Goudsche Courant, zaterdag 22 april 1916

2e JAARGANG OPLAGE 1400 ALGEMEEN VERSPREID Uw omzet loopt in het niet ï indien ge niet bij voortduring de aandacht op uw zaak vesti VERSCHIJNT IEDER E K ZATERDAGMORGEN 1 VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENT1ËN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen In IEPRIJ Ï van 1 5 regtls 35 cent iedere 1 cent lij ABÓNNEJllÉflT ornl binnen één sen gerekend Vanaf Juti i Oct 1 Jan 6 regels 1 cebt WO retails 5 cent 1000 regels regelsofdaarbèVen3$8ntp 4egel Dezelfde 3 x opgegé el ördt i X berekend i Uw omzet wordt steeds gropt als ge geregeld in lit blad P aBB w W J VAN ZANEN 5 i55 l ilf FOTOGRAFISCH ATELIER Oosthaven 20 GOUDA opmmen tot aTomta 9 nor Mi ELECTRiscH licht a VRDr onnTlMr itw HBffiHU lHli VERGROOTfNGEN VERLOREN Is geen enkel oogenblik besteed aan het Geïllustreerd Familieblad hetwelk door een schat van fraaie illustraties U een aanschouwelijk beeld geeft van al wat er belangrijks ter wereld voorvalt Dit KLIK GEÏLLUSTREERD WEEKBLAD is bij ons verkrijgbaar gesteld tegen slecht 45 cents per drie maanden franco per post 52 2 cent Proefnummer GRATIS verkrijgbaar aan het bureau van dit blad In het begin van ieder kwartaal worden de abonnementsgelden geind INTEEKENBILJET Ondergeteekende wenscht geregeld te ontvangen het Geïllustreerd Familieblad Naam Wijk en Nr Voor de a s Schoonmaak HANDEL IN Droge en natte Verfwaren RUIME KEUZE IN Wasch Poets en Schoonmaakartikelen Ook BORSTELWERK SPONZEN ZEEMUFPEN 4 33 BEZEMS ENZ OROOTE COLLECTIE BEHANGSELPAPIEREN Stalen worden gaarne op zicht gezonden Beleefd aanbevelend P H Naves Jaagpad 92 E DRUKKERIJ HERMAN MATHOT LEVERT STEEDS ROÜWWERK ÉÉN DDR NA BESTELLING Post en Telegraafkantoor WAp DINXV EEN DIENSTREGELING Het kantoer is geopend Post Telegraafen Telefoon alsmede voor aangiften Ongevallenwet op Werkdagen Sm ia en 2a 7 30a Spaarbank 9m In en 2a 7 30o op Zon en Feestdagen m 9m en ia 2a Voor Spaarbankzaken alleen Hm 9m geen Ongevallenwet Postwissels quitantiezaken en overige On gevallenwet aangelegenheden alleen op Werkdagen 9m la en 2a 3 30a Buslichting aan het kantoor Voor de richting GOUDA 6 m 9 55m l o 4 30a 8 3üa Zondags 6 m Voor de richting Boskoop 5 35m 8 m U 35m 2 55a 6 45a Zondags S m Alleen pakketpostzending bovendien richting Oouda des nam 7 uur Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA Zondag v m 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 5 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 5 en 9 15 hteSecretarie is Op fte rlH UITSLUITEND GEORENiJj va geni 9 uur tot s nam 1 luurVj ilfST EL OPKOWteT MILITI EPLICHT IGEN De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter openbare kennis datde opkomst van milltiepltchtigen In het tijdvak van 1 5 Mei a s wordt uitgesteld tot een I nader te bepalen tijdvak WADDINXVEEN 27 April 1916 M4 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON Toelating School Dorp De BURGEMEESTER der Gemeente Waddlnxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat de toelating van de nieuwe leerlingen tot de openbare school aan het Dorp eerst kan plaats hebben op Woensdag den 3den Me a s WADDINXVEEN 27 April 1916 s De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON BEKENDMAKING De BURGEMEESTER der Gemeente Wad diaxveen brengt hiermede ter openbare kennis dat op de Secretarie der Gemeente voor een ieder ter inzage is nedergejegd en in afschrift tegen de betaling der kosten verkrijgbaar gesteld de beslissing van het Gemeentebestuur dd heden over het verzoek orn verbetering van de vastgestelde kiezerslijst ingediend door de hh C J FAFIANIE en H J BULDER alhier dd 14 April dezes jaars WADDINXVEEN 26sten April 1916 flB3 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON MILITIE LANDWEER EN LANDSTORM De BURGEMEESTER der Gemeente Wad dïnxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen en betrekkingen van Militie Landweeren Landstormplichtigen zal plaats hebben Zaterdag 6 Mei a s des morgens tus schen 10 en 12 uur Zij die verzuimen het geld op de daarvoor vastgesteldef uren af tehjMen wordenwerwezen naar den daaropvolgenden betalingsdag wkDbi txVEB i 27 April 191o Be Burgemeester voornoemd L VAN DORT KROON fü 1 I PLAATSELIJKE BERICHTEN f De verkoopt van het Tuberculosebloempje op 2e Paaschdag heeft in deze gemeente f 167 36 2 opgebracht Maandag 24 dezer is op verzoek van den Commandant legerplaats Laren door den gemeenteveldwachter van Ringelenstein alhier een militair aangehouden en naar de Hoofdwacht te Gouda overgebracht Bij de 2e Kamer is ingekomen een wetsontwerp tot bevordering van Rijkswege tot aanleg van een spoorwegverbindindlng van Gouda over Waddinxveen en Boskoop naar Alfen Zomertijd Door de beide Kamers der Staten Generaal is het wetsontwerp tot tijdelijke afwijking van de Wet van 23 Juli 1908 Staatsblad no 236 tot invoering van een wettelijken tijd zonder hoofdelijke stemming aangenomen Het ontwerp houdt in de volgende bepalingen Van 1 Mei 1916 af tot 1 October 1916 wordt de in artikel 1 der wet van 23 Juli 1908 Staatsblad no 236 bedoelde wettelijke tijd met een uur vervroegd De overgang geschiedt in dezer voege dat wanneer de middelbare zonnetijd van Amsterdam middernacht aanwijst tusschen 30 April en 1 Mei 1916 het wordt geacht één uur voormiddags op 1 Mei 1916 te zijn en dat wanneer het volgens deze wet middernacht is tusschen 30 September en 1 October 1916 het wordt geacht elf uur namiddags te zijn op 30 Sept 1916 Deze wet treedt in werking met ingang van den dag na dien harer afkondiging De toelichting tot dit ontwerp luidt als volgt In verschillende landen van Europa is of wordt waarschijnlijk althans gedurende den zomer de wettelijke tijd met één uur vervroegd De groote voordeden welke vooral uit economisch oogpunt zoodanige vervroeging meebrerfgt liggen voor de hand Nadeelen zijn nu de belangen van het internationaal verkeer zich daartegen niet verzetten vrijwel niet te duchten Daarom wordt bij het aangeboden wetsontwerp voorgesteld ook voor ons land gedurende den komenden zomer tot zoodanigen maatregel over te gaan Door den Burgemeester is de volgende circulaire aan de Broodbakkers verzonden Het is gebleken dat ongebuild meel gemalen van zoowel Inlandsche als Regeeringstarwe verkocht wordt voor veevoeder Dit is bepaald verboden In verband daarmede bericht ik u dat wanneer onverhoopt blijken mocht dat het u verstrekte meel anders wordt gebezigd dan als voedingsmiddel voor menschen aan u geen Regeeringstarwemeet meer geleverd zal worden Verder deel ik u mede dat in het vervolg aan hen die tot nog toe geen broodkaart hadden alleen dan een kaart zal worden verstrekt wanneer zij zich persoonlijk ten Gemeente 1mize aanmelden op Donderdagavond tusschen 5 2 en 6 f a wi Ter voorkoming van misverstand breng ik onder uwe aandacht dat behoudens de uitzondering voor zieken gemaakt na 23 dezer onder geen omstandigheden wittebrood waaronder ook is te verstaan klein wittebrood en beschuitbollen gebakken mag worden Het bakken van beschuit kan worden voortgezet Indien mij blijkt dat door particulieren bloem door hun tarwemeel wordt gedaan zal ik onmiddellijk het loonbakken verbieden Na 23 dezer zal al het brulnbrood ook dat wat niet op broodkaarten verkrijgbaar wordt gesteld uitsluitend mogen worden gebakken van ongebuild meel en zal daaraan bloem in geen geval mogen worden toegevoegd Voor zoover gij wittebrood voor zieken moogt bakken kunt gij daarvoor gebruiken voor volwassenen 3 Hectogram bloem en voor kinderen beneden 14 jaar f a Hectogram per hoofd en per dag Als gij geen bloem voor dit doel beschikbaar hebt kunt gij de be noodigde hoeveelheid wekelijks aanvragen onder duidelijke vermelding van de personen voor wie het brood bestemd is Vermits het naar s Ministers oordee niet noodzakelijk is om ais gevolg van het niet bakken van wittebrood personeel te ontslaan waarschuw ik u dat Indien bij onderzoek mocht blijken dat zonder buitengewone dringende noodzakelijkheid om vorenbedoelde reden personeel is ontslagen aan u voortaan geen goedkoop meel meer zal worden verstrekt Burgerlijke Stand Waddinxveen van 21 tot en met 27 April 1916 GEBOREN Jan z v J Haarman en A Meijers Jacobus z v Z Ganzeman en D M van de Water GETROUWD W de Groot en J C Slingerland J Verbeek en W van der Starre