Goudsche Courant, zaterdag 22 april 1916

55e Jaargang IVo 13070 3sri© va w PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal 1 45 Idem franco per post i hü Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelyks ingenomen aan ons Burea Harkt 31 bg onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Dit nummer bestaat uit drie bladen l rKle Blad Maaiidao Sm Paaaolidag varaehijnt 4 Wad aiet Zelfstandigheid H te zakeff wel teekeneml voor de ncttUng waaria zich ons denken iHj voorkenir pleegt tó bewegiffli dat wiï atprekeacle van zelfstaadagiheid ea z Maiïdi g zijn oawilLekeumg deu ken aaa het eigen baas ïiju aan het vcKjr ziohzatv n zorgen en dat wij als vanizelf tuslBicheii zelCstanjdUg heid en xoaabsohappelijkeii toeflUuul eeuig vetrbandi leggen Het wijst er op hoozeer wij gewoon zijn geraakt alleen met d en uiterUjken etaat van dien manflich te rekenen en hoe wy ook dien uitetrlijitep staat weer in naiuw verband ple ea te brenigeti met iemandi finameieelem toesitand Ong twijfflld geeft de toestand onzer samenleving daartoe aanleddting Wie niet finaniCQoet anafhamkelijk is kan gewoouiijk zijn onafhanikoli eadmaar moeilijk tegen eUeo inbreuk dloArop van bu en af verdiediigen en wordt vaak g edlwoiifpen zlja zelfatanddgbeid Atitanfi oogenblikkelijk prïj te geveal Maar nietiteiaiia is er tusHcihen keUrtandag eid en maat nhappelijikeai walaitaiid geen reeiitfltreeik ch verband m vloedt onae zeftfatandigbeid niet uit ooze maateohippölijke poditie en ouiffli finMtacieolen toestand maar uit m karakter uit ooze parSoonilijikheid voort Want aelfflitandlig zijn iö toch edgenMjk niet ander dan aioh zelf zijn Tian eigen wezen het geiheele leven door te kunjMSi faanc aven ea tot uitmg te brengen eigen leven zoo tö leven dot er het beate en hetnobtSflH van one wezen in tot uitdlrukking koBart en zich noch door andleren iMJoh dipor amatandigheden van den wqg te laten afleiden die onae eigene persoonlijkiheid ons ais den oor onfei natuurlijke diiidelijke aanwljpt Zelfeitandügfaeid vorondersteild dlue een eigteae peraoonlijkheid enhetbe Feuilleton De Geluksster door NATHALY VON EriCHSTRUTH l adlruk verboden 17 Zal de manÏBter correct aan de taf l van den Uertog verachjijnen dan wordt het nu meer dan tijd te verifekkeu Jean verlaat dus het venr ter en gaat naar zijn mee ter om hem veilig itaar beneden tegeleiid a Hannokel zit stijf en deftig op dten en aiet met een scbeeven blik over zijn peldkraag been hoe Zijae Excellentie met moeite m het rijtaig stapt Tean wikkelt den ouden heer ia de P i eken legt hem de kruik aan de voeten en ziet de portieren goed na üan trekt hij nog warme wollen handWhoenen over die witte glacé a en Jfwilt mei ene buiging achterwaarts Alle in orde Exceüentie Hm jij moet het maar weten Jeah Vooruit Haoót el trekt Mn paar maal aan de teugeto en öe Htderen rollen knarsend over ia bervrpren fflieeuw Jean ziet de koete ur met een zenuwaohtigen bSik Heden werden wq weer diep getroffen door het overlijden in het Algemeen Ziekenhuis te Utrecht van Onze hartelijk geliefde Echtgenoote en Moeder jiuiu ciEiiEui IE wm in den leeftijd van 56 jaar W K F DE JONG J F DE JONG E E DE JONG Vertoekên van rouwteUag vertchfiond te blyven Eenige en algemeene kennis GooDA 19 April 1916 22 Adverteert in dit Blad Witte Bioscoop Kleiweg Gouda Ëxplioatonr JOH STEENBE RGEN Will 22 Ipril en Tolpili dap De Groote Bomeinsche Veldheer Getchiedkundig Snematographisoh Sohouwapel in 6 Afdeelingen Het grootste meesterwerk der laatste tijd QUO VADIS en POMPEï waren mooi maar zijn niet in vergelijking te brengen met dit reuzcnwerk Overal verdrongen de menBchen zich om plaats te krijgen Voorziet u vroegtijdig van plaatskaarten Ztterdatf vanaf ó uur Zondaft en Maandag 4 uur Doorlüopende Voorstellingen Overige dagen 8 uur Geen doorloopende Voorstellingen PRyZEN DER PLAATSEN UilE 7UIS 21 tilG 39 Ets mus SI Hl 31 UNS 21 Hs Zon en Feestdagen alle Rangen 5 et meer COUPONBOEKJKS geldig met bijbetaUng 100 I Woensdaa Al Groote Familie es Kindervoorstelling Julius Ceasar Kinderen half geld Opfvrlcht lit 970 Markt 26 GOUDA iSUIEXItll ÏTsXTY Hoogst on orschtldlBfon op T t aiuUUlB ra Anutardam LooBWardon Oouda Lid dar Jary Dordracht Robes Costumes tailleur Blousen In za r cnK t verschaldenhaldvan d co dkoopflt tot de beat aoortan tegan da maaat concurreeranda prljzan 29 COSTUMES TAILLEURop maat inaf 75 Qvldan r lElllJlite Bij beschikking van den E A Heer Rechter ComtbisBariB in dit faillissement is bepaald dat de indiening der schnldvorderingen aan den curator moet plaats hebben vöör 8 Mei a s n dat de varifioatievergadermn al worden gebonden op 29 Mei a s V m tO t uur in het Oerechtagebouw te Rotterdam De Curator Jhr Mr A C A STERN Rotterdam 19 April 1916 Coolsingel I8b 17 SSEIE1EIT IIE GEIIIIE6EII Zondag 23 April 1916 van 2 6 uur 10 liiii Nieuwe Schouwburg Gouda MAANDAG 24 APRIL 2de Paaschdag MIGNON Groote Opera van A THOMAS In de Hollandaohe Vertaling van C v D Lindbn Dirigent Maarteu Spaanderman ROLVERDEELING Mlitnon Mad B Sterkmani Gent Phlllne Mevr Oieaen Booa Coblenz Wilhelm Meister Ph Caraien Frankfort Lothario P Frd Stuttgart jgma G Oieaen Booi Bremen LaCrte Monasch Amsterdam Regie O OIESEN HOOS Aanvang 7 uur Einde 10 uur PlaaUkaarten verkrngbaar bg de arma v n POST Hoogstraat enMevr B0UMAN Maiiekh4ndel Dubbele Banrt 85 De = Verklaring van aansprakeiykheid van den kaasproducent tegenoverdon kaashandelaar zooals die is vastgeateld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren is in boekjes van 50 stuks 25 cent on van too stuks k 50 cent voorhanden b i de DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT 31 gi By bestelling van minstens 500 Verklaringen ineens worden dezemnder extr kosten met firmanaambedrukt 20 Fijne Likeuren WiJNAND FOCKINK Amstardam Verkrygbaar 10 Firma IL DAM Kleiweg Oouda Td 87 NAAR BOSKOOP ROZEN DEiNSTRÜTIE in Hotel NEttf van Jiienwe POLYAMTHA ROZEN nog niet in den handel op Maandag 24 Apni 2e Paaschdag en Dinsdag 25 AprU GEOPEND Maandag namiddag 2 uur tot s avonds 10 uur Dinsdag van s morgens uur tot s avonds 6 nur Entree 25 cent FERWERDA ft TiEMAÜ WURHAIIOELJIIIEM pM lleack Hochheimer 1 05 Zeltinger b 0 95 0 70 0 75 0 80 0 90 0 95 0 90 1 10 1 26 085 0 95 1 15 1 40 1 56 140 1 26 1 26 1 55 105 Brauneberger Oude Roodo Portwyn f 1 25 en Oude Witte Portwyn 126 en Fine Old Pale Sherry 1 15 en Fine Madeira Spaansobe wyn Oude Mulaga Gneknche Samos 0 86 en Palns de Médoo St Estiphe Medoc St Jolien Medoc La Rose Lndon Chan Malleret Graves Blanc Lonpiac Petit Bourgogne Wachenheimer Niersteiner Depot te GOUDA T CREBAS Wijditraat 7 Tel 40 By ordtis van 12 fl Wgn ook gesorteerd verleenen wyS o korting mits de betalingil contant geschiedt De kortingia niet van toepassing op Champagne of op het merk Chau Malleret en evenmin op gedistilleerd 54 IN LOSSING EEN SCHEEPSLADING prima BELGISCHE Anthraciet Zoowel groote als kleine afmeting Prijs f 2 10 per H L franco thuis alhier JOH DESSING Co Kantoor I 0 sthaven 26 GOUDA Telefoon interc U3 60 Doet nu reeds uw winterprovisie op en U zijt verzekerd goede en goedkoope anthraciet te hebben BIOSCOOP GOUDA VOORUIT Paasch Programma met de onovertroffen Icunstfiln i De Tunnel Toekomstfantasie in O afdeellngen 60 Cinematographisch bewerkt naar den roman van BERNHARD KELLERMANN Schitterend gemonteerd Duur + 2 ai GOEDE VRIJDAG gesloten ioili OPGERICHT M 4 Voedert ft net de uivere murwe Voedert F p net de Mvere murire i lijnzaadroeMn merk STER en W U 28 M SOVJIBOONENKOEKEM merk W U Ditmnntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Krrr lHplomii l nrlif 1909 nmixn Jouden MMail I en l DEliP05T 5lliARE PW BMMR Dienstaanbiedingen hebben in de Croudsclie Couraiit aleedê tmceeê 10f Deit adverlrniiea kosten siMkIs bij vooruitbeitllHg 1 6 regeU f 0 36 voet elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Zeer mooie soliede meubelen als Tafels Stoeten Ka Spiegels Schilderyen Thedatel8 Bu1letten StyiaffleubletBen tel8 Bu1letten StyiaffleubletBenten in leer en peinch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeube len ens enz alles spotgoedkoop Rugbekleede Leerstoelen vanaff 17 50 Styikast f20 styitafel f 9 50 Spiegels f 5 50 f 7 Qenz 20 MMSTRUTUIi lneiiliiilsiiablldeScliie kade Rotterdam Mm worilt lerzoelil op I MERI Ie lillii UIT HET MaGAZIJH VA VI RAVR SWAUZO EN GOBINCBSM Deae THEEËN worden afgeleverd in vereegelde pakjes van vijf twee t een half en een Ned mt met vermelding van Nom mer en Prgs vooraien van nevensgaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BUI voorheen J BEEEBAART Li risTE lOMOEOriMIE iroTHEil te ROTTERDAM Telef 2305 Hoogstraat 237 Levering van alle geneesmiddelen HuisapothekenBoekwerken voor leeken L Verisending per bode of per post m steeds omgaande 15 £ j3r S0£ nDJ 20 April 8 uur CM h S bord AM Gouda Handete Kantoorbaüeuden ledmverg rip 24 April 1 uur Nieuwe Sdwiw burg Opeia Mignon 27 April Kieuwe S ffluwbnrg N V Het Tooneel Dtr RooyaardB Dolle Hans 1 M i 2 uur Gebouw va Bou Won4ii toaiic it OwtorstaatecoiBmiaade Armenzorg BeleoM vurioekon U geregeW W mededeellag te o onlvai e TWgaderiinell wwtea v TO tril a dan en om 4 4 la te vermeldea ElectriwKe Drukkerij A BRINKMAN ZOON OW Zaterdag 32 April 1010 mwmi COURANT 033A st£©ls ©a L Verecliijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVERTENTIËN Van t 5 gewone regels met bewysnummer f 0 66 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dieastaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 S5 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon latere 82 üitgeTers A BRUTEHAK EH ZOON fv Uö ijn daarvan Zi sluit dus op zeicere hoogte zelfbewufltzijo in Wie eilsuiodig is is zidi nun of nneeir uewu wat ea wie hij ia Uij keni zieh lu ziju deugden en oudieugden zijii begeerten en driiten aijn weair oabMi e veirlangens zyn voeiea en üieuiken In overeenstemming met cbe kenuis heelt hij zïoh zijn weg geKu n eu behaalt hg lu aUe voork oiiiende gelegenheden zijii houding en L n d aden ili gaat zijn eigen weg utet ais een koppige maar ak een A u wukilte h vormt eaoh zojn eigen mbeoiugen eu gedachten Naluurlijik sILuit hij daarbij den invloed van aiMieren niet uit Wij allee leven onder deu invloed van het one uinx iagende Kn de tijd waann de plaiaUB waarop de menachen onider wie we loven be aait voor eea giroot ueeJ wat wo 2ijn Muar bij dfie bepalüug Bpeedt ook on eigen wezen iüoalfl het van nature waa on aioh ItVngKamerhand d uidelijkeo vormt eeu groote rol We kunnen den invloed van meoBiehen en ditngetu aiüver paralel ondergaian wanneer wij onze eigene peitwonlijkheid met wederkeeng üp de menachen en dungen laHeu inwerken en luci andetns zjjndlaa mii éfluk wa dat witiooa dk oi dien inAioed van buiten of tot e i toevallige vorm gekneed wordt Maar wij kunnen ook die iavlood i do ondergaan dat toch altijd die hüu fdvomi dtie in one wezen ultgeiirnkt lag bewaard blijft zoodatwg utot meerder of mander bewusithedd zolt die invloeden die op onB inwerken hun ple ts eu werk aanwijizen dat WIJ aid bouwmeeetera h ft werk ohjvon leuden dat binnen in qub pluaiLft heelt on dus acUef aan onze oigou vervorming deel nemen Kn alleen op d 6e laatste wi onderguat do zelfstandige den luvloedl van MKmitJichon eai diingen Hij ia zich zelf heelt een bepaalden vorm en tie oTm kau wei veianderen maar nooit zoodanig üait er eeu ganöch andere vorm oiitsitoat en nooit geheel buiten de luedewepking van ziju wil om Uit deze eigene peraoouii kheid otadf d e zeiUtMandighead die beizit en M cet te haiidihaven vloeien ook zijn lijk zgii ioaar ook vaak zij die van een doorzetten van een eigten wil geen honger of matorieeie ellen behoeven lo vreeteew En hieiruit bli t ook reedkf diat Bedlstandighedd iets Q nid e rH u dan tinanoioele onalhankoli khea l Tallooxe ri en missen elke zelfstanidiglieid en laten zich óf in hun dienkeu 6f In hun daden eeheel door aiukren leiden of beffnvloedeu De werkelljfke z fatandigibeid komtalleea voort uit ïemandH karakter uitde sutinesigeateldlheid van zijn perBoon liet id een natuurlijke eigenmohap die men wel kan versterkenen die ook door leinandtt levemsomtMandïgiieden aan kracht kan winnen zoowed aW verliezen maar die tocbm aaiUeg altijd aanwezig moet z u En zij ié een van de beate i mooiute eigene eihappen waarmee die menaohkan g egieiiicl zijn K daden eu beeiluUen voort A er natuurlijke gevolgen Taa Hij laat zicti niet dioor andotoi zajn weg voorffcAnjven omdlat hij eigen parfliooniiJkheBKt kennende te goed weet Keike zga weg ia i om diesi w g te kunnen gaan datt oor heeit hij gaajme moeite en oppCcdniog ovetr uaarom veronderfKw zelfcMandigueid naa zeUkeuoifi foolt zekere aiaito vau wilfaKracht Wie weet wat utj wil luoet ook atork genoeg zgn om iMen wil tot mt Wiri ig te brengen Dat kütn natutt i kerwijs dutwijis opoffemug en toÜI voooral voor aen die Unau ieel ot niAabSühappeli k van aoderen alhankoiijlt zgn Muar uuuaat Ue zuifiatandige een uatuurlju gevoel van fierheid ta pualhankeiij kibead heeit zal luj olcdi niet lioht gewonnen geven l D wattuear hij net niooülgvdTongeii soms mK oht doen laat dit zijn perBoondijkfcitid on eirept iXieruU volgt dnia dat gebreik aau ï ellsiiian4igiheid in lipoEdzuak twee üor aiten kan faebbeo l e eerate ia nel gemiff van een wttHntijnde perSüonli hedd Wee9 uoelfi zei ik tot iQOiand Maar big um lüat hij was metfiiamJ duchtte De Oéib atet Om zelfsitaudtg te kwvien wezftik moet men d iu iem nd xga dut wil io m een eigen ea varbooneib XM wezen diient men zelf te keonen of Liever oog men dient zU hi van gn penföoitlijikheld diuidelijk bewuat Maar men kan ook nwt dat bewuuitzgn oiKzedfstandig blieven omdai men de kiracbt of den moed mdst eigen wezen in zijn leven tot mtUig Ie brengen omdat men diua nietatork genoeg 1 tegen den iwang van Hieiiischeu en don draag der omataudiigheden in edgen weg te volgen en eigen beeiisö ingen tot uitvoering te orongen Men ia dan wel in zooverre zelfstandig dat men eigienmee mngeu eu gedachten heeit en due met wiWooa door andoren laat wgzigen en vervormen maar m si laat zdch ten siotte dk or andieren laidion eu besturen uiwlat men te zwi of te laf ia eogon indohten te volgen ïi laatate dioen uiet alleeËi zij e in niaat Jcbappeiijken zin onafhanke de ataif waar bet hof resideert een iiof8ltad in de oorepronkelijke beteekenls van het woord is den Haag ai sindH lang niet meer Ni et alleen onwlat het Hof ww goed als geen notitie uwer neemt van de eohioone kunslten i u dte wetenschappen maar ook undftt toor de groote on onharinonwche uitbreiding die de bevolking in de laatste tientallen van jaren kroeg het mieer intieme karakter van de atad verlormi la gegaan Den Haag was due oen weekilang tilj Niemand zal er ieta van beapourd hebben Immer deze week diie geeii kuntrt gotiot kew acbenken wordt op allerleë awtere wijven nuttig gotifxploltoorc Groot a hei aantal veroonigingen die van de gelegeniheid gebruik maken om haar vergaderingen te beleggwb Natuurlijk kicBt m n d oze week er voor uit omdut de vele liitvluchteu die de nietop vergader eiv belust en weten l vin tien Voor hun afwezigheid nti althane met óén vermindord zijn Brieven uit de Hofstad cccxv I Is stille week H t uitgaand dèn Uaag IS gedwotfgen thuis te blljvan want de oud e trekdiitle eüseht dat lu dieze dagen alle publieke vermakelijkheden dun bei en witte dafii aandoeoi Telken are wor tt vau vèrsohillaoir de z g ten aandrang ullgoot end op deu buri vader uut mei dio vecoudercb gewooDte te breiten Maar hij bleet tot iiiu toe onvermurwbaar Ieder jaar iH er een naeuwe reden vooir te vinden oan het verbod van openbaar vermaak in detze week te handlhaven on merkwaardig genoeg ontutaat uit den boezem van bot publiek zelf n4miaBr een mireven om de afsichaifing met nadruk te verzopen N lemaad weet hoe oud deze overleveriiigi in onze residentie ia nieiitaiid weet welke motleveu pedaal oor den Haag hebben g lden om hii r in het branKÏpunt van uïondaln vermaak deze öpeciale bepaling te nuaiven Zg die van ou ier tot ouder de overlevering kondien vertellen weten Oïis mede te doelen dat op bij oTider verzoek van het Hof dW e iriHrteliing is gemaakt Het wa ou lh tijdw de gwvoonte dat in e stille week iiodi dmjr het Hof zelf leesHen uerdem gegeven noch d or het H J viinnakpii worden bijgewoond In Hen tiid gïif iiwteirdaAd het Hof nog ee il eriiwito den toon aan in onze refddentia Dit laaitste echter m reeds Uiig veranderd Al ia den Haagl nog Het vereenigingöleven leidt in den Haag een zood erllng bestaan Men kan niet zoggen dat het levendig ifli al woriit er zeer voe4 vergaderd en ai breidt het aantai vereenigingen lob gestadig uit Maar wie geregeld vergaderingen bijwoont weet maar fll te goed dat het percentage van Ie leden die aanwezig la geregteld daalt Het la DU tetimaal een feit dat het gevoel van slaamhoorig heid in een fltad alH d i Haag die zoozeer Baroengratcdd vki heterogttM b itandde en niet bijster sterk ia ontwikkodd ïlct tiaiital ouden van dagen is hlar zeer groot Een enkel cijfer lUuatreert dat Zij ffie dé dlskniSMlBS over do ouderlonwironto in dte Tweede Kanver gevolgd h rt ben weten hoe dft gemeonteboaturen bij dte uitbetaling branlddelond uU n optrede n per 70 iarigG vergoeding zullen ontvangieni He Ift becijferd dat ilrae wljke van adminl treoren een aardig voordeeltje zal zijn voor oiiae gemeente Het aantal 70 jarigen is hier tor stede zeer groot 11 het poroontage daarvan dat behoeftig 1b te noen en zóó gterintfdlat pon zoet wlnatje zal behaald worden Hlt rult volgt diia dat het aantal g effO dp 70jarigen hier zeer groot tó en altbana verre over het gomidkiielde van bet g eele land ntQ t Die niet bdiooftigcn ouden van dagen jn in ve awÜere oT tkóhten ook Vf orde 4ig voor de goineente Zl betalen hun belaaMmp ppuningen n hebben weinig pretentie Kinderen dl nog onderwijs behoeven liezittcn zii merrttal niet moer zij kosten d e ffomeente duB nleta hup inkomen ia g iii j i ii i iii j i M iisi H JU HiiI Werkeli V Do meeningen iaarover zijn zeer vorachillend Ik ben een ecniivoudig alledaagsch man vt houd mg mot met allorlei nieuwe opvoeiliingötheori iu op maar ik ben eon goofl dirlMen on woet dat doüef e het voornaams te ia wat iietde nift vermag te doen krijgt men ook met dkior geNtroiighcid gedaan Een goed Ohriaten V Marga zftg mot een irumaohon btlk in zija vriondoUjk gelaat dan kent gij t K h zeker iMik het bijbelwoord wie zijn kind Wei heeft kaWijdt hel t Zeker ken ik dat Ik ttraf ook elke ondiflugd De roe hangt dreigend achter don Sjilegel Marga latihte luidkeetó Zijgang ztj hangt en blijft hangen tot zij met een dikke laag stof a bedekt Wie zegt u dat juffrouw Dallberg Ml in gcii oogen Zl zij werk ijk stof op hetbterkenrijflijo In figtunrli en zin zeiker Uwliefde irt zwaHteid groote onmannieHjke boklagenffwaardige zwakheid Ikbei riip niet Hoe een energieit kraohtig man als gij zich door twee Lilldputtera in luier kan laten ti ana lee ren Eokerts Mppen borfden maar hij bied kalm Wordt vervolgd zgn ttohooikon laat het kasteel JTloriiiglioven Toen Marga de haar aoo ft el bf andie torens voor zich zag keerde haar moed en haar gloed humeur V eer terug Zij verliKKshaade ook nu haren bgnaam van hot kind met Evenölö een vorwcmide baby handelbaar en volgzaam wordt wanneer zjj zich alleen in het donker bevimit zoo greep ook Marga vleiemd en aaavalllg naar eene hand ilie haar ecSdling en beaohepining bood omier zioh af te vragen ol ZIJ in gewope omaiandtgheden deze hand van aidi zou booten Nu de eerate liiAtMmal door de duiatemia brak en de slottorenfl haar del nabijheid van een veilig thuis verzekerden loalaat zoodra het die niet meer woodig heetft Wanneer nu imjr eer uw zoon bono ia dat zijn papa zonder toeHtemirainig weggereden be n7i en ditmaal klonk weer verborgen rfpot in hare trtenu Ecitert was te voel roet zijn edgen gediaciiteij bezig om dH op te merken ïk zal alle moeite doem dbnkl inen man weer In zijn humeur tebrmgen antwoordde hij imlaohedd Gij verwent uwe klndereh eene ongehoorde manier GeAooft gif dat gij er hun een dienat meé b wij Een jongen moet atrettkg zeerstreng opgevoed worden amdorflfkomter ndetH van terecht I Bcdurt gllimiacfaie amlamMal Ken beetiie vlug njden Haunoket hot is al zeer laat 1 roepthij nog De hooge hoed op het gnjze hoofd nwiakt eene beweging naar voren maar Hannokel vindt het wai al te rtnteilatJhtig het hoofd oifl te draaten K jii paard kan toch niet harder loopon daii het nan bromt hij klapt met de tong en rijdt de laan in J ean fl vingera jeukeüi maar hij werpt enikel een blik naar d lucht slaat zich tegen het voorhoofd en keert ztoh haafltig om hij voelt zipi ooren koud worden en snelt naar h t fltud oerveptreik van zi n meester om onder effi kop koffie en aangenainie lectuur al zijn kleine ergeriiiööen te vergeten Een kwartier laIer woHK hij mt zi bebag 4ijko ruflft opgealdirikt door vei eheidene m men Me zijn naam odemMia JM B rijst van zijn awtel en giaat naar dte dieur Sophie komt heao handenwriDgeod tegemoet Mijnheer Jean Mijnheer JeanlKom gauw htier Zi Exoeilentle isbened aan de trfip Excellentie Bon je mal gewonten dchemert het je Jean is h ét van tfcbrik Neen neen het ia waar De kamierdierDiaar i naar beneii Ta er dan een ong uk gwbount Sophie waagt het te f climla iien Noen vototrokt niet ExceUmtie en Uamiokel wUIan u Alteen wfiax ap rek OIL Eeu oogenlblik later sttaat Jean ademloos aan hei portier De koethdw keert zioh met een vraeiidwli ken gjijnslach o m heit mio etde weeenJooze gezicht van den ouden heor buigt aach uit hflt portier Jean beate Jeaa je hebt geheel vergeten on te zeggen waarwi eigenlijk heen moeten njdöu Het ta r totum ataat aUi door d bliksem getroffen Hm wg warenreedöblJGrum holz maai Excelle tie wist niet hij wist zelf niet recht waar hjj heen moefft zegt Hannokel geimo de gk ala aUaijd Ezel klinkt het veronitwaardiigïl uit Jeani a mowl Zijne Excellentie trekt zidi plotseling sidhuddbewuSt in het njtuag terug lIaniiokei buigt het hoofd alslof hij omerwajchts een alag op zijn cylinderhoed heeft gf regen Waoht ik rijd roee bromit Jean vUegl in hulB versohijnteeaigeiranuten later met pe e en mnrts enklautert op den bok terwijl hij denoiutmeliden Hannokel de teug lfl uit dehanden rukt ManBich voorwaart komma ndeert hij geeft den paarden eenflinken tik met de zweep rijd zoo anei al het door die d koaneeuwmogelijk SA met zijn meevter in derichting van alot Alteoffthr Initaul9dheQ nndelrde Ec eit loet