Goudsche Courant, zaterdag 8 april 1916

Drinkt VERZIJDEN S KFI7FRIME BITTER TWliSiar 8 APRIL tèl6 NUMMER 90 ALGEMEEN VERSPREIDT 2e JAARGANG OPLAGE 1400 mm VERSCHIJNT IEDERE ZATERDAGMORGEN UITGAVE DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVEEN vergaderingen BERICHTEN enz kunnen opgenomen en worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIËN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 X opgegeven wordt 2 X berekend Post en Telegraafkantoor WAD DINXV EEN DIENSTREGELING Het kantoor is geopend Post Telegraafen Telefoon alsmede voor aangiften Ongevallenwet op erkdagen Sm la en 2a 7 30a Spaarbank 9ra In en 2a 7 30a op Zon en Feestdagen 8 m 9 n en la 2a Voor Spaarbankzaken alleen 6m 9m geen Ongevallenwet Postwissels quitantiezaken en overige On gevallenwet aangelegenheden v alleen op Werkdagen 9m la en 2a 3 30a Batlichting aan het kantoor Voor de richting GOUDA G m 9 55m 1 a 4 30a 8 30a Zondags 6 mé Voor de richting Boskoop 5 35m 8 m 11 35m 2 55a 8 45a Zondags 8 m Alleen pakketpostzending bovendien richting Gouda des nam 7 uur BIJVERDIENSTE Een reeds jaren bestaande Maatschappij van Levensverzekering vraagt een Agent vpor Waddinxveen eri omstreken om met behulp van een Inspfcteur de afdeeling te vergrooten Zij heeft concureerende tarieven met inbegripvan f 5 te ontvangen bij geboorte van elk kind Brieven onder het nr dezer adv a h bureau v d blad Adverteeren doet verkoopen PRIJSKAMP Aangenaam en Winstgevend Die de meeste goede Hollandschc woorden van hoogstens 6 letters uit 1 VLIEGMACHINE zendt zooals nagel leven enz krijgt een Guitaar volgende 5 ieder een fijn anker remontoir HORLOGE Alle met 3 jaar zekerheid Volgende I 100 goede en 100 eerste dus vlugste Inzenders een geschenk naar tams zooals Fotografietoestel Zwitsersche Klok Vulpenhouder enz Deskundige maakt den ultfjag op Alleen winners betalen later vracht enz In te zenden vóór 18 April met J 35 cents postwissel of postzegels Uitslag ontvangt leder deelnemer 28 April Die geen prijs heeft ontvangt een ver rassing ter waarde van 60 cents Haagsen Prijskampkantoor E 275 Rijswljkscheweg 333 a Gravenhage Holland Indien deze BON medegezonden wordt kost de deelname 22 cents 39 Naam Adres Leaer van Alg Verspr Adv blad v Waddinxveen I C P VANRHIJN SALON VOOR SCHEREN EN HAARSNIJDEN HODEU INGERICHT VERLOREN is geen enkel oogenblik besteed aan het Geïllustreerd Familieblad hetwelk door een schat van fraaie illustraties U een aanschouwelijk beeld geeft van al wat er belangrijks ter wereld voorvalt Dit RUK GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD is bij ons verkrijgbaar gesteld tegen slecht 45 cents per drie maanden franco per post 52 cent Proefnummer GRATIS verkrijgbaar aan het bureau van dit blad In het begin van ieder kwartaal worden de abonnementsgelden geïnd MATHOTS BOEKHANDEL Telef Int 115 Achterkade 17 BOSKOOP Speciaal adres op het gebied van SCHRIJFEN TEEKENBEHOEFTEN voor volledige Kantoorinstallaties W J VAN ZANEN ii SJIj fifJai § FOTOGRAFISCH ATELIER Oosthaven 20 GOUDA IjJÉilÊ Opnamen tot a avonds 9 uur bij ELECTRISCH LICHT VERGROOTINGBN i Hfn Ruime sorteering Oroote voorraad De nieuwste systemen Franco levering ten alle tijden te ontbieden GEEN VROUW J mag verzuimen zich te abonneeren op ÖET NIEUWE MODEBLAD goed practisch goedkoop Met knippatronenblad en gratis knippatronen Verschijnt 2X per maand Prijs 2e uitgave 75 ets per kwartaal J P er P ost 85 ets Men abonneere zich bijjien Uitgever van dit blad Zoolang de voorraad strekt steeds LOSSE NUMMERS verkrijgbaar a 15 cent Eet niet te gulzig kinderen Waarom zegt u dat Moeder Omdat jullie BOTER en KAAS van P VAN HELDEN op net brood hebben m Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA Zondag m 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 Van OOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 5 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 5 en 9 15 LOSSE NUMMERS van het Geïllustreerd Familieblad zijn iederen Zaterdag verkrijgbaar bij den besteller van dit blad a 4 cent per nummer Abonnementsprijs per 3 maanden 45 cent fr p post 52 j et LOSSE NUMMERS van Het Nieuwe Modeblad zijn aan het bureau te bekomen a 15 cent Abonnementsprijs per 3 maanden 75 cent fr p post 85 et OPPICIEELE KENNISGEVINGEN7 0e Gemeente Secretarie is op werkdagen UITSLUITEND GEOPEND van s morgens 9 uur tot s nam 1 uur MAXIMUMPRIJZEN LEVE NSMIDD ELEN Dé BURGEMEESTER der gemeente WADDINXVEEN brengt ter algemeene kennis dat door den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel vdbr de maand April behoudens eerdere vervanging is vastgesteld de navolgende Lijst van eenige der meest voorkomende artikelen met de daarvoor aangenomen maximumprijzen Deze prijzen hebben uitsluitend betrekking op ds gewone qualiteiten De laxe sorteeringen waarvoor in gewone tijden reeds veel hoogere prijzen worden betaald blijven bulten aanmerking KLEINHANDELPR1JZEN Regeeringsbrood bij verkoop op broodkaart per K G f 0 12 Tarwewaterbrood gebuild 0 23 gebakken onder Rabbinaal toezicht 1 per K O 0 24 Tarwebrood ongebuild fyainbrood per K G 0 20 Roggebrood t Regeeringstarwemeel bij verkoop op meelkaart per K G f 0 14 Tarwebloem gebuild inlandsen 0 25 Tarwemeel ongebuild 0 21 Boter O per K G 0 85 Volvette Mei Zomer Goudsche en Edammer kaas metRijksmerk J per J K G f 0 68 Volvette Mei Zomer Goudsche en Edammer kaas J per K G f 0 66 Volvette September Octoberkaas met Rijks merk J per a K O f 0 60 Volvette September Octoberkaas a per I K G 0 58 Mei Zomerkaas 40 Edammer en Goudsch model per K G f 0 60 September Octoberkaas 40 j Edammer en Goudsch model per ƒ K O f 0 54 Volvette jonge Goudsche en Edammerkaas met Rijksmerk per t K G f 0 50 Volvette jonge Goudsche en Edammerkaas 1 per K G f 0 48 Jonge kaas 40 f Edammer en Goudsch model per K G f 0 46 Jonge kaas 30 f Edammer en Goudsch model per K G f 0 37 Jonge kaas 20 j Edammer en Goudsch model per j K G f 0 32 Jonge magere kaas Edammer en Goudsch model ftU Nagelkaas met minder dan 12 0 vet in fit droge stof per J K G f 0 23 Rijst grofmlddel Bassein l of Rangoon per K G f 0 13 voorloop l of Rangoon per K G f 0 14 s grof voorloop l of Rangoon per K G f 0 15 Havermout inlandsch 0 16 Suiker witte geraffineerde 0 27 Margarine Koffie Santos gebrand Feekoffle in pakjes 0 1 0 04 Cichorei 0 03 Raapolie Zout per 0 09 Zeep zachte witte of gele 3 Soda a 0 17 Petroleum per L 0 12 Kleine schelvisch K G 0 30 Wijting 0 27 Kleine gul 0 36 Kleine poon en pieterman 0 28 Horsmakreel 0 24 Kleine schol 0 36 Een uniforme prijs voor roggebrood geldend voor het geheele land kan in verband met de zoo uiteenloopende bereidingswijze in de verschillende provincies niet worden vastgesteld Daarom zal zulks voor elkepróvincie afzonderlijk geschieden In overleg met fe provinciale rogge commissies Deze prijzen zijn niet van toepassing op toornen lunchkaas en kaas bereid onder Rabbinaal toezicht Onder kaas gemerkt 40 + 30 + of 20 + wordt kaas verstaan welke respectievelijk 40 pet of meer 30 pet of meer of 20 pet of meer vet inde droge Stof bevat V Exporteurs zijn verplicht ten behoeve van den kaasverkoop voor binnenlandsch verbruik aan de centrale pakhuizen kaas te leveren tegen f 4 beneden den maximumprijs voor verkoop In het groot De In de centrale pakhuizen aanwezige kaas wordt aan bh de Rijkscommissie van Toezicht op de Kaaavereeniging Ingeschreven grossiers geleverd tegen f 2 beneden den maximumprijs voorverkoop in het groot Bij verkoop van kaas aan kleinhandelaren kan door deze grossiers f 2 boven den maximumprijs voor verkoop In het groot in rekening worden gebracht indien de hoeveelheden ten hoogste 50 K G per zending en per week aan denzelfden afnemer bedragen Opgemerkt wordt nog dat de vorenbedoelde prijzen slechts betrekking hebben op boter en kaas bestemd voor verbruik in Nederland Voor boter bereid onper rabbinaal toezicht kan door de Rijkscommissie yan Toezicht op de Botervereeniging in overleg rrrëiNle betrokken handelaren ofboterbereiders een yerhoogde prijs worden toegestaan Voor speciaal vertakte boter zal geen vergunning tot prijsverhooging fneer worden verleend 3 Voor deze artikelen wordt voorloopig geen maximumprijs vastgesteld Klachten over niet inachtneming van bovenjarermetde maxima alsmede wenschen om voor bepaalde artikelen maxima vast te stellen worden ingewacht bij den Burgemeester WADDINXVEEN 6 April 1916 si0 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON BELASTBARE OPBRENGST DER GEBOUWDE EN ONGEBOUWDE EIGENDOMMEN De BURGEMEESTER der gemeente Waddinxveen maakt bekend dat eene opgave van de uitkomsten der meting en schatting van gebouwde en ongebouwde eigendommen in deze gemeente gelegen gedurende dertig dagen van den 4den April tot en met den 4den Mei aanstaande ter gemeentesecretarie voor een ieder ter Inzage ligt Waddinxveen 4 April 1916 4I De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON PLAATSELIJKE BERICHTEN In de laatst gehouden Gemeenteraadsvergadering op Vrijdag 31 Maart j I werd als eenig punt behandeld het benoemen van een onderwijzer aan school B als zoodanig werd benoemd de heer K C L de Knegt te Waarland Doordat een schipper zijn vaartuig en zeil te dicht langs den walkant liet gaan werd aan het einde van de Zuidkade een lantaarnpaal half afgeslagen Inlijving Op Woensdag 19 April a s zullen de navolgende dienstplichtigen der lichting 1910 te Leiden worden ingelijfd A F Alolas W C J van Berkensteijn J A Broer C W Brok C A Cammeraat J j Doornenbal W A v d Dussen A Groeneweg T Hoo t