Goudsche Courant, dinsdag 25 april 1916

ir 3 ï 5 sF üiï£ 3 ira i§e So 13071 55e faar irg PRUS VAN HKT ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsbhtd 1 50 Idem franco per post 1 90 AbonnementeD worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Tolefoon Intero 82 Telefoon Interc 82 011 ige atennpunten op den bergrug vijf vijanlelifie aanvallen at KrijKtverrichtiiiiltn ter Zee Een Reuter telegram tutQueenstown dd 28 April meldt De Italiaanaeha stoomboot Jose Agost Foharoaaa is door een Duit enen ondeneeör in dan grond geboord De bemanning bleef behouden lAta Reuter telegram dd 33 Apnl meldt Het Engelsche ss Cairgowan werd zonder waarschuwing tot zinken gebraobt Het waa niet gewapend De Franscbe bark Chanaral werd Zaterdagochtend getorpedeerd Uen meent dat de liemanuing er het leven afbracht E en sa haaft den geiagvoerder en 16 man der stoomboot Felloiana opgepikt De BURGEMEESTER ter gemoen e GOUDA Gelet op het bij hem ingekomen bertcht Bren teir algemeene keaiud dat ie opkomBt van imlHJB plidi tigeni die in het tijdvak van 1 tot Mei iMi i n wontal ingeliyd tot iiad r te bepalen tijdetip wordt uit geetdd zowiat zij die rteds een op roepiii ne legen één der dktuma gelegen tudSchen genoemd tijdvak hebb n ontvangen aan dtee tfpiroopli4g geen gevolg behoeven te gaven Goode 2B April 1916 De Burgemeester voorn R L MAK l KN De Oorlog Aan het Westeiyk Front Hot Fransohe commnniqné van5B April Inidt In de Argonne ten W van Vauqnois trachtten do Dnitsohors in den loop van den nacht een Fransch ma ohinegeweor te bemachtigen dat hot kun buitengewoon lastig maakte Zo werden afgeslagen Het Fransoha oommnniqaé van 84 April Inidt Ton Noordon van de Aisno werd een Duitsohe verkenningaafdeehng die 4e Fransohe linie op hot plateau van Itosy poogde binnen tednngen met fsriiezen teruggeslagen Xm Westen van de Maas joegen ds Pranschen tndens den nacht verscheidene Daita e vorkonningsafdee lingen ten Zuidoosten van Hauconrt niteon Ton Noordwesten van het Bois de Cautettes maakten do Franschen door hun granatenaanvallan vorderingen in de Doitscho verbindingsloopgraven en namen een dertigtal vganden govsngon waaronder een officier Do Dnitaohers bombardeerdon vnj hovig de streek van den Mort Homme Ten Oosten van de Maas en in Wo vro was de nacht betrekkelijk kalm Bij Los Espargoa veroorzaakte een mynontploffing door de Duitschors geen schade In het bosch van Apremont toonde de Fransohe artillerie zich zeer actief In de Vogezen maakten de Fransohan zich meester van een kleine Dnitsebe post by Bonhomms Feaiiieton N l f fc 1 De Geluksster door KATHALY VON ESCH TRUTH lu dm Duitwhe ihiikbool gfovA g A oord De N R Ct meidt Zalerdag den futen April vertrok hel atooniHeiilp Soerakarta van dan Hotterdatiireheo Uoyd geoonvoyowd door het loomiohip Kawi derselMè nwisitwfcappij van f almoulli ter vool zetting van de thuiarei om de Noord I Hoerakarta waa oen hroelbM kwijt Belde rhopen waren Meed tiraadlooa onderling In verbinding Maamtafir den 17den dezer toen men rich nog In den Oceaan tu hen de ShetUndeilanden en do Ier ehe ku t beviiml word d draadlooffe t l f raaf men wa juiM In gtf i pr c ploweling Mop giezet OU geerhSnlde avomb omMreeka kwar er over tienen nadat van de 8o rakarta geimdd imm dat zij dwr een itirikboot ifertommeerd wne om een loep niltezMiea en de aeiieepMnapiaren Ie verbmnen De mallhoiit Kawt lile lie M nng had Moonale omnid iWiilijk temff luuir de goerakarta Na hij dit rttoonwehlp gekomen merkte men aan bakboonfetjde een duik boot op ille geen natievlag of oenig r AMiMtT on fer lcheii ln0 eekon ver tooiule Aan boord van do duikboot waarop een ieders aandacht evewtigH wa Mondto vLer menrtefaen l iotMeling weerklonk een Mr nt en ffe iïe vier mentfchen aioegen over tioord en verdwenen In zee Drie of vier m iuuten later een tweede M ot en even ilaama zaj men de duikboot op zijfte omtwr de golven verdwijnen Iteiite aHioten bleken afkometlft v n een I0n lrfr4ie trawler die aan bak Ons Streven IS steeds de grootst mogelijke keus tegen den laagst mogelijken pnjs te brengen Hierin zijn we ditmaal weer vuisten ittxien hevm en trillen en ifle ten ftlotle m i hel hoofid met de leouwemnamni leemoeitig neerlogK n In do rhoot der gellelde van hun hart hen dRrgeilJk karakter was haar Komao de toonkunMenaar Manga had eens vol Sehiuwe tl wond nff mee aangezien hoe hij in njn wiwde over oen kleine nalatigheid van bM orkeM zijn koSCbai a MrijkMok in atultken had gei a iea aki ware bij een zwavelMnk ZIjhsd bMeeW dM hij iit n ndidoek fn rnateloozfln toorn in Harden had g lafcaml dat hl in zijn girananhap niM g alde vuMen voor ionand bad gestaan ixm bad hij zijn Beraardlnor hond nwdeUjdeiMl op den rug geklopt en giern d hel arme iSor heeft wal uit te Maan bij den ktmttenaar Enyo nyl 1 Hll ia de Wlkgenianelder voor mijn alertite luimen en moei menigen aehop opvangen di eigenli voor een aoafér was bestemd Dat Is nu eenmaal het lot van oen hond I Wat ho l zulk een eilendlf chepeel ook andere van het loven te vorwa t ii in b 4iandeld te worden i ai hond I lNa4r k Y Ki ii UrAumffearen mtj votótrekt niet aatwoordde hy Wat ik voor dB kukdereo loe doe Ik H eigen wil Ik beb hwi He het ib Mi een genot heo tfl verzorgen ea 4e VOTtroeleien tk h b hart voorkinr deren en ik viad het niet varoad rend maar intageodeeJ verhcflond en veifcwikkend hen te cheoMk Ik Toor mlJ h t die floort vadera die met dwen es in luier reede wiUen al rekeoen bLa mei garoote vBT tandlgl deoikeudle meDsdbea De roe magi voor loapjg bli ven hangen wa r nj haagt watrt de kleutertiee doen tot nog toe meia slechts en nietö verkeerdb Een beetje geoainnigbeid ewnvuü jurkje een gcfcroken etuk apedgoed zi ii to te roe 1 waawl Ik bon oTer toigd dat ik bos Ueldevorïe terecht wtj Dgen eren ver soo niet verdN kom dan door strafleD Ntt dat i Twac l van inzioht Ik voor mij vind iBt eeoe gelootobekentonifl mt d B mond eenerzwnk ke en teedore nwoder aüeetzins be WniH rvotgdT Smaakvolle modellen Elegante coupe Rijke keuze Billijke prijzen zijii de voomaamite kenmerken van onze confectie il Onze voorraad il onovertroffen en wordt teregeld met de nieuwste modellenaangevuld i voss Ftotterdoin Korta Hooff rj r J C SIBBES GOUDA Hoogstpaat 7 TKLCFOOH 4M 80 Ruime sorteering TRI COT OlieEllBDEnEll EII HET MODEHUIS JJICO VJUI DAM Weste Wagenstraat 17 ROTTERDAM ITELEFOON 10702 i Is uw adres Vóór en aleer een DAMES of KINDERHOED te koopen Is het Uw belang eerst een bezoek te brengen aanons M gazijn 0 Qnwtits MrtMrIax en sMr nker bnil ksta prIiiM d JACQ VAN DAM Anton Coops Drogist Wflitatraat 29 Tel 328 Pixavon Birkenhahrwasser Eau de Quinine Eau de Portugal Eau Vegetal W STIJMS H A A 8TRE C H T MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Kijwielen en ondcrdeelen Laodbonwgereedschappen en Werktuigen Mej deWeiE Alter 260 Gedempt Gracht lU DEN HAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Boeren ei Dameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hou te ontbieden Bneven worden vergoed Leti V p op NAAU sa ADBBa lIejdeWed E ALTEE 269 Ged Gracht 269 DBJN HAAG BETER DAM 7 alle acheememen is de Scheermesscherper SUCCES waarmee ieder in enkele seconden sgn acheermes vlijmscherp maakt Prys fl 50 naar baiten f 1 65 Firma A QUANT Kleiweg Alle Ziekten zooals Asthma Bleeksnoht Bloedarmoede SaUfteen Nierziekten Blaasziekten Zenawziekten Rheumatiek Heupjicht Maagziekten Hoidziekten Verlamming Maagzweer slechte spijsvertenng IniiiniJiDlaiiMizsIraiUi de laatste toevlncht ook b de zwaarste Kiekten Dagelijks van 10 1 nur te coDBnlt eren Patiënten met in staat jnde lelf te komen zanden iemand met han toestand op de hoof e G ef alle hoop op genezing nogniet op 19 üames Met de schoonmaak hebt ü mogeIgk wel een stak Kleed of Vtoenell over dat XS niet meer gebrukt Mag de bode van bet BROÜRENIIUIS dat komen halen Zendt een boodschap aan RoMsdaal 2S of per tel 168 Hat Bestuur W GOL I VAN DANTZIG B D GROOTENDORST W DE VEN nprota de fabncatio van uurwerken nn geheel stilstaat maar wg bgtgds een enormen voorraad hebben ingeslagen zgn WIJ m staat U een prachtcoUectie in Klokken en Pendules aan te bieden tegen de bekende cherp concnrreerende pnfzen É DÉnie Uen iganiilniir 171 Praip Ifanneren MM mei cop lil Hang en Staande Klokken met Westminster stag en speelwerk concnrreerende prijzen Koperen en Bronzen moderne Pendules de nieuwste modellen steeds voorradig U Ie ikeleo lorloges 2J 3 ül Uges 2 9S ISO 4t enz I oei Meo raDden 31 arai Uee lorloges faoal 9JS pracbtsorteenng Vraagt het Zwitserach Ancre Horloge Q B Het goedkoopst accuraatst gaand Horloge 6 0Q 8 50 Speciaal adres voor de nieawste modellen Gouden en Zilverwerken e igen per gewil Alle ateQ m de smalle bolle en ook breede Modellen G BRÜNOTT Binnenweg 37 ROTTERDAM TELEF aaST 120 2 Paasohdag geopend Volkomen geslaagd il Men zie onze sorteering Dames Heeren Kinder en Oordeele zelf e n D BAWTZINGER a MARKT IS I Wm ZONDAGS GESLOTEN Eene fraaie illustratie en waardevolle Premie bij dit blad mag voorzeker hot Weekblad PAK ME MEE genoemd worden dat de lezers van deze courant tegen den lattelen prys van slechts 1 3 CENTS per nummer nt kTm Onze premie Illustratie bestaat uit 16 pagina s en geeft prachtige platen en boeienden actueelen tekst en vormt aan het eind vau het jaar een boekdeel van 832 pagina s Geeft nog heden op onderstaand inteekenbiljet ow naam en woonplaats op aan het barean van dit blad INTEEKENBILJET Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van de premie Pak me Mee è 3 cents per week of 35 oents por kwartaal p p fr 45 et per kwartaal Dinsdag 25 April 1010 mimm comaivt Verschijnt da lijks behalve Zon eia Feestdagen PRIJS DER ADVÈRTENTIÊN Van 1 6 gewone regels met bewyspummer f O 55 Elke regel meer 0 10 Bi dne acbtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f O S6 bf betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letten en randen naar plaatsruimte f UitgoTen A BBDnOUJI EH ZOOM m Lana top Uj rmgen Onze troepen ontnamen oen vgand een veertigtal gevangenen alsmede een mitrailleuse Langs de Isonzo on op do Carso eenige artüleriebedrgvigheid die neb verdichtte in den omtrek van Plava De onzen ontredderden de Oosten r ksohe verdedigingswerken bmton Zagora die naderhand geheel werden stnkgeschoteo flut ItallaauBChe conanosi que an i Apnl luidt In de io iiaiedireek traclitte de vijand Io d luu ht van den 23en driemaal auliter een le lluie oneer veidetHgintfuiwer ken aa te vallen maar telken werd tuj met verlleaen algeala a Aan het irom tuwcbeo het l agai iiiaKliii tot lilat Vdu de i u0ana artilloritittifulie wurkjaainiietd i vijaudeli e Iruepeu i i weigiiigciii in hot huoge gebied van C ordèvole ton entreerdeii vijandelijke batterijen van alle kalibeni eeu kracb lig vuur op den kam van den Col lil i nft ovenwel aoivier den etnunluen legentftaod unoor troapeo aan bet wankelen te brengen Aan le opper eu udddeu Iaonco belenaiierde atecht weer gictem liet uednjf v aa het gaeiuhut Op de artfo wordt opnieuw gewag gesMUkkt van het aohillcireade MuoceH duor onze wopeuen in hc g bteil ten O van Selz behaaUt ji terenmldxlag namen ofl e inlanterieitau niet den gewonen kraohli eii flleuu der arliliene don l ai n tegenMand doH vijaiulk4 fnuikeml atoxmenderhaud ten sterke laiian over een teii e van 3 0 meter Nadat le tegeiuMaiir iteri veniterkiii luuklen giekregen deden ze den oachta twee heftige te genaanvalleu Den tweeden keer wla ten tA in een dieel der schaiai door te dnngeiiH dio ze verloren ha Man maar in een woeet luuullgenieen dat hun eer duur kwam te ataao wer don zo er op sitaanden voet weer uitgewiM ieu njdtantf de krij errichtiiig In haar geboet gea i en vleten OW ill gevaofteuem oiMier wie zee offu leren in handen eii voorla i maitbunegeworen ontvoer 200 gewone iseweren loeiMallen tol het uit werpen van vlammen lal van kiaten met munitie en Het D n 1 1 s c h e communiqué van 23 April luidt W moesten onze onlanpis veroverde loopgraven aan den straatweg van Langmnarck naar leperen ten g olge van het hoog mt den grond gei WBte water hetwelk de verdere toerQsttng daarvai onmogel maakte ontruimen Tegen den ochtend werd bezniden 3t Ëloi een Kngelsóbe aanval van hand granat werpers afgeslagen Ëngelsche patroailUe dte na forsch voorbweidingsvaur des nachts tegen onze Iinien aan bad zgden van den straat weg Bapaume Albert kwamen op zetten weiden afgeweerd Bij Tracy Ie Val maakte een vgandelgke gas aanval De gaswolken sloe gen m de Franscbe stelling terug Links van de Maas Zuidoostelgk van Hauconrt en bewesten de Mjort Homme hoogte namen wij vyandehjke loopgraven Aan den rechteroever dier nvier bleef in de Woevre vlakte en op de heuvels by Combres de gevechtswerkzaamheid tot onverpoosde en neer levendige artillenegeveobten beperkt Het Duittfche connmuuquévan 24 April luidt Over het algemeenwa heiUen die werkzaa eM van het gf M hut op het Éront leveiwISger dan iiL te laatelt dia gen Op vwachoKleiie puntün traid on Dmteohe patrauUleenidt goed gevolg m actie len Zuirdeii van St tloy werd een Lngedadio aid Kiing door h e vuur temg uworpeui In het MaAsgobied word uiteren oen kl0in e I ranMhe aanvaliiiU haiuAgraoatBn op aiuee bo clifii lliiKgen tem Noord Ooaten van Avooi utt a£g ellagien Eveneens rotóluktetl nacjitö aen zwakkere aamval vanden vilamd ten Oosten van den MortUomme Ken krachtig n aanral Inde Ireeic van het gehucht IHHaU liKxat werd volkoiiwvi den kop khgeillpukt Lcvt Kngelsi en tweedekker t9tebl n rtij lu een luchtgevecht ten Oosten van Atreoht buiten gevecht De in ttlor d nlficieren wenlen f angien Kdionieai Roodom Verdun Uit I ajTiB würdl dd i Aprü getndUl lerwijl de vjjeAd die oofg twi eld zijji zwaai geteuaterde troepen üpiueuw indeeU den heuvel 04 hevig bomAwrdeerde vermoceterden wi lu het Uom dl Avucourt veracfaeddeme luiriterpofiiteii au namen maiiflchappon güVftiigoïi zoodoende herover i wy atilaain het terreiu hetwelk ich lu het bij mler lol een aanval op heu el JOl leent liet Fr nMohe legerhe tuur Ui duo getrovw aan zijn tactiek van leveöiligell tegenstand waarmede het in den aaovang van pnl begonnen a en waannede het lie beste reeuttaten heeft bereikt Deae Hitn twijze tkoataat in h beaotwoor d u dar aanvallen dot een liantlig lenigstooteoi gen olgd dioor ItaAr op i iKfflw s nms ü op bepaalde puiir roa die Vervolgene krachtig tegen vijandelijke aanvallen worden varde figtli ïïel legvrbeiAunr ge t de voor keitr aan eoi lanfifxaAm vonleren bov n een offeluriet op ffroole ohaal iiat thaiiM wetlioht nofc Beer koat4 aar 7c u 7iJq doch dat zi vroeg of buU al vorwezeniijkea op het pinatii e oirgenblik en op die geweneicbte plaats Aan het Oostel k Front Hot D o 1 1 s o h e oommoniqn van 23 April Imdt Een Zuidelyk van het Narotsj meer bloedde een Ruieuoh aanval door een tioopenmacht ter sterkte van on govoer een bataljon ondernomen aan oniEe hindernissen dood Overigens deden zich afgezien van geschotvaor dat hier en daar opflikkerde en eenige patrouillegevechten geen byxondere gebeorteoiBsen voor Het Oofttonrijkaehe hhèihiiH u van 24 April ll t De gevenhimcüe w a gtjteraa over het geheele front beiangrtik awaklter aan gewoonlijk De ini i me de vijand ten Ooflten van Dobronouta tot out ploffuifp bimottt richtte Mwhttf in de Ktt it leiche tooiigraveu actiade aao Aan het Itallaansche Front Hat Italiaansohe oommuniqné van 2d Apnl cegt Het Oostenrijk ch eomtnu illiiué Van 24 April luidt De vwhlen op don ZuidweHlelijken rand van lie houi vlakt van Dobeirdo ren voort Verwiiieidefie aanivallen die lie BeiflagtlerI ondemfimen wer ten ïnin01 vuur geHtult Op don il iH l na i Ioeg de bezetting van Het geschat was aan het woord in de straek van Tonale m het Ledrodal en aan het deel van het front van Rovereto af tot aan de hoogt van de Calamento vallei den Maso Brentostroom In het dal van da Bugana vielen 21 deier vgandalgke drommen ODze linies bewesten den Largansastroom aan Aanvankelgk door ons vuur weerhooden werden vervolgens in een tegenaanval teruggedreven Zij lieten vele Igken op bet slagveld liggen Opnieuw wordt gemeld dat de tegfnstandars zich van gawoerprojectielen met ontplofbare kogels bedienen In het hooge gebied van Cord Tole blyven wy aan gene zyde van den vniiohe voor ilon n waixlolrit ineen fcumakkalljke Victoria de etad een Kan laten zien iin nu verjooek ik u ni g hier Mil te houden Wij aljn uui Oe poort eu dit kMsa einiV ga ik liever i vo cLert hield het paard dadeiyt m Ik veroorlool naj de vri id u opmerkzaam te maken dat hier nde laan juiat zeer veel noeuw ligten de weg nnelelDk Ie begaan ia zeld hij Om het even Van mt het slot kau men de laan aventen en ik zou den menA tiea nlst gaam da tliiaitratie leveren tot het poerend ver haai van hal geredde komagatünd Die ilitwlratie ia niet laelijk Maair ai te oafstl oou voor daze bekromipaiir doipAeweoew Ciij hebt miaeebien gelijk Voonaichtig zooale mrai oen broekbaar poppetje aanvat oasn Eckerthet Kinit in zi krachtige armenen hief het van het paard Zijn gelaal wa kafan aBeen sijn lippen bedden Hij Mg haar lang en diet in de oogen zonder en woord te qgffen Marga deed al o isij dit niet beöwilite Zij etampta met hare verkleuoaïe voeten op deo grond én leunde even tegen het helt van hel park Toen zag z j hem aan meteen vnendelijkeu Uik en Mak hem de hand toe Ik dank u nognaald mynheer Erkert veor awe hulp gfj waart zeerlief voor idj Denk au ook aan de gnjpeiijk en vejgwrflijk lu eeii a der den man die m aUe dingen zeilÜ in de kinderkamer man loofA biijvén bevalt mij zulk een weeke sentimentaliteit volstrekt uiet NtfenA gij lutj vok ïm opei iartig htiid kwal uujnheer iiiCkert V iNiet lil tm oat Men ntoet malle cNngen op te fei raak bedaobtzijn en voor zij e meernng durvenuitkomeik Even uubegnjpeiijk aUiu nnjiie haiadoUngen tiMstfonipen iïynmij uw woorden Ik meende dïvt heteJXe moedier gelukkig muert maken te Kien hoe hare kinderen voor denvader het iiLnig begrip vormen vanliefde en teorisrhejd De mdjne heeftin ij dikwi te veo ekerd datedkealag dien wij vao vader hand ontvingen haar meer pijn had gedaan dan mm GIJ zijt oog oi etrouwd juflrouwDaUhwg gft keni de moederiiefdte nog niet en f sipreekt er van alsde bliodte over kleuren Het doetnUjeemg leed dat gij zulk een rteciiteme mi valn ntij koestert maar zeUsniet ter wille rvan xal ooitmitne iiffiicbten of mijn gieicbvg tegenover mijne lievelingen vetranderrafc De jonge zangeree keek hem ikiibbig aan Ik heb mij ook voMrekt nietvoüiigeBteM van u em promiiet voorimjne theorieën te kunnen madceo ikben u hartelijke bankbaar voor uwehulp en uw geJpide en verzo 4c udrit E ewf mfj een in de rortdentle tekodnen o o en opdat Ik n en re aniie buronee en zend £ oo H oedlg nnguHjk sm wa en t itij nam even hare hand in de zijne 1 muar liet die onnUddeUijk weer loa om zijn peiitamta af Ie nevnen Daarop maakte hij een lichte buigliig in den zadel eu terwijk Marga met nog altijd onvaMe ffchreden doorhM hek ging wendde hij zijniappol ibliDm en reeda jan een korten omweg naar l ula De jonge zaii eres waa ham met haren Mik gevolgd Ken aarosMMch lachje gleed over baar gebast Hoe HkvriUa had zl in de iMerguarde of In Tatleiaall niet g zien dat mHer hunne paarden eesu ktap aen den toom rukten hun de npirren gaven n In nellen draf wegrenden Edtert evtowel wae zrtl tegenover zijn Merk en krachtigi paard even zaeht en medelitdenld tegenover zijne kinderen Blauca ha t zeker nog nooit de siporen on de rijzweep gevoeld evenndn al Willy en jrelB Atiia de rot Welk een zonderlinge a x IiW der natuur t In oen IlchaaU zoo krach tig en IJzerMerk blie z J eene ziel zoo zwak zoo week en fijnbcBnaani aU bij een ong meisje I Harga hield niet van zulk e n karakter Haar ideaal rooeM zijn vol ruwe mapoelijkheid vreesnd aan alle weeiielijke seotiiaealaHtcit I Uewr te barwh dan Ie teedor liever diaan An lie koozen Zij had In roma riikwijla geleben van trotsclie ruwe helden die de wanid door hunne ijzeren