Goudsche Courant, woensdag 19 april 1916

Militaire Veriove Naar Hel Volk vennaeieint hebben hedenmorgen de voonziitter en de secrotariö van de s d Kamerfractie de heeren Söhaper en Albarda een bezodi gabradht aan den Ministerpreöident om aan te dringen op harfftal geheel ot gedeeltelijk van de militaire verloven Duitsche geftuterneerden voorden Krijgsraad Voor dtn Krijgeraad te s Graveahage stonden heden terecht 15 Duitsche en 1 OoStenrijköobe deserteur die gelijk deetijdö gemeld werd na verbreking van hunne belofte dat zij het aangegeven rayon om het interneeringflkamp te Bergen niet zouden veriaten zich naar Ëigsnond fê Zee en Haarlem hadden begewen daar waren gearresteerd en waarna zijy in het Huis van Bewaring werden opgefeioten VenJchi Hemden hunner vericlaardon voor den Krijgöiaad dat zij de mededeeling ontvingen toen zij de grens overkwamen dat zij zoudeïi worden in vrijend giesteM a dat zij aan onaangenamie behandeling van de zijnde dier niet doSerteure in het kam bloot stonden Vijf der deSerteurS waren krankzinnig gfeiworden en één had zidh opgehangen omdat zijn vrouw en kinderen in Duitaiohland gebrek leden Zij hadden hun belofte gebroken om t en hun Intarnoering te proteateeren De oominandant van het Interneerimseliaimip weerSprak vereicihiUendte mededeellngen van beklaagde o a dat de man die zich had opgehangen in het kamilp als deserteur bekend zou staan De aitft ih van den audltöurnrilitairhuitMe voor elk der beklaagden 4 maanden gevantgeniastraf ingaande 9 Maant 1 StoofflvaartlQnen Holl Lloyd Eemland 14 van Buenos Aires Salland pass 19 Dungenees i vergadering vea d eib ïetiiiï td dioor Dö Cannegieter dke in zyne opening0wooni den aauiwcKigen verx ocbt voor aoover zg nog gieën hd ajn lid t wanden van den A U K Mevrouw van ItalUe die heteeret het woord voerde zette in dtembneed © uiteen wat de Anti Oorlog itaad is ea wat hij wil Het ia reeds meermalen in deee kolomsnen gezegd oius ouiden wij kunnen volstaan met te ze enttat de Anti Oorlog Haad is dcouDcratielch en pooitief De A O H heerft een minaimun progirMn opgesteld en spr weowihte 2 punten van dit program te bahandelcai in de eerste plaato punt ó Wat vnaagt medeaeggiingaBohap vaa lie voütóvertiegeniwoonldgiilig in de buitenlandiBabe fltaaJikunde en niietig heid van gebeime verdragen bipr gftng de toeBtanden in vreegare tijoen na atond even stil bij hetgeen in i rankrijk gedurende de regeenng n d r Dodewijken g ftjeuiide en kwaan vervolgene tot de toeatonden in dto tegemwoordigan tijd Spr onibwÖtkeide 2 thesen de vrouw regelt het giezin in het gezin de man regelt het gezin naar buiten Volgens elpr heeft ieder volk een invloed bij het uitbreken van een oorlog door bijvoorbeeld te weigeren credietan te verleenen De oorlog is ea daaraan ia niets meer te doen do cii nu moeten de volken opletten taj het miaken van het vredeöverdra want een aleeht vredesverdrag ia de geboorte van een nieuwen oorlog helpt toch uieta voor on maar het kan goed zijn voor on nagWiao t bpr spoorde aan niet te verzwakken en te tradhten zelf geioef te krijgen in de vredetAeweging on aaderen te overtuigen dit geioof in d t vredeËt ewegin £ ook in zich op te naiitea applaustj Met een woord van dank aan d spraken werd de vergadering emeohUi matig bezocht was ctoor Dalc aomegieter gesloten lMnk ter Co ncóura Gam Z ngvereeuigiing Gouda Men meldt ofU9 fet het concours dat uitgeechrevevL is door 4 Gesu i angvereemgiiDg Gouda Mnemend beioold te silageu niet mdadfir daii 58 vereenigiiig Q zullen haer aaa meadingen te zamen ruim 27lJp werkende ieden Zeker 60 vereenigiiDgen zijn at awezeu moeten wordem omdat de tijd vaa inöohnjving voorbij wM Niet iiileen diat de deelname buiten waohting groot ia maar de en vele partieuïieren geven van hunne bedangeteUinig door het tiehenken van medailles en aeUff werd dioor Hare Ma estedt de Koniugin Moeder vod liet conooux een Iveren medaille beschikbaar ge teld Kr til thans ook een eere comité g vonod waarvan de sameiusteUin g wdldra zal worden medegedeeld Door de hoogete afdaeuingem zoowel mu ziek ala xang zull n in deIe 2e en 3e aid 2 verplichte nummers uitgevoerd worden en in de 4ea l 1 verplicht en 1 numimer naarkeuze Door den heer P Zanen directeur den vereeniging is een verplicht nunïm er geeomiponeeird voor ite iée afd gem koren als Wijk vanwaardeering voor de Geiu Zangiver Uouda Minderjarige aangehouden Een mindtei arige die de ouderlijke woning hier ter stede onüoopen wab iö te RoUerdam door de poiiitie aangelhouden en naar hier ov rj öbracht De minderjarige iö than weder aan ki u ouder teruggegeven de stad bevond Eiken morgen verscheen de Franschman op het bureau met de mededeeling Je m appeUe X Je tuis présent Daarna vertrok hj De dienstdoende officier ergerde zioh tan zeerste dat de Franschman niet in het Dnitsch het woord tot hem richtte Vandaar d t hg op een goeden dag bits opmerkte Vous n êtes i Pari ioi monsieur Vons non plus monsieur Inidde het antwoord Zon het historisch zijn niet zeer groot zijn als de voor En 1 geliohs rekening medegegeven lading contrabande is De scbeepvaartmaatschappyen moeten dan bovendien weetveel moeite krijgen om haar schepente verzekeren Het zgn weinig bemoedigende uitzichten welke deze Engelsche bekendmaking voor de Nederlandsohe scheepvaart opent I 111 Zweden Uoteborgs Hamnatyrdbo netdl bestülw deskuadügeu te bemie 1 iiitii ton einde in samenwerking met I dB ajstitonaren van het Haveiubeirtu or 1 de i e lw qpgonaakte ontwerpen voo den bouw van kaaimurea in de zoo gem amde Centraalhaven In Gotheni burg te bai rdeeieu en aoo noodlg tè I varbetoron en twens prlncipieeil som I móge vragen te beantwoorden die in I verbami staan met den aanleg van I kiiaimiuren iu deu loaaen kloibodan 1 Ier plaatiie 1 Het HavenlKMunr heiA als zoodar nlg aangezocht onzen landgenoot H A van lJs el8te4jn cl directeur geI ibctaal van den Arbeid te Gtaveni I hage oiwil onderdirecteur van pubiieI lie werken te Rotterdam die zjch beI reid verklaard heeft aan de uitnoodsI ging te voldloem I Met hem is nog één buiteadander I al deskundlige aangezocht namelijk I prof Max Moffer hoogjeeraar aan I de Hertogelijke Technische HoogeI school te BrunSwijk De overige desI kundiigen zijn de Zweden Tr EnI blom dSstrictaCheJ majoor in het KoI niiukiijke Weg en WaterbouwkorpS I W PeUaninS professor aan dte KoI ninikli cTechnisohe Hoogesobool en I Axel Ekwall hoofdüngendeur bij den I Ko Mnkli ken Watervaldienat alien te Stookhoim De werkzaamheden zullen zoo mogelijk in Mei 1916 plaats vind Meer vee dan vroeger Deze roeeiilng ward vorige week zoo boSliSt mogelijk door het Ciorree 1 oniieiUiaBureau verkondügd onder i med deeling dat de rundiveefltapel hie te lande buitengewoon groot is en dte tot dusver plaats geihad hebbende uitvoer van ruiidtvee en rundlvleeech onze veestapel allerminst heeft dioen afnemen Om dit te bewijzen worden eenige cijfers genoemd van uitvoer loopen de over de tijdvakken 1 Januari 1918 lot 1 Maart 1914 en 1 Januari 1916 I lot 1 Maart 1916 I De Redactie van De SlagerScour I rant merkt naar aanleiding daarvaji I hot vfilgendte op I In het eenste tijdvak werden 27 776 I runderen en kalveren itgevoerd in I hot tweede 37 277 atuks Bekent men I echter dbt in het laatje tijdvak de I uitvoer van vleeBoh weer veel glrooter was dan zijn beide periode sf alles flaamigenomen vrijwel gelijk De lezer dlie wat dieper op de zaakiixRaat zal echter de vraag stellen waarom loopt de berekening evenpen niet over Maart 1914 1 Jaroiar 1915 I Hnt gaat toch alleen om de waar I heii en niet om door eene giewron I cn ijfer eoii lbinatie eene o nftotidfcare 1 el ling te verdedigen 1 fckiat men de dVior het Min van i lii nciën uitgegeven Statistieik ojp van den inh uit en doorvoer dton zaj men zien dat In 1914 niet miinr or dan 124 686 runderem en kalveren uitgevoerd zijn daarvan aigeti kken de 8270 beesten véór 1 Maart uiligevoerdl dhn blijkt er voor 10 nmd lujtvoer het respectabele cijfer over va 116 456 runderen De vraag zij nog herhaald waarom wordt met dit cijfer dat aam de zaak een geheel andere wending geeft geen rekening gehouden Moet het publiek dan voortdiureod bij aileried lovenflmidateleii In den waan gebracht worden dat er meer dan genoeg is tot dat eindelijik de I bittere onttgoocheding komt Heeft de gBSohledenis met het broodi I nog niet genoeg geleerd I Ér is nog wat vee dkich direct I bruiikbaar voor de Slachtbank al hecfl I weinig I Met het afgemeSte Stalvee zijn we I vrijwel aan t einde en de lam I koeien zijn uit dèn aard der zaak I voor de slachtbank nog niet geschikt I Zoowel het belang van den veeI houder al dat van het pubUek brengt I mee dat er vóór Augustus a S geen I kilo viccMch uitgaat Missehien kun nen we dan nog eenigSzlnS op verhaal komen 1 En i AugiuStUB eemmaal in het lanid dient de kraan nog naar drup pellfligowijze opengezet te worden an ders loopt t nog miS Blijft men vazonden aan de gedaohte dki t er meer vee isdan vroeger en worden et mlasdiien met enkele dtagen of weken weer uitvoerconSenten verleend aan landbotiwvereenlglngen die al hebben ze zelf geen beest ze deetooods legen lederen prijs opki open de export dekt dat wel dtan zuUen wij Nederlanden binnen korten tijd ook met betrekking tot d 1 1 voedingsmiddel voor toestanden komen te Staan die one met ontzetting zuHen verI vullen Het feit diat de pri a n reedB5p gestegen zijn zegt meer dan boekI deden vol ei lenS die Indien ee niet I juist of niet voldoende weergegeven 1 wonden ons van den wal in de sloot I heipen zeroem vlet op 7 Maart Rizdi op uagevta 7U K U van ïiebuaiMlie g I legen in handen der Ruasen waai I Hoor hun cBtórom en beide vUugul I otigeveer in eeA Ujn wareu gf omen 1 Vervo n zija e Ruasea flftadibB I langlzaam voondt ekoraeo waaieciiiji 1 lijk oimdat zij zioll moeeten bemtellen 1 van de buitengemene krudiWlnejian 1 ninij welke voor het berèikenj va I het belhMi a xscm noodiiA v öb ge I weest fenriyl oofe de aard van het I terrein de operation ten zeerste be I raorfUJkt Verder hebben de T uriien Ijüjk baar gjroote versterk ngfen dloen aanrukken en voortdurenden tegenatand geiboden an den opnnrebh der Itu tjHen Kort geleden hebbeu zi getracht zelf tot het offenaief over te gaan nadtat zij echter in veiisfehillendB kleiiieiie geveohten dlbor dsBusuen waren teru gedTongen had de vorige weetc de laatste bentisalenidlen trijit plaats e eenige dagen diuurde en wfl rin d Ru en de overhand bdiieddien De linkervleugel der Turken dSe a n den Kara Dere waa opgesteld werd vawfear teruggeslagen waarme het lot ran Tr izo id vanwaar die Huasen toen niog aieditB 28 K M verwijderd waren was baze Zooal than is bericht iS de Stad gevallen door gelijktijdigen aanve van leger en vloot nadat OoBtwaarte I van Trabizonde een aantal kWnere ku iaats m achtereenvolgen door de Hupsen weren verroeeeterd Het eemte gevolg van den val van Trebizondle zal zijn dat het Tu öühe centffum heitwelk zicli volgene het laatBte horicJit WestwaartB van j Eraeroem ophoudt zal moeten terujgi trekken daar dit ander jwu gevaar loopen om te warden algeBnedien BovemWen wordt thans ook Baiburt eriwitig bodirelgd en zij het ook in mindere mate de stad Erzingtoam VanftwU Erzeroero zijn Teedte bovendien Ku isidhe colonaee tot een betrekkelijk geringen afstand oofltwaart van Epzdnghan vooruitgesdioven De Turksdte reehteTvlou gei die zich nïeer vooruit bevindt d n het centruro zal wellicht niet een meer tot terugtrekken in Staat in dkioh genoodbaakt wordim in ZuideUjke richting uit te wijken In Rusland pGebrek an zont Volgen berichten uit St Petersbnrg 1 is het groote Itobrek aan zout in Rus 1 land waardoor in het bijzonder HevoorjaarsviBsoherii ernstig wordt bedreigd nitsluitend te wqten aan de Bpeoulatfeauoht van enkele groote firm Zoo bezit d firma Merkoaloffte A trakan als het ware een monopolie dat zg zeer ten nadeele van deverbrnikera uitbuit Over gebrek aanarbeiders kan deze firma niet klagenaangezien zij Kirghizen in dienstheeft di tot nu toe niet voor denmilitairen dienst zijn opgeroepen D firma heeft de prezen die sedertlangen tijd 7 6 a 10 Kopeken perpoed hebben bedragen voor baarvaste afnemers verdubbeld en berekentin andere gevallen 20 tot 0 Kopskenper poed ll o STAATS LOTERIJ 3 KI Trekking v Woensdag 19 April I nW van f1500 19722 f 1000 2857 f 400 18118 18880 f aOO 2759 f 100 936 4037 4421 7578 1118 19428 Prijzen van f 45 4b 72 bb 97 162 176 184 svi 203 Uöl 2b3 2ISti 25 9 363 oo3 oou 412 5U7 036 599 b21 ld z3 942 1U5 1095 1097 IMI iMi lz a 1312 1349 1415 1465 149 UO 1J48 1643 lüb 1671 1747 1909 j il 191B 2ir ai 2U 4 210 2164 ii£i ASM aSjU 2524 2559 2566 2611 2649 di i Zlliü 2 46 2026 2827 2B96 2955 MM óMU 3U85 3ÜB4 3U96 3116 3139 ilOU 3105 3ül8 3324 3376 3458 3528 3üd4 3067 3675 3730 3779 3805 3864 awia 3926 3936 3950 4075 4080 4085 UUo 4138 4135 4158 4179 4187 4234 IJIU 4332 4ml 4 461 4551 4567 4661 Jü 2 4626 4689 4750 48 26 4835 4842 tóbS 4918 4944 4975 6067 5094 6 2U9 JZ17 5276 5319 5376 5386 6402 5420 01d5 5497 5656 5726 6797 5847 6007 IJ0Z3 6lil 6149 6196 6210 63536 6333 6357 bim 6414 6701 6707 6704 6718 ur49 6769 6840 6886 6942 6958 6977 o9 a 7076 7143 72 3S 7 240 7279 7360 oM 7435 7440 7442 7468 7484 7494 513 7520 760 2 7616 7619 7626 7664 668 7743 7792 7797 7812 7871 7873 901 7947 7974 7999 8020 8057 8134 8179 8189 8 208 8238 8309 8310 8376 b4U8 8416 8592 8654 8667 8687 8701 aï61 8772 8793 8817 8865 8880 8913 8916 89 32 8969 9039 9130 9142 9147 9187 9263 9261 9 282 9333 9340 9348 9413 9456 95 25 9651 9672 9680 9880 1 923 9986 10016 10017 10019 10164 10176 10195 10261 10479 10516 10666 10581 107 29 10737 10764 10791 10841 10850 10871 10686 10914 11043 11054 UU73 11Ü8Ü 11102 11146 11236 11284 11306 11312 11319 11497 11505 11598 11601 11610 11637 11720 11827 11864 11887 11899 12016 1 2026 12070 121 9 12136 iai80 12181 12188 12201 112212 12207 12 287 12337 12352 12356 12546 12569 1 2652 12785 12792 12831 12854 r2898 12980 r2982 18027 13120 13215 13221 13308 18374 18376 18424 18435 13447 13521 13553 13578 W582 18620 13628 13645 13696 18699 ÏS719 13814 13873 13910 13912 13937 13958 13978 14050 14078 14159 14180 14195 14197 14 219 14287 14247 14 293 14294 14365 14407 14425 14468 14494 146 26 14686 14687 14717 14851 1487Ö 14888 1490S 14933 15022 15041 15061 15067 15076 15084 15086 16111 15116 15138 15157 15171 15 202 15223 1627 2 16280 15368 16426 15438 15441 15657 15581 15612 15637 15695 15721 15805 15866 15916 15941 15963 16107 16143 16208 16316 16326 16396 16428 16425 16470 16471 16585 16589 16706 16801 16828 16833 16924 16926 17011 17047 17088 17111 17189 17211 17263 17319 17336 17348 17896 17478 17481 17522 17669 17581 17685 17603 17706 17737 17740 17741 17755 17828 17843 17920 17936 18075 18084 18082 18096 18117 18183 18213 18S1S 18378 18422 18434 18 489 1M63 1M65 18601 18673 18679 18732 18734 187 58 18767 18770 18937 18959 19049 19098 19210 19253 19276 19303 19 09 19 3aS 19482 19527 19628 19634 19724 19776 19797 19850 19944 20016 20021 20082 20187 20285 20304 20335 20377 20 396 20454 20449 20664 20599 30755 20808 20887 20914 20987 20944 20991 MIUTIE j er8 t zittiag van dea Militieraad De liUKLiKMKliÜ rj K dergemeentö uOuUA brengi bij deze het i ivx endie ter opeubare keoiois ia de eerste aitting Tdn deo MiUtt paacL woxdl m het atgemeoQ uitkip raaic gieiiaaii oantreiLt a vn itelüng van dea LeoOi wageao eig Q vniwüligen diieoM mviy geiifi broederdiei b mtÊüLiuting vaa den dien i Voor zoovepel Wtreft vrijfltelling viwn den diemrt wegens aanwezigheid van in hebzedfde jaar gdboren broeders dget de MÜitieraad eer t uitspraak ia zijne tweed e zitting welke later mX wonden bekendlgiemaakt De ingïöchrevenen tÊezer Geraeente voor die Uciiting van het volgend I jaar diie vrijBiteiUng wegen eigea I vrjjwillig n dienöt of wegenfl broeI cierdlienflt hebben aangevraagid zuileoj I in die gifllegenheid worden geeteldl d 6iI gewen ichit die aanvrage toe te Uch I len of te dtoen toelichten en vervol I genfl dte uitflipraak hieroraitrcat va I deiï Militieraad te vernienneia ap I VVoenödlag den 26en April e k te 10 I uur voonroddidagö te öoudla tem I ötadiiulze I Ue uitöpraak zal voortö door onI dergeteekendle sohnftelijk ter keona l I worden gebradht van den ingefilohio vene die aanvrage om vrijBtellingl dieca De aariidftdht wordt nog gevedügldl ap onderflltaand e bepalingen Ttigen d e uibspraak van éen Militieraad omtrarat vrijffteüing of uitffluitinig kan binnen tien dagien te rekenen van éên dagi waarop dtei uitspraak is gieëohiedi bij Gedcfpiuteerde I öiaten der l rovincie bahaive dtoor den Miiitieoomtoiaseris bezwaar worden inigebiwïht lo dioor den ingeöcshreveno wie de uitepraak gjeldt o dloor ziin vader moeder voogd of curatar I 2o dtoor elk der overige voor d e I Gemeente ingeoohrerenen of door Kiju I vad raoader voogxl of curator I Hij of zij doe bezwaren inibrengt I leveiit het daarto Btrekkenid veraoekI b 3ihrjft dlat belhoorlijk met redigaien I onïkleed nio eit zijn in ter Secretarie I dezer Genseente Van de inleverjng I wordt een bewija van oatvangBt uitI geraütt I BeKwaaröcöiriften niet ingiericiit of I niet ingeleverd op de hierboven aaur I gelgeven wijze kunnen geen gevolg I hebben I Voor zoover omtraat een enandeaI nadiere inillcihitingidlï wordea gowenöoht I vervoage n en zich ter Gemoente ecreI taine op een werkdag tu ohen 9 en I 12 uur voonnddldlagfii I GoiMÏa d n 18en April 1 16 I De Bilrgemeeeter voomoeand I R L MARTENS Wijka d In dit verband schetste öpr vrêdte van 1814 na het NopoleoniöHche tiid erk Öpr zou gaarne zien pariemenlaire oonMndeöies in die volk ertegieair woordfigingen om met de regeeiing de buiteniandöche sïaatkunde te regeSem Of deze consmisIsieB gtoed zuilen sipx voor alle landen moet aigewaobt Een ander punt van het minamüim prograon ie dat gevraagd wordt een kraöhtigie onitwikkeling van het voilk door vredöSconJereniüee ter organisatie van vreedzame giemeeneichap der staten Dit punt heeft thjeofetifich een zeer mooie züdle docih het staat nog te bezaem of het goed doorleefd zal Kunnen word en lïr zal volgens spr altijd een verschilt van in zicht zijn hetgieen zic4i zal uiten in veiraiohil van daad Hoe mtoeten defeie geewhillen befldecht wordeni De barbaarsiohe wijze van thian behoeft niet gevolgd te worden Onze kringein w orden steedB grooter en hreeder M heibben wij gessien Spr ging in dit verband den tijd der roojfridkSers na en kwam weer tot haar punt van uatgang terug Geen H eng weld pelen aal deslpreuk ffitwten xijn der volkeren welke epreuk Itij met hun bloed en hun kmcht hebben gdkocbt Gesdüllen d er volkeirein moeten door een hoogere rechtbank die hoewd udt mieniBtchen aBonengieflteld worden op eHoöt Wij wenecheni zdde spr eeaivaate oirganiiaiatie een verplichte onderwanping van geöohilleu aan dde rechtbank een permanent internatüonaaL gerechtsboi met een raad van onxl or zoek en vooriichling Wanaaer een ataa t ziöh niet aan de uitspraak van zulk een rechtbanlc onderwerpt hkw hij geötiraft worden met verboden van uitvoer verbreking van postverbinding ena Spr besloot met een opwekltend woord tot aanflÜuitiing bij den A O K Het flltreven vaa den A O R Jd een menooh treven en kan dit Diet alleen gedragen worden door den man maar moet ée vrouw hieraan even goacj niaedöen De A O R moet aijn oen wéar piegelin van het volk gedragen door het volk m door zijne weOf ftohen opdat een meer laenöohwaardig levea den volkeren gegevaa kan worden dan dat wat zij tot op dat oofienJblik gediagen hebben applafliö JJe heer van der Mand re dl daarna den katheder beklom vroeg wat er ie doen ia on den volkereavred © te bevoordeelen Wat wij willen i hat oereiken van een voortóftuwende kracht die de mfinachen brengt tot hethooge niveau vian meaj chelijkliedid wal 21 tot op het oqgienibiik nog niet roött h A bea I 5jd ia volgens öpr voorbij dat principieel een vredesbeweging be reden wordt Het aantal van diegenen die ons principieel bestrijden w eohter kledn Het grootste aantal tegenatanders vinden wi iu diegenen tie eigenUjk geen tegenstanders zijn Ue wereldj hiedenia lc opt volgena ajir langs bepaalde banen in ie gaacihiodenifi zien wij het lot van Volkeren besti t door b paalde geoeurtemiaaen waarvoor bet ook wei g lijk ie dat ze acMarwege haduen kunnen blijven Spr ging den tegeuwooptUgen oor og nft Het hejpt toch niets zegt ftea w nt het reciit wolrdt in deze dagen meer ffen eeue g i9ch inden UU de en oorlog hebben n ij volgens apxgeloerd dit de in eroationale siamieDdeving de grondslag ï ia vaai onze tegiCTiiwoordige maaWchapp ij Jïet hötpt todh nietrf bel e niet dat wij dlred voordeel zollen hflbiwn doch wij moeten zegg h t T U lan Too a Txr MigmouhOpvoefflng Aa n de opera Miglnon welke op Maaibdag 2en l aascihdagi in den Ni iu wen Schouwburg onder leiding an Maarten Spaandiemmn worcfc opge i erd zullen als hoofdpfiïWonen hunne niedeiwerking verleenen Madtoie Slfei clomaae van de Frandohe Opera te Gent als Mignon Mevr Nora Gle en Hoos van de Ned Opera en die Vlaamisicihc Opera te Antwerpen als Philine F Carötenfl uit i rankiujt a Muin alff Wilheim Meister Paul Pul van het Hoftheater te Stuittgtart aUi Lotihatiio I Monaaoh van de Ned Opera te AmBteardam eialaèrte G Gieaeni Hoos van de Ned Opera en d e Vlaamsohe Opera te Antwerpen al Fródéric Het koor besltaat uit lO perflonenvan dte Ned en Italliaanflche pe a terwijjl eeniige Goudöohe daimeis enheeren hunne med èwerking daarbijvcrleenen He t orkest zal zijn het volil digi orkd t van de ItaUaanöChe Opera Over eene opvoering in het Stadttheater te Cobleniz waarin Mevr Gieaen Hoos dte Philine in Mignon Bonig öohreef het Coblenaer Tage b a 11 Een pmchtig e Philine wist Mevr Gieis ni Hoo0 uit te beelden Inbaar b izit ons tlheiateni een niet gienoeg te waardeei en co 1 oratuu rzangeree Over den heer Gieeten söhreei die 15 rem er Zeitung Als Landgraaf van Thüringen had mien in don heer Giesen een uitmuntenden vertolker Van zijn krachtige stem zim men miet verwaobten dat aajzoo wpok iian klinken De heer Gie in hee ft een waardigen ktenkvoUen baei Gebouw voor Groentenveiling Met eenige plechtigheid werd gisteren te Am sterdlam door den directfiur van het Marittwezen de heer CÜaastsen een nieuw iMirtit ulie geftwuw voor groen tentveiling geopend dlat door gemeentesteun tot stand kwam Omnlddellijk na d e opendi werd met de proefveiling begonnen KËKKNTEUW8 Bijaondlere Leerstoel van de VrtjE Hervomidlen Naar dB Westfrieeohe Kerkbode meldt zal op de provinciale vergadering Van d e Vereeniging van Vdjziniïlge Hervormden in N rdlHol lanil dlie op 29 Mei te Alkmaar wordt jjehomlen prof Eonimonfi uit Led ïen dé babanideling inieiden van dö vraag an die oprichting van eenbi zonderen leerattoe voor hooger onr Jai wijs ten t eho€ve van Vo lJzinJiige Hervormde tndenten Gelijk nien weet zal er na het aftredt n van prof Canneigieter te Utreohit ledhtA een vrijzinnig Herv keAalijk hodgleeraiar zijn nJ prof Knappert te Ijeiden MARKTBERICH1EN KaasnivkL WOERDEM 19 April AanKCvoerd 306 partijen Goudsche kans ie soort 17 1 f 73 50 id zwaardere f73i50 f id ac soort f 67 f 70 id met Rijksmerk f 7i f 73 Met conditie Alles per 50 K G Handel vlug B Ixxn exxigixxcL De meel en broodujuaestie 1 in Oö iNipuwe A eierdaoïmcr en I lu iJe leleg raat wordt weer een I Util rneiUgnte campagne tegen den Mi I HfikJter van L aaüJöuuw gevoerd ea wei I ler zake van üe aanii onjdjgiug dat I uii Zi dezer al geen wit brood meer gobakKen mag worden ten ein I ue tiien iweelvooxrattd te paren 1 Aan de hand van een adrea dioo 1 üen lieer Gerard i olak tot uon Ml 1 maner Gort van der binden gericht 1 WüiHiit beweerdiy dtat de ware ooriiaak I van dezen maatregel niet ie het doe 1 den Minister aajigevoerde tekort van MheepMuimle lie Minister had aldiue wordit betoogd voor zoover die tarwebehoe tc uit Amerika gedekt moest wordto dit moeten dloen in dein vorm van Amerikaaueuh meel de coiiiige wi e welke zekerheid gal om uit Ainenka d e grondHtof voo r brood te betrekkeu die goed bewaarbaar is Des te meei waa dit eascfa van goed on Hohtig beteer omdat men tot goedkooperen prijB tarwemeel kon koopen dan men ia werkedijkhedd tarwe kocht De Minister van Landibouiw eveniweli heelt van dwn oogst 1915 gedurende genoemd jaar in het g beel geen meel gekocht doofa er de voorkeur aaii gegeven slecht houdliare tarwe tot hoogeren prijs te Iniiporteoreni De heer Pol k biedt aan om bij een openibare iquete waarop reede dJoor dte Vereenlgting voor dtmi Graan Meel en Zaadihaadel in een adlre van Maart 1916 aan de Tweede Kamer gericht is aangedrongen dö motieven bloot te leg n welke den Minister tot deze handelwijze die hij zeer afiieuit geleld hebtoi Havon aanleig in het buitenland De Ingenieur meldt Het Havenbeötttur te OoUtenburg Stadsnieuws Postkantoor Gouda Lijst van de in de Ie helft der maand April veirzonden onbestelbare brieven en briefkaarten waarvan de afzenders onbekend z n Namen der Plaatsen Tan gaadreeseerdeiT baaUmmlng Binnenland Brieven Auor J A Kamip bij Bei ien EijBiiten Mei J van DeJden Groalman J Wolf O J V d Söhoonhoven Briefkaarten Eijaden Mej J van Belden Heijden A v d Hilverstara Mul v 3 Pezaro B C Schouten Wed Spruijlenburg J Buitenland y Brieven Bl 9e I Senekal Briefkaarten Oalloux Arn LeBsiineB Krieji D Smaila GOUDA 19 April 1916 Te Utrecht slaagden gisteren voorhet examen akte L O de heerenH A A de Zeeuw alhier B J vanDonk te Groot Amiaer C Kooimante Haastrecht en F Laadmeter teSchoonhoven De heer D M Kloots onderwijeer aan de 1 © Burgerschool voor ongens komt voor op een voordracht voor onderwyzer aan een o 1 s te Rofr terdaiji Db J S Langen predikant bq d Ger Kerk alhier is beroepen bij d Ger Kerk te Elbnrg De nieuw benoemde kapitein C ft Viehoff is ingedeeld bij het 14e lUf giment infanterie De Statenvericledn Gedleipntearde Staten van i uidl Hoï land h€lbben bepaald dat de vari zing voor de Prov Staten zal plaw hebben op DdnedBg 6 Juni de aW mlinig op Dondterdlag 15 Jumi ijj hei tenêdinig mw aoodlg op VriW 23 Jund Anti Oorlogeraad Voor de aid Goudia Vi i dien Airf Ooirloég raad traden gifrteravond ïnjzaal KuBdtnnin der Sociëteit jftGenot ea als flï reker oP Mwr van U mo van Erabden uit L rover Waarom ook de vrouwen bii den A O R rooien aanrfuiWif en de Hoer H van der Mande W 1 Den Haa over het onderwerp M hèlpt toch ideta l Aan het WestelQk Front PARIJ S 18 April Het commiuMil ué vaif gielterenavonld nioldt In de atreek van Verdun werd de actie belenfinerd door het aleohte weer Ten Westen en ten Oosten van de M aa artiUene actie maar had geen infanterie a tie plaató De Franstohe artillerie heeft met kra hit vijandleliike verbindingen in Apgtonne en troeipenconcentratieB ten Oosten van 8t Mlhiel beschoten I ONDBN 18 April OHideel De EngeMhen drongen in de laat 30 uren tweemaal op verecheidene pkwtsen in de vijandelijke looip aven door eer giflteren in den loop vam den dag en daarna ê naobte Bedde aanvallen hadd duece0 Een mitrailleurs telling werd Vernield en verak hdd ene slehuilplaataen giebo mlbftrdeerd Aan Engeliohe sSjdte werd één roan gewond ené venmtet Twee DuttScbe oa MlMP20 man werden gedood Twee niet zeer lirachitige aanvallen op onze Stdlingen bij Elol weréi afgeslagen Heden haddbn op zichzelf lt andk aitiBeriagevedhten plaatg en mljnaclie ten Oosten van VerraellM Lefzemitbreiding in Amerika WASHINGTON 18 April De Senaat beeft een voorstel aangenomen waarbij het leger wordt nitgebreid met 280 000 man militietroopen on 261 000 vrgwilligers Meer dan een millioen itndentan hebben Eich verbonden in Boskoop Tweed © Boskoopsche veiling Omtrent de heden in Hotel Neuf gehouden tweede veiling van de Coöperatieve Vereeniging Boskoopsche Veiling vernemen wS dat de aanroer toonu root vaa Uit Aalsmeer v aron eonige zendingen violen eu madelieven ingekomen Ej was veel publiek en onder ben koopdrs uit Clonda Rotterdanii den Haag en AalstneOF Voor bloeiende planten werden goede prezen besteed decoratieplanten gingen zeer goedkoop Gemengde Berichten Groote gewinnen In ErankrSk wgdt men evenals in Dnitscbland zijn aandacht aan de vermindering van het aantal geboorten tengevolge van den oorlog Te Parijs is in de vorige week een vereenigiBg gevormd om de penbare meening te bewerken de vorming van groote gezinnen te ondersteunen De veree1Itgifi £ draagt tot naam De groot8ty familie Op haar program staat een regeling ten opzichte ven gezinshoofden met meer dan vijf kinderen teneinde hen in alle opzichten te steunen voor het verbeteren van materieele levensomstandigheden en de publieke overheid te bewegen recht te doen aan hun beroep op het algemeen belang In Juni zal een wedstrijd worden gehouden met prijzen van 500 fr te geven aan gezinnen met ten minste 7 kinderen die het grootste aantal zonen als soldaat hebben Dit is een eerste bescheiden poging in een groot nationaal vraagstuk Esprit In een der Belgische steden moest een Franschman inwoner der stad zich dagelijks op den kommandantar I melden ten einde het Dnitsche be I stnur te toonen dat hij zich nog in Schalk wijk A dtom Alhier Nijmegen inIe oiidem Suilen verantwoordelijkheid der StU i Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisoli Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 760 8 te Haperanda Laagste bsrometeratand 739 9 te Helder Verwachting tot den volgenden dag Meest matige ZnidelQke tot Westelijke wind betrokken of zwaarbewolkt met tijdelgke opklaring waarsohynlijk eenige tegen ieta zachter Oe NalartoMtoohe Oper Geachte Eedaoüe Gij zult mSj tea zeerste verpliotlen Door het onderewande in uw gieSerd blad te wJllM ojmaaai Sedtat de oprichting van De N dieriaddBohe Opera wordwi in verBöMilleiiile bMlen baiWl g pnWiceerd die Ie zaak wdke In voorsta ik wil niet zeggen met voorbed u t o ro intar itaB to zbbat e en ij ker en Bitollig emmg benadeelen Ik bedoal wat gezegd wordt omtren de ikMUéli en de artiaöoiteit vand De Scheepvaart en de Oorlog 30 pCt van de Nedertandsche fcheepsrulmte opgeCischt Officieel bericht Door den minister van Landbouw Ngverheid en Hand l zijn Zaterdag in conferentie 1 ontvangen de directies van de Koninklgke Nederlandsche Stoombobtliaatichapp en van den KoaiaklijkenHollandschen Lloyd die aan den minister kwamen medadselen dat voorhet bnnkeren in Engeland of in Engelsahe kolenstations door ds Britscb regeering geéiscbt werd het afstaanvan 30 pCt van de scheepsruimtevan elke maatscbappg ten behoevevan de vaart op Engeland 1 De minilter van Lrfndbouw Nijverheid en Handel heeft bovep genoemden directies dnidelijk te verstaan gegeven dat de Nederlandsche scheepsruimte beschikbaar moest blgven voor op 1 eisching door de Nederlandsche regeering en at deze niet kon toelaten dat zou worden te kort gedaan aan de mogelijkheid om met Nederlandsche schepen in de eigen behoeften van Nederland te voorzien Engeland en de kolenvoorziening van de onzijdige scheepvaart De N Bt schrijft over de waarschuwing van de Engelsctie regeering tot de onzijdige reeders gericht welke voor Nederlandsche belangen van verstrekkende beteekenis dreigt te worden het volgende Alle steenkool van Duitsche oorsprong ook de bunkerkolen zal worden aangehouden en prijs gemaakt Ten bewijze van hat feit dat 00 bunkerkolen niet van I Duitschen oorsprong zijn wordt een toestemming van den Engelschen consul in de haven waar de steenkool is ingenomen vereischt Als bn weet dat b v in Rotterdam zoowel door de vaste als door de andere lijnen bijna uitsluitend met Duitsche kolen gebunkerd wordt beseft men wat de draagwijdte is van deze bekendmaking van het Engelsche ministerie van buitenlandsche zaken Het is dan ook natuurlijk dat de Reedersvereeniging heden te Amsterdam over deze aangelegenheid vergadert en op I de bijeenkomst zal wel een conferentie met onze regeering volgen Tot nad r begrip van de moeilgkhoden welke Engeland onze soheepvailrt in dèn weg legt n et zoozeer om DuitscHl nd te benadeelen want het effect daarvan zal wel lüiniem zyn al wel om zichzelf meer vrachtrnimie te bezorgen diene dat Engeland eeas gedurende eenige we I kei eiB9 h Van soortgelgken aard 1 I steli Schepen die in Engeland wilden t njtsreq moesten 30 pet van de vrachtruimSe afstaan om hun kolen te krflgen Materiaal voor hier te lande aan te boawen of in aanbouw zijnde schepen iah ook sedert eenige weken niet uit Eiirgeland worden verkregen tenzvj onder dezelfde voorwaarde waaibij ook wel eens andere eischen worden gesteld Daarbij komt dat er uit Engeland niet genoeg Engelsche kojen geleverd worden en ook al zg n zij hier dan mag weer niet gebunkerd worden zonder vergunning van het Engelsche consulaat met de daaraan verbonden voorwaarden Het gebrnii van Hollandsche steenkool wai niet doelmatig omflat zij in vergetyking met andere soorten te mager was Voor de Ignen die op Noord Amerika varen zullen de nadeelen welke uit het besluit van de Engelsche regeering voortvloeien niet zoo groot zijn als voor andere omdat zg in Noord Amerika kunnen bnnkeren wat een verlies van laladruimte van ongeveer 10 percent met zich brengt aangezien de Amerikaansche kolen tegelijk voor thuis en uitreis zullen moeten wlirden ingenomen Schepen op Zuid Amerika knnnen daar niet anders dan met Engelsche kolen bunkeren Op deze zal de maatregel dus wel drukken evenals b v op schepen die tusschen het Nederlandsche moederland en de koloniën varen Om de Duitsche bunkerkolen zal het ship in volle zee die als wij ons goed meenen te herinnereir eens de vrije zee heeft geheeten yorden aangehouden de kolen worden prgsgemaakt en bet schip zal dan in een Engelsche haven Engelsche misschien wel dezelfde inqiiddels verengelschte tk prgsgemaakte Duitsche kolen kunnen terugkregen als het 30 pCt vanzgn vrachtrnimte afstaat En als het schip dit dan om weg te kunnen komen gedaan heeft en reeds bg die gelegenheid of later voor 30 pCt lading van of voor Engeland mede krggt wat zullen de Duitsche dnikbooten daarvan zeggen Zal het I gisvaar voor torpadeering van dit sobip tb dubs 12 d A V é F teWad dinxvoen f 0 50 ubs 1 d L O G H h v D de K te WaddÜaxveon ö dagen hechtenis allen wagene zijn kind niet ffoi egeld de acfcool laten beaoaken D P v L P V V A A allen te Waddinxveeo I Q D te llerkel en Rodenri D v d E te Pijnacker ieder f 2 ffubs 4 d we gatii a nachts fietsen zonder licht L J J te Goudft f2 sub 2 d wagenÉt te Gouda zonder verglttnniög op den oponibaren weg eenig uitstekend werk hebben G N h v F C V D te Gouda f 0 50 9ubs 1 d wegen te Gouda vuil in het water gooien IL N te Gouda f 0 50 Suba ld wegens te Gouda met snioeuw zijn paard niet voorzien hebben van belleik N J D te Zevenhuizen f2 50 fltiib 5 d wegene te Goucia aoodelooB niinoer maken S lï te Reeuwijk f 1 aubS 1 d wögenfl te Gouda zitten op zijn hondenkar J M H en M v H te Gouda f 0 50 snbfl 1 d G v d B te Nieuwkoop fl Sub 1 d wegene te Gouda wateren buiten de waterbakken N J V d W te Gouda 2 maal f 2 ubS 2 maal 4 weOcen en f 5 miha 10 weken tuchtedhool we gene te Gouda flipoleo met gold en opgeven van een vale tften naam W M V te Gouda berisping wegenö op Stiaat voetballen A E KI N D te Moordrecht f 10 Büha 10 d wegene te Moopdfraeht zomder vergunniang Varikenfi hjofuden binnen de kom der gemeente A E W S woonplaats onbefcond f2 + f 10 fltuhS 4 d f 20 d weSma te Bledöwijk zonder vei nning het bedrijf uitorfenen van liet eözanger en opgeven van een vafctftiien n iam A R te Gouda f2 subö 2 weken tuöhtschool wegens Straatschenderij Th K te Reeuwijk fl fliubs ld wegens voertuig onbeheerd laten staam P K en J J K te Berkel ieifer f 5 s uhs 10 d wegene nacfti teli ik burengerucht C J N woonplaats onbekend f 10 ii nbs 20 d wegene opgeven vaneenva aiehen naaan D A te Gouda en C S te Zevenihuwen ieder f l subs 2 d J P v W te Leid en f3 subtf 6 d W H T wnonplaate onbekend f 2 Subs i d wegene openbare dronkenschap A M te Gouda f 10 SubS 20 d wegene openibare dTonkeaSchap bij Ie hei hulinig P J H V te Boskoop vri raakwegen zijn kind niet geregeld db pfliool laten bozoeketa J ü V d B te Goudavrijppj ak we ens boomen zonder vergiunningi in een water der gemeente laten Uggen J R te Rottejrdam f150 aftifaS 20 d met intrekking van het rt eiwi gedïuremle een jaar en toewijzing dier dviele vord ering ad f 50 w fiens ats beatuiurdteT van een motorrijtuig met zoodanige snalheüd rijden dat het openbaar verieeer in gevaar wordt ï öbra sht doftr n in M Iflveif geroepen 9Ö ± ting Ieder oproöht Nederlander toch die zyi land en taal lief heelt kan met andere dan verheugd zijn als weder eene echte Nedorlandaiche Opera krijglen waar in de Nederlandsche taal wordt gezongen tk ben nu eenmaal niet iemand lüe er van boud tijd ie vewlpilleo met het voranem van corainiidsBes ol oomitó d Ik houd van daden Ik hflto de aom die noodSg wa ooidrai PaleiJJ Schouwburg te huren bij de betrokken directie gpdeponieeffd Ik heb ook de öom dlie noodSg is om de artisten die ik engageer voor het gdheele komende seizoen hun Salaris te verzeitaren bij een beitende bankii atolLing va ég ile d £ r i dtueigeeD enkele reden mSjns inziehfi onn wantrouwen te weidken betrefferade de finandeeie baada waarop ik nnijne instelling heb gegrondvert want aelfe al zou er niemand komen om De Nederianjdaiche Opera te bezoeken dan nog zouden de geëngageerde artisten er geen fïhade bij lijden Eene finanoieele ondernöniingl laat staan een goudralja maak ik van De Nedierlandsche Opera niet Ik ie trouwend zaer goed in diat dit niet kaji Oï de FranSdie de Italia anaohe of de nieuwe DtUtsIcbe opera goudmijnen zijn kan on zal ik mot beoordeelen Maar waar deze inatedlfngeu met gQnttk in oda Nederland kunnen beistsan zie ik niet in en het zou mij hevig leed doen alH ik mij vei iete waaowm een met bel dd geadndniirt eepde Nederlamdsohe Opera in Nodesrland niet in stanid zou kunnen worden giehoud en Het i gemakkelijk booze geruchten Ie veralprettd en en wantrouwen te wekken nog vóór de zaak bestaat maar al wat er oprent de artietieke leading wopdt got gd en geöcfareven zijn vermöedBas Mijn voornemen is aan de redacties der bladen i oo apoeddg mogeiijk een overzicht aan te biedeü van de antiiSiten die ik heb geöngageerd Voorloopig moge ik volstaan met etr op te wijzen d de algeBneene rtiaU ke leiding in handeoi ia van de heeiren Ohniiö de Voe en Henri Engelen en u at de heeren Richard Heuokerath on Al bert van Raalte ató kapebnoeatere zijn verbonden Van versbhilletnde opera s hefc ik miij het opvoering reoht reodai verzekerd De waarborgsom voor de eventueel verschuldigde nutouraredhten is reedlö g ef ort Zooalai u ziet ik hooid van daden De N derlftndkjBp Opera behoeft geen goi toijn te zajn nóch eem filanthropi e infiteÜingi Doch een gezonde baeis moet or wezMi Die baaifl irf h a m d e 1 e n daden doen eui p et lang i ode neeren Er ie ar zoq yéé geredieneerd Laat men nii eBudeilijk eenebeginnen i i i Zóó dacht ik En ik ftwi be ournen Op tegenwerfeing waa ik voorbereud Doch dit zal mijn onorgieslecAit stalenOp de medewerkingvan aile goode vaderlainiders rerftenik Kn met die overtuiging ga ik Inzee Laat men nu ook alwadhtem Laat men slpreken alfl De Nedérlandisiche Opeira oen paar nuaanidein heeft gewerkt Voor gemotiveerde kritiek zal ik zeer gevoeJ g zijn en het zal ntójn trots wezon een Noder amllyche Opera te heWben mtogeEjk gemiaakt In afwadutang daarvan vraag ik sJetöhitB vertrouwOn Ik gaf u hierboven de gronden aan waarop dit vertrouwen berust Laatste Berichten Mot mijn belertdpjï dan voor dip plaatsing van deze f gelen ben ik geachte redactie gaarne Van U de dw dt G H KOOPMAN Dlpooteur Netiwl Opera KANTONGbRECBT TE GODDA üitapraken van 19 April 1916 L V W te Oudlarkark a d IJsel f 1 aubö 1 d met verbeurdverklaring der ge chatte waar ie van de inbefflagjgenomen nwiar vrijgegeven roerendie goederen ad 300 wegend heirkauwende dieren vervoeren binnen den d or d n Minteter Tan L en H aangewezen kring J S te Eeeuwijk f 10 ïobS ilO d wegena boter ten v irkoop voorhanden heibben met be weinig vetgehailte A Ë te Goventqr 13 Mbe 6 d wegen zich in den trein bevinden ior der böbooriiji plaatsbewijs J v O te Eeeuwijk 2 maal f6 libe 2 maal 12 d wegene in staat van jdronkeoöol aiiA bevinden op een tion ei Qdaar rumoer maken P B te rdrecht f2 aube 3d vffigeoB zoiMfer vrij edling een bord hdbben hvsfemd tot reclame C K B v G B vri spi k J P de G h v C K f 0 50 tfuW I d J G J O h v N de W f3 Mba 6 d S dé h h v W B M V ê L b v h Z J M 8 h v D 3 U ieder 16 iM 10 d J R h J 8 f6 aube 12 d M P wed A G A C v W b r 1 J H J N h T C O ieder 10 i uttL 20 d F Q S h v J H 3 Hen te Oanda 15 aubs 30 d K K te Goudérak f 5 Aube 10 d 1 1 j 1 P H n M 8 te ZevenluriMn lade 8 K