Goudsche Courant, zaterdag 8 april 1916

T ft B verkrggbaar vanaf lOO op meab Wj s mm fl rissen ao q t tt ans mat en xondar boeg ving an 41 dP I Ji discreet Br fr Het Administratiekantoor Am stel 272 A dwD awip l0 12 n2 4 S ortov Aafeir GROOTE OMZET KLEINE WINST Mevrouw i Betaal niet lanR r dfe hooge vleesohprijten Ë J VER25t TKl wer 9 kwrt EERSTE EWAUTErrRtrUDVLEESCH bekomen tegen de onderstaande prysen RUNDERLAPPEN per 5 ons I O 5S GEHAKT f 0J5 ROLLADE Il © ft RIBSTUK ZONDER BEEN i l l 0 00 ROSBIEF of LENDEN 0 0 OSSENHAAS ♦ f BIEFSTUK Il 1 9 79 RUNDVET OJSOenfOJ Steeds fl ipiertlcs Rookvleeadi voorhanden Minsaam aanbeveind M J VERZUL Kleiw g m L WÊG MET UW fiano Gevraagd iSneven franoo onder No 10 met Ëaf van prgs merk en Uanr TATJ EMMERIK s Boekhandel onhoven 8 d Ü CAi iBavV ai i f ipii w KOKO t gftui tabniOMa Mr WitolMt ta KÖkO ff HAArir KOKO DOET HET HAAS oaoiiicN OAAT HÏT UITVALLIN TtOtN HIIWM AU WUSTAU WVAT OECN KltnSTOr OLIl or VIT VMraisscHEND VOO BE nooroWX v f WWfi i wooMT or coimiiB TIHiiiw j7s n i s i Mm fl m Nina Kali Salpetef tlifoi zora hii llauw Vitrioo Zoolang de voorraad strekt yM verkiijgbaar bij C C KROM MARKT IS re 4V ggpSK m éaiw psssMa BMta Goods t I i ANTON C0OP8 Wyd tn 8 Schoonhoven A v ZKSSKN Krimpen s dLUltl Il A QBQKNKVIOjO Ui üettwaard M il A OOSTERLING S8 De Drukkery Bflll m tllCIV Staiisni uws GOUDA 8 Apnl 1916 J Het Comité tot teao tui nood nd n door da Uobiliutie behoeft p 8 April geen stean te Terleanen De Uelkvooreiening De UinUtar van Landboaw beeft by cironUire aan de barKemeeitart bericht d t de Nationale Bond van Heikilljtari in Nederland hem heeft med ëdeeld het op hoogen priji te loUea itellen indien ook melkslgtera meer dan tot dnsver als loden der Teracbillende diitrictacommiuieg voor de melicvoonieniag orden aange wezen en dat de Bond teveni de weDKhelgIcheid nitaprak dat over het gsheele land een minimum winitmarge Tan 3 oent per liter rauwe melk zon worden vastgesteld In den afgeloopen winter heeft op tal van plaatsen het venohU toaachen in en verkoopprns lecbta 2 cent per Liter bedragen walk prqsTanchil onder de tegenwoordige oi standigheden te laag zon n De Uiniater deelt den borgeafeestera deze wenaebaa vui den Bond ter rerwegiog mede B $ da gisteren gebonden verkiezing ran hoofdiogelanden en hoofdingelanden plaatsvervangers in het Hoogheemraadsohap Rijnland werden voor bet 3e district herkozen de iiftredende beeren P Kersbergen Lzn hoofdingeland den heet W Vis hoofdinge galandplaatmrvanger beide alhier Arts examen Aan de Rgka Universiteit te Utrecht werd gisteren t6t Arts bevorderd d heer L J Zialttra alhier Oaen kaas Dit Alkmaar meldt men aan het N V d D Ter kaasmarkt waren nog ongeveer BO stapels aangevoerd i verkocht werd ar eohter niets Wel waren er veraohillende kaaskoopars om een kijkje te nemen doch i handhaafde het door de veronniging genomen beslait om niet te koopen In versohülende kaaipakhnizen werd da aangevoerde kass kostelonr opgeslagen ook waren er dia hun kaas als Regeerlngskaas 6everden tot nadere vereffening Het was weer een bgaondete markt wel unvow doeh geen verkodp Oanning Kaar wg vernemen is het bonwen Tan aan kaaapakhnis aan de Wachtelstraat DinsdMt il aanbesteed door den arohiteot P D Stnurman gegund aan dan heer O Middelkoop alhier Kookdemonstraties ba Nad Flantenboterfabriek te Amsterdam aal van 10 tot en met U April a 8 in het gebouw Concordia In de namiddaguren door een leeraree in het koken kookdemonstraties doen gaven Bijaonderheden daarvan zgn vermeld in de in dit blad voorkomende advfftantie Bekaaid geraakt Oisteren is terwtjl de brogwachter da Rabatbmg Roode Brug dichtdraaide een B jarig meisje dat haar voetje bniten den wal had gestoken bekneld geraakt tussohen den wal en de draaiende brng loodat het voetje ernstig werd gekneoid Het meisje werd uit baar pgnlgke r itie bevryd en overgebraont naar Wqkverpleging waar de eerste hnip werd verleend Na daar te zijnverbonden is het kind door den vadernaar huis gabraoht en aldaar onder behandeling geiteld van den haisdoktar Onderhoud weg Oonda Rotterdam By da heden in Hotel Da ZsOrn alhier gakonden aanbeateding voor het onderbond vab dan wegQouda Rotterdam tot nlto Deo 1917 werd ingeschreven als volgt Varkevisser Zoeterwonde 28198 Strwfkark Tienhoven 2397B T V Herk Niewerk a d tJ 84876 JToh Kasbargea Qonderakf 25400 A Dsbbeldam Dordrecht f 26480 W Zanen Ammersiol f 25480 J Stnnrman B2B J Verstoep en H Zanen Oottdwak 26 0 Chr Zanan Ot Aumaiytol 2710O AdraAock van Gouda Heden verMieen bil ds N V Drukkerij V h Koch en Knuttel aibdwda Jaargang 1916 van het AdreabofÉ vasi Gouda Voor iedsr e aikttk doet eik voor eic i ari uliereii daarenfeoveii ween adr boeic een oumAbare glde die v zo ten uitopaart endaanloor van gruote waani v Men vindt er zoo van alletf in bulten een alphalMtiwÏm ii 0t van de nAinen der Ingez lenen barst hel een Ujat van beMjven en beroe ien een alphabetiwlie 11 van de atraatnamen inei d namen der bewüiiom atlee wat voor het publiek van m dienat der gemeenltf van rijk goneenle en particuliere inetellingea van belang ie te weten de hier ter etede beetaaode vereenlgln Cen en zoo meer alle gegevens die 7 00 vaak noodig zijn De veiWchUIeiide rubrieken zijn in dezesi nieuwen Jaargang g eel bijKewerkt Koning Albert s jaardag in het Vlncbtoord Ter gelegenheid van den verjaardag van Z H den Koning der Belgen hebben heden in het Vlq0faf9örd voor de Belgische bewonen eenige feestelykhedao plaats V Met medewerking nn het Belgisch fanfarekorps Hoop ap toekomst director oe heer K de Bmgne heeft de Belgische Turnkring Rnst Roest hedenmiddag een turnfeest georganiseerd dat dank zn het mooie zonnige weer op bet zoo bg nititek gaostige Sportterrein kon worden gegeven onder leiding van den sigemeen tamleider den heer F van Dgok Het programma bevatte o a algemeene r e oefeningen slnieroefeningen door de dames afdeeling hoogspringen door de leerling afdeeling en spal Hat tweede gedeelte van het programma werd besloten met gymnastisohe staoden aan de brag algemeene pyramidan tn aftocht tk was veel animo en groot enthousiasme onder de Belgen Vanavond is er in de groote Naaizaal nog een gezellige bijeenkomst waarbij ook eeoige diilefctanten en het Qoudsche Mandolinei ezeUchap zullen medewerken om dezen dag tot een aangename kertnneringsdag voor de Kampbewoqera te maken Oesignaleerden Door de politie Is alhier aangehouden een gesignaleerd persoon die verzuimd had een boete ad f5 te voldoen Nadat de aangehoadene de boete had betaald werd hy in vr heid gesteld Voorts is door de politie aangehouden de 14 iBrige S wiens opsporing Vas Tut ocht door den officier van i nstitie te Rotterdam teneinde dene naa ie doen overbrengen naar de Tnchtschool te Qinneken Moardrcohl Door het Ryk is thai aangekooht van den heer J van Qennep alhier een kapitaal beerenbuis staande aan de Dorpstraat om het eerlang in te richten tot post en talagraafkantoor met direoteurswoning Door de afdeelingen Moordrechten Qouderak van de Zuid Hollandsohe Vereeniging Het Groene Kruis worden stappen gedaan voor de invoering van een wykverpleging De bedoeling is voor beide gemeente ééne gemeenichappelgke verpleegster te krggen die bare diensten gratis lal verleenei NiaiiMfarkarfc d M l Donderdag had in het gemeentehuis de varkiealng plaats van een hoofdingeland in het derde district van een idem in het vierde district en van een hoofdiogeland plaatavervanger in het vierde district van Schieland Uitgebracht zgn 46 stemmen waarvan op den heer D A Kley 23 op den heer S Rodenburg 18 op den heer D P Kley 4 en op den heer S Paul Ca 1 Boskoop Borg en Wetb maken bekend dat op Woensdag 12 April des namiddags 2 nur in het gym astieklokaal dar openbare sohool de gelegenheid aal zgn opengesteld tot koatelooze inenting en herinenting van de ingezetenen die lioh daartoe aanmelden De haar J t Tol Hin alhier heeft namens H U da Koningin van Hare partionlierrn secretaris een dankbetuiging ontvangen voor da aan Hare Majeatait geaonden troasan van de nieuwe tering Jan van Tol Ë tt ii aawe velling In Nederland Vooralgegaan door een lentooosteiling van bloelendB HorteDMa in Holel eu Of Din lag 11 April zal WaNMdbg 12 Apiti ta de groote saai van genoenid Holel de eerWe vMUng gd aa sn worden van plaolsnonter kwedierilen Zeker een zaak van beiaog too lechl voor den groottuuideL in planten isxh ock voor de groote gemeenten in ons land en boileiiplaatSMfc welke gewoonUJk beplant zijn met veel Is kweekersoocen waardelooze planten eo bloemen Wat moet toch de handel in ona vaderland op fit oogenblik eeo knak krijgen door bet bijna totaal aül liggen van do vaart op Ooat lnifitï Noorden Zuul Amerika zonder dat er iets uitlekt of de acbeepvaartverbindlogett binnen korten lijd weer heirWeld zullen worden Hier ten minate ondervindt de handel een nieuwe talearaiteUing De iUJndajii zou Dinadag 28 Haart naar NewYork vertrekken dodi de pa sagiers keerden onverrichter zake terug daar de boot binmenbleet wegens eene staking van t peiaoneel Zaterdag 1 Haart kwam er beriehl vaiï de expetllteur dat o nog gelegenheid zoo zijn niet alle apoed dea MuandagA kNten te verschepen voor lie Kijndam die dan Dinadag 4 Meurt vertrekken tnu In alle baast werd getracht nog ordw uit tn voeren ea iiu nog ligt de Hijnxlim niet ren maaae kteten met lervemle planten te Hiilterillam Van de taking vermelden do bladen niete meer terwijl de fiivaartli aten wekelijks arriveeren waarop de vertrekkende booten geregeld worden vermeid Allee ia even gïiielnizinnjgi en vooral voor Boakoop a handel op Aoierika onruetbarend Slolwijk De Militiepliohtige dezer gemeente van de lichting 191 J Verkaik zalop 19 April 1916 K RegimentInfanterie te Laiam oiden afgeleverd i Op 20 April 1916 aal de Landstormplichtige van de jaarklasse 1911 dezer gemeente J Kool te s Oravenhaga warden ingedeeld Illphon Vermelden wij gisteren den Keikbrand te Oudshoorn het is ons gebleken dat deze plaatsnaam ons bg het telefonisch overbrengen van het bericht van onzen correspondent onjuist is opgegeven de plaatsnaammoest Alphen zgn SFO£ST Voetbal ProgTonHMl voor morgen iBkl Mpari4 ïP T O fi f V Tlaarlesn KaaifiioeMtcompet Weat 2e kl Ajaz Blauw Wit Bekerrompetlde groep £ i Alphen D V V i i r van GeBBel D V C Olympla O H V d Moolon Sportman H B S Leonidu Ajax Jj D H C KxoeWior 8 V V A D O Uoudnhe oetbalbondl Ie kl Alt Tlf eerbaar VC oerden A Brinkman Cioudk 3 8chooidi Sportclub W de Ruijter T O P 2 OljTDliia 2 R Laraen Uoekoop ta Struis A H V Drooge 2e kl CHympla 8 Alt Woerb 2 J H Wou Donr bel basluil van het befltour van den N V B dat op bekerwedstrijden geen uitstel wordt verleend m Oi mpia morgen met enkele li vuUers in Delft moeten spelen Ill Ooiida zijn niet audera dan Q V H wethttrijdesi op alle terrelaen wordt gevoetbald zoodat het voetbalpublaek keuae genoeg hee t BUR ERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 6 April Corneüs AdrUn t onders F A de Jong en J A Prang Johaimea Uarinus en Johanna onders J M Smits en M Kervar Johanna Gerredina Wilbalmiaa on M O W Aberaon en G L Rond Snaanna onders A Mikkers ea T A van der Zwalm 7 Josephus Maria £ mil onders C A M N Ke t en M L lacébs ONDERTROUWD D Aret en M Blok J W Keyser en F J Smal OVERLEDEN 4 April Margarotha Oatakoora geh met J C Anker 36 Uargaretba J van Blokland wed vaa J Taa Dottt 88 j 7 Haadrikoa A M Dayastae 61 j STOLWIJK OVERLEDEN Arie Verbnrg 20 j Laatste Bericliten Aan bet Wcatelttk Front PARUS 7 April Het communiqué van giateffenavond luidt Zware arüUene herft de Duitache stellingen Ie Middelkerke en Laogemarok be c holen Wealelijt van de Maa hebben de Dultsohere na een zeer zware beëcbieting een bevigen aanval gedaan ten Ooflteo en ten Zuiden van llau tourt op een Iront van 2 K M Zij werdMi door on artillerie en iiiafhinegeweervuur naar hunne loopgraven teruggedreven Een groot aantal Duilscbere zijn geraieuviid De l ranaHien bobben een gedeelte der loopgraven ten Z O van Bethiny court die hun giateren ontrukt w ren heroverd De beBohieUng vai tJen Mort Ilomme en Buraièrea ifcurda voort PARIJS 8 April Hava De FranBche troepen bleven Vrijdag terrein winnen in de vijandelijke loopgraven bij bet fort Douttumont Hun verdodigingallnie loopt thans ongeveer 300 meter ten Zuiden van het dorp en het lort Douaiunent die bloot gesteld zijn aan het vuur derFran ben en onbruikbaar zijn voor dte oHenfliove pogingen van den Tijaiod Het voordeel voor de terrelnwinat van de Franaohen in den eector welke hot hooldpunt blijft voor de verdediging van Verdiun blijkt hierdbor Een Duitsche diviede op den linkeroever van dte Maae heeft Vrijdag getraAt uit Haucourt op te rukken en de Franfche ateilingen aan te vallen doch bot aper en mitrailleurvuur belette den vijand bon dod te bereiken waarbij hij bovendien groote verliezen leed De Duitschor kon ïen in den voorafgaanden nacht bij een wouwen aanval op de Mort Homme een vaeten voet krijgen in de loopgraven ten Z O van het dorp Reöiinicourt doch zij werden Joor een onmdddK lliJk volgenden tegenaaiwal uit h grootate gedeelte verdk ven Franörbe infanterieten konden VriJdng met handgranaten in die loopgraven binnen dringen en de Duitaohe pa poortpa terug werpen Het M hiint Ki flat dte laatje gevechten ond tot de poBïtieoorlog terugvoeren welke pen einde zal maken aan het algemeen Duitach offensief voor de verovering van Verdiun De Heduaa Men meldt onB uit Vlieland De gestrande Medusa ligt met het a fliterfliöbip onder wafer Hoogstwaar Hnlijk is het chip verloren Twee Meepbooten liggen nog in de nabijheij De naciildiensl bij de Si Ai De naohtdicaiSt op de atations der Nederiandeche spoorwegen welke Vrijdagavond in verband met den lotiernationajen toestand was gelast ia weer vervallen Alleen de hoofd en overgangsstations blijven dee nadtts geopendL Tel Het reddlngaicblp Atlatf Den Haag 8 April Officieel Het Departesnaot van Marine deelt mede diat bet door de regeenng in de nabilbend van het licbtscbip NoordliiQderr in de Noordzee gestatiouneerde rCKÜdAngisscliip Atlaa Maandagavond 10 April voor eemge dagen zal worden afgelost door llr Ma Schoener voor politlatoeaidit op de zeeviaeicberij Zeetaomi Pokken te Amsterdam Sedert de laatste medodeeling zijn eenoen man en een kipd in het Wil hélminagastbluis opgenomen terwijl een man uit de verpleging werd ont tagen zoodlat het aantal inhotWilhekninagaathnia verpleegden thans 10 mannen 10 vrouwen en 3 kindaren bedraagt He aantal In observatie genomen vermeerderde roet 5 en verminiderde met 2 zoodat het thans 77 bedraagt behalve do 44 in de bari aan het einde van de Bellani78t at ondlergabrachten De Hoogere Burgeisdiool voor meiiiijce wordt Maandag a weder geopend De leerlinge dezer aohool die aan pokken lijdende waS is heden uit de verpleging ontslagen StoomvaartlQnen Holl Uoyd HoUandia pass 6 April Las Palmas Eemland 2 April t Baenos Ajrea Kaasmarkt SCHOONHOVEN 8 April Asnmvocrd 8 partijen 276 stuks wegende pim 1656 K G Goudsche kasi ie Sloort f 60 f 63 id iwairdere I t id se soort f 56 f 60 ld met Riiksmerk 1 1 roet conditie Alles per i o K G Handel matig Telegraisch Weerbericht Tan hat KoninUgk Ueteriologisoh laaütunt te DE BILDT Hoogste barometerstand 773 0 te Stockholm Laagste barometerstaad 768 6 te Christiaiisand Verwachting tot den volgenden dag SSwakke tot matige verandeii f wind uit westelijke nchtingea kilf tot zwaarbewolkt later véllicht eeni regen iets zachter Advei ieiitiëii Telephooiiaet Gou4a Aangesloten Tel No 862 MONTAGNE N J Voorzitter Oo6p Broodbakkerij en Verbruiki vereeniging Ons Vom deel Tabak en Sigarenhandel Peperstrsat A 26 366 JONG YAN RODBHBÜRGH O A DIE Krngerlaan 12 476 POL L VAN DER f Bleekersingel 27 478 GRAAF W DE KInweg 108 479 BOOY Fa A Bl mUt eo Bloemenmaat 23 zijn Korte TiendewegS n Openbare Les op Woensdag 12 April ea Donderdag 13 April 1916 Beide dagen van 2 4 our Tevens zal er gelef enheid sqo de 300 prgaen voor de verloting beschikbaar te bezichtigen en sullen loten a 50 ets verkr gbaar zijn N B Door de iolegering van soldaten in het ons behoorend Oeboav der AvondBchool u het oorsprookelijk plan om ter gelegenheid van het vgfjang bestaan der school een uitgebreide tentoonstelling met de Openbare Les te doen gepaard gaan tot ODB leedwezen vervallen 28 Taaad pasta TarLdpoedei Xazxd bQzstels v £oix a xrat©x by 11 P WEIJER Apotheker Oouwe 135 Telefoon 37 Zeer mooie sotiede meubelenals Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theeta t 1s Butfetten Styiameublementen In leer ert peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelea enz enz Idles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 Styikast £ 20 1 SflilUte f 9 50 Spiegel f 5 50 f 7 M enz 20 SHIMSTIlilT44t loieÉuisiialiilliU I Ml RoHepdam Witte Bioscoop VRIJDAG 7 APRIL en v gende dagen Door het noodlot achtervolgd Groot spannend drama in doelen en verder ultgebrot Programma OrkestnBinmers deze week 1 BUck and White Marso VotPATW J a Ouverture sur de metlfc de Toperett Mad i la lune Paol Likoi 3 Valse R ouge Q Gbemmh Van 14 20 April de prachtfilaK üinnniEfflKiuiit Gevrane prijzen PIsatsJiespreking aanbevolen KooRjes Meubelen IA GROOTE OPRUIMING wetfent VERBOUWING en UITBREIDING van het Pand WONINGlNRICHTINe HET WOONHUIS WESTE WAGENSTRAAT 104 ROTTERDAM TELEFOON 5012 = = DEZE OPRUIMIIIG DUURT SLECHTS 8 DAGENal Hasswf Eiken Buffetten f 39 50 Canapé 2 Fanteails 4 Stoeten met trijpgestoffewd f 59 50 SUapiiaMerg tegen fabrieksprijzen Ziet de Etalages Profiteert van deze K©flg u SSH PROEI met ojose 1 t è ïf fit eschuit is voldoende om U te overtuigen van hare broosheid en niivere smaak Groote Ronde 10 stuks a 10 cent Kleine Rondjes 20 stuks k 10 cent MIH Firma A SLEGT I Blectr B ÉBd en Beschuitbalfltery NIEÖWE HAVEN 31 larkt 31 Goiiild I Tel No 465 t i i Ifevèrt vlüü ill billijk mm