Goudsche Courant, dinsdag 4 april 1916

54e Jaarifang So 13055 Advertenliën TERSTOND GEVRAAGD een flinke Dienstbode t 2 60 per week en ZonHags na 1 aur vrn Adre A VERBOOM Melksalon HoUandia Markt 40 Oouda 9 Gevraagd Zitkamer door twee korporaals Brieven onderNo 2839 bnreau Gondsche CourantGouda 6 II UeeilerijilelJ88lü i i fanil6ri anlei SBvestlffd te Qouda Jaariyksche Algemeene Vergadering van AANDEELHOUDERS krachtens artikel 32 der Statuten te honden op Maandaa 17 April 1916 M namlddaga tra S uur in h l Holal DE ZAUfl Markt S4 alhiar De agenda Balans en Winst enVerliesrekening liggen acht dagenvan te voren ten Kantore der Vennootichap voor de Aandeelhouders torinzage 22 DE DIRECTIE Ambachtsschool te Gonda Het Speciaalhnis voor Sti nisveeren en Bloemen Rotterdam Keizersiraat 4 heeft hierbij de eer U kennis te geven dat tet belast is met de vertegenwoordiging van een eetiBte klasse Stfuis eren en Bloemenfabriek Daar deze fabriek zich rechtstreeks tol de ge erde Dame richt zonder zich van tusscheapersonen te bedienen ben ik in staat ü steeds het nieuwste in ruime keuze eei derde goedkooper dan welke concurrent ook aan te bieden Zooler verplichting tot koopen knnt U mjn r jk gesorteerden voorraad iezichtigen en u zult overtuigd worden van de waarheid dezer annoice EXTRA AANBIEDING Marabon boa i 2 Met lang 5 Rijen v 3 95 Bloemkransen n Kleine Bonqiet n Groote n Rozen n Ongeaarn Hoaden n Gegarn Hoedei met Groote keuze in gegarneerde en ongegamterde Hoeden Voor Modistes byzondere conditia Aanbevelen KATZ vanaf fl 050 0 25 Stmisveeren Fantasieveeren Struiskransen Imitatie Sprieten Echte Sprieten m langen Steel gebonden in Aigrettes Echte Paradijzen Struisboa s 0 76 0 27 ï 3 10 660 1 25 i e msge vi g INKlCmiNGEN welke Gevaar Schade ol liinder kunnen veroor i a k e n l Lli GLMfcl 8ÏEK en WETHOUDEKS van GOUDA üelel op do artt b en 7 der Hin derwet Brengen ter algemeene kennis dal op de Secretarie ter visie is gelegd een verzoek met bglageo van A Wilber te Gouda om vanglunr nmg tot het oprichten van eane üankaUwkkerij in het perceel gelegen aan de Groenendeal No 17 kadastraal bekend Sectie B No 830 Dat op Dinsdag d x 18on April 1916 d naBHdaagB ten ï ure oji het Raadhuis gelegenheid ia om bezwaren tegen de gevraagde vergunning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan Worden kennis genomen De aandacht wordt er op geves tigd dat volgene de bestaande juris prudentie niet tot beroep gerechtigd zijn Bj die niet overeenkomstig art 7 der Hinderwet voor het Gemeentebestuur of een of meer zijner leden zijn verFa Eohenen ten einde hu e bezwaren L mondeling toe te lichtem Goud dten 4on April 1916 Burgeaneeeter en Wethoudera voornoemd R L MARTENS De Secretarie J v HEUSDE ichtingemileiiöt Men ia het er dan ooik over eenrf dat het voortaan aadtwa moet worden In dat opzlctot ataat mea ver achter bij het buiten land waar men voor pendtelegramamm en telefoongeöpr ken reedfl lang goedkoopere tarieven heeft hi Duitsoliland be taan deze goedkoopere tarieven niet en wil men thans zedfa de algemeene tarieven nog gaan varlioog m waardoor dö inliohtingenJlenfft der pers natuurlik nog aledi er zal worden Naar de raeeaingder uitgevers handelt een volk dat op zijn pera wil aparen kortzichtig en tegen Rijn eigen belang In België Vleeschgebrek te Qent Het Gentsch Dagblad meldt dat om tegemoet te komen in het tekort aan vleesch het bestaur van de gestichten te Gent een vleesch bestel ling in Nederland heeft gedaan Van haar kant zal de stad in Nederland voorraden vleesch opdoen uoodig voor de gemeentelijke soep versterking Wat overblijft eal ter beschikking worden gesteld van het publiek De beide vereende diensten verbruiken 30 40 stuks vee per week Te Gent zal de bevolking worden gesteld op een rantsoen van 150 Q per week per persoon Rusland Het gebeurde in de Patelowfabrieken De Russische censuur heeft een korte mededeeling doorgelaten over de geheime Doemazitting waarin de onlusten op de Putelowfabrieken besproken werden Hieruit blgkt dat de staking e n politieke achtergrond had daar de arbeiders hoogst verbitterd waren over de bepaling dat zij bij staking dadelijk in het leger gebracht zouden worden Toen de arbeiders vernamen dat 8 p olitiespionnen van de Ochrama onder hen gewerkt en vele arrestaties veroorüaakt hadden grepen 4000 arbeiders die spionnen aan en mankten deze in een werklokaal af De militaire commandant van Petersburg Tumanow beval daarop de sluiting der Putelowfabrieken en gelastte meer dan 250 arrestaties Aan de gearresteerden werd meegedeeld dat zij allen gefasileerd zouden worden De minister van oorlog Poliwanow trachtte de staats naasting van e fabrieken en het strenge optreden ta LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR Voor den nieuwen Cursus die ui de Paaschvaoantie aanvangt bestaat thans de gelegenheid eiken werkdag aan de school leerlingen te doen inschrijven Onderwas wordt gegeven in de praotyk van timmeren Smeden Verven Meubel maken en Pottendraalen met bybehoorende teekenlessen De leerlingen moeten ruim 12 jaar z n en het bewijs van een schoolhoofd kunnen overleggen dat zij de lag School met vrucht hebben doorloopen De Directeur P A SCHROOT Qonda 20 Maart 1916 2 Dienstaanbiedingen hebben in d Gfoudsclie Courant feed Mcce f0f Deze tdverlpniieo kosten sleohU bij vuoriiitbeialiiig 1 6 regels t 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaat nitsinitend aan het Bnreau Een ver trouw d adres Is voor het maken en stotteeren S van MEUBELEN Is by 1 N HESSING S Peperstraat 24 Qouda S Billijke priJKen prima mata riaal Reparatie aan alle meu S beien 14 lllj dacht niet meer aan sterven en tfohcaden Hij leefde kalm en behagelijjc voort in zijn eenzaam alot Jean Böptiale zorgde voor henï ea iieiiedicta vrooUjkle hean op ala zij oitgi luiflterde hi met gevouwem liaiidba en waaneer zij gj ootvadertje riendelijk om iels verzocht dian zouden oei dier hemel en aarde kumwo vallfinj dan Jat hij zijne llevöUng iets wtifif ron kon De jonge barones groefde steette 1 schooner en lieftalUger op zoodat Joan Baptiate enB op een dag zeide Het kind ia groot geworden Excelleaiie de gouvernante heeft afgedaan er nifoet hier eene dame konitiij die g€ iiohikt ie omze baron B m de wereld te brengen De mdnoater zag hem met zijn we enlooze oogen half verbluft aan Mnar Jean ik ben or imBnera ook nog Uwe Exceillenitie ka dat nJetraieer doen De oude heer aohudde ge T erd het grijze hoofd Waarom niet Ik heb meerdan een paar aflapelooze balnachtenop ntójn zwakke aohouders te dragen waarin sedert vele jaren met guuBtig gevolg de broodbakkerij wordt uitgeoefend verdere betinimering en erf aan de Spieringstraat po 95 te Gouda groot 92 centiaren Te aanvaarden 1 Juni 1916 Te bezichtigen 2 werkdagen vom de veiling en op dien dag van 10 tó 12 en 2 tot i uren Beiden hadden afgedaan nlaar Jeaji Baptiste wild © er met van hoocen Hij ruimde de 8 iinjfta£el op elkeu dag weer hoewel alles bleei llgigen hoewel geen enkele pennestreeJc werd gemaiakt geen enkele brief meer in d e bruinlederen porteleuiUe werd geschoven Zijne Excellentie had zJoh reedB lang uit de wereld teruggetrokken en leefde hi r op zijn atil en eenzaam dot diat altijd voor hem was geweest la een eiland In de stormachtige Isvenateee De vrijheer van Floringhoven behoorde vroeger tot de beste en roeCBt geziene leden van het kabinet Weigelukte ondernemingen maakten zijn naam bekend en bamlDd zijn aangename geestige peifloonlijkheid verm halto hem de Sjrmipalihie van allen die met hem in aanraking kwamen en zijn vele bekwaamheden zijnbuitenglewone döplomatieke kennis verzekerden hem jaren langl een eerste plaats onder do vertegonwoordlgBra van den Staat Een leven vol onafgObroken gvestelijke In nning even Oroote Markt 42 ROTTERDAM TELEFOON 60136893 Effecten Coupons VREEMD GELD BUITENLANDSCHE 20 WISSELS PROLONOATIËN DEPOSITO S Adverteert in dit Blad IflreaulolPuÉileilvanletaW Keizersgracht 153 Amsterdam TeL Intert Noord 10789 Aid Schrifteigke Cursussen CURATORIUM Mr Dr C P SCHOCH Prof pt H D J B0DEN8TEIN Dr H C PRINSEN QBERUOS Jhr Mr L H VAN LENNEP Onder leiding van bekende Leeraars orgaiiseeren wij 129 schrifietyke Cursussen als volgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhouden populaire leergang en examen corsug Handelsrekenen Handelscorrespondentie Nederlandsch Fransoh Duitsch Engelsch Zweedsch Russisch Spaansch Maleisch Handelsrecht HandeUaardriJkskande Handelskennis Warenkennis de Techniekder Administratie de Techniek der BedrijfsreclBme de Techniekder Etalage Stenografie Schoonsohrijvon Maohinesohrqven N B SpMlala lursu n voor de praictllk diploma i B Talen 24 cursussen Fransch Doitsoh Engelsch Italiaansoh Spaansch Deensoh Noorsoh Zweed8oh Rua i oh Malei8oh Latijn Griek8ch Esperanto bovendien een Cursus in de Algemeene Literatuurgeschiedenis N B Bljzonden Cursuiiea voor het SUatiexamen Oude Talen A en B C Exacte Wetenschappen en Techniek 16 cursussen Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werktuigkunde ElectroTechniek Lfnteekenen Meten en Teekenen Vak Duitsch VakEngelsoh D Ontwikkeling en Beschaving 30 cursussen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetorioa dekunst om zichuittedrnkken Ae8thetica Muziek Muziekgeschiedenis Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en SezneeleHygiëne Schrijven zonder fonten een goede Stül de Verbeteringvan het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibliotheekwezen Journalistiek HerhalingsOnderwijs Uitgebreid Lager Onderwijs Fröbelen Slöjd Spelleiden Dammen Schaken Fotografeeren N B De Cunuum H rhaUn sonderwl s n V l O omvatten alle la ich vakken E Opleiding voor een acte L O 4 cursusten Fransch Duitsch Engelsch Wiskunde F Opleiding voor een M O Il cursussen Nederlandsch Fransch A Dnitsoh A Engelsch A Geschiedenis Aardrijkskunde Staatsinrichting Staathuishoudkunde Wiskunde Boekhouden Schoonsohr ven O Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kinderkleeding Costnumknippen en Costuumnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrijkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies bij de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N3 Behalve voor d hier genoemdc ambten ot htroepen hule ol partliel oplaldint SBrnnmeralr en Adlplrant aniinlu P en T RUksvinekarlngsbank Rljkapoltspaarbank Spoorwaten Oamaanta Admlnlatratla MIaUtarlas Rl kiwat rstaat ani Van het onderstaande neme men goede note De Cursussen duren minstens 3 maanden boogstena 3 jaar Normaal lesgeld f5 per kwartaal Wekelijks wordt den leerling een les toegezonden ledere les bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contact tnsschen docent en cursist Leergangen voor beginners enigszins gevorderden en meergevorderden Speoialerepetitie curanssen De examen cursussen worden geaoheiden van de populaire leergangen die men uit liefhebberij volgt Agescheiden van de afdeeling Schriftdijke Cursussen is aan het Burean een afdeeling verbonden voor Adviezen Inzake Beroepskeuze ladar dia tich voor oma schrlttalljka Cnnunn ol voor on Baroapiadvlaian Intarasiaart vraza iDndar ilch ook naar aanlssalns ta varblndan ons ratls prospactus dat aUa vardara blliondarhadan bavat 166 JOH QÖBEL Jr Pir Iullnina HolorrijwiÉD r i r niiui mnme m iiSO Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywlel Wearwell Rijwielen üji uil iisriyii il lii io prys AGENT ADK DE GHOOT Kleiweg 79 GOlJD Pr Boontanten gratis IMPORTEURS GEBB SIEBOL Amsterdam go cl doen door KOKO te gau gebruiken Toor bet te Ueï U KÖKO h e t HAAR KOKO DOET HET HAAR GnOEIEN GAAT HET UITVALLEN TEGEN VCXSTEKKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEURSTOF OLIE OT VET VERFRISSCHEND VOOR DE n00rDHt ROOP HKT VANDAAG VAN UW DIOOIST or COHTEtll PHUSi n 0 7S a i to w a s oo p amm V N li 5 HSS3 ljï 1 z lw SIu nm aiHDiBiMX iBHii DEPOTHOUDERS Qouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lnz Zegwaard 68 A OOSTEELING te GOUDA op MAANDAG 17 April 1916 dei avonds O a uur in het lokairi der Qs HEEl OnTHOÜDBBS Veeebniging aan de West Haven no 6 ten overstaan van Notaris J KOEMAN te Haastre t De = = Verklaring van aansprakelpheid van den kaaaprodncent tegenoverden kaashandelaar zooals die is vastgesteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren is m boekjes van 50 stuks ft 25 cent en van 100 stuks ft 50 cent voorhanden bij de DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 p BH bestelling van minstens BOO Verklanngen ineens worden dezezonder extra kosten met firmanaambedrukt 20 Fijne Likeupen WIJNAND FOCKINK Amsterdam Verkrygbaar 10 Fifma A DAM Kleiweg Oouda Tel 87 A Q EaT3D 6 April Nieuwe Schouwburg 8 IWK Concert Utreohlech Stedelijk O kest 10 April Gabottw Bouw en W nln toezioht 2 uur Ondersfta CoromaflSie Anuenaorg VAN Bl OMMESTUN S llMKt is proefonder mtleiijk de BESTE n volkomen ONSCHADELIJK Beleefd Teraoeken wij geregeld mededeeltng te mog n ontvaagen vergaderingen concerten vennak den enz om dese dan in om te veirmelden RN HOLLAND Electrische Drukkerij A BRINKMAN ZOON öff Dinsdag 4 April 1916 GOMCHE mum iTi© CL ws © XL r d Tregrteaa tioTola d voor G q a cL © 021 1 039n str©ls ©xu Verschijiit dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 60 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bil onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJ S DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewjjsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 B drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend D enstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bjj vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 5 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 uitgevers A BMNKMAN EN ZOON zo uat op ii9 Maart 11916 bijhenift mgokonieii een verz lekschrilt vanVVüheumina Bezemer van beroep kofuelnuiiSliou iöler wonende te Gomüa i m erfe uniiang voor den verkoopvan ö ierKen drank in b t klein voorgtibruik ter plaatse van verkoop inue beuedenlocaliteü van het perceel kadwtraal bekend Gemunte Gouda öectie C No 40 plaat ijk gemerktNo 23 en gelegen aan i de Markt aldaar 1 Binnen twee weken t A de tta iteekemng dezer bekandmakine kan een ieder tegen bet verleen m van d ze vengiunnlng sohrifitelijk lezwaren bij Burgemeester en Wethouders inbrengen Gou èm 4an Apr 1 1916 Burgemeester er W tbouder8 voornoemd K L MARTENS hooftliHitellingeii aan het wankelen gebracht Derdie Zeppelin aanval op EngelamJ i e uuiiöcüe utannestat meiut üd i Apiii yüig iiri een Woül ieiegiam vuur ae ueiue maai viel een em lier vdii inttuaeluüüisoüiepen m uen liiielït an z op d April de Lngeidcne UutftiKUöt aan uiUnaai weruen up bet iioorueii deel luMtuburgh ea L eiih met de ooKwerKebi aanderirüi or i orlh eu op JNeï caaiie en op gowiühtige werven hoogovenfl en taonott eu aa de i yne met zeer goed gevoJg tairt ke apriitg eu brandbomr uien geworpen jewelüu e branden hevige ontploïluigen met mtgetoreide inatortingen werden waargenomen Len battery bij Newcastle werd tot zwije rai gebracht Niettegenetaande de hevige beöohieÈing zyn alle lucht oheq en onheschadagd teruggekeerd en geland Volgen betrouwbare beriohten uit bi zonjdiere bron moet de stoffelijke whade door de Zeppeünaaiwalleuj op i ng eland gedaan nu bi onder groot ijiij Een aanial uAinlUefabriekèiQ ie ƒ uur wokem en mt nden buiten werking gefe t 4 apoorwegiverbindingen en telegraftfdrad en werden verbroken bruggen vemiedd en paikhuizen aan de Lomlieneöhe dic dten in de aech iu an 3 April luiidt De artillerie zeko gistereu haar werkzaajnheid voort in het RuKftna dlal eai bij Rovereto Door efene koene manoeuvre hchbt a de Italianen aan de BovenKienz drie blokhuizen genomen en 31 knjè Jgo a ngen©n geimaakt De actie aan den löonao en op den Karst duurde voort Er wewlien nog meer Inopgraven genomen Ken Oofltenin ache tweedekker werd bij Agtuileja neergepohoton De twee inzittemden zijn gevangen genomen 0e Zeppelin raid boven Engeland De Secretaris HEUSDE De Ooriog A n het Westelijk Front iLiji i uitbiche eouiiuiiumqudvau ó Api il lumt up deii iiuiKer Maaauüvöi Zijn aao Vijanüeüjite Sieliuigen teil iNooTU eD vaii i orgttf luseiciieii iiaucüurl en Uéthincüurt ia ouae uaiui ien Zuiüi Wettten ea ten Weetea n het lort Uuuauiuoni ziju ou ve iruepen m tlem öirijd göwiKkeld oiiu üe J ruiiaiche loopgravüii eu meuupmiten btai Havajs telegram uit Pari meUtlt De mnjü wafl Zond zeer iiavig op het tront van JJouarUiOioni en vaux Na vjer aaavalien veriiiitxaht ie Vi and vasten voet te knjg en m het kJedne boech Van Caiïleitaa ten iimtt Üoalen van het fort uouauniont diocfa hij werd dtoor o itze legenaanivallf Tii met zware verlieizen tjruggeffiagea ije pogung der Dnitaohara om het liódluit d Avocourt te heroveren werd verijdeld door ons spervuur dit hun ujoeiiige verliezen toebracht De vijané is met in staat met de atooten welke hij hnkff en rochil£l op het front toebireiigt een zwak punt aan tetrel en diaar het uur der verraeöingen verMlreken ia ÜndanJiS hmi ofter Dhjven de Ihiitechere op ééoJplaate ötaan Na een wo rMfiili ng van aee weiken zijn zij nog steeds bezige bij de vooruil hoven voetingen te airi ien en hebbeïi nog geen dlar Een Reuter telegram uit Londen meldt d d 3 April dat het thans vermelde totaal dooden en gekwetsten bij de Zeppeiinraid in den avond van 31 Maart resp bedraagt 43 en 66 Bijna 200 ontploffende en brandstièhtande bommen werden naar beneden geworpen Een kapel der Baptisten 3 woonhuizen en twee kleine villa s werden vernield terwijl een raadhuis vier woningen en een tramloods gedeeltelijk verwoest werden £ r is echter geen militaire schade aangericht Üok in DuftóChland volgt inm den wedier ontwaakten ludhOnrlog teg a Eügeliand met apannende oandarht en ziet in de laatat drie aanvallen een ulganeene Voorbode van groote gebeu rtenisaoa Aan het Oosteiyk Front ilet 1 u i t i c h 6 coinmumqué van 3 April luidit Op het front vied nieta belangrij vooq Len ihiitach vliegtuigeokader wierp bommen op de stationa van Pbgorgelay en Kodizieja aan den weg naar Minak akimede op h legerkamp bij Oatrowk ten Zuiden van Miri Éea van onze lucètachepen ötrooido bommen op de apoorwegwejpken van Minaik Het Oofftenriikache comanuiiKjuó van 3 April meldt De vijaar d lijke artillerie vffldioogde gisteren op bijoA alie gedeelten van het noordtooti telijik front haa r werkzaamheddUvengeaa vallea geen bijzondere gebeurtenib en te vermelden Aan het Itallaansche front Het Italiaanscbe eooutmluni Bekendmaking DRANKWET üyRGEMEESÏEH en WEÏllOlJDEHS der gemeente GOUDA brengen ter openibare kennis lo dat op 80 Maart 1916 bij hen ia ingekomen een verzoeksohirilt van Adirianu Ignatius Joaephiu WilberS van beroep banketbakker woiLende te Gouda om verlof voor den verkoop uitsluitend van alcoholvrijen drank in do navolgende looaiilelt hinrtenikamcr gelegen aóhter den wimkei van het perceel kadastraal bekend Geoneente Gouda Sectie B No 880 plaalseliik gemeukt No 17 en gelegeai aan de Groenondlaal aldaar Binnen twee weken na dte dagteekening dazer bekendtmaking kaneen leJer tegen het verleenen van dit verlo aohriftolijk bezwaren bij Burgemeester en Wetihoudera inbrengen Een aantal van onze vliegtuigen stegen op om den vijand aan te vallen Luitenant Brandon die om 9 u 45 s avonds tot een hoogte van 6000 voet steeg aag een Zeppelin ongeveer 3000 voet hooger H j steeg toen tot 9000 voet en viel het luohtschip aan waarbij hij versoheiden bommen liet vellen Drie daarvan hadden naar bf meende uitwerking Om 10 uur steeg hij weer boven het luchtschip en liet twee bommen vallen De machine van Brandon werd verscheiden malen door de kogels van het maohinegeyeer getroffen Dit kon de Zeppelin zijn geweest die een machinegeweer munitie eenpetroleumreservoir en machinerie lietvallen of misschieji het luchtschip dat bij de uitmonding van de Theemsin zee stortte In Duitscfaland Saksen Hessen en Beyeren zullen de vleeschkaart invoeren Pruisen doet dit niet daar blijft de vleeschverdeeling aan de gemeente overgelaten De Duitache dagbladen De voreeiuging van Duitödie dagblaHJluitgevarfi echrijft dat uTets het Duit he volk bij den aanvang van d n oorlog zoo sierk en zoo pijnJij hoeft verraat als de oadeug telijkhedd an deai Dmtachen jouraallfltieke in Feuilleton tfoüik t Alaof het noodlot den ouden neer allee wilde onltteuien waaraan ijn hart hing ontrukte het hen ook nog zyae dochter zipi laatato en üifrbaarHie kleinood Kn tooh niei ijn laatöte Het evenbeeld van zijne ikiargareta lachte hem tegen uit de wie zi n kleinkind het eenagste wat hem wai overgebleven De wereld was voor deu vroeger zoo ojsvermoeiden bedrijyigen Staatsman als afgeatorven Voor wie werkte hij nog f Voor Koning en Vmlerlaad Hij deed hel haj wilde zijn be krachten geven ma r het haar op zi n hoofd wae sneeuwwit en ook in zijn binjiienale was het winter geworden Wanneer een klok gebareten iö geeft zij nog wel geluid maar klinkt niet held meer Het hart van Ten ottdten nuan geleek ajulk eea klok het klopte nog voor eer en lioht maar wat daarbinnen werd doorleed drong ndet meer tot de buitenwereld door De oorlog breekt uit Meer dan ooit heeft het vaderland bedioefte aan friatepdie jeugdige kraöhten de vrijheer van Floringhoven echter ia eea gnjöaard geworden naar liohaam en geest Hij voelt het hij kaa niet meer vooruit roet zijm tijdi Meet hi gaan Daar ontvangt hij een tedegtam dat hem de oatzeitteöde tijding brengt dat ziJD kleindo€iiter een weesje ia geworden Hftar vader ia voor Metz wei rfloopt het lichaanu Ook davrijaear van Horinghoven gevoelde deai Hiv i dfer iarett en de sneu op eLkandetr vülfeeiide 4 gen d ie hem in zijn famiUieleven troffen maakten hem voor in tijfi tot een afgeleefden gnjeoard Ziijne beide kinderen daalden voor hem in liet graf Zijn zoon een veelbelovend cavalerieofhcier kreeg een ongeluk bij denaanoeuvree Het paard van den jongen luiteaaut van Flonagtiov n nam bij het öpringen over ten dic e loot den aprong tekort t truikalde en de achter hem aan atormeiiid e niilerH reden over den jongen oflioier heen Weinige uren daailaa b eveek d£ie eenige zoon aan debekamea wonden En als wilde het ongiefluk ndet weder van den drempel wijken volgide de moeder den zoon weldra in hot graf Eene hartverlanmüng rukte die nog zoo flinilce algemeen geéerdé en benrinde vrouw van de zijde van baren eobtgenoot Diep bedroefd trok FloringlhoTen zidi terug van zijn inöpanoienden en moeilijken poat om in het hulaivan zijn gehuwde dkwhter ruöt en ontspanning te zoeken Deze had hare hand geredkt aan een neef Floringhoven eene daad dfie nwt vreugdfe was begroet omdiat hierdoor wedierom een Fl ringihoven erfgenaam zou wor éea van bet ölot van dien naam hu de eenige zoon van den mJniater zonrder nakomieiingen waa oVerladea Maar die wenafeh wikt God ba geuleivcn De Geluksstér door NATHALV VON ESCH8TKUTH Nu Aijn ze beiden alleen het kleine hulpclooze wiohtje m de wieg en hy ue lovoiijsimoeuc grijsaard Z 1J mag echter niet geheel verlaten Zijn en hij mag nog niet aterr veu om iiareulffille niet Nadruk verboden 2 Hij zoid e daarom de wereld m t haur leven ea streven vaarwel en nani zijn iutrcdt ia zijn eene am iïdhoon gelegen lot Floringhoven i üiieiiioLa kwam bij hem inwonen en lila zocht en vond de oude broze planit öteun en kracht bij het toere veerkrachtige rijti e zoo leejde de oude nwnaater weer wat op en voelde hij zich verjongd bij het innig aamenleven met zajn dierbaar kledn iowhtertje nu zijn eenige lieveling Wor t vervolgd t Wafl of de doodsengel terecht begreep dat hij de leden van ééae familie wat al te vfoeg had opgeeia ht althAna hij aoheen teaarzelea dien oudea heer met zijae dierbaren te heroenigen De minister ze4f zeide dikwijla met eea weemoedig lachje Men achijnt mij daarboven te vergeten Ea iaderdaad het eeneiaar na het andere giag voorbij de oude man werd tfteede oudier afhankelijker ea stotmlpBinplijger maar hij atderf naet Het verleden acflieen zich hoe langer boe meer voor hem uit te wtóeohoD en BenedaetA s jeugd en vroohlkhead verhelderde alleen zijn levea ale een vriendelijk gouden zonnetje dat zijn arm hart verkwikte © a verwarmde