Goudsche Courant, zaterdag 15 april 1916

te GOUDA De boraa Malingen werdOTi finarna D vengttdlefpinig word te midütearnacht verfeagid totWoenö ïagl26 April BixxaHLexi land Wettelijk vasitgeateldo tijd Do afigeivaiardij voor Gouda JIlt inr W Th J vaa Doom heett zooada wi reeidis meldidie tot die Kegeering eenigie vrSigea geriobt iiusake uo CijjUiaverau leirinip Itt ée Ktigeeriug ni vaa oordieel dial die tijdBvefzettea w ike op 1 Uea a tf in Duiwohiaod ssal plaaAfli viudiea m hoo e mafte storend zal werken op onize flipoorwegverbiadSngeQ met Uatr lüjk Acih t de Keg ering het naet diringend uioodu dat zonder eemig verwijl bot wïjiagm der wet van 1908 t tihUl 23BJ woid overgegaan zooctat de Kegeering d e vri hand zal hebben om in te grijpen zoodra zi het noo fig zal achten of meent ziji lat Zij ook zonidier wetenvi zigiinig in iie bezwaren zal kuooen voonüea Acht die Kegeering het nie geweuisoht diat ook alg esch ddeni van lite beziwaren tijd verze4 tang bijonfi mogielijk geimaakt worde om bespaning van kunaï licht in de h ndie werken Antwoord van den hoer Gort van der Linden Mindater van BiniLeDilaiiidlBche Zak ai In anitwoord op de door dten heer van Doorn gflötdde vragen zij medegedeeld diat een wet atwerp tot vervroegjing van den wettelijk vaatgieflitflldCTi üjd met éé n uur gêdiurenjde den a ö zomer het Depaj tomienit van JiinoenJandlHiohe Zaken heeft verla eni D e T u ba n tlai Door den he r Nierstrafiïz zijn te voligenjdie vragen g e t idl lê de llegöering voorn e inenei gezien het dioor hH Departement vanMarine gepubliceerd © feit dat de ondergteung der ïubantia dbor eentorp dlofilohot ia veroorzaakt het onderzoek naar dien Staat die daiarvoo r verantwoordelijk ia aan dieree ïerij van het 5hip over te latendan wÖl diat ondteirzoek ale een njatioiialo zaak waanmedie het aanuien vanoDBi V4 Lk etn zijn plaats tuBsicSiea devoibkeni gemoeid zijn zelf en onidterhaar udtsluitendle verantwoordeflijkheddter hand te nemen V Iff de Regeering in h laaitflt©geval iïii aanmerkiog nemendie de onrufflt die in alle lagen der bevol king ten gevolge van liet göbeurdetinet dje Tuban tiö en talrijke aJtiKjeipe Nedenandisiohe haodeaagoheipen heertfohtbereid d 6 infftruotie th de Tuba tia Baak met de uiterste voortvarendheid en die meeBte nauwgeaetiieiden gjeetrengbedd in haar vollen omvang ook voor zoover dde ziohf buiten h t nautiiSioh techniöche gebied uitHirekit ter ttandl te nceien en teneindie te brengera zoodat twijlei anntden hoogen etosL die bij Regaeoriuigen volk voorzit om den oorïogtvoerendiem Reg rtngen duidelijk te mu ken diat Nederland het tot zinkenbrengen zijner haïwiielfllö ïhepen door roekeloosheid of opzet beaiohouwt alseen vergrijp diai niet kan wordtem ged uld onjnogedijk is ha dte Kegeering beredd het edtenmiateriaal naarnuate het verkregeniti beneven de re©ul4atien van deinutruoüe en die conolufliea uit eenen and er te treicken openbaar te maken opdht het Nectetrlandsohe volkin vollen omgang weten zal diatenihoe de Rageerimg waakt ver wat een hoog levensbelang van hetjvolk i i 1 Het antwoord van dien heer C o r t van e r Linden Ministy van Binniettiilandfliche Zaken tijdleliik voorzitbe van ha Raad van MindsKera luidt 1 en 2 De Regeering ifli niieit voornemenid het ondterzoek van de vraag wie voor dwi ondergang dier Tubanitia aanaiprakeiijk is over te laten aan de reederij van het B rhip De Rejgeering zet zelf diat onder zoek voor KOover het iiaar miogieüjk ifi nret voortvarendh ead en nauw zetheJd voort 3 De Befijeering zal voortgaan het feitananiatoriaal beneven dte xeoultaten dier Indtroctóe open baar Ste maken vo or zoover diaze openmarmabing het verder ondÉ asoek niet zal ecfcadeni Gemengde Berieliten Nekkramp In verband met het voorkomen van nekkramp te Woerden is eei detachement militairen van daarnaar Halfweg verplaatst De burgemeester heeft zich deswege tot den minister is ewend alsgevolg daarvan heeft ten raadhuizQvan Halfweg een conferentie plaatsgehad met den inspecteur der volksgezondheid en de lioofdof fioieren vanden geneeskundigen dienst De mtti taire autoriteiten namen site verant woordelgkheid op zich K Ot Diefstal op de Ceramique Door de politie te Maastricht is e n vgftal nieisjes Hen werkzaam op de aardewerkfabriek Ceramique proces verbaal opgemaakt verdacht van het ontvreemden van Terschillende hiiiBhondeiyke en luxe artikelen Het was de directie al gernimen tiid opgevallen dat er in bepaalde azdeehngen telkoas verschillende voorwerpen werden vermist De politie werd met de zaak in kennis gesteld en het gelukte weldra aan de recherche om in de huizen waar fabrieksmeisjes Verblijf hieidsn eeu aantal aarden en aarden en porceleinen gebruiksvoor werpen op te sporen waarvan de herkomst niet voldoende viel aan te toOnen Ook in andere haizen werden artikelen opgespoord die doOr fabrieksmeisjes ver beneden de waarde waren verkocht Al die v orwerpep werden ia beslag genomen zoodat het politieburean hedenoc itend den aanblik van viin een vendiltie hnis had Het onderzoek van de politie isnog niet geëindigd Men vermoedt dat nog meerdere personen in dezezaak betrokken zgn Tel Een 51 jarige examinandus Qisteren is te Leiden een academisch examen afgelegd zooals er sinds 1881 geen meer heeft plaats gehad name Igk het propaedeutisch examen in de rechten Het herinnert aan den ti d toen het gymnasium nog uit 5 klassen bestond en bet einddiploma toegang gaf tot alle faculteiten Was men in het bezit van zoo n diploma dan moest men als men in de rechten ging studeeren als eerste examen het propaedeutisch examen afleggen waarbij men werd geëxamineerd in Lat n Gneksch Rom Antiquiteiten en algemeene geschiedenis De examinandus van gisteren was de 51jar 6 heer P de Vries LiZn uit Den Haag Hij heeft vroeger te Groningen in de medicijnen gestudeerd maar heeft die studie niet voltooid en gfiat nu te Leiden nog studeeren in de rechten De hoogleeraren exarainat oren vaaren over het examen zeer voidaap N R O Stadsnieuws GOUDA IB April 1916 Verkort Kaadiaiveralag in de guaiteravoiid g ouden vergadering van den üeuieenteraadi werimn goedigelceuird de suppletoire beKi ooUiig Voor iyi6 v het vanjterjüuni ZieKenhuia de rekening vandea Araienraatfc over 1915 de rekeningvan den rednigingjaidienÉit over 19lb boQ ragend in totaal f 12817 95J en tó rekoniing van het Gemeentepenei utnitoiwlls over 1915 Ingevolge het door B ei W gedane vooretei werd beeftoten totvoorloopiigo goedkeuring van een plan tot uiï ejgeiuiig van gronde achter di i luweelen Sing 4 Mede werd goödgek urd het voorMei tot het toevoegen van tiüe volgende alinea van art dier eoncesBlie voorwaarden van de uuU ilHche TelètoonrMaaitachiapplj bij het tot stand komen van het Kijla plaii tpt öUcthting van een Centrale i ekwaterleidiïig kan dte oonoc Bilonariö van liuirgeifaeester en WethouU era onder door dözeu te te4ien voorwaarden onÖieffing bekomenivan de verpliohling tot het maken van de m dlit artikel genoemde werken Door d en Voorzitter werd hderbii inedeg eeld dat in de glifiteren gehaudien vergadering van aandeelhoudiera der Goudlsche Waterleixling Maautachappij de door den Raad vaatgoaitel dc nieuwe oonfleeiBÖevoorwuax den zijn aanvaar ï Voor hot door êlo Gemen diB Zan vereeniging Gouda te houden oon coura stelde de Raad en medlaillebemïhAkbaar r Het voÖrfltel tot wijziging dör begrooting in verband met ffchuldiafloeaing door de Vereeni ng De Ambochitewóhool voor Gouda en Ometre ken werd mede goedgckeurct evenH zoo geschiedde met het vooretel tot uit fie van glrond in etrfpadit aan Th SpruU In verband nwt dte meeffdlere uitgaven weUce door dte enorme pnjaaCijigdng vani mateirialeai benoodftgMJ voor het legg van den kabei voor electrSoilieal Severing aam de giejnieeaite Haiaalbrecht veroorzaakt waardloor de raming van f26000 thane op f40000 ia gïfcraoht waai oor volgene con tract met de gemeente Haastrecht f 30000 dioör die Gemeente moet worden temj betaaW werd overeetikomsttg h voorstel het besioodlgide be dr van f 40000 to geBtaaB wdk bedirag door geldleening zal moeten worden gedekt Het ontwerp tot wijziging der alpeinieene PolitieverordiBnangi in hoofdv xaaH bdtrekicing hebbend op denkeurii flaidiwiöt van w ren word vasègeateld Be8lotiea werd aan den ho £dicomiMeQ ter eoretane Mr M W G van dei Venr voor zi talrijke extra werkzaamiiedieu iasAke de lev isKniddeW i v orzieniing een gratificatie te geven vaa f 50 over 1915 en van f 50 over 1916 Na eenige difiiouei eB wenl besloten over ta gtaan tot verbteedingl van de Vor8l3rmni raat van 5 tot 12 Meter tot het vestigen van een kinder peeipiaa tif van 30 bij 80 Meter en het daaraan grenzend 9tuk gemeente go ond hetwell zal worden otnzoomd met een planitsoent waarbij aa n die zijde vian dia aangrenaenide begxaafpLaate ter niaakeering waarvan een j M er breede beplianting an comfeeifei en groen blijvendie hee rs zal word en aanget a aclit In Verband hietrmede werd besloten tot ruiling van grond met de Stearine Kaarsenfabriek Goudia waarbij d e Ka Lr ei abriek bovenden foi ietaalt aan de geime üe Gouda een Éom van fL 5C0O Dit bedrag zal dienen tot verbetering der wegen in het Stadie gedeelte Korte Akkeren Dooir dlose ruHing va i grond wordt de KerkhofLaan aan dien openbaren diens onit trokkeni hetgeen geen bezwaaa oplevert daar d e Voi tmanstraat wordt doorgetrokken naar den Turfsdngiel Beflloten werd de braadverzekering der Gemeieaitoedg endiommen weike bertM en biJ die Brand waarborg MaaïHiohappij ï Union met 1 Mei over te uirageai aan d firma D Huddg Co te Rotterdam door wielr ta ÉWihenikomiBt een nieuwe veiusekering voor 10 jaar aal worden aangeg an Na eien vrij breedivoerige teuslBfie werd besloten tot aankoop van eetqiï p pejceeleii wei en hooiland en wa ter gfclegen tem Koorden van die Goe janverwellen d k groot 3 H A 12 A i i o A mot inibegrip van die koel Icn voor f18752 50 De aankoop waa getJiohied dk pr een lid der FabricageCommisblie op verzoek van B enW iloch gïiieei op eigen risico B en W adhltcii het niet geraden een be i d ylein zitlJting t houc B9 eciaal inzake d aankoop dezer ia publieke vei hng komende terreinen daar diit je aandacht irekkpn zou eo soaker iet in het bekin d er Gemieenite eou ijn geweeöt Den heer J L van Eijk die dte risiico van dezwi koop op zleh had genomen VFenJ dbor den Voorzitter hiervoor dlamk gefcracht In bcölüteïï zitting wenden l ohianideld de bozwoarsichriÉten tegen aan alageni van het 2e aanvulUngiekohier der plaatöialijke dSrecjte bedaeiting aaar het j ukümttoi i lig defi Raad waren o a ingekomen et oor l tot het instellen vaneert stho voijr voortgetset lager onderwijl verdetffreen mader voorötel iazake dB bezoldigüng van het öecreta ie porsoneel en een voorstel beoogendde opriöhiing van een laiboratoriumvoor fleeecWtouiring Ook waren iaiigejv i ên idreB van den hoer J sM BaRiifw iY arbij deze zich beklaagt ovet de doorbeten heer I van dl rWamt g ïin uitlating m de Raadbzittlng wwi 24 Maart j l inzake dewo nfnKlwuw tan de Nieuwe Vaart en een adiree yap A Koolwijk waar bij hij zich beklaagt over hem aanSgèdlaan onröcftt in zijn betrekking van wprkmian bij dieai gemeentel redui gingBdienöt Tilt deit GoudÖchen Raad Hot Overzidht van het verhandletlde in die gSsteren vonid giehouden zitting van don gemeerateraad wordt in het e reitvolgend nummer opgenomen Van de kribbe tot het kmis Wie onzer heeft niet eens gehoord van de film waarvan de titel hierboven staat en dtè gedu rende de laatste jaren gemeent t tcf en Paschen in de bioscoop op het doek komt Pik geloof dat er weinigen zijn die den titel niet kennen doch l dat er nog zeer velen de film zelf nooit gezien hebben En het dient gezegd deze film die thans in de Witte Bioscoop gaat en waaraan kosten moeite noch zorg ontzien zgn is een gang naar dessen Bioscoop meer dan overwaard Het leven van Jesus wordt aanschouwelijk voorgesteld en de verklaring van de verAchiliebde toöneelen geschiedt door teksten uit den bijbel De muziek was zeer toepassel k gekozen vooral het Ave Maria van Gounod werd meesterlijk gespeeldf Mejuffrouw Ida W zer uit DenHaag luisterde met haar voortreffelgkealtstem de voorstelling op en oogstteeen flink applaus van een dankbaarpnbliëk f Steuncomité Gonda Door het Comité tot Steun aan Noodiydenden door de Mobilisatie te Gouda wordt op IB April geen steun verleend Vrywillige Landstorm Bij beschikking van den Comman dant der Afdeeling Gouda van den Vr willigen Landstorm d d 15 April 1916 No 307 zijn bevorderd tot Sergeant de Korporaals Verafelt en Witte V d Velde De lËgn pvoering Naar men ons mededeelt belooft de opvoering van de Opera Mignon op Maandag 24 April a Paaschdag in den Kienwen Scnouwbnrg alhier te geven een groot succes te zullen worden De namen der artïsten die in belangrijke steden in bet binnen en buitenland zqu opgetreden o a in Amsterdam Den Haag Bordeaux Bremen Stuttgart Frankforten Gent zijn ïaarvoor een zekere waarborg Hetzelfde kan gezegd worden van het Orkest en t koor der Italiaansche opera dat nog versterkt wordt door een koor Gondsche Dames en Heeren Het is een bijzonderheid dat het den Heer Spaanderman gelukt ie dit ensemble voor een opvoering te Gouda bgeen te brengen Het zal aanbeveling verdienen zich thans reeds bij de bekende adressen vrfn plaatskaarten te voOTzifin Kunstnijverheid Het Gondsche Comité der ZuidHoUandsche Vereeniging tot Bevordering van Kunstnijverheid en Volkskunst zal een cursus doen geven in het vervaardigen van filet quipare Er hebben zich reeds verscheidene leer lingen aangemeld om deze naaldkant te leeren vervaardigen De cursus zal geleid worden door Mejuffrouw A de Wilde leerares in fraaie handwerken De Gonwenaar De Uitgever van de a r Gouwenaar meldt aan het hoofd van het blad van heden dat vanaf 29 April a s het formaat van de Gouwenaar belangrijk zal worden vergroot tervfijl pogingen zullen worden aangewend door middel van penteekening meerdere belangrykheid aan het orgaan te geven De Uitgever meent dat dit orgaan voor het district met gemiatkan worden Verloting Ambachtsschool De trekking der verloting van Voorwerpen in de Ambachtsschool welke alle vervaardigd zgn door de leerlingen dier school heeft hedeh plaats gehad in het gebouw aan het Paradijs De hoofdprijs een slaapkartier ameublement is gevallen op No 140 welk lot naar wij vernamen gekocht is door iemand uit s Gravenhage Bezoldiging Secretarie personeel B en W schrijven d d 12 April aan den Ba d Het is ons bij nader inzien wenschelijk voorgekomen om ons voorstel d d 1 April j l No 42 528 betreffende de bezoldiging van bet sec retariepersoneel en den Commies ten kantore van den Gemeente Ontvanger eenigszins te wijzigen Zooals dat voorstel luidt zou n l het meerendeel der thans in dienst z nde ambtenaren eerst over twee jaar verhooging van salaris kunnen verwachten En ook in verband met nader door ons aan Uw Raad te doene voorstellen billijken de duurdere tgdsomstandigheden een meer dadelijke salarisverbetering Wy hebben daarom besloten by de invoering van de nieawe regeling voor de berekening van het salaris den door de ambtenaren in hun tegen woord igen rang doorgebrachten diensttijd te laten meetellen De daardoor meerdere kosten zqllen voor het jaar 1916 f 625 bedragen Verder zal natuurlijk de by Baadsbeslnit van 6 Maart 1914 aan den ambtenaar M GeUjns toegekende personeele toelage van f 100 welke toekenning geschiedde omdat bet toenmalige voor zyue betrekking geldende maximum geen veibooging van z n salaris toeliet thans nu dit maximum wordt verhoogd kannen vervallen B en W doen daartoe aan den Raad de noodige voorstellen Vleeschkeuring B en W Bchryven d d 13 April aan den Raad Ongeveer een jaar geleden deed de Eerste Keurmeester van het vleesoh Dr H W Overbosch ons het voorstel om te geraken tot de oprichting van een gemeenteiyk laboratorium voor de vleeschkeuring Al waren wy er van overtuigd dat een zoodanige laborptorium aan de keuring van vleesch in deze gemeente ten goede zou komen meenden wg toch aan zgn voorstel geen gevolg te kunnen geven daar de gemeente financiën niet van dien aard waren om de betrekkeiyke hooge aan zulk een inrichting verbonden kosten te kannen dragen Thans is genoemde ambtenaar op z n voorstel teruggekomen Hy verklaart Bich echter n bereid heti laboratorium zelf op te richten indien de gemeente vui baar kant de woning gelegen boven n kantoor aan de Nieuwe Markt voor dat doel aan hem in bnar wil afstaan na daarin eenige veranderingen te hebben aangebracht en hem varder eenigermate in cla te maken noodsakelyke kosten door middel van salaris verhooging wil tegemoetkomen In zoodanigen vorm hebben wy tegen het voorstel geen bezwaar meer De huur van de bovenverdieping zouden wy wenschen te zien geregeld naar f 1 75 per veek zooals ook door de tegenwoordige haarster krachtens Raadsbesluit d d 1 Mei 1914 No 600 wordt betaald en als tegemoetkoming in de kosten zouden wij de jaarwedde van den keurmeester willen zien verhoogd van f 1000 tot f1200 Op grond van het bovt jstaande doen B en W de daartoe strekkende voorstellen Boskoop De door eenige dames gehouden straatverkoop van bloempjes ten bate van tubercnloselgders beeft m deze gemeente f221 10 opgebracht Op zijn daartoe gedaan verzoek ia door Bargemeaster en Wethouders aan O H van der Laan gemeentewerkman alhier eervol ontslag uit zyne betrekking verleend De Heer A J Broekhntjsen ambtenaar ter secretaiie alhier is door het Gemeentebestuur benoemd tot correspondent voor de Intercommunale arbeidsbemiddeling in deze gemeente in de plaats van den heer E G Konings aan wien op zyn verzoek eervol ontslag is verleend töTwijk Naar wy uit goede bron vernemen zal de School met den bijber op 1 Mei a 8 worden geopend aanvankeUjk met 70 leerlingen De volgende Landstorm ilichtigen dezer gemeente van de jaaiklasae 1911 zullen den He Juli a s te Woerden bij het 3e Regt Vestingartillerie worden ingelijfd t w M Boer J de Borst P van Buren T Koot A Koawenhoven J Noomen M Noomen H Noorlander A Scheer G Verkaik en J de Vry L lsTIDBOXJ wr AordJappelen Aan pezfiïwi bij het vorderen van het BBUzoeiL het bedteirf onder dö miindler boudtoare soorten aardlappelen snel toerueeant en door het vaethoudteai tezer paoijjen iliet nwer voedöel voor de bevolking beöcinkbaar blijft diaar de aardlappelen tot bederf overgiaan zuilen ccnflenitein tot uitvoeir wordfaa afgegeven voor witvleezige aardappelen van zand en veengrondlem alflimiödie vopr ïeel dier geelvleefcage eoorten MARKTBËKiCHlEN CoBp Tuiniersvvreeniglng Gouda en Omstreken te Qouda Vealing van 14 April op de Ohalottm p p l 7 et id p 10 boB iT et Kroteo p 100 pdl 1 1 80 f8 30 Wortelen p 100 boB 18 f 15 Prei p 10 bos 10 23 d Rabanbar p boB 1 6 et EadlijSp 10 boe 20 84 et Kropeila p 100 f 1 f 2 65 Spinale p maadle 17 25 ot idL p mand 10 75 1180 lA p 100 pd 1 8 76 f lO ap Waa kleiiw p 100 pdl 13 25 Zutlllg p mandje 10 17 et Seldorii p lOboS 14 42 ot Peterselie p 10 bos 14 28 et Kip iieren p 100 17 90 Dunöel p mandje 22 28 et ïuikerijlof p pdl 20 et MmMifKda p 100 St 1 0 70 1 46 Opgave van Personen die zich gedurende de week van 7 April tot 14 April in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben QMTMSXlQBMli C F Kerkhoven uit Utredht in Uroeneodhal 66 M Molenaar ultBarkenwxjudé in Wachtalatraat 42 C W liuijgena uit AmBterdam in Krugerlaan 6 A van dier Graat uit dien Haag in Maifct 26 L Oppelaar uit Wadkanalv Èieo in Btoekweg 3 C i Heer uit Polsbroek in UeuaenBtiaal 26 J Teeier uit WadaSniiveeni ta Bóg n 20 A Borst uit den Haag in Boelakadé 175 P JanHen uit Utr i in Sroenendttal 88 L Sterk uit B mwijk in Boetehweg 30 C A Prin uit Bottierdain in Snoijetpaat 47 A AmaW uit Eoermond in Ooathavan A A A J BeatBeJzen uitWaddinlveen in Gouwe 170 G BotultWaddinsveen in L Tiendewag 77 M C Üiemd uit Woerdten in Kleiweg 7i M Strijdhoiat uit Nieuwerkerk a IJ in Bobaaiietaeg 22 TMMTROKKMNBir C M de Jane idt lyleiwegatraat 1 naar BoUaidlam Suo lkctnuit 17 j t ao Jong we W PaniniBviS uit 1 J Botlwtraat 8 naar dan Haag Nowtoiiiplein 2 J IJoogendoom uii lioelekad 125 naar JJaeuwiJk A vau don Hoek uit Goudkade 14 Haar llaastraoht A Baan uU Hwremdraat UO naar Amsterdam Zaanfittraat 38 A Tri Wto uit Gouwe 27 naar Ijeeuwarden C Verboom uit Boomigaard flti aat 56 naar Moonïreeht J in t Veld uU L Tiendeweg 59 naar Wormerveer W BruijnikB uit Bogen 4 Daar den Haag HoekBtraat 118 J F Li pteniioet uit Turfslingel 64 naar I i tterdajn Heerkerstandlstraat 88 J H Stol uit Boelekade 42 ni ar Umuideu Prine HeudiTÜtstraat 61 Laatste 13ericktea Al9i het Westeiyk Froijt l AKUiS 15 April Het oomlniundqué van giiateravoud Imdt In Afgüimie wae onze artiUeria in aeüe by St Hubert waar die Duitsabe ver Bterfangen beschadigd weirdien Kr weirdi eveneene vuur afgegeven op de wegen bij Moiut Faucon en Malancourt feij den Morthomm had eeti waterfflJifcBhe artill besclfuetingi plaat Up den üoflftelijken oever heefct de Uuitoche artillerie onze tweade lime bewishoteti Duitsland en Amerika NBW YOKK 15 April De oorre püiident van dte Evening Poet te WaflAilngion z diat die nota aan Dui Mand een ultimatum uj De Hi ma arraad keurdie den tekat van bfi nota goed waarin de eÏBOh staat diat Duitrfcbtand dte ooderzeeteT oorlog dlie b obade toebrengt aan de neoitraietn moet opgeven terwi il niet voldioenin aan dien ei ten g volgie zou hebben dat de diplomatiedie tletrekkingen ïoudlen worden afgebroken De oorrafiipondenit van ïe Ae ocuated Preeid zegt d t er indteuota geen tijd wordJt genoen Vaarbimiien Duttöohiand d e eielehen der Veroenigdto Staten nïoet inwilligen Tarwe Men Beint one De Sogietedhe Re geering weigert than de levering van BuDikenkolen aan booten die regteeringBlgraan in Argentinié gaan halen tenzij deze booten met lading van del Plata in Engeland tarug5 nreti Dit blijkt uit een zoodanige weigering om kolen te leveren aan heft s Ilterffum van dte Mij Oo zoe dat te Sunbherlaml ligt om kolen in te nemen Zoodoende maakt de EngBtórhe RegWring dte invoer van tarwe lu on land door die NederlandiBCJhe Re Keerifflg onDWJgelijk Verloven Bericht van het Algemeen Hoof d k w r t i er In dte Telegraaf van Zaterdftg 15 April octotendiblad 4 uur edaöe komt een belifiht voor dat een nieuwe verlofreKölmg zou zijn ingevoerd waarbij dagehjkfi aan 1 10 dteel der presente atepkte vnjsteUln van dien zal wordteii verleend en op Zon en feeetdagen aan 1 3 gsiJeelt Deze iDedlóiJeelinig Iff geiïieeS CfOr waar Da luit kolt n l adiudla iit MEREHS Stoonvaartiynen Mij Nederland Roepat thnisr pass 13 Kaap St Vincent Kaasmarkt SCHOONHOVEN 5 Apfil Aon tnerd 36 partijen i286 stuks wegende plm 7i6 KG Goudsche kaap ie soort f 70 f 72 id zwaardere 1 69 t7o id ae soort fög fög id met Rijksmerk 1 1 imet conditie Alles per = o K G Handel stug Telegrafisch Weerbericht vm het Koninklflk Meteriologtaol Instituut te DE BUiDT Hoogste barometwntand 7S0 é Zaid Duitsohland Laagste barometerttiind 749 2 te Skndeenass Verwachting tot den volgenden dag Matige liter tijdelijk afnemende S W tot Z W wind Tijdelijk opW rond WaarschijnlBk nog eenigeütegenbuien Mogelijk nachtvorst Iets zachter over dag BUHGEULIJKE 8TAND GOUDA ÖEBOEEK 12 AjMil Hendrikna Marius Tbeodorus ond s J A Pton t H M Stehonwet 13 OeerlAida Bendrica onder G O H van Hobff en A van den Nieuw end yk Jan ouders J van den Heuvel en N de Jong Mattheus ouders A Peek en J C vaB de iel t 14 Jesina Agatha ouders A Euygrok en U String ONDERTROUWt J van Setteu te Driebergen en B W Sprait A van Rijswijk en C Kerkhof OVERUBDlilir 18 Apfö Koter BskkM 87 j 18 PetroneU J J Van Wezel 77 j HBPUWIJK GEBOREN Cornelis Mattheoa N M Boero en A S Matae Gerritjei ouders A de Jong en A Schouten Margje Martijnt je ouders ö van Spengen en A Hoogendoora OVERLEDEN A Nederhof oud 32 j echtg van J Verhoef GEHUWD A van G meren met E W Stpof STOLWIJK pVK tEDEN Maria Treur oud 64 j ii Adverteiitiën Heden overleed in hetVan ItersonZi kenhnis mjjn geliefde Echtgeoeot Cornelis vwi dè Weerd in den oadKdom van bijna t 8 jaar 16 Uit aller naam WED A E VAN DE WEERD I Passet Qohda 15 April 1916 QEVRAAOD eeflitaiMiiiaD Gorveër genegen all voorkomende werkzaambeden in de kazerne te verriciiteD tegen flink salaris fch aan te melden bij den Sergt Jöustra Kazerne alhier It ALLAN ft Üirs KOM NED FMRIEKEN VANMEUBELEN EN 8P00RWEGn MATERIEEL li ODMmJIllliillOÏÏEIIDlIi vragen voorde MACHINAL HOÜTBEWERKINO een vandikta iclavei Adi s FAIffiieii Te huur gevraagd tegogAugasta of eerder 1 eefl kleio HeereotiÉi vopr 2 dames Brieven met opgaaf van huo pr j ender nummer 2843 bureau Oonatchd Courant M4rkt Si J 11 P Iifip MUmip A AANDEELHOUDERS rprdïbericht dat tegen Intrekking vaitdividendcoupon No 32 deze Vknal 29 April a s betaalbaar is gojteldmét f 95 ten kantore der grm 1 J QGIER Co te Gouda 11 DE DIREOTÖ EOJDM wwmm immppij Aan HOUDERS VAN OBLjBAi TIES wordt bericht dat op de Algetmeene Vergadering van Aandeelhouders sehoodeA op 14 April 1919 zijnultgefóötf J Obligatie No 7 ter leening 18925 iiniÉM inwiaRaihaar vauat Obligttie No 6 der leening 2e Serie V j flen ftar T Angmtus 1 OUigatlei No 44 en 4ë der 1 I 1906 inwis 1 I vanaf 1 Ju ïï lé tle No 7 Set leening inwisselbaan 1 Sopteml Anton Cooï Drogist SHAMPOOJiiwrlt het beste haarwaschni per pakje 15 ets Bettelbaar bj de firmaOGIER Co te Goa i 26 DE 0IRE p MAANDAG 7 April 1916 des avonds 6 2 HUr in het lokaal der GemwOé Ohthoddebs YBanDdAiKa aan de West Haven no 6 tan overstaan van Notaris J KOEMAN te HMstrecht wwmn Mdert vele jann n et gunstig gevolg de broodbakker wordt uitgeoefend verdere lietimmering en erf aan de Spieriogetraat no 95 te Gouda guoot 92 centiaren Te aanvaarden 1 J6ni 1916 Te bevichtigen 2 werkdagen voorde veiling en op dien dag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uren 82 De ÏTotaris N F CAMBIER VAN NOOTEN te GOUDA al op WOENSDAG 19 APRIL IMS v m 9 uur aan de Stal van llejntfrouw de Weduwe P DE GRAAS au de Geuzenstraat te GOUDA om contant geld publiek verkoopen É stuks Hoornvee v a 17 kalfdragende of gekalfd hebbende KOBSEN 4 VAARKOEIEN een makk WERRIE HIT cirea 5000 kilo b f s t gewonnen hooi MELKKAR en TTOG 2 BLOKWAGENS KRUIWAGENS groote ijzeren breede SCHOUW LANDROL BRUGGEN en VLONDERS KAASPERS KUIPEN BUSSEN en verder Te bezichtigen dnaf vóór de verkooping 27 Banden Onderde Ien Ilfsers Ui Roverriiwtelen zijn eerste klas marken Tavena aan SOLIEO IIÉ IEL II ondar ElfiCM MËIÉK 11 VERKRIJGBAAR BIJ P HliLLÉMAN Jl9jgil ri wielh rst ll r LANGE TIENOEWEG 16 T a 90 36 LakkenT atjflM P m SIBfBES lllll iNismiir TELEFPON 42 i iï tAFEL STELLEN Intbijtstel uïn tafelUkens NTBlJTtiAKE S SERVETTEN YINdERDOEKJES in kyoen halfliimen linnen en i n daaxt l 25 Anton Goaps DROGIST M WUDSTRAAT 29 Td 328 10 TAN POEORB j X ÏANPPASTA L 4TANDB0R8TE18 biperaieTe fereenigiog JE mil Tii Qpgepioht II Febpuari 1916 Tweede Belangrijke Veiling te Boskoop oj Woensdag 19 AprH de3 v m ten 9 uup in het HOTEL NEUF Telefoon 31 Op des Veiling zullen worden verkocht Allerlei decorati eplantqn gloeiende Jsponica Azalea s enHortensia s Voorts Coniferen Rozen enz Alleen bBnde aarB hebben recht voor koop Het Bestuur belast zidi desverlangd met de verpakking en de verzending van gekochte pliatf ¥ m vergoeding der te maken kosten j5 v ifamens het Bestuur 48 JAC AKERBOOM Vooriitter P GOEDT Secretaris 4 Pittehtige Sorteerin M W Yitraffe Gprilpeii en Bagdad Stores Aanbevelcod 58 9 O JU llaiJ tt Firma B DE JONG Gpwwf M Tel 47 i i J tl j 1i m IHSM0EI ERS Heden ontvangen een groote partij S Linderwagenbandjes met spiraal j Il Billijke ppijs AANBEVELEND B J VAN MAABffi WESTHAVEN 58 I iiiiflf m z w m J e B e lllarM4 l e Ó Hemden e 0 e r ff 3 S S S VANDANTZIG m Booéden X 30 Dassen Fa G IJSSELSTIJN Blauwstp 5 6 7 lALOUSIEBAND ZEEMLEER JALOUSIEKOORD SPONSEN 4 GORDIJNKOORD j DWEILEN MEUBELkOORD 1 WRIJFWA8 SPiEOBLKOOl If LINOLEUMWAS 20 r Z 1 Aanbevelend Fa G IJSSELSTIJN Si X BOUD il i Ontvangen voor het a 8 Zomer Seizoen ind GOEDKOOPE WINKER een groote sopteering 38 MUm DAMES M KINDËR SCHOEISEL Nienwste modellen Goede Pasvorm Laagste Prijs KLEIWEG No 1 hoek Turfmarkt