Goudsche Courant, maandag 10 april 1916

55e Jaargang o 13061 De Boskoopsche Veiling V D Haar an Mevrouw VAN ABSENDELPT Hooa gaven b denn kanaii van de ont diga geboorte van aan leventooa kind OoimA 8 April 191 e Mevrouw VAN EUK vak Tiioïamiinao Kattentingel 66 vraagt met 1 of half Mei n flink Dienstbode Mevrouw HOYNO Crabathatraal vraagt met 1 Mei of later eene 7 ilinke Uenmeiil Telrfooa Intero 88 het gebruik van saap aanbevolen het gseft selft raad in d bladen hoa met aoo wainig mogelgk seep toe ta koman Bet gebrek aan seep is natunrlyk ta wyten aan de aohaarsohta van vat waaruit se wordt beraid Da vereaniging van hotalhooders te Barifn haaft vergaderd over de bier scbaarscbta die met dan somer nog wal erger sal worden Voorgesteld wordt lager en moutbier te vermengen De koffiehoishooders klagen over de onmogelgkheid goede kof e ta schenken wegens gebrek aan melken suiker om van de koffis self niet te apreken Da koffie die geaohonkan wordt bestaat voor 60 koffia 26 mout en 26 o cichorei Wat de suiker betreft men overweegt het invoeren vaa snikerkaartae Roamenit an da Centrale n Uit Barlyn wordt d d 10 April gemald In da op 28 Maart openbaar gemsakte officieele mededeeling over een met Roemeoiö gesloten overeenkomst werd tavsna bakand gemaakt dat ondarbandaliogen gaande waren voor aan overaeiikomst om ook leveringen van voortbrengselen uit de MiddenEaropeosche Mogendheden aan Roemenië Eoomede wederz jdscheo doorvoer aootsal mogeiyk san te moedigen au op die wysa ook op dit gebied al bat noodig ta doan dat da wederzgdsohe handelsbetrekkingen weder normaal worden Volgens den I kal Anzeiger hebben de indeityd te Hoekarest ingeleide onderhandelingen een gunstig verloop genomen en mag men varwAohtan dat dia binnenkort tot een voor beide partyen b 7redigende oplossing sullen leidao De Parljsehe Mfarentle Do o wei zal ar de DaUy Teiogra h meldt wórden bti S ol ds oeiwie nili ster vat Australië do heer ilughw deel zal isnwn aan de ta l an bliiiienkort ta houden eoooomli4che conferentie In het Parlement zal men er over Spreken en het blad verwaobt dat van deee gelegeDheld Ie EngehKho regeertug zal gebruik niakmt oni den Auatralisohen preinlar tol het bijwoiian van deze conferentie olfloleel uit te noodlgon De beer llugho wil het gaama dben egt het blad en de Openbare mooning zoowel In Engeland als In AuSIraUé la er ten zeerste op gesteld ibit hij aan ds conlerentie deelnaeint inliikkig u de heer Hughes voor B SW W WHBBBBKWB SMBWWP liinritnntthltp IIEIIIiiillii UIT HÏT MaOAZUH ViN H RAVKNS A YZÜ MEN aoBiJfcaxM Deze THEEËN wordenafgeleverd in verzegeldepakjes van vigf twee en etn hfU en een Ned okm met vermelding van KomI mer en Prga voorzien van I nevenstaand Merk vol I geus de Wet gedeponeerd 1 Zich tot de uitvoering I van geëerde orders aan I bevelend I J C BIJ t I voorheen J BREEBAART La FirmaCSMITS Schoenhandel Kleiweg 4 CioucU Opgericht 1879 DET ADRES VOOR lEDERËEl Ml s hlon nriaschien ook niet l ator dwlH on geloofdo Ik betook maar In het eerst kwetale zijn oordeel mijn kunstewtarsteots Toen Mj aan lolj werd voorgesteld draaide ik heni oon rug toe en verwaardigde hean met geen enkelen blik Daarop moet hij tot do ooManilent heldMn gezegd Margs Daja hut zloh alUJd van haar beele zijde kennen m was in inijMi oogen eene belesdigln ole mtj voor al mijne collega s bölaoheltjk maakte Ik haatte hem Ik balde de vuiSMk hij lachte Bij ds repetlliea zong Ik beneden alle critiek Ik darht wel dadaliik tkt zil niet kon qioUe bij zoo luid dat ik het moest hooren t Is maar grwd dattk haar geon grootere rid h i gegeven Ik was woadcful In t vervolg zong Ik beier Zij leert oivler mtjne lel Kng wat aan potte hij weer Ik had hetn wel kunnen verimiordtsu Het rostuiim dat ik bij de uitvoering droeg stond Mij ulMakend Oijkeait hflt portret Benedicta Ik bad mij voorgBnomeni zoo Slecht te zingen als rolj mogelijk was om hel oven nt ik daanfcior ntlin eigen toAomst bodlerl of niet Het van haat fonkelende oogen wachtte Ik hem op HIJ zl i oog Ëenver tronw dadres ë voor het maken en stoHeerei van MEUBELEN to bS g N HESSINGf S Peperstraat 24 O § Billgke prijzen prima aui S naai Reparatie aan alle S beien Adverleerl io dit Bli stf £ ca BiTD A 10 April Gebouw Bouw en langtoeiich 2 uur OndulSlIIJ C nmii0 ie Armenzorg BelMM vwiMkaa wij L mededtnUag te mtgrn ontvaiWM Tergsderingen ooaoertea d n eoi om del dan la mm ts Tenaeldea tond achter de coulissen dwaakle over het tooneel en Meèi op mij rusten een paar Seconden slechts Wordt vervolgd 1 Electrisohe Drukkerij A BEINKMAN 4Z00N il ¥ Atn belanghebbenden wordt medegedeeld dat op Woensdag 12 AFRIL k des morgens 10 onr in Hotel KKCF te BOSKOOP de eerste veiling gehopden zal worden van groenblijvende bloeiende en niet bloeiende Boskoopsche gewassen Voor deze veiling is door de leden toegezegd een kwantum van ruim IBOOO planten Onder het nummer 31 Hotel Nenf Boskoop bestaat vMr het beginder veiling gelegenheid tol telefonische gesprekken met of opdrachten aan het bestuur I Namens het Bestuur I JAC AKEBBOOM Voorz T GOEDT SecreUris 16 tmBERICHT gevraagila Zic aan te melden bljH EUBSEN Oouwo 10 H H Bloamisten worden er op attent fiemaakt dat een niet onbelangrijke partij nieuwe Fmnsohs Hortonoia S in hliiei op deze eiHlta iling viTfciicht zullen worden Gevraagd een flinliB lumfllolWÉilvaflletaliappÉP l lz r p ht 153 Amrt rd n Td Interc Noord 10789 Atd Schriftelijke Curwwen CURATORlUMl DICNSTBODE voor dag of dag en nacht Hoog loon en vmI verval 5 Aanmelden HOTEL T E ZAI M TE HtüR AANOEBODEN Prof Dr H D J BODBNSTBIN Jbr Mr U H VAN LBNNGP Sr raPR N S o BERUO Huis met Tuin Onrier loidinK van bekende Lecrutn organiseeren wg 2S roet inbegrip van O huurpryii f 345 Waterleiding Brieven onder n 2840 aan het bareao Qondiche Courant Harkt 81 KhriltelUke Curs iuen ali volgt verdeeld j I A HandetawetCMchappen 32 cunu ten i H Boekhouden populaire leergang en exameB cunni Han M rekenen HandelH orreapondsntie Ne lerUndich FraDach Dn h M Engolach Zweedach RoaaiHch Spaanach Maleiacb Ilandelar t M Piano Gevraagd opS s v n 7rl k eA r n VAN K MfclUK Boekhandel gohoanboven Handelaaardrijkakunde Hsndolakennia Warenkennis do Tech k M f der Adminiatratie de Techniek dor Redrjjfareclaue de Tech k M I dor Etalage Stenografie Sohoonachrnven Maohioeaohryvon M I N B Spaclals laaciiaian voor da praktlfk JIrloaaa a B I B Ttlen 24 cunuucn H I Fransch Dnitsoh Kngelaoh Italiaanach Spaanaoh DMnaofa M I Koorsoh Zweodach Kuaaiach Maloiscb l atijn Griekach Eaper j B I bovendien een Curaus in de Algemeone Lileratuurgewhied TG KOOP een prachtige I PIANINO voet MS Old heeft ruin het dubbele gekott ba A J U o VEER jkokterkade Botkoop 8 I N B BItiondsre Cursussan voer het Staatssksmsn Oad TaUn A B I C E uu te Wetenichippcn en Techniek tt cureutten H I Wiskunde Scheikunde Weer en Starreliknnde Werk g H I knnde Electro Techoiek Lijnteekanen M an en Teek I Vak Ouitsob Vak Engslsoh I D Ontwlkkctlnren Beachavlng 30 curiMten I Algeiqeene Ontwikkeling Algemeone Beaobaving Pay o H ANTI OORLOG RAAD I A M OOUDA Openbare HergaderiDil n l IN8DAei8APKIll9l6 det avondi 8 uur In d tMl KUNSTMIN derSode Mt ONS OENOEOEN SPREKERS 1 KnnwV nintLUEllMNttBllillUiin I m m mm m in im Aohtoreenvolgena over 1 aWurom ook de vrouwen zich bU dM A O R moeten m n luU n Hct bcipt toch nlete HET BES TUUR gr D m MIvartMrtIa la laaial r MT a ICimt SUIII H U UHOKN 32 MMciiantwii Openbare Les op Woensdag 12 April DóBéerdts B April 1916 Beide dagen van 2 4 imr 1 Tavena tal er gelegenheid cyn de 1806 prjaen voor de verloting be 1 aobikbaar te besiohtigen en luUen 1 lota k 0 ots verkrUgbaar ign 1 HM Door da inlagering van lol1 datm in het ona behoorend Oebonw 1 dar Avondeohool ia het ooraprooke1 lp plan om ter goleApheid v bat 1 vyfjaHgbestaan der mooi ean n t oebieide tentoonstelling mat da Open t baia ht te doen g paard gaan tot 1 oni laadweaan varvaUen SB logio Sociologie I giea de kunst van hot denken Rhetono e H I kunst om lich uit te drukken Aeathetica Moslek Muziekgoa I denis Uarmonieleer Bybelkennis Qezondheidaleor en Sex e HB Hygiene Bthrijven lonaer fouten een goede Stnl de Verbet g H I van het Handschrift vlag an goed Rekenen Bibliotheekw HH Journaliatiek Herhalings Onderwys Uitgebreid I ger Ond B Fröbelen Blöid SpoUeiden Dammen Schaken Fotografe H N B IM Caraassaa Harfeaila awi4arwl a aa U L O oavatUaall E Opleiding voor een aeto L O 4 curmiicn Fransch Duitaoh Engelscb Wiaknnda I F Opleiding voor een M O 11 curtuiaen I I Nederlandaoh Franarh A Dailsoh A Engelaeh A Qesc e I H denis Aardrnkskunde Staatnnriohting Staalhmshondkunde ii H kunde Boekhouden ScKoonsohrijven H O Curwtien voor de Vrouw 5 curtunen i 1 H De Techniek van het Bnishouden Kaokknnat ao Voed gs H leer Linnennaaian Kinderkleeding Oostnnmknippen en C I H tunmnaalen fl H H Oplddlng tot Ambten en Beroepen 7 cunussen I 1 Postale Aardrijkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kan I 1 toorbediende P en T Opleiding Kommiea bg de Belastingen I Opleiding Handel Opleiding Techniek I NA Bakalvavaordaklar laaoandaamkUaolkanaraa takaalaol 1 H aartMala oalaMlat Samaimralr aa AdsBlcaat Csmmlss P aa T I Rllkavsnakartaiakaak RltkspoaUpaarkaak Spoorwaiaa O I B maaaU AdmIalatratIa Mlalstertsa Rllkswatatataat aaa 1 H Van het onderataande neme men goede nola 1 M De Cursussen duren minstena 3 maaddan hoogstens 3 aar I Normaal losgeld f 5 per kvrartaal I M Wekeluks wordt den leerling ean les toegesonden ledere I les bevat de stof voor da week die in da eerstvolgende les 1 M eventussl wordt nitgawerkt Pusoonigk contact tnsaoben docent 1 M en cursist 1 M Lawgangen voor beginners eenigsitbs gevorderden en meer 1 B gevorderden Bpeoiala repetitie cursussen De examencursuaaen B worden geeoheiden van de populaire leergangen die men uit B liefhebberij volgt Agescheiden van de afdeelins Schriftaiyka Cnrausaen ia aan het Bureau aan afdeeling verbonden voor Adviezen Inzake Bctoeptkenze lader la dek voor oaaa sakriHaUlka Cartaaaaa ol voor oaaa BaH roapaadvlaaea latartssaart mg imdar sick ook auar aaalailas B u varkladaa oas raUs preepecVu dat als vardara kUaoadarkadaa H J rtOER PQ5T 5iBARi 166 JOH OdBH Jis Dii moMratMun ftat EO tw w KOKOr HAAR r aaaaias vo P ta 4 GT f 0 mil tm a s rt rwii B n J ANTON COOPS W d traat 29 Oouda A VAN ZESSEN Schoonhoven 90 lltllll m ntPiïï Zeer mooie sollcde meubelen ala Tafels Stoelen Kasten Splemls Schilderilen Thectalels Bunetten St ilameubleinen ten in leer en peluch Boekenkasten Tweeperaoons ontieelapen Veerenbedstellen Kapok I natraisen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop RugbeUcede Leerstoelen vanaff17 60 Styikast f20 ltafel f 9 60 Spiegele f 5 60 f 7 60 ens 20 tmmmUTUk ImriMituliiiiitcUtI klle Rottepdam Iej deWed E Alt er m Gedempte Gracht 26 I DEN HAAG I geeft de H0008TE WAARDE voor Gedragen IZiavü en DanesUeedisg Koopt geheele oi gedeelten I van Inboedels I b ook naar buiten de stad aan huis 1 I te ontbieden I Brieven worden vergoed I Lets v pfopX ytilJIf en i Ji£ S hi lCeideWed S AtTEE a Ged Gracht 269 I DEN HAAG DienstaanbiedingeDl hebben in de 1 Gfoudsclie Courant alee tueeei HP Dtie gdTertratita kostei s eehls UJ TMraitkeikllig I 1 6 regels f 0 36 voor elke regel I meer 6 oents I Opgaaf nitalnitend aan het Bureau Fijne Ukeuren WUMIID FOCK INK AmstardaniB VerkfQgbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Oonda Tel 8T Dinsdag 11 April 1916 mmm mum behalve Zon en Feestdagen Verectxijnt dagelijks en PRIJS DER ADVERTENTIËN PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f t S Idem franco per post LM Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelUks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Van i 5 gewone regels met bew snummer f O U Elke regel meer O tO Bij drie achtereenvolgende plaaUingen worden deze tegen twee betekend Dienslaanbiedingen per plaaUiiig van 1 B r eU f 0 86 by vooruitp betaling elke regel meer 6 ets Re9lames f O U per regel Groote letters en randen ntar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Uitgeverg A BRiagMAir El 200H het noorden vaa bet dorp Avocourt ten zuiden van hst Boia de Corbaauz BIJ Venfuo L a Parij wordt d d 10 April gemeld Van 1 tot H April dedeo de DuMachetia op den rechter Haaeiwver een aantal ematige aanvallen ia de Mnrk van Uauaumont Dit ollenrief door moer dan twee dlvieiea oodariiomen euhiJiU ten doel te hobbeatg had zloh meealnr te maken vu da traiiwhe loopgraven der eoiwtellnle niiiisteus aan het front tuiHciwn oiue piifillietf van de dorpen Douauaiüni en Vaux De Doitacbeni alaa laner aanvankelijk In op cenlge puntende IranaeJiB troepen terug te driimeu He deze loopgraven bezet houdtni vooral in het Boia Cailette maar 1 ranaehe legeoaaiivalLen ateldiai hen in slaat de DuitMitere terug te driven on zdte een deel van het lerraia boweaten hel dorp Vaux te harn nii u dat hun Iroeaiei hadden inoMen ontruimen Bovetuneu bloven de Kiaik li n In graiiaatgevechten vordereaj In de dwarse loopgraven ten W ao ten Z van het fort DouaunSoiU torwijl ze verdDhetden aanvallen fnuikten Terzelfder tijd duurde de rijd aan den llnkw Msaaoever voort De Duitirhe aannral i p de Franache atelli gen aan de Forgen beek zonk oisder one geai tvuur ineen dat hean geheel verlaande an aaiialeniijke verliezen berokkende Den vlorden fcawr kundwi de Duttileiten llaueoart Sa tww werken ia1 tan Z van dit dorp bezetten l lt voordeel voor de Duitac hera werd echter te niet gniaan doordat de Fransche poettle ten Z O van het Bols d Avoucourt werden uHgsbreld Gen nieuwe DulUXlieaaiv val ton Z O van Béthlwourt op de lo i g ravpn tuaerhen dit dorp on de Mitrl llonnne Ingezet werd met verhezen afgeiiagen Aan bot overige front Itepaaldede wprk7 aanihej r zich tot wedêrzIjiMcbe nrtllleriflliesdilellng De FiWMclienirtoegeu In dto Arg iine een gioednnHlag waarbij we enkele krijfwgevanj enen maakten Aan Dliitsóhc zljilekwam de trijd Ilea bljeengeiMnnen neer on eon kleinen aanval in dptl bovmKlzas die makkelijk ia algt cerd mout Vaux en da tweede Fransche Unie De Fransche artillane beeft de vgandelgke intantane verhinderd hare loopgraven te verlaten liet Fraaiiühe couanuuhiuö van lU April lul UsiKeaien de Maa ia iiol üomfcardjwienl buitengewoon bavig ge u t up heuvel ijU4 De DuitDctoera letten bnlaogrijke v rlieceo Uj ai aanval dien ze gisteren op de oit liouime richtten en die gahael OU al Kerd atgedlagen De DuiWihara kotukm over een lengte van zoo wat jUl meier In de vo ruilge0c oveu liiopgraal op heuvel 2 dringen De l raiMcben maakten een honderdtal knjg govangen ten U der Maas was In den loop van tiien nacht de strijd zeer lovotaHg In het IcMne Boia de Kootalne Nt Martin CKieteiljk van Waicberauvllle Do Frajwcben kwamen in de dwan g n cn der Dultachen ten Z van het dorp Douaiunont vooruit In Woevre weroen de dorpen aan den voet dea MaaShooglen beffcboten HH Ml t dkt ia LMtaciKra gtateron em Verduit de eeraite giroiAe luinvalitpogliig heMien gedawi over wn front van 20 K M Do Dulwtare di gwn enkel reamltaat van beteokeiiRM htïreikten vooral met het i og op ille onftploriide kraciucnnrfpanniiig warden zwaar geliavend naar blijkt uit i e irtaueta lijken die voor de 1 ranMche linies li geai INelkvoorzieiiIng De BUKGEMEEaTEKvanGOLUA brengt ter algemeeue kauui lo dat door hem kraohleua maofatigioc van Zijoe Exoeilemie den MiDiater van Landbouw NljvorbBid en Uaildel met ingang van Vi April 1 16 liin vafftgeeteid de volgende maxigaiDlpnizen van meU voor de con isiplie b tamd door mellMtjjtai te betalen voor nielik bi de veehoudera laveraiiGiere afgdia ld H cent per LHer door meUloUjter te betalen mctk ten huikoen bCKongd Itn tog n betaliug vaji i eeot per Ktuk of f2 50 per 50 atntw verkrijgt baar zijn ter Anikkerij van A BriiSoian Zoon Markt 81 iiij verbinden zich mede aan tie eoiktro eurü op de eorste aanvraag Inzage van hunne admini ratie te ge en en alle gowcnwhte inlicbUagen te verArekken en toe te ataan dot ZIJ ovenAlB anderen daartoe van go nwentewege aann te wijiten hen gezellen bij hét bcKorgefi van metk bij de klanten voor cent 8 4 Jiiauiule opgave nletfnakomdng van eeiiige v rpli tiDg os frautle kan kMjf d in Burgenieeetflr wordeai getraft met dè uit luitii g van dern iselkvau de uer Liter slijtor tijdelijk ol io é gnod verkoopprijs v n inelk bij levering Jp en Jan b onttanaan de verbnukers 11 cent per Liter daaraan vtrbondea vergoe I dat de beeturen van doKaa verdsoiging en van de VoreMUglng vVokelijk wordt tan gemeei to Bvan fabrieken van Melkproduotenzioli digc aanvraAg go U in Uit het id verklaarden aan de ve ou j 6 boveaiboctoedton JKK die meik voor de consumptie p helg nieenWba ilurleveren een toertag van n j oM r eeiiige weeken toe Ie zondenIker boven de hiervoren verioeMe g j f toeriag wordt aao liemaiiraumInkooppnjBen te geven m lk lijtei voor zoover zij ovot diedien verstande dal zoodra de voor lUuirop recht hebben uitbetaaldde comsumptiemelkleverandaM oe vterrekend roet hunneKteamle onguonöge ometandtgbod ga avorawler ve ÉiondenS wor md teloheel of gadeolteUjk komen te verval vOTrekoneli toeslag niet g a ht deel Icn naar veAouding van dien ge jj j mekaa van en inkoopprij wijzigden toestand de toortagi z l wor apvoor een maximum la vaneden verminderd of g eel vervalt m dat de lo lag uitsluitend wordt ge 4 t met de eontrole op de melk geven voor melk welke voor de con jori rij belaa de Ie Comf umiille hec t gediend n ir g nieer te eretari J B W L la atftgeBtcw Hat DnUssh eommuniqni van 10 April luidt In de gewonnen trechterstellingen ten Zuiden van St Eloi sloegen de Duitsohe troepen de pogingen tot bat overing van Engelsche afdeelingen met handgranaten voortdurend af De munengevechten tusschen het Im Basaee kanaal en Atrecht warden de laatste dagen weer levendiger Op den Westelijken oever van de Maas werden Béthincourt eveneens het zeer veraterkto ateunpunt Alaace et Ijorraioe Z W daarvan afgesneden De Fransohen trachtten zich aan hot gevaar door een snellen terugtocht te onttrekken maar werden door de Bleeswykers nog tegangehondsa n leden zware bloedige verliezen bovendien werden 14 officieren en 700 nietgewonde soldaten gevangengenomen twee stukken geschut en 13 machinegeweren buitgemaakt Tegelgkertyd vernielden de Duitachera Franache werken en blokbnizan die hun in den weg atonden op verachillende plaatsen van het front in Hanniaoa dé keurmeester van warets T Wnud enberg en le agent van po lille lo klaüöe C W Runge Oouda den 10 April 1916 De Burgemeeator voornoemd R L MAHTENS So dat door hera ene ter bevoegder plaatse goedg klSirde regeling van de n lk rz Slug in deze gemeente voor het don 12 April a 9 Ingaande seizoen welke onder meer he volgende omvat De Oorlog Aan het Westelijk Front Het F r a a c h e communiqué van 10 April luidt Ken gelijktijdige aanval op de Franacbo Btellingen toaschen het bosoh van Avocöort en de Forges beek stuitte op hevige tegenstand en werd overal afgeslagen Ten slotte deden zij nog een aanval op de Fransche versterkingen ten noordoosten van Avooourt De vgand kreeg bierdoor een oogenbllk voet in de Fransche loopgraven doch werd echter onmiddellijk door een tegenaanval eruit verdreven De vijandelijke artillerie ia zeer actief opgetreden ten oosten van de Maas tegen den Poivreheuvel de streek Doua De voor consumptie door het publiek beBtemde melk wordt hetzij dooide meUoaliJtem bij de veehouder we gefcaald hetzij door dezenbl de melK lIjterB bazorgH op den zeilden voet al In vorige zomers te g achioi Toestanden In de ooriogvoercnde landen In Dnitschland Zaep bier an sniksmood Het gemaentabaatunr van Berlijn heeft de burgery spaarzaamheid bij Met het voortdurend toezicht op de melkvooralentog en dia controle op de adminletratie en de in te zonden opgave der nielkalijters worden belast voorloopig drie melkcontrolPurB De meUlêlWJtei die tot deae regeling wen en toe te treden verbuig den rich degelifre aanteekening te houden van de leder maal van lederen levorender ontvangen ponaumptemedk van dte verkochte voHemelk van te vorifocht karmaneUc van de verkodile afgeroomde nwJk en van de overgehou ïon mdk allee in volgens een op Maandag van iedere week ingevuld en onderteekend ten Stadhuize Kalmer no 2 te bezorgen staat waarvan gedrukte model acii lUcato hoogm op offon grond all wU i zij elk levend wezen den weg vor rrcsi De wind strijkt zaohtje door de twijgen en Strooit een regen vob dwarrelende sterretje naar benodeai het gekHngeJ dor bellen en hot snuiven ter paarden I het nlg geluld dat hl doo lSi be sUlte verbreAt H iifldi La staalt met hare groote uriuftige oogen recÉit voor zich uil oil nchrikt blijkbaar op nu zij Marm a arm tegen den baren voelt on zij oeze hoftrl zeggen Als Ik ooK een buwelljksrelamaak zal het zijn In een slede loorzulk een besneeuwd tooverlandrtohap Kunt gij u grooter geluk denken Benedicta dan Zoo arm in arm tevliegen root den geliefde iimr dit eenzame paratfijs De barones van Florin oven gtltnladn Noen zulk een geluk kan ikmij niet verbeeldeB kleine dweopSter want daartoe behoort in d eersteplaat eene voorstelling van eest geliefd wezen dat men aan zijne zijdezou womwhen Daar Ik evenwel opdit oogenihlik nlomand op Oods wijdewereld weet die Ik Hever naast mijhad don u zoo wil Ik geen droombo ilden wiit pan die toch nooit verwezenliikt zoudon kunnen worden Maar t is goed dat gij weer op on0Interessant gesprek van zooeven terugkomt Denkt gij dat ik nij met eeltige warme kruiken er In laten leggen De belletja aan het hoofMel Van lie paan en kllngelifcm reoctu vrooll toen de beéde jonge dkunea op de trap van het slot verschenen Koenraad en Pannkeuken zaten op hunne plaatsen zoo stijf Uig 4 akerd dat zij zi nauwelijks kondon bewegen Jean helpt de danxw bij het InallJgec terwijl Pannkouken het hoofd zoover het hem mogeli itf omdraait en oeti paar afkeurende woorden bromt over le veel te dunne toiletten Menga houdt hem echter de mof voor den mond Preek maar niet langer oude heer t Is maar goerl dat wind en sneeuw ons van boven wat aXI oelen want onse voeteai rusten op een heeten rooster Goede hemel hoeveel kruikjes liggen hier wel te Maar vijf jrflrouw antwoordt d oude man altijd even vriendelijk Wij zullen t warm gtenoefr h bm lacfct de jonge zangeres terwijl zij met een verschrikt gebaar debeenen Mnfaong ittkU om haar zolwniet te branden Als op de vleugelen van den wind glijdt de slede door het betooverrad fi hoone winteriandBiiia i De berijpte lakken buigen zich onder don steede zwaarder wordende last de kleine pitnlMMiraen en de lange dennesi zijn nieriils vonnéooze witte klonïpjee en de verbUndwd witte naaMi alaiwlt FeMÜieton De Geluksster door NATHALY VON EÖCHSTRUTH Nadruk verboden 8 HMchien heeft ook het weer At l r De lucht is zoo griJB en aixnbar de wind giert om het Slot een hagel van iJakorn ie kletteet tegen de ruiten Eigenlijk is het em dwaasheW in zulk weer t lt te jaan Sneeuwstorm neen zoo oi la het to niet MargB verheugt rich zoozeer in het vooruitzicht den jacfctatoet te zien voorbijtr kken en ook Bknedlota bondt van zulk een vejtooning Het Mst nog zat zij zeM In den zadei en reed mee Nog eennnal stri zij naet de hand over het vooïboold dan snelt zij naar de kleedkamer SojAie alaat haar den warmen pelomanlel om de schouders en dringt en smeekt zoo lang totdat hare jonge DMtwterai de zachte wH zijden Aawl in plaat van het lielite hoe e over het donkere haar logt De m bont gevoorte scboenen wil zij evenwel nM aantrekken er la immer oen voeteak in de lede en Ppnnkea en harft nog soodsr er naar t vragen pen lai ar Sï rako ie van uw loven geluk i ZAer niet Ueloof aij het 1 geen unbescheidenlisid maar warme upreitite belangitalling Intaatlot van de vrieaidin niijnor jeugd die nSJ naar een enriijlto biecht doet verla gen Wie Homan Erroonyi Is we ik want de naam van den genlalen vurigen componist I mij venal ebkale hrukirtiiAkeir uit tdjjne werken iKkeiat nsiar hoe men een man tot in het dlqiA zijner ziel kan halen en hnm kort daarna hartstoohtelljk ka liefbebboi zie Uarga dit Is voor mij een raadsel dat gij alleen kunt oplo sei Het kind wikkelde zich nog dl M r in den pels zoadat bet blozende gezichtje bijna gehreel onder het goudgede langharige bont van haar mantk verdfwoen Het Is een dwaze wereld I laobte zij oven dwaas als d verl eMe uMnsrfien dte haari ibemroneia Waaroan Ik Koman haatte f Wel eenvowtlg hierom Hij studeerde zijn nieaiwe opera zelf met om in Voor mij had hij de kleinie ellendigiale ondankbaarste rol uitgekooht He er in was Hij beweerde dat rntjn tem porament niet gnobikt was om eene hartstochtelijke naar wraak dniOtende vrouw naar waarheid voor te tellen Hel kind was niet vrouw genoeg om ais een dnlvelachügeatrone mannenharten te onmtrikken Dal was eerder oen compllnieol een paar losse woordjes kuit aiscfae1 dan eens MeaAging voor n l