Goudsche Courant, vrijdag 31 maart 1916

Mmii loiUijke FaMen pesiglleloierveer Advertentiëü Ondertrouwd A OATS Soheik Ingenieur ALIE TRIJBITS 10 Leeüwabden t Clanderij 31 Maart 1916 OOODA OPÖBEICHT trM Voedert uw Vee met de tuivere murwe LIJNZAAÜROEREN merk STER en W U en SOYABOONENKOEKEM merk W L nitmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Ber IHvloma PnrU 1900 Negen Oouden MednlUe Wegens ziekte der tegenwoordige een flinke Dienstbode GEVRAAGD Mevr BAART Krugerlaan 39 Dienstaanbiedingen hebbe in de GoudscTie Courant ileea ëéccet 1 Deze advetlentiea kosten slechts bij vooraitbeiaNfif 1 6 regel f 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf nitsinitend aan het Bureau FirmaC SMITS Sclioenhandel Kleiweg 48 Cxouda Opgericht 1879 BET ADRES VOOR IEDEREEN Dit nummer bestaat uit twee bladen Eenver tronw dadres voor het maken en stofleeren S van MEUBELEN Is by 1 N HESSING S Peperstraat 24 Gouda Billijke prijzen prima materiaal Reparatie aan alle meui i 14 beien f Het E n gelelc h ecommuniqué van ïl Maart luidt Er bad een levendige artillerie actie pla tö ten noorden van Souchez tfn ziiid en van S t Elol en in de H treek van t Wieltje en Boesingïie Vijnndeliike borrimenwerpers laagdien er in dten mljnt editer bij fit Eloi te bereiken Ten Zuiden van Boefliniehe tracffitfe een viiandeliike af eoling van een artiUerievoorberei dlng de loopgraven te verlaten Zij word echter dadellijk doof ons vuur ♦ cniftpgpdireven Van onze vliegtuigen wordt er één vermiifllt De Verklaring van aansprakelijkheid van den kaasproducent tegenover den kaashandelaar zooals die is vastgesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren is in boekjes van 50 stuks è 25 cent en van 100 stuks 4 50 cent voorhanden bij de DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 I Bij bestelling van minstens BOO Verklaringen ineens worden dezezonder extra kosten met firmanaambedrukt 20 Het Franaohe romimuniqué van SI Maart luidt In Angonne silot en de Fransohen twee aanvallen met handgranaten af op hun stellingen ten noorden van Ten ooöten van de Maas was de nacftit kalm In Woevre trachten d e DuitflicheTs drie malen den Franatohen de verelohanaing HaudSmont te ontnemen alle pogingen werden afgeslagen Aan het Z Oo8teI Front Uit Rome wordt dd 31 Maart gemeld dat het aucces van het Ruseisehe offenfliel in Galiciè en Bnkowina grooten hrik heeft verwekt te Boedapest en Weenen Tiendluizenden gewonde soldaten eijn gedurende de laatste dagen In de beide hoofdisteden aangekomen en de Rusöiflohe aanvallen zijn zoo hevig dat het Hongaarsehe volk zicb i Adverteert in dit Blad I U ntlioiiclt u Yan veel genot V indien TT ons Geïllustreerd Zondagsblad Pak me mee niet in uw huisgezin hebt Nadruk verboden 74 Stel je maar gerufit broeder antwoord © mevrouw Werlhig gUml dbeaiid Bmiienikort ben je weer inDuiitachlaiMÏ waar je de menfldhen kuifflt v r tQ n Ja Goddlank tkó de majoor en aieh tot Jamea Walter wendendie voeigd hij er bij Ik heb aan Hichanl geöchreven en gevmagd ot hijkans zag een paar weiken hier takomen Eein flink uitstapje zal hem en Jenny goed dioen vooral nu Jeniny voorewfft niet veel t6ainigienih eft naar zij schreef Het is toöh bewanderenswaardig hoe zij zdcli in zoo n kortea tijd opgerwenkt heeft tot een kunelenaree van den eeraten raag merkte Gerhard op Naar ik hoor ia zij rewlfl voor he volgendei seizoen verboDiden aan d PhÜharmonie eo ondier praohtige voorwaarden öchrljft Biiöhard De oude Schmelder iff zeker niet weinig trots op zijne dochter Je kent haar vader niet waar Gerh isi O heel goed uit den tiid toenik nog meedeed aan ie wedrennen vóór ik naar Afrika gdng hij iseen goed mensoh die oude Sohmelder Iej ieWed E Alter m Gedempte Gracht 261 DEI HAAG geeft de HOOKSTE W AAllDE voor Gedragen Heeren en Damesklee di g Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan huil te outbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op STAAM en AJOSES i Mej deWed E ALTlE 269 Ged Gracht 269 DEJS HAAG A p p fr 45 ot per icwaruai Num JURfiENS AXA JURISENZ PLANTA r BSJH indien TT ons Geïllustreerd Zondagsblad uw huisgezin hebt Voor de Kindoren aangename lectuur kn prösraadsels waaraan groote prgzen verbonden zijn Jfoor u self wereldgebenrtenissen in VQord en beeld Bovendien boeiende Koiltans en Verhalen Voor slechts 3 cent per wi k kunnen de lezers van dit blad deze premie geregeld antvangen Val dus nog heden onderstaand inteekenbiljet met uw naam en woonplaats in en bezorg het aan ons Bureau INTEEKENBILJET Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie Fak me Mee k 3 cents per week of 85 cents per kwartaal p p fr 45 ot por kwartaal 62 Num Wooaplutt KOKO e t HAAR KOKO DOET HET HAAR onociEN OAAT HET UITVALLEN TEGEN VEXSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OF VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHl KOOP HET VANDAAG VAN UW DBOOIST Ot COIFFKUH PRUS FL 0TB fl 1 60 on a Ï OO jm lUcon PInia IKOIHIVA BnMk DEPflTHOUDERS 29 Gouda ANTON COOPS Wijdstraat Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lnz 68 Zegwaard A OOSTERLING Openbare Verkooping i I Oroote Markt 42 ROTTERDAM TELEFOON 6013 6891 Effecten Gonpons VREEMD GELD BUITENLANDSCHE 20 WISSELS PROLONOATIËN DEPOSITO S om contant geld op DINSDAG II APRIL rgMTti 1916 dfs voormiddags if T 1 9 uren aan de stalhonderij van den Heer F H WEÜRMAN aan de PeperStraat te GOUDA ten overstaan van den te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van den geheelen aan den Heer Weurman toebehoorenden Stalhoudeislmeiitaris Bg biljetten breeder omschreven Abonneert U op dit blad Daags te voren yan 9 tot B uren afgenummerd te zien Bij deze verkooping kan niets worden bijgebracht 26 a Ei iD Zeer mooie soliede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen Theetafels Buffetten StiJlameublemen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 Stijlkast f20 Stflltafel f 9 50 Spiegels f 5 60 f 7 50 enz 20 SiURmiT44l InHliilsinlilidiSclilebult Rotterdam 31 Maart Hotel de Zalm 8 uur I denivergadlering Roei en Zeilver eeuügling Gouda j 6 April Nieuwe Schouwburg 8 uur ConCBTt Utreohtfloh Stedelijk Orkest 10 April Gebouw Bouw en Woningtoezicht 2 uur Ondewtand CouHntóöie Annenizorg Beleetd Torioeken wij gerogeld tijdlf mededeellng te mogoa ontranKon vaa vergaderingen ooneerteo vomiakeliikhe deD eiu om dem dan In onae agenda te yenaeldeii Electrische Drukkarn A BRINKMAN ZOON Gondi 54e Jaargang O 13053 Zaterdag 1 April 1916 GoiiDSCHE mum 3iTi© a t s © 3 d v+©rt©a a ti©TolsLd voor G o va cLst © ars 03=CLstx©lc ©aa Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVEBTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 66 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Mem franco per post 1 60 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dageljjks aangenomen aah ons Bureau Harkt 81 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 üitgrevers A BR UmMAN EN ZOO N leu müi zich Ie wafcenen tot dentJirijU Doch thans spj ot het groo4euioiueut in den weir Müoilüg te zijngenaueiKl thans adO welüia doorue GeaiUeerden tot 9Êkk gemeeuschappeli ti aoue te au d worden overgegaan In de J jjsie couierenuesie Jr anjs iB men tot vereenaiemmmgËjuaomeu wat betl st e uulilaire opelauea van aüe Geaiu üueu terwijlüuk de econoimaohe TraagaLuKiten tolupluböiiig zijn geraatt Jje moue wutliv © met eenpaiignÉ l van sLemiuen lA aaugenomeu veiuaaart onomwonu en Ottt ei mtwttregalön zijn getiot lon üm te komen pt een eeuheauviin optreden aan off als een eeniiem opgovaUe Ironteu M a w nel giüoie otieiusiet Tt u alie Geallieoiuien op aUe Irouieo biijkt m auntucni ie zijn Uet 14 een gewiuiiUgi L goniulik m den Mjjidiigeu oo iuug een gebeurtenis die pnti in alertecipaiiiung hüuüt 1 uet was üuidelijk dat de Geallieeiden eerst na iang tijd kiertoe m riiaat zouden weze ijj anoeeien zicü in tegens Leliiug jOeti iiitsoliiand Hii i bij hel uilbiekftii van den oorlug gjwn veraterKen Jin oaderiing tot oveieeutiieiumung ger en hetigueu in een bunugenootaonap vftu vier weiCni dnogenuiteoUen uit xhtn rd der i nük m ueilijkhedeu met zich bracht ijij ueze mogünudiedeii ieder met eigen aijpiraties beett de tegensio i igiutiiu oer belangen zich d an ook vaai Bttrn uoeu gelüen waajdöor do niinitaiit leiuaug ten stelligste werd geschaad in iiei bondgenoüüBChap der middenüiuropeeflche mügemlheuen kwam die lügeustrijüligiUeid der belangen minaer aterk tot uiting daar Uuuiöih land en DuiLaehland alleen het leidende element voruiit van dal verbond V uui de eenheid in de nmiitaire opela ties moge zulka uitermate guuaug zijn het ifl nietteman onvormijdeh dat de püisgonlijkheid der overige uundgeiipüoien er maar al t © va k Liour verdrongen wOrdt De zenuwauhügheid waarmede a © Duilsohe peirs thane de conferentie dei Geallieerden be reedtt een ze brecht Von Wurthemberg den Kiooiirprins van Beijeren en Generaal vanBülow 1 1 I Een jaar geleden bezette een boij ekkelijk klein Engelsch leger den hoofdJweg naar Calais thans houdt een groot leger alle wegen naar Calais bezet tusBchen Yperenen Amdene Kanonnen van een grootte en een aantal waarvan men een jaar geleden niet droomde beschermen de linie tegen de aanvallere De uitbreiding van het Engelffchefront hield verband met den toeatand te Verdlun Door een zwaarbezet deel van de Franeche Unie overIe nemen hebben wij een groot aantal troepen vrij gemaakt die tot debeato van het Fransohe kger beïiooren en elders konden worden gecon igneerd j I i Hei Engetóoh © front is langaaaan en met veel overleg uitgebreid Tot het midden van d en vorigen zomer strökte het zich uit van Yperen over ArmenMeres en Neuve Chapelle tot La Bassiée en was bezet door twee legercorpsen Daarna verving van een derde Engelsoh legercorps de Franfliahen in de Somme streek ten Oosten en ten Noord Ooffton van Amiene De Franschen bloven zoo in het bezit van dfen sector die Sourfeez Dens en Arras bevat met Engelöoho troepen p eiken flank totdtit zij aldlaar voor eenige weken vervanigon werden In dezen sector vonden de wanhopigste gevechten van en oorlog plaats en vielen de Fran dhen en Emgellaldhen g eizD3neralijk aan in Septemiber De Arraö salient gelifkt eenigözine op die van Yperen de Dnitwhe inién bevinden zich veel dicJiter bij daar de vijandelijke loopgraven door de Oofltehike buiteniwijken der fltad loopen Evenals Yperen echter heeft Arraö tot hed n eiken aanval weerstaan nuw ach tiglieid die haar uiting vindt in luid niehtigen spot doet vermoeien dat men aangaande het optreden der Entente in het Duitdohe Keizerrijk in onrust verkeert Dit ifl in ekei en zin te begrijpen daar de DuiitBbh © blad©ii vaak bij hun lezers len waan hebben gewekt aleof het iaatMe uur der Entente had geslagen terwijl de Fransche en Engeledhe lere op haar beurt het stuiptrekkende DuUeehlandC dagelijks in sierlijke phrasen beeohreef Wij hebben gezien hoe het met d e g uitputting van Duitschland is i ofllekl Het geweldige offeneief bi Verdlun heeft hoewel höt beoogde doed er niet mede is bereikt getooncï dat het Duitsche leger nog krachtig genoeg ifiomde Fransche linie aan het wankelen o brengen en lerug te dringen en om het Fransche leger gedurende vel © weken te dwin en tot een defensief Zoo zal ook wellioht binnenkort blijken dU de Entente haar boste kiaohten nog niet heelt verbruikt i ouwenö vier wereldtaachten als Engeland Frankrijk Rusland enlta ib zijn niet licht onder den voet te treden en er moet wel heel veel geoeuren vóór dat zij overwonneni zijft De eeniheid in aiattnenweriiin t Hoe v aak hebben wij dease woorden niet iiooten hooren en hoe vaak ia niet gebleken dat dfe eenheid onder de Jealjieerden ver te zoeken was rhanfl na 19 maanden van oorlogvoeren schfljnt die eenheid onderdaad te zijn verkregen militair ecoaomlach en diplomatiek Dat thanö onze Kegeering een bijzondere waakzaamheid betracht is te iiegrijpen en te waardeeren Eerste Blad Waakzaambeid De berichten welke giflteren in den napïid g en daariia zijn ingekomen doen zien dat de landaregeering en de hoogste militaire autoritenten het Doodsakelijk hebben geacht de maat regalen van voorzorg welke ginde den aanvang van den grooten oorlog zijn getroüen te vereeherpen om op alle eventueeJe gebeurlemsaen bereid te kumien zija Deze berichten doen zien dat het voor ons land door het hoogste gezag gewenflcht wordt geacht in elk opzicht waakzaam te zijn Het geldt hier niet maatregelen tegen dad iijk dreigend gevaar dat one land meth zou worden betrokken in den onzaligen kri g waarvan thane nog aleohta de gevolgen in economiflChen zin worden ondervonden het geldit aledile een toeruating voor hetgeen mogelijk zou kunnen gebeuren Dit blijkt ook uit het feit dat het niet verleenen van verlof zich bepaalt tot de gewone verloven en dat daaronf der niet moeten wordien gerefeend de buitengeiwone verloven door dte Minieter van Oorlog en Marine verleend Van oproepen der oude landweerlichlingen ie evenminsprake Ook in het feit d at de Tweede Kamer bijeen wordt geroepen voor een comitégeneraal hetwelk op zijn vroeget Maandag kan plaats hebben lilgl het overtuigend befwije dat de regeeniig met overleg en bozad igdiheid den toestand op het oogenblik beeohouwt en ook zal blijven beschouwen Hoewei van de berichten van gis teren met groote belangstelling overal werd kennisgenomen en zioh hier en daar eenige zenuwochtigbeid openhaalde bobben zij toch niet veroorzaakt een emotie zooals in de eerste dagen van Augustus 1914 het geval waa Daartoe bestaat ook abeoluut geen redlen Tooh zijn ook thans veraldhïllendB g rudhten in omloop gekomen verhalen an do meest fantaaitiöohen aard die eiken grond nüBaen en die volaitrekt niet zijn te ontroieeren Van beJvoegde zijde wordt er dan ook op gelwezen aan losse gwruciiten geen geloof te Bohenken daar het nieft mogelijk is deze steede te doen tegenspreken Mede tot tegenspraak van een veelgeuite veronderateiling meldd hetCorreöponidenitielbuireau gisterenavondlaat dat de maatregel om de gebruikehjke periodieke verloven voors handö lüet te verleenen in geeui verband Blaat met d quaeetae van devorndelmg van Nedferlandeche schepen op de Noordizee Waar in de NiöTiwe Courant van gisteravond en in een enkel ander bladde mogelijkheid onder de oogen isgezien dat de aaiileiddng tot de militaire maatregelen van onze regieeranggezocht zou moeten worden in eenbesluit door de conferentie der geallieerde mogendheden dee week teParijs genomen daar heeft het H a ndi e 1 ö b 1 a d zich tedegrafifioh tot deiiieefeit bevoegde Engolaohe autoriteithior te lande gewendi diie daarop hetvolgende mededeelde llet iö mttj niet bekend dat eenig besduit door de Parijeche conferentie genomen noch eenige andere redende lutateikende verhoudingen die tueachen mijn regeering en die van Nederland beetaan zou kunnen schadeiii De Oorlog Aan het Westeiyk Front üit Londen wordt dnJ 31 Maart gemeld liet Eügelfiche front vorml ibans na d © bezetting van den sector an Arros eene hjn vanaf den iöfcir tot aan de Somme opgesteld tegenover de legera van Hertog Al Uit deze mededeelingen blijkt te moer dat direct gevaar om in den 4 njd Ie worden betrokken niet beslaat noch van de eene noch van de andere zijd © en het bgt daarom voor de hand dat het de algcuOfllSine tüoritand ie op de oorlq sterreinen due de Hegeering tot bijzondere waak aarniheid noopt Het 18 thanö wel heel duidelijk gewurden z oo zegt de overzicbtschrij or in het Vad erland i ïit de Entente zich tot groote daden heeit voorboread Lang heeft iBi geduurd fvóórdiat het ZDover 19 igektxmen vóór dat de vier mitgeiidlhoden der Entente gereed wa uver dien schouder aan te zien Gerhard zegt dat zij zeer lielIS 1 En wat een ntooie posiitli heedtzij verworven dioor hare kuijst Zeker 1 Al trouwde zy nu met een prins niemand zou zich daariver vorwottderen Gerhard Heyl kwam nu ook bij hen Ik heb imjn chef gevraagd hoe lang hri imj missen kan zoide hij lachend Zeer weinig bevealigde Lioöbeth en Èg werd ernstig geötemd bijde herinnering aan haar eenige bemek aan Berlijn Ik ben er hechtsfén keer geweest en toen keerden wijapoeddg naar Frraenwaldeterugi waarwij gebleven zlijn totdat papa I uitöc4iland verlaten en deze fraaie woningvoor onö gevonden had En ik zal altijd van Berlijnhouden Liaabeth Dat ia de plek waar je me het jawoord gaf I Zacht nam hij haar In zijne armen en ku rte haar teeder Jamefl Walter zag glimlacihend dit tooneel aan Kijk eenö Marie aeide hij Man en vrouw maar nog zoo teeder ate een paar verloofden Heinz Werling boog zicfc naar zijne vrouw en hunne lippen ontmoetten elkaar in © en innigen kuB BIK0E Ja dat 19 hij bevestigde Jamea Walter ik houd van hean alware het alleen reede omdat hij een broeder ie van l rederik Schmeldier aan wien ik zooveel te danken hefc Tot het laatste heeft hij mij trouwbijgestaan ofschoon hij daardoor zijubelrakking hadi kunnen verliezenToen ik böawoer mijn gKsheim te bewaren wist ik met hoeveel ik vanhem veilangde Hij heeft zijn woordgeihioiud en en God zij dank daarbijheeft naeananid aobade geleden Niemand heeft schade geleden en niemand ia ontsnapt zei Gerhard De eUonideling die den graaf verimoordde heeft zijn rechtmatige strafgekregen en d © beide schurken Hollonberg en Goldistein hebben nu ruimden tijd om achter slot en grendel nate dtoken over alle wat zij gedaan hebben Hoe dankbaar ben ik den hemel ook dat ik van leed versicjhoondben gebleven spraJt nu Jamee Walter Wanneer miijn stilzwijgen den1oop der gerechtigheid had verihjnderd zou ik dte volle waarheid aanhet Hebt gebracht hebben en had ikmoeten beJtennen wie ik ben Mevrouw Werling legde aachft hare hand op den arm van haar echtgenoot God zij dank dat dSt niet noodig waö Het zal nu ook niet meeriioodif zijn Neen nu niet meer En wijzijn gelökkig hier waar niemand oi keait Wij leven ver van de grootewereld en verlangen niet naargaöten f ft fl IJh Ut 6 hn je hebt niete andezu danItalianen in je dienst mengde de majoor aOfi m het gesprek Dat zijnzulke goedaardige maar teveue zulkeonwetende heden aïs ik nog nooileld re heb gezien Ongelooflijk Ikbeu nu bijna een jaar hier en zijverstaan nog geen Dudtaoh De majoor stapte naar zijn lievehngaplekje onder een schaduwrijken boom stak een sigaar aan ging op zijn gemak zitten en liet den blik op zijn zuster en zwager dan weer op LioBibeth en Gerhard rufften Di © zijn even gedukkig alsi kinderen moinpeldte hij Gerhard ie ookeen fernw vent ondeo diuizenden hadLieaboth geen beteren man kunnenvinden Wie zou dat ooit gedachthebben toen hij me met yerfftuiktenvoet in het bosch vond Wat ie ertoch veel geibeurd sedert dien tijdl Oom riep Laefltoeth terwijl zijbij hem kwaini ik ga even een briefjeschrijven om te n elden dat Gerhard en k de uitnoodigang tot de bruiloftaannemen Papa wil het zoo Dat is goed ik dacht hetook wel ofeehoon hij jelui niet gaarne mjflt Je komt toch zeker spoedig terug Wat beteëtent zoo n reistegenwoordig ook en Richard zaler zeer mee in zijn flchlk wezen Dearme jongen vreesde nog dat wijnleta zouden wille weten van Jenny omdat h ar vader niet tot lïefijne kringen behoort Neen wij hebben aan de Scbmeldere te veel tedanken om hen met gering c4i l n m