Goudsche Courant, dinsdag 2 mei 1916

IVo 13078 55e Jaargang PR1JB DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone rebels met bewysnmnmer Elke regel meer ï 0 Bij drie achtereenvolgencje plaatsingen worden deze teKen twee berekend Diens nanbiedingen per plaatsing vaii 1 5 regels f 0 35 bij vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames ƒ 0 26 per regel I Groote letters en randen naar plaatsruimt J rO J5 K G 151 Peeiboffle per 100 K G 131 Ciohorei per lOO K G f26 Kleine eahelvlaoh per 50 K G f 9 Wijting per 50 K G f 7 50 Kleine gul per 50 K G 1 12 Kleine poon wi pieteiproan par 60 K G f8 Hor taa kreBl per 50 K G f 6 Kleiive BOhol per 50 K G f 12 Kleinhandelprijzen Regeering brood bij verkoop op broodkaart per K G f 0 12 Tarwewaterbrood gebuild per K G 1 0 28 Tarwewaterbrood gebuild gebakken onder Rabbinaal toezicht per K G f 0 24 Tarwebrood ongebuild bruinbrood por K G tO 20 Regeerlngstarwemeel bij verkoop op meelkaart per K G f 0 14 Tarwebloem gebuild iniandsch per K G 10 25 Tarwemeel ongebuild p K G f 0 21 lioKw per K G f 0 82 i Volvétte Mei Zomer Goudbohe en Edlannuerkaas met Eijksmerk per A K G f 0 68 Volvétte Mei Zomer Goudöche en Edammerkaaa per K G f 0 66 Volvelte September Octoberbaas met Hijksmerk per K G f 0 60 Volvétte September Ootoberbaae per K G f 0 60 Jonge kaas 40 f Edanuner en Goudbch model per y K G f 0 46 Jonige kaaifl 30 Edammer en Goudöoh model per V K G f 0 39 Jonge kaas 20 f Ed mimer en GoudBHh nwdtel p r K G O Si Jonge magere kaas Edamroer en Gofudöoh modei voor zoover voor r dSg per K G f 0 20 Nagi£dka ad in fabrieken gemaakt per K G f 0 23 Rijst grofmWdel Baesedn ofRan gounj per A K G f 0 16 Hijst voorloop Baasein of Rangoon per K G f 0 17 Rijst gxof voorloop Baaaein J of Rangoon per K G f 0 18 Havermout Inlandach per K G f 0 16 Suiker wille geraffineerde per K G f0 27 Poakotfie in pakjes per 0 1 K G f 0 04 CiAord In pakjW per 0 1 K G f 0 08 Zout per K G f 0 09 Soda per K G f 0 17 PflIroiWum per L f 0 12 Kleine Shelviek per K G f 0 30 Wiping per K G f 0 27 KWne gïil per K G f 0 36 Kleine poon en pieterman per K G f 0 26 Horslmakreel per K G f 0 24 KWnc sohol par K G f 86 Telefoiin Interc Si2 er wijl anaal en de Koordzee was beperkty heeft ze zich langzamerhand uitgebreid tot deu Oceaan het Westen dei l iddell andscho Zee jde Adriatische Zee en de Levant naarmate de vijandelijke dmdorzeeërs zich verplaatsen Het door jdejso schepen verrichte werk is van betang gewieest niets slechts weg4n et aantal door hen vemietigd nderzéeërs maar ook dcor hetgeen ie hebben gedqan om de vijandeliJKe ïuikbopten te hinderen in hoar beVogingei en in Ket plaatsen vun mijnen Alleischepon waarvan bov n sprake j was jaaïi dpor de Staat gerequif ition 1 neerduen gemilitariseerd Ahdere werden gerepuisitionueerd zonder gemilitaHseèrd te worden dat z n de kolenfichepen de petroleumsohepen de proViandeerschepen en de schepen bestemd vopr het transport van munitie en yoor het transport van troepen Üölaatste hebben van Afrika naar Frankrijk het 19e korps en talrijke zwarte troepen overgebracht en van Frankpjk naar i het Oosten de expedltiecofpsen der Dardanellen die daarna naar yaloniki werden vervoerd verder hebbén zij een groot aandeel èhad in het overbrengen der Serviërs Een Reuter telegram uit Londen meldt d d 2 Mei De stooihRchepen Rochester City en Rio Brames zijn gezonken Het Zweedsche stoomschip Fridland geladen met levensmiddelen voor Behië verkeert in zinkenden toestand Wm De Directie maakt bekend dat in de Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders gehouden te Gouda den 29en April 1916 de onderstaande Obligaties der 5 pCt Geldleening groot f 600 000 zijn uitgeloot Nos 6 66 159 258 308 331 357 405 439 484 welke van 1 Mpi as af A pari betaalbaar zijn te haren Kantore teGouda en bij de Heeren B Mees Zootien te Rotterdam Gouda 29 April 1S16 18 ijn Engeland Een Reuter telegram uit Londen meldt d d 2 Mei Iq het Lagerhuis legde Asquith een krachtige verklaring af nopens degedragslgn der regeering ten aanzien van het wervings en andere vraagstukken Hij wees er op dat de beraadslaging in de afgeloopen week over het ontwerp op den militairen dienst gehouden uit ees dat het regeeringsvoor tel om de werving bi stukken en brokken te legelon bij het Huis geen instemming vond Hij stelde daarom voor het Huis te vragen zonder verwijl alle zijden van het vraagstuk te behandelen in een in t alge Wat echter zou zij Marga gadluröiMÏe dezen langen zonnigen diag begirnnem Ook in haar gioeddle het vuur der oi etwondlenheid ook haar verleerde eee hartótoi hieUjk v rlanu en naar den avond Maar zij ie vol è ootl eih nioecB Zij zangt hare pairtij onberiölpeitijk zij speelt hare rol belooverend en voor zoover zij kan üordioeaeaii moet ook haar ooötuiunii bijzonder in dten miaak vallen Welnu CTL de opfira Wie zou kunnen twijfelen aan hel öuocea van een Homan Ermionji Kriaamhe luoht Vptfi trooihig Vroolijkhdd Dat i heit wat zij verlangt Het weer lokt uit iot een i iï e De equipage staat voor de kïur en Marga vleit en smeekt hare ernstige vriendin zoo langi dat Beneidiotfli eindieili ik toegeeft en belooft nmi te gjaam Hasiir pi g dwaalt vol bewomleiring over die fin t oog loopwid befeoorlijke veTaichiJM ing De groote wit kanten hoefï geheet in baby fagnn gemaakt het wifte carheiraren kleedlje uïet kanten eti linten versiörd ataMIhaar iiHmiuntend en wanneer het kindl rtm de lange blondte krullen d e ptirfiote oofiwn opfflaat n oet een mlannenhflTt wej van ij er en Steen zlim wil het niet dkior dien aanbUk worden verteedenl en verwarmd Welik een tegen telling met Benedicta Wordt vervolgd Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlyden van mijn geliefde echtgenoot CORNELIS VAN DE WEERD betuig ik m n hartelijken dank Wed A E VAN DE WEERDPassiit Gouda 2 Mei 1916 10 Nadruk verboden 26 En Benedictia huivert voor die efccjrmien dUe de teugeillooae hartalLocaii va een Roonan Ermonyi roei zich kan voeren Wat haar zelve betreït vo r haar habben aioh hier in de eaaaaairaiheld van Floringiioven d golven geëflend voor haar glanet hipr nogj een stil een vreedlzaïWü meer op wdkö blauw de witte roo wiegelt lier heirinnflringV Benedacfca vertei die voorloopig aan niennand welke gedukkdgte ontdokkingl Zij aan haar gehoor had giodaan om niet eten © vflrwaöbting op te wekken dde nïiaöchito toch niet zon verwezenlijkt wordleoi Zij ging ef ter allee nauwkefurig na Sclierpe tfnajdiende soha ille geluidien vemaan zij met toenensendle duidielijikheid hoew € den eenen dög betór dan ffem aaderen Gediirendie e€ ni kleine verkoudheid was aUe beterschap weer verdwenen om IhJ het niMteren van aachte dagen lamglaameriiand weer terug te keeren Deze mietteKteeUng bradht den A ter in veirrukking Hij dïong er moer GEVRAAGD een bekwaam Persoon voor administratieve werlaaainlieden in staat zelfstandig te werken Brieven met opgave van verlangdsalaris leeftyd enz onder letter K V aan het barean Oondsohe Conrant Gouda 11 Mevronw NEDERHOKST Tnrfmarkt 12 vraagt met 1 Jnli of later een flinke DiensMe goed kunnende koken Loon f 150 9 Adverteert in dit Blad 411 STAATS LOTERIJ i KI Trekking van Dinsdag 2 Mei Joiigtt kaae 40 Ëdoimnex en j üoudöwh model per 50 K U t ii Jong kaa 80 f Bdanmer en Prijs van f 26000 15868 f 2000 13964 f 1500 237 tlOOO 1846 8541 1400 612 1401 f200 13083 f 100 1495 1633 16646 Prijzen van 6B lii 189 186 247 274 319 320 aaa 400 456 495 499 553 569 ülB bUO 626 657 659 802 839 888 927 1005 1017 1045 1051 1054 1282 1364 1369 1384 1400 1407 1513 1591 1606 1703 1718 1742 1761 1821 18tiU 1872 1934 2032 2040 2097 iJ20 2218 2280 2259 2264 2317 2430 2487 üoud Jh modW per 60 K G f 31 Joiijge kaaa 20 Ed umuer en OoudKoh model per 50 K G f 25 Jonge magere kaas ËdBmftaeir en GoudSoh model per 50 K G 116 Nagedkaa in fabrieken gemawkit per 10 K G 118 EliBt Grofroidael Ba eia of Rangoon Ie hajuHoondkUa per 50 K G f 18 50 Rii Voorloop Basgein of Kan goom Ie hanidcondiües per 50 K G f 14 26 Hliüt Grof voorloop Ba aein of Rangoon Ie handcondiües per 50 K G 1U 75 Havermout per 100 K G 126 50 2525 2537 2608 2706 2788 2869 2880 Suiker witte geraffineerde per 100 2924 3024 3033 3040 3086 8127 3126 3130 3138 3152 3189 3227 3293 3443 3509 3579 8597 8634 8688 3649 3687 3690 3711 8713 3758 3822 3827 3892 3991 3Ï97 3999 4038 4041 4285 4433 4499 4 15 4621 4627 4637 4724 4730 4783 67 4969 4981 4999 5015 5039 5097 ill7 5123 5154 5171 5185 5208 5314 5323 6390 5444 5446 5633 5650 5739 5771 5793 5799 5810 5831 6842 5884 5009 5951 5988 6001 6003 6006 070 6143 6193 6276 6410 6568 6653 1680 6688 6698 6787 6757 6765 6774 Ü776 67177 6819 6841 6854 6958 6961 7060 7069 7296 7418 7481 7583 7592 7086 7698 7714 7799 7888 7909 7936 7944 7965 7 8 7986 8006 8018 8028 8113 8117 8140 8182 8258 8271 82 2 8282 8294 8351 8369 8393 8464 8583 8563 8669 8693 8723 8720 873b 8777 8975 8980 8997 9045 9064 9067 9105 91 23 9166 9178 9213 9304 9820 9858 9573 9689 9712 9966 9976 1001010011 10081 10106 10247 10273 10358 10374 10381 10475 10498 10564 10566 10577 10604 10628 10650 10890 11066 lltf76 11092 11096 11114 11209 11290 11363 11433 11434 11465 11468 11691 11600 11628 11633 11658 11676 11669 11771 11777 11803 11896 11924 12060 12161 12175 12179 12196 12290 13409 12464 12IW8 12553 12608 12607 12615 12631 12683 12702 12733 12775 12793 12805 12852 12866 12857 12925 12968 12985 13000 180 13048 13075 13093 18124 13126 13194 18282 13307 13347 13446 13505 18537 13589 13546 13602 13610 13688 13861 14085 14080 14165 14185 14192 1419 14201 14205 14206 14241 14268 M931 14340 14394 14423 14428 14456 14546 14624 14637 14694 14787 1IV91 14860 14878 14884 14889 14949 14973 14980 15005 15009 15068 15130 15184 15159 15263 16291 15294 15310 1 5324 15326 16357 15439 16519 15560 1 5 164 1 5670 15730 15755 15766 iSSOS 15861 1 5882 15892 15911 15922 15968 1 5969 15994 16053 16089 16185 16258 10331 16845 16878 16389 16417 16438 16492 16509 16522 16551 16562 16617 1678 16812 16874 16877 16966 17033 17141 17148 17173 17184 17202 17014 17286 17337 17277 17384 17349 17394 17415 17489 17455 17479 17620 17621 17628 17670 17826 17883 17872 17900 17947 17956 18000 1801S 18079 18110 18116 18150 18243 18257 18303 18340 18381 18388 18401 18408 18408 18411 18479 18727 18765 18815 18850 18864 18884 18885 18897 18902 18918 18927 1 984 19004 19082 19090 19127 19154 19391 19402 19614 1965S 19665 19666 1969P 19706 19767 19810 19905 19948 19995 30006 20042 2Ü088 20124 20155 20188 20433 30689 20547 20580 20584 20707 20760 20826 20917 20967 20986 4e fclaaBie Ie lijst No 19298 m z 19398 Maximumpryzen Advertentiën Vaniwege het Miiusierje van L aiidbouw Nyvepneid en llandal is een meuwe li va itgei eild van artikedeu mol de üaarvoor aangenomen maxinnun prijzjefi wedke lij t de vorige vtuilgeaieLd bij cireulairei dLdl 30 MaoirtlUlb ao 21884 AldeeliDg Uanilei vervangt De in de e li t vafilgeatakie prijzen gelden behoudens vroe jgere vervanging gednirende de maand Mei I I Ue prijaon hebben uitsluitend betrekking op de gewone quoUteiten Ue luxe öorteeringen waarvoor in gewone tijden reed veel hoogere prij zen woldea betaald bli ven bulten aananerking G r o dn andelprljzen HageeringBtarwemeel by verkoop op nieelkaart per 100 K G 111 80 Tarwebloem gebuild inl p 100 K G f 19 25 Tarwemeel ongebuild p 100 K G f 16 60 Boter bij verpakk in wit fust v 50 KG per K G f 1 46 Boter id ld 25 K G 1 par K G U 46 Idem bij verpakk in Delftsch of Leiiteoh fuet van 20 K G 1 per K G f 1 50 Boter ld ld id 10 K G 1 per K G f 1 51 Volvette Mei Zomer Goudisohe en Edanttnerkaaa met Rijkiamerk p 50 K G f54 Volvetle Mei Zomer Goudisohe en EdSmimerkaae per 50 K G f52 KaïsB 40 + EdamJner en Goudtoch model aelBoaa 1915 f50 VolvBtte jonge Goudbche ett Edfcmnierkaaa met Riiksmerk per 50 K G f40 VolVBtte jonge Gou e en Edlammerkaas per 50 K G f88 HET ZAL NIET GAAN dat ü in deze tiidsomstandigbeden all © benoodigdheden op het gebied van kleeding en meubileering h contant zult kunnen koopen Op zeef gemakkeliike voorwaariieo 90 j leveren wij U ALLES op dit gebied tegen prijzen beslist niet hooger dan elders h contant I CARL LOEB Co Oppert 63 R dara STOFFEERDERS Voor een net weikzaam Halfwas Stoffeerder bestaat gelegenheid zich in het eerste klas Clubwerk te bebvamen Bg gebleken geschiktheid vast werk Br lott M 66B Adv Bur C W BETOKE Rotterdam v 8 tegen de verhooging dei huuppHj zen op WOENSDAG 3 MEI des avonds half negen in de Sociëteit Ons Genoegen mm PIIOTESTYEIIIiyEIIIIID rs KoÉklijke toife ïwnéM Gniila JÏ DIJKGRAAF en E v d WERF De Besturen S D A P en G B B 40 De Directie maakt bekend dat in de heden te Gouda gehouden Jaarlijkeche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders het Dividend over 1915 is bepaald op 812 gulden 50 cent per Aandeel en betaalbaar is gesteld van 1 Mei a s af ten kantore der Vennootschap to Gotidn en bij de Heeren R Mees Zoonen te Rotterdam Gouda 29 April 1916 14 iiKe raorii OPÖERIOHT iïBft Voedert aw Fee met de tuivere murwe LIJNZAADKOEREN merk STER en V L 28 en SO YAOOMENKOEKEN merk W L LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR NIEBWE VERKLAIG van AANSPRAKELUKHEID van den KAASPRODUCENT tegenover den KAASHANDELAAR Boekjes bevattende 60 verklaringen van aansprakelijkheid van den kaasproducent tegen tegenover den kaashandelaar zooals die nader is vastgesteld door de Ned Vereeniging van Kaasliandelaren ten aanzien van de zomérmelk n het vetgelialte van de liaas PRIJS 25 CENTS Kr Bil lintallina van mimtanslO kies liHMiiB worden dene zonder exfra lcoeten met firnin naam beilrukt DRUKKERU A BRINKMAN ZOON MarlitSI Oouda Tel Int 82 Ditmnntende door hoAg eiwit en vetgehalte en grpote voedingswaarde BereIHnloma Pii lh V 00 yeofn ao itien lUeriaUleK KOKO HAAR KOKO DOET HET HAAR OXOtlEN OAAT HIT UITVALLEN TEOCN VEKSTEKKT DE WOKTEU HELDEI ALS KKISTAL BEVAT OEEN KLEUKSTOr OLIE or VET VERraiSStlHEND VOO DE HOOrDHl KOOP HKT VANDAAO VAk DW DIOOIST OF OOUTUnt PKU n ft75 ft IM B 00 p ÜMcfL v rfïi aiEÏ ïSG i vo F XTa Kacs nmaa nBiHDassnjl IJEPOTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lm Zegwaard A OOSTEELING 68 lï W 1 In iinlt iRselil op I MEM l8 letten DIT HKT MaOAZIJH VAN RAVËNSWAikY ZONEN aoBrycMBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf twee en een half en een Ned ons met vermelding van Kommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich iet de aitvoerii g van geëerde orders aanbevelend J C BIJt voorheen J BREEBAABT Lz Fotografiscii Atelier VAN ZANEN Oosthaven 20 Opnamen tot s avonds 9 uur met electrisch licht i 0ERP05T 5IBAR OUOA ELECTEISCHE DRUKKEEIJ A BRINKMAN ZOON GOUDA Woensdag 3 Mei 1916 60MGHË COURANT Versohijsiit dagelijks tjA behalve Zon en Feestdagen j PRIJS VAN He T abon1 ement f t 25 1 50 Per kwartaal Idem franco per post 1 50 i m aangenomen aan ons Bureau Boekhandel en de Postkantoren Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen warden dagelfj Markt 31 by onze Agenten A mSeversT BRINKMANDEN ZOON Telefoon Interc 82 ten plaats Een vijaiïidolijke machwprd na oen geveJïJLt genoodzaaktfachter d l DuitEtchejUSnies te lande een andere stortte ne r op de huizemvin Bapaume AiMi liet Oostelijé Front Het R tis 8 i 8 c h ö C0i imuniq ö vkii 2 Mei luidl In dem Riga sector trachtten tie DuitsohersJ vooüT Rag trem Jiet offea si f t i nemöü 2e werden tt ugg wprpon De vijandelijke i rtillerie bestreek jiet bruggehoofd van UkskoeJ b€ pa I e sectoren van de Uwinslst Uïngen en het gebied tasschfin hejt N ptsj en Winsijn wskole meer qi levendig vuur Ia den sector van Bitlis en in don kust sector hadden geen krijgsverricljtingen van betoekonia plaatB Van het Irak froftt en de overigefronten worden geen belangrijke gebeurtenissen vermeld t K iJS sverrichtiii en ter Zee n l De vMÜezea er Zoe Kaar aaphleiding imden ondergangvan de Rnssel wijs m Times er o dat Sog knd de rclotste verliczwleed fi ingeland ve Iwr 10 var de 58 liqiescpepefl It IJlf l van do 0 FranmËik 2 yan d ilJll Duitschland 1 vat j e 35 RnslIfB Oostenrijkleden gigW v i Eijjelapd heeft duseen Verliesl vajfi 17 percent de Bond AJ II n 10 lpêr 0nt Daitscji qomtroilors georganiseerd haaf activiteit eerst tot het riaal dat er een groot gedeelte der Fransche handelsvloot voor moest worden gemobiliseerd Om een denkbeeld te geven van de verschillende wijzen Vaarop de schepen der handelsvlpot aan het werk der nationale verdediging deeVgeïiomen hebben moet tn de eerste plaats vastgesteld worden dat bijna de helft der Fransche handelswloot gerbquisitionneerd is n melÉi tot een omvang Vaa l 101 QO0 op de 2 500 000 too Een deel der gerequisitionneerde schepen zijn toe hulpkruiserk ingericliï zoö byvocj rboelB enkele del schoonste i paliletbooten der TrSn lkthintischo 1 De Oorlog Aan het WestelUk Front Het Franache communiqué vaji 2 Mei laidt Copipagiiie de Lorraine cl ej kort geledan word ingb jóordf en depaVoie AndiiiHgoi icht i tot Hpspitaalboo io der daiisteyltfite en gen d r maüböpjtenjp Amerika van dezeïMe Taans Atlantipagnie M een inhoud 23 066 ttö p Ijeen pnelh idknoopon Do dienst bi lde verschillehde oóirlogsbasissen opWzee als aan de Dardlnellen en i bij SwloWiki heeft de sticèting eener alHeeling van oorlog basisaen noodzakelijk gemaakt waMdoor de Pfansche troepen bij Gallipfipi en te Saldniki gpregeld worden ge previa ndoeA l Men gebruikt er eqn dozijn kleiijerö vrachtbooten en sleepbooten voA Andere schepen worden gebruikt ifl den diensr voor wat mon het geveöhtsfront op zee noemt waar ze d rol verv ullen van praaiers dat wjl zeggen dat ze de schepen welke een Fransche haven wensch n binnen te loopen moet praaien en hun scheepspapieien moeten onderzoeken alvorens toe te staan dat ze biunenloopen Een aantal baggerschepen vergezellen hen Bijzonder interessant is de actie geweest van de afdeehngen patrouillears Ze zijn in dienst gekomen op het oogenblik dat men heeft begrepen hoe het meest afdoende middel om zich van vijandelijke onderzeeërs te ontdoen gelegen is in het zenden van een zwerm kleine schepen gewapend met lichte artillerie naar de bedreigde zone waar ze voortdurend op de loer liggen naar onderzeeërs De stoomtreilers die de Engelschen volop bezaten voldeden uitstekend aan het doel Naar het voorbeeld van Engeland heeft ook Frankrijk vloten van piovenco i grond werden wai r koliik te Fraitee e CM left Vah an 2 i De onverwachte aanval die door de Daitschers ten zaiden van de Sommein de streek van Dompierre op eenikleine Fransche post werd ondernolmen werd door het Fraösche geweer vnur pöstuit In Champafine beachotenlde Franschen leveaBmiddelet con vooien ten noorden v n iNavarifl if Argonne werd ten noorden van Har ¥ mi een Duitsche verkenmngsafdeeli gu ai teengedreven u Aan het Itallaanschelfront f De Vöss Ztg verneemt d d Mei Van het oorlogsperakwartier üï adat Je pogingen der Italianen oi ibij ihet a rdam8er door te broke £ qfndanks de hevigste aanvallen dooj den kracht c geboden tegenstand voïkomep mi ukte en zij bij Sperrone zijn blijvfiffl steken trachten sedett eenige d n de Italiaansche alpentroepen m het Adamello gebied terrein tewihnen Hevige gevechten met de Italia nsohe alpenjagers hadden onlaogs plaats aan den Forgoridapas De pogingen der Italianen om daar vooruit te komen werden bloedig en Fa nd 3 lijerceiit Ue Russell behoorde wt een klasseJ vai zeeifhepeo welken i ar admiraals genöeml zijn I ct BcHimniadfetie uït do o böaondere snelbq j bij groo e stabilitenj en di ijfkraJ tj méar de snelheit i Van 19 knoofwh was naar verjioudittg gering in di l dagj n vatn over Drcó dnoughtSj Dp ld iö eerste k iiteins van het schip zijn Qe en allen admiraals Èet schip heettiiaar den eersten admiraal Rusaell e rl of Oxford 1662 1727 den overwinnaar van Harfleur in 1692 Het schip had 1 000 000 pd gekost In de Zwarte Zee Het Turksche communiqué van 2 Mei luidt Onze duikbooten dreven iu de laatste dagen aan de kust van de Zwarte Zée drie stoomsohepen op het strand Een daarvan werd door hun vuur geheel vernield Verder werden vier zeilschepen die met voorraden beladen waren in den grond geboord Ten Noordwesten van de stelling Schum weiden onze duikbooten van uit de kustplaats Socha beschoten Sedert Duitachland eu Oostenrijk hebben getracht de blokkade op zee door de Geallieerden te beantwoorden met een blokkade onder zee gericht tegen de hati telsmariue is het ook in de handelsmarine onder de stoomtreders dat men de beste verdedigingsmiddelen vindt tegen deze nieuwe methode van oorlog op zee Anderzijds heeft de expeditie naar het Oosten het vervoer noodzakelijk gemaakt van zóó talrijke troepen en mate Ten Westen van de Jfaas werdepfltgdens den nacht de Tverkzaamheden der artillerie voortge Wan de stredkVan Avoconrt tot mi den MortBomme W Ten oosten van de i s gingen e Franschen gisteren tegen den avoridtot een levendigen aanval over tenznidoosten van het fort DouaumoiVt Tijdens deze onderneming die uitnemend slaagde bezetiben de FranschonDuitsche loopgraven der eerste linjeoveï een lengte vAn ongeveer 500 meter en namen een honderdtal DultBchers gevangen I Aan het Kaukasische front Het Turksche communiqué van 2 Mei luidt De vijandelijke troepen die den I2n April een aanval deden op onae troepen ten Westen van Musch tot benoorden de Kozmaobergen opgesteld moesten zich na een gevecht van even uur terugtrekken waarbij zij een aantal gevangenen in onze handen Jieten De vijand die ter sterkte van ongeveer een regiment den 15n April een afdeeling onzer troepen aanviel welke zich in den sector ten Zuiden van Asjkale bevond werd met vottiezen teruggedreven waarbij bij oen groote hoeveelheid levensmiddelen moest achterlaten De vijand die des nachts een aanval deed in den sector van hoogte 2600 ten Westen van Asjlcate nam een door twee onzer coipagnieëu bezette loopgraaf welke echter door ons ïn een tegenaanval met de bajonet herwonnen werd Üit nieuwe mededeelingen aatigaande de actie der iFranschen op 7 en 30 April op de heuvels ten noorden van den Mort Homme blijkt dat 4e Franschen éenige Duitsche looftgraven veroverden over een breedte van 1000 meter en een diepte van 4 k 600 meter In Woevre woeflden eenige vuurorkanen Het Engelsche communiqöé van 2 Mei luidt In den afgeloopen nacht tiet de vijand een mijn springen tegenover Garancy waardoor de Engelsche loopgraven werden beachadigd Er volgde echter geen infanterieaanvallen Ten zuiden van Loos werd een v andeiyke aanval m et handgranaten afgeslagen Heden lieten de Engelschen een tegenm n springen tegen de Duitsche mijnen In de streek van Angres wederzgdsche activiteit De Engelschen beschadigden ernstig vijandelijke versterkingen bij het kanaal YperenComines en ten noorden van Yperen Gisteren hadden zeven Inchtgevech Feuilleton ziekteu der hersenen Ji igonli hoeat hij nog geen bepaald houkiivaJi iiv denk echter wei da iui tüu allüLte lüt h tmeettt ziüh op de l hiru gle zul loeleggeai La wafiuieex zou hijkUbar zijnV Ja wie zou diat zegtgeui f i eaipriuB ie toch niet aoo vrij eai oiiftfUuniteliik als wij lieden liy heeituKst zoovieile dangen rekemng te hooiden b v met zijn huwelijk zijn miUtaiite pMchten die Mj ook niet g elieol kftn vea waarloozea eniz Ij De doktor reiktö zijne pationite het IMt oveien eioaè op om dlemi minister tegemioet te gaan die op Jeans arm letuiMnid de kamer bianeukwaDï om over lieuedticta s reis naar dö hootdtóitftd te spreken HOOFDSTUK VI Als in eea droom rijdtt de barones Vttu Floringttiüven door de drukke Htralteait der reeSdfcnlie Welk oen eigenaardig drukkend gevoel al dat göwod gerij en geroö om zich hoen l zien en niete van dat allee te hooren Ató verwarde bonte beeld en Ijekt het haar voorbij alasehimiueii Uit een geeöteifcwepeid eaaleohte oen enk i en keeir als een tramivlak DflLüai haar haar doordringenid gebei laat hooiien klinkt een zachte n gJiJm haar in t oor In tbe in voelde Benedücta zich volüitirekt niH op haar gemak in de e drukke omgeving loaa r poedig ge diaai ooit op aan een aipeciaüteit te road iilegeDi Pxo£efiis or X Andehoo Uh ötad wee een groot geleerde een bowija dlaarvoor was wei dat prina l eicy een tijdlamg bij hom iiadi etiitudieerd a zelLs ula aiaBluatient iu zipie klinaek wa v eikaaeaa geweesit benenjiicta schrikte even op iin ia hij er uiog altijd V vroegl zuj njet atgöwend gelaat De prinfi Wel neen J W gij naet baronee dat hij al een tijd geieiiön n ar W eenen ie gsgaan om daar zijne studiën voort te zeAimt knaibbelde hij op het leitje nbemerkite dlaarduxw den blos nüiet die het gelaat van zijne patiënte bedlekte maar roen algemeen gelooft om de praatjetf over zijne verloving te oniüoiopen I Een wonderlijke liefhabbeaij voor aulk een hooggeplaatst perdoon om zoo te atudteren Zooais veateLd wordt wil hij zdjne weteiMchap in den diensit dier iijdteoide mensnbihedd stellen en uit edgen midr cËeleEQ een amuenkiiniedi opriohteoi waarvan hij zelf direoteair wil ordien Een awnderling d fze piinei I maar een uitstekend man Iff hij heelkundige V vroegdie baroneö van Floringhoyeni teawi lzij zioh bij het lezen diep voaroverboog Wedier v oog d e griffel over de lei Tot nu toe scheen hij bi zomterV€Wi belang te öteïlen in de chirurgie maar naar ik hoor besftudiPörthij op dit oogenèük voornaoneüjk de De Geluksster door NATHALY VON E8CH8TRUTH wende Zij er a ni M itóui met hare trouwe i opMe haar intrede genuuieri in de klinieilt en de prolesitwjr timi lul oen njiuwKeurig ouiueizoek de Uoop uitgesproken die juuge uiaauo weer geüeel to kunnen geaiezün ui althaiiö veel botier te inak en iOü streng aiö de winter had goheoröcht zoo zacht en inüd wua ue leiitte Het buitengewoon zuele weder lokte de reöiüentiebewonei ö aaar buiten en ook Marga Daja btoa müe in de kamer haror vrieiuiin en drukte haar mot stralende oogen het verzdokiöchritt in dto hand dat zij bij voorbaat thuiö reede had opgieötoid Van avond zou de nicfuwe opera voor teerst worden opgeVoenli i £u küortaiaehtige opgewondeiiiheld Iii ei Marga dan hier dan daar iieea U i lioman waö bepaald niots aan te vangen tiij liep als een waaiiizinnige ia ziijn kaünor rond iaaddie dö wvolver waarunede hi ingeval hij ïiaiSCQ mocht maken zioh dood wil le ölohieteu giing voor de plano itten om eiitele gedeellem over te ap eui lüiltüX hij die vuisten tegen zijn voorhoofd flloeg het miuziekblad in tukken fWïheiurdje en zich op de ciiaiaftlaiiigue wierp out in allerlei vreeöeli ke bewoordingen alle miu2iek der wereld te vervloeken Voot de eerflte maai had hij Marga die hem tot rede wilde brengen op bi na lompe wijze weggeötuurd Hij wilde alleen iju En zij laohte en zeöde dat alle groote niiuöici zoo dödan 1