Goudsche Courant, donderdag 27 april 1916

mm bel ad StKioama va fa t I een atti doqr bA m JI in weS nabipieid de P d iL voer toen bet ong ok plaats ksAHal blad aduijft Wy zoiMen naar aanleiding daarvaton laiktKii eD aan lüpiteiu C lietaa dki ona zeer welwilü hel volgeade f van linn itoK een En i 4 vlifr 0m eu ktoiUKti wMervli e g t iiiK nan ougevetv 5 nH en buUev ZeebmKgft be vijaoMllte b riUuirfer wm4 k ilood Ue iinrliiuo ti rtle nMtr heiiwie Do w ariii iu r vW er uJt tneu lie inachliM nog 3000 T et boug wM De bjrifc apliuui vM tn zae en zoDk tili te openOeB tegea helDnitiKlw alagliniiwrMluder i t gWlerea voor ly wM o l verKBkeen rden tw Z ip linii naar zee aobterrolgit door m rbi TO n Je rUmtaigtin op I aiwl van 0 iiiijWn nofinieo en pijlen wurilen gewoqitni niaar bUikbiiar luMhr eriMllg rnwItaM Een vUfVSmei bine en een hydroplane vtelim ite iiuïutf tfcb Mxi bij IjowetaUdt aan en wierpeu zware boinnrts Eveneenii werden vier Dnlt ib4i iiiik r7 eei mei bommen aan i v U Em h ifcopUi kwam ondar taavlg vuur van hc4 vi u dett k lEkaiter inaar de beatanrdar oUobooii ertMlif guwoud kon sijn nia tila behotKleii k en landen hém b Awirder UKiet aja vermtat wo rdm garapporleerd llQ aleeg vra In den mor fen np U den Zmp inrald en beeft martrèi if ball vijl In den in rg u een Zoppdin aangcivalUn l r boogte van l weKUilt Hedert ki nleta meer van bian vernifnmn I fl Iwhtraldli boven Engeiand Eeii Kmttn t aKram ult I nd n mtMt Nleirwe tetten worden medegedeeld nopen don KeppeHit rald van den algeloopen na 4 t De Theen inond werd dktor de vUegtiilgeii betiK it welke honderd boBnaen neerwierfieik Kr wonk eefa er uiet de iiijiuMo i 4iaile iceioeid Hit hetrekking tot d n raM die den voriiceii nwlit boven de OotKali n Mniki n ImwA utaahtgebad wurdl incib oih nld dot nlei ta een anl griftiod oen hiwlberg vernMdenveel gtmwerk gedraken w 4 Nei erian l aW 0 ierat1 4eTr lti HM Kopeiihngvn wordt g in 4d Het ItuaMMili blail Utni Knau dat te MtMkau vennhllnt wijdt eea idtvoertg artikel aan HoUaiid liet blail wij nmp dtU nxx ht Na li rjaiH in den oorlog uM i ulti hlaiid konien iHt iiidirert iink voor Htadaiid van NKiNjkeula woriNin zat llM Uollandai he leger Ut bi ewel niet KK o mr goe l In HtaaX voor hel I Hjl hi In llolglo een gevaarlijke vlj and in ilen mg te wonhti nal ull0i ni iKlen er In iHt geval luituurUJk toe overgaan daar toah aan bet wiw leltik front geen inan kaïLgenrlat worden troepen van bet Joiiiteii wag te nmnni De gnjUi denzouden ook In den Halkitn rrijw hand krijgen IlM blad gaat nog verder en meent dat Holland een pracb tig ofierfttie trrreln la voor ik geallieerilen ilnar b l over een aeargoed poorwngiM beMilkt in net nen valg A da rtuge te net HPI DtMnCtd l lt lentoe wordt un bet Bert Tawoblall genHnd dat volg M da rri gi i de l jyon do I orI gnuiiiig allen handel i olktenliiiiaii en niet lu woiMjwIe M rHonen heeft vorbodeib Hel r ntti h rortiigetMeh handdtfVHrdb g van INOH werd vervallen verklaard Av gnvllleenleii on de onzijJilg ii ug iutioiini itaaroMlogen zullen np deo voel van do ineeat beguixtlgde iMn worrten baiaii l ld Alle door of nKt UiilMtera ultoHUk veertig dag n voor de orlogwvorklarin aJpK loten eontrai lon kunnen door tïebeviwgde aigorknilen ongeWIg worden verklaarit De zich In I ortug oB e waleren bevindende Dul6 ihe aiolieBfii worde voor zoover ijahoor lng ih en te gebniikeii idjn aW oi alog riji beiKhouwdi de andere Hfihejieii blIJvm blniMgeateM aan re lulalUe Vniforitf l aaditonn De luitenant generaal inipaoteur van den Landatorm heeft ter henoia gebracht dat voor den vrywilligaa nnditorm by Koninklyk bealuit van 7 April een gr jze kepi van het by bet leger in beproeving geweest tynde model ia vaitgestald Bedoeld hoofddekiel wordt vooKot den landitorm behoorendan beneden den rang van j nderotficier van Rgka nge veratrakt De vantrekkiag lal een aai vang Mman coodra de aanmaak var genoeg is gevorderd intiMachen bestaat geen beswaar tegen bet reeda dadelyk dragen vaneen voor eigen rekeCng aan aobaftekepi T Voorts yn in de uniformen van den landstorm nog eenige wyaigingeu gebracht welke bg het eerstvoTgnade igrngsblad van bet boekwerk Unllormen ter kennis tallen worden gebracht De kepi aal ay i van grgs laken met ovaalronden bodem hoog vMr 6 achter 12 i cM vallende klep met grgs taken overtrokken stormband van blank tuigleder met gesp en sohnifpaasant aan elke agd e een knoop soheideniyk op 1 en 4 eM afstaad van des oodackant een roode biea of food koord treed ongeveer t ali 4e bol geUaad met nfia lalM aan de vo n da am rai akokarda mor offidere ea djniant aadaraMóüaa met mita toreade mor Terdm endwMSeienii met gate z jd voor minderen vaa geel metaal Dnitaoha officieren voor dw krijgsraad In bet Unia van Bewaring alhier xgn ingealoten dne Doitacbe o oieren 1 2 manne ofbeieren en 1 offimer vliegenier gemtameard op bat fort Wierickeraohans Zt lollen voor dan krygtraad kiar terachutaan baaebakligd van insabordioatiOb Dmitatoaalag De Ned Bond van Poat en TelegraafbeambMn D Poat heeft aan de Tweede JCamer een adrea gezonden waann eea taeeehomrug wordt gege ven mat besrekkuig tot de dooite toeslagwetavoorateiten en hetgeen de Miniater van Biaoeolandiolie ken in da Memorie van antwoord daaromtraol vooratalt te wyzagea Adraaaante veraoekt de medewerking der JUmer om w bel belang van bet betrokken Uukspersoneel en daarmede gelykstelden er bg de Uegaermg akinog met kiem op aan u dnngen aoodaoige wgiigiog of aanvulling ug iiei ontwerp op t nemen welke de onbülgUwdeo dw een ongewgugde Bilvoeriog Bou aobeppeo luUeu doen vervalian en een geniotatvaardigde talaantaUtng en ontevredaabeid bg een balaogigk de van da belangbebbanden cuUeo wegnamea Tweed üamv Aa dK luw der avoadvercaderiDKBu van da tweede Kamer tebabai ueieu weUKiolwerpeu zyu nog toegv o gil oAtei4 enlng van elgeodooaaeik uiioii tt voor net aaiUeggen vaU atratea it pleinen en bel verkrijgen vun iaii i i nzund bouwtarratn te tlogie uniclgeniug ten behoeve van uitbreiding van bet ataUonasmplaeanait iiiuano batb met bt kameBda weraen unielgening ten bAoeve Van ent xpourweg van Htadekaiuial nver Ier Apel naar de thilkwhe gren Uevorderlng van den aanleg vagi UijKvwege van een ootwtg van uouda over Waddinxveen len Boakoop naar Alpben Inekenning van een rsMeleoAviw w hnt uit aHiJk aobatklat im behoeve van den aanleg en bet iik exploitatie brengen van een poorweg van Hreakeua over Cadsand ao Ketrannhonent naar Slula eoa Nadere taepaUngssi ooilreiK denaoeljnii op den wijnj Aanvulling van artikel S7 dar Landweerwet Nadere voorsieniog omtrenl de ai obrijvlngen ten buKe vanhetSlai Ixulrijl draArtiUerielnridiUngeD liijKoiMlere maatregelen ntet king Int de lldsting der nlllUe van 1 17 1 Aanvulllnc van de I ndM ni w t Aanvulling en verbooglng van bet Vlllüle boofdMuk der Staatalieg voling voor 1B18 BuitengewDon at itiet De KamerverUeaing te Weert Voor de vaoatnca Oa Stnem i n giateien nttigebraobt 1796 stemmen Volstrekte meerderheid 1976 Daarvan verkragen de hearea Ur dr Henri Gtoaneodaal K K Zwolle 1945 J Kellenaera IL K Leiden 719 Mr W Kolkman R K X bnrgemaeatar van Weert 18 0 en O Peetan R K borgemaeater van Bergen L 979 atammen Hentemming toasohan de beeran Gtoenendaal tn Kolkman V OortagMDoalrabande Een art telagram uit LoDden nielilt De aaudacbt wordt er op geiveeUgd dat de Brllaobe regieering praeUai ipeen venohil meer maakt tuüwbon volatrekte en voorwaardemke coutnibaadeEen aoo groot deel van de bawoueni der vUandéUJka laikden nomen middellijk ut oniddMtic aan den oorlog dek dat geen werkelijk ondlerrieheid kan geimaakt worden liu taen de gewapewte madit en cte burgerbevolking Ook heeft de vijaudeüjke regeoring geleidelijk de L uutoftle op JÊÜi geuAUen van aUe aititfalun dik op de li t vaa de voo iraandelqke oontraliaode prUkeni zooJM ri liBanB voor bruik b0 ikbaar Dr Kuyper te Weenan Dr Kuyper iBe eergiateMnte Wee ii n een beuoek beeft gebracht aan baron Hurian den gemeewRbappeJIi ken Muialeir van buiiteolaaiMw ai Ikeu werd vandaag door dea Bêut gaane iea mlnMar priMdeol Graat lixw ia gdtoor ontvangen Tiaiia geolt morgen een noenniaal ter eere van Dr Ku rp r In ecit p alalia prik met een vertlienwootdlgervao Aa Ew telde I r Kuyjier dathjj bij hal uitbreken van dól oorlog de nM iag toegwIaaB waa gewe dit Uoauarijk Hoiiearije den oorlog bad gewlM dodi aedert ia UJ door en nadere boaehoowiug van do g rlaafaiMa lot de overtuiging g oiaei dat BoaUnd de oorzaak ia van den wafeMooileg omdat Palarari doorgezet betM dW Rwlawl moMliaeeri e op een oogenWlk waarop Ooatnm i UvBganJe nog niet aan den ooriog daeht DuUaoUaud en ttont ori UBOgariJe kondan indieD men dm tnilaial zooala hu teeu er Ujd waa JuMt heourdeelt niet ander handelen dan Hij gedaan hebiwu U btardiUng l t de üpwimttng e onr lang in Nederland merkbaar ie gewe nlde Dr Kayper dat de beru hten daaromtrent in Engeland en Frankrijk zeer ovenfreven zijn Neilorlaud handelt wenak e n goede Irandweer dit doel Al wordt ar driemaal viMrta alam gestagen dan w d brandweer ateoita bereid om te bKwi um l t zij ook bij oen vierde alarm t g aanwezig zal zijn Het een ongeluk zijn indien ar werkelijk een brand uitbrak en de biandweer dkn niet Ier plaakM om vemehljnen Dit zal met Nedertand e 4iter niet geixwren De SdMcpvMrt e da Oorlog De BaikeUlTaoni Naar de Tel verneemt waa bat tMVti van bet atoomaclilp Borkele roian gcdeellaii verzekerd voor I ilO ülX op AnwterdaniBcbe beur polw Ala eurloaam kan gelden dat het schip ar voor bestemd waa oai de gerHlde lBdli van de Oolomlbik van lOngvland Uai eeo Ie brai eD De Londenscbe corre iondeiit ffai bet blad vernam omtrent bn gebeurte hel volgende De llerkeljitroom verliet Amaterdam eereten l aaachdag om vijl uur dee naniiihkigi met lading voor Engolafwl bMtaaiate uit eaoaoboonen vi fc eieren en karton Hel weder wee kalm en balder Den volgieMteikmorgen te i r uur bemerkte een van de wachten aan dek aan bakboord een DuBJUhe duikboot die bove water utbilak Hel bleek kUar daduiklioOf V B 18 Ie zijn ZIJ Viamfc OMi iipl af voor Ui boeg van de nericeMMosi die onntddeUijk aiopte en U ii In dien tijd dook èi U B JA ader m verscheen weer aan i li ofc rd van de BerktWroot D iM iMiining van ile Uarkelatroimi zag aan beklioonbtijile pIniMling de yei ii oaop van een tweede Aittcboot dla wagjnaarkt wai De U B 18 praaiite de Berki Mroom op fiO H attiland en vroeg een boot te zenden nwt de Khnëpspapleren De eerele ollktier voer aiet vier man beaovena da papieren naarde V B 1 De onfmerMe duikboot venKheen BU ook aan de oppervlakte en blijkbaar overiaCden de kapltrina over de NelerianAane heeiiapKpiereu niwemeikte dblkboot voer toen naar de Berkelatrooai Toen de Duiutoher het diMp tot op een alatand van 2fi M gecuiderd waren riep de commandant de Nederlanders ikior dstt echeaparoeper toe Verlaat het aehip hinn n een kwartier andera gaan Jdui ook naar beneden De kapitein van de BaritaUtroaa beval de ovCTlge Istai van de bemanning daarop om bet nleiitp te veitaten Een taker an een iong maage gingen in de weikboot de kapitein en de overigen in i bakboordbont De U B 18 iMond den eeraten oHieier ou zijn nKtuK bea idet toe om naar bun A hip terug te gaan en eenige etgendonanen te rvHkten Toen de Berk c ia tni om veriaten wae riep de Nedsetaedmbe geaagivoerder den onderaeetr aaa ea vroeg den oonimawlanl te aprekcn Ue comnuidant van de U B 18 waleen dM ongeiwigd laa de Berkeharoiml naar Nedeiriand te biten teniggaan maar na zijn collega van de naangooae duikboot geraa leegd te hebban weigerde hij De U B 18 bood aan de Me NederlattdWhe booten op sleeptouw te neimm lianidjéla ging de on nneritte oikdeneatt weer naar de BiukeUtroom en vwurde vter projectielen op baas baicboord at aonder bel aciiip tot zinken te lirengen Julat na dit vuur lerwheen de vliegmachine die ook door de U B 18 werd waaiDeimneo en waanMKJnlijk voor een madiine der gealUeerdsn werd gehouilen De IT B 18 etnde omnlddeUDk qa r de ongemerMe dulkbool die aan de andere zijde van de Berkelstroom lag en de mtaen der U B 18 waartddjnlijk met opving Drie BcKandMie booten wamn reeda met lange kab U aan de U B 18 berreatlffd toen plokMing een Dnltach matroos aan d verÉEliaen om de kabele door te mijden Haar dit ging niet meer daar ds U B 18 weer dook en ak de ttaamouan van de Berkeiatroom ia de voorala boot niet apoedig de louwen b l ckiorgemedeo xoukniq mede i ifc diqilo zijn g mrd De vliepnat faiuc kwam nader en wierp Mree ol drie bonaneD op de U B 18 lie HoHandere konden niet zien of ikjze doel hadden getroOen Toen de t B W verdwenen waa kreeg de unganerkt duikboot de vliegmachine eveaeew la I giBlcbt aa dook ook ondw Daarop streek da vUapaactnna neer en tH haalde de VoVmieié af De etnker appnadijk kreeg berei zicfa mei een kidue aloep naar de vlie em te begaven en na b lp te hebben g4ii regen van den fltoker Nieuweiiliuizeï roeiden lij naar h watervliegtuig dat bemand waa met twee EngekKbe vUegera 11e den lloUaiuhm eenigie inataa as gaven en Ihui belooiden ben l ij te Slaan Hel watervliegtuig verwijdetde zich Nn kwam de duikbmil weer boven wa4er en vuurde nogmaals vi o vijl granaten op de bakboord i do van de Bericelalraom De HoUaadere die op eonigen atsland lagen zaglenden rook uit het middenBchip i wbigenDaarop voor de dulkboi t ongiemerkl rond en Iceie zij de laalate granaat op de atuuriioordboeg Daarop venlwoen de ongenumknerde duikbool onder water De Hoiianden zagen de U B 18 ni weer lenig i n stuk touw van acht o tien meter lang wee aan baar bUJven hangen en weilii4 ft ia tliet om haar roer oi ediotten giSlingeid Het walervliegtuig trof baar De Hollande wiaien hel niet met zekerheid te zeggen maar zij vanden bet vreemd dat alleen d ongeuuÈanerde ihikboot weer verscheen nadat het watarvliegtuig wae verdweaeo Hot laatate aobot trof de Berkelatroom om ongeveer kwart vW 9 a morgen maar e it om hall eU zonk het dsklp de voontavea bet eerat De kapUein Moei mei de bemanning tot kwart voor 10 nabij het arhtp Toen MJ zag dat het anblp zonk beval hij drie booten zith met de leeileii op naar de EngeUAe kuM te begeven Weldra werd een £ ngeM ii palrouUleschlp waargenomen dat alle Hollanden aan boord nam Zij waren alien vol lol over db biütengewoon vrtendeUke bciianiAeUng aan boont van bet ËngeWcbe hip Zij kregen er een goeden maaltijd en lie Brltanbe matrozen boden de Ho11an hkh ook eigaretlen aan De Hollandeni wenten aan land gebmdit ze kwamen er kort na den mddag aan Ook Itier werden ze weer gaalvrij ontvallen in liet gebouw van de OhriatMljke Joogeiledeo Vereenidiiig s Avond gtiHten ze naar I oncl a naar het Zeemaudiuia dat al geheel vol waa De HoUaadMie xeelui moeMen daarvoor ep banken bedAt met witte lakend elapm maer de nerretaria van het Zeeniaisdinia wM bedilen voor hen te kragen Ze hopen gauw naar Nederiand terug te keer Het ntjnangeivaair Te IJnatlden biimengekomenatoomtraiwter nippcrieerde af de hoogte van evóiingen een groot aantal mijnen bij eUtaar te lajn gepaawerd Voorgaat vau Umulden zijn gisteren door de sKoomloodHboot eenige mijnen tot alniien gebraobt Dc Minieer van Buiteul Zaken brengt lor kennia van betaogtieAibenden dat voor hel Lnnden be Prijzeniwl en eiedi i ingetUend tot veiilicMjilyeirkla ring van 1010 kj en abrikoaen genieriit i C 102 N Y en van 237 kiaten abrikozen gemeritt O C 101 N Y geladen in het Hki Rotterdan en geoonel neerd aan iSe Nederlandsdie Ovenae Tniet Maatschappij voor de Gebr r li te iiottodam Holland Amerika Lijik ti 9 NoiM dam van Rotterdam naar NowYork partfoerde 25 April te IIH u Falmouth Nieuw AmSterdasn van NewYork naar Hotterdam arriveerde 25 April te Kirkwall De Noat kwe geaonken Een Heuler Uleiglam d d 25 April idt Ijowlen meldl Naar Uoydd meedeelt ia de HoUandMle sle boot Noordkeei gieconkea De Noonkee ia eeh Sleqiboot van sop Ion van de Ilrma L SaAi en Co te Rotterdam en waa etttvan de booten die koopvaarders aoudan coBvoyeeren De Uaaahkveqi en de Noordue op een mija geiooptn Een nader tiericiit meldt De Ingepomen sleepboot Oeana rapporieen dal de aleephoat Noordzee en het door hen óalee atooniacliip Maaaliaven op ee n i zijn geloopen Van de Noortkeef zijn de 2e machiniat en de atoket verdronlwn De Haaahaven ia drljvcndo De kapitein en naachinisl i i ndaar aan boord gebleven De overige bemanning Iff iaaa boord van de OoSbiee De Prins der Nederiaodm den daas ontsiprongen Bil aankomal van d Priiw der Nedistanden te Paramarilm venum variiel Do J 4 N op Febiaari Er mag Suadbta nietgevaraws den op de Noordzee en in bel Kanaal zoodal het schip pee op Zo dag 7 bij bet vuunsriup Xialloo per aan de Engeiacbe kurfl waa Up die hoogte stoomde bel op een U and van pl m 100 M het sa Ilsekleobuig van de Btoomivaart 1 Zeeland vooitiij Om 11 u 25 niii voelde men een awaren schok a hoorde dadelijk daarop aoodMgnalea van de Meckknfeni aikomalig De Prins der Nedorianden keerde dkdelijk terug naar de plaala des i hdU en zag de Ueddiabarg afai kende met den kop naar beoeden ia sterk overhellende aan bakboord De aioepen van iwA stukende snbtp waren iiSuHSiihen uit azel n Wenfeu daar an met 33 koppen equipage en f iaeaagiers i n zoowat alle naüonaiteUen waaronder vrouwen en kinderen door de I der N opgenotnen Hei reddingswerk weid verricht onder leiding van den eeMten offküer N B Hertog Andere sloepen van de Mecklfflibar weidm opgenoaien door de as Weaierdl en Samarinila Ora 12 n 15 m verdween db MeoklMilmrg in de diepte De 1frii der Nederiandeni is bel gevaar waarvan de Mecklenbiirg een alac toller geworden IS ata door een wonder onigaan Dè niijn lag juist in haar vaarwater en ZIJ moM liaar ternaui Vemood i p een halve meier aisltnd gepas seerd zijn En dit vaarwater waa n b aangewezen aht liet veilige vaarwater I Wat ol de andere waterwegeii dag niet een gevaar opleveraï Nadat kapt Metua por draadloo aan de in de nabijheid zijnde schepen gevraagd tiad ol er hoepen waaraan hnlp verleend mueet wo den zich aog in zee bevonden en een ontttennend aiitwoord bekwam zette de P der N koera naar Down Bij Downs werden de geredden een vajuiuig van het Ëi giouvernemenl van twordgehaakf Zeer daiUcbaar en eiicentelijk wae men voor de hulp en de gaatvrijheki op de I der N genoten Bij kot verlaten van dit s ip werd geestdriftig een ljing leve de kapilein en beinauuiog van de rins der Nodcrln den ultgeroefien Do I der N moest van Zoodag tot DoQderdag bij Dowih blijven liggen in welken tijd lie hoe ia Htukken moesten onderzocht wontm en gezien er pl m 200 Schopon tar zoMdortiJd voor dal doel daar lagen kon dit weriieli niet vlugger geschieden De mail voor Suriniuneeo Curasao aan booord ven de P r N werd niet aaogeiioudAi wel die voor VeneBuebi en Haïti die echter aleohls enkele pakken bedroeg Nog qen avontuur beiedde A P der N op de rot In de Golf van BieBaye werd do Noorsdie bark VanardU in ontredderden slaat roiddrijvende gevonden Het was duidelj waar Ie nemas dal het Schip niet lang te voren verlaten was Kapt Metus verooderdilt dat het ScMp éetetsterd was door het zwaar weer dat men den vorigeo nacht bad en dat de bemaiiinlng op e i ander Suhip waS ovep gegaan want hoe de plaats ook doopzooht werd men kon geen spoor van sloepen ontdekken TudSchen Maidelra an Suriname had de P d N ook met zwaar weer te kampen Gemengde Beriehten Smokkelen üit Oldenual meldt men ona itr 26 deser Hedennacht ta 1 nor hebben 4 daatk immie n van de greni te Losser een 15 tal aangebonden wegens poging tut boden uitvoer van 500 pond booi mari spek worst sajet enz dia If met behnip van een groote kni een touw over den Dinkel land tnohtten te trekken De smokkelaar K ond 18jaa op den aanroep van de greni met bleat staan werd in den geaehotan drie anderen M B anBi weiden nvangsngenomen en in l esteld De overigen hebben k m de vlaobt gesooht door Dinkel die thans 20 meter 3 mater diep ia te springen kwamea dtidi yn bekrad Watcssnood Men meldt ons i l Anna Pr poMer Daar de betonfundgerikf de groot Dieselmotor UJ ds Ewijckslviis voldb Kh bleek ia IS 1 gmaal alndi 19 April i king gesteld Het heeft dag en duurgeweikt en de uiBniriing deranle beapuedied dat de ptilSchaal te Kleine aiaie heden 82 c M onder A P aaaarees De tioetpoidar Ugt l 0 A P Verachillende wegen zcoals de KnesSweg de Neerweg en de Uiddelweg HJa reeds gciieei of gedeeHelü begaanbaar Op enkele plasMnn langs den Keikweg en in hel Zuiden van den polder bij den Zljperboeaem komen gedeelten van hel land droog De bulpdljk in den dooriiraak heeit over een aaneienli e lengte reedSr de hoogte van 3 U bereikt De herstelde dl zal 1 M booger worden opgetrokken kn iiij vroeger was bij zal ook aanaienlijk woi verbreed De honbiltvoei uit DuMMhland Mop geaet Naar de Dor Qt verneemt heelt de Duitsche regeering den geèneieu uitvoer van hout naar Nederland Aop gevet Deze nMalregd zou vniiand honden met een inventarisatie van den voorraad hout in Duitaqhiand ten beliosve van bat leger Blijkt de voorraad voldoende te zijn dau b ita t te naigeliikMd dat dK verbod vao uitvoer binnan eeaigan tijd weer wordt oPCpefasven OpliciiUiig van 22 00p golden Een groote bauktnMtelliog te Amatradam ia de dupe geworden van een handige optiditerS truc De opUditing waarvan bij de politie aangifte gedun ia heelt zich naar het Hbld meldt ala volgt toegedragen Een Duitscite llnaa beatelda b een bekeiMt dereoiiandei in oiw land drie waigonUidingen eieren voor een waaide van 22 2i 39 dttiz gidden Wanneer de eieren veraondon waren kon de eiei eniiandelaar bij de bank waar de Duilscfae firma een deposito had het bedrag innen op verioou der Tiaehifcrievenu Op de een o andere wijse kwam i n die ook wet eens in eieren AandSM had te Rhenen wonende er aditer By maaicte valecbe vraditbrisven maakte ook bet poststempel van het station Veenendaal na en ging roet deze vraciDtbrieven en met vaBScfa onderteekende qnitantiee naar de bankinstelliag Deze betaalde daarop het bedrag uit waarmee de optiohter verdween £ alor vroeg de Dttitsche firma wanneer de huHngen eieren kwamen ea toen b eeii dat deze in het geheel niet het station Veenendaal gepasseerd waren Toen Ueeic ook dat er oplichting in bet epel was geweest en werd dé politie gewaar eclmwd De poliUe stelde dadelijk een uitg r i i obderzoëk tri om den opliditar te arreateei n Tot dusver is de man nog niet aangehouden Een ontploffing 0 Hen meldt uit Soaanelsdijk aan de M B CrL Gislemaohit ongeveer 20 minuten over twee is Mer een vreeaeiijke ontploffing gehoord Uit de ver Miende gevolgen der ontplofHng waS op te maken dal zij óf zeer liiohtbij 6f zM zij op vernen akstaud plaats bad onts etlend geweest moet zijn De deuren rammelden in hun Sponningen en t rongen zelfa op enkele pluttirien open Zoo hevig waa de IrlHing dal voorwerpt waaronder het ledikant waarop schrijver dezea roMle en paar c M verschoof Voor zoover bettend kan bet geen mfjn zijn geweest D richting van halffs luid waa niet te bepalen UU Slellendam wordt genld dat ooit daar ddro ontploKing ie waargenooKin De inwoners werden door uit hun Slaap opgeschrikt r Stadsnieuws GOUDA 27 April 1916 Militielicbtiog 1907 De Ismdweerliobting 1916b dat isde militieliehting 1907 zal bgiondere omitaadisbeden boitengesloten omstreeks aolAngnstna e k met onbepaald klein f erloi hoiswaarta wordengeaonden Avp Bagearingi Ëieren Men sohrüft ons De diitiibotie van Begeeringi eieren weOu de vorige week voor da aente maal aan verschillende winkeliers in daee Qemeente geschiedde zal tot nadere aankondiging geregeld worden vooitgsaet De vanoopprys aan bat jmbHak die voor da eerstvolgende aflevering 6 ets bedraagt lal iedere week opnieaw worden bepaald en daarna bskend gemaakt mdks in varband mat den vailineiprys Daar de Uegeerin aiann gamaritt mat een blanw cirkeltje niülidtsod beatgmd agn voor verbmik binnea de GaBweata is varrotr naar andere Oamaenten verboden op ateaffe vaa waigarittg van eveotoaal volgenda bestallingaB Naders ialwhttsgaa worden desgswenstdit aaa btli agbabbaadan var strekt iedereo Woensdag van U tot 12 unr voormiddag ten Stadbniae kamer I Vradeabijaankomst Voor een leer talrök guboor heeft Dr Miedana Baai Frad la Sohooaboven gisteravond in aan ktirte rede in de RÜnonitrantache Kerk tmtvoawd dat de liefde van den mensobtstign naaate de grondalag moet ign voor dea vrede onder alle volken dat bet aankweeken van die liefde een der hoogste menschelgke plichten is en deze bevorderen zal de verbroedering onder de mensohen en effenen den weg tot den vrede Eenige dimee en beaien hebben s heeren Miedema s woord ondenteond met het tingen van aan zgn woorden nadere uitdrukking gevende lisdaren dool Dr Miedema gedicht op muziek van Joh Seb Badi door orgel en viool begeleid De aanweiigen volgden den prediker en de dasMa en beerm dia hunne medewerking verleenden met groote aandacht Owilglialswdiii aan eiiouden Door de poUUe is albier een gesignaleerd persoon aaiigteiioadeu die mig twee dagen beobtaöia met on l rgaai Ue aangehoudene is ovsivebraoht naar bet HuiOjvan Bewaiiog te Hotterdam Apothiten ae p i s tenie Tl Ulrerht slaagde gkitoran voor het examen Apollieker aa ist vte Msj M van Usendijk alhier leeriinge van Mejuitrnuw Nelly Bonte De UeiMe U Hel Hotteidamaefa Tooneal k AKitaap dlrortie Vorkade Van Einden zal a e Zondag ia den NieuwenScbouwhurg opnieuw een opvoering komen gevon van Fabncius geroemd tooiieelwork De liedite Lijn dat hier vorig jaar met zooveel Succea werd opgevoerdt Ook thans treden in do booldlrnllen op de heer en mevrouw Tartaud de beer en mevrouw CbrisnIJn Nico de Inag Niai Josacbalk Vervoom Aan betan Ulling aal het Zondag oi etwijfek aiM ontbiefcan Julias Cl In de Wite Biaseoop gaal deao weck de eslmJmooie Honopi l lbn in 6 bedrijven en een voorspel De pracht in CoStumen ensconoering en natuurschoon iHe deee flbn te alen geelt ifoet niet imder voor het pra ilPB apel der hooldpeirsonen en deoe film is voor WMorici zeitar van waarde De heer Steenbergen heeft zich veel moeite gegeven voor do explicatie die een goede kerfnis vereiitJit van de toWtanden e i gsbeurtendsaen zooeis die waren en plaats grepen ten tijde van den groeten Romrtnechen veldheer en staatsmanDe nmzieii was zeer mooi en boeiend Het publiek wks opgetogen over ileze tuin Vrijz Stadie en Prop Clirii iiiateren hec l de beer A HniUz aecretania der VooruilStreveoide lüierale Kiesvereniging Hotterdam op ulluoodiging van Se VriJz Studie en t rop Olub alhier in de saai tier Nocieieit de Réunie een korte uitaenzeltliig gegeven van dd grondwet de wij waarop kracbtemi de baSiaande bepalingen de grondwet itan worden herzien de vooisUUeu weikezijn ingediend lot herziening der grondwet en in verband daamwde de evenredige vertegenwoordiging Ten aanzien van dit taaiste gal apr een overzicht van de stelsels van evenredige vertegenwounUging boe ileze in de praktijk werken in welke landen evenredige vertegeiiwoordigf n bestaat en lichtte met vdorbeeldn een en ander toe liet was een interessante beschouwing die een seer groots pkomsthad verdiend Naar ij vernemen zal de beer U Ament ïë secretaris der liberale Unie voor daw vereenigiiiB op 9 Mei a S in de zaal der Sociëteit Ons Genasgeil in opsnbaire vergadering spniien over 4 e Eente Kamer en bare beteekenis zulks in verban nnt de a s vesUeaingen voor de Provinoialc Staten Boskoop Een Inwoner van Waddinaveen die met een driewieler langs de Zoidkade reed geraakte gisteren nabij de ë asfabriek met rijn fiela in de Gouwelet ongeval werd gelultkig opgemerkt door een schipper en een boomkweeker He in de nabijheid werkzaam waren en deze mochten hel genoegen smaken den drenkeilng te mdden Door de gemeentepolitie Hiler k DinsdBflkvond aaagehoadsn zekeren C ï W awervaads verdacbl aidi k Toen de patraleuowenler K Varalnl aich Dtamdagavoad naar zijn wooing wilde tas sviB geraakte hijbij hel upal ipen van de draai tewater en kreeg inj bovendien dedraai die in skdilen toest and verkeerde op zita Ikskaam Op pi balp geroep weid kij door toeaneUendepeiMHien uit zijn netelige poeitie gered aAHKTBKHICHTBN Ooodk a Aptü igiO GRANEN Oavataasaid met webag handel Tarwe ZeeusadM ƒ $ 15 t i5 jo niadeic diio 15 15 15 Afwekende 14 IS i J 4 c Polder i4 a ƒ iS Jj Itogge ZceuwKbe k Poldel ƒ Buitenlandtche per jo kilo i ƒ GeiHt Wintel la SO k is 75 Zomer IJ i la 15 Chevalwr i ƒ Builaal voelgetit p i 65 kHe 11 75 t ia s $ Havei per HX 7 85 a S jj P r loekito 17 5 h J 17 75 Hennepzaad 1 Baitenlandsche per 50 ÏCilo 13 t Kaaansatad 4 t iS S p H L Karwijtaad per jo Kik 3 1 a 14 Kooliaad 5 a i pet UL Brwsaa Kooketwisa sj k tS Baiieaiandsciic voereiwtan pei lo Kila a Boonan = bruine boooen 16 t 8 icitle booneo t i ia Paaidmboonaa 14 a ƒ 15 Duivenboonen 14 4 15 MiM par too Kilo i Anerikaanscke Musd Aa H iCIsiBa mnda i o tV 19 VasMiuiKT Meftvee goede aanvoer haadel iccr uug Echter prijten teer hoog Vette vsrkeot reuel aanvoer handel asatig 38 t 44 et per half K G Higgea voor Kageland geen handel Magere Biggen goede aanvoer handel ktag lüo k x lo per week Vette Schapen gesn btndel Lammeren gocda aanvoer handel tlug 14 Nuchtere Kalveren gsada aanv haadsi matig 8 t 14 Fokkalveien 10 k il Kieien goede aanvoer handel matig pei 100 ttnka ft k y 6 S0 boter veel aanvoer Handel matig Uocbowr 1 3 $ a i jo Weiboier 1 15 k i 5 KaaMuirkt Aangevoerd 189 p lgcn Uff all Uoudscha kaat ic sBMtl 7f al74 waaidere f74 a r r ffft fTi BKt conduui r AIlM pee so K a Handel vipi CoOp TutatenvtrcMlgUig i Ooada Omtt kf to 9P il Velliiig van HSi Apail lA da BoahnausgracMii I t haloUen p pd 8K t f l HMMa kool p SI 10 et KtWeailpl IWpd fa Wortelan p i 0 boa 114 50 1 I rei p 10 boe IK A Kroprta p lUO 11 05 14 80 ftpinazie p mandje r2 19 d id p luaiuli f 0 56 fl B5 14 p K ïld t6 7Q f7 80i Zuring p mand l9 ct t Selderij p 10 bos 18 SU Paniwriia p 10 bos 12 16 et LaamU iJeiacJateji Aan het Wttteiyii Pront Ue Waden in ZwiWerlMid gevende Volgende bijzondertieiten uaugoaiwlo lie geveobien van jl Vrijdag la i n Wzas 1 ItK hcl aanbreken van den dag iHiüig In ik riobdng van AlUrinsh eog baüon capUI op i e eerst tagoii uur w ler daaido Bet artiUoriegevucht hetwelk op bat gebeolc Irout gevoerd werd mu Vooral hevig In ueu sector Aitkindi CanMacb waar hot gedureiKla den volgenden nacht duurde tot 5 uur in iton ochtend Verder hmMen lecbln govahten plaals tuascbea verkeuniugaafdeeliiigen in de streek ten Nooidon van Altkirch zijn de zware kanonnen opgesteld die eenige dagen geleilen op Bellart 7 groote projectieleii hsbtien geworpen een daarvan heeft drie perabnen gedood en i gewand en belangrijke maiolesle ac de aangericht In den loop der nmk hebben de FrsiiM ieai opnieaw bet b M 4i van Nonnenlbrucb tuaScIws Sernaar en HUhihsiusen gebooAanleecd om de eipLoitatie der potaschniijnen Ie beietten en om de ndjnen aan den üoaloiljken land vaa U t fsdl g egd te doen Sprintfea Dit boniijardemenl schijnt niet vest effect te h lien gehad waatdeDidtsdie artillerie hesCt er weinig opSeantwoord Bij Vieil Armand badden gevechten van man legen man piaata tusschen de loopgraven van dr eerste linie tarwijl Ie llllssniirst en iu de Hect r Sondemat StoMweier do aotivilelt bepaald Meel tot artillcrieigevechten Meer noordwaarts bij Saint Mari vO Uine werd een DnltariiepctrouUle veirasi en zeer gsieistonf door Ie Alpenji ers De laatste snesdwvallen bele mnsrden eeni9 in de operatien in ds VogeceD EEB8TE KAMER Na de door den MinialBr v b Jo Uw gtMutHWU reite werd iMt w i tot uaihMc s aoite dkircuasiea werdsn aangeaiimeu ue w o belreiisade dea oni e r 1 u u en de vuontlening in de Statistiek voor dau in uiten doorvoer TWkiliUki l AilKB Vei padetiiig van t nderdag 27 AprilVouraitter de beer tidiapar Aan Ie orde was de voortzetting A Ie beoawMing van hel wetsotuwcrp tot verleeiuug van uuderuKSurreiUeu aan beboistigen Daar bij hel appÜ uoaSnaai Methel vemkKbte aantal leden aauweeigoie ii werd de vergadering geschorsttot hall twaalf Daarna was hel woord aas den heer l yidemau vdl dto siki M tii wensi lite te moUveeren over de tamakaueuleu en de w uging vau art 1 Die wijzigiiig hacftspr ver baaiHi De nieuwe formule acht i r geen verbetering Over d vraag ot da kring van reuietrekkara door de Dlauwe redaitie wordt vergroot daar over tiopen hier gisteren fe luei nin ken uileeu Met beiaugslelliug itet apr do mededoeilngen van d i Mlmator in kt opzieiit te gemoet Spr verdcsligde vervolj eos het ook door licsn onderteekende amendenient Bos iJat redtuctiiTWlJzigliig zou noodig zijM Ier wille van den eisiii van meer waariteid in de wetgeving ontkent apr U 4 vanichU liÜMclien annena Hg en da aodenloaisrente aou a ir U I uiel gaarne zioii verdwijnen Zoo wor H de oudei d uiMr 3iitu alg4luiaid aan Imt posikaiisoor eii4iiet geiiracht door armbezoekers Wat hel mendement thiys betnÜt verlaging van k lci4tli higreiw lot t 5 jaar merkt r op dat het vervallen van de aiMulting der bedeelden do kosten reeda zou doen stijgan van 8 tot 10 mUlioen Spr weent er uiel op te mogmt aandringen in de gegeven onastandigtieden nu nog fci koatai door bet verlagen der lerftiji prmia nnt 12 mUlloStt te veriiougen De beer Limburg v d aditte de uiulrukking wekelijkii die onderslaunlsK niet Juist en ateids namens de ronmiMsIe van rapporienrs voor aa te H ihra pell De Minister van Waterstaat tieantwoordde vervolgens Ie vermthiUende Sprekers 8pr bestrijdt het anwuVèDetttSsKieak Uaukenmis dat hst ontwerp soa atiaapelsn let armnaorg Het gaal z i niql aan eiken stmin zonder tagenpraitalie Ie UMi elen lot armenzorg Ato voorbei dlen herinnert Spr aan den steun der atetiiiiLomit s in het liegin van den noriiv en wij wal r n xï Op 70jarigen MMjd heeft men het recht riuS te nemeit Stemmen Zeer Juist Spr verdedigt vervolgaiw ds wfr slf iig van da mhwtie van art 1 Een ziliere vaagheid in de oomchrijvlog U e i niet te vermijden gtlijt spr nog weer uHroerig toeliijlH Zon Is Spr gahonMQ tol de lumiule nlei lu Je behoeften van ti h eu zijn geain l kwiwaï voursiae Aan odMiuteenie State lat men debeuliasfng ver Spr wijst er voorla op dal ook in Ie Ongevallenwet on invalidileitswst van rente wordt gs Hiprokan Wat de ameadsmenten beir 4t Spr s hszwaren tegen hst aiiM ideim itB M zijn uitsluitend finan l l Spr b Btri ïH vervolgens de ult h ukking van den heer l uys öe dit ontwerp een s liaiidaat noemde De Kigoering hield zich aan bet program U M van 1913 Hebben dnpartijgiinoolen van den heer DuyM tat toon ook een siiiamtaal gemiomd Spr deeil netto dat bij met de voorIxïreldlng van Ie Invaliditeitwel bezig ki dooh bel tochniseh onnlogeUjk voor 191 daarmede gereed te zijn Hel amendement Days is bi xlrijd met het eaapronds en onaaniMMiiellJk De Hiiiiater ontraadde het amende ment Kooien om de naam ouderdomswf te doen vervangen door ouderdoneaiilkf ering en lUel te lireken van recht op uitkoeriti Hei auMinihsnentLohsimn werd ik ir den Minister evenems ontraden Minbiter van O ij n ontraadde het ameiwUment Ikis met het oog op de lloawMn hoewel de opneming van liedeaiden niet onaanneoiiljk genoemd kan worden D SdMeptraari en tic Oo4pg iKlhAVI jNIIAOE 27 April Officieel Het Departement van Marine deell made dat de Nedertandwtie siAiepeii NoordbGeci Dtibh en Maashaven op den 28en April ks vooriKlikkigi ten ongeveer 11 uurverrooedell k zijn g eto len op mijnen on HtKvke 3 zeemijlen magik Ntnird van k NoontGalloperbael datls dicht In de nabijheid van de piaata waarop 12 AprU de Ci umtila en op 2D April de l iadswijk van NHSau beiden van k n Kon West liidis 4ieo MaSUkenst op mijnen zijn gestooten n 1 ongevetv 3 k S zetfnijl N N W magn van dezellde boel De sleepbooten Noor ee eai OoiAhm vaa de Hrma L Smit en C o te Rotterdam riante Iwt ski Maashaven van Didtiltsrkrs naar H 4l rdBtii Op 2 lüglTO iilnlan voorhen all stoomde hel hb Dublit van de limia van NievoH Goi driaante Rotterdam dat vorrooedidijk op ecsimijn stootte en begon te slnM L Noordzee gooide den rteeptroaloa I hulp Ie bieilen en zag achter de Maaidiavoii jnssloonieude ook fit ht i golroHen door oene untploltiugin h v mraBhip Kort daarna werdde Sln rtioat Noordiee zelf gieiroffni waarna ze in weinige minutenzonk I De bemanning met uiUnadertug van den 2en machintal J Waiimut en den atoker H ScUppesw welke bei k4i vcrdnmken kon zich redden in Ml idoep en werd ifoor de Oostzet in d n afgetoopen nacht aaa Hoek van Holland aangdbradit De Dufahe en Jiaashaven bleven hïjven n kregen aiWistentievan En pels ie vaarttdgeu Ook werd nog hulp verieiwd door hei NdderlandRhe ar Venus dal zich in de nabIJkHd bevond PeriSccfien van onderzeebooten of bellenbanen van torpedo s tfjn niet geaien Naar w vernemen wordt het Tweede Kamerlid Troelstra begin volgenda week to s Qravenbage temg verwacht Hooglaaraar in da Oodgelaefdbaid Tot boogleanar in de godgeleerdheid vanwege de Ned Hsrv Kerk bg de Rgkauniveraiteit ta Utrecht vacature Dr T Cannegieter ia door de Algemeene Synode der Ned Herv Kerk benoemd dr J H Slotemaker de Bruine predikant te Utrecht met het lot tegen Dr A H den Uartog predikant te Haarlem In een aan atd Handel van het Ministerie van Landbouw ena gebonden vergadering waaraan o a deelnamen Hoofbeatnron van MaattohappU Nyverheid Vereeniging Nederlan l9ch Fabrikaat on Nodeil Vereeniging voor Tentoontt belangen Ntverlwids oontnienten mi W A Hamburger Voorzitter Dspartament Utrecht Maatschappg Nijverheid li onder voorzittertohap van laatstgenoemde gevormd een Comité van Actie dat noodige stappen aal doen om tis geraken tot Permanente vereeniging ten doel hebbende regelmatig handen van jaarmarkten Stoomvaartiyiicn Hott Uoyd Tamarinde 96 van Rotterdam saar NewYork Kadiri 24 te BaUvia Holl Amerika tiin Norfolk 26 vm 8 80 van Rotterdam Noturdam 26 vm 9 46 pan Liaard Rtindam 94 nm 9 uur 800 mp van Soilly MD Nederland Banka nkr arr 26 te Babang J P Coen thnitr arr 26 te Falmonth Telegrafigch WeerbericKt van bet Koninklijk Meteriologisol InaUtnut ta DE BILDT Hoogste barometerstand 776 te O Duiticbland Ijiagite barometerstand 764jB te Vtistingen verwachting tot den vorgenden dag Zwakke tot matige oostelijke tot snidoosteljjke wind licht tot halfbe wolkt droog weer 2ielfde temperatuur BUKliiiüUJKt 8TANO GEBOREN s April WilhilmlnA Fredecika ouddrs J G Scheepmaker en J ll rtli Vollhuls 22 Johanna Frederlca Wilhclmlna ouders II de UeuS on G de Jong Antje oiidefs M WlllmMSn en A van EIJk 23 Anna Getardina ol den F J Jensen en M J O Kuijea Hetje ouders J Rbmnen G J H Boom Goosen Pleler oudem O P Bsijtevetd en C G Hoorn 24 Adrians CornsHa ondeis L ds Boom en A Groolendorst Hendrik ondeni J Ilonkoop en M Slobbe Fransina oudem A Nolle en F de Beun 20 MargarflHu Johanna oudera L J Zljluman nn G Dortland GETROUWD 28 April A van Rijswijk en C Kerkboi fWKHLEDBN 21 April Esther J oc lBwsa on 21 j 22 Allda Gnodraad wed van A Nleiiweivhuinon 82 j 2 i Cornelia lioere K uwd met J van Rhijn 77 j 25 Arie de Prankri sr 81 j Mvaptontilit OEM ZITKAMER mat slaapgelegenheid en pension gezocht door dame wier man alhierin dienst is met kind van U mnd Brieven fr no 2846 BnreanlGoodaoh Onorant 7