Goudsche Courant, woensdag 26 april 1916

üAMii iül o 13073 Donderdag 27 April 1910a 5Se Jaargang Waaroni baitea Oeada genmdeo tcr wyi v het Toor U ninstens evengoed en zeker gocdkooper en vlugger doen Wollen Katoenen Zijden en Donzen DEKENS MANTELS en OVERJASSEH geve man no reedi in bahsndding verachotan goedaroi worden magnifiqaa in een donkere kleor geverfd Kleedjes Handwerken Kissens enz worden mat btjaondei aorg behandeld met het oog op de klearen vooral deze artikelen geve men zoo vroagtgdig mogelgk in behandelinc ftifsli ihnriii veer even sterk zün als de onao Ie on ds s a M m nien Ia Belgill Te Brussel Ten gevolge van het aanhoudend Biggen van da prgaen der eetwaran werd het werk der Bruaselsohe spyahuizen gedwongen zyn tanef te verboogen Sinds den Ie April isdeprUa van elk maal van 0 75 op O fr 86 gebracht De openbare lieaturen blgven als toelage O fr 30 per maal lietalen oe verhooging valt dus den klanten van het werk ten laste Dase betalen voortaan 10 oentieman meer hettg O fr 45 per afgehaald maal on O fr 55 per maal ter plaatse genomen Het bestuur heeft wonderen moeten verrichten om niet vroeger het tarief te hebben moeten verboogen Meer dan twintig duizend malen worden eiken dag geleverd wat de taak van den hoofddienst van de ravitalieering voor zekere waren uiterst ingewikkeld maakt Naar aanleiding van het aanhoudend Btygen van de prgzen der grond toffan hebben de herbergiers van het centrum der stad een vergadering belegd waarop bealotan werd den verkoopprys van bet bier te verboogen Van 1 April af kost de Bruslelsohe faro en de bruine 15 centiemen bat glaa en de gueuaelambik 70 oenttemes de beek Oorlog in de lucht Aiuival van Engelache vliegtuigen IJlt Londen wordt d l 2f April gisimM In ten morton van S April iittlen Kngel ehe inarliMwlleil tulgini onilaiiiui h stortiNUthtige weer een aanval op het vijaiwli ijk vilegikaïnp te ariokerke ten Ziiidcst van Osten U luarop buimiien werden yeworpeiM AJe vliegtuigen die hevig bi a h U wenlen ke Td ni ongtMkMjrd lcsj4g i loe lo resultatesi werden ge o wtat ord iKim Jngcbwb vliegtuig heelt eesi vIjitudHlIJk vliq iilg aangovalleu en ge lwon n te bilen Toen do vijandelijke maoblne hol laatst went gezien wait H 4i hij den grond tn den morgen van 24 April d ten ostze machines In combinatie met Belgtsehe kraohteu opnieuw oen aanval bet vllegkaiiq waarop een griKH aanbü tHHnmeii werden geworpen De nmoblneM werden ht lg he Schoten maar de En peLicben lc en geen verllttaon De resultaten ohijnen iiMiMtend te zijn In h n loop VERKRUOBAAR tor drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 81 Qouda Prijzen van Kaas met aftrek van de 20 voor hel binnenland berekend van f 40 l tot t 90 Prijs iO c ent W Van byzondergemakvoor lederen handelaar en prodocent PHILIPS HALF WATT LAMPEM VERVANGEN I BOOGLAMP N Zal Ik nooit moer eonig geluid kunnen hoeren f vroeg zij en proleewor mot omfloersten lilik He proleMor krabbelde en paar woorden op de W die naast het bod op een inarmeren tafeltje lag Zeker ziUt gij dal baronnes ab uwe vorkoudhèirt maar verdwenen Is zult gij reeds he r kunnen boortfiK en zoodta f reizen kunZ gaan wij een specialllflit raadplegen dia iu vrij zeker weer geheel beter zalkunnen nsüuii Een ziinhl vanveril 4itlng omtsMtplr nan do borSt van het jonge mei a Zij klemde zich aan een Stroobalm vu dB lel met de vertroostende woorden geleek een ster die em radit licht venspr ild h in de diepe ihiMemis De donkere korte winterdagen ginK n voorbij en Benedicts lag SUI en geAildig In de kuaaen h oonwml KM npon Migen Dikwijls zwet dneen z Hg laHi e r n haar lippen Hot sohoone ernMige gelaat afraaliio als verheerlijkt en wanneer Hiipbie hol toevalUg faeoierkte zuchtte tezo welke iSrlioone d oom zou hot arme kind nu weer bezig houden Ja h waa een eehoone droom leedi een en dezelfde de droom die to zulk een trsortge waartiobi bevstle Wordt vsrvolgn 1 FirraaCSMlTJ Sclioeiih aiidel Kleiweg 4ft ou 1a Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN O SQ sTD 27 Apni Nieuwe Schouwburg 8 u N V Het Tooned Hr W RooyaardB Dolle Han 1 Mrf 2 uur Gefcouw van Bouw n woningtoezicht Ouderataodacom nriaaie Armenzorg wlJcmfeld tiilllf oatran sB vaa Tennakalijkhe la oaae agflo MMia mededflellnc te rgadertacM Qsn sns i Oip 19 vermeldmi Elertriacha Dnikkery BRINKMAN ZOON Gooda WAT WIJ BEHANDELEN Waarom buiten Oouda getonden terwQI wQ het voor U nrimtcM cvoagood en zeker Koedkoopcr en vhi cer doen Oawnes en Heerenkleeding ▼ oor Voor aAr en Zomer wordt keurig moot gMtoomd of geverfd en ab pieaw gep vt Alle soorten GORDIJNEN Ti ijtea Karpetten en Loopers worden gaatoond ot gavarfd het atosmen ii tot do toe da aenigita meUiode om data goadann door en door aehoon te maken Aflavoring op mut gatpannen en al niaow gaapprètaerd LAMPEKAPPEN l drdró gertoomil en xoo noOdig opgeTerfd mita data niet Tartaard zyn at vaonl by zgden Uopakappen vaal voorkomt ROLGORDIJNEN kan man ona met rollen en latten toaxandan wy laveren dit ook weet sno ai Overgordijaeo net eh zonder Toering Vanohoten voanng wordt o tKerwld an waar aaa da gardgnan gemaakt fijj lavemi daea kant en kitar af Mnii libliliiiti ROllWEOEDtUII biliDeii 2 a 3 daien desverlaiigil binnea 24 oor enz enz 1 Heden overleed te Oio 1 mtJB zwager 1 Jhr Mr Rliijnvis Feit 1 1 weduwDau 1 van Walree vaa Vrouwe B 1 1 N F CAMBIEB VAN 1 KOOTE 1 1 S Ktken 1 afgtumél 1 Oo ada 2G ünmiMti nut tvordm 1 1 April 1916 1 DE PËLIKilAN Stoom Wasscherlj Ververij en Chemische Wassoherij Qouda Kantoor Telefoon IM na 8 uur lavondf No 470 212 Winliel MARKT 41 Telefoon No 253 = = f Voor het aifcalên vaa goederea wordt verzocbt td telcfoneeten aan No 253 Vissuei s MUiJke FakriikH pfKliiilliiVorierfeir Qavraagd op een Handelskantoor eenloiigstoleilienile P O leeftyd ca 14 i4 Hchritteiuko aanbiedingen onder no 2847 te aanden aan bat Batean vanj da Ooudaehe Courant 10 JPOERICHT ItM Voedert OW Ft et de nttver murw f DC NIEUWE LIJINZAADKOËKE merk TER en W U 88 Brri OV BOOMENK0EKEM merk W L Ditautende door hoog eiwit aa vetgehalte en grvole voedlngawaarde K0r IHtdoma rnrü lUOO Xetfm eeiwtxn JUedaUlm 1 è eooo Kilo HOOI te koop te bevragoa by T BAAS Siolwyk 5 MM UiNnMM nttUBMI mUMTMIMtlU n atwwii Mimean üNWiia n Wi ZOMERBtOEMEN Wy ïitnil n frttiin hui door tli l Nerti rlanH 10 prachtige veredelde trulkroxen f SO gladiolus il Iwkend uioilobloi rooin Hmi guhoi len ï mar m t dunond hJDOini n bloou iido a Uk pakkut Hlnchtn f 1 25 i kk i du 5 lrnikroien + 26 l di lii f 0 75 Ieder beitiller ontvangt bovendien 6 divai e pakjea aomurbluemzadan gratia De rozen werden in voohlig moi ver tonden Noord Naderlandnba Btoembollehkweekery en Zsadhandel te OKONINOIA Scheemda BETER DAN Tt all choarriMjieii is d Öt h rmaa j oherper SUCCES waarinea luder inj nknlo fBcuuden agn lohei rmea vlijm cherp mankt Piy f 1 50 n nr bulten flW FiimaA QUANT Kleiweg De Verklaring van aaniprakelykheid van den kaaiproducent tegenoverden kaaahandelaar KooaU die is vastgeBteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren is in boekjaa van 50 stuki i 25 cent en van 100 ttuks i 50 cent voorhanden bg de DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MARKT SI fÊtF B j bestelling van minstens BOOVerklanngea ineens worden deze onder extra koeten met firma naam bedrukt 20 KOKO HUR Flilne Likeuren WUNAND FOCKINK Amstonlaiifc VerkrQgbaar 10 Firma A DAM Kleiweg Oouda Tel B7 H imwp MMin m um wi ii w ii m ii i n n m I w iimNwii lu utoi iniMnii Hmmn mr mmui iei iuhk kom F tin NMlK A 1 1 1 UI W I II a 5arï tiiii III Zeer mooie eollede meubelen all TaMt Stoelen Kaïtea Spiegeii Schilderllen ThcetaMi Buffettoi Stgiamenblcnicaten In teer en pielnch Boeken katten Twcepenoon onbeelapen Voercobedtlelien Kapokmairaaaen Slaapkamerraeobelea edt ena allea apotgoedkoop RiiriMkleede Laeritodcavanal jiTöO stwkait f ANTON COOPS W d traat 20 OotMla A VAN ZESSEN SdMMohovca 90 Eenve rtronw dadres E voor het maken en stoffeeren Sj van MEUBBLEN ia by N HESSING P epei iti aat 24 Oouda BUIgke pr n mma materiaal Reparatie aan alia meubrien 14 Fotogra lsi ii ltellBr VAN ZAN£N Oosttiaven 20 tafel 9 M piegeU f 60 7 1 eni 20 lÜKHUTM ImililiiiUjiiUii lil Rotterdmn Opnamen tat s avonds 9 nnr met eleotHsirfi licht eovMiE comivT fcTi© va 7rs © aa d erteaa tieTDlsud rroor O o cud © © aa Oaaajstx©lc©aa Verschijnt dagelijks xékê behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAH HET ABONNEMENT Perkwartaai fJ K Idem fir nco per post l to Met Gedlustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 AbonnemeoteD worden dageiyks aangenomen aan OQa Bnrean Harkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Poetkantoren Telefoon Interc 82 FRUS DER AOVERTENTIËN Van 1 gewone regda met tew ummer f O It Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgeBde triaatsingen worden deie teaen twee berekend Dienstaanbiedingen per pUaWng van 1 5 rt ela f CSU by vooniiU betaling elke legel meer 6 cU Reclames f O w per regel Graote lellen In randen naar toitaniimte Telefoon latere 88 mtgevers A JOJSKMAS EI ZOOI Ü genoeg soldaten heeft die bgna allen met geweren voorzien zyn Dageiyks worden 80 duizend granaten vervaardigd maar ondanks dit allea acht men een groot offensief onmogeUjli wegens het ontbreken van goede wegpn en de ondeugdehjkfaeid van het transportwezen Macfainegeweren die door het buitenland waren geleverd konden deori het tekort aan spoorwegwagons niet uit Archangel worden vervoerd Aan de spMriyn naar de Noordetrike tJszeeknsy ontbreken thans nog 600 K U Tengevolge van het gebrekkig verkeer tmnnen groote troepenmaasa s het front niet bereiken daar in dat geval dei verzorging van het leger volkoman in de war zal loopen Om hierin verbetering te brengen zy zeer groote f hoeveelheden wagens in Aiqpnka besteld maar de termye van levering hiopt over 5 jaren Deze staat van zaken geeft een duidelijke verklaring waarom generaal Koesski indertyd ertegen waa om een offensief te beginnen voordat hg door Koeropatkin werd gevangen Aan het ItaUaaniche Froat Het Oosten r Hongaaraohe communiqué van 26 Apni luidt Op den Znid Westelnkeo rand van de hoogvlakte van Doberdo werd wederom herig gestreden Ten Oosten van Sefz waa het den vgand gelukt over ees ote frondbreedte onze stelliogon binnen te dringen Toen hg evenwel zgn aanval wilde voortzetten gingen onze troepen tot den tegenaanval over joegen hem in zgn oude loopgraven terug en verdrevea hem hieruit eveneens na een vwbitterd handgemeen Hiermede zgn al onze oorspronkelgke stellingen weer in ons bezit Wg namon 139 Italianen gevangen Op verschillende punten aan het kuitfront is het artillerievuur zeer levendig Op t Kannthisohe front is de geveohtsactie gering Bg den Ooi di Lant zetten onze zware mortieren het voren voort In den Seganeseotor ontruimden de Italianen al hun stellingen tusachen Votte en Roncegno Zg trokken zich op Ronoegno terug Krijgeverrichtingien ter Zee Een gevecht aan de Eogalseba Oos tkoat Een Reuter telegram uit Londen meldt d d 25 April De correspondent van de Evening News in eon der steden aan do Oostkust meldt dat te vier uur s morgens ter hoogte van de kast een geweldig vuren begon Eeo granaat ken men doidelgk 11 zee zien vallen Te 5 uur HO duurde het aohieten nog voort De Engelsohe admiraliteit deelt mede dat een Duitaoh eskader slagkruisers begeleid door lichtte kruisers en torpedobootjagets tor hoogte van Lowestoft verscheen De plaatselyke maritieme atrydkraehten raakten ar mee slaags en na ongeveer twintig minuten keerde het Daar Duitsohland terug opgejaagd door onze lichte kruisers en torpedobootjagers Aan He kust zgn twee mannen een vrouw en een kind gedood D malerieele schade sobgnt onbelangryic Voor zoover tot nu toe bekend zga twee Britaehe lichte kruiaecs en i en torpedobootjager getroffen maar geen sehip is gezonken De Duitsohe zeegeveehten In es bg de Noordaee Het Duitsohe oommnniqné van 90 April luidt Op 24 April hebben bg het eerste morgonlicht gedeelten der Dqitaohe voUezeestrgdmachtaa de verdedigm werken en inrichtingen van militair belang te Qreat Yarmouth en Ijowestoft met goed gevolg beschoten Daarna hebban ag eiD groep Engelscbe vliegers kleine kruisers en torpedojagers onder vuur genomen Zy hebben waargenomen dat op een kruiser een zware biand uitbrak een Engelsohe torpedojager en 2 Engelscbe voorpostenschepen werden tot zinkon gebracht Een dezer laatsten was het Engelscbe vuucherschip King Stephen dat naar man zioh herinnert indertgd weigerde het zich in nood bevindend Duilach luohtschip li 19 te redden De bemanning van dit vissohersschip werd gevangen genomen De overige Engelsohe zee strgdmachten trokken terug Aan Daitscbe zgde geen verliezen alje sohepen keerden onbeschadigd tamg Tègelgk met den aanval der Duitaohe aeeatridmaohteB viel in den naoht van 2i op 25 April een eakader ma nneluobtaohepen de Ooatelgke Graafschappen van Engeland aan Op fabrieken te Cambridge Norwich poorwegwerken bg Lincoln batteryen bg Wintertoo Ipswich Norwich en Harwich en lilngelsche voorpoatenaohepen aan de Engelsohe kust werden met goed gevolg bommen geworpen Ondanks de heftige bwchieting landden alle luehtsohepen ongedeerd in hun Dnilsche havens Vhegtuiffen van de marinevSeger afdeelisg in Vlaanderen hebban op 3B April vroeg in den morgen op de havenwerken versterkingen en het vliegveld van Duinkerken met goede uitwerking bommen geworpen Alle keerden onbeeobadigd terug De reeds gemelde voorpoalengeveebten voor de Vlaamsche kust op 24 April werden op 25 April voortgeaet Daarby werd door da Doitaohe eeestrydmaekten een Engalaohe tor dojager iwaar bMchadigd en een pstoomschip tot zinken gebracht waarvan de bemanning gevangen naar Zeebragge werd gebracht Ook van deze oodeniemingen zgn de Duitsohe strgdmaohten onbeschadigd teruggekeerd De Engelsohen trokken weer uithet gebied van de Vlaamsche kustterug In OoSt AtHka ICen Koutei teieigram meldt d4i 24 April De Uullsetae troepen aan de icnirale lourtijn In UoatAIrika beMiuini zioh in een zeer liat holljiie P mUm 91 daar zij onbereileii i Jn kumien ij niet verhinderen dat genorool Vou Deventer ha vmWn b ii flij i tuil Oosten en ten Westen van huil sielUog aliniijilt Zij moeten ZK b öf in tweetal verdeolen ftf naor M iy lonigtrelikeii Hel Ui waarniiliijiilijk ds d vi aul zich inOni uilijkii ri 4iUiig aditen waarbi zal mnr I ithtreeren en zijn eteliiug te Tabtiru prgsgevest Hot uoccM der UrlUen bij Iraiui wan te ihiiiken aan de typisóbe lakÜfk lier Boeren Terwijl het een trum itaiMl hield zweimlen de vleugelti uit eii bestookten den vijand niet geweervuur en veidgaafcut i eii hunger gaf zich bloot terwijl bd net iMii dim vijand al nauwer werd toeguhoahi Na twee dagen veefalena De Oorlog Aan bet Weateigk Front Iket Frani che counnuniquAvan 26 Apni luidt Tijdenü een aanval JBen de Franacbeu guKereu teii Nuorden van de Aiane undem oien eu d3e hen in ataaf etetdb eeoig voordeel ten Zuiden van he fioie de0 Buiten te b€ aleib namau aj 72 ougewoiuk Doiaacfaera woaro een offioier eu aeven onderoKicieren geivaugen VeriHïh d n Duitdefae verkenninge atiDuillai die gedurende deii noohtde VrawK e loopgwiven in de cworöi van Paiaay en Troyon poogden te naderen warden door het i raiKicbe vuur luteeoi edreveu Tan Westen van deHaae waa bet bombardement op de Franebhe steilingen in het Bol d Avocourt en up de eenate Fraoache linie ten Noordffli van Heuved 304 zeer havigi Ten Ooeten ven de Maad was de wBHozaamlieid der artillerie betreiikelijk gering In Woevre baWboten de DuiUA r met eechut van zwaar kaJiber onze stellingen bij Haudr inont en Konvaux De Franeche artillerie aotwoonMe krachtig Do inlanterie trad des mciita niet In actie In I ia4hlirlngen poogden de Dultecb i door een lyiiutgeineeA de kleine FnnAAle poet ten Noorden van embermoRiil te veraioeateren Zl werden met verliezen al ealagen Volgene de bedcentenla van gevaugisien Jieal da vrudMelooze aanval die door dp Duitrtnhere glKeron op do FraiMtehe HeHingen bii Chapalette werd ondemomen bun aanzienlijke verliezen K oet De nieuwe Ruiaiache tro n in Frankryk TTït Maraeilla woidt d d 26 April gemeldt vorbraiiilile h vt nd zijn voorraihHt en trok jovemaast terugvoor ite uoBiIngdiug 0aiie l koe warden voltooid ï De burgen vefvoigni dian leii vliM hleiKlBli vljawl zoo anei njs de paank n kunnenloopen Vereche imarilen w rden hun zoo unel mogelijk acbteriMi gfflonden De aAnviiUingi troepen en de vilegtul trafhlen de vljaoddUks stitiaknehten die onge De nieuwe Rnaaiaohe troepen die hier angekomen zyn trokken hedenochtend door de stad te midden van een geestdriftige menigte welke hea toejuichte Zy werden aangevoerd door kolonel Werstakosky De muziek der marine uit Toulon peelde den Sambre et Hense marsch en de volksliederen der verbonden mogaadheden De bevolking vergezelde de Rnasen tot aan het kamp en wierp hun bloemen toe Aan het OostelQk Front Een Zwitsersch teiegraafageotsohap weet uit particuliere Russische bron mede te deelen dat Basland thans Feuilleton I 1 I J I II I H l l I J gg de dokter don geheelen nacht aan het ziekbed van idjne lieveling waakte dat een bode te paard nog laat in den avond naar de apoüieek lode stad wtti4 gerend llenedicta waa zeer ziek Ds kou had zich booltfaakeiljk op het hoofd gezel en de oubeachrljleil e pUnen van een hevige ooronMtatcIng Dchudden het jonge lichaam ale lag hel niet in zacht done maar op de vreeaetUkete pijiliaDk Dagen lang koeeterde de per telegraaf uH de rertdentie ontboden profe or de grootele vreea Maar eindelijk ha P de koorts uitgewoed zij hto ï tangizomeiiiand weg het bewiuftittin koerde terug men zag het aan den blik der groote donkere Dogen dat Ben ola haar omgeving weder henkende en aan ha r doen en laten deel nam Sapbie I riuUterde xU De oude vrouw kwam ijlintf nader boog zich over het bed en kuiAe leeder de bleeke vermai de handen barer jonge meesteres Ach barones wat heeriyk dat gij w r kunt roepen wat zal Kjne Excellentie blij zijn I Waarom zijt gi allen zoe vree elijk aUl Sojdile ben Ik daa zoozlA Wel neen baraoes een weinig ooipljn maar dat ia wel over vóór wij op uwe bruiloft dawwn Waarom beweefct gjj tdkSM de lippen zonder te sprelcen vouwen handen sn weende büter De dokter wiohl bom moed In te spr eu n verzekertle dal naar alle woamchijiilijliheld de kwaal slecfals een voorbijgaande zou zijn dat een upeedültcit w 41icht raad en luilp zou lUinuen veMohafleii tevergeefs de griMaanl bleel zachtjes duorweeuen Dit was de doodatedt die den i ud n hall verganen stam lot in bet UMirg jiM tevens trof Ileiienifden dog vond men onderderiiliriek lloltijdinff hel volgend beril 1 1 I 1 i l rins I ery van X X tweede zoon van den hertog van X dieonlamo bij oene JacM op AHeiiMhr het ongeluk had van zijn paard te vallen la van zijn lichte wonlen geheel hersteld zoodat Zi oe Hoogheid zlrb wederom met den ons bekenden Ijver aan zijn wetanariisppeiijke Ai 11 11 kan wijden HOCWDOTUK V Ilarga waa vertrokken na een nilbarSting vao bart itocbt ll e wanhoop die haar steeds wear naar hel ziflklied van BenodliHa W om o ter hartbrekond snikken ée slaidie hawlcn harer vriendin te koMeo Na ka de eerste sohok voorbij waa kw m over de zieke een stille W rusting die zich In de e n e dagen nog In tranen openbsardb hstar weidra noch tranen noch zaditen meer kende Ik raur Have Ik spfeefc immers De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRUÏH Opgewonden ging Beoedlcte In haar bed opaiUen en omklemde de band der oude vrouw St s om Qedi wil 1 Spresfc nog eem tot u4j I De notjone veri bleet lUrte iKefJe klw Ik spredt Immers Nadruk verbsden 20 Zal hel bdroo worden dokter zuchtte Sophie barmiutrtlge Uod het gebeele hoold gloeit alavuur hel zwrtt oi reedi op o en die koorie I Mn hraadl zicbbaant ato men haar handen aaniraakt 1 Pe doktar haalde de i lloiid F op Afwachten In elk geval hefl ben wij thane te doen met een zware va eraatige kouvatting Heeft depaUiSote meermalen aan oorpijn geleden Ach Ja Ja zeker 1 Al kindzeer veel Hel In de laaU e Jarenglug het betar aleohla eeiwsal kreegnü na een lang kond bad een oorgezwel Hm hsM dan koaiea de plfnen zeker uM hat oor Um zeerliaitig zeer lasUg Men had den minUter die moe van het diner watf ttiiiia gekomen Biet0 Tan Benedietai A ziekte goepti hl bad eMi vroegtijdig ter rudl begeven en vennmaMe niet dat Me it eeoige karnem ao heo verwijderd hoort gij mij dau idel f Iloiiir klonk en kreet van wanhoop door bet zickeuvartteit De gevouwen haiuleu In namelooze ontzetting ophefloiul zonk het jonge meui e aditerovor in de kiMSeua Sophie I ik beo dool 1 Deze jammerkreet vond een ecbo In den naoad der oude getrouwe Al het bloed wedi uit haar gelaat haodenwringend zoidt zi naast hel bed neer Dat verhoede God 1 arm arm kind Hal Kordijn voor de deur werd opgeheven do dokier trad binnen Zijn venklirikt gelaat bewees dat hij getulge was geweest van dit korte ga Sprek Mei hovende banden onderzocht hij voor zoover dU bij den tegen woordlgen tociiteiKt der zieke imgeJijii wan maar hij kon enkel het vieesnliyie Mt conslateeren Benedicta kadhei gpisoor verloren De oogen des minls M voMen zich met Inanen toen hm vnoradrhliK deze mededeeiliig werd gedaan hij bo het grilce hoold over Oe ge I