Goudsche Courant, woensdag 12 april 1916

Sn 13062 59e Jaargniig kennis genomen heiiMade van de b reking in dmaeif geest m ds laeede Kamer der Stalen tjcDenid d d 9 Februari 16 UandsUngen Ui 1191 en 11 waarbij Uwe Eicéll tie o a verklaanto zich nlf t verantwoord tf achten met midden fat oiM veerijk land een inrK Uang voor proelnraningen te scheppen wijl an dergelijke inrichting werkend mei pra dierai een voortdurend gevaar voor de omgeving zon oplovereaj overwegende dnl door de um m sing van het iaolatiesysleeSB de voor onderzoek onnii are proeUiereo na niHiMchüOts aanwaalg zijn van meening dal alleen de welSDaijiap OM alioeaie zal kunnen tlbjeeen van bovengenoemde ziekte ziioals zij oM eveneens langs ztllde wegen h t bevrijd van and leer biMDeKeliJke vee en varken ii 4 ten overtuigd dat voor grondig onderzoek noodlg 19 naast proefdier eveneenB geldclijken steun en een kraciitigen prikkel lol onatg 4n eD arbctd dool Uwe Eioellentie bel wtMg verzofti Ie willen bevorderen m ruime bedragen worden benchiMiaar gemeM voor internationaal oiu znck en belooning van diensten voor hen die middelen vonden de bsAiijding der ziekte door wetenocbappelijn onderzoekingen lol een goede oplossing Ie brengen t Welk doemde ene De Bond van KaaBproducent got A v WIJNEN Voorrimr get J DE GROOT Jaoz 8sBr 9 April 1916 ellebogen ma uitweipsetai wa v aooii ig ooii ig De pa ieo kno doo van bet ongedierve in den scbeuier wlUbs blj wegvegai wat lui hietd voor e n hoop ol uit de pl nen der kleeren van een pMMUl ujen bil nuWtte dal bet eeo drom luuen wa in één vertrek lagen de iUuniea op den vloer zoo diobltaj clkiUM dat hij wijdbeens over ben been gebogen ben moest onderaoeiKju Dne geneesheerm van de zes kregen zeil de ziekte liet oj jewone van den toeAaod volkomen erkennend eveuala dal ar ten gevolge van de Amonkaanw ie vertoogen vertielenngen werden aangabraont zegt hel wunté geen reohlvaardiglug te kunnen vinden voorde betaaodelii die den gevangenen te Hiiteuberg wedervoer E 0 Bdrtl LeuvelieveBC lerdam OioBwerkon J eiteriaoo De zwarte Iflst der EngebdM regccrln De gi rBii verat lijpt v aio luuirale tainilen govMKigiie h wwitnieile voor untKMie ondoruaom ti heii Bii r jvi vertwKu I meldt de V l eaég Um tnNeoerlaul AltgmMiiie EkKtrii 4l ü Uri ftJo miooa UiniKKtO W UoiiiicÉuiart en B va Dteren Uea lUag Jonttnaulal Caoutuiouc A üuUa i urclia Co l rinnengtacW U 77 AmiHerikinL L tianoa IMdwt BeiufKaMiMa 2i Hobsvtasneen en il ï k de 8 heï niiigen UeidaD A BUU tMnpoMdiiin i HHte Mnpoalduln 2i en Uavenka te 47 Hcfawanlngen D Kiiyler A Co Linker RoU kade 145 UotterdMn Ja q h LiU Haaakade 164 Koller A ViiÊebar AmaMrdaBL Uarnwd Fl r AmsWnlani Leon tlaober AmM rdB n Uaurtce Flacher AmMetdam 8 ürootka Jr LlMiaauaStraai 4 6 KottordaiD A Kan Jzn Hla ii i lra l 1 AmMimlaia I W H Kk p l aa fcato r 18 AmNerdbin N V De Komeet T h Dun eau Krère Kan al Jk Ht l leter bil Maa Mofat H Konlg 4 Co Paul KruB riaao B HollenUun M UohlaMileln Leuv li ven 94B llotterdMB MelgOT Co StaUonimeg E M VeUernotd I MoimirkfiAi Zoroartitototnua 7 K UolUmtaiD J E ötolberg Jr A Co Ao sumiant Comelloo Swarttouw N V 8l odtorin Cy Acbtertia 74A eiiB KoUenlBi A Ie Voogt l rti en ra t 6SA AnjKUsriUan lu NederlaodM ÜnM Iodl Oumprtch 8Wau Balart Hallerman Medao en I alemteng JavaBodn Batavia Vaukheé Hacaaaar llmado en üo VlleUniJer IWo t Co Bataivla Op de Uil v o 29 Februari kwam voor de N V Deventer Olaa Maal gdtippi Dsvenler I it niMizljn N V Ueventer il MnaWduippIl ïi J I ouwbI Coellngh Deveote Tal PRUS DER ADVERTENTIÊN Van 1 6 gewine rafels ma twwysoummer f e W Elke regel meer Ö M Bji drie aebtenenvolgeiMie piaalaingen worden dexe teaen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaataing van 1 regels f 0 36 by vooruit betaling elke regel meer ets Reclames fO i6 per regel Groots Mters en laadea naar plaataniimts X sun d Tso UL Tyr Bettrijding van Mond eu Klauwzeer Naar aanleiding van een baslult genomen in de laatst te üouda gebouileii UooWbestuureVBrgadonn van den Bond van Kaasproducenten i d I 9 April j I bel volgende adres gezonden aan ZiJno Bioellentie den Minisur van Landbouw Nijverheid en Handel Komt mei verWbuldigden eerbied lot Uwe Eicollentio de Bood van Kaai irodncenlm zich aansluitende aan een op 14 Dec 191 vorzondMi adree waarin Uwe Excellentie werd gevraagd flnaooieel de wetenachap aooveel mogelijk in de gelegenheid Ie Nlén uitgebreide onderzoekingen teVloen n r den aard h varroeni vuldigingwvei mogen en de vernpreidlngBwIize VM ten verwekker der veeziekte monden klauwieer BritKhe krUctgevaogedcn In Duiticlilaiul ErnMige ouibulUngea Eim Keuter lelegrara uit Londen iiwldt d t S April Hr ver ag van het rogoorin iomllé over de b andelln van liriuwbe krijgegevangwun door den vijand vormt een cherjie voroorrteditid van de üulleche overheid wegonfl nalatigheid enz ge ir i le lie typhu pldomie die 1 1914 1 het kamp van WiU n berg woedde Toen do bamiottelljke ziekte uUbralt verliet de irilltalre en gMoee kunligB I J der DniUwhera bate over küp het kamp Daarna werd In den loop van H maanden op weinig uilzonderingen na geen gon n fcap tijAjohen Ie gevangenen en hun 1 wak nt ondeiïiouden behalve kxir wa te bewaker ol Ie oHlirteren zdl bul Telefoon latere 88 hebben thans tot taak niet toe te sien an te aohten maar te wwkan Duitache verliasen Da militaire correspondent van de Morning Poat in Frankrgk geeft d d 10 April ds volgende inlichlingsn omtrent ds waarde van het Duitache effectief by Verdun In den aanvang zou dit hebban bestaan uit 298 000 man doch sedert 25 Febr moesten minttens 80 bataljons opnieuw worden ingedeeld nnderen versterkt Het totale aantal strndkracbten bedroeg dus isinstena 100 000 man Ds verliezen kunnen worden geschat op 160 0 X man Indien man daaraan toevoegt de verliezen welke achter da linie veroorzaakt a n door do artillerie a door aiektS zoo verkrUgt men san minimum ogfer van 900 000 De Oorlog Aas het Wciteiyk Front tiet f rauificae cuiumunique vau 1 $ Ajirii luuH Op Ma iiiUh roever vau u natu deu a ae imiUKbertj gdunöu lu o laiea avMul eeu mauvAi ui t Drauueoüe vioewLuUeu op u ttAUÊooB waUiUg vftu Auirt uojuioe xm ttUhvai me axutias vau iiu ttois da uurbeaux weru axgdua u fU or b t per ea iiiiaaterievuuf wr i rautfuueo ttabaive m hA ijiMwi waar iw iJuiMc er vaaten voet kregeuiu mfcote kleine gedeelteu vaa eea kK p Up 4lea rachtenüevar vsb óe Maatf b roa m ée OuttBCQars laaealuop vau den naobt de i raiuich ci ojMiieuw lUt ée ioopgraven ie wer eu diie leee de teauHe ctogen ten ZiuUen van bet 41X17 i uuaumuot luukkm veroverd üeue pugau giuf ovoiuöetm ge aar i met hui werpeu vau braiuleuüe iiteaMofieoi JJe UtutHUbürs Ittieu eeu Ulttod Acbec ue beBOfaietingi wajs hevig in de HogeviD vaa i ouaumont en Vaux Oüfc hau in VVoevre em bevig arulleri ig vecht plaata heüauuongeu bradit aen l rawnh viiegviuer bii badoaviltertf i uiUKfae viujgtudgen tot d ien Ue loziUaiKten wer i n gailbo l bg huu val U Duit che coimmtniqué vaa U April luidt a e a berhualile be itdo rk e lutueiuiiug vau buu artiUaneniur g ïu eiL de i ngeMi eui ten Ztüdin van öt Lioi t ver lot eeu Itxaqbti o aAaval utet haniigraaateu op bet troDt ten a Duitscbetrechtoreieiku iMse BAelukte en de atetUag bleef over Wr geheele uibgeatrakth d iu iJuitadhe handen In le Argoonen bij h ille Morte en loeeï oosteUj bg Vau uot0 brachten de FraoKhea door ber£aia iB outpiolfingen aleohta zicfajEeif acbade toe Xn het g rvecihtBierrelu aan beide ztjden van de Maaa wa ook gïBteren de actie zeer levendig T enaauvadlen tegen de door de DuitscfaerB gwkoroea Franirche etelUngen teo Zuiden van de Forgeobeek tuMsohen Haucourt en Bethincourt werden g brüken waarbij de Fran cii zware verÜazen leden liet aantal ong woi de gtivangenen sleeg hjer met 22 f ticieren en 549 nuutttot 36 ottlciereii en 1281 man d luit tot 2 Btukken gen ut en 22 uMudiinegewerea De verovoringi van een nieuw blokhtils ten Zuüden vaa het Boifl de Cort eftux leverde vannacht 222 gey ngenen en 1 marhmefpeweeo op SBSifef Bm MavroBir VAN EIJK v Taor nmuao Kulteniingel 65 vraagt mat 1 ol balt Uei Il fllnlia Dienstbode Dditachland en RoamenM Uit Beriyn windt d d 11 April gemeld Het bericht uit Boakarwit volgena hetwelk tuaachan de Roemeenaohe en Duitache regeeringen een overeenkomst zou zyn getroffen ter vergemakkalgking van den in an uitvoer van goederen ia naar bat Wolffbuiean meldt jniat De overeaokomat ia dan 7en April te Beriyn door den ataataascretana van bet miniitarie van bnltanlandschs saken en den Hoemaenachen gekant ondarteaksnd Hiermede verpliohten beide regeeringen zich hun producten uit te voeren voor wedeizgdaoh verbruik voor zoover ds eigen behoefte salka toelaat en onder voorbehoud ten opzicble van het oorlogmateriaat tarwyi tevana de tofateroming tot uitvoer niet van tegenprestaties afhanktiyk is Zy verplichten zich voorts ook lo beginsel dsn doorvoer van goederen uit een derde land toe te staan Met daze overeenkomst beoogen beide regeeringen de economische betrekkingen tusschen Duitschland en Roemeniti die door den oorlogstoestand sterk geledon hebbon zooveel als mogelgk te heratellen en ten bate van bwder belang te vargemakkeiyken In BslgU Mr August van üanwelasit Hei Centmm verneemt dat mr August van Cavwelaart de jongs Antwerpsohe advocaat en letterkundige Oevraagd een flinke DIENSTBODE loor dag of dag en nacht Hoog Aau eialrHoV DEZALM Piano Gevraagd Brieven Iraooo onder No 10 met opgaaf van prH n klour n VAN e mERIK Boekhandel Sohoonhovon Openbare Les op Woensdag 12 April en Donderdag 13 April 1916 Beide dagen van 2 4 uur Tevens aal er gelegenheid n de 800 prüaen voor de verloting beiohikbaar te bezichtigen en aollen loten 4 60 ot vetkragbaar gn N B Door da inlegoring van soldaten in het ons behoorend Gebouw der Avondschool ii het ooripronke lak plan om ter uelegenheid van hélvdfiarig beslaan der lohool een uitgebreide tonloonelelling met do OponEare 1 te doen gepaard gaan totons leedweaen vervallen teniH even betooverend vond els xij V MiMcbien hield zij dit voor natuurlijk Muar llenedleu was volstrekt wet van dH gevoelen IMnzend slaarito kij op dan workelijk genlalon niaatieidtop waarvan ilo iiitdrukklug baar evenwel iMpaald oiisym iathlek was Er lag Iets kouds iels ogiklatlA liorekeneiidH ja zelfs Iets pynitti in den blik dier dvMikere oogen iets dat Benedicta tegen de httrni Muitte Zij beriufierde zicli alkHei couranten AfÜkeleii oiver den jongen coimiM niet wiens greiweolooz eerzucht eu zielteii k strsVen naar roem eu eer hiwi allerlei gazoehte eu up Mttit berekendsmuziokdeeil schrijven Men had het Human Ermonyl herhaaldelijk voor de voeten geworpen lat hij zich van alle geoorloofile On ongeoorloofde njlddelsn badlende om zijn succes Ie vei ziWBrinc lp dit oo nbllk waiddei Mfcnkeuken het IjtKild op l n iWitiMüMBieen beWje linksal bonden haroiMSS zMde bij mijnheer Eokart komt ons juUK op allenSnabKe gedeelte van den w K legen Mijnheer Eckert I Margo verborg haaMig hel portret onder den mnntfl De barone van Floringboven rag verrast op blijkbaar verliehl dat zi niet over het portret b hodde alt te wijden De Geluksster BÉen Meieleiilll Zeer mooie sollede meubd als Tafel Stoelen Kart SpiegelV Sclillderllen Thed fels Buffehen Stiilameubleme ten In leer en peluch Bodwikasten Tweepersoon omt pen VeerenliedsteUen Kap matrassen Slaapkamem len ens enz alles potgoedko Rucbekleede Leerstoelen f17 60 Stfllkast ƒ 20 tUld f 9 B0 Spiegeto f 5 B0 f 7 ens tmmnUTUI httBhulnaliiidiW g RoHarda Dienstaanbiedingen NATHALY VON ESCHSTRUTi Ifey die andere de rozen In de hand zou drukken Ik ging aditer de cmt hebben in Qoudsclie Courant leMf Miecea g Dneadierlriiiêa kosten sleekls kij foorultbeiiliig 1 6 regels f 0 85 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan hetBoreau 9 Hij trad evenwel ulet naarmil toe t groette mij ev enoilD Het bloed kookte in wtia aderen en eea vreemd igenaaidig gevoel aooerda mij het hart saoHn Traoen van woede cd ergenie aprongen mij In de oogeo Hoe flohooo hoe schoon wae bijl Ik wlkle het niet erkennok ea ik moeet het tocli Zijo oogea vUunden ale Broote vurige zonnen Jn hot bleeke INaat die lippen krulden zicii loo trotacè maar een fijne sarcasttoebe trtk gal aan het gelaat eene uitdinkiiing dfae mij op dit oogenblik meer dnivelafchtig dan goddeli voorkwam prenriire coorta die ieder artiat gevodt scheen hem geiieel vreemd te 2Mn htj waa niterlijk hetzelfde mar neren beeld al albjd maar In Sun oog gloeide een vonk die verried welk een vaar opvlamdle onder dit naelier van onvenwhilligtieid Ei bij mij aanxag met dien doordrii i n blik had ik hem wd ki doodeet Hl hieid een niker van foode roaen in de han Voor wie f Alle Wekten looals Asthma Bleeksucht Bloedarmoede Galuteen Niemekten Blass iekten Zenuw iekten Rh Heupiioht Maagaiekten Hoid iskton Verlamming Maagawaer slechte spgsvertering iiMLJ I InliHliniluilnil41 da laatste toevlnoht ook bij dsswaarste aiakten D gelgk van 10 4 uur te oonsulleeren PsÜSnlon met in taat aiinde self te komen winden iemand mst hun loasUnd op de hoogte a a aUa hoop op geneaing nogniat op FirmaCSMITS SchoenlidJidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR IEDEREEN A O BiTXlA 10 April r xmw Bouw en oezilit 2 uur 0 = mifl8ie AmwDzoig Belèat veraoeken wij l iMdadselina te mogen ontvssr Tergaderlngen oonoeiten v den ens om se dan In ssss te vermelden Hectrisoho Drukke A BRINKMAN ZOON lelSn Wpidt varvolgd VAN BL OMMLSTl i S INKT or u M n liJ Of BESTE vol om n ONSCMADELLIK 1 r 1 n RN HOiLAND Uot a ie uai ue alraawnii en van h katc biiiveod hou toeriepen Allee wal de umaoeo auod haods weid over vaumoleu ut het kaav geworpeo llel voeiUel voor de linlecbo boepiuial eu niediiKbe krachten werd op eeo lome ovef rails ter lengte vaa ongeveer ÜU yard vervoerd ttirwi de wis waarop ze werd voortbew jgeo derwTj geregeld wa dat aüe uianUui u ibi i de gevangenen ea de bulleiiwereld algeeuedeo wa Üe Dulwobe lal wijdde al dum üjd geen geneadtundieB lorg aaa degova Mieu0 het kans wa acbrikkelijk overvol Hel bevalle n 1 17 000 gevanr lusnen op een terrein van lO i acre emTaeje lelt 7 vierkante meter Ue vOTwanidoge en wa i geleg bedeu waren gebrekkig de n no m onvoldomde gekleed Drie moaMoerop éin n tra liggen Al onvermtjd ii gevolg daarvan brak de koort uil len gevolge der slechte reimgi ig 4aritfcllll werden de mannen ii er en meer door ongedierte geplaagd De Dalwehe autonleitem deden oli oon de boogie van b gt vaar nleia Ier voorkomiug of var iiii lering d nr uitbreldln van de beiiiHjttlng I t Toen de Dnltatfce artsen de plaat noelaten werden Bril e gewKrf ren van andere kampen geoonitett De loeBleod wee im gruwtJijk dat oen hunner bij den aanblik daarvan in KwiJn viel BK witetentenie van ImsglbBren moaiten alle typhnB paliCnlcn naar het hoxpilaal worden vorvoerri op talete waaraan de mannen hun maal nutUgden Voorla w h niet roogdijk dMe tafels af lewaascben omdat er falelljk In bet kamp geen eep voorhanden wa Ben dokier ag een krankJinolgB He met de annen iwaalde en tot do cL Trexteaa tieia Bovenzaal van HOLLAND IA MAR KT 40 GO UDA GROOTE mmm Hoeren en Jongoheeronklisocling aal gshoudep worden nu Mfl lol j ÉjMg IS Ipril u De voorraad bestaat uit Colbert Costuums ia zwart blanf en fantasie Pantalons gekleede Costunms JongeheeVenCostuums Kinderpakjes De goedelen agu afkomstig van ds Firma F BENIHA Amsterdam Onderstaand laten wï eenige prgson volgen COSTUUMS 87 40 42 REGEUNGVAN DKN VERKOOP i Dagelgks geopend van s morgens 10 uor tot s avonds 9 uur GROOTE OMZET KLEINE Wlf T Mevrouw Betaal niet langar die hooge vleesohprjiaen b5 M J mSuL Kleiweg 86 kunt h EERSTE KWALITEIT EUNDVLEESCH bekomen tegen do onderstaande prjaen RUNDERLAPPEN I M GEHAKT OM POLET I o go R W ZONDER BEEN l s J ROSBIjffol LENDEN In oisEÜAAS mO BIEFSTUK s ioanf055 RUNDVET OWIanlo $ r steeds BJnc splertje Rookrlectdi voorhanden Minaaam aanbevelend M J VERZUL Kleiweg 36 Adverteert in clil Blad Woensdag ft April 1916 mwmm mmm Versclüjnt dagelijks AA behalve Zon en Feeetda n PRUS VAN H£T ABONNEMENT Per kwartaal f t J Idem firaoco per p l IM Het G ninstreerd Zondagsblad l SO Idem franco per post t 90 Abonnementen worden dagelUks aangenomen aan ons Bureau Maan SI by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 ïïitgreTen A BKUUtHAI EK ZOOH i e tegenaanval ten u do nehtiug van Chattenoourt kwamen Diet tut hun recht dotn bet doellreffeud Duii flcfae flankvuBT van den ooMcdi en oever Het hfas van de Maa bep ro fden oe Fran en tevergeefi op den Z W raud vsn de Cete de Folvre twrein te horuverea Ten Zuid W en van het ïort Douaumont omoet zij den DuitacherB verdere verdedigingswerken laten waar een dozijn g vaii en a ea 3 madiinegieweren werden adHergelaten Door faet vuur der Dulfaacfae af reerkanomieu werdeo twee vUegtui gen ten Z Ü van Yperaii tot dklen gedwongen Aan ket Ooateiyk Front Het Ruisiiohe communiiiué van U Apnl meldt Artilleiieduel aaa hM Dunafront De Duitachera deden in veracheidene sectoren pogingen om uit hun loopgraven het water te pompen maar werden door one Tuur genoodzaakt dit werk op te geren Dttitlche vliegtuigen wierpen bommen oaby het itaüon van nemarahof en van Dunabnrg Ten n o van het Wiinewakojsraaer levendige vliegaotiviteit vandenvgand Duitaohe vliegtuigen wierpen bommen op de Rusaiache linie aan het Oginakikanaal BH bet dorp Komora ten z w van Pinak trachtten de Duitachera onze atellingen in lehepen te naderen Zg warden echter verdreven Wg hebben in een sector van de benedenSlrypa een vgandelSke loopgraaf veroverd eo daarby kr cagevangenen go maakt Aan liet KaaikMisebe front De Kassische troepen hebben de Turkon en do bergtroepen verdreven in de richting van ftubirt en Uaarby terrein gewonnen De vgand deed vergeafa pogini n tot tegenaanval a leed bMangrgke verliezen door ona fonr De Rnsaische troepen doei aan ten oadanka de hooga sneeoiK Wdoor tal vip pleten onziclittbaBr In de nohting van Diabehr hebbeo de Raseen sterken dmk uitgeoefend p den vgand in da streek van bet Ooimnkof dal De Russen hebben in ds streek van Batlia verscheidene aanvallen van den vyand afgeslagen Ten zuiden van het Uimiameer had een gevecht plaata tegen sterke benden Koerden en geregelde Turksohe infantsria Neutnsie sobeepsvarlleaaa Km lieuier teiegraro uit Londen meldt d d 10 April In bet Ijigerhule wroog Haslaoi of de Kegeering mrt het oog op het ledt dat de vijand koopvaarde oi paa gion hep zoiwler waanicbuwiiig biijlt torpodoeren zoo goed als omi Hgevaarlulgeii do wenschelijliheld zal overwogen tot de neutrale Kogeerlngen v Ttl Bn te riehtea om dergelijke verliezen Ie herstelleti door hot in gobnuk nemon van vijandelijke sche pen in neutrale bavsns geïnterneerd il antwoordile dat de Kegeeriinr van iHrllannl van oordeel is lat de zoMi omtrent het zich bedlo nou van vijandolljko scbeiien die In neutrale havens oen toevluobt vonr den In de oeiaM plaats door da neutrale Regeeringen moet worden behnncWil Bij het nemen van eeo besluit zullen ite betrokken R ee llir gen der onzljd e landen er onsetwl fold rekening mee houden dat de verluoliivt vau koopvaarders den handel der onzijitigen ulet ndnder dan dien der oorlogvoerenden aantast kiorilM de towionmaat der wereld wordt verminderd Alle vooralelletk door nmitrele Rageerlngcn geopperd oan Ir liowerken dat vtjandeltjke schepen di or de neutralen gebruikt niet In beslag wordeai Kenomen zullen doer de Kagaering van Engdand zorgtuldlg worden nagesaan Uit PfttiJ wordt d d U April gemeld De atnjd wondt op bovige wijze vuortgcMai Maandag heeft üe Vijand onze iime aaugevatlea l4nL Oosten ea ten WeMtrai vau deMaa dodi Hlaogde tf neet in op eeoig punt dtjor Ie braken In den raid teff hebben de Duittfohere uit de onigeviug van Avocoiut optrekk iüe een krac iuge actie uitgevoerd lu de richting van de i uri eÉbeak docb ouik nu werd dtiKeaaiir v l ai eflilagcni eu werden ia hun gulederen h 0 gaten geudagen door umi nittrailleur eu artillerievuur De vgand werd o eo al terugg rwor n jLunder een duun grond in de ricbUug van bougto 304 te hebben kuor iiön veroverwi ïoen ncdiitte de vijaml tiefa iegeA de Mort Jiomme In dftk Ij fnp vau den na t triaagiden de Duittfohffl er in door te dringen in een vooruiNIgeeKthoven loopgiraaf over een frondi van 500 M gelegen op de hdlingen die naar het Raveoboech en aaur hoogte 5 leiden Bebalve dit voorval werden al hun a ereenvo gemte aanvallen t p den lOeii April afgCHl en hetgeeki wij te danken bobben AAH de uitwerking van ona opervuur waardoor zij groote verliezen lodea Tegelijk eriijd bad op den o oirledigen oever het Dultache ufftroédef plaaUf De vijwod trachtte tervergeeffi ona uit het kleine boikdi van La Fitntaine bij 8t Martin a n d n mnd van de Poivrehoogte to werpen hetwfik hij heden onafgebroken if inbardeerde Tegen den avond viel hij eveii eiut vruchteioo aan r p het Caillette oflch ten NoordenJ waarvan Franaohe infanterie voortdurend terrein blijft winnen In de liohUng van dorp Douétumont De dag kan Ca rede van den R kikanselier Uit Berign wordt d d 10 April gemald Het Berliner Tagsbl zegt De indruk dat de verklaringen over B I i8 ook ditmaal leden aan ondnidelgkheid ia nog veraterkt asdart de zitting van den iTgkadag Von Bethmann Hallweg had bedaard kunnen zeggen wy villen en sullen BelgiS niet annaxaeren wy zullen een volk dat ataatkundiga aelfatandigheid bezit dese niet ontnemen en wy bedanken voor een Danatrgeaobenk Da aangenaamste verzekering sou sgn die welke kon wHzen op het ontstaan van een Dnitaonge zind Vlaamsoh element Maar ar t niet te rekenen op een Vlaamsoh volksdeel dat lluitschgosind eo tot politieke zelfstandigheid in staat is Tot nog toe heeft da meer begaafde Waal atasda den genotznohtigen Vhuniag van ds beate plaataen verdrongen Zal het derhalve gelukken den Vlamingen in een zelfstandig België de plaata te geven die bun toekomt het Uis ala volfft worden geresumeerd Ovnal mljrtaktea de Dnltvche aanvallen waarbij de vijand groote verliezen leed Naar uit lïoekaioat gemeld wordt acbrijft de geacbiedacbrgver Jorga in de Universul aangaande do rede van den Rgkskanse er Oeen woord werd gesegd van de Ukraine geen woord van Üostanrgk Hongarge agn aanhanfuls en zün verwachtingen on nietsTiver Bulgarge en waarojp het staat kan maken Daar nu bg ket alniten van eiken vrede een zekere apeairntmte noodig is waarop beknibbeld wordt schgnt ntt hst swggen van den kanselier te volgen dat deze speelruimte in onse onmiddellgke nabgheid ligt waar onze rechten en belangen ter sprake komen De bewindvoerende ataatalieden Feuilleton Natuurlijk voor de Uva I de h i Ua1 de vrouw Üe naar xijfio meenii faart tochtdjjk en vojrig genoeg waa geweest om de hoofdrol te vervuilen Ik klemde de tanden op elkaar en wendde troMcfa het hoofil ai ik wilde ik kon hc4 nAet aanzien boe vofti dezo rolmi hebben wUlon geven diU wil zeggeuK ik faMIle d blo men om zijneolwil bet speel nrij dtal ik ze niet bad vertnuit Kou ik het nog kunnen duen 1 Zacbliag sloop ik weg Beneden ktonken roede dieeeral tonen van het ordtest RonmuEratonyl zat zeker reeds In de loge vuil den Intendant en gllmla 1ite Wj hgodkK hIe aan het kindf Ik sneide naar de rozen ik stond er bij en wikle za mel de hielea van mijn kJeinc Hohoemiis vertreden maar Ik desd het nie4 ik raapte ze op on drukte T e als een krankzhmlge tegen nSjn brandend gelaat en mijn i oeienklippen Kn toen haatte Ik hen nietmeer want hij stond naast mij hl nam mij onstnimig in zijn armen en kuete en kusle nSJ Waarom laoht gij llonedirla Mijne ge scihiefleniir is todi zrio ernstig Oljhebt oog nooit ee man geicust doe het ook nooit nj kapUppai zijn vargift men sterft paant Koman zag mij aan en liuwT zooaUt rfechts aen aian kan taebon die zeer geiukkig ia Nu hebt gij mij toch het aller lieslfl aeKttveit mijn SHJfkiMje u 7ell Én de muziek zijne nwzi k miarltte het publiek jnichtetoe hij lette er niet op Uj kns e mij Ik heb en avond gszöng De critlelt sriireef Marga Daja apealde bare kleine op zich Beif ondankbare en to gewichtige rol werkelijk meenwlijk WIJ hebben de Jonge aangwes nog nooit mei snik en door liarlstiiohtelijke luniglield hooren zingen Do diep gevoelde naizlek wsnl uitxiekeiid vertolkt on de componl kan met groote tevredenileld teragziMi n leze première waarin elite rol voknaaJile wijze tot baarreebt kwam Don volgenden dag wordlk Itoraan a varlooMe litaKlit waar niemand nteer iets had te ioekax w nt ik wilde alleen zijn met mijn haat en mijoe tranen Eo zooale ik daar een paar minuten op een omnrergieworpeo pilaar uit IpliiKtaia s lerapei Zit en met bevend hart op alleriei wraakoirfenin eDiain daar staal hij plotseling voor mü Werkelijk bet was aoo Ik zochit u Harga Daja zei bij met een buiging en met een stem Be j ottrader klonk dan ooit te voren Daar ik weel dal denconnponiat van bfldemvnmf bet beste wat gij hebt zult geven breng ik a voorInnpig mijn bartelijken dank I Het die woorden reikte hij mij de rozen over Ik riprong op Ik denk r i et aan atja best te doen t riep ik met vlanaaende oogeo Ik haal mijn rol en Ik d het u b wi zei Meteen wierp Ik dB rozen op den frrnnd en iiefi weg En toen ik Mjgendtnseehen óe koristen atond wnrd ik aoo onbescbrilfetllE weemoedig dat Ik t Heibt dadelijk had wiliea stervem Waarom nam ik zijne rozen niet aanf Ik voeWe bet ik zon ndjn WeUoed Nadruk rarbodan En werd da verloving nog niet Ijekood gemaakt vroeg de baronoH van Floriughoven aw t met oen bijna onanerkbare uitdrukking van org op het snhoone gelaal Neen nog niet I laohte Harga In de eerste plaats ontbrekenon balden midelen In de twssds plaats wil Roman eerst nog sen welk voltooien en ten darde beeift bil sich in het hoold gehaald mil voorM meer naam te laten maken I Óf zijn verlangen neem Ik nog les bij onze meestert en wanneer tk In de nieuwe opera de titelrol die voor mij geknipt ift naar behooren vervul iMn t Ko man voor mij op eene cMWrende i arri re e een zeer winstgevend engsgesnent Ood g ve dal doe gdnkklgedroomen verweswnlljtt worden knikle Benedicta nadenkend als kon zij zelve daaraan niet rooht gelooveii Marga liet haar een medaillon zlln mei het portret van Roman Ermonyl Zij liefkooiade on kuste het op zolkoen overdreven wijze on was zoo met hare gedachten bij den oitvei4orene baars harten dat zlJ geheel ver gat te rn Mi ol Be edicU ét hsei