Goudsche Courant, maandag 8 mei 1916

55e Jaargang Advertentiën 1 UevroQw8CHIMVANDERLOEFF Westhaven 19 te Gouda vraagt voor dadelijk of later een Dienstbode goed kotinende koken 9 PHILIPS HALF WATT LAMPEM DE NIEUWE Zoekt Gij Betrekkingen Agenturen of personeel Zendt f 1 en gij ontvangt gedurende 2 weken dagolijk den Aankondiger van het Adresaenjjoiean Singel 91 Amsterdam 8 BOOGLAMPEN VERVANGEN Vischwater praaiil Eenige hengelaars vragen VISCHWATER om genoegelijk eens of 2 X per week te komen hengelen tegen ruime vergoeding Fr brieven onder letter L aan den Boekh ö J VAN PEÜRSEM Zeestraat 40 den Hug 12 Telefoon Interc 82 In D uitri h 1 a n d slagerij en loupgiaaf l 4 üri wordt 4d ti Mei geiiitn ii Uond niQgtiiohteiMl braken n l tiiliju en voüietedeu nieuwe op looijeB uit Ze inoasten gewapettderhaiiid worden oiMlerdrukt In den rtvtnul trok een atoet wiar at hiittiiMt uit Uauizeuilen inenaeheu aiunengeatedui diHii de uiooratoden Wilholmediu rff eai Wburlolteutourg Ze prole erdlon zoo bertiig t ig in de duurte der lewen iiiu kliélen dat de puUlie inoeek in rijpen Do toestand Im ovarigienain üanach i uit9ohland ait een eoomouui h oogipuni zóó arnatig geworden dut in eeu geihng wegena de opkooping vajjL teiarkoat een rechter te BerUjn ni ga i roonHl heeil zich al vulgi uit te laten Aiéua iaevaomllj jtf meer mioed toe noudftg naar liMt mlagier dian naar de loopgraven te gtiau UU ile Duitaohe imkiatde in o laatate maandeu habbeu de Urts ne iInneiuBipjnneriien grouioiiüovwaAeiiwn vkis in ona land belitkUMi Aaai auhatting bedrog detu uitvqer MiKltf t oceiniit er j t ongeveer iiUe iiMAl zooveel ale in uormAletijdon Ook mt dw bezatte gebieden ini elgio iirankrijk en Husband sUjn aiwimrkolijke hooveelhwlon verkragen uietuteiMiievotge kan aan de behoeit i tor bet leger tot in het najaar worden voldtton In Duilaichlaiul zelfMoidt dit jaar d vlaa aanplant be uiigti k uitgiabreUl aaraeM nhjek van iO lKiO M jO i ÉO oSb H A diaar éa pigtzuu Üiainf biJKomlier hoog zijn uawfl VKor het leger aia voorparüfuliereu hebben deapinnerijengrootourdem ontvangen De weverijen zijn tiei k gelfoffen door het Inbealagi neiiu u der voorntdien UiudankH ée atijgiiiig lil k prijrzen van loonen enmiUerialen zijn de bedrijfcreafuitatfnbt vredigeu l De uitvoer naar hetiifiulrale buitenland la uit d n aaro er iwaik gering HJbldi De zuiau ghe dlaK odk Te Berlijn word Vrljttog in eon vorgttfljleriu ilSe door vertegenwoordigers van alle takken der ifcanK i iiifoi iie druk werd bflDEo ht wi waarbij nok in mlniHler van o or oi zich tiad tïoen vertf gonwofirtllig mi bBraa I Hhüigd hoe men voor de aanatAaib u unieuwe wiiUamwde het bent en het doeluifttigat de zulnlghej l in If I gebruik van atoffen kan botraohten a am M le di ufl ie werd beaioten voor rokken mautela blouam jalionru n on mantelpakken inaximuni ftfniMm en te bepalen waaraan alle Hilorii inaipe zieh zullen hebbw te Naamlooze Vennootschap 1 MaaUappijtolEipliiMfaiiiliitttipiiil W Emr H C oBia Jaarlijksche Algemeene Vergadering van AANDEELHOUDERS on DINSDAG 16 MEI des voormiddags lU uar ten kantore der Vennootschap Turfmarkt 12 waar tevens de agenda ter inzage ligt H J NEDERHOHST 19 President Commissaris zombrbloeMbn I Wij zenden franco huis door gehee 1 Nederland 10 prachtige veredelde struikrozen + 50 gladiolus de be kende modebloemen den geheelen zo mer met duizende bloemen bloeiende Dit pakket slechts 11 25 jpakke das 5 struikrozen 25 gladiolus 1 0 75 Ieder besteller ontvangt bovendien 5 I diverse pakjes zomerbloemaaden gratis De rozen worden in vochtig moa verzonden 1 Noord Nederlindsche Bloembollenkweekerg en Zaadhandel 16 GRONINÖLA Scbeemda I II NAAML VENN ASPARAGUS te Wllchen h biedt aan ASPERGES f I 0 7S blauw O TB franco per spoor of post na ontvangstpostwlssel of tegen rembours 10 qual r per K B la Sa te IlIJZii S i EN FSOriGiNU OOUDA Een ver trouw d adres E voor het maken en stoffeeren S van MEUBELEN is bij g N HESSING I S Peperstrftat 24 Gouda SE Billijke prijzen prima m te g riaal Reparatie aan alle men I sa beien 14 Ilptniiaielleriailerngtl op DINSDAG 6 MEI 1916 In el I Kunstmin der odetelt t I Ons Genoegen I 1 Spreker Il de Heer G AMENTJ U orwtarl éw UUmnlm UnI 1 1 Onderwerp Il De Earsli laÉr ea hart MaUs Toegang vrij Aanvang 8 uur I an vraoaii I HET BESTUUR I I ïïieuwe SdiouwTjurg DONDERDAG 11 MEI 1916 UITVOERING van het ORATORIUM JUDITH van August Klughardt 1 Tekst van Leopold Qerlach ilaar ile ZaBpneaigiag Md W Direoteur J H B Spaanderman 1 SOLISTEN Mejuffrouw Clara van Voors so 1 praan Rotterdam Mevrouw M van I der Meer Offers meiio sopraan Den j Haag de heer 1 Monasch ténör I Amsterdam de heer Oerard Zal inan I bariton Rotterdam I Aan de Piano De heer A do Vogel Rotterdam 1 Aanvang 8 uur precies 1 Donateurs en Kunstlievende Xjeden 1 hebben toegang volgens het Reglement Entree Zaal en Baloon voor Leden Ons Qenoegen f 0 75 Leerlingen 3er Mumekschool f 0 60 Niet Leden 11 Galer f 0 60 Ksarten verkrijgbaar by Mevrouw BOÜMAN in de Sociëteit Ona Genoegen en s avonds aan de zaaj Plaatsbespreking Woensdag 10 en Donderdag 11 Mei van 10 19 eö van 2 4 nur in de Sociëteit Ons Genoegen 43 IIIEyWE VERKUIIIIIGI van AANSPRAKELIJKHEIDvan den KAASPRODUCENTtegenover den KAAS1 HANDELAAR I Boekjes bevattende 60 verklaringen van aansprakelijkheid van den kaasproducent tegenover den kaashandelaar zooals die nader is vastgesteld door de Ned Vereeniging j van Kaashandelaren ten aanzien van de zomermelk en het vetgehalte van d kaas PRIJS 26 CENTS ar Bij bmtallins an miintmu IQ I boeki a in ttn Morden dexe xoHdar xlFa koatM met rma aaam be druM DRUKKERU A BRINKMAN ZOON I Markt 31 Oonda Tel Int 82 iG iPöï m HiD wordt moclil op l m Ie lÉi DIT HET Magazijn van V ftAVE SWA4YZÜ EN 60BINCBBM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vij twee m een half 6n een Ned om met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering 4van geëerde orders aanbevelend jr C BIJ L 1 voorheen J BREEBAAET Lz A ml naar cjien brief terwijl Eokert low tomimtnMi knikte Mijnhi er Dali berg richt zich nu tot nAj nwH hi vor nck de loopeiwle zaken mot u te btrtjjrefltem en te regelen diaar d initnorfi cnib arlieKl van nrijn oudicn grootvader nrfj reeda nu recht goe t op hpt helieer zijner goederen AIh ijn plaatavervangwter ben ik bevoc il ver dift drihigemte aangeleg nheden to heaaiaHen nri n gelegaliaeerde handteekening la in dit geval even wettig n tWe van mijn grootviider Aiwlermaal knikte Eokert en wederom zaïg Benediota een oogwibük voor zich Daar ik weinig venatand hebvan zaken ïa dovprantwoonöng vooriruj groot Toen hief zij een lapahet faooid op zag Eokort daep in deoog n en vervolgd © Ik zal miij hn zaken giehael naaruwe raarBgwvlngien richten Eekert want ik vertrouw dat gij o miju beer Dalberg g eel zult handelenvolgena rorht en geweten Een warme blik uit de eerlijke ooren van den opzichter waa het eerate antwoord toen echter nam hij het teJtje en fichree Ik dank u baron voor uwvertroiiwCTi dat mij trotat en gelukkig maakt en dat ik trarhtenzalmii waanKg te batoonen Wordt varvolgd l Zeer mooie sollede meubelen 1 als Tafels Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen Theetafels Buffetten Styiameublementen in leer en peluch Boekenkasten Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Kapokmatrassen Slaapkamermeubelen enz enz alles spotgoedkoop Rttgbekleede Leerstoelen vanaff 17 60 Stqikast f20 StlilUfel f 9 60 Spiegels f 6 50 f 7 60 enz 20 iWHSTIUTMIi BllHllhliillallllllekUe kade Rotterdam VAN Bl ommestein sInkT is proefondeAindelijk de BtSTE en volkomen 0N SCHADELi i APFI DOORN HOUAND a EibT P a Mol IW Schaakbond 8 uur I denvergaderJng Kieevereeïi Baft gerphcht O Mei 8 uur Soc On Gflnoewa Vrijz Studieen Propag n club Spr J B Ament overf Eerste Kamer en hare betedwl lil Mei uur Nieuwe Schoaw i ife Conoeirt Arnold Spoel Beleeld versoeken wij geregeld lÖW 1 mededeelhig te mogen ontvangen I vergaderlagen concerten vermaksUJ I den enz om 4ece dan b onze sg I tö vermelden W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN Uzerwaren Keukengerei Hijwielen en onderdeden i Landbouwgereedschappen I en Werktuigen JD t THOUDERS Oo4la Mi I ANTON COOPS Wydstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen s a IJs8eI x A GROENEVELD Lra Zegwaard i A OOStEBLING 68 ElectrJBche Drukkerij A BEINKMAN ZOON Sos Adverteert in dit Blad ÏKAASKNECHTS Voor tijdelijk eenige KNECHTS gevraagd Adres N V KAASHANDEL MAATSCHAPPIJ GOUDA Aanmelding KANTOOR KATTENSINGEL 18 mÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm I iureau lol Fuieli m leWappei in 1 Keizersgracht 153 Amsterdam Tel Interc Noord 10 H Afd Schrifteiyke Cursussen H CURATORIUM H H Mr Dr C P 8CH0CH Prof Dr H D 1 BODBNST H H Dr H C PRINSEN aEERUQ Jhr Mr U H VAN LENNEP H M Onder leiding van bekende Leeraars organiseeren vg M échriltellike Cursussen als volgt verdeeld H A Handelswetenschappen 32 cursussen H H Boekhouden populaire leergang en examen cursus Hand H m rekenen Handelscorrespondentie Nederlandsch Fransch Dm H 1 Engelsch Zweedsch Russisch Spaansch Maleisch Handelsre M V Handelsaardrijkskunde Handelskennis Warenkennis de Tech M B der Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Teoh M m der Etalage StenograHe Sohoonschrt v6n Machtneschrijven 1 N B Specials Iciriantm voor de praktl k dlploma s B B Talen 24 cursussen H M Fransch Dnitsch Engelsch Italiaansch Spaansch Deens M Nooncb Z eedsch Russisch Maleiech Latrin Orieksch Espora M H bovendien een Cursus in de Algemeene Literatuurgesohied M N B Blliondere Cursussan voor hst Staatssxaman Oude Talen A M C Exacte Wetenschappen en Techniek 18 cursussen H Wiskunde Scheikunde Weer en Sterrenkunde Werk H kunde Eleotro Techniek Lijnteekenen Meten en Teeke H Vak Duitsch Vak Engelsch D Ontwikkeling en Besdiaving 30 cursussen I Algemeene Ontvrikkelipg Algemeene Beschaving Psy H logie Sociologie Logica de kunst van het denken Rhetoric e kunst om zich uit te drukken Aesthetica Muziek Muziekgesc WÊ I denis Harmonieleer Bnbelkennis Gezondheidsleer en Sexu 1 H I Hygiëne Schrijven zonder fouten een goede Stijl de Verbete g H I van het Handschrift vlug en goed Rekenen Bibhotheekwe n H I Journalistiek Herhaiings Onderwtjs Uitgebreid Lager Onder s H I Fröbelen Slojd Speileiden Dammen Schaken Fotografee n H I N B D Cursusssn Herhalliigsondarwl s U L O omvattsn alls a I sch valcksn H I E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen I Fransch Duitsch Engelsch Wiskunde I I F Opleiding voor een M O II cursussen I I Nederlandsch Fransch A Duitsch A Engelsch A Gesc e I I denis Aardrijkskunde Staatsinrichting Staathuishoudkunde Wis I I kunde Boekhouden Schoonscbrijven I G Cursussen voor de Vrouw 5 cursussen I I De Techniek van het luishodden Kookkunst en Voedi gs I I leer Linnennaaien Kinderkleeding Costuumknippen en os 1 I tuumnaaien I I H OpleidlQg tot Ambten en Beroepen 7 cursussen I I Postale Aardrgksknnde Opleiding Hulptelegrafist en Kan I I toorbediende P en T Opleiding Kommies bij de Belastin en 1I Opleiding Handel Opleiding Techaiek I I N B Behalve voor de hl r tenoemde ambten ol bsroepsn sehee e of I partlSala opleldlni Surnumerair o Adsplrant Commlss P c T 1 Rllksvarsekarlngsbank Rllkspostspaarbapk Spoorwsgen Oe I mients Admlnlstratle Ministeries Rl ksv at rstaat eai I Van het onderstaande neme men goede nota H De Cursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 3 aar I I Normaal lesgeld f5 per kwartaal H Wekelijks wordt den leerling een les toegezonden ledere H les bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les H eventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contact tosschen docent en cursist H Ijeergangen voor beginners eenigszins gevorderden en meer H gevorderden Speoiale repetitie oursnssen De examen cursussen worden gescheiden van de populaire leergangen die qen uitH liefhebberij volgt H Agescheiden van de afdeeling Schriftelijke Cursassen is aan H het Bureau een afdeeling vecbonden voor Adviezen Inzake H Beroepskeuze B leder die zich voor onae fbllrlttalljka Cursussen of voor onxe Be roepsadvleun Interesseert vrage loader ilch ook maar acnlasilns te verbinden ons ratls prospsctus dat alle verdere bliionderhedcn LOOPT uw KAM WEG MET UW I HAAR KOKO raecMIalMli KQ kb HAAR KOKO DOET HET HAAI oaoEitN OAAT HIT VITVALLEN TEOtN VERSTEKKT DE WOmLS nCLDE ALS KIISTAfc EVAT OEEN lUttOKBTOr OLIE OF VET VcarUSSCHEND VOOa W H00rDHV D KOOP mr VANDAAd VAM mr hkmut or coirmn niuii n ats n se a sje ttmm lm a KBinwMWsa m n t bevat 166 JOH OÖBEL Jr Pir No 13083 Dinsdag 9 Mei 1916 eoiiDSGHË mRAir Verschijnt dagelijks Ékê behalve Zon mtx Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post et Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bew snummer f 0 5G M 25 1 50 1 50 1 90 Bureau Elke regel meer 0 10 Bü drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze iejren twee berekend Dtenstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote tters en randen naar da tsruimte Maakt 31 by onze Agenten tfen Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 i Uitgevers A BB DTKHAy EH ZOOH K riJ2fiv rrichtin£en ter Zee I i e CHJMuuiuiug van d £ iiurald Uu iiuruAi vAuurwet euj waroi ge iiHUij litii oLuudiiuclULp Xi0Ukl aue uil luatu biurii u UOitkauuiug aan laiui vuLueii atïüoeuer iiaralü uk Uoioborg u V1 ijaag u ur een Dttitauhe tiiuiKUuilifeou iptvieei i werd De beokanuiugKiueg ven kwaiüer tijd om tU j botKeu te guau JJaar üe zee enhtejtfViurmacmtig waa verzochten zij in deutujkboui upgeilomen tku wordcci ht ig4M u gtiBiilueiHk i ater weird tie bëuuaniung uftu buortl van bet Moo rtttie öLooiiiachip gebracib J Ko tvaai tfen au Umkboot Uit i argfa wurtK id Mei g nwit hel groote m Dnukaiia v pi iiiauiAMJha tpij l ui iFivaart to Mttraeilhi lungmaiieiL Oe guoagvoerdai Au brij ielU v d imil den tweeden kapjUiii MoiiJgiut op de brug toeai hyop uiv tut 4Ü0 meter aftitand het lang liiL 1 Dankalla werd eui iaama ih periwujop van t eLibuot g ezieub Het aohip v urdfe veiöfheaden kanonaehoten diaarop al dil zuïh volkomen bewt geni i arh t pujït waarop inen gantikt had I to Daiukalla meerde giatoren te Toulo wjire ontgCKKïheliuig heeft veroorzaakt Wtd werd door OTitjde oritit i reedb m het begin van de vonge week op de mogelijke noodaakelijkheidi vaaeeo veranderde groepeering in dren bawiiöten aector geweaen alwaar door d e krachüge DuitftcW artillerie groote bitMtren in de FnaMdie bezettingen g oh ten waren maar op de of f ldeu V4 rz eringen dot Pétala aan alles d nJ t ia een a zwijgen van de voorlichtera gevolgdt De jongde nota van Joffre boveaügi dat de Duifciichera zich de gro aucoeeiaea op arüilerietitfcih gelbied p groote aoha liebtwn weten ten apUe te inakeaii Aan het ItallMOSche Front iiet U tenr4 ktfche coaKinumque van Ö Mei ii ii euige de iicii vau net Lioerzer bru iehooid en de o7ntiok van ban Martiuo tiU futen j tiitei tMi van tijd tot ti oudei ievoiiiUlig geuehiutvnur Ten WoHenvan ck kerk dezer plaat verwoeette een krachtige miijnontploüing eew tftut der vyand di ke atelli g mi De Italiaii tn lellen zware verliezen Aan de uoorddijke hailing van den Monte öaiut Michele namen ooice troepen ee klem Éiteunipunt der tegenetander un te vUegeaiiere wierpen bomoiten up hut UofltenrijMclie kamp bil Chiüpeifl ten Z U van Cormdntf fa verduhcuden sectoren In hot Coaten vanhet Tiroolaühe fmnt namen evenalebij Kiva de arüUerlegeveehiten inkrwiht toa Aan ïe amdiere traltff ïtfeto vmaJjeleekenue Aan het Zuldeiyk Front Het T u r k a c h e conHnuniqué van d Mei luidt Vau het Irait en Kauicaauafroni ia meLH belangn rf te vermelden Den U n Mei wierpen twee vij ndeli e vhtjgeiüefa tien boriwnen opeenöciiip dit m de Hoode Zee bij Akkabah kruiate E n soldaat werd lifltil gfr wonid Te boogie van Iimbroe sWhoten een monator en een kn aer gaöteund d oor waarnemingen van vUegtuigen zonder uitwerking veertig projeetieletn af op de onygleving van SetJnlr ahr Een onz T vliegtuigen trof met twee bommen te vijandeiijkein kruiser die in rook gdiuW het ruim S jp koo Een monitor een torpedbboot en twee vijandeli e vlieg ungen wpendirn hua vuur begcn eenoge punten aan d5e kuat Zij wenlen eehter door onze artillerie geNiwongwi hun vuur te staken De monitor ea de torpodoboot werden getroffen vpi met achterJaüi van verBkAei don gewonden waaronder ee i oHirier iedurenite deze dagen hieelt onze artillerie van elk kaüber de verdetHigingsw erken van den vijand om Daxinuiden geheel omgewoeèd HeuveJ 304 gwnoanen ii t D u i t a o h e commmniqué van 6 M A Imdt De m de laalate dagen op den linker Maasoever i L bootdaaak dooi dappere PanmwnBcbc troepen onder groote moeilijichediea maar roet matige verliez i doorg voerde operatiee hadüen euoceS Undian ks hardnekkig verzet en woediende tt genaanvallen dar i ranaicfeeu werd het geheele loopgravenatcaeel op te noordlelijke hetfUng van heuved i t4 geikomen en dte Duitdche linie t rt op deu heuvel aetf vooriütgcBöhovea IJe I ranflichen leden buitengewoofi zware Woed lge verliezen zoo lat aan ungewonde gevangenen sleoht 40 olficitren en liHp man in handen van ie i uittiit hen viekm De FraiiBiciien werden ook bij hup aanivallea togen de Duitsche telliit gen aan de westelijke heiüng van den Mort Horatme met groote verli zen overal afgteölagen Op den oodtelijiken oever vaji dte Maaö nntdponnen zich aan beitffi zi tiien van de hoeve Thianmont verbitferde gevecjhten waarin de Frant oheii tem O van die hoeve tegiemover de Duitswhe troepen negers inzetten Hun aanval leed gchipbreuk roet een veiili van 300 gieranffenffia Bij drae gievechten bleefe dat wvear nipuwe tro€5 en in het gevecht zijn gpibraciht In het geiieel hebbeni de l Vana hen nai ala men de na totale heraamvuUing ten tweede male in t vuur gebraohte getfieeiten meetelt 51 divmieb in vhet Mao bied Dat i mipfr dan het dlubbele van hetgeem v Mi Diniflfcihe zijde m ingiflaet Van de overifte frontgedeelten zijnbc halve gewlaagde patrouilleonderne iiiimgeii geen bijzondere gebeurteni en te rneldien Twee Kraneohp tweedekkers vielen ivi erai luchtgoverht boven de ótc dv I ioide Terre brarwtend naar bene deni Hoogte 304 lilt lieriijn woidt dtd 6 Mei gcmuld Ijlt Gienèfve wordt aan dien Liokai Amzeiger geaieind dat de verlijii vuig van Franathe troepenaldeeiingen uit de niM rdeli ke hellingen vaiL hoogte 304 die volgene het jon ötie berioüt van Havaa van alle zijden veilig waren te iWijs volgen fc uitlatingen van militaire cntici een Pe Oorlog Aan bet Westeiyk Front itet 1 raaöche com iBumq ije vjin ö Mei luitlt Aan dea liiifcer Maaaoever tfuiuTden de gevechten bé hoogi d04 ia üeu loop vau d a iiAont hard uBKXig voorl Verwoede pognag d a uiu iii rK iie dood liepen op dea iiMutxiheu iegeii iaiLd uetvbeu tteo j X mf hem eurfiel bui teiig ewoou giroot ïurlioieit bftzorgd liovendieu ateldiei een tuiaohe legeuaauval door de üa zen oiuteriKnnea hen in ataat diE iJultöch ore lut èe dwarse loopgraven ion OoöLen van hoogte ïiü4 te verjagen waar aij zich giötéren genefltftld nadlden on ÖU man knjgögevangeaeii te niakoa m uur ondei Aan iton rechteroever zuid eli k van aet bf aoh liodToumout hebben dq i l raiiöoiten m oen reeiks nat ehj e gevechten tie 0uitfliohers uilhetgrootr Bte deel der eerste Unie verd reven waarin ze giöteren waren dooirg drwiKgeu 30 gevanganeu onder wie 2 ofiiciecren bl en m onee handen liet wordt beveaügd dat het oftendiöf giiöteTen over een front van meer dian 2 K M tuSffchen het boech van HodTBiimont en het fort Douaumo nt tot stand gebracht den Duitschenrf op aanzienlijke offerö te ataan kv m Aan het overige front verliep de nac ht matig behalve bij die boffiicheti van Renöièrea en die Jaryjweötel van J onit k MoiMöon waar ü Fraaeehcj ai llerie er in touw wae De Duiteöhe nota He betrokikingen niet veribroken I ün lUMitör telegram uit Waahirijfr ton mcUltt ikï ö Md Treöident Wil f3Il en LanMng hebben Zondlag tot lait ill de n avond gotsonferoerd ovw dip 1 üitfltftie Twita Er zijn aterke aaawij ingien Twee Ehdtööhe vliegtuigen weriten In eon iuohtgevectot bij Verdlun omlaag gehaald Het eene viel in dim onftrefe van Ornaö het amïere werd ernstig getroffen ten Zuid en van Lazoönnes tot landen gedfwongen offirleelo kringwi tl4t df rogeeriilg aan LhiitaHvlanid zal m4 dod len diKt de diplonuitip o relaUep liuiftien blieven bestaan zoolang fo niouwo iiwUmetiee aan de dhxlkbfM imimaiidlnnten van kracht hli ven maar dKaidieHjk zal doen uitk men dat do Vereomg l e Staten niet zullen veciHirloveai it hnn betrekkingen tot iront BrittanniiS in het geeKihll beir kk en wordlan Vnri g wag heW iwle zijde wonlt iTK dii fed eflld Bat ala wederom oön sehlp mut Amertkaiiipn aan boord in dien groiwl w irdt griboord de diiploiruatieicte betrekkingen zonder nactere medodtoeImg wordien vorbrofltwi naar de opera ga thoe drinken en iiwjjiJieer Eokert zal mij daarbij wel gtizplfit ai willen houiteii Breng alle hier in het salon llimdatiierBd voitl weon de oude Hcliter d © portiere terwijl Eokert haar vol vcrbaEing nazag Hij hwl Sophie bijiwi met herkeial zoo deftig ag Zij er uit iri haar zwart zijden kleed met dp witte kant Benodlcta wiiH naar h t venater gt jaan en lae leii brief van den rentane rter Een wa inKiedliig lachje gleedi daarbij oVer liiiar gelaat hen kamermelaietradi binnen drukte op een knitp in den nniur en het elegant aalon was electriseh verlloht Toen ruimdie zij vlug die tafel op mot oen eenigBzin verbaaaden blik eten iiVDudigen man opnemend d5e te ecf zf u hebben met de kleindkK bbar van den mintóter thee te ïrinken De barones van Klorlnghoven wachtte tot het meiaje de kamer weer had verlaten toen keercie zij zioh om en ging in een lennatoal nrtaiit den blonden man zitten Mijnheer Dallberg achrljft nrij dat indjn arme grootvader helaas gieheel kimlarh wopdl en men met hem niet meer over zaken kan apreken Hij ifl niet te bewegen geweest dfe boeken na te zien en deafreiteningeD te onderteek enen en dït is nowteakeii k daar err nieuwe inkoopen dleiwn te worden getJaan en betalingen moeten gwidhiedea QenfljHcta zweeg even enaagipein He B 0 g i fli e h e oomimmiqué v n H Mei luidt De afgeloopen week werd gekenmerkt door een grootere bpilrijvigih eid van den vijand tegen het Helgtot he front In dein nacht van 29 op 30 April trft htt©n de Dnitschers een aanval te doen tegen êe loopgraven aan den Y er ten Weelten van Oude Capelie Deze aanval werd miet geweervuur afgesflagen waarbij de Belgen eenigle knjiglagevangienen nmakten yan 30 April tot 5 Mei heeft de artillerie zich zeer bedrijvig betoond Na een uiterst hevig bo mbardement njn de DuïtisoherB er in g filaagd vo € te krijgen in onze tellan en ten Noordten van Dixmuiden opdenireohtercever van den Yser Zij werdlen er echter onimidd ellijk wedter uit verdr Feuilleton fesflfor zooveel goedö verwacht Laiigizaam atn t Benediicta met die hand over het voorhoofd de vroegere katiïMe en beru ting keereu terog Zij glimlacht Immera haar njk dont ifl de tfeheidömuur tuaschenhaar en d u dokter Percy Zou mj kracht en moed h lbben gehad hetn ondesdo oogen te treden Ala vreemdelinge airi onbekeiula ja I Ala Benemcta van Horinglhovon nooit Alleen de verplichting tegenover de redl ter van ztjn leven zon hem miafvohien er toe dioen beBluiten de kleondof hter van den imniatier op te nemen lil zijn kiinieic Maar ilian zou hij inaneona weten wat zij voor ham heeft geleden en opgeiofferd Dat zou hem maken tot haar giohuliJenAar die al het zijne zou doen om deze aciiuld te vor fenen dat bewustzijn zou móaBciUeni de hanid van den operateur do n beven En wanneer hij ook dan niet kon helpen Hoe zoiu hij lag en nacht gebukt aan onder het drulckende gevoei de norzaak 7 h ook de onadhiuJdige te zijn geweeöt van het o Drgelukkig lot eener jonkvrouw En tot zu4ik een bestaoA aou zij hem vwoordeelen zij die diagelijfca badivoor 71 n geluk Zil bijt zich op de lippem en bmit De Geluksster door NA hlALY VON ESCIISTKUTH hoeft geyitaan heeft haar het gloud ten geaieheuiïe gegeyen het diemioniHtihe goud waaraan voor all i d tke MamnK nfl booze goeat blijft kleven Coud of liefdie I De oogetluicafoB heeft voor Bened ota gekozen Nadruk ver bod en 30 O kon hij ook hèir redder zi n Slecht ééne gedachte beheeröoht haar hij alleen k a n u helpen hij tSe al deze ellende over u heelt gebracèit mi o e t u redden I Maar zaoht bevend verbergt ziJ hiet gelaat weer in hare handen Nooit Ook hier weiJerom ataat haar rijk Wï als een onoverkomelijke hinderpaal tusöchen haar en haar geluk Vour h r zijn aflle andere d ctorem die van hun kennia en wetenschap moetwi leven Die opvatting van den prinö is juist en goed hij wil geen onourreni zijn maar aile dltór heloen en re klien ï optredien waar kofltelooze i nlp wordt vereiaeht En wanneer de andere doctcen o t al hun kunat en gt e ïen wii niet kunnen helpen aan haar b Nphie treedt haaatig toe op bare meetftereB Zij gunt üch niet eene den tiid de koaöbare ruikem van viooiltjeö die zij voor het avondtoilet van de baronea heerft gekoiM aun dte jonge dame over te reiken ZIJ wei t ze aobielooa op de tafel neomi het leitje en dirijft n eC groute lijltera Eokert ataat buiten Een kreeft van blijdeiohap ontsnaptaan Benechcta a lippen Zij iJU naarde deur om die zdf te openen isteekt vol verraaiÏBg en opzictitdrde hand toe Eokert welk een onverwacftitbezoek van Floritighoven t on ate die blonde man vol eerhietf hare handneemt en zijne jonge gebjediater roetzijn vriendciijke blauwe oogen gUn ln h Tid aaneiet vervolgt zij I czie aan uw gezicht ntijnheer Eokert tat gij goede beriditan roeetoren ï Evkeri knikt totfteunnmd en rdkt haar een briaf over van Dallberg e ha f Een M pe ziH t onJtanapt horst Tot nog toe heeft zij gwn reeht hét hooidl daaraan te twijfelen wj ia in theNeen liever erven gin van een kuur waarvan de RroDe deröende ea die aan fcaro wieg Daar flcfeijnt heel wat in testaan zegt de barone vriendelijk Neetm 5 laató ató t u belieft Eokert Sophie zal voor eeo kleineverfrJBÜcbing zorgen Hoort gi Sophie Ik wil faarne vódr k