen teaderen handdruk Zijne oogen matten op het vreedzaïme tooneel dat zich voor heim uitatrekte en zijne gedachten waren bezig met de atormachtige in zijn verleden toen ieder hem Voor een moordenaar hield die door een beroerte te rechter tijd aan de handen van den beul waa ontkomen Thans kon hij bedaard over dien vanacSiifikMSIten ti denken Eerst later had hij vernomen hoe groot gevaar hij had geloopen vaV ontnwflfcertf te worden toen Proft had onrtdekt dat zijn broeder Robert die onder een vatóehen naam als milüonair in de XMergaardestraat woonde hem e a beeoek had gebracht SAeclh op verzoek Van Schmeldler had bd Het gi ootate deel van het jaar leefd e Jaanefi Walter de mllUonnair met zijne familie aan den oever van het achoone Italiaanöcho meer slechts wanneer het te warm werd betrokken zij hun fraaie woning in de altijd sbhioone Alpen Met volle handen deelde hij geld uit aan armen en hulpbehoevenden Niemand echter kende den milden gever der groote aomimen die van tijd tot tijd zonder opgave Van naamaaji allerlei inrichtingen en vereendgingem voor weildadigheid werden gezonden niemand dan zijn aecreteriS die alle aangielegen heden vooir hem behandelde Een slehoone vrouw engeötalte komt laohend uit het oranjeboechje gevolg door een jonge man tóe haar werkta ichje en haar paraaiol draa O papa roept zij terwijl zijop Jafmeö Walter toetreedt oom Max 9 weer in verlegenheid Hij wil onzen achipper op zijn Italiaansch vertellen dat hij bij het varen niet inde boot mag taan maar die manbegtrijpt ham natuurlijk met en nurakelt oom al die akeligiheden op die kunnen gebeuren doordat hij dén menisicihen niet aan het verfftand jcan brengen wat hij verlangt De majoor koont met verhit gelaat een blauwen bril voor de oogien nog juist bijtijds om dte laatste woorden