Goudsche Courant, dinsdag 18 april 1916

andere waren ale vleesch met zeer overroaUg zijnw kan d giBuoemdfe ZulderzoBvisdh lu de gemeenterwinkelsl en stalletjes tegen betrekkelijk lagOpiri zen beBctüAaar worden gealeld ml k 10 ct Maats happg vah Ngverheid De algemeens vergadering van de maatschappg van Nijverheid zal 23 en 24 Juni te Haarlem worden gebonden Wateraajpod Kegeling van schiide ZAANDAM No bgna alle vluchtelingen van den Watersnood te Zaandam weer in hun woningen zijn teroggekeerd en daardoor in staat zgn na te gaaii welke sobade bet oventroomingswater aan bon eigendommen heeft toegebraobt is aldaar een comitó gesticht tot regeling der geleden aohade aan eigehdommen en in het bedrgf Dit comity zal worden bggaataan door verschillende snbcomité s Elk lid van het hoofd oMnité ia voorzitter van een anb comit In deze comité zuUen zitting hébben deskundigen op het gebied van den landbouw Qp dat van huizen en van msnbelen Het ligt echter in da bedoeling alleen aan hen die werkelijk noodlijdend zijn de geleden sebade telvergoeden Zg dis zich zelf financieel kunnen redden krggen ook al hebben zg schade geleden geen ver leding Voorzitter van het hoofdcomité isde ondwethoud r ds beer O Tb Kunphu s J m ms m NIEÜWEUDAM ebon der Ned Herv Kerk te Nieuwendam fat door zijn lage ligging overstroomd was is nu geheel droog gekomen De wekelgkaobe godsdienstoefeningen welke sedert de overstrobming in bst gebouw gestaakt agn zullen Zondag 7 Mei a s waar een aanvang nemen Men ia dezer dagen begonnen bet kerkgebouw te reinigen OOSTZAAN De landerijen in den polder Oostzaan gelegen langs de Oostzijde van Zaandam komen ook wear bovan water Overigens staat dan gebeelen polder nog bTaok De dorpen Landsmeer Den lip en Pnrmerand welke in een Ign a n elkander grenzen liggen Doff geheel onder water Alleen te Ijandstqeer is een gedeelte in bet midden van deze gemeente ne kerkbuurt en de Keering droog gekomen Te den lip en Formerend ia nog geen droog plekje te vinden De verbinding met oneven gemeenten wordt in deze dorpen nog steeds met vaartuigen onderhouden Steofflvaartigncif Rott Lloyd f Temate 17 te Kirkwall Djember 17 te Saea Holland Amerika lp Grangesberg 17 April v m te Rotterdam Norfolk 17 April v m 11 30 Beachy Head Oon edijk 17 April vm 10 u Wight Rgndam pass 16 April nm 6 nar Udaide laul zelf aacbeat dat in dmeit strijd DuilBohland a Oesteairi worden ver sisgen Wij ea dat resultaat met vertrouwen en hoop te geaooet De inval in België bescJmuwan WIJ als een misdaad die ooolt kan worden gerechtvaardigd Het geweten van het AmerikaansChe volk si eeuwt een protest uh teg de nasdadem tegen de dailsn door uwe vijandTO begaan tegen hiuüie wi ïe van oorlogvosreai waardoor de internationale wet der naties eti de moreede wet A x manschftiaid vtorden verbroken De heiligheid van gestoten tractaten en lïe rechten dar kledne naties da vraag o het nuUtairiSme zal hearsohwi pver deboeohaving dit alles is begrejpen ia d ndbe Tsn Amwika naai nestrale Staten in EoTope HAVRE 18 AeriL tuut N Rott Een Belgisob Kon besloit is versohenen waarbg dienstplichtige Belgen in Nederland van de lichting 1916 geb 1897 gebonden z n zich vóór 10 Mei aan te melden aan de Belgische legatie of het Belguob consulaat het dichtst bg de vfoonplaitts gelegen teneinde zich daar te doen inïohrjven Bovendien moeten Belgische niet militairen tusschen 25 en 30 jaar die in Nederland wonen licb bg de plaatselijke Belgische autoriteiten laten mschrgven in verband met bet onder de wapenen roepen van ongehuwden De bruinforoodregallng Meo meldt onS uit Amsterdnm In ijn gisteren geboudtei vergadering b oot het Hoofdtwstuiir van den Algemeenen Nedarlandachen Bond in het Bakkei edin f zich te verzetten t gen de aang ondlgdte regeoringt maatregel inzake het bakken van uitelmtend bauinAnxKid Het Bondsbestuur zal zidb met i ii bezwaren tot den MimSter wenden te heelt daartoe telegrafisch eenaudibntie aangevraagd Oiptrent de nadtere tappen die het Bondsbestuur deatki te doeaii zal het traohten overleg te plagen met het Hoofdbestuur van de NadorlandWie Vereeniging vanWdrkgevers in het BakkerabedWjf i De Btulnbrood Regaling Vanwege het aécrafclriaat dar NO Vqroeni ing van Wotkgevars i hW BakkersbedHJt wordt on het VolgOTMl medejfedoeldl Het Hoofdbestuur van cte Ned Vereenijging van Werkgevers in hel BakkorBbedrijf heelt hadtenmorgon een beSpiN king giehouden met den Mi j ter van Laadlwuw Nijveriieid en Han lol omtrent een mogelijke ajaovuUing en wijziging van de getroffen bruindbroodlregëling Zooals reeds Ija med ogedeeld vae aan den Minister voorgesteld om de bakkers te vergunnen om waar og groote voorraden bloem Bij de bakkerijen voorradig zijn ieoA voorraden te mogen gebruiken voor het bakken van klein wittebrood Van dit voorstel wikle d Minister niets weitent Ten oipzii te van het aa ngevoarde flat ilooT de getroffen regeling een gedeelte van hot bakkersparaooeel overtollig zal worden deeld de Minister mede dat hij regeeriiigsmeel zal onthoudt aan die patroons die om deze reden geeellen zouden onls lo tij Door den Minister werd toegevoegd dtet tarwebloem gebruikt zou rooigen worden voor het makein van beebhuit ko en banket Toevoeging van tarwemeel aan ongohulld mee zou evmwal woiPtlen verboden Postzendlngwi Voor de verzending van de poSt naar NoordZuid Amerika Portugal en Spanje zal worden gebruik gemaakt va n de navolgeode wagen Ie naar Noordl Amerika Voreenig le Staten a ovor Hotterdam met de vaniltarvertnekkende stoomschepen van deHollandAmerika lijn b over Engeland ae naar Zuid Amerika Arg ü nW BiasUle ChlUf F ara uagr en Urugiuay Portugal © n Spanij © a over Amsterdam nwt de yan daar vertrekkraide Stoonieche en ras do KonlnikH ke Hollamdsche Lloyd l üv ïr Engeland Den afzoiyierS is aan te berden op de adraSSen hunner stukken voor genoemde laiidien te vermeld hsngS welken weg eij de varzandia verlangBi De Stukken waarop geen TerzenpdingSwag is aangegeven zulkaudoor dte kantoren met uitEondering van die welke zeil de noodige depêches rormoni wordfen verzoniien als vol a voor Noord Araarika naat het oxpecJitiebured Vliflginigenl Jlation b voor Zuld Amerika naar het expeditiebureau Rotterdtun C S c voor Portugal en Spanje naar het expediliebureel VlistsingenStnlioD om UeMoe te gesakeo n l da v i hooding van de Spelkw telt zoo weiuig medewerking ondervindt dat bdervan deize ingexonden Stukken het gevolg moesten zijnOp de volledige mectewerkine van hel Bondabestuur om het Goudsche voetbal iu zijn geheel hooger op te voeren kan zooals tot op hadten staatte ten allen tijde wonÜeai garekaïd U gee ohte Redhctie Me dank iöggende voor de welwillend verleende plaatsruimte Hoogachtend J M HARDÏMAN Voorzitter v d G V B S Hago 174 16 Dwikbetulgine Amersfoort 15 April Mijnlbeer dfe Redacteur Beleefd verzoek ik u voor hetoi derstaande oen plaatsje in uw blad te willen opensteüeo Nu IK na een verblijf van twee weken met het grootate gedeeltev m majn detacheaneat weer uit Gouda ben vertrokken kan ik niet natalen de Goudsohe burgerij te danken voor de goede ontvangst mij en mijoe manr scliappon bereid Allen hebben wij de aangenaamste herinneringen benouden aan da prettige dagen in haar nnidüen doorgabraoht üou la blaak qaro oude genegenlieid voor Depot Vlll nog te hebben baWaard en toour de dit op velerlei wijze Welgeineend Klonk dan ook uit den mond vem alle mllitairaii baj het vertrek t Virijdag een kraohtig Leve Gouda Bij dien wensoh sluit ik mij gaarne aan De Uomm van het Det De Ie luitenant J SUlUriLMAKEK medegedeeld dat het pakje ongeacbondea doch ledig was aaBaekomsn De verzender zeide bet pakje niet te hebb n aangateekend evenmin del nummers van het verenden bank papier te hebben opgeschreven drie getuigen een bediende een over buur en een kennis die juist aan het loket stonden hebbeu hem echter het geld in het pakje zien doen Hij heeft daarop gelijk gezegd zelf het pakje naar het postkantoor gebracht Tot nu toe is de zaak niet opgehelderd Een TUbtHger Mis De liib Ort verneemt dat men W IS oiu in navolging dar Lesp£igor £ Mis een Xilburger Mis in i richten uezar dagen zalreedeeen eoimuaösaovergatiering plaats hebbeu am Oe piauiien wai nauer op to zetten en oaarna zullen belangstellonr den worden mtgenoo hgcl hun eieun en medeworkiug aan dut Tilburgsche bolaiig Ie eohenken iegelijk zit de idéé voor om te konnoa tot de innchuug van aen z g njjverhaidBHniuBeum gelijü men due D v in Kemien en Neurentiorg aantrelt en zooals ook in ons lanidi zooals b v te Dellt en Leaden wel te vinden zijn Voor dït pl is reeda de bolang talling van bet gemeentebestuur gewonnen en de verwachting is algemeen dat zulk een museum alle lans Miu slagen heeft Gemengde Berichten vainfldheid aobaift het one aen plan m de adMenen dat bel hU kueatart zoo het d t uitvoert iB het met de ondhadtcil eid van HedMlend gedaan Men beiioeft niet te verwaobten ait het de laatje DidtekJw teugel zal zi a en de Nederlandectf welen heel beat Wat zij DKMIen g looven ook de loodageldlen wi n alweder Of eeu venBiüilerui tüiaaai van f51 000 op een totaal bedjrag in h t vori laar T m 1 124 000 Uitg iuHnen dm laatste nilnder gan0ti a oijfan kao doe diUinaal van een goed reekiUut wonten geqiiroken waardoor dan ooit de Toorepron op de opbrengst over de entedrie maanden weder aMzienlijk vergroot ia W d tocb in bet eerste kwartaal van 1915 ontvangen t32 46a 525 71 de opbrengBt over hebseJIde tijdpeirk van dit Jaar wa t 42 670 568 20 zoodèt we nJm f 10 miUdoen op het vorig aor vooruit zi n Ook de ontvan a ttt van poitelriletab tolagmBe en teletonie gln en de afgeioopen maand weer voocuU en wal met milliosn vargelAeo MJ verleden jaar De opoenten gehaven tan bate vanhet LeeninSBtond 1914 brachten inMaart 12 M 070 87 op Overdfcoaiate 3 maanden wasdto opbrengst daarvan Niet per ipoor De beperkende bepaling in de nieuwe verloteegeling verboden per spoor te reizen heeft niet kunnen tegenhouden dat een zeer groot aantal De aan de grens van Noord Brabant garnizoen hondenden wisten zich zoovrat van alle vervoermiddelMi meester te maken alle r tnigen auto s enz vraren verhuurd en dan de tram viel immers niet onder het verbod Aan de Oostgtwts teal bet wel evenzoo zqa gegaan Een 400 tal militairea mt Alkmaar wist de kaasstad te ontvlochten door een groote boot te hnren Met muziek kwam ze herwaarts en Maandagavond halfacht werd evenzoo de twugtocht ondernomen Ze konden dan nog op het avondappèl in de kaserne ziin Een losgeraakte m n Tnsschen de pier het meest naar de pierzgde gelegen en bet hoofd in zee vóór het Noorderslag te SohsvSningen is een z g contactmyn aangespoeld Nadat hedenochtend bet strand te Soheveningen door militairen was afgezet van de Fier tot het hoofd van bet Noorderslag werd door de piketcompagnie van de grenadiers onder kapitein Fhaff en den len luitenant Dwars van don Boulevard op de mijn die ongeveer voor het bovengenoemde hoofd dreef geweervuur geopend Omstreeks 12 uur werd opgemerkt dat de m n een Engelsche mindrö en minder i iohtbaar werd Het schieten werd toen gestaakt Emdelnk verdween de mqn geheel en te halféén constateerde de luitenant ter ee commandant van de kijstwaobt dat de m n door kogels geraakt baar dryf vermogen had verloren en op 600 k 700 M afstand van don wal benoorden het hoofd gezonken was Hierna werden de militaire maatregelen opgebtiMn Reeds was gisteren de mijD die van d4l zuid kwam door de kustwacht van den vuurtoren opgemerkt De SckMpv aH en te Oorlag Ëngelsche verdediging op een Kederlandach schip Volgena Be Maasbode heeft hot Nederlandiohe a i Kelb gen met e D lading graan van Baltimore naar Leith toen het twee dagreizen van de ËngeUche knst was eeii Engelache verdadigingabemanning aan boord gekregen die met bandgraten bommen en ander oorlogitmg gewapend wei om het Nederlandaohe achip tegen eventnsele aanvallen van Dnitache ondeneeën te beeobermen De Nederlandsche bemanning had tegen een dergelük optreden bnwaren Van de agde dw uelisdea is des zaak aanhangig gemaakt bjj het ministerie van bttitenlasdache zaken Een vredfe die België niil ou heratellen en die den Belg en nllthun eigen regeering zou heigeveaa die geen scfaadeloosetelling zou bs i an om hen in Staat te stelten hun verwoeste Ste n en dotp ten c poedig8 e weder P te bouwen en den voorspoed en don vrede te herstalleni die met zou lalden tol erkenning vande rechten der kleine naties in Eur iSe geen waarborgen biedt dat een roraip als de tegenwoordSige ooiilo g niet meer zal voorkomen zou eau ongeluk geen zesien Tija Omdat wij gelooven dal het Sucoas van Engeland Frankrijk Italië en Rusland met zich za braogen het h rstel van België eb Scrvi en de ondkjrdlrukking van hot mdUtairiaanO hopen wij van harte dien uitdlagl In fie boop gelooven wij dte toekon ge beschaving te dienen Libeirale Unie Op Zaterdag 13 Mei amorgiendll uur precie houdt de Lib ale Uni haar jaarvergadaring in Calé Park aobt Stadhoudemkade 25 Amater Üe agenda beivat de volgende punten Opeoingowoord van d u voorzitter Benoeulnc van de commiMidtotaaeien van de notulen 8 Benoeming van de c aiait Sie tot naaien van de rekening vanden tfemiingmeesteir Jaarverslag uit te brengen dborden aecretarig Wijoigtng van het huishoadelijk reglemeut Het hooldbestuur stelt voor brt llbi aldus te lezea Vó6r iedere algemeene vergtdering waarin een vorkiezin c van be tuuraieden moet plaats h ibl en geelt het bestuur aan de kieBvereeniglngen leden der Liberale Unie kenaia watka vacatures vervuld moeten worden ledere afdaeling kan vó rdte daarvoor gealalden datum voor elke vacatuw één oaodidiat opgaven Opgkveo He na don vaeltgesteldteia datum iokomen worden ató niet gadaan beaohouwd Wanneer door de aldeelingieii ieen candidaten voor de bestaande vicatures zijn opgegtefven dan stelt het hooldbestuur de aanibeveilngslijat samen De namen dar camUdatan woi denvenoeld op den besbhri ivln i9lirie voor de vergajdering waarin wv rkleaing zal plaats bMebbou i De vervulling vaa tuflBclhon ljd jhe vaoaturo geschiedt op de earslsrolgende algtineene venjaderingi 6 Verkiezing van 2 beratu iird den tredend zijn Mr P Klok en Mr H Smeenge 7 Evenredige verte enwoordlglng Inleiding Mr P Rink 8 Hnletoudelüke vei gadering met Nfld Soheapvaarliverbinaing Indl Er dreigt ernstige stagnatie in dendienst ü nuuMibepen op de NederlanOUctae kalonit n Vast slaat uu reedsde stooffivaarunaauiobappij Nederland en de Uotterdamecbe Uoydin geen geval meer voor het eindevan den ooiiog hun grooto ndevweuobMion r aan zullen willen wagen uc J 1 Coen de Prins deriNederiamden Juliana do In suündö de Üoenloer de Tabanan en de Tambora zijn rdedsopgelegd of iullen voor zoover zynog onderweg zyn geen verdere Taizen doen 1 Met dB andare kleinere paasagJers chepen willen de maatschappijen dén dienst op Indié onderhouden wanileer de regeering een gedeelte van jhet moleansttoo diaagt De beweegredenen voor hst opleg gen dar schepen zijn o a de volgende De schepen aijn verzelterd naar hiun boakwaaide vojihoogd mot een kjein sniipluS De eigenlijte waarde badraagt tbaw reeds hat driedubbele Veirder leivert bot pasBagiersvorkoar weinig of gaèn winst op terwijl de aasuranüeprenrieS met den dag hooger worden Dab is er nog een kwade iitue waartegen de directies zloh wiUonj dokken Wanneer er onverhoopt eeoige maiUïchepen mochten verloran gaan zouden de Nederlandaohe nvaatsohappijen na den oorlog wanneer het pasMagiaralveirvoer zeker zeer leVeur dig zal zijn In den te verwaditen conourrentieetrijd zeer zwaar ge au dlcapt zijn Tegen het nadeel dat daaruit zou kunaen voortvioaien willen de directies zidi nu reedis 4 ken door een belofte van de regeoring dat zij geen contracten zal afsluiten met buitenlandstohe reederijen Langdurige conlerentle B zijn overdeze punten tusBchen de regeeringen dB maatschappij directla S gekoutden De ragearing zal al het mogelijke doen om na d oorlog den bloei der NedarlandSciie Scheepvaart te bevonieroiv Wat het geven van garantie betreft verklaarde do rageering zich o der vele reserves daartoe bereid acbter alleen voor getorpedeerde schepen Deze bepeiiing achten dedjrecUa a der maataohappijen onaannemelijk gegeven het feit dat de uieaato torpedaerlngen ontkend worden Dit rl co wemachen de direoUe s niet op teh te nemen Zij willen alleen genoegen namen met een garantie togen moIcet zonder meer Hiermede Zijn de onderhbniSUngien up een dood punt gekomen D Ct Portland cement De aanivoer van oemenl uit Duitsohland ia thans voor betonijzerfahrikanten nog te garing om te voldeea aan de baooelten De betonijzarfalbrikanjten heliiben dezer êagioii over den loaatand beraadfiHaagd en beslotuneeD l elangnjk kwantum Porüaudkjemenl uiit tngeland te betrekken Een gedeelte van die partij is reeds onderweg Broodvooffzlenlng Men nwldt aan de N K CrU Een niet te verwaarlooaen fa tor welke heeft meegewerkt tothettUans In ons laml bestaande gebrek aan tairwe iS de belanghjke broodvöorziendng van do Belgische grenSplaatsen waaronder ook Luik door de bakkers van de Naderlandsche grenstgemeenten van Rozendaal tot Maa tridit Wekelijks gaat ar één mlllioen K G brood naar Belgié waarvoor 13 000 haaltjte tarwemeel beooodigid zijn of 6 5 pCt van do hoeveelheid meel welke wekelijks voor de broodvoorziening voor ons eigen land verbruikt wordt Van de zijde der bakkenspatroonS is hierop bij de bespraking welke Zaterdag gehouden werd met den directeur van het R sgraanibureau gewezen Uit Sluis meldt men ons Eender voornaamaile gemeentenairen dier gemeente uitgenoodlgd om te Brugge een beSprekklng te komen houden met de Duitaoha overheid over naar men zegt een voorg koroene onragelmjatigfeaid in de broodvoorziening van aOmlmige Balgleicjhe onderdanen in welk comité hij alS voorzlUer lungeerd en roet een auto van de grens werd aJgeliaald is na zijn weglzijn van vier heden dagen nog niet teruggeltoinen Omtrenl het een en ander verkeert men in gtaSSngon Laatste Berichten Au hei WestdUk Prant PAKUS 18 April Het oomnmniqué van gisterenavond h dt t Aan den linkeroever van de MaaS grOote activiteit der vijandeU rtBleri4 tegen heuvel 804 on de tweede Framscbe linie Op den rephtarosver tan de Maa dèdten de DuitseherS na een hevige beaacbietlsg van om steUiogen van die rivier tot aan Doilaur nïont welke duAirde van den ochtend af tot 2 uur S mlddagi met minsbeus 2 d visies een aaoval over een front van 4 K M Ontf verstMrringsvtiur en maolilnegeweervour wierp don vijand tanig behalve op tputut ten Zuiden van het ChauffeuifcoSoh waar de DuitSoherS voel kregen f In een klein vooruitspringend gedteiite van de Pranscho linie Do Yljilnri loed zware verliesseni f ral ten Wegten van den pejierhetifol i tij het ravijn tuflWihen aSaA heu éi on hat boHrt van Handi eawnt In den nacht van 16 April hWlbëo franSohe vllflgtaigen 22 bommeo geworpen op de staMonS van Nantlllons ia Brid les en een groot laantsl op Etalnen op de Dulliaclie kampeD te Spmoourt en elders iVl AlliklBKUKJU i JKJN CoOp Tuiniersvereeniginc Oouda en Umstreken te Uouda Veiling van 1 April op do lioutmansgracsit Chalolten p pd Uf t cl Bloemt kool p at 10 ot Kroten p lUüpu f 3 3U Wortelen p 100 bos f 10 50 114 5 t f rei p 10 bOe 7 3 ct Itabarber p boe 4 5 ct Kadlj p 10 boe 18 40 ot Ji ropela p lUO I 1 76 f 2 76 bpluazie p manöje 2d u idi p mand 40 8u ct ki p lUO pdt 16 7a f 8 75 Zunng per iiiawids 21 31 ct Selderij p lOoos 0 21 ot fetcrseiie p 10 bos 8 18 tu Kipeieren p lüo f 7 20 f 7 35 itAapö4eien p 10 bos 16 21 ot buiKorijlol p pé 18 ot Eotterdamsohe Veemarkt 18 Aprü Aanvoer 48 paaiden 1 veulen 1312 magere rumteren bUO vette runueren IdO vette en graskaiveren 1186 nuobtare kalveren 4 sobapen of lammeren 10 varkens 138 biggen 1 bok ol geit Vnjzen Vette koeien lekw f 106 2e kW 192 3e kw f86 oe en Ie 1 104 2e 1 90 3e f 66 handel matigi ötleren Ie f96 2e f80 de f 84 kalveren Ie f145 2e 1 110 3e f 90 hanr iial traag melkkoeien f 230 1386 kalfkoeiea f 260 f 40O sUeran f 130 f400 Pinken f95 f150 vaarzen ilüO f175 werkpaardön 1185 660 uiKJfalere kalveren f 9 f 14 fokkalveren f 16 f26 biggen f 1 2 f 18 Huiszoeking Door kommiezen en militairen te WintersWQk is huiszoeking gedaan ten huize van Duitsohe spoorbeambten By een jtunner werd niet minder dan 90 liter I raapolie gevonden Inbeslagneming en proces verbaal volgde De eleotriscbe draad Terwijl een Duitsch soldaat trachtte onder de electrisohe draad te Smieermaes bij Maastricht te kruipen om naar men vermoedt te deaerteeren raakte 1 den draad aan hg was terstond een lijk De Seemsteedscbe vondeling Het vondelingetje van 7 dagen beeft naar de plaats waar het gevonden is den naam Aleida van Schouwen gekregen De voornaam herinnert aan Leidsche vaart en Schouwen aan Schouwtjeslaan Hst briefje dat in de doos lag be ratte hot volgende Zij is 8 April geboren en nog niet gedoopt O bescherm haar voor den duivel Vergeef bet een arme ongelukkige mo er dat zg zoo handelt Ood alleen ent myn lyden Dn doos was afkomstig van de Nederlandsche Flantenbotedabriek te tbmsteidam Zes bankbiljetten van f 10 waren bygevoegd De burgemeestar van Heemstede Teizoekt opsporing van de moeder Dienstweigering De milicien Bauer een van de onderteekenaars van het dienstweageringtmanifeat heeft dadelyk na zijn ontslag uit de gevangenis te Haarlemweer dienst geweigerd Hij ia na is afwachting van den dag waarop hij voor de tweede maal voor den Krggsraad moet versohijnsn in voorloopig arrest gesteld I Een zonderlinge geschiedenis Den aSen Maart heeft de beer C hoofdagent van Lotisioo te Amsterdam als postpakket een sigarenkistje met geldswaardigen inhoud naar het hoofdkantoor van Lotisico in Den Haag gezonden fljj was naar hij aan de T verzekerde juist naar het postkantoor geweest om dit pakfe te verzenden toen hy uit Den Haag werd opgebeld en men hem vroeg waar zgn afrekening bleef hg antwoordde zooeven f 3500 en uitgelote premiebewgzen in t geheel f 4069 I aan waarde te hebben verzonden I Een week lang kreeg de beer C I geen bericht van ontvangst uit Den i I Haag Viljdag 31 Maart werd hem I LONDEN 18 Ap ril OSioleel Hevige kanonnade bij Voorroozelle en Di iESbosc eveaials In de eek tusschen 8t Eloi en het kanaal Yperen CoiniinieB Wedemiljdsche artllle rieaotie bij Heinitsme tossdien Ornoi en de SomËie en In db Streek van Soucjiciz en Noeux les MineS mynaotiviteit in dso Hohemzollonnsector en teli WeSten van Vin y Gisteren waren d vUagtuigen zeer aotiel Een Eagelsca vHegtafg wordt vennlSt De Timasl over d porttle van NederlandfcReuter meldt uit Londen Ds Militaire medrwerker vah de Tiroes don mliitadjen toefitondaanhet Britöche front In Frankrijk nagaan zegt j Onze goede Ho landsdbe vriendenwerden onlangs uit hun gewoonphogma opgoschri ltt bij een handige doch gelukkig te slotte zoodlar Succes gebleven intjlge van don vi nd Wij kunnen f s tS herhalen datmi ais altoos de onalhankalijkheid ende integriteU van Nederland een hoofdbeUng voor onS is en dat wij volslagen i oten moesten zijn de Nederlandsche darlamlers ian te vallen terwijl mannen Van IjetzeJlde dtippepo ras tr oen voor ons Engelsohe rijk in Afrika Tofm wU eanige Jaren gelsclen een kl dn g chil hadden met Naderland ver de Nederlandaohe kuSjver edlgJnB verklaarde Dultschland d t rtü de Nederlandsche havens wUdm geweken voor onze Schapen en oe i d rlan ha neutraliteit wilden Schenden in tijd vain oorlog Wij integendeel zetten uiteen dat geen raaritlame of militaire wjodzakelij kheid afgazien nog van het beginsel ona er toe aoi knrnien brengen oen dwaasheid te bagaan on wlJ weam alleen op h gevaar dat Nederland dretede uit het Oosten Wie had toen gelijk f Wie ifcoit nu het benriad t Antwerpen en op de Schelde Wie bezet een post waardoor de neutraliteit dar Nedfcirlanden wordt bedreigd f Wiens belang IS het de Benedon Sohotóe te dienden zoodat de Duiteohe marineSchenen die sedert achtüen maanden op de Schelde zijn bijeengobraoh op zee kunnen worden gïbracht om on aan te vallen Hefcben wi do NedSrlandSche neutraliteit gesf honden toen ar voor onS militair noodKakelljkhrtd bestond om de belegerde s t d Antwerpen te hulp te komen WIJ daohlon er niet aan en het gevolg is dat de b anr deHng die Duits 3tland België deed ondeigaaD than wordt voorbereid voor Nederiand U de gewone ge Een Amerikaansch adres aan de geallineerden n Reuter telegram uit Londton meldt In ean aülree tot de volken der geallieerde landen gotaakeaid dooiri oOO der meest aaneienjijken uit de Vor Staten wordt gezegd Wij burgers van de Var Staten zenden u volken van de geallieerde landen dat schrijven On oordeel steunt u in uw pogen onze sjnipathië eit hoop is met u volken van de landen dar Triple Enteute en uwe buodgeoüoten in dezen Stnjd Wij spraken hierbij de meenlngl en h 3t gavoSl uit van de overweldlgesi de mearderheid dar Amerikanen De tijd is gekomsD zoo die nog niet reeds voorbij is waann de Amerikanen ket aan ziobzelf varpUoht zijn openlijk en formeel hun sympathieën hun meeoing uit te spreken Evenals wij SteCMds die vrijheid namen als volk ote openlijk owe aym iatble ui te spraken met volken die strijden voor hunne vrijheid is bot tbane oiute plicht etndeibjk uiting te geveü aan de gevoelens van Solidariteit mat hen die strijdM voor de vri edten der wereld sa voor de hoogste beschaving Met het oog op de groote mioreele uasSties dia samenhangen roet de juiste oplossing die een levensbelang iS voor de aanstaande onlwlkkelmg der bcschavin J kan het AinerikaanaBhB geweten nletaUl iwijgeai Het kan niet de kans loepen neutraal te schijnen zonder aan aijn eigen intes telt en awi zijn eerbied zichzelf te kort te doen De onderteekenaars van d t a reB zijn ziöh bewn van de groote bijdragen die Duit ehland in het varleden gaf voor den gemeenSchappeli en schat der moderne beS ftavlng dtoch hot belang van die beöohaving Aan het H Uaa iKhe Front HOME 18 April Officieel Krachtige artillerieactie van Jndicarië tot het Suganadal n vanaf den boveO Degano tot den boven Boet In het Sugana al iJ eed de vijand een aanval op de stelling Larganzabeek tot aan do Yont Coll Hg werd in sen tegenaanval afgeslagen en liet on feveer60 gevangenen in onze handen achter waaronder 2 officierao Aan het Isonzo eo op hst Ksrstplateaü eanige artillerie activiteit on attilierie trof herhaaldelijk de batterijen TftB dan T and die Waren opgestdd in de groeten bg Zagomella In Servlt SOFIA 17 April Tengefelge Tan een onlangs gesloten overeenkomst tusscbsn de Bnlgaarsche en de Oosten rijksch Hongaarsche regeering hebben de OostenrykschHongaarscbe antoriteiten tbans de steden Prisrend sn PrischÜna ontruimd en het bestnnr daarvan aan de Bulgaren Tvergedragen terwijl de Bnlgaarsche autoriteiten Elbassan aan het OoatenrijksohHongaarsoh bestuur iiebben overgedragen I e ove Iraobt geschiedde met grodij Khtigheid en met hst honden van f efifmaaltyden waar wederz dBche toasten werden uitgebracht op de trouw en de maebt der bondgenoot Krijg sverrichting en ter Zee LONDEN 18 April Het MinislMie Tan Boitanlandache Zakan deelt mede dat na langdnrige onderbandelingen een regeling is getroffen over de vv Kaasmarkt BODEGRAVEN iSApiil Aangevoerd 343 partijen 16658 atuki wegende pira 99948 K G Goudsche kaaa ie kqtI f 70 fc 73 j i zwaardere f 70 f 74 id ac soort f 67 69 met Rijkamerk f68 f73 et conditie Alle per 50 K G Handel matig Isasseiiësn Medsd llngan Koopt Uw bij OAREL KROPMAN KLEIWCQ 2 GOUDII Hlauaaa modallan 12 Telegrafisch Weerbericht van bet Koninkl Metariologiaoli Inatitnut te DB BILDT Hoogate barometerstand 762 3 te Haparanda Laagste b rom terstand 739 7 te Helder Verwachting tot den volgenden dag Heest matige tot kracktigs Z W tot Westelgke wind awoarbswolkt met tijdelgke opklaring aanvankelp nog regenbuien zelfde temperhtunr Waaraohnviog aan onaydige readers Ken Rentet telegram uit Londen meldt dA 17 April Het ministerie van BniteDlandtohe Zaken meldt Teneinde misverstand te voorkomen wenscht Zr M s regeering neutrale reoders te waarBohawen dat alle kolen van Duitsohan oorapronc ol deaa lading zij i of bnnkerkoien vervoerd door onzfldige schepen voor inbeslagneming en aanhooding vatbaar z n evenals andere goederen volgens de Order in ConDcil van 11 Haart 1916 De kapiteins Tan onigdige schepen zullen daarom in de toekomst goed doen zich ervan te verzekeren dat de kolen die ban worden toegezonden als bunkers niet van Duitsohe oorsprong agn en ziob te voormen van certificaten Tan de Britscbs consulaire ambtenaren ten bewyie dat de buitkerkolen die door bun schepen warden vervoerd met goedkeuring van den Britsqhen consul in de kolennaven zyn ingeladen StadsnieuwSa Pflbkfln eifcrt de vorige opgwve zi ii uit Amsterdam geen nieuwe lijdem flaeahet WlUudmina Gaslihuis vorvoard terwijl Sén man uit dè verpleging is ontslagen Het aantal varpleegdlen bedraad dus Üians 7 mannen 10 vrouwen en 5 kinderen Uit de ob rva tie werden 17 perSonen ontslagen zoodat ovartHeven 54 behalve de 44 In de barak aan het einde van de Bellam y traat otidergebracbt RegeariogSiharing en bokkli De Begeering heelt door regeling van dan uitvoer een maatregel getroffen waardoor voldoende Zniderzeahariiig eo bokking in het binnenland beScilujcbaar zal word gesteld Deze vlsch zal uMSlulteod hl de gameSntewinkels an dtalletje verkrijgljaar zijn Do verkoop hiervan ia thans aanglevangen Terwijl te prijzen der zesvlsch nog steëdb botrrfdtell hoog hoewel f inisn wan a vsrgaHjkt aaStdfo van GOUDA 18 April 1916 Uitslag verkooping Notaris Cambier van Nooten De Openbare Verkooping gisterenavond door notaris Cambier van Nooten alhier gehouden had den volgenden uitslag Winkelbnis Turfmarkt 24 te Gonda kooper de heer G G Bik aldaar voor f8300 Woonhuis Groenendaal 66 te Gouda kooper de beer J H de Wildo aldaar voor f 3900 Twee pakhuizen Katnemelksloot 173 en 176 te Gonda kooper de heer H Hoogendoorn aldkar voor fl J38 Huis Voorwillens 11 te Gouda kooper de heer L van dei Beek aldaar voor f 1120 Uitslag verkooping Notaris Koeman De nitslag van de gisteren door dei Notaris J Koeman teHaastreoht in het lokaal Tan de Geheel Onthoa BURGERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 13 April Adriana ouders J van Hoof en P Offermana 15 Jan onders J Verburg en Y M Verbrogge Agatba Antonia onders A W dsn Hertog en M C Rosz 16 Sttjntje Maria ouders J de Bmyn enN Verboom 17 Willem oudera P Zeverboom en E Goes OVERLEDEN 15 April Cornelia van de Weord 67 j en de hoogStc belangen van Duits koping van verdonreaamd vleaaeb 1 ders vereenigtng gehouden verkoopinp van bet woon en wmkelbuis aan de SpieringBtraat No 95 alhier is aldia kooper de heer A Btoekhnyzen alhier voor f 1800 Uitslag verkooping Notaris Montja Bg de gisterenavond door Notaria Montgn gehouden veiling zgn de perceeleu 1 en 2 Boelekade elk voor f 1220 gekooht door den heer I van Dantzig te Qouda q q dOoh niM gegund en is perceel 3 Boomgaardstraat verkocht voor f610 aas den beer Pieter Verwaal te Gouda Eiesvereeniging Bnrgerplicht In de gisterenavond gehouden vergadering van de Vrgzinmge Kiesvereeniging Burgerplicht werden da aftredende bestuurslsdett de hoeren H J Noderhorst en F Tieter herkozen en werd in de vacature H J Bitter voorzien door de verkiezing van den heer H H van Heuveln Yt badden verschillende besprekingen plaats vanhoishoodalgksnaard v Antt Oorlog Hasdi Wij herinneren r aan dat hadenavond voor den Anti Oorlog Raad afd üoudb in le zaal KuneöanMi len Spreken Mevr W van ItalUe van Embdeni uit Leiden en H van der Mandere uit s Jravanhage De toegang is voor ieder vnj Oudewater Den militiepachtigen A W Moe man en P J van Doornen behoorende tot de lichting 1917 is beiden vooi èén jaar uitstel van eerste oefening verleend 4II STAATS LOTERU ó KI Trekking v Dinsdag 18 April Prijs van f 25000 16844 16000 15525 11500 14597 f 1000 5448 5688 9901 1400 13881 f 100 846 9558 15360 15776 20851 Pryzen van f 45 lUl 110 ioa Mv ifi óéü 4tlf tio Dui UJJ bit liH 1 bM aou at lODO llUd llil iioj iiai i r ii l i4 uóö izuj iö i loao iö4o iMó woo 14dO j t a LJkO i l iO 4iÖ liuU Jjl oMó ooJi tiud 1J4J l OJ ijua ciua ji04 MM uu 2 uoa 0504 ui U40 Ü0 aol olbO o4 2 aau4 OM J23b JO a826 79 10122 1U401 111632 iuajö lUlO 11569 11703 11842 1JU93 12 J65 12579 12851 13200 1 3426 13943 143S8 14654 14998 15179 15365 15659 16091 16 0 16382 16644 16783 17072 17295 17747 17985 18272 18569 188S0 19031 19416 19691 19918 20120 20436 20814 1 11 il ü ioiO lood iJl2 ioii iiDO 1 61 1010 lOiSö loiU laua lajii lyoy iaa4 iiy4 aiüt i iliuo zil J oo azb i WK JMO MiU MtV 2082 2 Ua IJl iUO im aOUÜ 20 1 aoOB StU iSKJ iHKW Mbó mi 5182 óM óóM Mló doïi 3 03 ilüi bot asl4 dol ija j 3ao8 4t 4 4 i 41iU 41b 43Uü ióil 41 a 40tó 4014 4JIS 4034 4 0 4 la ém ilJO 4 07 4 84 4822 4808 ÜMi iwo 4Sd9 4a4a 4aoo öuoö 5U J1J J Oiti J o218 5 id8 o ob Ö2 l oasV b oh bóitd 54UV bo tó ööal aiM 5811 0B14 4819 b Aó bM MH 0102 bl02 b2b7 6366 6364 bÜ3 B41b 6402 b4oa 64 1 U4I 651U 6514 6643 6674 6684 67i2 6811 bojb bao ba48 baaa 7uai M8 7Uo4 7Ua8 72U3 7258 72 ï 75 3 7blU 7624 76o4 7776 779 7ai7 7923 80a 8U2Ö 81U1 81 8188 83U8 8873 88 8 83 9 81 84 6 8480 8684 8757 8766 88M B8 l 88o7 8868 8918 8956 8 lf 8a87 8SW9 9019 9 5 073 91 aj49 i ójh a367 9398 9ÖÜ2 9523 9 16 9734 9761 9770 9786 9791 983b 9848 9884 9889 9914 9964 1UU54 10l 68 1 0072 10095 lOlll 1U165 10235 1O308 10324 1041H 10538 11 671 10o74 10618 lUKÈ 1U701 10177 10864 1U883 1092 11026 11UÓ7 11U75 11183 111 11316 iiaaa iis o luia iisii 11584 11604 11659 11667 11701 11724 11729 11747 11778 117 11921 11926 11929 11981 119H 12129 12153 12200 12224 122 12382 12392 12469 12470 1249S 12584 12594 12816 12821 12S1I 12867 12904 12915 13142 UW 13205 13241 13359 13366 UB 13516 13603 13637 13802 1388 14040 14075 14 084 14194 14373 14437 14581 14582 UBT 1467iD 14720 14897 14910 Uf 15017 15075 15079 15143 flP 15207 16234 15245 15270 M 15395 15397 15429 15521 UW 15786 15810 16937 15984 M 16120 16121 16li9 16181 1 16245 16285 l6W3 163S4 16386 16441 16453 16476 l f 16646 16668 16675 16689 m 16802 16897 16974 16991 l 17143 17144 17149 17256 iW 17324 17600 17696 17701 1 17855 17861 17893 17935 1 18170 18195 18197 18202 H 18343 18893 18445 18450 lU 18633 18694 18774 18797 IW 18924 18982 18988 19000 19066 19166 19173 19221 18 19426 19444 19452 19577 1 19744 19745 19834 19651 200O4 15 20036 2 X 63 2WJ 20161 20287 20354 20369 20 20469 20479 20190 20S0 1 20846 20866 20980 Buitm verantwoordeiijkhad der Bed De Wedstryd Olympia MUltalren Mineer de Kedaoteoir Vergiiitt Bsj niügmaalé een kleine nuune n uw btaa om den twer van Weet te antwoo n ieii op zijn ingeaon oen aiuk van 14 A pjil j l iutiiuiser van Weet ais u nKi aing onden stuk leest van 10 Apnt j i uan lUotH 1 toen logiscu beweren tat Ik volkomen gelijk hes dat zal iedereen begrijpen en u niet Üegln dan uug eens te lezen de laatste regels in de 4e koloan dan haot u mogehjk dat jHiot nset aangehaald al had de recaue meegevallen tiadt u toch van mij een ingezonden stuk kunnen verwachten iSlijnlieer van Woel denk er om dat u de zaak niet m een verkeerd ds iobt gaat zetten en mijn naam niet gebnuKt als u niet lekar weet Ik heb aiet beweerd dat het elltal van den G V B niet volledig was lil acnreel in de b p o r t dat het werk van den G V B met beloond weid U bent in de war met daen onbekenden oorrespondent die ziob H noeiut U sohrijtt een voetbal elftal kan beter oefenen zonder puhUok Hoe moet een vereeniging dan in Stand blijven i Weet u daar uitkemst voor t Leer mij dit dani Wij zijn zoo njk niet om bij te passen Ik heb ook uitdrukkelijk geschreven dat u niat op het ljouda ter reln wilt spelen zoodoend © móét u natuurlijk togen Olympia spelen Mijnheer de Kedacteur hiermiede zal ik de zaak slujten daar ik reeds 2 maal in ue Sport en 2 maal m de Goudsohe Courant gesohreven heb dit vind ik voldoende ilerdloor kan ik met recht zeggen dat ik niet meer op in jezouden stukken U mineer d Redlaoteur mijnjbai eljjkan dank voordBverleeodaplastsruuste F JANSSEN Oaachite BadacUe Vergun luy nog eenige plaatsruimte isuiaaiueidxiig vuu ue rapJutHi van uen Vvelcuotuestr neer v weet m uw buul van Ziauu dng ije éeoonie in eouer oiiwlligt zijn arukel uiet o volgeuoe opmerJün i Ji nogjiijtuile imju lieereii ata tj iiiij Kunt üvertuigen vau ue qu oilüjKjioiu van niiju schrijven zal Ik ae eerste zijn om dit eeritjk tü erKeibneu maar gij zult uug een plouier doen dour oe hootiïreüon van luun sourijven naar voren te bMBn en te besirijaaD en deze i m ij n opkomen tegen een onsympathiek en onjuist trtikei dat sleonts dient om bweediracht te zaaien Deze opmerking bekoelt van najne zijde geen Daantwoording immers iK zag m j genoodzaakt naar de pen te grijpen omdat luit v Weel een geiteen onverdleaMlen ongentativearueit aanval tegen den G V B meeiute te moeten nchten Van mijue jde is dus van een tweedracht zaaien ijeeii sprake liet wtt nuj voorts aangenaam uA bovengenoemKl artikel te constatearen dat luit V Weel opeithjk verklaarde tea onrechte den Bond verwoten te hebben uaets voor t militair v oeibal te hel ban gedaan Ware t niet dat m t betoog van den geaohten inzender wederom eene onjuistheid vcorkwajn Ik zou deze zaak tlians gelaten hebben v or wat zij was Nu betoog luit V Weel dat t tan lotte geen oetfenwedstnjd vaan het G V B alltal meer was daar eeauge nrilitairon verhinderd waren Niet juist omdat met t oog op de intrekking van de verloven het bestuur besloten had de mllitaLren door anderen te vervangen en ook op 2e Paaachdag een oefenwedstrijd met t zelfdte elftal zal worden gespoeld Dat man een elftal betar kan odeben zonder publiek dan met publiek zooala de heer V Weel anhn t ben ik nirt geheel met ham eens Trouwene als 2e Secretaris van dte miliIstae ooBimiasie van de N V B weet hf evect als ik dat steed oefeniwed trijden van t Militair elftal warden vastgesteld waarbij een flinke pubheke belangtltelling zear op piljs ward gestold Waarom het Dep t zdch alloen wendde tot Olympia om hulp on niet tot den G V B of een dar andere GoudSdie veieeoigingen i nilj nog niet opgehelderd Uit mijn vorig artikel blijkt dit indien tDepftt den steun en madewerkinc van sen der GoudSohe vereeniging gen had ingero en deze zear zeker volgaarne zou zijn verleend om van dSn G V B nog te zwijgen Het was mij aangenaam van een autoriteit als dbn geachtan inzefidar Ie vemen dat hy evenals ik de meeniiv is toegedaan dat er voor den G V B in Goud nog een groot arbeidaveM open ligt Met eendrachtige sameaawerkiag kan hier nog heel wat wordftn verricht maar fit resultaat zal langer op zkÈ laten wachten ln en de G V B bi eau vui ajjn vdorMamste pe0iigeai