Goudsche Courant, zaterdag 8 april 1916

Maison v TEEFFELEN R a BARTELS Jonkerfransstraat 134 136 ROTTERDAM ebrs Bervoeis Paarden wan S tot iS Jaar ook 4 Jaar met 5 Jaar in dan bek te Halfweg bg Van Andel te Hoofddorp bjj Treur te Nieuw Vennep bg Mei de Wed Stapel te Leimuiden bg De Rgk te NiwiwveaD bg de Wed van Vliet te Zevenhoven by G Smid te Nieuwkoop bg O v d Boaeh te Aarlanderveen b A Kortekaaa te Zwammerdam bg Rynaicht te Alphen Hotel De Vergulde Wagen te Oadahoorn bg Molenaan nor 8 20 nor 8 40 uur mi 9 80 nar 9 60 anr 10 10 nor 10 30 uur lO BO nur 11 10 uur 11 80 uur 90 FotograU ltelier VAN ZANEN Oosthaven 20 Opnamen tot s avonds 9 unr met eleotrisoh licht 6rooisi Speciaalhuis voor neer n en liinderldeedin Rotterdanif Noek Reerenelraal ENORME COLLECTIES GROOTE KEUZE IN Voorjaars eo Zomerhoedeo woor Damea en Kinderen 100 COLBERT COSTUMES JONGEH COSTUMES KINDERKLEEDING Beric ht van Inzet De op DONDEUDAjR 6 APRIL j l door den NoUris N F CAMBIEU VAN NOOTEN te Gouda geveilde perceelen Wei en Hooiiand onder Gouda nabij de Stad zijn ingezet al volgt PERC 1 2 H 35 A 58 c A Weiland aan de Karnemslk 1 18200 1300 10000 1200 BOOO 820 820 sio 860 n 1280 1760 6600 3600 300 4000 200 8400 4100 Bloot te Oouda Oehoogd met 2 2 H ü A 20 o A di o achter het vorige aan de Goejanverwelled k Geboogd met 3 1 H 1 A 10 C A dito aldaar Gehoogd met GROOTE PURDENMONSTEmNG op Dinsdag 11 April 1916 voor O M V d KUULEN te Den Haag Bonwterrein a d Zwartenweg dito aldaar dito aldaar diW aldaar dito aldaar 38 A 60 o A Weiland a d Aohterwillen 1 H 33 A dito aldaar 1 H 12 A 13 lJ A dito aan de Voorwillen Gehoogd met 12 1 H 89 A 70 oX dito a d Ooejanverwelledyk Gehoogd met 1 H 10 A dito aan de Voorwillen 1 H 40 A 67 O A dito a d Goejanverwelledgk 11 50 unr U Haiserawoude bg Café Roere 12 20 uur te Bonthoiaen bg Staaldninen 12 50 uur te Zoetermeer bg Hotel de Gouden Ldoeuw 1 20 nnr te Bleiswgk bij Café J van Uerael 1 10 uur te Moerkappol bg Hot Wapen van Uoerkappel 3 uur te Zevenhuizen bg St Joris S 20 uur te Waddinf sveen bg Hotel De unie 2 60 nur te Oonda op het Marktplein 8 20 nur te Bodegraven bij Café Bentbem 3 50 nnr te Woerden bij Café Do Dubbele Sleutel 4 30 unr te Harmeien bij Het Wapen van Harmeien C A VAM WIERINGEli Commisslonnair De AFSLAG en TOEWIJZING blyft bepaald op D0NDERDA8 13 APRIL a s voorm 11 uur in het Gebouw der R K Leesvereeniging te Gouda Inmiddels worden verhoogingen aangenomen tegen vergoediig van 10 der hoogsom ten kantore van voornoemden Notaris Jfiir notitien zijn te bekomen 86 WemD s ooiDUijke FaMüo leTusliiillellloim OPGERICHT traa Voedert aw Vee met de uivere munre Anton Coops DROGIST X WUDSTRAAT 29 Tel 328 11 SANATOGEN HAëMATOGËN WINCARNI8 LIJNZAAÜROEREN merk TER en W L en 80YJI0O EIIK0EKEII marie W L Ditmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaar HéirelHfiloma Parii VWO Xeaen Oondtm MeduiU Adverteert in dit Blad W PRIRE KipsM 34 3G Gpoote sopteering ini 75 Haarden Kachels en Fornnizen Kinder en Promenadewagens IIOODSCIEMNT ZATERDAG 8 APRIL 1916 Derde Blad KENMStiKViXti De BURGEMEESTER van GOUDA brengt overeenkomarU art 15 2e Bil der We van 26 Mai lH7p Staateblad DO 82 ter algenwene kouniB jM seiureoKte dertig dagou van doii toen liezer maaad t t en met tien 9en ei a ter Secretarie dezer Gemeente ter Image van belanghebbenden a tfdergete Btoat aanwijzende ie uWtomaten Ier meting en sohauin vMi gebouwde of ongebouwde eigene lontneiv w e vernieuwing wljzikii van grMïzen oï eenige andere erandorin hebben onder gaan aWinede do uitkomtften en oiiaprakem be wld in dB artt 23 40 41 an 4S r bi ven eiio€ ndB Wet Couck den 8en April 1916 De Burgemeeeter voorn R L MAKTEN S Maximom prijzen VABKËNSVLËË8GU De BUROEMEEüTERvanüOllDA Cieirt uf de circulaire van denDi teur van het Hijka Centraal A t uiuialraliekantuor voor de d MribuÜe van Levenjmddldeden d d OAprilUMfl Brengt ter algemeene kennis lo ïat hij met intrekkuig van de hawl beAaande nvaximumpn en voor VaiiewrvleeMi met ingang van 10 April 1916 voor de hieronder vertaeide tfoorten nader de volgeode inaiinmnprijzen heeft vwtgeMeld Prij p 5 on IMlade 6U cento tapete I Appen 60 l onrreg ib l appen 55 Velto Ijiipen 60 i arbonade hl v eMch vet iiffk M crach nfrrreg n Spek V ilezoaten of gerookt vet Hpek 5J lezouteiL of gerookt mager Spek 55 Ituzel 50 IvlulvHi beenen 15 lAakt 60 ricandeau en Haa 65 2n dal voor tlmi eior 5ing 5 cent i eï tMfftellin t kan worden bwekend Gou dien 8en Aprd 1916 De Burgeuiaeeter voonoemd Oe Oi Hog De toeatand De paadntóten hebben in dezen orlog nog Btoed gaUjk gehad In oei oPBohten i zelf hun pa ml tWcho voorapelHng lOet alleen h vaarheidAx lelli overtrolteo Beeda PU welen lU ons weer te verleilen nat In 1916 geen einde van den oor og ill te verwachten Hun voorepelUngbenat op geen enkel feit doch lidau ia er ook geen enkele aanduidin dal de kan awter beetaat Deatrljd wonH heviger en wankopiger dat U het eenige dat ml chien op een bespoediging van botverloop WHi kunnen duiden Moordda iger wordt de rijd ook verwoederf n aleedb meer achaanaoloos De ZepoeUnloAten naar Engeland bijvoorIe worden lal rijker on naar het oWjiH meer laetniaüg gehoudBD Over het eftoot van deze onderueniinrt e velkeeren wij natuurlijk in oDwetenahieiil De Duitaohe iegerborichteo lateo kb voondurend met voldoening uit Iham moeten een aanlal nJuniUrta bri en buiten werking zijngaetel I niflgoa zijn vernield en p kl Ü2en rijn in a oh gelegd Bij deze nwrle edlagm zal men ar vel rekening iiedo inootoD houden dat h voor i 6 aanvaller Be thans geduren hun aanivallen krachtig worden beBlookl moeilijk moet vallen met juiatheld de werking hnnner bonwnen e ontroloarro De Engolwhe bm iohteB ntkeiuien de aangerjchtp aohade en eWigen ndtimrlijk de aandacht ot hetgeen lagea noJMombattanlen werd dadrev en op de ouKiiuMige Iwkiollem van da ralik Ala maatregelen om de uithoii y Ing van DuUachJand nog meer te oen toenero heelt de Ei ta e Wegeerlng waaBtoWJnlijk na de P rij e conleronllB wijziging g ra t n de I ndeneAe zeerecht declaratie ig B anHf wlj t Bt op de waar Ie dadaratlea voor oorlo p liJd h len wwuieer ledere mogendbdd zlofc e vrijheid vooiWwiidl daairvai af jZ vOTmaamaie bepaling van het Ihau 1b EiHNland nitgwaardlgde KoniiAU Bafeit kondt in dat voortlangeen aoWp noch lading zal zila levrtJwaMd voor lnbe agn mln w ren het veArAen van de Mokka tp rond alleen van h feit dat hal fcMp o da ladliig op wag U naar een hawen die niet wordt geblokkeerd M4 W dtat Eogeiaud zich voortaan gerechtigd tal achten alle acfaepen gaaj naar nwtrale havena aan een oiaferaoek te onderwerpen Ter herinnering veri eldea wij eenige falen uit de hlBlorie dezer zeerechtdeolaratie welke in Decentier 1908 op iniUaUei der Ëugeloche Kegeering te Londen bijeenkwam Alle groote mDgeudheden en daarnaast ook on land waren verlegwiwoordig l Het doel der conferentie wa het opaleUeo van uniforme rqgelea oanjgaande hel oorlogi reclit ter zee zomala het blokkaderecht de contrabande enz De aldua opgeatdde regelen zoiKlen tan de grondalagen vormen voor de InMelluig van een liir lemalionaal Prinsenhof waartoe op d VredMooiilcrmUe van 1907 waa beffloten De Declaratie werd door 15 zceinogtmdhenlen onderteekend met uitzondering van Engeland Formeel a tnvaar kle ilc Engeldche regeering ie Declaratie doch de conservatieve parUj stemde er tegen zoodat de wet m het HoogerhuiB kwa te vallen Velen waren namelijk van oordeel dat de Dei laratie een ge hritt waa made in Germany en dat de invloed der Declaratie op de wijze vani oorlogvoeren van Engeland gering zou zijn Thans is gebldten dat de beleekenis van de declaratie vrijwel nihil ia Natuurlijk hij in wiens voordeel de naleving zou zijn klenit zich aan de dewlaraüe vaM en toornt tegen den vijand wieiv belang het niol nalevou roet zldi brengt Wat tijdens de vrodw H nferentiwi door pet t iinist n werd voortopcld dat n 1 als puntje bij paaltje kwam er van al die fraaie overeenkom en nieta terecht zou komen ook dat t nu reedrf bewaarheid In Duilülctlaiid maakt men nu grooten ophef van het fisit dat Engeland nu ook een declaratie tot een vodjje papier heeft verlaagd hetgaen den buitaoStaandBr tot de verzu tittg brengt dat de pot toch nwar eteedB den ketel blijft verwijten Terwijl rond Veinfcn de strijd hevig blijft woeden en de Dwiliïchers voetje vóór voetje vooruilldringen terwijl de Kuuen waarxchijnli met groote verlioyen kleine winsten behalen terwijl uit Salonikl de mec togenatrijdige berichten komen gaan de Italianen voort met uitbundige l orichten over de wereld te ver reld n aangaande suocedifeii i ic zij behaalden 3M groot dat ze op geen hUMlikaart zijn na te gaan Veel hwïft dp rftnjd daar tor plaatse nog niet te betet kenen gehad Ook daar wegen de partijen tegen elkaar op De oorlog wordt ook hier al veel uil de lucht gflvoerit Ztm aéBfifm de boen een liH htHuhlpaanval over pMiwagltMmimt OpelM lenll aii TriiWt Hol Itallaan e lucht mixi keerito ongedeerd terug Niet minder ondernemend waren zes Caproni vliegtuigen Me zich waagden boven den zetel van het Ooatenrifc flie commando en eveneens zoKÏer Ictsd terugkwamen De aangeiiOhte chade wordt echter njet inbi onderhoden onKfchreven Vijf OoatenrijkeOhe watervliegtuigen hadden mimler gehik bij gun aanval op Ancona Een er van viel In Ilaliaanache handen twee verongelukten Volgens berioblen uil Frankrijk heeft men daar steeds onwrilcbaar vertrouwen in den toeAand bij Verdun Zoo schreef o a de Temps dat DuitMcbland aan Frankrijk daar ter plaatste een idag wilde toebrengen welke besflissend moest zijn omdat Irankrijk de ziel i der Entente en omdW biJ haar het plan wordt uitgewerkt waardoor de centrale mogendheden overwonnen zullen worden Dat de vertegenwoor MgerS van de Eideote te Parija confareeren terwijl de keizerlijke legers lch uitputten teg n de Franache stellingen van Verdun ia een feit dat op hen die het verloop der dingen mei aandacht volgen een diepen indruk moet makeik Het iel niet minder iiidkukwekkeod dat d nauwe aaneensluiting en samenwerking der vereenigde iwigendheden zich aldus tooiden op l oogenblik dat de openbare meaning in Duitschland zich vertroebelt door de beweging der groote partijen en waar alle wenélchen van hel volk uilgaan naar een apoedigen vrede Ten lotte wijzen wij nog even op den dlenstplidttslrijd in Engeland en wij ontleenen daarover aan een der Engelsche bladen het volgende De tijd dal algemeene dienstplicht moet worden ingcnroeo d zal eerst dan zijn aangebroken aj do nrilUaire raadgevers van b Kabinet vragen om ikog meer manschappen dan door de thans aangenomen wel en door lord Derby rccrutoeringBcampagne Voor het leger bericblkbaar zijn gekomen Tot dien Ujd W he vporba rig in het land onrust Ie verwekken Verder wijsl dit blad er op dat in dieil de Unionlelen in het partement kopflig blijven vairthouden aan bon propaganda voor inAroering van algameenan dieostplicht zij poeriUe kiezen tegenover hun eigen vertrouwde partijleiders In het Kahinel Het moge bet doel van enkele stokers oiufer hen zijn het KaUnet oowor werpen velen onder hen zuUen zoover niet willen gaan en bel ook niet tot een aoheiirlng in bun elgeo partij lalea Aan het Wesiei k Front Bet D u i 1 9 c h e communiqué van 7 April meldt Door oen zorgvuldig voorbereiden aanval itelden one troepen zich na een hardnekkig gevecht m het besit vaa de Ëngelsohe thans door Ganadeesche troepen beaette treohterstelling ten zuiden van St Eloi In Argoone volgden op de Fransche mynontploffingen ten noorden van Four de Pan korte gevechten De vgand die met gebrnikmaking van brandendü vloeiatoffen vooruitgedrongen waa werd spoedig weder teruggeworpen Verscheidew vijandelijke aanvalipogingen tegen onze boitch tellingen ten noordtMMtan vnn Avoconrt kwamen niet verder d n een vargeefaohen plaatselijken aanval Ook ten Oozten van de Uaas konden de Franschen hun aanvallen op de vast in ons bezit sljode stellingen in het boscli van Caillette niet doorvoeren De troepen die voor den voorgenomen aanval opgaateld waren werden door ons artiUerie vuur op krachtdadige wgxe aai tast Het Franache oommaaiqué van 7 April luidt Westelijk van de Maat drongen de Daitsohera in den loop vaa een nachtaanval begunstigd door een hevig bombardement op de Fransche stellingen tusschen Béthinooert eo Heuvel 266 in oen loopgraaf Hs do eerste linie door langa den weg 06thincourt Chottencourt Een ooliiddellijke tegenaanval wierp de Dtitscbers weer voor het grootst deel it de punten diie verloren gingen De Duitscher houdt op het oogenblik nog maar eenige vooruitgeschoven punten over een lengte van 300 M mtgaveer bezel Ten Oosten van ds Ifaas bombardement mot tusschenp n De Franschen bleven vorderen In do Duitache verbindingagangeo Zuidwestelijk van het fort Donaumont I Woevre eenige stormvlagen van anilKlfievnur UuiterüC Uit Parya wordt M 7 April gemeldt Een regiment komenae van Vardun kwam te Gent aan Een groot aantal mannen trachtten te dnseitoeren Drie van hou werden neergeschoten Ook brak verzet tegen de officieren uit De aanstoken werden getnsileerd In Engeland De zwarte lljM Uit Londen wordt gameldl d d 7 April Do üazetle bevat hedenavond een nieuwe lijst van 37 llnna s in onzijdige landeib met wie personen in het Vereeoigd Koninkrijk geen bundel mfogen dlrijvsn Op nieuwe li itloan 26 firma s in Nederiand 5 111 Kederland ch Indl 6 In PortuHDOKb Oost Afrika In België Dult eo Vlaamsch Een Wolff lBl ram uit Bl ussel meldt ld 7 April liet Dmtsche post eu telegraa bostuur in België maakt in bel jongste numoiar van zijn ambtelijk orgaan de instructie openbaar die de grruvernenrgeneraal vrljheer Von Bttsing be lt opgesteid over de offlcioelo taal der DultSrho overhei k pernonon in de provincie Antwerpen Limburg de kringen Brussel en Leuven en in de tot het generaal gouverneanent behoorende deelen der provincies Oo t en We Vlaai ter n IMenovereesikomstig nnelen de DuilfWhe autoriteiten aan de Belg Ae ambienaren en partkïaliereD in hat Duitdch schrijven Wanneer hel pas geelt kan de Vlaamsohe vertaling laarbij worden gevoegd Openbare hekendbnokingen der DultS e overheid ge i leden in de DidtScJie tnal met Vlaamsche overzetting Daaraan kan oen vertoltng in het Fran h worden t egsvae d als daaraan behoefte bestaat Dit wordt beMbouwd het geval te zijn in de ganeenlèn die te zamen f otBrusael vormsn Am het OottelQk Front Hat D D i t i c h e oommnniqné van 7 April luidt Ton Zuiden van hst Naroc meer werden plaalaelgke maar heviga aanvallen der Rnsaen veriideldj Ds vijandeiyke artiilsrie ontwikkeUe aan b ds zijden van het meer een Isv dige bedrqvigheid Dc Scheepvaart en de Oortog De Prinses Jnliana Naar hst HbId verneemt ia het 100 goed sla nkar dat de Prinses Jnliana vao ds StoomvaartMaat sohappg Naderland die gisteren te Fahóouth aankwam om de Noord naar Nedurland aal terugkseten De Piinsea Juliana van de Zeeland Uit VUasingen meldt men aan de N R Ot dat de mailboot Prinaes Juliana welke 1 Februari op een mijn is geloopen en later bg Felixtow op een bank is gesot door den storm der vorige week gebroken en thans evenals het instenchip Mocklenborg verloren ia Dc EeoHilik £ en Reuter telegram uit Londenmeldt Uoyds meldt uit Kaap St Catherine hot Nederlandsche schip Eemdljk van Baltimore op weg naar Rotterdam Kaap St Catherine eiland Wight is gepasseerd getrokken door aleepbooten Het sohip dat geen aiohtbare schade bad lag aeer laag op hst water Nader wordt nog gemeld dat de Ëomdyk ds haven binnengealespt is de bemanning is gered Ds Eemdijk is een bo Jrvan 8048 ton der ilrmn Solleveld v d Meer en Van Hattum De WlndlJk Lloyds doelt mode dat het Nedarlandscho schip nH ndgk in beachadigden toestand gesien ia bg de Beilly eilanden De Rijndijk m een boot van 3657 ton van de firma Solleveld v d Mesr en Van Hattum en was op weg van Baltimore naar Rotterdam Mogelijk IS dit een vergissing en wordon dezelfde schepen bedoeld R n mOEZONDEN Bmlm verantwoordelykheid dtr Sté Bertelman tonds te Oouda all rechtspersoon bestaande sedert 20 November IMl Da ondergeteekonden belast met het beheer van het Bertelman fonds deelen omtrent dit fonds mee dat gedurende den cursus 1915 1916 op de avonilsohool voor ambaohtslioden alhier op welke school het fonds uitsinitond ohdersteuningan verleent ten behoeve van het aldaar gegeven teekenonderwgs op voordracht van den directeur dier school aan 8 leerlingen bydragen werden verleend en dat het fonds op 1 Januari 1916 bestond uit een 8 insohrijviag grootboek N S nominaal i 1000 en uit f 398 1 op de Spaar en Hulpbank alhier Het fonds wordt in de aandacht van het Qoadsohe publiek ten zeerste aanbevolen daar door sterfgevallen sla anderstioi vale oontribuantan sgn vervallen Over de bgdragen lal deier dagen per kwitantie worden beschikt De beheerders van gemeld fonds H J DE VOOGT lid van het Burgerlijk Armbestuur B E SPIJKER Directeur derAvondschool voor Ambachtslieden R W H PITLO lid dor Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys De wedstrlid Olympia MWtafavi Mijnheer de Hedaulevr Naar aanleiding van sen iagezoaden sluk van dm heer Jansen saereUiris V V Oouda opgenomen In de Sport van 4 April ji verzoek Ik u lieleeld mij eenige plaatsnilmte In uw Uad te willen afAaan BIJ voortaat deel Ik mede dal door mij op mogelijke nader Ingezonden stukken niet zal worden ingegaah ik wen ch slechte de kwestie waar het otn gnat van het juiste standpunt te bcMoh ouwen In genoemd artikel bAhiagd de tieer Jansen zich over de on IiorH ve hand 4wijze van Olympla welke vereeiiiging Of a April een wodslrijd Speiel le loten het Uood h Militair rittal welken wedstrijd samenviel met den oefei w Mrij l van het GoudiSohe Bondselftal legen Goudia 1 Ik acht ndj verplicht tegen de bsla t ldlging van den heer jantfen aan het adpiitf van Olympla op te komen liet bestuur van Olympla herft zich in Arren nieÉS te verwijten Bo dv waislrijdea 12 Maart en 2 April tegen het militaire elftal zijn georganiseerd door de militairen zelf En dat deze militairen zich gewend hebben lot het bestuur van Olympla in in i zeer logisch Nimmer toch heelt de Ooodactae Voed attiond of een Ier andere voetbalvereeQigingen In no ida zich maar in het ndnat gWnterosBeerd voor hel mllllairo voethal llot lag torfi m l uuur uker op d i weg van den O V B om letraohr ten aanirtultlng te zo en metdteait lilBirpn In garnizoen te Ooudn en i omliggende plMtsM om zoodoende te geraken lot da oprtcttlag eene militaire oompetkie zooato reed door zoovele andere voortvarende bonden IK gedaan Olvmpla daarentegen beeft In samenwerking met do N V Sporttet rem Giwda van den aanvang af alles gedaan om het mililair voetbal te iHtvorderen Zij heeft eelt haar terrein ter beschikking gesteld en kosten noch moeite ontzien n our la helpen Hel iBoUel van den beer Jaarno voor zijn artikel is eobteir n seu ander Zijn onwaar en hoogst onMynpalhidc geschrijf vindt liJn oorzaak in hel feit dat 2 April de Q V B en Oouda een aleaue rogctta hebben gesnaakl Inaners in zijn artikel in de Sport schrijft de heer Jansi n V begirijpt wel Mijnheer da liedacteur dat de Inkomslsn voor na en den G V B nibll waren Mij dunkt dat zegt genoagi I De oefenwedstrijd scMjnl dua In tfa eerste plaals gehouden te liJn ons ds beur u van den G V B en Gouda t sjieUcen Ja als dnt zoo is kin kan ik n j voorstellen dat het voor don O V B en Oouda nl plelzlerig waa lat er op het terrein van Olympla n andtere woihltrijd plaats vond Ik voor mij echter had trij een ander lioiiklieetd gevormd over de oefening vnn een elftal Daarbij komt nog dM de wad tri d Olymiila Ullilalr alleen gMpeeld W om dên iiiiiitairen die door bijzon lerc nM amllgheden plotseling varplicbt waren in Gouda Ie btijvaa eendge afleiding te bsBorgen Deao wadutrijd is dan ook eeral Zaterdag Inderhaast vastgesAeld nwl welwillende medewerking van Olyn pia welke vareonigtug dus ahaoluut niet hel InitlaUsl daartoe heeft g iioinen IIe pleit m l niet erg voor de populariteit van de wedstrijden van hel rtftaj van dien G V B dat leng vulgo van deie Inderhaast georganiseerde nntmneling do opkomst van het publiek bij den wedstrijd O V BGouda 1 nihil was Ten slotte heeft de heer Jansen hel nog over aamonwerklng van de 3 OoiKl e vereenlglngen Volgers mijn besrheijten meening I die riitimier Ie verkrijgeriN wanneer er In Qonda wedstrijden plaats vinden Eonals die van T O P tagien LVV waarbij Ik persoonlijk tegenwoordig was Do schuld van gebrek aanSanHn wnriilng ligt heiMch niet bij Oly pla hl weten wIJ mllltairsn wal heler I V mijnheer de redacteur balerfd dankend voor dn verleaside plaat ruimte verblijf Ik HiMgadvtend o J M V VfÊÊm Ie Inttenant der Jagara gedal UJ hel Wlelrijd r p t Gouda 7 April 1916 Blnne laxxca Huldiging Mr Bmeenge Men maldt ons uit Amsterdam X Nn de serenade welke aan Mr H Smeenge lou worden gebracht t r gelegenheid van lyn 30 jarig Kamerlidmaatsohap met het oog op den internationalen toestand is achterwege gebleven znilenzyns politieke vriondta hem in intiemen kring huldigen op een receptie welke morgen Zondag te zgnen huise gebonden wordt Wol Do vooraittor van de Wot oommissis geeft kennis dat volgens zooeven ontvangen bericht van den secretaris de Engelsche Regeering geen licences meer zal geven voor crossbred en gekamde wol selfs niet vsor wol die reeds gekocht is Uilitiollcbtingen 1908 en 1916 Naar de Avp meldt ia door hst legerbestunr thaas definitief bepaald dat de militie lichting 1906 op I S April a i aal worden overgeplaatst naar de landweer Op dienzelfden dag gaan dn miliciens der Ie ploeg der lichting 1916 van da depAts over naar het veldisgsr Mond en Klauwzeer In Znid BolUnd werd na 29 Meu t 1916 een geval van mond sa klanw aeer geconstateerd te Hof van Delft Ds maatregelen werden opgehevsn ts ZoidBeierlaad en te Born alsmede op 2 hoeven te Poortugaal en op 1 hoeve in elk dor gemeenten Sluii Maasland en Vlaardingen Bermette hoeven bestaan Uiani nog te Teteringen 1 Nieuwcrkerk a d IJsol 2 Vlaardingen 1 Pijnacleor 1 Vrijenban 2 Spgkenisso 1 Poortugaal 4 Melissant I Weeaporkarspel 1 Bruinisse I Wissekerke 1 Beek 3 Meerssen 3 Geulle 1 Ulestraten 1 Sil rd 2 Broek Rittard 2