Goudsche Courant, donderdag 4 mei 1916

55e Jaargang IVo 13080 iZ ad in lo provinciën zijn vau oubeleekoneud i aard geweest zoodat om groote macht naar Dublin kon wordwi geoouden en na twee drie dtageo nJoeston de rebeJlon roedfe inzien dat hiun zaak hopeiooS was Totaal ziin in Xhiblin 1000 rebellen gevangen genomen woarvMi omstreeks üe helft naar EngHland gezomteuu üiSt volgende oBicieole bericht ia Dinsliila aivoind te Dublin baricht is Din Iagavond te DubUn bekend gomaakit In de volgiende distriden i naar verluidt de n at weergekeond Waterford KingBl County Queen County Wicklow Carlow het weatoliik gadeelto van Cork het oostaliik gedeelte van Galway Mayo Belfaat en het Ulstergebiail De opstandelingen zullen wegens verraad voor den krijgiaraadi tevetóe terechtstaan Zoodm de voumsöon gevold zi n zal het publiek daarvan in kenais worden gestald Do gevangenen wier reöblflzaak niet oninAldiiliik in behamWing kan komen zullen in Engeland in hechtenilB blijven De vrouwelijke gevangenen zullen wegand de verleende modewerking in het verraad allen t zamenalpoodlg terechtstaan In het LagerhuW deelde A juith mei e d t de d e Ier he opétamteling n Pearoe Glarke en Mac Donaigh die de rBpuibUkeiueche proclama io hadden oniterteekend voor éea krilgisraMi toreohiBtondon Zij werden aöhiuldig bevonden en hedenochtend gefusilleerd Drie amdiare raballMi werdk tot drie jaar gwangenisHlral verooTdWd iieii im t in het vervolg de hoog e I re teeiiii zipi Ue leden dlaarvan I müeten niet de dagelijkfiohe b Slomn B ringen van bet gewone depart uienta 1 werk aan het hoofd hebben 1 Voor oen öoidttat He in oorlog 1 lljd m gemroke blijft geldt geeiipar I dun en het zou ond rageliik zijn that I h o g 0plaa jlte burgertl een onbe t perkte roeke van veel ingrtjpewlar 1 I dwalingen kondien blijven begwin 1 Maar noch de wegzeiuiin van Blr reli welke overigen üavermïjd Aij k i noch het aftreden vaa Chamiber 1 lain of Kitchener zullen een re ee I ring voor eten oorlogstijd oplovoréa De opstand in leriand I OrolreiU het einde van dön opstand I te Uublin wordlen uit tionden nog I de volronde bi ondjei heden meeigeged etlldl üe gravin Mac Kiflvi 5z had üiiih njot 120 man meester gainaaJit van het Me ü ch xtllegegebouw het I welk zij Imrdinekkig verdedligde Za 1 terdla oehtend om a iht uur werd et ir j delijk de witte vlag gdiea Jhen on be j richt gezonden aan den opperbevelhebber der aanvaistroepeudiat tfeoverI gave oni II uur zou plaats vinden I hierdoor wae de laatste plaats van I yt Stephena Green in handen dor I troepen I Op het aaiugegeven uur trok do 1 gravin getoeöl in het gtroen gekleed I ir ït hare maaaen uit die zij naarde 1 EiiigelBkïhe atdeelin geleidde waarI na zij den l evelvoerenden officier I grootte en haar revolver kuste voorI iat zij hem dSe overgaf Hare inant nen werden ontwapend en onKfer gtewapenxl geleide naar het Kadteel gebracht Aliilaar waren Zomlag onistreaks 700 gevangenen terwijl andoren zach In Engeland I Ve raoeiU ouea m iSugeland I VolgeuB ue limew is ae bevol I kin ovtsrtui t van de dnngemïe be I Uotiiio aaa verannlenu in ue regee I rin j net vortrouweu m drieamml I touereoii gMuhokt blk van die I dctiefckeu v tt op zich zelf voldoe ir I de een Kaoloet in gewone omBianoiifeiheuen te doen tuin elon elke wm I m den grend aan detzeiide oorzak n ie wyteu Ue txMtuiteioofllieid en zwakheid van het indüiaterie staan grooteuEleeJB aau den val van Koet el Amdra M uldig Het lersehe oproer wafleen roeh4 itieek8 h uitvloeisel van de nAUutighead der bewind iedeni £ a hel ita co in he4 voorstel in zake dent mUltairm dlieidt behaald bewijxt dut ze geen v j ling meer harflden met de v o WiHtviertcgeiifW 00 rdlgerö t e Timeö ovepdtrijft de heteekems van geen dSor feiten maar meen I dat het imM wn quacwUe van tijj ia of de brdtten worden opnieuw en dan in onhan baar ongeifuk gedonipeld liet komt dan tot de stoiöoin dat m KaWiK van i3 dsjjartetnenlBhooideni een grQoten oorlog niet met aitfïcee kan leid Weliaiwajar wen er maandjen geleden uit dSe mtannen een oorlogBraad ingea teld maar deze ohiinl ia mug tot oen gieWone KabinetdoomtmijaMle te zijn gedaald Ju e gewoonten Waken ouden staateliedlen te irtaohtlg üe leden van dien oorlogBTaa ï ijn nog met de zorg voor den da lljkBfchen gan van zaken belast Algemeen i tnen van gavoeleni dkit aan Ut verwarde en riiet doeltreJfenf Ie a elael een einde moet kojnen Een Kabinet o Raad van © on zestal nma l n 1 r an k r ij k Tie Frauöohe tAfhrijvern en dte oorlog nu Parijs wüidt id i Mei geiiH UI De PiiCKldont der Republiek hoeft giifltercn het monument ingt wi iE dat b opgericht ter nagedaoh Wnüt anii de Wtterkundigen welke iiH hun vaoorlnnd g 6neuveld zijn l tiincftré zeide De jonge Franechc w hrijverifl zijn met dienzelfdcii vurig n ijver met het leger opgietrokken al de andere Franschon de bui ietrö boeren anderwij erö prieeters adv oiten en amiblenaren Hoe zou uek rén burger höbben kunnen twijffelen aan de ttqM grondien van dezeni oorIng aan hft gevaar dat Fmnkrijk H l ffitiann di edgt D U i t s e h 1 a n d dwönoïuMKlie qiobiUdfttic in Duliaeh landf Met hH oflg op het vooruitzicftiit diftt de Duita he cihflmi he en veoif foftouniijvêrhdd in dte to o n t tegenover buiiteiiKewohe moeilijkheden zal komen te taan hebbwi naar dio N R Crt mieldt de Eadlaiehe Anilin und Sodlafaibrik te Ludfwigis afein lic Faribenfabriken vormftla Ba yer o te Letve rkuaen en de A G für AiMÜnifahrikation te Berlijn eenerzijdh 0 L de Farbwerkoii vormialalMeifli ter Luv iuw umi Hriieaing toUoedhet a d Main Leopold Ca HHella Co te Frankfort a d Rijn anderaijdö alö misM de h etiiïiöobe Fabriken vormig ntum Ui 1 Jüiiiiii ï Ui ijMCM j vijiii uvtr belaiMgiön igöHïconöChap te vormen Deze bfllarigeïb gameenfiohap zal totuiti Ti king koüoen in de oudiorlingeuJtwiM cling van ervaringen met batï eklüiïig Uit de fabricage en ïooo an miiiatregelen van gelijken aawil dje ü n h ooneurrenitiefem ht der bed Kilde nÜvetrheid ten goede zullen komen Duitïhlaaiwallen Hll enwi een Wolff töleglraan uit i ui lijU van 4 Mei aan ée N Crt detdt é adiiimrale Htaf dter Mnrfne het volgi ndip metlw ICen cwailcr niftriD luo4it rtihepen vitil in den mteht van 3 op ï Mei liet ii idltenen het noordleli gedteeètevan ile Ein eliM he ooetkust aan Dauiiiij wcink ii op fabriekon hoog ovcii en Hpoorwegwerkon bij Midldleiiborugfe w Wookton faibrieken Dij Sunidlc rlftnid 1I19 versterkte kuötfploatB Haitlépool op kuötbaltorijewi leun Z van de Tet en op Eiigelsiohe rlogiih ehepen aan den ingang van die l iithof Forth mei zicfhibaar goedle uitwerking veöl bonanen gieworpan Witte Bioscoop Vrijdag B Mei en volgende dagen De groote prachtfilm Mevrouw VAN KRIMPEN Gouwe 146 vraagt voor halve dagen een net 2e MEISJE Bioscoop Gouda Vooruit Bijzonder Pracht Progran met het hoofdnommer I Ie We iipIreUiin DeTooneelspelerl m w ifliiHJiE mmmi Aangrijpend Schouwspel uit het Artistenleven in 3 deelen Gespeeld door de beroemdeArtisten van de groote Schonwburg te KoPBMHAQEN 30 GEWONE PRIJZEN Orkestnnmmers deze Week zijn Bruxelles Marche F Ansbied Fantalsie Pastorale SiNoELiïK I 3 Nlnetta Walier PAüLLn 0B E Dienstbode 1 GEVRAAGD liefst zoo spoedigmogelijk al MEID ALLEEN voonoodhulp of vast HoOf loon biovereenkomit nader te bepalen Adrea Villa Welgelegen Koningitj Wilhelminalaan 16 te Voorburg bd den Haag 10 ywa IlijèMÉN 19 20 jaar zoekt werk Br fr MARCEL GOOSSENS poite restante te Ooes 7 Boeiend verhaal in 3 deeled 1 Gespeeld door de artisV n an d Nocdisk eim Cy CharHe all Bokskampioen Klucht in 3 deelen van BILLY RITCHIE Vllegdemonstratle Opeplnoht opname Serie Moderne Kinderen 30 RIVALEH Comedie amusante Geheel gespeeld door kinderen kiei k Eenop Aan belanghebbenden wordt bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE voor het Udmaateohap van bovengemelde Sociëteit zal plaats hebben op 27 MEI a en dat de ballotagelijstU Mei ck GESLOTEN wordt Het Bestuur H KNUTTEL Voorzitter J VAN KRANENBURG 18 Secretaris SIGAitEN Wij verzanden als proef 100 prima 2 ets knakjes 100 uitstekende Borneo s 100 Panatella s 3 et sigaar è f 4 60 franco onder rembourt Wederverkoopers rabat 9 Sigareniabriek JAVA NIJMEGEN NIEUWE VEimilUIIHIi van AANSPRAKELUKHEID van den KAASPRODUCENT tegenover den KAASHANDELAAR Boekject bevattende 50 verklarin 1 gen van aansprakelijkheid van den 1 kaasproduoent tegenover den kaaehandelaar zooals die nader ia vastgesteld door de Ned Vereetiiglng VAti Kaashandelaren t a aanzien van de zomermelk en het vetgehalte van de kaas PRIJS 26 CENTS ar Bij lieaiallina van minatana 10 CaaMa inaana wordan daxa xondar I axte aokoa4aa mat firma naam badrukt DRUKKERU A BRINKMAN ZOON I Markt 31 Gouda Tel Int 82 Dienstaanbiediiigeii hebben in de Qouds o Courant MT Deze ndvertèalnso kosleo sleskti bij ToóruUbeialiDg 1 6 regels f 0 35 voor elke regll meer 6 oents I Opgaaf nitaiuitend aan hetBnrsM hoort toch ielrf 1 Toen Me profesöor heden miorgen oen nieuwe proef met lia ir bad geniomon had zij evouoeoa enkele geJiiidten opgevangen het tevreden knikken en glimlacfhon van den dokier toiid haar nog dwldelijilv viucr oogen alw een roz e abheanoruia die de nadering verkomdagt van de opgaandte zon Op hi tzelfdte üogenbUk leunt prinB Peicy achterover in de kuöatena van zijn fi Liyg en als in een dirüomi v rrijfct tPl euiö voor zijne oogen de Irolriehe gestalle vun een zwartoogiig lueiHje Marga Da a éacht hij hoe is het mogelijk Nooit en riimmer zrm ik haar voor eene ïing reö hflbben gefeoudten en ik wBs nog A cl zoo groOtffrh op rtrtjn niciiwchonik eninie Waarom zag zij mij twih Zon vreemidl aan Dat wa geen coqucitflrje zij ateheen mfj te herkenmm lliib Ui haar dian vr oegier ge ien Ik zou er haa t op diy ven zweren ffet zijn de elfde oog n die ik zoo Mkwi a voor me ziel Marga Dliia Zoridterlinf ik herinner imj niet haar ooit te hebben ontnuoed Kn de fjiiipage roUIe verdter dioor dte traten iler residentie de lakei sprong van den hoogen bok en rukte het portier open om te mal dien diit men voor het gebouw der Ooötanirijkficbe aimbafiriwle sïil hield Wordt vervolgd tsuifiEmt EiiFiiiriiiiiiDteiiiBi QOUDA Opeiiliiire Vergaderiiio op PINSDAQ 9 MEi 1916 In de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen Spreker de Heer G AMENT s Qravenhage SMFatM l dar UlwraU Unia Onderwerp Ie Ml lanir u hm bMinis Toegang vr Aanvang 8 uur tfT BalagaahaM tot hat atallan wan ragafl 27 HET BESTUUR A OB3 I3 8 Mei Het Schaakbord 8 J deavergadaring KieBvere J gorplicht 9 Mei 8 uur Soc Ona G Vrijz Sti y ea Pror club Spr J B An T Eerste Kamer en hare bateair 11 Mei 8 uur Nieuwe Sehw Conoeirt Arnold Spoel Beleeld TM Mk n wIJ pregeW m A deeltog t mogen i J g derhMI n f S deu em om de tan h TTJ te Tcnneltei Uames Met de schoonmaak hebt U moge 1 lijk wel een Btnk Kleed of Vloerzeil over dat U niet meer gebruikt Mag de bode van het BROIiliEllll ll§l dat komen halen Zendt een boodschap aan Sozendaal 22 of per tel 168 Het Bestnnr W GOL I VAN DANTZIG B D GROOTENDOEST W DE VEN Fijne Likeuren WiJHAND FOCKINK Amsterdam Verkrttgbaar 10 Firma A DAila Kleiweg Gouda Tel 87 Eleotrisohe Drakkerg A BRINKMAN ZOON bij troepen oveigttvcn Veia Hinn 1 r oiiiers iiattateu te gewone tleodiiig I uit ue tfllrfud te ontkomen Om dit te beletïtm worden alle bruggen en we gen bewaakt Hei was zeer moalijk I i ublin biniien te komKai on onmoge I ujk het te verlaten zonder een pas I i c op het Kanteel was te verkrij 1 gen in het Z uidoliik deel der atad 1 werd i iwiag nog ifieohw op dx e I plaatóen g oohten Jacol s be Mohuittabriek eerage huizen in BallB hridige en die daken der huizen n ujipcf Mountstreet Kerstgenoamd geI bouw wordt nog ölechts door Weinig rebellen bensct gehouden lie witter I hebbeu geweigerd zich over te goI ven Naar hien zegt heibben zij viar 1 priester doodigeschoteu die tmohiten 1 hen U t overgave te bewegen ZijbleI ven deze weigeren toen de oldlateii I dreigden bet gebouw in puin te Bullen sebiUein die lil dliarop roet kanonnen besehüteii In Upper Mouniatroet hadHen de opatandelingen oiigevoer een halve mdji ruimte op de laken op welke zij opereerden Ve e huizen werdteii door kogels getroffen I ThaiiB zijn alle punten iu handen j iltr troepen iJo lagere helft van Saokville Slreet ia geheel verwoest Aan woeiazijden is over een ruimte van 70O yardte nauwelijks een gebouw blijven ataan I Eeiiige zijn door de rebellem ver j biand andtere hebben zwaar gelodten I door het kanonvuur Ongeveer 200 I rcbdlen gavem zich over toen het I pohitkantoor wei d aangevallen alwaar Coimnolly werd gcfvangen genomeni I Alleen lë miuren van hot geitouw zfij j blijven staan en de gebouwen in de I luabi tid heibben alle ovenaeea zwaar j ftolddte n De achadie wordt opSJmil I linen pond geSohat Ttvt Donidterdhg toonden de rebel len groote vai bera louheidi Diem dag kou men ouisti eeks 60 dioode enge1 wfviwte mannen op den weg zien lig I gun Een der laatste plaatoen die 1 zich overgaven was het Zuiddijk I Werkhuis in Thomasslireot waai de witte vlag op een schoorsteen g t j rtehen werd Geweldige branden had 1 deu plaat Mendcben in het dSstnct 1 I Op het einde der week was het j bijna niet mogelijk in de winkei iets I te bekomen daar aommige zakeii uitI v i kocbt waren en dfe prijzen gowelI dig waren gestegen Zatesida werd in de stirjiten bekend geinaakt dW I vaiiiof Maajidag do kruidlenlierSwJiiI kela zowdten voorzien worden van mi I litairi n Schepen met leVenömMidelan 1 werden Zondig te Hingö n verwacht 1 Br zijn geen kolen en toen de rebel I ion zich van de gasfabriek moester itfdakten hebbon zij gaten gemaakt in ie gosipeterS Dit was echter gelukkig d r bij aanweziigheiid van garf en wind g ieel Dublin zou zijn verbrand Wanneer wij de oorzaak I dar misHnkking van den opstand nagaan Kijn d E6 vooreerst het gomiis van steun der Duitscher Verder gaf leriand over t algemeen gieem geI hoor aan h roepstem d er lerSohe I leiders Dezen moeten habbeii geI weten da graoto troepenmachten naajI It rlaiid zoildon worden geaonden I maar dachten dat dtee oïor het ge I hoele land zooiden worden verdeek en leohta 1 of 2 regimenten zoudon I boiJöhikbaaa zijn voor Dublin De cl v ©rt©3n tiëa £ DlT HUURDERS die met huuropslag zijn bedreigd worden nitgenoodigd op VRIJDAG 5 MEI s avonds tnssehen 8 en 10 uur in de achterzaal van Melksalon HOLLANDIA op de Markt alhier te teekenen op de lijst De Besturen van S D A P en Gottdsche Best Bond LOOPT UW KAM WEG MET UW I HAAR 30 KOKO ffHAAR KOKO JX CT HET HAAR OROEIEN OAAT HET UITVALLEN TEOEN VEKSTERKT DE WOITEL8 HELDEI ALS KIISTAL BEVAT OEEN KLIDUTOr OLIE Or VET VEirai sSCHEND VOOk DE HOOrDHl tl KOOF HET VANDAAQ VAN UW DKOQIST or COirrEUlt r Spss P MMin 0 18 n 1 60 I 11 oo iu g r DEPOTHOUDERSi Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen d IJssel A GROENEVELD Lki Zegwaar d A OOSTEBLING 68 Kent U de waardevolle Premie PAK ME MEE die voor de lezers van dit blad voor slechts 3 cent inplaats van B cent verkrügbaar is f Dit Zondagsblad bevat prachtige Illustraties boelende schetsen en elke week voor de kinderen een pagina leerzame lectuur en prijsraadsels Kent u het nog niet Vult dan het onderstaand inteekenbiljet met naam en woonplaats in en bezorgt het aan het Buraaa vap dit blad INTEEKENBILJET Ondergeteekende verzoekt geregeld toezending van do premie Pak me Mee h 3 cents per week o 35 cents per kwartaal p p £ r 45 ot per kwartaal B8 Nun Woaanluts JIX Vrijdag 5 Mei 1916 eOMCHË COMA W I i© a w e © xl cLTrearteaa tieTolsud rroor Gho uxd a © 3 l Oaao strelaceza j PRIJS DÉR ADVERTENTIËN Van 1 6 gewone regels wet bewysnummïr f 0 55 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teirentweelierekend Dienstaanbiodingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte Verschijnt dagelijks m Alm behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Telefoon Interc 82 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten cien Boekhandel en de Postkantoren Telefoon luterc 82 Uitgevers A BBDJEIIAy EN ZOON di i ÜuittK hciö be ette gi bm Ze waten alle indimkwekkëÉad en verlie pen volkomen kalm Seilkrt 1H15 viert Wlftöohnn dezcmt edcnkdlag voor het eepBt op drae ffij e U RunwiB ctoe wgeeriug had er neoit verlof voor 41 en geven Toen voor ï jaren hef hoadierd jarigjuibikiiiïiï overal dtoor Polen werdgovierdi werden dè bet ire te War at hau gïootemleeis silaidwmten in hec lenitf genontien en in ïe citadöl op ï 4 loten i lleleiii verliep dte dii in voorbeeldige raie aMidkia begaf zich cciii feputalic van d e feeötoomitïiieyie ntiar gouverneui gienera v Ileöeler om hem v oor het toeaiiwiu van t plet h igheid te botfanke 0 Do vergane Ze pedin Lu Ölavantgetï wor it d d 4 Mei ftiineiül liet luehlöchip h 2ü kwam vaniir rgen tu ea tien uuar boven bet uiatlij k doel van de ku t van Jdder vnj djutit bij lan d ia het gezicht lici vloog langiZfaadïi Noordlwaaite icwam ateiedö tllchter bij die kuist tot 014 ilatriijorid waai het op het wattir neerdldülde Ue Zeppeiiin wa blijkbaai bodièhaddgd Van Molde uit woi aiifh gedaan om hulp te brengen filgent een aanvuUemïe modedeeliiijj weid ih Zeppelin egen de Fel htiilu gedireVeu het oehterB ehip brak en óX achterste gondel viel De redidiing van het achip vrm oniaogeUjjk liet brak middendoor éi stortte in vt iji ik tjijiu ritsu yueponouuMi vu j het lurhtHfrhiip lang de ku t wat geVulgul reiMe die bemanning Het wyak van het luohwchip drecï naar zee maar ie des midi t aan ie llafiifjord aan land gwireven Hot wfjrdt daar dtoor soldaten bewaakt DuutocthUiiuÜ ö wankoleaid cyeddöt Meit d irijft ouh van uit he iJ gii8ieh Bureau liij het uitbreken van fieti tdgerir WüO iidigen oorlog nveenilen al te roeketoo e proleiteii d4j economisiohe volgen van dien volkerenkrijg te kuuneqi voorspellen WeLdra bereiken wij het eiiwle van het tweede oorlogee iaar tjli het in thane m ogelijk een ooiiltel te vellen over de waaafLÜe dk zer voonaipeUiiiigen aliÉnocte over den hiüdilgeu econonitóeïien toe iidl Al die Allo binmenlandiicftie Ünancieete De Oorlog Aan het Westeiyk Front j Uüt l r a iii ö c h e comimtuiiiquié van 1 d luidt In Bdgdë vörnieldte de Fiaufwïh artillerie Duitsohe verdieda iwgeiwerJteii in de thiiuieu en bracht een irtupitie dieipöt tot ontpkiffingi Ten Wetrten vim de Maae waöhet bDiiifoardement in alle ectoren zeer hovjg In het boadi van Avooaurt werd een hajudga anatea gevecht g deverdl Gedurenidie dto naoht brgididiea Ie Frauif ïhein he gisteren vea over terrean bij den Moit Hoiiwne uit en voiBtei kten het Hat wordl bevestigd diat de Duitoche verliezen aanzioniijk aijin in hei biizondler tem gevolge van die artin erie votorbareddfing FrajiiBlchen Op één punt giaven h gedfuremile d e enden va n de bezettinjg uit hiun twfigraaf Ten Opeten v n de Maae werdl dö fteét vofl Vaux geboniibardeepdl Teno Jten vaa St Mihiel poognJie eetóIvracfcitige Üuitette verkemiingiöafdeehng een Franefche poat in diealtreeldVa Apireimont te naderen Zij wenjWugg agen Een Franöoh vliegtuig leverdte een gw ec t Iqgïn twee Duiteohe vliegtud i gen in de streek van Douajuirnonit Kón dor vliegtuigien viel g itroffen noer het aiwlere na m dte vluoht Viph Rufliölische troepenlandtingi m Iteiuter tele iraa uit Marsleilla l m ddl 4 M Een nieiuw conf tingoiiit Ru l9 en ie hier oangekoxiïen en gepHittïritlig ontvangen Aan het Oostelijk Front lid Ooisitenirijkflche cuimniuimiqué van 4 Mei luidlt Ten Nooi dJWesttin van Taniopol brachten enfiiö venkemlin ïrit lepen eeni Kuflfaiiöohien oili üer on honderd man ala gevangiO nen miede Op vereühillende punteu haiMea artilleriwduelfl plaats Aan het Italiaansche Front liet Ooatenrijksche cMniimiuniqué van 4 Me luidt r Bij het Tüliiw iner hn ug gehooWi in de ötireek van I litsph en in ver9 heddene öecitoren ftn het Karinfihieche fronit onitwilc I kehte de vijandelijke artillerie giflte len ooii verh oogdie werkzaamheid In hot TyrfllergrenBïföbied werkte het fï Boh t Hdeehte matig in het roto gobieil van dien Adlamello beiigkaiml ki HViien iStaiblel en den Corno di Ca iieaiitn Ü€W nacihttf vloog een vijandeÜj luc hitHichjp boven onze Umett aan d moiwïing van dte Wippaoh en wierp boiiunien naar omlaag Daarna zette het zijn tociht voort eerért in noondielijke richting over het Id piMfcil naar Laibaeh Op dien terugiweg werdl het bij DornSourg door on antiilerievuuir besitookt em tegeiijkartijd dionr onze vMe erö aangevallen die het im brand lohoifen Het stortte neer bij het milkaiie oeïetmterrein van Goera De vieiinzittenden w e d n g dloodi Versiohaidieine onzer vHegiuiigen deden gisltepen een aanval op het ItaÜaanr fiiche kaïmp bij Vilesbe en keerdlem na talrijke boartmen te hebljeu geworpen ongedeerd terug Hot Ooötenrijk che comüftiniqué van 4 Mea luidt In den naanidldiag van 3 Mei wierp een zeeVliegitmgea slmtaldeel bointmen op het öitaAion d © zwavelfabridt en die kazerne van RaVemia Een goedie uitwerking Werd waargenomen Alle vliegtuigen die floor twee afweerbatterijeü hevig beschoten werdien keo d oli ongedeerd tprug Op hetzelfde tijdlötiip sjiiet een verkenningiötorpedb fldliille ten Zuddl Ooflten vftn dte Pomonding op vier vijandelijke torp©d vernaeJers Er ontspon zich een arïillerieg etvecht op grootem afetamd t aar de vluglbeid van den vijaiwii een nadierbij komen nie4 toeliet Verslehillendie vlAegitiuig n namen aan het ge veoht leel en be ohoten d e torpeidwbooten met raaohinegeweren Een herdenkingapiechtigihead Ken Wolft telegiram uit Warschau iBöMt 4dl 3 Med aan het Hbld lieden hebben mei goedkeuring vau den gouivernieuT getteraal van het dloorde Ouitflicher bezelie göbied van Puien puibliüke EeeÉttelijkhedeu plaat gehad Ier herinnering aan het fedt dial he tton voor 125 iaren d oor ïea Pool hen liijMdfe betfloteu wei d Iwt invueiing van e ti grondiwel voor htt rooliBtahe Rijk die door koning StaniMauw Augiukiuö werd è edlgticeiurd Buitdngowoion plechtig wae de manÜeöiUtiie te Warschau AaTtóbiöachüp Kakowalki celebreendte e n ponlifical niiH in de Johaniw kathediraal ei daarna trok een teeatatoet van ongeVQior 250 000 penöonen dioor destiat n van Waiwchau Te 5 uur s iiamiidilag hadtden in lokalen van Warschau vettigiadieriiigien plaats waarvoord raflhiten weerden g eihouiden over de grondwet van 1791 ftoortgdijike pleiAügheden vondien pliaaitö in alle groote steden vaa het ij i ili lvhe ten wisten zij te ovevwluiic zooiliat j ken zitflb dleelits lu de oniAi iige landen oen juiöt denkbeeld kan vormen over den waren toe Htaind van bun nationaal creddet Inuaen wij de niieeiiing der neutralen over hiil Dnitöohe en het Engelöülie ore liet wiUon opaiporeu doieiL wij gue l ue veigoU iug tuöHthen decte twee crt l Uen na te gaan in Uoltand wit iiö froiulgebieil aan de eeuie zjjde piuilt aan Ouitiiilohlaud en a n de aiRl jre öJöolite dioor een overtocht van enktiic iir en vau Engeland get iuheideu IK Jiii t daaro ni ia hut belaingnj k de wlawelkoemon aan te tluiden vau lioUaud op Ijonden en Bei lijn op ileze wijze raakt men bekend met ue waandle van het Engelsohe en het DuiiH ne geld op de Holiandkïcthe nmrkt dedfiw ende êo veertien eeröte oor iogömaandim oudlerging htt Dultaehegeld i lcclïtti een waardleverindwderiugi van 14 7 raaaj luBiBcheii 1 Oct en M December steeg deze vermiiH firing tot 28 7 zij bereikt 3 r i btigiu Januari 1916 enhoewetl ookeuwlo Maart d © wisöelkoore gtunötigex wcird overaichreed zij nog öteadö y Deze wwtdeveriiïindeiring ka meii op aaiiöcèouwelijke wijac voor atellen dioor het voorbeeld aan te halen van een I uit iher Me vóór deao rlog HoUandöcèe goedleren voor X Mank opkocht en in FabruaJrijtl 140 Mark moefft betalen voor cMzelEd goedören tegen dienzoHdïitt prijdverkcjcht UB m a49lkliWUilJIV B K C lftW HUM venniiHÈcring van h et DiiibsJcihe nwiut papier gedluïende het laatste kwartaul van l9l g t eveneeiüS red u tot bedenking De staatahiiialhoudkunr dilgen bewaren dIat zij in toe te tfohri vui aan het volgend feit ged urend j ail liji fciHip en geil uremte de eer tfl iimanden van 1910 aettien de Dulti irt hcim hunne ganaiche indiu trleölij voorlibreingöt top inet bet doe huijj mititaiie befltri iivigiheden te vermeerde ren faaruit vclg te de voUediige stil lUaiwl van ilieii Duilflc hen ultvoerhandel En Uangiezien tot dlnaver he ver trouiwif n vaa het l u8t che publiei werd hxHiggeAioudieD door die wekali kwi bc loeiiimnic der hoeveelheid gouiï wdke In de Rei aCank werd Ingi biaiiht dlit goud was grooteiiideel t Ki i roohtö4r 3k t zijonreohtsitreeit aitkoirjtftig van dte Keizei ijke B nk van Oostenrijk lte hare rokendngea nie irueer puiblioeert deineden d DuiUnche flnauicleele overtieden ervoot terug het eenig eerlijk middiel aan t wendeut om verbetering te brengen in dien nooidllottigen toestand n l dien vrijiJii uiibvuer van goud hare vriendSn en de baroneei van J loringhoven loopt vlug den portóeir voorbij en gaat de met tapijten belegdte trap op Een oogoniblik denkt zij er ovea d en man te vragen wie de vreefnidfl heer was dÜe met dJen atiöiwtent liep in de hOop iets naden over dicti priue te vermömon maar een gievuol van grootei verlegeur hi id hondt imar teü tig Hagend gaat zij verdier Het be wuöitizi n dat prin Percy nognnajar n UlWc4ijk een uur geledten dözeÜfdie gang s d oorgegaan beneenït haar den miem Zi beeft bij die gododhte dat er een deur kon wordier geopendl en de rijzüge waartRge getBtalte van den ver elijken arts haar tegieinwjet kan treden HimMig opmit Bened ipta dte d eur van haar s ilon Sophie komt udt d e fdaapkamter ziij ziet venaöt iu hat buitengewoon opgewekte gelaat van hare meemtercrt Benedicta weet reeitó wat zij wil zelggen zij knikt do oudp getrouwe vriendelijk toe Ht was een heerlijke n t Sophie t iö pïiachtig lentetweer Hoe gelukkig zijntoeti dte memitvohen He d zegeningen der Imte niet alleen kunnen zien en voelen maar f ie ook kunnenL hooron De bemioodlig nde uitdrukking op he gezicht der ondte vrouw heelt iafö wonderlijk vertrooötend voor hot jonge meiaijo Zi ï f4B ait plotflieiing dte anoen om den hatw van hare trouwe kanwniör A i Sodïhle Gmt geve het Feuilleton hart iiat om uk en vrenigide roeiptt klenïdtó Benedicta idch vaet aan dio wocrdlen van dien profeflBor dfie haar volkomen geneaing voorspeddieiL En de waöeai rolde door de ndoU we aangelegrte parkon in goatadii deii érAt De takken bogen zic4i met hun bloemenJaöt over de hoofden dier bedde jonge meiBijeB de vogeltje vlogen al bonJieii der liefde van óe aar de naar den hemei de vroolijfce inendgite dier vroolijk mtgedosdite meaiiei hen verdJrong zid te voet te paan l of in wagene langö de wegen aid wildle zij fe Lentekondngin eene ova tie brengen Marga had gieii hier vlogen de uren wa Benedüota was evenwed blij toen Margia met een blik op het kleitn horloge in haren anöban d n koets 6 er bevel gaf nao r huis terug to jij Aen Er bleel dte zangeree nu nog juafit tijd over om een licht imcbdiagr maal te gebruiken een uurtje te gtaan liggen nog even Je giroote 5ènem de nnoeilij e paeöagefl d oor te zien en zioh dian op haar geraak tetklee den Ook Benedicta gevoelt befeoe te aan tvM want die pijali ke bebandie Hng harer ooreo maakt haar zenuwachtig en gejaagïï en beneemt haar dikwijle dte zoo noodSge nachtrust lïaar oog iwaalt oimJemoeketK lang die venOjerè van te ftUnlek nu die equipage Ihoiuft Een korte hartejijke handkïruk voo liuibtert zij Dan ritdit zij zich haa f g op en vervolgt De Geluksster deor NATHALY VON EÖCHSTRUTH Uct ia nog twee uur vóór het Hum Ik zou wel een beetje wUleo ru 4leni iJe vooriaarw luüht heeft mij ji oe geriwmkt De kiamenlcr knikt goedkeurend en wijM naar ten cHvan Daarop neemt ij hel IflHje n tehrijft N ad r u k verboden 27 Ik kan met niemand een geeprek voeren ik ben een laötpoat voordk genen liie naaat mij zitten icanand Ills ik behoort niet meer onder de tnentaiöhen Marga huMe laohend het hoofd en miaakte aUea led gabaren eindtedijk lireef zij op fiii moet nwo 1 De baroneö van Floxinghoven zweeg Haar oog zweefde vol onuitHprekölijk verlangen naar den blau weii V oorjaaTstoemeU zoo ruim ew eindelooö ate die wereld mch voop haar uitötrekte oven groot wad oob haar veriangen eenö weiKr eene g inkkige geaeilln van vroolijke meun acfcen te kunnen zatn Keer de het vroegere ongedluld wew terug Het schoen zoo De bioffieonfl iw hoop die dtaizeud groene blaadjes aan haaP lev ii oowi waren in de eenaaamheié verwelkten venlordf nu er een levendwefttkon ie iwten overheen ötreek leelden die bijr im eatorven kiömen weder fe kranht van een jongi nïeiwicaieiH Wil dte barom vandaag op haar kamer eteni 1 iienat iola keert zi h om en legt hare hanidiadhoeneii van de tafel op ik bronzen console vóór dteii sT iegel Ne n Sophie ik zal mflar naajde eetzaal giaan het m voor de bodleijdten zoo laJtig mij zoo tlhkwiji allc hier te brengen en diezejapon is wait stoffig gewonden l de wart kaneen robe maar klaar dan kau ik mi dtadelijk kleeden voofde opera Naar dte opera I De matpone iü zoo V€irheug4ll dat zij gtean tijd heeft don Wofl op te merken dfie BanCiUcU ö gelaat kleurt zij knikt eiïkel en i lt heen om de bevelen van haar meeötereö ten uitvoer te brengen lïenediiota valt me bet gelukkig gtevoel eindtelijk een alleen te zijn op Ion dBvan neer zij Btnekt de armen orwller hei hoofd en laat a n hare godaohteii dten vrijen loop Op de wtraat klinkt dte b van die traafl een trilling van vreugdtevaart door die ledem der iiB meremle zij hoort het al in bet niet dluidteili zij