Goudsche Courant, zaterdag 22 april 1916

HOLL MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Afd wllng WADDINXV EEN Landbouwers die niet bij eene Coöperatieve Vereeniginafia kunnen bij genoegzame deelneming Regeerings maïs bekomen Opgaven te doen of inlichtingen te bekomen heden ZATERDAGAVOND van 6 tot 7 uur bij LAGERWEIJ a h Dorp HET BESTUUR TWEEDE WlMTERLEZING te houden DONDERDAGAVOND 24 Fcbr a s i om half acht In de GEREFORMEERDE KERK alhier door den Hooggeleerden Heer Dr H H KÜYPER Professor a d Vrije Universiteit te AMSTERDAM Onderwerp Het religieus karakter van Willem v Oranje N B Kinderen beneden 16 aar worden niet toegelaten TOEGANG VRIJ Drinkt VERZIJDEN S KEIZERINNE BITTER üoojerjescF heen zulks in den vorigen zomer plaats vond Melkveehouders die gewoon waren in den vorigen zomer melk voor de consumptie te leveren moeten dit blijven doen ten beWoeve van dezelfde gemeente waarheen zij dien zomer leverden Hieronder zijn ook begrepen dè veranciers aan ondernemingen meikin rich tingen welker hoofdbedrijf bestaat in den verkoop van melk voor dadelijk verbruik bestemd il De prijs die door de leveranciers van consumptiemelk in rekening mag worden gebracht aan denggne die deze melk aan de verbruikers levert is de zomerproductieprljs 1914 vermeerderd met ten hoogste f a k 2 cents per liter ui De prijs die tan verbruikers van con sumptiemeljt in rekening mag worden gebracht is de zomerconsumptieprijs 1914 eveneens vermeerderd met ten hoogste Vj t 2 cents perliter iv De zomerlevering en de zomerprijzen worden geacht in te gaan op dezelfde tijdstippen waarop in vorige jaren de zomerlevering en de zomerprijzen aanvingen Als zomerperiode wordt beschouwd een tijdperk van zes maanden aanvangende met den datum waarop de zomerleveringen en de zomerprijzen in werking treden V Voor het geval personen op wie de verplichting rust consumptiemelk te leverer zich aan deze verplichting mochten onttrekken is de Minister bereid te hunnen aanzien op te treden als is aangegeven sub 1 in de missive van den Minister van Landbouw Nijverheid en Handel dd 28 October 1915 no 1294 afd A S vi Ten einde eene zoo regelmatig mogelijke melkvoorziening te waarborgen hebben de besturen van de Kaasvereeniging en van de Vereeniging van Fabrieken van Melkproducten zich bereid verklaard gezamelijk op de sub II bedoelde prijzen een toeslag te geven van één cent per liter Bij gewijzigde omstandigheden wordt de toeslag verminderd of vervalt hij geheel Hiervan wordt tijdig mededeeling gedaan In verband daarmede is de navolgend regeling ter goedkeuring ingezonden De prijs die door leveranciers van consumptiemelk in rekening mag worden gebracht aan dengene die deze melk aan de verbruikers levert is S 3 cent per Liter voor meJk ten hunnent geleverd vermeerderd met den toeslag De prijs die aan de verbruikers vanconsumptiemelk mag in rekening worden gebracht is elf cent per Liter Aan leveranciers van consumptiemelk wordt door bemiddeling van hét Gemeentebestuur een toeslag verleend voorloopig vanéén cent per Liter consumptiemelk Deze toeslag wordt uitsluitend uitgekeerdaan hen die ter gemeentesecretarie schriftelijkmededeeling hebben gedaan dat zij in de gemeente consumptiemelk aan de verbruikers leveren de hoeveelheid liter melk die door hen maandelijks in den zomer 1915 aan de verbruikers is geleverd hebben opgegeven en een verklaring hebben onderteekend dat zij niet de voorwaarden bekend zijn en zich stipt daaraan zullen houden Formulieren hiervoor zijn gratis ter gemeentesecretarie verkrijgbaar Zij die consumptiemelk aan de verbruikers leveren Zftn Tïa ontvangst van den toeslag verplicht dien onverwijld aan hunne leveranciers uit te betaten Toeslag wordt uitsluitend uitgekeerd voor onvervalschte volle melk die voor direct verbruik aan inwoners der Gemeente wordt afgeleverd 7 Zij die consumptiemelk aan de verbruikers leveren zijn verplicht iederen Maandag vóór des namiddags 1 uur ter gemeentesecretarie schriftelijk opgaven te doen A van de hoeveelheid liter volle melk taptemelk en karnemelk die zij de vorige week van elk hunner leveranciers hebben ontvangen B van de hoeveelheid liter volle melk taptemelk en karnemelk die zij Ie vorige week voor direct verbruik aan inwoners der gemeente hebben afgeleverd C van de hoeveelheid liter volle rneöi taptemelk en karnemelk die door hen voor andere doeleinden is bestemd met opgave van de doeleinden Formulieren voor deze opgaven zijn tegen betaling van vijf cent ter gemee ntesecfetarie verkrijgbaar Zoo noodig kan worden betaald dat de levering van consumptiemelk aan dengenen die deze melk aan de verbruikers leveren moet geschieden op een of meer nader door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen plaatsen Zij die in de gemeente consumptiemelk aan de verbruikers leveren zijn verplicht aan door Burgemeester en Wethouders aan tewijzen personen alle gevraagde inlichtingen te verstrekken en toe te staan dat deze de lokalen voor hun bedrijf bestemd betreden en inzage nemen van hunne aanteekeningen en boeken het bedrijf betreffende Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd bij het niet stipt opvolgen dezer voorwaarden den toeslag gedurende een bepaald tijdvak in te houden en bij herhaling voorgoed in te trekken Bovenstaande regeling treedt in werking zoodra de goedkeuring is bekomen zullende dit tijdstip zoo spoedig mogelijkdoor aanplakking ter kennis van belanghebbenden worden gebracht Waddinxveen 19 April 1916 577 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON VERSLAG over den toestand der Woningbouwverecniging Waddinxveen en hare verrichtingen over het boekjaar 1915 Leden In de ledenlijst kwam gean verandering Het aantal leden bedraagt evenals het vorig jaér 60 Bestuur In de samenstelling van het bestuur kwam geen verandering mfü De op 1 Mei 1915 afgetreden leden de heeren A Kreupeling en H Dijs werden met bijna algemeerte stemmen herkozen Hqf bestaat uit de Heeren A Kreupeling voorzitter aftr 1918 J Berghuis 2e 1917 G J Spruyt Seeretaris Penningm 1917 J van bergen 1916 H van den Berg Dzn 1917 H Dijs 1918 H D van de Weerdt 1916 Personeel Het personeel bestaat slechts uit één man n t den bode opzichter Slinger Vol lof Is het bestuur over de wijze waarop deze beambte zijne functie voordurend waarneemt Vergaderingen De gewone algemeene vergadering werd gehouden den 13en April terwijl op 16 Maart 25 Juni 3 Augustus en 5 November bestuursvergaderingen plaats von den Aandelenkapitaal In het Kapitaal der vereeniging vond geen verandering plaats Dit bedraagt dus f 2500 verdeeld in 100 aandeelen van f 25 die allen geplaatst en volgestort zijn Voorschotten van de Gemeente a Op het eerste door de Gemeente aan onze vereeniging verstrekte voorséhot voor den bouw der woningen volgens plannen A B en C werd door de betaling der annuïteit op 1 18 Februari 1915 een bedrag van f 660 16 afgelost en bedraagt deze schuld dus per resto f 88703 59 b Op rekening van het 2e voorschot werd in den loop van het dienstjaar ter betalingvan den verderen bouw der 28 woningen volgens plannen D en E nog opgenomen een bedrag van f 12161 49 s zoodat met het reeds vroeger ontvangen bedrag ad f42781 15 deze schuld op het einde van het verslagjaarf 54942 64 B bedraagt Fojtos van Onderhoud en Herstel In het fonds van onderhoud en herstel werd wedercm gestort l 0 van de bouwkosten der huize i gebouwd volgens plannen A B en C tot t een bedrag van f 837 33 terwijl de van dit fonds gekweekte rente bij de Boerenleenbank f 29 40 bedraagt en daardoor op 31 December 1915 een saldo aanwijst van f 1839 87 wiarult echter sedert betaald werden de rekeningen van ambachtslieden wegens reparation eji onderhoudskosten over 1915 Bezittingen De bezittingen der vereeniging bestonden op 31 December 1915 in A 30 hulzen met schuren en erven aan denKerkweg verdeeld in 5 blokken van 6 woningen B een blok van 10 onder en bovenwoningen aan de Zuidkade C twee blokken van vier en éénblokvanzes woningen aan de Einmastraat D twee blokken van zes woningen aan de Einmastraat E twee blokken bestaande f elk uit 8 onderen bovenwoningen langs het Jaagpad hoek Emmastraat de sub A B en C genoemde panden werden gesticht uit het eerste voorschot der Gemeente terwijl die sub Den E op rekening van het 2e voorschot komen Exploitatie Reeds bij den aanvang van het dienstjaar 1915 liet het zich aanzien dat de exploitatierekening er niet schitterend zou gaan uitzien Immers een groot aantal huizen stond reeds ledig terwijl een groot deel der inmiddels gereed gekomen woningen aan de Emmastraat en het Jaagpad aanvankelijk geen huurders vonden In de eerste vier maanden van het verslagjaar stonden dan ook meermalen een twintigtal zelf eenmaal 23 woningen tegelijk ledig In den loop van den zomer trad langzaamaan eenige verbetering in ons bedrijf in Er kwamen meer en meer nieuwe gezinnen zich hier vestigen dank zij het feit dat de vraag naar werkkrachten beter werd Vooral de woningen aan het Jaagpad en de Emmastraat waren zeer in trek en werden dan ook succïevelijk allen verhuurd jjr f Daarna volgden ook de huizen aan den Kerkweg en op het einde van het jaar waren alle pereeelen weder bewoond terwijl nog meerdere aanvragen om e0p huis inkwamen Wat betreft de huizen aan de Zuidkade was de toestand gunstiger en was het geheele jaar door van ledig staan geen sprake De huurpenningen werden over het algemeen vrij geregeld betaald en werd door enkele huurders nog iets afgekort op de achterstallige huurschuld van het vorige dienstjaar Bedroeg de achterstallige huurschuld over het jaar 1914 f 429 over het afgeloopen jaar bedraagt die schuld zooals uit de bij dit verslag behoorehde Balans en winst en verliesrekening blijkt f 251 90 In aanmerking genomen dat hieronder wegens bijzondere omstandigheden 3 huurders met een gezamelijke schuld van f 117 80 voorkomen mogen wij de tijdsomstandigheden in aanmerking genomen ovef dlNwjzJL waarop doorde huurders betaald wordt inderdaad niet ontevreden zijn temeer waar van de bestaande huurschuld nog wel een gedeelte pal worden afbetaald Dat de winst en verliesrekenirVg met eennadeelig saldo sluit spruit dan ook Alleen voort uit het reeds gezegde langen tijtf ledigstaan der woningen V J Een door ons opgemaakte staat vanhtnfr verlies wegens ledigstaan toch toont aan dat totaal 739 huurweken tot een gezamelijk bedrag van f 1716 80 verloren gingen Wanneer wij deze huurweken verdeden over onze 82 woningen zou iedere woning gemiddeld 9 weken hebben ledig gestaan Waar echter momenteel alle huizen zooals hiervoren reeds is gezegd bewoond zijn en nog steeds meerdere aanvragen voorliggen mogen wij onvoorziene gebeurtenissen voorbehouden verwachten dat de bedrijfsresultaten Koop nu je waar Voor weinig geld ben je klaar Snijboonen eigen inmaak per pond 12 cent Spercieboonen 12 Andijvie 6 Zuurkool n n 5 Spinazie 12 Brusselsch witlof 18 Nieuwe Dadels 19 Kastanjes 18 BUSGROENTteN Augurken en Uitjes in t zuur Zoete en zure Appelen CITROENEN Sinaasappelen in soorten Mandareinen POSTELEIN en ZURING per flesch Booie en Zwarte BESSENSAP prima eigen inmaak Wordt door geheel de gemeente thuis bezorgd I Beleefd aanbevelend 403 Th RIP Dorp A 37 Ifcjf Door dezen maak ik mijne geachte Clientèle bekend dat ik mijn aak in GOUD ZILVER en UURWERKEN heb VERPLAATST van Groenendaal 17 naar Markt 71 naast het Politiebureau F J van de Pavoordt Horlogemaker Goudsmid GOUDA Voorheen de Heer 1 MEUKS 3 Door dezen bericht Ik UEd de ontrufit mijner Stalen Collecties 1916 aangesloten HEEREN JONGEHEERENen KINDERKLEEMNG alsmede ook Dames Mantelcostuums Tevens ook voor GUMMIREGENJASSEN EN REGENMANTELS Vraagt mijne CATALOGUSSEN VAN NAAIMACHINES waarin vooral DE NIEUWE VERZENKBARE Trap en Handbeweging in elkaar vereenigd Naaimachifes schoonmaken Sn nazien waardoor dezelve als nieuw komen te werken f 0 75 gehaald en thuisgebracht Aanbevelend H BRANDHORST 43 Zuidkade 180 Salon voor Scheren en Haarsnijden Depot der Onderwatersche Stoomververij Goederen worden gehaald en thuis bezorgt Te koop aangeboden Goed drukwerk is een machtig reclamemiddel Slecht drukwerk bewerkt het tegendeel een goedonderhouden C P VANRHIJN SALON VOOR SCHEREN EN HAARSNUDEN MODERN INGERICHT Petro leum kook toestel 4 pittfc Adres te bevragen ondlr het nummer dezer advert a h bureau v d blad 440 Motorbootdiens t WADDINXV EEN UTRECHT Voorloopig weder TWEE MAAL PER WEEK geregelde dienst m Vertrekt Maandagmiddag en Vrijdagmorgen vroeg A OPPELAAR SPECIAAL INGERICHT voor alle soorten HANDELSDRUKWERK Prijscouranten voor Meubelfabrieken en Neringdoenden Fijne Illustratiedruk gewoon zwart en duplex Rekeningen Nota s Kwitanties Gelinieerd en ongelinieerd Postpapier voor Schrijfmachines Wissels Enveloppen Circulaires Adreskaarten Reclamekaarten Briefkaarten Berichtkaarten Adreskaarten Orderboekjes Wisseladviezen enz enz VAN ALLES MODELLEN TER INZAGE CONCURREERENDE PRIJZEN STIPT TIJDIGE LEVERING STEEDS HET NIEUWSTE zoowel in papiersoorten als in uitvoering BELEEFD AANBEVELEND DRUKKERIJ HERMAN MATHOT JULIANASTRAAT D 9 TELEFOON INTERC 33 i