Goudsche Courant, vrijdag 28 april 1916

m 13074 De Verklaring van aaniiprakelgkheid van den kauprodnoent tegenover den kaai handelaar zooall die ii vattgeiteld door de Ned Vereeniging van Kaashandelaren ii in boekiea van 50 itukt i 25 cent en van 100 tnkl A 50 cent voorhanden by de DRUKKEim A BBINKMAN ZOON MARKT 31 9 BH beatelliog van minitena 600 VerklHiagea ineeoa orden deMlonder eitra Koateo met fimanaambedrukt 90 De Oorlog Aan het Wetteigk Pront Het Fransche communiqué vui 27 Apnl Inidt Ten Noorden van de Aiane werden verscheidene Dnitache patronillea in een bandgranatengevecht temggedrtven In do streek van Vordon was de beschieting zeer hevig op het Reduit van Avoooort Een kleine Doitsche aanval op eenige loopgraafgedeelten ten Noorden van het fort van Vaux wefd onmiddellijk door het JHnsebe spervnnr bot staan gebracht In Lotharingen joegen de Fransohai een Duitsche verkenningspatrooille Diteon die de Fransche stelliogon bij Le Mesmi poogde te naderen Ëen Fransche vliegenier schoot een Doitsoh vliegtuig naar omlaag dat brandend ip het bosoh van Spiucoutt neerstortte Het Duitsche communiqué van 27 Apnl luidt Zuidoostelijk v n Yperen namen wij de Engelsche stellingen onder een krachtig vuur welks goede uitwerking door patrouilles werd vastgesteld Zuidelgk van St Eloi word een krachtige bandgranatenaanval door ons vuur tot staan gebracht In den sector Oivenohy en GohelleNeoville St Vaast heten wg met goed gevolg mgnen springen en ontrokten wg aan den vgand in een daarbg aansluitend gevecht met hand anaten een stuk van zgn loopgraven bg Oivenohy De tegenaanval weid afgeslagen Engelsche opmarsohen noordelijk van de Somme bleven zonder nesaltaat In het Maasgebied kwam het naast hevige aitilleriegevechten alleen links van de rivier tot infantenewerkzaam heid Met handgranaten oprukkende Franache afdeelingen werden teruggeslagen Duitsche patrouille ondernemingen op versehdlende plaatsen aan het front b v in de streek noordelijk van Armentières en tusscben Vadly en Croanne bedden geen succes I den luohtstrgd werden een vliegtuig bg Sonchez en een zuidelükvan Tahare neergeschoten een derde znidelgk van Lnippes door een Duitsch vliegtuigeskader hevig gebombardeerd Eedennacht werd oen Inchtachip De Geluksster door NATHALV VON t ffttffUVTÜ Nadruk verboden 21 b er iel dat de laolaeie in de hooldoi der metmAiea en vooral van Jonge mestachen onlwükliejl en voedt dan zijn het de etillo slapMooie nachten ite eenzame eentonige tegen op het ziekbed doorgebntcta Wat jBijMcUeh ia het atwieeelende bonte leven ale echuhn zou zi avMvlogen n pw llk een flauwe herinikering whterlatend lat nam in b 4 eroerig iclccaïveiirfiic van BeneiScta otende vaMn en blijvender vormen aan dat grifte zi 4i met fe atift eener zieketijk opgewonden verbeelding in hart en zied totdat hetgeen droom geen beeld meer wae maar een nuuitwitwhbaar unverget ijk feit eoi beeld van al baar denken en peineea Wanneer het mogeUJk la dat ianmide penloanltytheid k wr Ut ldeyolle belaqgateUIng en deeBbrking eener gloeimde verbeeMIn rracbi ala met een slmileidcana van beiligheiit en grooAeid kan worden onigeiven du 27 April Nieowe Schouwburg 8 a N y Het Toonet D T W Kooyaanto Dolle Hage iO April Nieuwe Sohoowhoirg 8 ttUto erdlaindcli Tooneelgaa ié l ii p De rechte Lijn Me 2 uur Gebouw van BonwWonlngtoadcht OnderaU mtaiie Armenzorg vsnuxkan wij L uxlMMtac Ie a e oaivaü niriadarliwsB egaasrtn vanaakdl d i eni ois toe tan taj mm a 4ate vmaxlém DEMTHOUDOtS aoada ANTON COOPS Wyditraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJi8el A GROKNEVELD Lm Zegwaard A OOSTEBUNG 6S Advertentiën Heden overleed te Gioningen mijn zwager Jhr Mr Rhijnvis Feith weduwnaar van Vronwe H C van Walree N F CAMBIER VAN KOOTEN Bezoeken kunnen niet teordtnafgemuM18 Oooda 26 April 1916 Gevraagd op een Handeiakanloor een longste Bediende P O leeftnd ca 14 jaar Bchrifteiyko aanbiodinaen onder no 2847 te eenden aan het Bureau vande dondacbe Courant 10 Mevr KORTKKOEVEK Co icoirtWachtebliaat 6 vraagt een netUeiije voor de oohtendnren 8 Zaterdagi den gehoelen dag Ocvraagd m HAtel de Zalm C een leerling Kellner B eOOO Kilo HOOI te koop te bevragon by T BAAS Slolwijk B NIEUWE 8GH0UWBURM Sooieteit ONS GENOEGEN Z0NDAO 30 APRIL I0IB Rotterdamsch To o n e e 1 gezelschap Direotenr EOUARD VERKADE Dir Oer P D VAN EySDEN H variaiifMi me Ma yvoerlna van li DE RECHTE LIIN TooDeelspel m de bedrüvon van JAN FABKlCtUS MnilendeliereiMefmiUnill 40 AANVANO 8 UUR PRIJZEN DER PLAATSEN lioge en Stallea lieden f 1 NietUden f 1 25 Beloon Uden 0 76 NiotUden f 1 i Oalerji f 0 40 D entroeplaatien worden verhoogd met 5 pCt voor auteuriireoht PlaatahMnreklag bil laMag Zatevaa n pril éea aeaaës aar Witte Bioscoop Vrydag 28 April en volgende dagen De groote prachtfilm DE SMOKIlEliyiKS in 4 atdeelingen Viu der uitgebreid praobt programma o ra De Witte Bioscoop Gonrant QEWOME PRIJZEN Doorloopcnde Voorttellingeii Do orkeslnummera jn NechledilMarach V LEBAR Ouverture LuUce WESI Y Sympathie Walte E MEHKZA 80 CAl O Ibiiibi uiioi iif ntnMIiiia i w Nederiandsoiie Staatsspoopwegen SCHOONHOVEN GOUD A Di ii ti geiiiig mraiiaaMia I Mei 1818 T 93 1130 2 4 j6Sg 71 4ll 1H2 lü ïl 7M m lis loii ms TODgSji 6 8ai l6 4 80 61S 747 91SV 3choonhovenTA 5ie k 2 ni 9 iiH Bergambacht Stolwp Oooda V 4SI jei 9 na 8E 91i 4 BS5 914 llS 3 420 J54 ip4 855 log 440 Utrecht Den Maag BoUeriamU s 4 teit sa lou 7otnemoii mi 323 Niet op Zon en Feestdagen De area tooehen 6 69 i avonda en 6 00 morgeni agn door ondentreping der minutencijfen aangeduid De treinen itoppen op tQdig verzoek te Den Hen Ammentol Huitweg Koolwijk Beijertcheweg Stolwijkenlojien Karnenwlkilool 72 e POliU llz NUMLVENN SIIOIIIIIGEI PHILIPS HALFWATT LAMPEN DE NIEUWE StooBlikettretoi erij Limoosde en ExtraeteBfabrieli QpoiMidine C P nn UMkMm U w lbelt de p p VRJUIOT EEN IJVERIQ Verlegen woordiger voor een gedeelte van Zuid HoUand voor bet bewerken en uitbreiden der bettaande clüntile VERVANGFN IV BOOGUMPEN Uitalnilend komen in aanmerking pqnonen beseden de 30 jaren welke roeda bewyien van verkoonkracbt in de o andere branche gegeven hebben Slrengn geheimhouding veriekerd SCHRIFTELUKE aanbiedingen met tip top foto en UITVOERiOE inlichtingen worden ingewacht ten kantore der Vennootschap 48 IN LOSSING EEN SCHEEPSLADING prima BELGISCHE t Anthraciet Zaow l graSw als klein afmating Prijs f 2 10 per II L franco thuis alhier JOH DESSING Go van r 81 l ERKRUflBAAR ter drukkerif van A BRINKMAN ZOON Markt 81 Oonda Prijzen van Kaaj met aftrek van de 20 voor het binnenland berekend jm t 40 tot f 9lf PiHJs 10 oant Wtr Vf bgsonder gemak voor iederen haiilelaar en producent irmaC SMITS Schoenhandel Kleiweg 48 Gouda Knntoori Oosthavofi 28 QOUDII TaUfoon inlaro 148 o Doet nu reeds uw winterprovisie op en U zijt verzelcerd goede en goedlKOope an thraoiet te hebben Opgericht 1879 HËT ADhËS VOOR IëDëRëë Wmaiei s loBiiUijke Mriikii pmiiilieVoiiiniiir OPOBBIOHT IfM Voed rt aw F m l de nttver murw LIJNZAAbKOEKËJN Eenve rtronw dadres S voor het mAen a stoffeeren = van MEUBELEN Is by s N HESSING S Peperstraat 24 Gouda S Billgke prezen prima mate riaal Reparatie aan alle meu S beien 14 X merk 3TER en W L 88 Zeer mooie soliede meubelenals Tafeis Stoelen Kasten Spiefels SchlIderUen Theetatds Bntfetten Smiameub1efflen tds Bntfetten Smiameub1efflenten In leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbcslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz eni alles spotgoedkoop Rngbekleede Leerstoelen vanaf f17 60 Stgnast f20 StBItafel f 9 60 Spiegels f 6 60 f 7 60 en 20 IMRIIUTM ImMiiiMIüSclliklÉ RoHardam n èorABOONe K0EKEH mark W L Oitanntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote Vüedingiwtaril ÊttnmIMitlontn PnrtI ffW l V 0ns Ootuttm IHtotailliÊi Adverteert io dit Blad i O E3 TX £ Mr ksllahMh KOKO STHAAR KOKO DOET HET HAAI aioiitN OAAT RCT nrrvALUN raocN AU WHWAU MVAT ouN KuratTor oL er ifbt VMrM cii ii yooa h noerPHP n T TinTiimriiinrwniaa i iii iiii n i tun n Mi a M a tje wt w mffTiT Tig ry gs Eleotritohe Drukkerij A BRINKMAN ZOON Qou LOOPT UW KAM WEQ MET UW HAAR 59e elaar aiig Vrydag 2S April 1916 HHI BHB eovMiHE mum Verschijnt dagelijka ékÉ behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVERTENTIEN Vaa 1 6 gewon regels mrt bewyanummw f 0 66 Elke regel meer 0 10 BU drie achtereenvolgende plaatsingen worden dese leten twee berekend Dieostaanbiedingen per plaatsing van 1 S nsela r0 3 by TOoroUr betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsminte PRUS VAN qET ABONNEMENT i m 1 60 1 90 Per kwartaal idem franco per post Met GelUostreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen wordeq dagelijks aangenomep aan ons Bureau MuutT 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren f elefoon Inteiro 82 Telefoon luterc 82 VitgfeTen A VBJStMÈS EH ZOOH V i rdroibki ii Mrn gclmdt lat zij in betrekking etomhni tol de lamHng van wapenen en dM de expeditie van fe genomen boot in betrekking staal tot ho NeileriandMie isiiip dat Iao0i de kuSl zwierf om wapfiten voor d Sinn Feluens te landen Ierland lu hel Engelsctie Lagerbi heelt l ora Midleiou il regcering up Soherpe wijze ter voranlWfMirdlng gero om naar aanleiding van de door haar veretarkte medëdeellngra ovrr hel gdbeunle Ut DnbUn DInSltag is oiis gezegd zeide bij dat da overhojd baan vor de toestand was maar v klgeiis najn iidicbtingen waren de opstaiMMitigen op ihU uogriwhiik niet sloiiith lu het bezit van lal van do bdaiigrijkslc wijken der tail maar was er ook geen poglng getkiKii om beu vandaar te venagen Miilebtn verweet voorts In b bl naiei ile regeoring dat de beweging te Du blln viKtr haar gekomen is als een ilondenAag uil helderen hemel IIU wilde aanneanen dat het kabinet te Londen zKii met Aal van ander kwesties heelt boeig le honden Maar de ierSï4ie regeerilrg wiet zeer wel dat pr le IXtidin en niet alleetldaar kr M ie Kenootiaibappcn van Slim Kelners hestoiulen iilltAekend bewapend en uitgerust on aanhoudend geoi eml dat e aaiwumlijke hoeveelheden oiil ptidlwre Htoffen beaaten n gWd ha Ëi n en dat ie regeerliig bed goal wiA aar dal vandaan kvnto dat hun betloelingefi week na wedt In tal viia ie lliïbiiii en eUlere versr4iijn nde bladen zijn kenbaar gemaekl en dat de lersche rqgeering e 4as zeer zwakke p jgiiigen haell gedaan om ze te verbieden l e regeering betoogde Mi Netrm was gewaersehuwd toeh gingen alle officieren diehet wenad ten met verlof niottegenslaande zIJ d Kir de poütio gswaaR 4ntwiil waren dal 7 e hun manSiiiaippen in de ka zEirne iiKieSten houden omdat ze ie liohiiii mHMUg zowien kunnen zijn lie nrinister van Ierland vertoehb le I oiaien de bevelvoerende genoraal had verlof gekregen Vrijdhgavomt naar Engeland over te steken l e huidige toivi wl in Ierland zimi zei Midliioii ten slotte Is bingnt ernetiK wjbiineer er niet kmelitlg wordt Ingegreiiw De rageering Ie niel op gotredwi tegen h snmenzweendena der HInn FeinM Nu heelt daze organlwalle het tewen de regeering g daan Lord l anSdowne beon woordde lord MkUeton en zalds o n dal ton s bewering lat de oproemiakem niet terstond uit de door h bewetle aanval gedaan op de haven en spoor weggebouwen van Margate aan de Engelsche kust Een Fransch oommentaar Uit Parijs wordt d d 27 April g meldt Het Duitsche stafbericht van 36 April moet op eenige punten herzien worden In de eerste plaats vermeldt het niet het sucoas dat de Franicha troepen bezuiden Vilte au Bois behaalden Het stelt het voor alsof wij ten Z W daarvan een tegenslag hadden Vervolgens vermeldt het dat een Noord Oostelgk van Cec es Vogeses voorbereide en nitgevoerde aanval de Doitsohers in het bezit der eerste en tweede linies van de Franscheïteldje welke op de hoogte 542 gelegen ijn en zelfs dat kleine detachementen oe derde linie bereikten en er tal van schuilplaatsen vernielden Indien de Daitschers inderdaad op den 25n hun aanval op den saillant richtten dien de Fransche linies in de richting van Chapelot te vormen en indien zij er naar het Fransche stafbericht te kennen gaf in slaagden de eerste en tweede linies te bereiken zgn ze r ep staanden voet weer uitgeworpen tot in de loopgraven vanwaar ze hini aanval hadden ondernomen waarby se een duizendtal mannen op het slagveld achterlieten Wat de afdeelingaa betreft die in de derde Fransche hnie zouden zijn doorgedrongen vraagt men zich af hoe de Dnitschers kunnen vreten wat die hebben uitgericht Immers staat het vast dat se niet zgn teruggekeerd om hun wedervaren te vertellen De oorspronkeiyke Fransche linie is thans na een oogenblik voor den drnk te sgn gezwicht weer l geheel in dea ouden toestand hersteld i lii i4 aan slookmateriaal VnIgniM boriUiteii uit CbriMianla ijn veiwcHIlciide HuflBieAe maat iheppijen voor de Mheqivaart op de rivieren buiten taal hou ooutracteu ütyT iegerleverantiee na te komeu daar zij eeii volslagen g br 4c aan ï to iJ aiiatertaaK hebben iionderdilul eiwle zaltken jneel kunnen dienteng vnlf de plaau hunner beat smning uiet bereiken Ook In het koleng biuil Klpi de arbeidere tot een bon ertilaking overgegaan De minéfltar van Handel 8 ctwrwiiflcoy verzocllt den niimffter van Ijandbouw Hauiiiow imi hulp De retendburgachA trauiwegiuaatstinppij Verklaankï dut haar voorraad braadMptf en nog eleritM voor era week toersuend waa I n Duitaolland In DulvKthland la jde voomadopnainlng bevolen va alle machiaa rl in dienende voee de bewerking van lompen leder ètê dtiedaiUge macbdnas bexH noel s schriftelijk aan g nen De rijkiikaiawlier hMit bepaald sl alle uil hel buiteolnnit ingj vnercfe eieren jQerondenseerde melk en inelkpoeiti r aan de Zesllral Etnkaufeg srllwhafl afgeleverd anelen worden 11 a w legen VM eeteUle prijzen In hrelag woMen gMOmm N R Ct jjtsïctilten van Dublin vonltevon waren niet gdieel juist was on na uitoi iigfZM lo hi bon wal de overheid na hel uibbrektm van den opstand le Dubliih gwklAn had zeltkf hij le meeaen ilat il niedeünvling dat Ie overheid den toestaml d lutas was waarover MUÜi on govHiIen was den sual van zakvni nauwkeurig weergaf l ans dviwne venledlg ie ook de lersche roHiwriSfC tegen MldletonV besnhnltbgiiig dal zIj allo waaiwAnwlngen hl fan wind gealagesi bikd MIdletau vmaoKton de daanip zIJn beriebuldiglng lie onlusten ia Ierland lilt Loncteii wordt dd 27 April g meld MinuOnr Aaqniih deolilo bnim in h parlannnt mede ikU geheel lorlai 1 iu ataat van b 1 ie verkiaanl De toeetaiid I nO eede ernstig en de opaiaiidelingiea houden lu Du bUu nog vcrsoheöea openbare g biHiwen bezet Ook hseft men reilWi aan te neanen dat tril oproer zich over andere deelen vkn leriaiid en VQOTal In hol WeaMlt zal uitbretdm Uo re eeringMroapM in Ierland iSJn krachtig versterict T Sir John Maiwell heelt volinaofai gekregen den iNaativan beleg tenandhaveni h lim Uoutertelegram i t Jti April mudt Auftin Stack een klerk bij het gierecist en ConMiiw OoUisils een aocoualanl aan het hooMpostkanloor le Dublin zijn Vrijdaguai lit te Tralee gearre eerd beacfauldig l van uiieiiKWerlng opbltsiug en hulp hg d Mv invoer van wapenen voor den vijand Zij werden heden in bewaking gciMwdieik Deze aanhmuhug stond in verband met h boSlag leggen op een lioot te Tralee mcA wapeoe i en munitie waarvan men g tuofl dat ze voor de Stam Fein waren bestemd Een man van onbekende nalionaliteit ia aangeheuden bij He boot es werd onder sterk geleide naar Dublin gebraakt Men ge looft dat hij belangrijke doci wiUeii in zijn beait heeft Men zag lwee niaiwien op eenigen atotand vanhsni wij worden door de politie gezocht Een seiMationeele vervolging had plaats te KiUorglio waar eeo auto uit l in erii k met drie ottbeiteiide mannen over de ka fe In de rivier stortte 1 bestuurder ontsnapte de anderen 09 Uird Peel voeg aan I ansdowne irf wolk aaiUal de opstaialeltngen In IHutdin gwehal worden I ansilowne antwoonirte Ik vreo ikil Ik itoartMiilretii geen tnlli4llingeli heb Ten fH otte drong lord Uir urn er op aan ilHt IlIrteU naar lerlami zon terugkwrim on ilftar blijven zoolang de nwt er verstoonl Is Ken Heuter telegrani uit Londen mddt d d 27 April sin vorSAeido i iie ikwien d a lands zlju nnioiamatie ai iu ilaki waarbij d ig ir veii gflmwde maiMien lusrtehen den lerfhuf van J8 tot üti jaar op ilen 9oii Mei voor den iVeral worden opgeroepen In bet Lagarhnl lUenile lioug hel weUnntwerp betreBende ilen aenatplbfcl In hetwelk een ik ol vormt van lie polilleti die den ükw April iKior de regeerkig M aanlvAondlipil Het wewontweip breidt den dlenaMjil der oldslen w4er lijd zou zijn verntrnkeii uit het brengt alle jonge maiiii i omler de wapeneni zAïdra ij ikn leelMJil van 18 jaar hebben ln nikl hrt heMnoeil het tijdperk van enkele uitz iiiderint igevallen en het verle is aan hrt logerlMwtiiur maehliglng iiangaamle de in leellng van hiH lerritoriale leger Dulisohlaiid on de V 8 Een oplossinM De Korrespomlenz Nortien venieenH Ld 27 April dat de AmorikaaiiSnlu tiirtt asÉiadeiir lerard Iftxleii naar het Ki zerlijk houhikwartler zal vertrekkfni v Naar verluidt zou het gelukt zijn de foninile le vinden w e de i e laiijpen van belih lalulen voorstaat ponder aa4i ds nationale waantiglieid aibreiik te doen In elk geval ziiH men zoowel in poltlleke kHliffnii Alhier ab in de AmerlkaaBSehe kolonie te Berlijn dm loiaaand hoopv dlor in Vóór hH l eSliia nale antwoord I ll Parijs wordt gemdd Te Berlijn wordt gezegd dal degroolellnan Feuilleton kan ooit het mee t kieurloosie novel beelld overgaan iii een lichtend idoeal in staat liart en gemoed van een iiieietie geheel te vervuUen Ea vrat kon Benedicta liever dkien dan in baar trooeteloi ze eeneBaasahrad de herinnering wakker roepen aan dat mir dat voor baar zoonood lr tMg was geworden Al hare geitechten weiden venlrongen door die kne geilacbte het ongeluk op de boide dB vreemdeling dien zij radde met opoffering van zidl ze ffi en haar geheel lerveuageluk Beitde zij hesn werkelijk Hoe zoo hot hem gaan 1 hij geheet gm zen of ligt hi eveoaU zij MU eenizaam op zijn legerstede in Altenlëlir om le droomen van het warloogige inei je aan wie hij leven en gezoodbeid te danken heeft 01 bobben koorts eo bowuetelooeheid elke herinnering aan haar ultgewiaoht Vermoedt hij niet van de wijze waarop bij gered 1 Vertelt niemand boe hij naar Allenfithr is lerug gol i nni wiens rtede bemsoo l aranharlig opgenomen bee t tieen antwoord op al deze vragie Ktlltfl iJMngwekkende stilte Zij ziet hoe de eUngw van de peiKhüo heen en weer gaat maar 4J hoort Roen getik zij ziet hoe de boomen voor de venaters door den wind wonten bewogen maar nizen hoort zij ze niet MamM tree binnen en brengt hst Qsibijt axuir ziefce hoort noefe n hiig van haar wellSchen verwaohtte zij denkt en peinst nu plotseling oerg4ii andera over dan weer In t bazit le komen van hare gezonde zinnen hare geaonde leden bare jonge itralewle scl oonlieid t Waarura Hel leven en de wereld trekken haar plotseling onweerstaanbaar aan Zij boell maar één wensch hem dien vreemdeling weer le zien zij beeft maar één verlaltgel hem le ba hagen Kn iiilst lui nu haar wenseben al haar gedac4iten haar In den vollen airnon des levens trekken jnist nu nu zij meer dan ooit gezond jong en vrooHjk moe zijn nu iao zij luer akf eene invalide op het ouzaine slot van Florinfjlioven zijn dooll dool t Zij wil hst iriel zijn I zij kan het niet zijn I haar géheeie tiH kont er tegen in iipi nd Een kreet van waidio ii roept haar versiofird ga luk ojo baar vervlogen eii ZIj wil leven voor hom zij w 11 gehikkig zijn roet hon zij wil hooren nit zl nond het eene zoete woordje dat al haar denken en i oomen vervult De dokter pr ekt haar beonedlgend toe hIJ venrtsriu haar In de hoop op beterschap en Benedlcta s wangen kleuren zich vo de eerste maal met een bloS van Vreugde nu zij eindelijk het bed n g verlaten en een uurtje opaltten In mb SBnini stoel Zij voell haar doel naderen Hoehelder vlamt hel vuur In den ha d hoe Ipiittffii ite Vonken omhoog enboe vallen zij als een aterrenragenneer Benodlcta laat het bof4 Mikken waarin zij gedachteloos hi ll gebladerd en staart in den vuurgloedZij hoort niet dal de deur worth geopend zij hoort niet dat iemamt nadert jslj gllmlarfat til voor aiehhoen en vraagt boe zou de vrecsndellng looh heelon Hij behoorde tolrle galgen op Allentllhr hl most officier zijn nmar wie Is hij Arm of rijc Dal 1 haar nnvsrsrhillig BenedliHa vraagt niet naar naam ol geld zIJ heelt inhotDdbonne edele aangeoiletU gvilmen ÓU dS O men rijk is aan deugd en onder de braaf maraien van zijn ti d kin worden geriteld Een Snhsdiiw valt op de wil poKMelnen kachel en de ba rona van Kloringhoven wbikII langjzaam h 4 faooM om Jan Bapiisie staal naast haar Zijn oud gerrinvpeid gezielit staart vol be orgilhold op dó filanlie g i ilo in hot wil eadieniren mnrgengnwaad Iljl hiilgt oven en rolkt haar hel kleine Wtje over Met de andere hand biedt hij haar op een zHveren bUd sn hriel aan Wordt TMnahtit l oetstap noch hel rammelen van liet njver en porsel OnbiMohnjfeliJke stilte om haarheen i Sleeuw eenmaal I nanaal een uie acbulijke Stoa le hooien I SlalhM eenmaal noK aan den vleugel te kusncn zitten en zingeen HIechts eenmaal in haar leven de klank van z ij n e stam te kunnen boeren ale een erfao uit een betere wardd I Hij t alUJd weer h4 1 geen gedat zoikder hem I Zi wil zoo gaarne naar hem vragen too gaarne zi naam kennen en weten hoe het h n gaat 1 Maar eene onverklaaiiMrevericigeaheid houdt haar teirui Iel onguaaUgH ie verontrusleöda over aiki toestand le boeren zou haar tot verIwijfeling brengen Zij iWnsl er ook voor terug te preken zonder haar dgen woordm te Jdbkiten hoeren Uoeht zij todi im Hwat spoediger genezen Mocbl ti indeiijk eens dcM oBnatuoriiJke zwakheid fn nwcht ooelMld wijken opdat zij de reis naar eene spwHaUleit zon kunnen ondsmeinen Een koortsaehtig ongeduld maakt zidh vasi haar meeste Het gunstig tedien dat de onaangename Sulainaen In baar oor opheridsn varvnH haarmst vreugde Zondhrling zij die nog rfecfats nkde dagen gf4edeb zoo onveiwhillig in de wereld rondblUUe 8e van da tflekesnat noob geluk noch vervnl