Goudsche Courant, vrijdag 7 april 1916

lu iituiou t u ute utmuivie auu tie nat uetiiuit 18 in drte hoofidatukken venüaeiLï nel eerste bevat eeuigealgoioeeue b miingeai hel tweeae beP iiagen ten aoel hebbende at weer oer Mea o van uit het buiteuiauid u iggeling van het vertteejr tarwi ll het deroe booiüatuJc eemge alotbe iilLagen bövoi waarojwtór deze dai Hel leitzy bet eerder wordt ingotroitken gedurenide alechls een jaar van krachtbiyit en dftt oe regeering bevoegü ia de kraühteoa duit besluit genomen beaokikkingen of gediane ftaawij anëen zoo diK wiilfl de omstandogbeden tm geuoo eu of noomg makeo op dezelfde wijze als zjj zijn tot stand gebraobt te wijzigen of in te treuikeu iiet zou te ver voeren die maatregelen hier all E neer te schriivea De b ineÜDg van dr K was slechte door net geven van een aig aneeaovarzjicht van de vöornaiuuBte bepalingen van dit voor die beatrijdiBgder pokken zoo uiterst t elangrijik konbeöiuit er de a ndiacM op te vescigeu Kiat dut een zeer ruime atrok king heeft een groote bevoegdheid tot mgrijpeu aanbiedt en zöea krachtige micËÜelen aan de hand geeft om verdere uiiibrei Uug der ziekte tegen te gaan Wanneer met tact en beledd aa Me bevoegdheid die dit kon beBlüit geeft wordt gebruik gemaakt om devaocinAtie en revaccinatie aan te moedigen reinheid te bevorderen en maat regalen getroffen worden om de tijdage herkenning der ziekte te verzekeren en tevens voor behoorlijke afzondering van zieken en observatievan verdachten en voor oatsmeiting worde zorg gedragen roogen wij hopan ea ook vertrouwen dat wij ook datroaal voor een epid imiie gevrijwaard blijven Nog te aa ligt iiUusschen de herinnering aan de pokken idemie na den oorlog van 1870 71 uitgebroKen d ie hier te lande meer dan Ju aiachtoffera eischteenmeeir dan 3 000 personen hier te lande op het ziekbed wierp om er naet eeodrachtelijik naar te streven ons land voor dergelijke caiaamteiten te behoeden tingen te geven over de wijze waar op bij de Ponsioonbelasting denkt Ie wijzigen Het ontwerp wensoht spr ie bezien uit een oogpunt van Ar meozorg m Invalidenizorg Het ontwerp zegt agr is een stuk amwa zorg en dat van do slechtBte soort 1 Zelis J urès erkende dat staats 1 penslonneering aimensorg is on verdodigde de staatspensionnoering Hat thans niet moor bestaande Sociaal Weekblad gal mede aan verzekering boven staatspensiontteering de voorkeur Do heer Ter Spill noemt in 1906 in een praeadvies over deze quaestie de staatspensionnoering een staatsarmenzorg en reusachtige bedeeLing Spr citeert nog verschillende andere dergelijke uitbraken o a vao do heoron Troub en Veegens Spr verwondert er zich over dat toen er zich aan de linkerzijde een kentering begon te vertoonon allen zich schaarden aan de zijde dor staatsponaiounecring De heer Elout nocoidte in oen tij adiriltartikel de propaganda zooals twe voor Staataiienaioniaeering werd gevoerd voikslnleidang Aan dS eiaichon die Prof Oreven aan ar monzorg stelt wil ze goed en deugdelijk heeten voldoet de staat eneiè neoring niei Ze geeft aalmoezen ronder grond van tegenprestatie In IJenoniarken en Engeland wordt nog eenigszins g ndividualiseerd met de ujtkeering dit ontwerp maakt niet eens verschil tusschen het platteland en de groote staden üitkeeringen roooten zooveel mogelijk in naturalla geschieden en op het gebruik van den onderstand moet controle worden geoefend Aan al deze criteria voldoet dit ontwerp niet Daarna fceSchouwt spr het oni werp uit een oogipunt van Invalidlleitaverzekering en komt tot da conclusie dat het dan nog veel verwerpelijker is De hoer Troub zag blikbaar geen kan dit ontwerp aan te passen aan de Invaljdlteitewot Het aannemen van dit ontwerp acbtspp een ingrijpen in dte Invaliditeitswet Minister Trenb wees ar reede op dat indien dit ontwerp wordt aangenomen de Invaliditeitswet niet kan worden ingevoerd zonder ingirijpende wijzigingen te ondergaan De heer B r u m m e 1 k a m p a r bestreed hot wetsontwerp waarin Wj ziet een miskenning van den arbeider en van dten arbeid Elke verbetering wordt stop gezet De heer de W iJi c k e r s 1 o o t h A e Weer doste ij n r k aoUte do gcmeentetoeliniddoling het eenige goode in het ontwerp D heer Van Vliet a r no de het ontwerp geen verzekering maar bedoeling dus armenzorffr De vergadering werd daarna verdaagd tot Vrijdag half twaalf gebrek aan personeel wat voor oen niet garing deel te wijten is aan het bijzonder groote aantal ziektegevallen Bij de militaire autoritriten was en wordt nog steeds telkens weer aai edrongen op beeehdkbaarstelling van hot voor don dienst zoo hoog Doottige personeel echter zonder reËUltaat Comité generaal in do Eerste Kamer Naar verluidt acht de regoering het houden van een condté generaal in de Eerste Kamer niet noodig en is de voorzitter dier Kamer van oordeel dat het beter is in deze regeeringBVerklaring te berusteni daar andera licht opnieuw onrust zou gewekt worden Deze opvatting Schijnt gegrond t zijn op het feit dat de rogeering naafloop van hot comité generaal in de Tweede Kamer oen zoo alleszins bevredigende verklaring heeft atgdegd dat er voor hot nemen van een nadere iniormatie geen aanleiding meer beötaat Stand De groote mailvaart Uit soheopvaartkringen vernamen wij dat de Stoomvaart Maatschappijen die d Ind Sche Zuid Amerlkaansche en WestIndüsebe mail vervoeren het nadter onderling lo plegen overleg afwachten alvorens booten in do vaart te brongen Waainchijnlijk zullen de Nederland en de Rott Uoyd spoedig den dienst eni dan om de Noord hervaden Tot hedenlroidldag 12 uur was bij de Directie van de Nederlandl nog niet bekend wanneer dat zou zijn Ony werd medegedoold dat beldto maati shappijen de voor de eerste volgende afvaart bestemde schepen bobben aangewezen doch op antwoord ivr regeering wordt gewacht betraffende een dtoor de maatschappijen voongieStelde regeling Dit antwoord kan leder oogenblik worden verwacht De Noordl Brabant Naar wij vernemen zal bet redaiplanvan Hr Ma Noordlbrabant die 12 April naar Nedcrlandsch Indië vertrekt eenige wijziging ondergaan in verband met het voornomen omdlezen bodlem do reis te laten maken benoorden Schotland In plaat van St Vincent Kaap Verdiaohe eilanden zal Lae Pabnas Canarische eilanden wordon aangedaan terwijl het verblijf in OoSt lnr dië wölliobt ook eenige dagen langer zal duren dan aanvankdifi wa vaetgesllold Duitschland het meert van den sanf ok profiteerde Da gonden dagen van den varkensfok Khijnen thans voorbg Op de laatate Rotterdamsch markt waa er een groot Tsrsohil in den pr a van Bemeste eo niet gemeatö varkens l et gemerkte waren belangr k lager dan vette varkeos Dit verschil zal in de toekomst nog toenemen De zware varkens znllni dnnrder de magere goedkooper worden Dit is het gevolg van de muipoUtiek der Britache regeering Tot einde 1915 legde Engeland geen enkele moeilgkheid aan den maiainvoer in den weg zoodat maandelgks 10 000 ton naar Holland gingen Het i wa doideiyk dat de varkensvleeschuitTOer naar Duitschland daardoor zeer toenam en het doel der Entente blokkade grootelfjks belemmerde Kn het ergste was nog meent schrijver dat de uitvoer naar Duitschland vermeerderde ten kcste van verminderden uitvoer naar Engeland in gewone jaren Holland s bette uitvoermarkt Hot spreekt van zelf meent schrijver dat Engeland dit niet langer gedoogen kon en den maisinvoer verminderde Holland zal nu nog slechts zijn gewone hoeveelheid maïs ontvangen en een maximum van 75 000 ton per maand De inkorting kdbat a n zeer ongelegen oogenblik voor oUand omdat de voorraden op zijn en maïs in dit jaargetgde ook voor veevoer wordt gebruikt De varkensfokkers zullen thans gedwongen zUn hun baUvette varkens op de markt te brengen terwgl de vette varkent die altijd hoofdzakeUjk iiaar Duitsohland gingen steeds duurder zullen worden Engeland is juist op halfvette varkens gesteld en het zal deze beesten als de pryzen nog wat meer gedaald zgn gaarne weer ontvangen dem aiiieldsgemeenschap is voor ons 1 ooaannaraelijk daar bet ook bewapewle handcdsBctaepen der tegenstanders wil sparen en met geen woord van de zelistandlgheld en ontwikkeiingsvrijheld van Duitaohland rept De Fransohen stellen zich met hun Biaoh dat wij vóór het begin dor vredesondetbandelingea Belgié en rankrijk zouden ontruimen op een onmogelijk atan ifint Wlehooraeooit bij ons iets van haat tegen Frw krijk De kaï elier erkende gisteren dat de Franschen ziuh zellverloocheneod en moedig gedragen DitSohoone woord klinkt anders dan de redevoeningen van Asquith en Briand Vervolgens werd besloten de beraadklagingim te sluiten De motie der commisi e omtreitt den duikbootenoorlog werd aangenomen hot voorstel van de Bocniem arbeidersgemeenschap afge nid D begrootingen van den Kijkel anselier en van het Ministerie van Buitenl Zaken worden goedgekeurd Bij het verzoeksobrifc waarin wordt gevraagd den dluikbootenoorlog zonder meedoogen te voeren verklaart de socialist Ledelbour dat de arbeideregomoenclchap het als afgohaodold beschouwd want anders zou het zooeven genomen besluit over dat punt alduS kunnen worden uitgelegd als Stelt de Rijksdag zich op het standpunt van den onverbiddelijken duikbootoorlogj In Duitschland Een Wolff telegram uit Berlijn meldt De Bondsraad baSlOct dat van 1 Md tot 30 SopMmlber 1916 dk Wokken een uur moesten worden voorgezet Dientengevolge zal 1 Mei reeds op 30 April des avonds 11 uur begiinnen 80 September echter met een uur wordon verlengd opdat op 1 October de mldden Europesscho tijd weder van kracht kan worder i Conferentie van Neutrale Staten Oe Nederlanddche AnM Oorlog Raad heeft telegrajB h bericht ontvangen uit gtodiholm dat de Tweede Kamer van den Zweedschen Rijksdbg het voorstel van eeuigo paflementSledenj den wenSc inhoudende d t de Zweedsche regeering het Initiatief zou nemen tot een conierentle van onzijdige staten In het belang van den vrede zonder stomnidng hoeft aangtenomen Buitongswoon Marine cradiet Men meldt ons uit Den Haag Daar het eerste Lwartaal waarvoor het buitengewoon marine crediet was aangevraagd reeds is verstreken is die van f 1 200 000 met het oog op het tVreedto kwartaal verhoogd tot f 3 000 000 waaronder 200 000 voor huur van slee booten en voorts de kosten verbonden aan het onderzoek van het wrak der Tubanr tia De gekuurde sLeepbooten zijn d tot reddlngSohlp ingerichte Atlas en de twee aleapboaten die Nedorlandsche koopvaardijschepen voorstoomen tufibhen de Noerdi Hlnder en GaUopartbanken BlrLxa e laiica De Scheepvaart en de Oorlog De gevaarli e zee Het gisteren van Amerika te IJ uiden aangekomen tankstoomechip Ocean paaseepde op de hoogte van Galloper en Noord Hinder lichtóohlp eenige dziivende mijnea Het is bij nacht bijna onimoigelijk de route van de Duins naar het Maas Vumrschip te bevaren daar veel wrakhout sloopea en groote wrakken van gazonken schepen zioh in dit vaarwater bevindea Britflch Htoomöchip gezonken Een Reuter telegiram uit Londen meldt d d 6 April Het Britache ötoomsehip Zent ia gezonken De bemanning ia geland Uitvoerverbod By kon besluit van 6 April is de uitvoer v n Wmptohehoui en kodtre verfhonten benevent van eztraoten daarvan verboden Ter kennis van de troepen is gebracht dat het de bedoeling der militaire autoriteiten is dat de militairen op hun standplaatsen blgven zoodat ook een afwezigheid van enj ele uren behalve dan natnurlgk voor zeer dringende gevallen niet meer zal toegestaan worden Uen heeft hier naar het Hbl bg informatie te be voegder plaatse bleek niet te maken met een maatregel die zou wgzen c p een ernstiger worden van den internationalen toestand Toen besloten werd voorloopig geen verloven meer te verleeneu was het tevens de beddeliog dat de militairen hun standplaatsen niet zouden verlaten Daar hieromtrent bg de lagere miliUire autoriteiten misverstand bleek te bestaan werd heden de bedoeling van hoogerhand verduidelgkt L Een StaatBoonmlsBie gevraagd Hek hoofdbestuur tor Maatrtïhappij van Nijverheid beeft aan H M de Koningin het volgende adres ganoht Het hooldhestuuT der Mssta iappi van Nijverheid gevestigd te Haari in 1777 wendt zich met den meesten eerbied tot Uwe Majesteit met hot verzoek een commisBie in het leven te roepen met de opdracht Uwe Majestoit ten spoedigste voorstellen te doen ten o Mohte van een doeltreffende bevordering der Nedertandsche bolangon bij dBn bultanlandBchen handel in don mlmsten zin van het woord Ter tooUohtlng zij het ons vergund te wijzen op de buitongewone omstandigho n waardoor alle verhoudingen waaronder de InlernaUonale handel tot 1914 werd godrewen totaal zijn gewijzigd en aUe micM©len om ham te bavorderen herziening aiachen Onze diplomatieke en consulaire vertegenwoordiging had In haar his torlsdien groei zich vrijwel aai epast aan de behoelten van dorustlg tijdon voor dkm oorlog en hot hV cSluur rtuit zloh gaarne aan bijvden lol die velen diazer amibtonaren toekomt ij meent dan ook niet in waarIng te kort te schieten voor hetgoeft Is verricht indien zij de mee1 dat deee tijden andere methoden andaro middelen vragen Welke deze middelen zijn tal zeker het best geJommleard kunnen wooden door do rnannon der praotijk wier dagalijksdh werk het is motintemaUonale oconomische voAoudingon rekenin te houden Waar bot hier geldt eenblj uitstek groot belang voor de welvaart Gemengde Berichten Een gesprek met den Engelaoben gezant In een gesprek dat een lid van de N Ct redaote had met den Engelaohen gezant werd nog eens nadrukkelijk de verzekering gegeven dat Engeland niets zal doen dat de onathankelgkheid van Nederland aantaét Nu niet en evenmin in de toekomst Immers Engeland heeft het grootst mogelpe belang bij een vr en onafhankelijk krachtig en welvarend Nederland erkende Ijr Alan Johnstpne Het beruchte Avondpost bnlletin waartegen de gisteren openbaar gemaakte nota was gericht had den gezant zoo hevig ontstemd omdat het de goede gezindheid tusschen de beide volken dreigden te verstoren daar hg gedurende de twintig maanden welke Ie oorlog thans dnutt al het mogeIjke bad gedaan op last van ön Regeering om de vriendsohappeiyke betrekkingen tnsscben Engeland en Nederland te handhaven en te versterken Hg had deu ongebruikelgken weg van de nota aan de pers gekozen omdat hg den valsohen indrnk dien het bulletin bg het Nederlandaohe volk kon hebbfn gewekt terstond wilde wegnemen Toen de bezoeker opmerkte dat de beperking van den toever naar Nederland en het onderzoek van de mails hoogst onaangenaam was beriep de gezant zich op de oorlogsnoodzakeIgkbeid deze incidenten hoe onaangenaam ook zouden ons land in geen opzicht schaden als dd vrede eenmaal gesloten was De thans gelakkig onmogeink gebleken overwinning van Daitschland zon een gestatige bedreiging van de integriteit en onafhankelgkheid van Nederland lyn gebleken en een oardinaal punt in Engeland s politiek was dat de integriteit en onafhankelgkheid van ons land zonden worden behouden en versterkt Pokken Sedert de laatste mededeeling zijn te Amsterdam weder vier nieuwe gevallen bekend geworden 2 mannen en 2 vrouwen Het aantal lijders in het Wilhelminagasthuis verpleegt bedraagt dus thans 10 mannen 9 vrouwen en 2 kinderen Het aantal in observatie genomenen j vermeerderde met 12 en bedraagt da thans 73 Nek kramp Een van de 4 lijders aan nekkram r te lieiden de milicien Gornelis Voogduit Loosdrecht is gisteravond overleden itr Liegaten Wyien den heer Gerrit Jao vanHeek te Knrschede zijn aan nchillende liefdadige instellingen vereenigingen e a schenkingen gedaao een totaal bedrag van ongeveerf 100 000 o a aan de vereeniging Ziekenzorg en het R K Ziekenhoilieder f 10 000 Ned Herv We huis en Vrouwenhuis Vulksbibliotheek Burgerlijk Armbestuur Ned HerT Diaconie en het R K Armbestuur i Enschede en Burgerlük Armbestowf ite Lonneker ieder f 5000 terwjf aan verschillende andere instellingilibedragen van f 2000 en f 1000 zgn vermaakt Ook werden baiteblandsche iiuti Ungen bedacht J Aan de gemeente Enschede is Bm geboden het terrein gelegen aan dl Hengeloschestraat en Walhofsw groot 9 H A aangelegd als wand park en sportterrein Stadsnieuws GCÖJDA 7 Aprü 1916 Gqaignaleerde aangehouden Door de politie is een gesignaleerde aangetouden die nog drie dagen hechtenis moet ondergaan De aang fcofldlene ie overgöbraoht naar het Huis van Bewaring te Rotterdam De kaasuitvoer gedopt Naar wij vernemen heeft het bestuur van de Nederlandöohe Vereenigmg van Kaashandteilaren alhier d d 6 April het volgendf tedegram gericht tot dien Miniater van Landbouw Nijverheid en Handel Het Bestuur van de Nederlanasche Vereeniging van Kaashandelaren verzoekt Uwe Excellentie beleefd de afgifte van oonaenton voor den uitvoer van volvette Goudtfohe kaas dadedijk te doen hervatten opdat de exportwira van dit soort kaas niet de dupe wonden van ée onregelmatigheden in FrieeiaiMl die volgens de dagbladen de aanleidi ng zijn geweest tot dezen maatregel get MIDDELBEEK Voorz VALETTÉ Secretaris Naar aanleiding van het nietveretrdtken van consemteai voor den uitvoer van kaas heeft de Vereeniging van Kaasbandelaren in NoordHol Iftnd 5 April j l beaöotcn g e en kaaé koopen zoolang geeo cdfceenten woidfti verstrekt A N W B Toeristenibottd voor Nederland Ten kantore van den heer A C Coateir consftBl ran bovarwtaanden bond ad Donderdag de aanbesteding tot hot atcfcilderen van 7 wegwi er hieï ter stede plaats De heer Hollander die het Iaagit ingiesichreven had kreeg de opdracJit TWEEDE KAMER Vergadering van Donderdag April Ueopond te 11 u 40 min Voorzitter Mr H Goeman Borgeslus Ouderdomsrente Aan de orde is de vo rtzottingvan de algeoneene beschouwingen boireffendo het wetsontwerp tot verleening van ondordiomsrente aan bohoaitigon De heer A a 1 b e r s e r k betoogt dat de oppositie in deee Kamer bezwaar hBBtt togen hot ontwerp zelf en het tijdsüp der behandeling Tegen iOTg voor don ouderdom is ze niet en er behoort zelfs moed toe tegen een derg Jk ontwerp op te komen Spr is tegen Staatspeneionneering en vreest dat dit otktwerp afbreuk zal doen aan de Invalidltoitsverzekering De belangen dor arbeiders worden betooet anr door dit ontwerp gogroot bdang voor de weivajr I ha V l d verwacht t £ en eem het Uwe M ieé eit xaage beh era ÓV a mS aji thaM tegicommteaie voof dit doel in het 1 veii te roepen Ider hoofdpunten van bet Regeeringsiprogram op te komen Had d heer Lohlban een schooner ret tvaarcfóging kunnen vinden dftn het jongste Kameroverzicht van de N C waarin wordt ereend dat de behandeling van een ontwerp dat toch niet zal tot ataiul komen door de iSamenstdling dfer Eerate Kamer een flchiinvertooning ia waartoe de Regeering zich verplicht aditte en waaraan drogredenen zullen woraien ontleend voor de alg eoneene verkiezingen Over de uitaïuitinjg èex bedeeHng het vinden van middelen waarvan nog nietflbekeivd ia zal r niet spreken Spr betreurt diat de Minister Van Flnaiodto niet teignijwoordtg Isi omi indidb De poelerijen en telegrafie Bij een onderiioud van d D rec teurgenaraal m 4 het beatuur Ten opxicSüe van het verlof werd verzekerd dat in tkm al het mogeülke werd gedaan doch dat toekenning van vol verlof een omnogeïijkheid wa Allerwegen heeradit groot Uitkeering watersnood Men meldt ons uit Amersfoort Aan de gemeente Hooglaod nal Amersfoort waar zeer veel schade geleden bq den watersnood als g6T van den dijkbreuk van de Zoide 8l en van de linie langs de Eem iii iP uitkeering toegekend van f55 000 Het pokkengavaar Dr Ruysch bespreekt inhtil Schrift voor Soc Hyg de len a5e t gon hot pokkengevaar Een tlnipgat in de Biitsohe blokkade De HolUndsohe varkenafokkerü eer ontredderd lohrgft ds Amaterdomtche Timeaoorreapondent door de nieuwe Britache regeling in zake den mals invoer Reeds 7 December U wees ik er op dat de malainvow zeer was toegenomen Men gebruikte deu voor varkenivow terwgl W Lia Q on ueuirtue aimand te doen van oe axjwnaie in zaUe de wer ttpotiUek Ji eu tergelijite politiek pa tea wij tieniailea jarea toe iijdeoadeu KuOBiaohJapanÉKiheBi oorlog dieu dier iJüBren de verdeeèing van Noont AiriJui en Perzië kiagea wij ruaug toe Ue wereld kon uoh ateeda op ti onvoorwaardelijkLe vredelieveodineid van oen tmiiscben K iz r en h Liwlaohe Toik veriateu Den d iui uaarvoor voiroen een wereld van vi aouen haat oq hartetochielijkea at keer Wij dauken den RijkakaniieUer voor zijn uiteenzetUngen op het attik van ouze bweUiging in het Ooateu en Wasten en het gerwioht dar Ooateeeprovincie alii gebied van Duitsdie ueoebaving Ue Duitwtt Ualten bleven Üuilachland trouw De Vlamingen verlangen zelf dat Vlaanderen niet geheel onder Waalwhen ibvloed rake i it punt op de UijksÉtanaeliere program moet o k worden aangevuld 6al Bel met opnieuw het C acü voor ie tegeuMandêra worden dau moet l ull ihiMid op militair politiek en economiiKh getned zich onvooirwaardelgk kunnen doen gelden Nu kfligeland het begrip van trouw en geloof in het Inlemiatloiiiale leven ophelt moet die Hegeering waarborgen düheppen voof de besohermlng vao het i uitdohe eigendlom in het buitenland Wij moeten in bet belang van om aanelen en ons gorajehe economii he leven eisohen dat de kolomen ons behouden blijven Woatcarp cona betoogt dat wij In de eerste plaatd Engeland moeten dwingen zijn vernieügiug lan te laten varen Wij willen onze vrour wen en kinderen niet verhongeren on de tiaatkundlge en niiiitadre Tt gegraat niet knakken laten Ëngelaiid bekononert zloh niet om de belangen van de neutralen Hel Duil ohe volk heeft ich een va te meoning gevoimd over de manier waarop Wilson de onzijdigheid opvat waardoor de oorlog met maanden verlengd de vijanden met geld en munitie onderMeund woKlen Even va t is het Ihiitsohe volk beiiloten de onbillijke elsiAen van Amerika niet In te wiUig o Wij houden uiteraard rekening met de ware beHangen der onizijdigen Deze moeten evenwel erkennen dat op ons de pUoht riMt door krachlidaiMg gebruik te maken van allo roaohuanldldeleu oma beotaan tegen Ëngdand te verdedlgoB om den krijg zoo 6 iel roogrfijk te doen einiUgen De trouwe wivpentoroodeisohap tuflaohen ns oni Oostonrijk Uongarije waarborgt ns d oplowing van het l oolache vraagi tuk en voor d toekomst een pèlltleke en economMcihe stunenweckilig WemeKUleWen Duitsïlie frapfe zei De uoceBmn nwt de Zeppelins behaald openen de kan dat Engeland verd anoed d tot den vrede neigt Deze moet eervol en duuneaara eijn Wij verlangen vermeerdering van den landbouwgrond en de toepaaalng eener politiek nopens de volk nederzettingen Haase ktD De orbeldBgemeenschap kant zich met klem tegen d verdeejjng van Polen De BaUen Llthauers en Letten wenscfaten vóór den oorlog geen aaneensluiting met Duitschland Iet Belgiaaange ne onreK bt moet weer woltien goedgemaakt dbor het ala Staat te hemtoUen Beweging In 1913 verklaarde Von Jagow dat Dultschland de neutralitail van België zou eerbiedigen Des te verrassender was des kanseliers meded elln 4 Augius tua 1914 afgelegd dat de DuUsdie troepen wellicht reeds d grens van Bel ë hadden overschreden De ataalflsecretails Von Jagow IlaaSe warmde de oude Belgische gebeurtenissen weer op Toen destljdls de verklaring over de Bedg he omijdlgheld aflegde moert ik het voor een onzijdig land houden De kanselier kon 4 Aug wtus 1914 n let weten dat Bejgi in den grond d r zaak reeds partij had gekozeuL Naderhand B bewezen dat de Sohuld aan België lag De uitwerking die uitlatingen als die van Haase in het buitenland hebben blijkt uit een artikel In het blad Veuvre W waarin taat De laatste Rijkada ziitting was gelijk mot een overwinoing onzer wapenem Als In Frankrijk een afgevaardigde maar een vierde deel had gezegd van wat Haaae utteenr zet haddfen zijn modeleden ponder twijfel met a enen naar heragégooldSAoidaman 9oc d ro Het gehede beachaafde menschdom zal zich verheugen over de bevrijding van het gAnecbte Polen ten aanaien van het tsarlsme Als den Vlamingen de mogelijkheid wordt geboden op d gronrtUag hunner taal hun cdgen beschaving te ontwikkolen dan vraag Ik Beleekeut dit onderdrukking Wij weten dat d kanselier bereid Is vredesonderhandelingen aan te gaan De tegenstandiers zijn daar noohIfaani niet voor te vinden WIJ stemden op goede gronden voor de motie betredende den d uikboctenoorlog Het geld voor den onderzeeërs werd t di uitgegeven om ze te gebruiken opdat onxe vrouwen en kindtoannlet den hongerdood zouden Sterven De motie bevat handhaving van hot recht der neutralen Dat gaf voor ons den dooralaig Het voorstel van de eoo Stolwijk Woensdagavond vergaderde in het café van den heer Stoppelenburg de afd Stolwyk vas de Nederlandsche Heide Maatacbapp Uit het verslag van uen secretAria en van den penumgmeester bleek dat de vereenigmg op het oogenblik 40 leden telt en dat over het atgeloopen boekjaar een batig saldo was van f 47 08 Van het betituur waren aan de beurt van aftredmg de heeren P Schilt en C Huisman resp seoretaris en penning meester De heer Schilt werd herkozen in de plaats van den heer C Huisman die niet meer m aamnerkmg Wilde komen werd gekozen de heer G Molenaar Na de gebruikelijke rondvraag sloot de vooi zitber de vergadenng Waddinxveen Men meldt ons dat de heer J N Bremmer m de rechten Is geprumoveerd op het proefschritt Handelmgen voor gemeeue reiLeuing Aan Staats Ct no 82 x n toegevoegd de Koninkl k goedgekeurde fiUiiuten der vureeuiging ÜoomschKathoiieke piopaganüaciub PiusX gevestigd te Waüdinxveeu Het doel der vereenigmg iji het stelsel matig en zoo kracntig mogelyk bevorderen vau de deelname der UuomüuhK athotieken aan sociale werkzaamiiuid m het algemeen alsmede deu lust op te wekken tot het practisoh deelnemen aan socialen arbeid m het byzonder volgens do leer en de beginselen van deu KoomsohÜathoiiekeu godsdienst De vereemgiug tiacht dit doel te bereiken langs wettigen weg en wel door a bg haar leden de kennis vangodsdienstige sociale eu econonusohe vruagsiuKktin en onderworpen aan te kwüüKen b het beleggen van veVgaderingen en bijeeuküxubten waar voornoemde viaagBiuitküU ot onderwerpen worden behandeld ol ondürwezen c voor den minst kosteuden pnjs zouder den KoomücU Kaihulieken boekhandel onreöelo concurrently aan te doen oi zoo mogeiyk kostelooze verspreiding van KoomacüKatholiekblectuur d bet lezen van HoomschKatho liekö bladen te bevoideren en deKatholieke pers zouveel mogelijk tetttuuneu e Verder alle andere wettige mtidUeien die in verband staan met hotduel der vereenigmg alleS volgens ue leer en de begiuaolen vau don ± toomsohK atholmktin godsdienst Concert HUTSCHEpJRUlJTER Uoowei iiefi prugraniiuia vermeidue op vealvuuilig verluiigon scbeen uei tocb ot er nuodor puibiieik waw aan ie vunge maak v eiiuoedeaijtK iju thans alleen ae echte muaieiKijei iiet bers opgekomen tie uuensiobctu u i e van ileetboven genieteujkuniwn JNu het schoen wel of het orumi met zijn dirocieur het erop ge et haüdeu hun beetje beentje voor te zotten Al iu de korte ouverture viel by de stnjkeire een eenheid te bewondthren en eeoi vuur dat het auditonum al dadedijk onder beikoriug bracht Us Turkdche Mardch die erop volgde deed voor de gloedvolle wedeirgave die bewondering nog aangroeien Wat een genot zoo een oude befcende uit vroeger laren nog oenB weer en dan zoo mooi gespeeld te kunnen hoorem Het orkeet had epn hoogst gelukkigen avond Bleek ddt al dadelijk bij het begin van het Concert de uitvoering van het hoofdwerk voor de Pauze Beethoven Zesde liet dit nog sterker uitkomen Hoe mooi en mot hoeveel elan werd het Allegro ma non troppo door de strijkers voorgediragen Bij den ihizet van het daaropvolgemd Andante wa het strijkorkest subliem De p p nwrkwaardjg beheerflöht zooató reeds bij het vorige concert vermeld werd Aan de blazers iftogen we echter niet te kort doen oic hun werk was te loven Hoe slïxjt allos ala een bus Hoe duidelijk kwam het overneimen der veröehillende instrumenten tut zijn recht Geen einkeile weifeling viel te benteirken Alleen leek het of er bij de fluiten eenigbijgeluid geboord werdL Daardoor vielen die aiolotrekjes aan het einde niet zoo gelukkig uit Maar rythmaöch waren zij vlekkeioos Komen wij nu tot de 3 in elkaar overgaande Allegro s dan moeten wij vlet ts zegg ni dat het orkest ndet alleen op peil bleef doch eigenlijk steodb mooier fijner spel te genieten gaf Het onweder wen forsc nwt climax naderbij gevoerd in al zijn kraiüht over ons uitgestort oïrt langu zaam weg te trokken en uit te bulderOTi De violen geelden aan het riot op een wijze die lang in bet geheagea xel blijven Laatsle Bericliten Aan het Westelttk Front PARIJS 7 April OffioieoL Het oomjQuniqaé van gisteravond luidt De Saillant van Bethincoart en de Poivre henvel weiden door de Duitsohers hevig beschoten Dit voorspelde een aanval doch ons gordgnvunr verhinderde den T and er toe over te gaan Een gevecht van man tegen man ten zuidwesten van het fort Douaumont stelde ons in staat over een front vah 600 meter de Tgandeiyke loopgraven te naderen tot een afstand vao 200 Ueter In LK tharingen en Woötto attiUeriebedryvigheid De ii raiuohe vliegers waren gedurende de maand Maart zeer actief 31 Duitsche toestellen werden door hen néergeaohoten waarvan er negen in onze hnies teredit kwamen door afweerkanonnen werden vier andere neergeschoten De Fransohen verloren 13 ibaohmes van welke 12 binnen de Dmtache liuies Den Duitschen vliegers was gelast zoo weinig mogelyk te vUegea boven de Fransche linies De Ned Hervormde Kerk te Oudshoorn afgebrand Men seint ons liedeiiimorgen om kwart over tien is brand uitgebroken in de Ned Hervormde Kerk te audflhoorn vermoedelijk door onvüoraïchtighedd van een loodtgiat irajongfu die op het dak werkzaamsoen verrichtte De motorspuit van de Alfenflohe brandweer was spoedig ter plaatse en Moor het o treiten daarvan geliukle het d beteml eode percaelen het vergaderlokaal en de koeterawondng bij kerk te sparen De vlamimen sloegen zoo spoedig uit het kerkgebouw dat aan behoud niet te denken viel Tegen 4 utur fltortte de toren door het dak der koTk omlaag Er ia nagenoeg niets kunnen worden gered Het i alleen gelukt de archieven op een enkelen bijbei na in veilighf d te brengen De toren watf etgendom van de gamoente OudWioorn het ketk bouw be4ioorde aan do Ned Herv Gemeente aldftar llrt orkcöt was wy zeaden het aJ met zijn li e fcoveBri Mmnere bij zoor der op dreel eu bijeter geiukktg Daad wafl maar één roep over veej appkaus toonde dan ook de waardeering fan het putoiiek De tweede afdeeMng braeht om Webar a Auffordentng om Fana De cedsolo werd kranig gespeeld de Huapeling door de anüiere instniiiienten met mdoder tn de orkesU ewerking van U fierlioz zijn de strijkers hooEifeaak waar zij de melodie der zoo bekende walagttdeelten te vertolken hetobe Zij heten zich de geleigenheid om te schitteren niet ontgaan Dit mag aUnee gtvegd worden van den iiïzet van het Scherzo uit Bizet s Eiulte Roroa Die was al weer dadelijk aoo af Uifx twee geniale toondiobtere na elkaoj aan het woord door een dirigent jnet ijn orkest met Ujfx in Tument Op bewonderen waand ige wijze vertdött Dé dagibladreceiiaie letüit zidh ni om hierop verder in te gaaa dotA wij wille van die g ieg enheid g ft raik makesii oni eo op te wijzen hoe w kelgk knap door iiuttsicbenruyter zgn prugrajoma s worOen opgeöteid Keed de vorige maal wue dit ook opgevaiqen doch ais opmerkiugi achterwege gebleven Het Uud tutival kvUiuen zi n inuuers Doch uu bbjkt h it anidws en is 4iet der Ue jUegiftiho Jiélodieëa Harzwundeii en r raiding twee tegendtelliugen belde kOrte orkestnumuiiera zijn zeer in dta smaak gieivalleu Het eerste he t mooie geueeiten doch m als geha eiuig opwekkend liet tweede lt kt breadar van opvaLtiug iu bettde ia opmerkelgk weióig voor de blaaflinötnimenten te doen Hai vernemen tat de conBftiaBle wy van ioeijl ug in e do Maiadietrii éuten buUe aaii eiken aanvrager wiens aanvrage voor de Aprii levering is 4l iig veirtilaardt venwto over de waa inict gunsüg Dttdaatrte wa t vorige maand dertig prooertt voor Dit vyauDde weer e en tegenstelling met h uiu volgend voorspel van de ileister inger hiörib vierde het koper hoogtij Aan den im et was het met gelukkig doch later in de ff s was bet bem Dit diföt was niet 4 het mooiste van den avoaid Soms waa er iets verwards éen indruk dien ik steedis krijg hoe dikwijls ik dit voorspel hoorde B v wttxmew het orkeet iaagit al het ware Jük t de nog onvindlbare melodie van Walthars Preisti d Wanneer dit Jan elndeiijk met de vaart van een sneltrein door het orkest gaat een dit laatste steeds doofjagend achijnt gp zoek te zijn naar htolzing s Liedi Anï Stillen Herd ook al in stormpa dan warreJt alles om elkaar en rofsent men dftt dit voorsipel moöili anders dan uitierüjk d oor de uiterlijke j f ct ï vathu ttt kraefetige koper b v i en teftka nvtorden door hen de Mei t Miioger niet door ea door keiinen De vorhou i dii an de stn onb sn bet kopar krachtig zoodat in de ff s de kraoh i ongeJijk wanen IJat gaJóftfroii niett€g aiötaanid do p nitporiqff ter strijkers vurig gent fig was siPoïaT Verkenningavlncht voor vliegtuigen De prrjswinner van de verkeniung toclit vooi vliegtoig zjjn a Prijs van Hare llajeateit deKoningin P M van Walfften Palthe Res tweede luit hnz en A Cramwinokel Eerste Init veldart L A M b Pry van het Departement van Oorlog A N S W L Coblyn Eerste Init hnz en P H Hekkema Ritm 2e Eeg hnz i A lÖ c Prgs van het jQepartement vanMarine A S Thomson Lnit terzee 2b kl en A Plesman Eerste lnit inf M II d Figs van de Vereeniging d Leger en van de officieren van deafd generale staf A Koppen Tweede lnit vest art en Jhr Repelaervan Driel Kap vest art Cl A 9 it langevraagd hoeveelheid heeft toegeweü en Ook nu voa dour don beperkten voorraad geen hoogere toewljzln mogedljk De werkzaamheden tó Commiasie zijn nog in vollengang d r vele aanvragen in onderzoek zijn en eenige honderden verïpefcen om herziening van ong ldigverklaarde aanvragen behand M moe ten worden V De Zilverbon I fl EAVENHAGE 7 April OHir deel In varband met de nog steede aanboudemle vraag van het publie4t naar betaalmiddelen van 2 50 en 1 wordt het volgende medegedeeld Ueze vraag ia ongetwijfeld nagenoeg geheel toe te eohri en aan de vrcBH dat te eeniger Ujd gebrek aan dorgdli ke betaalmiddelen zou kunnen ontolaan zoodlat man goed meent te doen een girooteren ol kleineren voorraad in hui te houden Met nadruk kan veneakerd worden dat voor deze vrecji geen grond bestaat Zllverbonfl van 2 50 zi n tot elk bedng teverkriigen tarwiil de regeering bovendien voor een belangrijken reservevoorraad hee t giezorgd KERKNIEUWS Uoor aRl k Munt zullen binnenkort belangrijke partijen gulden wordon afgeleverd welke munten terstond in het verkeer zullen gobraciht worden Dr R Miedema Kemonstrantsch predikant te Schoojhoveo is voornemens een vredesbgéenkomst te honden waarin hq een rede zal houden over De weg tot vrede af te wisselen door orgelmuziek en zang Uit vrees dat bet kerkgebouw der Remonstr gemeente te klein zoo blgken voor deze byeenkomst heeft hij aan keikvoogden der H rv Kerk aldaar gevraagd dat gebouw temogen gebruiken Het verzoek is door kerkvoogden met algemeene stemmen van de hand gewezen Intusiöchen zijn maatregelen genomen opèai zoo sipoedig nvogdljk een grooten voorraad zilvarbona van f 1 tpT besohiMtlng komt Uit kei vorenMaande blijkt duidelijk fint voor overvloed van ruilraiddalen van klein bedirag zorg gedragen word zoodat het vasthouden on oppotten va galden geheel ovarbodlg ie en a echtfl tot geheet ofuiootiige moeilijkbeden en r nt0verlie voor het publiek zcdve kan lelden TWEEDE KAMER Verg dering van Vrijdag 7 April Ouderdomsrente Onze geïllustreerde Weekbladro Bet Leven van deze week geeft als April mop foto s van de droogmaking der Zuiderzee metde heeren Dr Lely de Minister van Waterstaat en Dr B Lemme Midelo ingenienr Kardinaal Mercier de kathedraal van Reims President Poinoaré aan het front de begrafenis van de Koningin We inwe vaq Roemenië De Sabelpels b het Ned Tooneel Bij de voortzetting van de algemeene be houwingen over het w o ouderdooiBrente betoogde de heer Ruiger a r dat de verantwoordelijkheid voor dit ontwerp niet alleen berust bl den afgetreden Hlniater maar bij het gehede Kabinet De tijdelijke voorzitter van deu Ministerraad verklaarde dat een verwerping van de ouderdomswet alleen politieke gevolgen zou hebben Bij de regeling van werkzaamheden werd het vooratel Teenstra om Maandaigl ook avondvergadering te houden verwor pen met 40 tegen 27 TerscbillSnde sigarenfabrikanten in Eindhoven hebben bealoten geen 2V cent sigaren meet te fabrioeereo Hnnne ainemera zallen noch eenmaal in do gelegenheid worden gesteld han gewoon qwantom te betrekken Naar men ons mededeelt is de Wodan die thans van i geering8wege het dnikondenioek inzake de Tnbantia verricht maar deze week wegens ongunstig weder moest terngkeeren gisterenavond opnienw vertrokken om hat onderzoek voort te zetten StoonvaartUjaen HoU IJoyd Qaasterland pass 5 April Fernando Norona My Nederland Frinaea Jnluoa tbnitr art 6 te Falmonth Bembrendt thoiar vertr 6 van Sabang fUdja van New York naar Java arr 6 April te Padang Java Bengal Ign Calontta vertr 3 April van Rangoon naar Java Rott Lloyd Ternate 6 April te Falmonth gaat om Schotland TersoheUmg 5 April vanHnelvate New York Kawi i April te Las Palmas Menado 5 April te Padang fllAUKlBEHlCHlEJN Nieuwe TulniersvereeniKJng Oouda lirueuteoiVeiling van 7 April SaJade p 100 krop 12 60 14 25 VHlAalaile p mandje 15 ÜU ct Prei p boa 10 3U ct I Unr d p iiiandlie 35 50 ct Spinazie p mand 10 401 11 Znrln p mand 10 16 ct Wortelen p bM lï 15 ct Kroten p pd 2 3 cl Rabarber p bos y i et Selderie p 10 boe 25 36 d Telegraisch Weerbericht van het Koninklgk Hetenologisoii Instituut te DE BILDT Hoogste barometarstand 776 7 te Stockholm Laagste barometerstand 768 5 te MaasUioht Verwaohtmg tot den volgenden dag In hst noorden mes t mat Ia oobtel ke tot uidoosteiyke windnalfbe wolkt weinig of geen regen in het zuiden zwakke tot matige veranderlyke wind half tut zwaar bewolkt wellicht eenige regen Stggingvan temperatuur T7 AJES1 Oorlog en geesteSBtoringen De l enwoürdSge nwuiier van oorlogfvoeren ateit aan de zenuwen der nuKWteu ouzetteud booge eisofaau ue moderne oorlog van de heriteni zegt in die NaturwiweiuK allen Dr 1 roiamer lH ook een oorlog te eu de erseiis l e meeningvan d vroegere psychiaters dïe thansiLüg vee door leeken wordt verkonéigil dat groote opwindingen geeeleBBtoringcn kunnen veroorzaken zonder dat daujvoor andere belangrijkeoorzaken zijn is onjuist te noepen Oe bekende psychiater Stierlin b v vond na zes emsligespoorwegv mijnen aardbevliigoiigoiukken slechts zeer weinig 2 uivere psychosen bij eenderde echter nerveuee aandoeningenin den voran van sidderingen hoofdpij duizeligheid hartkloppingen en slapeloosheid Wannoer niett 4enstaaiide dat in oorioffatijd een toeneming van geestesstorbigen plaats hee t dan is de raden hiervan dat de zielsS 9bokken en de lichamelijke vemweienlaeen van den oorlog hef uitbraken van dergelijko ziekten bespoedigen Ue vele gevallen bijv van zwajtzlnnilghoid spUepale en hetnenlverweeking onder manschappen kunnen niet alteen den oorlog ten laste gelegdwordfeu In deai oorlog van 187o 71 steeg in het Dultsohe l gar het getal legerpsychosen dat in vrede ongeveer 0 40 per mille bedraagt tot 0 54 in het Emgeisehe leger steeg het gedurende don Hoerenoorlog van 1 4 tot 2 7 lm den Ruesiseh Japansichen oorlog aan Rnartsche zijde van 0 7 tot 3 5 In dten oorlog krijgt men dus meestal een 2 tol viervoudige vemluhbeiine tf Bij alle zenuw en zielsziekten spelen ra ouderdom en dispositie een groote rol VoJgens Dr Trommer zou het gotegenereorde tot overdrijving geneigde Fransche volk meer te lijden hebben onder hysterie en geestesWoringen dan het Duitsche Deze meendng zal echter lang niet door iedereen gedeeld wordon