Goudsche Courant, maandag 10 april 1916

groote voed elre erve die het aan Dnitwhlind mogelijk maken het nog vele maanden uit te boades op zgn jaüte aarde worden gewhat Zooala door een der Franacha Utden wordt opgemerkt ii niet wat Bethmann UoTlweg seide merkwaardig maar wat hg venweeg D eenige lede die hg an hebben willen uit prekeo bettaat ait drie oorden Verdun i gevallen Een dergelijke belangwekkende verklaring viel dank $ de Ffanache hardnekkigheid en heldenmoed buiten de bevoegdheid van den redenaar De Uoming Fo t merkt op dat van geen der natïa die tbana met Dnitichland in oorlog zijn een eenteminiater veiklaard beeft den oorlog te hebben gewild L e oorlog waa bon opgedrongen door Dnitachland dat gedurende 40 jaren de beate breinen waarover het beachikte zich had laten bezighoaden met het nitdenken van de werktuigen en middelen om den moorddadigaten oorlog te voeren die ooit tn de geachiedenia ia bekend t eworden Ue Geallieerden hadden e inmenging vanBethmann HoUweg niet noodig om hun vaatbealotenheid nog te veraterken dooh indien er nog ista noodig ware gewoeat om den aard van den gemeenachappelijken vgand aan het licht te brengen dan a dat door den Rykakanadier veratrekt In Sng jland Sngeland gaat nieuwe belaatingen invoenn Daartoe behoort er een op Inoifera De fabrikanten daarvan in het Vereenigd Koninkrijk hebben nu de hoofden bgeengoatokoo Zij bealoten den aanmaak atop te letten indien de belaating werkelijk wordt ingevoerd Inderdaad ia de vervaardiging van dia hontjea in dat Rgk tot ataan gekomen Sinda Dinadag ia er geen afgeleverd ïilxi £i exi laxica Cuiuill6 geiieraal van ile E r te Kanwr pV er le Kauier ie bijeengeruepen t eu i iuialag 11 teeor tte muai iliugs liait twee niuu het Uorroepondenöebureao nioMft 1 ame bijsenrueping geBohjou 0 1 voniuek vau eesge loueii ut wontfcBMin iJal huu In een verg rnig tier Kamer oe geiegeniitad werd g üc a voor te eUiBi nat üe itogeeriug DMienia de liaiuer wenlB uUgeiMKMliflUl aan d Ji eiwe Kejjior deMtitle meiisilooilngeu U doen als d r baar in cuindte gtsneraat Ju galt iui aan de Tweede Kara o A ngeilen dit venuek iluor meer dan vijl leden ta gedaan nine hieraan overeenkoniMlg art tu van hit r tdlen eiit van orde worden 0 Mal S jjogeven Tot eenige ongcruaJioid behnelt dete bijeenroopliig ilarhulve So geitaMttl gMO aainloUUng la gvveni Van eeu iuttlalM der hogewine tot tot Uiouden van oen couiitjS geiifBraal d r Kerete Kaïner 1 blijkene het bovenrtaand geen prake Alleen we vHOhen eenige leden te verneuieu wat de Hegeoring aan de Tweede Kaïner op 4 diaBr heeft medt edeeid ïWEÊii7E KAMEa Aanvulling Landfclomiwet Ingediend 1 een wet onlwor Bttekkende tot MUivuliiug viui de Laud ilorinwat In de toellohtlDg wordt er op geweueifc dut art lü van de l ai dieiorittwet bepaait dat de tot den laiuMorm behooreude dlMiatplIclitlge die lutt voltt et aan een opro lng voorilen wackoliyien Heiwt aU daaerteur wordt batiaflilteld ïoodra by IngWolge den lam van den MlnWter van Oorlog ale d jsertour 19 Mgevoerd beat krijgsraad verklaarde evenwel a n inilitairen reHiter üibt ovoeg d om Ie oonteelen over een dieaatpllohtige van den landistorin tide nit vtddoed aan de oproeping voor den werktalijken iHeiiA Deze uitspraak bei i iae hierop dat de bokl niel geetiht kou worden In werkeliJkeQ dienst te zilu geweoat op don datum waarop hij inoeBt opkomen en art 18 van de LaixiMomnret dtorbalve geen toepassing kon vinden terwijl die wet vanJor geen naitnOikplIjke be aling bevat dnt de dienstplitlitige bij tkeu landMorm die niet voldoet aan een oproeping voor den werkelijken iHenSt valt onder de toepassing van d niilltalre Mrat en tucAtweKen Het Hoog MlUtalr Gereohtahof apprtibeerde bel vonnis van diat krijgsraad Het weMontirerp strekt 6m in de door Ibedkielden krilgaraad en bel Hoof MlUtair Osreoktabof aanwcilg geadite leemte te vooralen Aangespoelde ntjnen In de naaod Uaarl djn opdaNsderiawtoiAe kusten aangetroffen 6 tai nen waarvan 1 van EnffMsdis en 5 van Dullai n oon rong In hel gebeal it n than sederthet ultbndien van den oorlog riptK d J M mijnen alduH baat oorifpruug verdeaéd £ ugeliKdie48 Fran iKho rs i ullS Ae IHO onbekend 201 RsgssrlnesgroeolOB Aan de OTSaaiiebMtureai iab rii t geaoiiden t de Groenten Centrale neig eeu groots hoeveelheid kroten rrxide bieten voorisdlg heeft Zij acht htA notjdig een ovemk ht te hébben van t geen voor hel binnenland alsnog benoüdigd 1 teneinde te voorki lnen tkit grootti partljtm aan kn uilvoer blijvon onttrokken oni raks Icn gevolge van het vergevordeirde eizoen waardeloos te wordenVoor Vrijdag 14 April worden mitsttieu t pgaven verwacfat van de hoeveelheid kroten die men dit selztten nog wenscht te beAr kea Daar die Grotmten t entrale ook ten opzichte der valgroenlen maatregelen moet nemen wordt tegvn tieneelfden ilatum een bindende opgave verzoohl van hel aantal vaten sourkool pronken Jbof nen en enk e of dubMe Jipercieboonen die de geroeentebtoidnn nog willen oatvangsBu Naai wij vemeanen xullen van 9 tot IG April voor 75 pCX dar boWproihitHio oertlfitïaten van uitvoer wordtni verletnid en zal 2 pQ voor het bnut idaiixter h verbruik moeten worrlmi iHMohikbaar gesteld en sniUeade bewiJzKTi van tocÉallsig tot iirithroer vAn boter afgegeven tioor de Rijksrornnvtasfe van ToezitAt op de Bolorveroaniging op grond van die certificaten gelden tot Dinsdag 25 April a s tteS voorro 12 uur Eieren Naar meti verneemt heeft de Minister van Landbouw btipoald dat voor ledere 100 volvorsche oitsrea waarvoor uitvoeroonaent wordt alge fOvoiL voor zoover volveraohe kip eeUitien gant eneieron betr l t voor Ee degen van 9 tot en met 15 April een hoeiveclheld van 40 volver i ie cicrm van de betrokken soort be ihikbaar njoel Worden gesteld l o t vorplloiiting gebit niet t a V eieren afkomstig van eemionlhou lerM lUt de ontlergélnopen airekon in NoordHolland en van hen tlie onder tneBirhl iMsan van hst centraal convit van oendeniiouders KievllHoieren mogen vrij worden nitgovoerd Onze nitvoer politiek I Het Handelablad bespreekt de nitvoerpolitiek der Nederlandaohe Regeering Dai rover verkondigen Janen alle man de Itonderlingaté meeningen de allerdwaaate atellingen Laat hier blijven de kool en de groenten de varkena en de koden de boter kaaa OD eieren opdat ona eigen volk zich goed en goedkoop kan voaden De atakker die dit nog wel in oen openbare vergadering dorat zeggen wiat klaarblijkelijk niet dat wanneer de grenzen voor den uitvtier onzer landbouwproducten werden gealoten de genten en kool by milioenen kilo a in de achnren zooden moeten verrotten dat men met minder nadeel dan er kaaa van te maken de melk in de atraatgoten zon kunnen laten egloopen Het volk ion ja goedkoop eten en drinken tgdelgk althana want heel apoedig zou de productie worden atopgezet Ën iomiddela zon geheel onze landbouwende bevolking volkomen lyn geruïneerd Ër zyn landbouwera die zonder blikken of blozen de algeheele openatelling van onze grenzen en vrgen uitvoer van al onze landbouwptodnoten vragen Dat zou preoiea het omgekeerde wezen van bet voorgaande Ona Neierlandache publiek zou voor zgn levenabeht eften de enorme pryzen moeten betalen die in deeconomiaoh geblokkeerde landen van centraalEuropa worden bedongen De landbouwende bevolking zou zich achatten vergaren t ók ten koate van het Nederlandaohe publiek Tnaaohen die twee niteraten nn moet de Regeering een grenalgn trekken Uit den aanl der zaak blgft deze grenalgn volkomen willekeurig £ n de Regeering heeft nog met zooveel bijomatandigheden te rekenen Immera het ia onmogelgk onzen veestapel van het noodige te voorzien wanneer er geen geregelde aanvoer van veevoeder paata heeft varkens in onbeperkte hoeveelheid te fokken annear de import van maia werd gecontingenteard Allea en allea heeft de Regeering te overwegen de belangen van den binnenlandaohen consument zoowel ala die van den producent en daarnaaat haar bealuiten te toetaen aan den besliaten vil van het volk in zgn geheel om strikte een earlgk toegepaate neutraliteit tegenover de oorlogvoerende iiiogendheden in aoht te nemen Zooala in ons land beurtelings oonanm nt on prodaoent el wna msenen te orden achtergeateld zoo konn i we begrgpen dat men buiten onze lacdspalen naar gelang van de omatandigbeden wel eens meent dat onze Regeering te veel naar Coat of Weat ziet al naar ds plaats waar de beoordeslaar zelf zidh bevindt Dat bg de nitvoerpolitiek de grenalgn altgd precies jniat is getrokken dnrft het Hbid niet verklaren Meermalen is de bewering gehoord en speciaal ten aanzien van de groenten achgnen de feiten die be ering te ataven dat de adviaeura der Regeering te veel hebben gelet op de belangen van den producent dat er meer hel land ia uitgegaan dan ten behoeve van den Nedertandachen conaument toelaatbaar ia Maar erkend dient ook ilat het achteraf dikwijls gemakkelijk critiaeeren ia Diep overtuigd zgn we nocbtaua dat het ateeda de ernstige bedoeling van onze Hegeering is geweeat een atrikte neutralitejtapolitiek te voeren en de ter handhaving dier politiek genomen bealuiten overal en zonder aanzien dea peraoona te doen eerbiedigen Jubilee Mr H Smeenge Velen hebben Zondagmiddag van de gelegenbeid gebruik gemaakt om mr H Smeenge ten zijne huize geluk te wenachen met zgn BO jarig lidmaatacbap der Tweede Kamer Wij noemen alechta den buiigemeefiter van Amaterdam den heer J W C TeUegen prof mr O A van Hamel lid der Tweede Kamer en van Gedeputeerde Staten van Koord Holland mr J Kappeyoe van de Coppello lid der Eerate Kamer in zijn hoedanigheid van voorzitter der Vrgzinnige Kieavereeniging Vooruitgang een dilatatie van de tliatrictaoommiasie uit V van genoemde kiesvereeoiging beatuurderen van den Bond van Vrijzinnige Propagandavereenigingen en van de Vrijzinnige Piopagandadub Jong Holland een deputatie van het Qerechtahof te Amaterdam voracbillende leden van den gemeenteraad mr J A Levy het oud lid der Tweede Kamer jhr van Btyrum en vele andoren Tot de peraonen of vereenigingeo die telegrafiach of per poat van hi n belangatelling hadden doen blijken behoorden o m de Unieliberale Kamerdab veraobillende leden en oud leden dor Eerate en Tweede Kamer onder wie de beer van Kol ond miniater bertling ds beaturen van de vrgz kieaveteeruoing te a Oravenhage Emmen Goroum Gouda Steenwijk en Hoofddorp en van de vereenigingen van jonge vrgzinnige te Hoofdtiorp en Rotterdam Ook de vereenioing De Bouwkundige Vakken te iSndhoven had een gelukvensoh gezonden Watersnood Te Ooetzaan is d toestand weetr ootltt uig dbt vele inwoners weer nitar huime huizen tenigkeeren De wateistand is van dien aao d dst hot hoogste gedeelte van het tk rp droog is ilat i n l de kerkbuurt wolke wetlerom bevolkt is DeveiclwBt lttor Uijndere heelt Zaterdag voor ïiH ecr t M ds overstrooming den weg Oostzaan Zaandam Weerpad te loct afgelegd Er staat nogeenlKocM wate evenals op de overige anrpswogen Binnen enkele dagen zal het gcbeete dorp droog komen Het verkeer met Engeland iVIon meldt Zondagavond uit Vlle niigon De mailboot Koningin Wilhelraina ia hcd n niet aangekocnen en vermootielijk niet uit Lontlen vertrokken Mnrgeii vertrekt geen boot von hier GrmeDgde Berichten De kerkbrand te Alphen Men aohrijft aan de N R a De Ked Herv Kerk te Alphen die Vrgdagmorgen tengevolge van de onvoorzichtigheid van een loodgijtersbediende ia afgebrand wordt reeda in het jaar 1457 vermeld en stond toen onder de Sint Panlasabdg te Utrecht Het ia een vrg groot gebouw van baksteen opgetrokken een kruiakerk met een schip met zijbeuken en en een door een halven tienhoek gealoten koor De zgbeuken worden van het scbip gescheiden door apitabogen gedragen door l ksteenen kolommen met eenvoudige Igstkapiteelen en baaementen De kerk ia met het koor naar het oosten gericht en ligt daardoor met het koor naar de atraatgekeeni In 1862 heeft men aan de atraatigde een rechte afaloiting hiervoor geboawd De maren waren door zware trekbalken verbonden en het schip door esn houten tongewelf gedekt de zgbenken hadden halve tongewelven De eerate verminking onderging de kerk in 1680 door het inatorten van den toren en in 1618 is de kerk self afgebrand Men heeft toso deela op de oude muren en met gebruikmaking van de oude kolommen de kerk eder opgetrokken De noordermuur ia enk jaren geleden afgebikt en met een nieuwe bekleeding vt orzien Alleen de l pel aan deze zgde vertoonde nog bet onde ISde eenwache muurwerk Later ia aan westzijde in de 18de eeuw een kapel bggebouwd boven de grafkeldera van de familie de Smeth van Alphen Deze kapel met het grafbord uit 1789 ia ongeschonden gebleven De kerk zelf ia echter geheel uitgebrand en alleen de muren en kolommen ataan nog de weatgevel ia geheel vergruiad en de topgevela van de tranaepten heeft men om geen ongelukken te veroorzaken moeten omtrekken Dank zg de goede zorgen van den koater zgn de aardige koperen lezenaar en het kopere sierbord aan de preekatoel met figourwerk en de namen van de 40 achenkers in 1744 gered doch de deels nog goed bewaarde preekatoel uit 1624 het orgel niet groote beelden uit 1815 en do geloofaborden uit 1664 zgn veibrand De klok in 1837 te Aarle Rixlel gegoten ia in verschillende brokken naar beneden gekomen Het archief van de kerkmeeatera is gered en het kerkzilver bestaande uit 3 schotels van 1723 en 4 gegraveeide bekers Haarlemach werk uit hot midden 17de eeuw waa onder bertuting van een der kerkmeeatera en heeft dus geen gevaar geloopen bg den brand Nekkramp Het Vod vernam Zondagavond Ie laat oTO de juistheid van het b u itsht te controleetren dat zich onder de iwlitairen in het kamp van Waalsdorp bij tien Haag verschilleiule gevallen van nekkramp zouden hebben voor txlaaii Uiunidltlellijk zijn naar het Vad nteltlt omvangrijke maatregelen genomen om tie van ziekte verdatïhite militairen in observatie te houdeai en ofrk 0111 verspreiding van die ziekte te gaan Mijn aangedreven Hoe onopgemerkt de mijnen onze breoii rivieren opdrijven moge blijken uit het feit dat eenige rielsnijtiere heden bewesten de haven van MitlVUelhiimle hun werk v errictiteniie pb t eling op zoo n gevaarlijk voorwerp slootten De mijn is zeer waar whijnlijk éeaen winter Ujdans ean hooge water tand binnengats gedreven on heeft ziob tïaar vost geeel ziende ten minste op zijn diejilb waarin hij reeds woS weggezakt De nationaltteit der mijn ia niet te bepalen Militairm zullen hem onschod l mnken Kievitseleren Als bijzonderheid zij gemeld det onder de gemeente Bomm tïoor den heer A D de eerste klavltseioren in 191B gevonden zijn Stadsnieuws GOUDA 10 AprU 1916 iemkavontl voor de Militairan Zaïerifcig heoben die olticierea von net Wieirijtlera depot alliier aan de uuilitairen van het garnizoen een teestavontl aangenoüeu woaxin de heer i irit Wille en eenige tlomee en heeren met medowenting van bet au jjkje van het depot een aantal uniuuiere te beste heoben gegeven Ook eeu aantal dames en heeren uu tleize gemeente tlüe voor dezen leestavoml waren genoodigd waren tegenwoordig JJe beer Dirk Witte en zijn kring albiook hel MilUair strijkje hebben door zang voonlracht en muziek een heel gezelligen avondi bezorgd Do Ie tuit van OeiMiop die wij reeds meermalen hel genoegen hadtlen te booron heelt ook ditmaal zijn gnven on kraoblen gegeven om mUitoiren en gentHHÜgden aangenaam te verpoozen liet kan niet de bedoeling zijntlat van een avond als deze eeu venllagi wordt gegeven Er is zoo van elck wat wils Maar joist dal is bet dat een avond ala deze zoo genoegelijk maakt en dst dnarmede bereikt wordt wat wordt geweaisciit aongeoamie ontspanning voor den 9old at Dat de heer Witte aan het eind van den avond ziju Aapirine laedie op speciaal verzoek nog voordroeg bewijst wel de populariteit waarin de ondlanulweerman llchter zich mag varheugmk Brooddronkenheid Zondagavond oowtredis 9 uur heliben twee opgewomlen jongelui uit Moordrecht afkomstig gepoogd hier den boel eens op Stelten te zettan Zij bevonden ziob in de verloldokaliteit Hollandia Harkt maakten daar kabaal i veralejikn ten slotte eenjg glasworit De politie moeat er aan te pas komen om de levonmakerS te verwijdereaii I ater zijn ze ecliter terugIgelionKD Door den heer Verbooan werd hen varaooht heen te gaan doebdatvei koeen zij niet te doen Opnieuw mo len de kw adwiUigen uit de lokaütchl worden verwijderd en Uians wq bun de gelegênhead ontnom om spedletje te herhalen want zij w den wegens huisvredebreuk naarktt politiebureau overgebnuiht Ldter zijn ze na afgenomen v hoor en opgenoaokt prooes verbaaaea vrij voelen gesteld Minderjarig Op verzoek der ouders zijn f tep iagavond twee vrouwelijke loja lierjarigen één van 18 en één vanaj jaar uil een perceel in de Lenufcl steeg verwijdierd waar zij ticb jnt een paar tioar woonat üge Ue n Rijwietdiafstol Terwijl een beaoeker van heteatt van den heer Wanaiet alhier K ganiamd woonachtig in de Rozendaal alhier zif Zaterdagavond eenigea tijd in hel café bevond heieft no beleende bet aan K toebehoortti rijwiel diat op de stoep was neea 7Pi weggenomen Een ondeirzoek Is door de 4 ingesteld Zalertlagbvond werd door tie poö tie alhier gearresteerd een Bdglsck vlunbteling die in staat vandronkaif f bap verkeerde Na te zijn ont anehtenï werd hij Zondagmitidög overgobra ht naar het Vluohtoordaa tien Graaf FloriSweg In een logeanent hier ter stede b aangelioudlon die koopvrouw Aafje M die geslgnaleead tond om nog 10 dagen hechtenis te ondergaan De gesignaleerde ia overgebrafiht naar het Huis van Bewaring teRt tcpflam Dennonstratiee Ned Plantenboterfabriek Wij hebben hedenmiddag een bezoek gefcmcbt aan de zaal ConoortUia waarvan de Nederl Plantenbotorfaibrlek een restauratie zaal heeft weton te maken door het plaatwti van lange gedekte tafels met keurig eetgerei waartueBchen smaakvol bloemen zijn geschikt welke tafels noo dfön tot plaatsneanfin om te proeven van de vele en velerlei geirechten dia tnet de profUioten van de Ned Plaalenboterfabriek wordien bereid door een deekuntirige band en onder toeeid van een leerares in het koken De Ned Planleniboteriabriak laat het aan niets ontbreken om duiilelijk te maken lie waarde van haar ardkelen Klappa plantenboter en B O K plantenvot Mevr Chriatoöel leerareb dje de kookdemonstraties leidt vSrklBart de bereddlngswijie zooel lie demee die van den kok op b t groote gestfornuis zien en zoodra de verklaring geëindigd ie is het gerei gereed ooi te wordten geconsumeerd Mevr Christoffel heeft ons verteld dat de grondstof van Klappa zoowel als van B U K is de oocosnoot dia in Ëitukkeii gSfarokMi en gedroogd aia copra naar Europa wordt overgebratAt Doaruit wortlt de cocoS olia bereid en na eenige bewerkingen blijft het gefeniverd cocosvet over dat dftil als B U K planlenvet bdefflidis Doif vermenging van de cocosolie met olie van pinriah ö en jiaranooten l de aromotisicfbe beStanddeelen van gS pasteuriseerde melk wordt K 1 a p p j verkragen Hetienimiddag werd de eerste d monslratie gehouden en tic danxs die deze hebben bijgewoond hebbea tlaaifiij dte g egemiiedd gcAnad all inlichtingen die zij maar wenSohm in te winnen Ongetwijfeld zullen vele dftmeS nog volgen de deinooslraties wonten eiken middag gegeven tot en met 14 Bevorderd Bg Kon faealnit ia benoeaa tot Kapitein bg de Infanterie de Ie Loitonant C D Viehoff van het 19e Ho ment Infanterie voor enigen tgd alhier in garnizoen Uitvoer van kaas Wg vernemen dat met ingang nt lp dezer de Rijkscommissie van Toezicht op de beachikbaarstelling en den uitvoer van kaas daartoe gemachti door den minister van landbouw nijverheid en handel weder consenten tot uitvoer tal afgeven Zij heeft waarborgen ontvangt dat verschillende tekortkomingen i de distributie die behalve in Frietland ook in Znid en Noord Holland voorkwamen in het vervolg nihil vermeden orden In de Witte Even apannend en aangrgpend dl het hoofdnnromer I dat deze week i de Witte Bioscoop op hot doek koi even grappig en amusant zgn ff kleinere films die de hoofdfilm eal ateon in den rug geven De Witte Bioaooop conrant geeft h teressante wereldgebeurteniaaen Bof aen en Ooiven laten de woesthtw der ceeSn zien terwgl het programo niet minder dan 4 comische films vermeldt aaivan de een al koddigar il dan de andere Het drama in 4 dMen Door het noodlot achtervolgd ia een uitstekend geënsceneerde film die van het begin tot het eind met ds meeate attentie wordt gevolgd Het geldt ook hier eer Die een kuil giaaft voor een ander Muziek en explicatie waren aU altgd goed en lieten nieu te wenachen over Wsgenverbetering Korte Akkeren R en W sohrgven d d 6 April san den Raad Kn de gemeente ala een gevolg van het dooi Uw Raad ingewilligde verzoek van den heer A £ Steenama tot ontbinding der hunr van een gedeelte van dat terrein de beachikking erlangt over het geheele terrein tnaachen de Voratmanstraat en de Algemeene Begraafplaata achten wg het tijdstip aangebroken om aan deien grond die op het uitbreidingsplan voor deze gemeente voorloopig als plein is aangeduid eene definitieve bestemming te geven Het wil ons voorkomen Sat thans uitvoering behoort te worden gegeven aan het onder anderen in Uwe vergadering van 12 November 1915 door den heer J van Galen aanbevolen denkbeeld om door verbreeding van de Voratmanatraat een flioken verkeeraweg te maken welke later doorgetrokken kan worden naar het stadsgedeelte dat bg verwezenlijking der plannen tot het stichten van eene nieuwe sluis aan de grens der gemeente ongetwgfeld in de omgeving dier sluis zal outstaan Aangezien bij deze doortrekking tor veimgding van hooge onteigeningskosten zooveel mogel versnippering der ten Westen van de Korte Akkeren gelegen landergen moet worden voorkomen en het dus aanbeveling verdient den verlengden weg zoo dicht mogelgk bg den Rotterdamschen dük te projecteeren ia inderdaad de Voistmanmaostraat van de in du Korte Akkeren bestaande straten de meest aangewezene om voor dien verkeersweg te worden bestemd temeer omdat waar het hier geldt een toekomstigen hoofdader van het verkeer aan den weg onzes inziens eene grootere breedte dan 10 M behoort te orden gegeven hetgeen voor de Voratmanatraat nog mogelgk is Wg zouden die breedte namelijk willen stellen op 12 U waartoe dan van het terrein langs de begraafplaats eene strook van 5 M afgenomen en nfét Ae Vorstmanstraat verbeeld zou dienen te worden Hat terrein blijft daarna nog r im 35 U breed bg eene gemiddelde lengte van ongeveer 190 JU De Korte Akkeren ia een sterk bevolkte en kinderrgke wgk bijna zonder geboomte Wg zouden daarom de gelegenheid willen aangrgpen om het overblijvende terrein aan te leggen tot plantsoen met in het midden eene kinderspeelplaats van bgvoorbeeld 30 bg 80 Meter aan de zgde van de begraafplaats ook ter maskeering daarvan af te sluiten door eene 5 M breede beplanting van conifeeren en groen blnvende heeaters De tot 12 M verbreede Vorstmanstraat later naar bet Westen door te trekken eischt echter ook eene verlenging naar den Turfsingel alleen uitvoerbaar aan de zuidzgde van de pakhuizen der firma P de Vroedt over de voor enkele jaren bg de Koninkigke Stearine Kaarsenfabriek Oonda in eigendom overgegane terreinen op de vgze ala ia aangegeven op bijgaande aituatie teekening Daardoor toch zou de Voratmanatraat komen in verbinding met het Buurtje en verder met de binnenatad maar ook zal dan urgent worden ala logiach gevolg van de op dit oogenblik aangevangen verruiming van het Buurtje de verbreeding van den Turfaingel althans van het gedeelte tusschen den nieuwen weg en het Buurtje Voor die verbreding van den Turfsingel zou wederom beschikt moeten worden over gronden van de Kaaraenfabriek Ten einde de Vorstmanstraat naar den eenigszina ruimer te maken Turfaingel te kunnen verlengen zal de gemeente van de Kaarsenfabriek moe ten verkrijgen ongeveer 1200 M voor die vennootschap waardevollen deels bebouwden grond Vrgheid om eene poging te doAi daartoe te geraken vonden jj in de omstandigheid dat do gemeente haar ten minste even waaruevollen grond in ruil zon kunnen aanbieden Wordt de Voratmanatraat naar den Turfaingel doorgetrokken en daardoor een nieuwe verbinding tuaachen dien singel en de Prins Hendrikatraat tot atand gebracht dan zou immers de op geringen afatand daarvan gelegen Kerkhoflaan gereedeiyk kunnen vervallen wanneer tsn allen overvloede door het eenigszina verruimen van de atraat vóór het hek der Algemeens Begraafplaats b b hoorlgi draaien en inrgden van rijtnigen werd verzekerd En dat de Kerkhoflaan welke de terreinen der Kaaraenfabriek doorangdt voor haar een te waardeeren bezit zon zgn ligt voor de hand Daartoe door ona gemacbtigd heeft onze voorzitter onderhandelingen gevoerd met de Directie van meergenoemde vennootschap De uitkomst daarvan ia dat de Koninkigke Stearine Kaaraenfabriek zich ten slotte beieid heeft verklaard den haar toebebtmrenden voor de verlenging van de Voratmanatraat tot den Turfaingel de verbreeding zooal niet dadelgk dan toch binnen enkele jaren van den Turfaingel tusschen deze nieuwe straat en het Bnurtje met 1 Meter en de verruiming van de Prins Hendrikstraat vóór het hek der Algemeene Begraafplaata noodigen grond af te staan in ruil voor de Kerkhoflatn en togen bgbetaling aan de gemeente van een om van f 26000 dat is ruim f 25 par M oppervlakte der Kerkboflaan Het zal geen betoog behoeven dat wg deze railing onder deze bedongen voorwaarde gaarne zien aangegaan De te ontvangen f 25000 zouden naar ons oordeel bebooren te worden aangewend tot wegenverbetering in de Korte Akkeren in de eerste plaats tot bestrgding der kosten van bovenbedoelde werken Deze worden geraamd als volgt verbreedirig der 200 M lange Voratmanatraat f 2000 aanleg van de verlengde Voratmanstraat 2200 beharde speelplaats 1500 aanleg van het plantsoen 1500 hekwerken 300 vei legging der brug bg den Boaohweg 300 200 onvoorzien Totaal f 8000 Wanneer dan het reatant of f 17000 werdbeatoed aan de verbetering en verdere bestrating van den Boacbwegen den aanleg van een goeden oprit naar den Rotterdamschen dijk dan zou op deze wgze de wgk de Korte Akkeren behoorlijke toegangen vorkrggen en de gelegenheid zgn geopend tot uitbreiding dier wgk door nieuwe grondon voor bebouwing geschikt te maken De noodige vAorstellen hiertoe kunnen evenwel eerst later aan Uw oordeel worden onderworpen De Commissie van bnstand in het beheer der gemeentewerken door ons geraadpleegd vereenigt ziob geheel met bovenstaande beschouwingen B en W stellen mitsdien den Raad voor tot het hierboven genoemd te besluiten De Jaardag Vfin Koning Albert in het Vluchtoord In aansluiting aan hetgeen wg Zaterdag j l hebben gemeld thans nog hot volgende De Belgen hebben het Verjan gsfeest huns Konings opnieuw in het Vluchtoord gevierd Reeds daags te voren waren zg druk in de weer om de werkplaatsen en de baiajes keurig te versieren allerwege in het kamp werden vlaggen aangebracht en opschriften geplaatst met betrekking tot s Konings jaardag De herdenking van KoningAlbertdag ving aan met een kerkelgke dienst in het vroege morgenuur welke dienst door zeer velen werd bijgewoond Te half drie in den namiddag ver eSnigden alle bewoners zich op het tegenover liggend Sportterrein waar de Belgische JTurnkring met medewerking van üe fanfare Hoop op Toekomst een Qymnastiekfeest op touw hadden gezet De vrije oefeningen alsook de toestel oefeningen en de pyramiden liepen vlot van stapel en bg deze nummers deed de fanfare zich op zgn best hoeren Verschillende ingezetenen uit deze gemeente woonden hetTurnfeest bg ook de Burgemeester de heer R L Martens en de leden der Commiaaie van Toezicht de boeren W A Hoyng R U Jongenbnrger en A Berthenx en ook de directeur de heer Jë Steenama dq Mevr Steenama waren daarbg tegenwoordig Aan het eind van het feeat richtte de heer Hoyng zich tot de aanwezige Belgen Hg herinnerde er aan hos twee jaren geleden allen het ver aringafeeat van hun Vorat herdachten in ban land met koning Albert in han midden terwgl deze thana ataat aan het kleine plekje aan de zee het laatste atukje van België hetwelk hg heldhaftig verdedigt Na op de beteekenia van dsn kerkelgken dienst in den morgen te hebben gsweieo aprak de heer Hoyng over het turnfeeat in den middag De kring Rust Roeat heefifreeda menigmaal bigk gegeven van zgn werkzaamheid en heeft de bewoners reeda vele aangename avonden venohaft maar wat de turasra thana iisbbea gepreateerd heeft al het overige overtroffen Namsns de Ccnnmiasie van Toesiofat wenachte de heer Hoyng den algetheen tornleider den heer F van Dgck enl diens leerlingen geluk met hunne prestaties waarna Mevroaw Steensma onder Itaide toejuichingen van de menigte aan den heer van Dyck een fraaie zilveren herinneringsmedaille met laavertak overhandigds uitgeloofd door den heer H Hagedorn De beate turner de heer H Torfs ontving een zilveren medaille aangeboden door den heer I IJaael de Schepper de jongejuffr A van den Broek verwieif de zilveren plaquette welke door den heer Hoyng was asn § eboden terwgl de zilveren medaille oor den heer Steenama ter beachikking gesteld ten deel viel aan den turner Istaz Aan den voorzitter van den turnkring den heer Pb Nouwen werd door den beet Hagedorn een mooi inktstel overhandigd Ten slotte dankte de heer Hoyng den bestuurder der fanfare den heer De Bruyne voor z ne medewerking den heer Van Reedt Dortland voor het afstaan van bet terrein en de heeren Ouderkerk en de Raadt voor hunne bemoeiingen als jury lid Een gezellige avond in de naaizaal besloot den dag Mei Scheepmaker en Mej Mara de Haan alaook de heeren Hagedorn Roos en Groenendijk van het gszelaohap P du L alamede het Gondache Mandolinegezelachap en de fanfare Hoop op Toekomat hebben daarvoori hunne gewaardeerde medewerking verleend Zg hebben den Belgen een allergenoegelgkaten avond verachaft en verdienen daarvoor allen dank Aan Koning Albert werd een telegram van hulde en verknochtheid gezonden Bioacoop Gouda Vooruit Do Bioaooop aalon Gouda Vooruit opent haar programma deze week met een natuuropname uit Noorwegen vanhet dal Vossevanger Zooala altgd zgn deze projectiea van bsrgachtige atreken met sneeuwtoppen en anelvlietende stroompjes magnifiek alleen hinderde ona de blaawe waas die over betgeheel ligt en dis wel wat aai de pracht afdoet Het hoofdnummdr is deze week Mefiato a Triomf een aoort moderne Fauattragtdie Het ia een sesr intereaaant MI Hner van een achobbejak van pen kerel die heel duivelachtig een collega ten ondsr brengt om van diens vinding te kunnenprofiteeren en zgn naam te verwerven waarbg de Mefiato nieta en niemand ontziet Van begin tot einde boeit deze film de toetchouwera De explicatie erbg waa goed doch de vreemde uitspraak van namen hindert ietwat Ter aanvulling van het programma een aardige Amerikaansohe comedie een trucfilm De Beeldhouwer en eenidiote klucht waar hst zoo Spaanacfa mogelgk bg toegaat Boskoap Naar wg vernemen is dl O D Eerdmana Geref predikrut alhier voornemens emeritaat aan te vragen ingaande 1 September of 1 October S£=0£ST Voetbal Litslageii van gistereu Bekerwetwtn len Oroop t Alphm ju v V 0 1 D V U Ulympla 4 3 öportman tl ti S O 5 Leonitias Ajai Lj O w n o Ö V V A D Ü vortler OA lie Ciuick Z Kob et Veloc l 0 Lnwcned Boys Uerooloe 3 2 tjulok A Kampong 2 3 t Uüoi Victoria 1 0 ü V C U V V 0 4 N E C Vitesse 2 1 Xerxts li eijenoord O 2 iN A C D t C 3 2 ConcoKha M V V Ü 3 1 Kaïutiiaeusiramp West 2e kl Ajar Blauwwit 2 0 VriaidBchojnpeliJk Gouda l U P ooanbinatlo 2 8 Voor den Goudscfaen Voelhal Bond werd niet gespeeld alle wedstrijden werden uitgesteld op verztiek der dlvomo vereen meenen wij in varband met de intrekking der verlovwk Op het Goada lertrfn speelde Gouda tegen aen T ÜJ oonfcinatis daar we van ds vaststelling dezer onbno ting niei wiatsn kunnen we geen verslag g ren en volstaan met demedetkeling dat T O P met 3 2 won D V C OljrmpU GÉstersn warsn ij tsunwoordig bij ksn bi arwsdsirijd D V c Olyn p a Onze Stadgenootsn baiMeo een viertal Invallers bU de tegenpartij nuoruen wy niet ovw onvoUeddglieid i reae u ilwais over t terrein staande nariH wwd as oorsarak dat bel numaakvoettal waanoe de ahiieluigeu en gesielitteid van het terreiu uuiseiudug gaven nog grootentteelB aan eeue zijoe van bet veld werden aiguspeeld XMt de N V U op een gegtiven oogenbliK zijn aangestoten vcioeiuglngea verplitilt grootere terreiihon ic gaan Otjspeieat en nu nog steeils velden als dat van D V L gut jkveuri is ons ten eeueisiiale on uegiijjjolijk uv r oen wetbtnjd valt niet veel te ïe gcn Met rust had D V C ikior oiUortuinlljk spel van doülym piaaiiilerUioede de leiding met 3 2 Na rust was het een voorttturende lioiageriug van hel D V C doal mei hei ttiKinjki voorltomencte wodloltlg gevolg dat een doorbraak van 1 V t voor hen een 4 goal opleverde i nym had even geleilen een stral Aop benut zoodal de sund nu 4 3 was Hierin kwam geen verandering meer en toen aoheidisreahler v d Molen die m i zeer onvoldoende tegen ruw spel optrad Ujd Uool had i V O onven end gewennen Alphen D V v 0 1 De gastheeien verschijnen mei 6 Invollemj ook D V V lelt er enkele Direct bij den aanvang voltD V V gethidil aan en overron elt de auhtcrhüoiie der gastheereu waar de invalier doebnan echter op zijn plaats blijkt en tuit gevaar weet te oeaweren Doch T V C blHft de meerdere en goed sameu elend komen ZIJ steeds voor de Alphen verdetVging Na 10 minuten spelend weten de Duinoorders mot een tam schot de leiding te nemen Daarna gaan bedde partijen den geheolen ritrijd verder gelijk op met de gastheeren zoo nu en dan In tie meeoxïerhoid Doch D V V weet ook in de aiihtorhoedo niet van wijken zoodal tie geU moker niet komt Kort voor het oinrfe wortlt Atj eneenstralHobop toegewezen tie doelman keert hel schot en liaarmee is Alphen s kans vorkekon D V V wint ten slotte verdiend mot 1 0 Er was niet bijzonder veel Iwlangstolllng van de zijde van het pllbllelt I Op Zondag 16 April a s komen tie Haagitche Veteranen onder leiding van tien heer Muiier eero voorzitter van den N V B op bezoek bi lie vereen Alphen INQEZOMDEH fliiifen verantimordelykhad itr Std Oe weditrVd Olympla MitlUircn Aiunuutu tie ivetuii uiur Vorgun iiuj eeu kiuine ruuuto om ilea Wiltuü Ueer U J M v Weel van t£upliek te dieoen Alvorens ik niertoe overga wlltle ik u verzoeken iiujn ingezonaen stuk over Ie nemen lilt oe öport van 4 April J l zoodat de leiuirs een kijkje over bat geiioet krijgen tjaaine geel ik toe tlat ds weduiijoeu van 12 Maart au 2 April j l gespeeld zijn op verzoek dar Militai ren op den wedstrijd van 12 Maart beu ik met Ingegaan Die van 2 Apnl maakte bg mg een sleotateniniirWt Hol staat don nrilitairen vrij een wedstrijd aan te vragen maar dan had ik van Ulynmla verwacht deze zoo te spelen ais in mijn IngMouden eti staat vermeld of tie heer van Weel had met 2 HilUadre £ UUIlen op bet ijohlelterrsln kunnen gaan spelen dan had Olynqila builen de uak ges aan ik weet me nog wd zeer food ts herinneren ttal de G V B 1 ter tiege getracht had een UiUlalrao Kljo treek compellUe In t leven ts roepen althans trachten mede te werken i us tat heeft u glad en al mis U vindt het logjsch tlat u u tot hel bemuur van Olympla gewend hebt dat komt omdat u niet op t ou da larndn will etMlen Hot interesseert de V V Qouda ook wel eens wedstrijden te spelen tegen Uoudsohe Militairen wat das ook wel gebeurd is Als d oompe tillewedstrijden het toelieten gebeurde het meer dus tegenwerking is er abaoiuut niet Wij hebben niet allen zulke torreinsn als Olympia dat alle weken wordt goedgekeurd Toen ülympia haar wedstrijdeu op t scUetlerrein moest spelen zal het er ook wel eens anders uitgezien hebban HeA venheugt mij tfal we hier zoo nt rtlerrain bezitten dasr hebben ve allen dikwttls belsng bij DacU V mineer v Weel dat we ook niet graag een goeds rscelie maakten Daar kan ik gerust voor uitkooieni welke vereeniglng wil dat niet en welke ataat er in deisn ti l goed voor op fintinoieel gebiedV Het Sportlerreltt moei hal vsn ds recette beliben en wij en vele andere veretrnigingen ook Maar tlat deze wedUtlti M can de beuixaa e spekken la een afkennnawaardige uitdrukking Dociit u dat bet zoo p eizierig Is aMJe zoo n oefenwsdstrjjd ultschrijCt en Aior bemitMelinc van anderen moet js r sen otunstjs bUi en In hoofd zsak G V B DlT zijn alHjd ikire wotlWriJden voor hun en wij worden er dubbel door getroHen eerSIdewedatrijil zalf en later en hooifdeilijke omslag van f 0 15 per Ud om ttakos ten voor den G V B ts dekken De G V B moei oefenwedtftrijden orgionteeeren dan wil men toch ook graag aan de onkosten komen kan u dat ontkennen f Het gaat niet om Ie Spekken Dal men moeilijk aacwn kan werken Is aan te nemen tlat T O P een fout begaan heell laat ik aan hun over Aan hot eind dercom S etiUe 1914 1915 worden er door den f V B wieMkrulswedstrijden gehouden Olympla was de eenige die daar niet aan mede wilde werken hoewel dit toch van den G iV B uitging Mijnheer de Hedacteur bij voorbaat nsjn hariedijken dank voor da verleendie ruimte F JANSSEN Secret V V Gouda GoGda 10 April 1916 Overname uit de Sport kaa Ihabs niet meer geschieden Uw tuk zou opgenomen zijn inttten het ons direct ter plaatsing was oan teboden Tot goeil begrip van het hior volgentht diene tiat de inzender de vaststelling van den wedstrijd Olympia Goudtehe Militairen op een ander uur dan juist 2 unr had gewaiai bt RED II uur b v MAHKTBKHfCHIEN Groenlenveillng Maandag 10 April Salade p 100 krop f 1 50 f4 l r p 10 boe 1 5 J0 et Dunsel p mandje 40 50 et Spinazie p roand 10 35 f 1 20 ZnrliK p mand 18 22 ot Wortden p bos 14ISH cl Kroten por lÖO pd f 2 20 f 3 Rabarber p 10 bos Sü 40 i Selderie p 10 bos 26 88 of Kawmarkt OUDEWATER lo Aprd Aangevoerd 7a parlijea 3240 stuks wegende pim i6too K G Goudsche kaas ie soort f6ft l 7i id w rdere f66 f 7o id ie soon f si f 67 id mei Rgksmerk f 63 f 68 met condttkr All per jo K G Handel teer vlug La tHto Bei ichten Aui het WntelUk FnmL l AHUS iO April Het communlqué van gisioronovoml 11 uur luidt Ion Weston van do Maas had den goheden dag een hevlgi gsveoht plaals aan bet FranstSio front Avooouxt mniéres ku zich ztut tot tien westelijken oever ullatrekle De voorgeitoiieen ontnilming van den Saillant van lli liucourt welke gisterennacht uitgevoerd werd hebben de l mnst ben In staat gestttld een votirtloopcndo lliüs te volgen van hat Avo courlrodull langs tie mot bosoh bsgroeldo hellingni westelijk van heuvel 304 den zuidelijken oever van de Korges beek en ten Noord Oosten van Haucourt in aansluiting aan de ranacbe stelllngsn ten Zuiden van lie thrarswegen Bethlnoonrt Eatie en ikithlnoourt Ciwttecoart Dit geheele front werd hevig aangevallen tloch kon tie verwoedSte aanvallen weerstaan Een Diiibicho aanval op bet Iront Morlhonnne Cumléree werd liluoiUg afgeslagen De DultscberS iKe in ttichte drommtui uit hot Cu imlórfsbost h aanvielen werden ondier mni hlnegewoeren artillertevnur genomen en uiteengedreven waarbij alj hoiulerdrn lijken aobterlleteu 4lle aanvallen op MorÖionnnt worden evoneeiis met zwar verlie zcn aigeSla ren Telegrafisch Weerberielit van het Koninklijk Ueteriologiao t Inatitnut ts DE BILDT Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige noordelijke tot esteiyke ind half bewolkt weinig of geen regen Zelfde temperatnor Ad verten tien Veehouders Door maatregelen van d Regeering ia een zeker kwantum Jl nlapp l ex l moe tegen maximum prgzen voor binnenlandsch gebruik disponibel gesteld Gebruikers kannen zich daarvan alleen voorzien door den gewonen tatacbenhandel 26 Agenten en ederverkoopera vervoegen zich voor hun handel tot hun gewone patroona Opgaven van het benoodigde kwantum moet binnen zeer korten lermyn geacbieden Aan later ingekomen beatellingen zal nietkunnen o den voldaan In den winter 1916 17 zal el geen moes meer te krggen zgn Klachten of inlichtingen te richten aan ondergetsskende met de dittribntie en contrAle belast A V WIJNEN Voort Bond mm Kaatpncbteenltn