Goudsche Courant, zaterdag 15 april 1916

13 55e Jaargang No 13006 Maandag 17 April 1010 GOM HE COIIMNT Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 60 Mei Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 AbonnemeDten worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADVÉRTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bew jsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 B drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bg vooruitr betaling elke regel meer 6 cta Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A VBlS EJiAS EN ZOO H regeling geheel afgeaübplden van hel 1 i ndei avige ontwerp ed die oiiafhanii kli id weiiacfbt de Mlniater atibeirp te handhaven ZooalB gezegd RecMa wil echter schijjiibaar van geen oérapramde weten Al t miog dijke heeft vam gedaan oiii de behandeling in de war te brengen Telkens weer een po ngtotui8tet en tedkena weer a nd gedukkig de Linkeraijdie flink op de breö om door te lietten wat hooMpunt wa op het progiraia dar vrijaiianige oonoenr tmtie Vooral het in groote getale op ooneii van Links soodat eile o4 titructioni Lisicbe plannetjes van die kerkdijken m o e t e n mieihikken deed prettig aan De Linkerzijde doet haar pildht zij kan de toekonaBt ruatig afwadhten a Naditö om 1 uau zijn i xi algenueene beraa lBlagin en beéindligd onder leiding van ondarvoooizitter Sohaper en met medewerking dier Regeering ia t zoodoende gehikt vóór Paschen ten rainöte het algemeen debat over d Staatapenaionneerlnig onder de knie te kriigen Na I asfhen komen de artikden met die roede angiettig toenemende aTnendementeni Op 26 ApHl komt de Kamer weer biieen en dlenzedtden dag wordt s avonds de vm giadering al weer voort j gwuet om don hi urte toe9lag te bo harwHeloni K tHlKkflerwijl vergadert Aani de Eerste Ka ner over het EWpfreö EERSTE KAMER Ook in het geheim De beeren van de Eeréite Kamer hebbeiL nu ook hun zin de Kegeeruiig hfc eft hou ook in het gïroote gebt im geiiiomen En miaachien zijn ziji daarover zoo blij dat zij niet een bemerken hoe mdiidater Cort van der Lindien hen voor het lapje heeft gehouidon Eeu diepzlnmlgie exegese van de édtaut ecihberli e betoedtenicr van de Eerste Kamer werd door dr Kuyper ten beate gegeven ten einde aan te tnonen dat de verantwooidleiijkheid op het Hoogerhnia even zwaar drukt aia op het Lager Uit conatitutioiieole oogipunt had de Regeening dufi de fout begiaan van dit hiooge cr lUHgo te passeeren Enz encB Minieter Cort van dftr Rindtonpaaltlo do heeren met de madedeeling dat de Tweede Kamer toevallig bijeen was en dat een apeciaie oproe ping van de Eeiwte Kamer zoo nverj ontrudtinjï zou hebben gewedct dat a iamlK belang er door wendi gelaohaad Waa de Eerste Kamer toe bijeen geweest dan had zij den pnimeur gehad Er ie welmg noodig om een paniek te veroorzaken maar wij getooven heuïWh dat het biieenroepen van de Eerste Kanwr op 1 April bijvoorbeeld te weinig was geweaat om de paniek te vergroolen EnÜn de hoeren hebben hun geheime veogadering getoml en zij ijn dufl weer zoet Het duurde nog geen huilf uur en due schijnen de gegevens niet bijster uitgebreid te zijn leehia om kiezers te verven iu de 1 armen vaa de bond voor Staatópour I sipnneering terecht gekometn wotren unüng waarover de heer De Moester i hem later tike tot de orde zou loepen Zoo werd de regeenug beticht van aillerlei leeiijkö o a dat ZIJ alleen op aandrang van de linr kerziide en daarvoor bukkende haar oorspronkelijk program van wetge 1 V ing weer aan dte orde zou hebben geatel ï Opvallend was ook de atelligiheid waarmee de afgevaardigde nu al wiet Ie voorspeölen wat de meerderheid der Ëerslte Kamer met het oiKtwerp zou dben De Minaflter Cort van der Linden die een bondüge reden uitaprak vooi dat zijn ambtgenoot v óx Wateialaat l r Lely de verdediging van het wetdoniwerp aanvaardde heeft met iia laten dien ietwat verwaten a ievaardfligde vain Hilversum op waariige wijze een leeüe te geven over zijn meithodle van döbat Over de ooibewezen beöOhuldigingoit düe de heer Rutgeiö op totaal willekeurige manier vaiH knioopte aan een Eerste Kainleilreniövioering van mr Oort z 4l zelto de JÏdndeitier den heer Rut ere ztrtKlaiiag op Ziijn plaat dat men Luiks niet zonder reden ganumaa r naar Hoeluiop 1 hooni e roepen MiniMer LMy gal oen even knappe ala vlotte vendadigting ten beate van het oudleadiom p loen IntiieBohen w iipiit de Zieer verzoeningiagezinde toon welk © liij liet ho Men weinig te auiUen oplevegren Men wil ar lïecihtfl eenvoudig niet aan eorat moet èe ondlerdlomsa ente van de baan en lukt dit wat waarechijnü ia niet in dte Tweede Kamer de Eereite Kamer aichiint onder Kuypers leiding gereed te staan om de wet te vfi werpeiii j Het verband tusechen ie OudördomBrente en de Invaliditeitewet besprekend berokondte Minietor Lely dat twos on oen half drie jaar noodig zijn voor de voonbereidlng van dio invoerinig dier wet Talinm Vóór 1917 zal du ölechte een deed wondön afgedaan Bij die aaflfiiuiting tusschen OuderI domörente en Invaliddteötswet doen j zi allerled moeilijkheden voor De vraag van den heer LimJburg of is naasit elkaar kunnen blijven bestaan kan beveötigiend beantwoord worden op 7 jarige n leefti awu dan de Talma renite voor invaliditeit vernünr derd moeten worden met de Trenbrente de ko telooze ouderdomisrente In verband hiermede zou de pre miie verminderd moeten worden en nver angsslbopaling voor de 6 0 7O I arigen noo Mg zijn Echter is die I Woevre iluunie het bombandBment op I de Fransohe liniee onoigebxoken I voort TWEEDE KAMER ütaatspdusioaaeeriugi lu o i weeiie Kaqier is de beiumuöWiag r Oud ndlojBiywet vxwrtge ei diiechUi oodieiibroiktia door eexi £ re ïüiüg Vftft wanuaiauitieiiea wtiajuij tje ivaohierzijüie eamo i kiuwe poging jMMtt iiaao urn de wot waai voor aij ü 4üüaar eeuigermate bevreeetii voor uabBiMiirkteii la l vau d baau tie M iuveu i e heeir l uyiua r vaa IwuBt tooh wikb ie bektuieüng van bat I uiirLeU e0iAgiw tie oouiidiieai oa de thaus reed doeb oen uog met verecbeuea Metooriie i van Antwoord aau de aiteUen Het i reekt van zelt dat de Limkerzijidie jkarloe met kou medewerken Gege 1 ven de gewei ligie breed prakigih eid die die h ereai dar ooaJiUe thfluö blijkeoi te bezittao ziou zuik eeu iiir lag mat adleen lulatel d ooh ook Atobel va n de baraadtslagiag over de UuuerdooiiSwet kuimen jbeAeekenjeUi Linke te en Reohta werd d uB het vooBBtel van don Öteeawijködien aigevaardSgdle verworpea Nu zit er du oieta aodei op dan oniuLdldelt iia afdoeniog der OuderdKMiiiBrwet het i uiurt6w t e in behandeling te neDKta en nu zou men meenien dat de beer Duyroaer daarom aUee zoude doen om die afdoening te beapoedü I gtik Maiar neen mauwelijkf had tiaaidT haar bealiading over de rageItng van werkzaflanhoden gegieven o am heer Duymaar van Twist zelf fltoud op om ale zesde anti revoluitioo ire spreeécco een speech te houifien wA rln geen nieuwe gedachte geen nieuw woord voorkwam ea die geen ander doei kon hebben dan de loop der döacualaieB te vertragen De vraag kwam dian ook op of bij hem de Helde voor het EhiurtetoeBtogwetje niet enkel in zooverre bestond alö het hiwtdj kon worden gemaakt tot het iu die war dturen der bea roking over de Oudierdioii wet Voor èe anti revoluitonmairen had reedia de heer Rutgarö de giroote redie gehouden Maar ook deze bloak nic uit door oorffpronkelijkheldi De argiumenten tegen de taatópenflionr neering ioijn langiaanierhand zoo bekend gieworden roan heeft ze eoo vaak in en bjüten de Kamer hoeren verkondigen dat het nauwedijkfl mogelijk ia er ieto naouws van te zoggen Maar opvallend wa de rede van den heer Butgera tooh om de tarke neiging legenden in het leven te roepen die er uitsprak Zoo ward geïnölnueerd dlB de wijz igin en I Hot D u i l a c h e oonmiiumiqué van I 16 AprU luidt Aan beade zi ien van I het Kanaal van La Baeeée nam de I artie der artillerie in hevigiheid toe I in aanaluiting aan de leveodÉge mgh I neitgeveohten Iu de atree van VerI nwdletf werd een Engelsche abellkw rover een breedte van ongeveer 60 door onze ontploffingen vernield De Oorlog 1 Aan het Westeltjlc Front Het Fransche oommaniqué van 15 April luidt Tgdens den nacht was de infanterieniet in actie In de streek van Verdunwas het bombardement vrjj hevig opde Franaohe Btellingen tusaohen he boaoh Van Malancourt en Heuvel 304 De Fransohe batterijen toonden zichzeer actief op dit gedeelte van hetfront namelyk ten westen van hetBou des Gorbeaux ea voor de Forges beek I Ten oosten van de Maas en in l Woevre had bij tussoheupoozen een bombardement ten noorden van Roye plaats Een Duitsche verken mngsafdeeling werd in de streek van ParviUen door het Franaehe geaohntvaar verstrooid In de Vogezen werd een Duitsche verkennmgsafdeeiiDg ernstig geteisterd door het vuur der Franschen ten zuiden van den bergrug van 8t Marie Het F r a n 81 c h e oomttnuniquife van It April luidt Vannacht deden wij na twee ini nen te hebben doen opriür gen een kleinen aanval op de vijandédijke loopgraven ten Z van den weg van Bét ne naar La Baaaée De uitkomöt wee bevredigend Vanr daag wa het gaaohut in die buurt van Atrecht Nouville St Vaaat I j renay en Loob in de weer I Op den linker Maasoewer werd het bomlbariiement in de aectoren van A ocourt en het Bois de Caurettee j voortgezet Op den rechter Maaeoevar I doden de Franeohen gisteren op het eirwi van den avond een levendigen uanval op de Duitsiohe atoLUngen ten I Zuiden van Donaumont Daze poging die volkomen gelukte atelden den Fransehen in ataat eenige gedeelten van Duitsche loopgraven te bezetten en 200 man waaronder twee I offici ermi gevangen te nemen In Ten Ooéiten van d Maaa ontwikkeidan ziöh eavonde hevige giavedihj pp het Iroat bij het fort Douauanont U t aan den hollen weg van Vaux De vijand dile hier na een voort retdende beachieting met aanaiendijke rftrijdkraohiten tot den aanval overgiiiig werd afgeslagen zoodat hij veel van st n gevecWekracht verloor Ongeveer 300 ongewonde gevangenen vielen In onze handen Het Ëngeltfohe comonuniqué vanvan 15 April luidt De vijand deej giatareiuübclbt veracholden kledue bouHiiieuAaavalleu op onze trechters hij St Eloi Hij werd leruggeeUagen De vijand daecti vi E nujnen in de ImuTt van Quarries apiïi en evenals tegen UuUuCh De schade waa zeer gering Van weerrezi en werd ondonöijninigrtwork gedAan bij de herbeif Rong Mametz De artillerie watf bij Tbietval Monehy hetboscfa van SijKhez Bouvigny Wytsohaete eti mMÊAdk aan het woor Wij bodohoten mot aiwcee Aunay endeloopgiraven benoorden de Douve lijdelijke atiktond Mj VeidiuiL Uit Paril wordt d d 16 April garnehï Ueen enkele infantenenactie bad op den 54en dag van den veWllilag voor Verdun plaalfl daar de kraahtainapanining t en deMort Homnïe on henved 304 voor het oogenitLik de Deutwihe atrijdkracthten heeft uitgeput De kalmte is alecdit tl d lij k daar de ware artillerie aodert dén 12eD April niet opgediouden heeft het front de beide Maaeoevera op Heuvel 304 den Mort Homime en Eanen kraohitlg fe beaohieton DezeatelUngen blijven het onmJdldeUijk dodwit van den vi and zij saijn devooruitge Ohoven alelllngen geworden van onze vendedigllngiöworken welke hoofdzakelijk gevormd worden cJoor het Boie de H we het Boia de Eaneö Hoiwel HO het Bois Bournw en bet fort van Marre De Duitaohe be richten die de traagheid der krijg I verrichtingen n de onbod uidende vorderingen willen verklaren gaan voort t m t té beweren dat de Franflohen tot Feuilleton fteuken zal met u meetpjjden voor t geval gij onderweg eeoa hulp noodig mocht hebben De oude geti ouwe schudt afkeurend het hoofd En wat zuUen de dames doen Wij gaan te voet lange het iHiflicihpad terug üij brengt Üenheeanaar Altenfihr en komt ons welachterop Ate t mogelijk ia neero dan mtjn eibawl weérmeetenig Pannr kouken fluistert zij dezen nograchit in het oor Hemeltje lief barones g ij heU immers nieta op het hoofd riepde ouido man oniteteld wilt gij mijn pelaratutö hebben Opdat gaj oude heer u e ie ziekte op den batemlt halen Neen neen jongemenflchen hindert dit niet zoo erg ik heb de eihawl ook niet voor de warmte noodig en om haj e veo egonheid te verbergen gieeft zij Koenraad nog haastig het bevel Iaat de paarcten loopen wat zekun nen de aneeuw ligt hoog en hetflohiokken zal den zieke i et hinderen De koetflier klapt i et de tong en de alede vliegt aiff een sohaduw over de groote befiineenwde vlakte omwddm te verdwiinen in de richting van trfiot Altentóhr tie fltól doodötil rondom De jaohtatoet ia geheel udt het gezidit verdwenen een dtteperuat Ugt over de nevelige aaide aJleen dte tam van don wind miaat atóeanbaage klMtit Dor bet oniblAdanle wood Uenedicta strijkt met de hand over het vochtige voorhoofd Een ijskoude rilling v iart haar door de leden hare tandon klapperen zij let er niet op Haar blik dwaalt alfl vertieer li kl over de wijde vlakte ala wilde I hij hamei en aaide in oneiikKge liej i lLc onwabtan Marga ö hand op haren amï wekt baar uit haar droomend gppedne Wat idoeten wij nu beginnen vraagt d eze half achxeiend Het is tooh een vreeeeiijke geda hte nAasiobien wed meer dan een uur fc or de sneeuw te moeten waden Ik berf mx reede van kou e ale een eapanhlad hoe zaL ik varder gaan J Wij atappen fUnk op en wordfen w l warm onder tloopaa Gij haalt u een verkoui eid opden hal Met dit weer naetff op hethoold hot ie een groote dwaaêheid Hrt water loopt u uit het haar engij hebt niet eens een drogen zakdoek om u om de ooroa te binden Tk zat m jn pel raag zoo hoog mogelijk opizetten BovendSen ik ben niet verwend zal mijn hoofd wel geducht ifwrijven als ik thuiekom Wat een ongeval Waarom kondat onnioozele kameel van een paardniet een anderen kant uitloopen Benediota a oogen adhoten vonken bij deze woorden Dan zou de arme mnnnuwaaraühifnji eenzaam en verlaten in het bofliBfa liggen en van konde ondu ik kan nJet verder snikte ZIJ ik ben doodmoe Men zinkt met alken voetsitap in de aneeuw en wkomt niet vooruit Hoe aal dfeU af J loopen I Nu zou het wel gemakkelijk zijn geweest ais Eckert on maar zijn geleide had gegKfvenJ Hoe zoo vroeg de kleine elgeibzJnmAg Hij zou u op zijn paard heibhen kunnen n men en in gialop naar huia brongen 1 En giij dan wat zoudt gii tk kom wel op raiijn edgen beenen thuis I Ja waa ik maar zoo groot ensterk als gij klaagde de kleine zelf maar ik Lilliputter ik word weglgeblaaen als een sneeuwvlok I Neam mijn arm en houd mijmaar atévig vaat ik zal u wel opsleeptouw neawen Wat fni t gij toch goed ja Benedicta irtj zijt eigenlijk een engel en ik ik ben een alschuweliik zelifziuehMg kind t Ja had ikEckert maar mee laten rijden De beddle nKriSies liepen verder door het eenoaroe besneeuwde woud De Geluksster ft door NathalAvon ESCHSTRUTH men Schaam u Marga voor loulk j een égoiate had ik u tooh niet aongeiien Nadruk verboden Pannkeuken ziet den ouden gebreickigen nmn een oogenbUk aan Neon neen wij zullen het we redderen Koenraad I zegt hij en nwteen wendt hij zioh haastig af Bflnodicta s anke armen achiinen van ijzer Zij houdt den gewonde aan het bovenlichaam vaat terwijl Pamikouken de beenen nearot en hijgend helpt zij den vreemdeling nflar de alede dragen De ongewone inr Spanning jaagt baar het bloed naar de elapen zweetdroppete parelen op baar voarhooAÏ dn+uafltehea waait de ijzerigio Ooatenwind haar om het ongedekte hoofd Niemand let daarop de barooHB van Florii ihove zelve wei het allernrinöt Met heel wat moeite gelukt t het zware liohaajo vanden bewTWtelooze in de Bied © te tillen Nu dekt Benediota vol teedere zorg h n toe terwijl Pannkeuken op haar bevel het paard van den iager ophaalt en aan de slede koppelt Zie zoo nu in Godanaiaan zoo and mogelS naar Altenf hr Fan n Het kind begon luid te nikken maar of het wae uit ergernia of uit berouw wad moeUi k uit te maken iod I zoo erg meen ik het lmni ra niet miaaoMon zou een ander litem ook wel hebben gevonden O ik ben ziek van al die ellende ik kan geen bloed zien en hoe gaarne ik den armen man ook zou hebben geholpen ik hadi er den moed niet toe Wa hij nog jong I Dat b moedli te zegigen maar ik f eloof van i Waa hij knap Dat ia nog mtoeUijker te zeggen maar ik geloot van ja Dat Tfou tenminate nog eeu trooat zijn I Voor een jongen knAppen mian getrooat men zich nog liever eene opoffering dan voor een ouden heer Maar hemel uw japon uw mental allee ia doornat 1 hoe komt dftt Ik lag een poosje op mijnknieën in de aneeuw Vreeaelijk I gij zi t voor pleegzuöter gseftwren ik zou nooit gieéohikt zijn voor zulke dtendten Woi verrolgd l Benedicta prak dit niet tempen zij waadde zwiigéwd verder doordedSkke aneeuw Een paar minuten liepen de beide jonge meiajea zoo naast ei kaïBder voort toen Marga plotseling bleef Btaan en met de voeten stanste al wn driftig kind