Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1916

IVo 13084 Woensdag If Mei 191 1 55e Jaargang Advertentiën GEVRAAGD een ÜIEKHTBODE Fluwenlen BOEK Adres C singel 61 Zoekt Gij Ketrekkingen Agenturen of personeel Zendt f 1 ön gij ontvangt grsflorende 2 weken dflgftlijks den Aankondlger van het AdreKsenbuipan Singel 91 Amstfirdam 8 PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï5 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 by onze Agenten dei Boekhandel en de Postkantoren lellaiitsclii Maatschappij van Laita I MILITAIREN die in anmepitLing liamsn 1 voop werlof in den iiooitijd en die wenschen dat vuur hiPn hier 1 over advies wordt uitgebracht aas 1 het Bemiddelingshureaii te s tiraven I hage kunnen ich hiervoor aanmelden 1 vMr 20 MEI a S Voor iOlIDA en GOUDEltAK liUdiiliiirB BUUraalFlori8wegtl te Oouda Voor STOLWIJK tiiiiieileerM nOLSCzB teMijk en vo ii llKUKKN WOl DK liliiliilierM yEJDiGleBetaiili Namens het Bestuur 30 B liOOS Seoretari Telefoon Intero 8S Telefoon In düt k or een edelnMt Hiien ruim inzli ht in te De Oorlog 1 Aui het Westeiyk Front I liet t r a II tf c h e conmiumtiuó vaa S Miü lui x 1 ufl heu de Oim eu ue AiHue sio g u de i raudchau een uuvtirwaohieu aanval al op eeu huikuur stellingen ten Uitfr Uoöten van Aulioohte lu Argonue verm eoleraen 4e t ranachen m W straeik vflm UulAote twee kleine Ouiiache pomea wulker bttzeiütung gedood werd Ue iTaiiodien bezettwi voor deze po k ii veriSohedUeue tf echtars Up cteoi linker Maaaoeiver boiulbarüeenieu de i uaU obere gedoreiiide lien geheeUtfi macht hevig cl loopgraven van Heuvel a04 lüén aanval die bettoiiochtenid om dtrie uur door J itaieherd werd oaderaomen werd olkKmeu a4g iAagieEL Jp den reohteroever stelden tegienr aanv allen de Fraueched in staat die DuitfiCherfl uit enkdia godeelton van de eerste franöche Unie t © werpeni welke ïij iwg ten NoorJ Ooeten van de hoeve Thiauanont beoötten Een Iwvi e beeeiiieting van die FranöcJie Liiüen haü tuelacheii Douaumoni en V ux en de öectoren Eir en ChatilloD in Wotfvre plaató Gevecliten mei handgranaten werden in het bodch van AprflBMont en in de Vügezon In het Faefctdbl geleverd Het Duitölche poinïniuiiiqué van J Mei luidt In aaiiafluking aau hot aiioctö op hoogte 3 1 weixJeu jjoor B voröpheitlflike ten Zuiden vagdbn Teilim eni henvd en ten Zuiden van llaucimrt gelogen vijandelyke loopgiraven in storm genomen Een poginig van den vijandi het 0 hoogte 304 verloren terrein naat ttQizienJ i ke strijdkrachten te heroveren fiiiifllluikto ondier voor hem anrore vorlie oii De Franaohe aanvallen aan den f o leöi ken Maasoever op die hoeve vati Thiaumont Imdiden evenmin tot een raSultaat Het aaatal Fra ticèe Kevan nen ia dftar tot 3 offifiieren en 375 man behalve 16 gewoiulien gesleigen terwijl 9 machinegoweren bult gemaakt werdlen Van de o vierige fronten ia algeuien van voor one aluocetfvoile patr iunlle onidiorjienwngen nie te berirfiteiii Aan het AzUtische Front Te Koet e4 Amarft Het Turkachc coaraminiqué van 9 Mei lui Aan het Intk front in den sector vatï Felahi © had slechte mi en dan lioofiïrilu belangieii des n een eind OU wortlen gemaakt aan te mooilijkhcden en ih t er cm vereeniffd lorland nw clu konien nwt de veramtwoondelij hdd en macht eener afmt iderliik regearinff hitr hiU iHe luiar men meent A eer tot dv pnlitiek la teruf0 e rd aar ijn batulion aan hH front in H n anibtve oewiieid Ifl opgt aan Ivf i en nAdlruk op bet belang van het iiobjpnm l c hecle toedcommt van lorlftiwl hiiif aJ van Hecïmtiiiden ar on De motte werd nitc aangietuinen Bia3 ixen la zi a UU Iumi p verkoer luart htm Durtwrh IumI en Nedpriami vn tW hrllft afln hH Hbid i u viirordi ning van T M t heelt kn U imfel in koflleaïrrogaten gi re td De cenipale lu Hamburg éfAt U iri eii vost waartoe cto voorra in lAilbni wonlen overgeiioniieti en i M lt hoeveel in dmi hamtt4 inag uu Ien ged moht VU het buitriklaml ingevoerde vmirraden zijn aan dte M l de beïn Itn i onderworptm aid de in Duit i iland ge ro tu oenlie Diik cepbandel inf door een vcrortNilng van de Central t iikanlH LïfW dli Tliiift in Ik rlljh thanw g M l uin jiarliuiliprr han lon onttrokken h ingievoerde zeep wordt In bo firtWR ftmmMK Aytr fmtKttméf vet iToediinigeii ijn zoiidniüg t it i in ppn riei verhouding ait tot te barw In NmlerJnnd getdpiMif pn lsCTi im Ic itcn mot een gehalte v üi ftiirvinr nitvorr roMiw t Ia verleend ie thfww In Nederland 70 lid ld per llW KCt not ren wnnhMi nnT d P mitrale bi inlH Mlatfruflnirig net ÏO gld betrwht De NwVrlnnd rhe verkoopcr dl it hieVuil xeü de oiiHprjnentie te trekken Mr 1 J Troolfttra Mr TrooluFra d elt aan Het Volk v v vii pndp berichten over zijn ge imiilieidlrttoeÉrtanid n edo Mijn geiM euheoren zijn over de Kvmiliitt n van iiiftjn rustkuur zeer lovre ten Zlj ntiian m i reeda ibide Ijk lichten arbeid Ujc maar eiachen ilftt ik inSj iu de ecnvlc iimauden buiten elke agitatie zal houden Van ptrpilCTi in openbare vorgaiteiinfton kan ikm vctorloopig geen prakoziju Vtijn plaat in bet Int Soe Bureau kan ik weer innemen In de Kamer hoop ik mi en dan met name bij belaiufHjke tonmdngen Io vorarhij ïy M ÏTieuwo ScliovLwiDurgll OOUDA 1 ÜÜNDERDAO 11 MEI 1916 UITVOERING van het ORATORIUM JUDITH VM ugust Klughardt 1 1 Tckat van Leopold Oertach 1 doir dl ZaïgïiriiBiiiiDi Inold Spoil Directeur J H B Spaanderman I SOUSTEN I Mejuffrouw Clara van Voorst so 1 praan Rotterdam Mevrouw M van 1 der Meer Offers meiio sopraan Deo I Hang dn heer 1 MOuascb tenor I Amsterdam de heer Geiard Zalsroan I banton Itottwrdfitn I Aan de Piano Oo heer A du Vogel I Rotterdam 1 Aanvang 8 uur precies 1 Donateurs en Kunstlievende I iedeii I hebben toegang volgens het Hegle1 ment Entree Zaal en Balcon voor Leden Ons Genoegen f 0 75 j lieerlingen j der Muziekschool f 0 50 Niet Leden f l Oalerii f060 Kbart n verkrQgbaar bij Mevrouw BOÜMAN in de Sociëteit Ons Genoegen en s avonds aan de zaal pTaaUbespreking Woensdag 10 enDonderdag U Mei van 10 12 en van 2 4 uur in de Sociëteit Ons Genoegen 49 Inefl sUDUijke FMeD levesliiileVorirYeir LIJNZAADROEREN merk STER en W L 28 en SOYABOONEMKOEKEN merk W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingsvaarde Feuilleton C ïr te gi pr4 Marga denkt er net oo over nb gij Zij nwwU ook d t het K dnk afhankelijk i vim het eid Fen groot w oes berthouwt zij ilrf pen waarborg voor glelnk en llef r en de avond zal in zekeren zin heHlixsen over hRAr lot Van avond fli voor twee nienM hen het aniwoond worden uitgesproken op de vraag zal het Aicee on goud nt het g iud on geluk en Helde brengen Zij zelven jubelen in buiuien overmoed re ÏB ja inaat ik vo ir nflj ben daarvan nog zoo ze er nifrt Kophle kwam binnon en iiiddde dat het tijd werd zich te goon kleeden t n edlcta atonii op Mitnhoer Fekert ik verzoek u he o per vepfkr zonder mij af te mn kon Sophie wil mrtj nog wat opMoren en ik fmipt wel met haar meeg aan BerKen u nog eenü en maftk u dan klanr mij te vargewellen t Welk een ongiówone k herttferide klAnk In haro em Eckert kon nJt na atcn huar vol vcreerlng en bewondering afln te zien Zijwa Bwaar getroffen nwnr het ongïïiuk h d tiaar nog niet monde oo en onveretohiUig remwflkt Md gelaienhedd en vertrouwen met verhazeoide z 4fhfh er chiwi f lkle zlJ zieh inhaarrooM k lot rWordt vftrvnlBd 1 Eenvertronwdadres i H HESSING B Peperstraat 24 Oouda j = BiU ke prijzen prima mat S riaal Reparatie aan alle me § beien De Geluksster door NATHALY VON ESCHSTRÜTII NIEUiNE MMUNGl van AANSPRAKELIJKHEID van den KAASPRODUCENT tegenover den KAAS I HANDELAAR Boekjea bevattende 50 verklaringen van aansprakolijkheid van den kaasproduoent tegenover den kaashandelaar zooals die nader is vastr gesteld door de Ned Vercenlglng 1 van Kaashandelaren ten aanzmn vnn de zomermclk en het vetgehalte vaa PRJJS 26 CENTS mar eil kMtallIng van mlMtMs M xtra kMtH mat HrmaMMaM ka Nadruk verboden BI Het ië ooa aUer weneeh nXet alleen de goederen van Zijne Excellentie voor u te behouden maar ze te vermeerderen al t kan Wij zullen waken over het galuk vanonae bai nee ea op deze wereld ia iiamens alle geluk verkriJB aar voor geid Er lag emi dn rtelijke uitdrukiiin op zijn gelaat en toen Benedict geleeen bad begreep zij welk een gtedacijte hem bij dozen zin door het hoold waa gie aan Marga Hij meewle è i alleen zijne arrooeite i zijn ondei ahikte portie haar voor hém omibeieikbaaf maakten Kon hij al een riji en voornaam landeigenaar aanzoek doen oqi hare hand dan wm zij zekerlijk geen neen zog Ken Het ge d i oene macht groeier dan eenig andere in de wereld Maar zou het werkelijk een geluk voor hem ajn een hart te nmeri dht zich njet gtti uit liefde niaar alleen ter wttle van het gouden kalf Neen dkiizendknaia neen I O BiTÜ 9 Mei 8 uur Soe One Vniz Studieen Proi clX Spr J B Ament o Eerae Kamer en hare b tr 11 Ma 8 uur Nieuwe Sciou Concert Arnold Spoel Bdeeld verweken B l S m i lmlmg te on den en pu tooe 1 on i Ie vormpWen Si DRUKKERU A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda Tel Int 82 Electrische Dmkkerg A BRINKMAN ZOON Om Bij de Firma GEBRS GRAAÜW te Amsterdam Singul 192 Tcl 6460 is wederom verkrijgbaar HetSexueeleïraafeM Een natuuPweteiMchappelijke psychologische hygiënische en 1 sociologische studie voop ontwikkeldena 1 Prof Dr AUGUST FOREL FRANCO Prijs 16 90 gebonden in stevigen linnen band FRANCOBetaalbaar in maandelijksche termijnen van f 1 Met dit werk wordt aan het ontwikkelde pabliek de gelegenheid geboden om met al hetg en rechtstreeks of zydelings van nab of van verre mpt het geriachtileven in betrekking staat kennis te maken dat ongeveer een kwart eeuw gelede tot groote schade van ons volk nog in zalk een diepe dutsternis gehuld Was waarin volgens de opvatting dier dagen alleen de ontnoht of het toeval licht mocht verspreiden Schroomvallig slechts voetje voor voetje ia men er sedert toe overgegaan een tip van dien dichten sluior op te lichten en in het laatst zijnzelfs de angstvalligsten de acbtcriijksten tot de erkenning gekomen dat han jongens en meisjes er ook wel iets van behobren te weten j Men bepaalde er zich ashter toe met van het onderwerp slechts de phsysiologische mechanische zijde toe te lichten en verloor daarbij bet hooge belang uit het oog qat het ook op elk ander gebied voor ons heeft dacht alleen aan het aangename en gevaarlijke ervan waardoorzoo licht een ongezonde iiienWsgierigheid bevredigd werd en vergat dat volgens Prof Paolo Mantegazza voortplanten leven is Uit begrepen te bebbenl is ie groote verdienste van den geleerden schrijver van dit werk I Hoofdstuk IV De gesUcbtsdnft 1 De geslachtsdrift van den man 2 De geslachtsdrift van de vrouw 3 De flirt I Hoofdttuk V Do sexBlBele liefde en do overige verschijnselen van de geslachtsdrift in het zieleleven van den menscb Algemeenheden I De sexueele liefde a Oe psVohische verschijnselen der sexaeele liefde bij den man moed voortplantingsdnft ijverzucht sexueele snOBverij fiornographiache geest sexueele huichetaitj prentschbeid en schaamtegevoel ongehuwde staat b De physische verschijnselen van de sexueele iefde bq de vrouw oude vrosters passiviteit en verlangen zich overgeven en dwepen pantoffelhowelijken zwangerschap en moederliefde I apenliefdo routine vrouwelijke jalonzie ooqaettene vrouwelgko prentschbeid en achaamtegevoel C Fetischisme d Betrekkingen der liefde I tot den godsdienst Voorbeeldenlmt het leven 1 27 I Hoofdstuk VI Ëthnologle oorsprong en geschiedenis van het sexueele leven van den mensch en van het huwelijk 1 Oorsprong van I het huwelijk 2 De oudheid der huwelijkBinstellingen 3 Oritiek der promisculteitsleer 4 Huwelijk en ongehuwd aijn 5 Minnen vrijen enz I 6 Bekoringsmiddelen 7 Vrnhad der kous 8 Gealachtelijke teeltkeus 9 Wet der overeenkomst bastaarden 10 Verbod van het huwelijk I tiissohen bloedverwanten 11 De tol van het gevoel en de berekening bij de geslachtelijke QOUDSCHE COURANT J BESTELBILJET Ondergeteekende wenscht van de Ërma QEBRS ORAAUW te Amsterdam Singel 192 franco te ontvangen en to betalen in maandelijksche termijnen a f I of a contant I teeltkeus 12 Hoofhuwelijk en kopphuwelijk 13 Teruggan van het koophowelijk huw i I Igksgood 14 Huwelijkspleohtigheden en verlovingsgobruiken 15 Bijdrage tot de geschie I I denis van het buiteoeohtelijk goslelohtsverkeer 18 Terugblik 19 Bylage Invloed van h t I I ras op het geslachtsleven 1 I Hoofdstuji X Het sexueele vraagstuk io zyn verhouding tot gold en bezit geld I huweiyk prostitutièn koppelarij bet wezen der cocotten en maitressen I Hoofdttuk XI Invloed van de uitwendige levensvoorwaarden op het gealaohtsleven I I Klimaat landleven en stadsleven eenzaamheid gezelligheid en fabrieksleven Landiooperij i ElA UEll OUAUUUUU lIlDnuuiun door Prof Dr AUaUST PORBL gebonden in tinnen band voor den prija van f 6 90 laeaplaatai Haarni I familie Zero Amerikanisme Herberg en alcohol Rykdom en armoede Adel en stand I Individueele levenswijze Internaten Allerlei I Hoofdstuk XIV Geneeskunde en geslachtsleven Algemeenheden Middelen voor I het regelen eventueel verhinderen der bevruchtingen Hygiëne van het huwelgb Beroeps I geheim van een aits Behandeling van sexueele ziekten nn rh len wat niet verlaosil wortt I Hoofdstuk XIX Terugblik en perspectief van de toekomst Utopistische gedachten KAASKNECHTS Voor tijdelijk eenige KNECHTS gevraagd Adres N V KAASHANDEL MAATSCHAPPU ÜOUDA Aanmelding KANTOOK KATTENSlN iEL 2ïi 1 vlPöEEIOHT irM Voedert nw Fee met de xuivere wtitrwe LOOPT MW KAIVI WEG MET UW I HAAR 7 FirmaCSMlTSJ SclLoenliaiiclel lUeiwegp 48 Gouda Opgerictó 1879 I HËT ADRES VOOR I lËDËRËËI VMT M ha is KOfkO S HAAR KOKO DOET HET HAAI oaoincN OAAT HET VITVALLEN TEOEM VEKSTEkKT DE WOITELS HELDE ALa UISTAL SBVAT OEEN KLEDESTOr OUE or VET VEEraiStCHEND VOOl DE HOOfDHl Koor nT vAHiAAo VAN iw uoonr or eoirmii rioi B gi s a no a mo a Dames Met de schoonmaak hebt tJ moge I l k wel een stuk Kleed of Vloerzeil over dat TJ niet meer gebruikt Mag de bode van het BROÜHEmiUIS I dat komen halen Zandt een boodschap aan Roiendaal 22 of per tel 168 Het Bestuur W GOU I VAN DANTZIÖ B D GEOOTENDOEST I W DE VEN DEPATHOUDERS Goud ANTON COOPS Wijdstraat 29 SchoonhoTen A v ZESSEN Krimpen d IJs8 l A GROENEVÊLD Lnz Zepwaard A OOSTERUNG 68 1 ER P05T 5IBAR I over het ledeale huwelijk van de toekomst 300 fiOVDSCHË COURANT Verscliijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRUS DER ADVERTENT £N Van 1 5 gewone regels met bewysnmiimer f 0 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend DiiMistaanbiedingcn per plaatsing van 1 5 regels fO 36 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsmimte 82 Uitgevers A BRPnOtaj EH ZOOR U I1 kt 4iion üi pukttiek i fc o vau Wïiue aruUeiieeu up ée iteluiigitiu u tie iigria plaats Aan beide n aii en w aiu een deel der loopgraven vonuöidi Wy Drachten de onze lertftüüid weder in orde Ue namen der hootd ofUcierea die in Koelel AiUttra gevang u geaofoen wercte aij behalve genaraal iawn UetiK ile uomutaadant der be iulauiorie dvt tte ir owna de divudo geoeraal iVitUJot de ei nunaaidanUftt der Ibe i7e en lUe biij ade u 1 de generaalfli L almaok en liauiHtont ataüiede kaloiitt Evena Verder de ouinuoanidani der airliUerie generaal Himth eik i ottioiereu van lageren rang waarvam de hetU buropeaneu ziju de andere Indiieri Van de gevangen genomen soldaten zijn 2ö perceni tiUgeleoheiit de overigen indibre Ü jeweé de vijand vóór de capituliHie een deed van de kaïLounen geweren en bet oorlogBotateriaal veriBielde en een ander deel in de 11gri wierp bleef nog een biut die vvedei iia geringe reparotiee bruik laar i n 1 4Ü kanonitón van vorlOhiItende kaUber inachinegewefOEi oibgeveer ÖCXK geweren een giroate hoeveelheid arÜUarie en inlantentwrainilie een groot i een klein tinhiip die thans weder in gebruik genomen Eijn 4 autonM ieJen i vliegtuigen en e n giroote hoeveeiheBd krij benoodigdhedeu die nog iiiel geM 10 De wapen en munitie welke In i e rivier geworpen zi n worden van i evt rledt geborgen Diegenen ndetr de inwone van Ivoet OT Ainara dHe nit tot on had ka kunnen komen ontvinglen ons iMfct groove oeWehJkhdd en vergieten tranen van vreugde bij den Intocftit Qn onote troepen diie er in de eerste plaat voor zorgden onntor te belegerdien leveDömidÖolen uit te dee Du Hutuidithe bladen blijven hei W i ok door VivittDfi k Thoniaa aau Hw iiud ie brengen geMIdriUdg bespreken De Kolokol phrgft Onze gaMten zullen bemerki dat Uu IiuuUm huLpbroiuien oi n Qtt itj zijn AUfl luigen van het ÏKHM ho volk komen telken krachtiger op vimr een nauw tiaineugaan mei Êag aiuK Te Mcmkt u iiioakle een louter weteiim bappelijk letterkundlVQ WnienikomMt Ier gelcK nheKf van éat driehoiixWddtvn gedeukdag van MkQHi eare 8 dood van de gd penh i lg J ruik aan den Britööhen gezant teUigrafiA h hot varfte Vör4n uwen in dft chitteirende toekomet van het Engtttnh RuBiBiitKii vorboiul kenbaar te maken Het ongretr van l lptohen onSIovokoii te Kief geboudfl vei laardo in een motie dUt alle Pajec hon en Slovflken die tegenwooliïBg in Ku Iftnd wonen h voor hun pUcfct zeilelijken houden een detertiemeiU op de l een Ie brengen ym tc n Of tunnik te veide te tr iüten en ilttt ij voor Uiiflflarid tot alle offer bereid zijn Verlammende kracht Dr Paul Mithelitf dto den geheelen winter aan bet Hlndenhurgi lroiU vorbof fde Hkiuijft aan het HerlineaTagoblatt De Hivtei uhe troepen zijn we4 njet illfl hMh voor een groot gedeelte m urw gettla en Het tfohijnbaar onuitpuLfliikc H trfervolr van nwnfïchen Uef5int laik ftiinertiand ojb te darogtm Het id ïieer opvaltMd Mdert Ooti bei d Üingen in oni voordeel verander zijn Bijna aott gjeen ander punt altti hier aaa bet Ooallront kan men zien zoo duid i dat de onfcwlkkeliug niet fltil staat Na een buliciigewoon gelukkig offemriet van 3 rnnaiiden kwam er rusf in het otksitelijk le er der l ult chers De verbiiic dliiigvn met de vechtende troepen word Mteedfl langer ftteeda rooelli er De wogen waren dlkwijla niet meer be aanbaar En de aanvoer van leven mitd lelen on iwunitie waa d cwijltf oer hezwaarlijk iSodert hot begiln van den winter rt het DuitacJiG front hier stillig veal verbeterd De wiiBterlcwartieren hd hen vorjonigcind gewerict Niet allen i ii le Duit 4ciie atellingen van den oortrton rang men kan B ruilt Mg gen lilt zij onneenvbaar zijn De gezondhekb toofitAnd der troepen ia uilnetiienid En ook de militaire discipline rttaiu op een bewondarenwwaardige boogie Hij d RvHOm iff de to Aand lan nipt zoo gunstig aU bij on Het ww n AnidWvnrniiogen van het Haifliei ütae iruiii lo gedurwMle dcu wiiuei vfiaiwiMiürd VVanibeer hiervoor nog een bewijpi nuodig ia dan heeft hot jiiUgme uLtenetel dit gekeverd Men uiiooit er luet eeaw uen g xKitalesi iuwuiwi op te loggen dat du oHenmul geen reHultaat had Veel beian i w iiju de getallen dor beidufr ij ïM iie verUezen indien aan het 101 1 im biuouhie gedeelte van het itoiu tegenover Duilh che verliedwi vau 1 JU dooideu en gewonden RuflBifliche tfiiiozon laan van IjOüü waaitiithijuujK Ai lKMJ doften eu gewtwulen dan irt dl eonulutfie over do gevofhtsw aarde der KuiMto he troepen dukfoiijkv De i raii0cheit en KugeUichen nebben jslch zelf een tflechtou dienm bewfueu toen zij h 3t KutHdtUC he legorbtimiuur dwong tot het groule oflüiiöiüf van Maart Zij hebbeu hieril xir de awitkte van he Hutwdeche iioiil dliideUjk gvmaakt Uet kan nil teilijk verondersteld worden dat de RuMlM tbie regeoring lu Ka U zal zijn hel uoale verllt van Maart on April van tfn iidn ie MU IHM ntan dxi or gelijk wuanlige troepen te vervangen Men iiMig ni over het hiwhl zien ilat bet KuJtt iHUhe leger Ujtleua den oorlog ree$l l iO XXI oriioteren verloren heeft Fn iÖl varJiM a n te vullen Im juiöt voor Uikdand Inïitengew ioii l exwatbrli lu Engeland Hel dlenMptlchft ontwerp In Rusland lilt i elrograd wordt geoMild Men beeU ruoeu aan te nauen dat de oürslog leeiung van twee milliard zekerlijk volteekend zal worden de ont giijl e belan MeUiug in aanmerking g tin nien dje het heele volk daarvoor aan den dto leigt De ver aigeiQgen provinicdeB van Riwtlaiwl vrageai dCTi uitersten tenmjn voor de iifibiohniv iiigien te verlengen De bouianningen van vIsKoherOac epen uit Amtraitan wen ihen in te megien M brijven wanneer ze terug zijn van le vflug 9t V lg iÉf lot nu toe ontvangen berichten ïa deze leeuing vier maal tfueller volteekend dan de vorige K 11 Reuter tedf raan d d 9 Mei uit i Hiiiden meldt Hij do beH reéclng dpr bepalingen van net dleMtplfdiT ontwerp tftolde an dale üi ter voor terlamf ondiw de weriiing van het ontwert tttftlcn Aequith weeë op hot Kflbreit ann eein g€tEln Hi l l onder tïe vprt igenwnur Wger van Ierland over düze vraag dit zou tot allerlei kfl atten aarUelding geven waardioWf lie wot wolke zoo dringend iwiiKB AkHi wnö zou worrlen ultge Hield Wat lie gel 0urteniaiöen in Ierland MT ii zeido AAiuIth diat hij gel w fde fat vree mlljke uitbarAing het aantait loyale Ieren zou doen toè nemen zoodat het grootar zo wor ïen dan ooit te voren De rcgiooring WH vorpllcht geweest hot gehet lc raa rfluk der militaire bertrhlkkingen UI lerlaiiHt hot dragen bezitten en i bruiken vnn wapenen Ie herzien bj liotipte dat oen algemeen ovoroemsieirmiiing over cloze vrnaj ntiukki n Il wordten berdkt Hethmind verklaarde dat b t dw €i nu zijn toi lietBrttpliohl in lorlaniï in t hnidttie ornttlaiMtisRw den te dtwingcn Hi hooptf tat do twee Icrrw hf pfirti tn KpoedSg tp ztiimm zou De donkere oo n van Henedicta bleven vol weemoed op het aat vau liaren bnunnan nififten Gij meent dat aüe geiuk voorgeld te koop iö mijnheer Eckert vroeg zij zadbt maar dan oveiracbu j bet toch zeer Het lam 1 zich io t geheel niet koopen hetgroote ware geiuk vaU onverwacht jen on fazocht in den choot derg nen dto het zetven dikwijle hetmiiwt vermoeden en het dikwi ookhet imnM wfiardeeirenu Eekert greep werktuigelijk uaax het leitje ïeJooft g j due baroneBi dai alteen een arm menwii g i kiig kandjn Neen dese bewering zou onhoudbaar wecsen Ik ben zeiie vanmeening diat tot beWendlgii en volmaking van bet geluk geW noo fig ia ovenalfl er olie vereideht wordtom de lamp brandend te houdocb Ri tdeui kan h geluk vergrootan hij kan zorgen en nood ver a vanhet huif waarin de liefde turen zetd heeft opge0lag n maar hij kanhet geluk niet koopen want geluk il lieMa En wanneer twee arme meu h ikinderen elkander lieftichbeiiv jniet kunnen trouwen omdat jgieeamiddelen hebben Benedicta glimlachte Ik ben vtMoiMm te idpalicrt rfa in mijne opvatting Het kan gebeura dat hij bemint niet kan huwen omAat zijue podiitie en Zijne betrefciüng gedd een noodzakende vereiÉiohte i htelt bij nu zijne potfitie of icijne betreetking boven het meuje dat wil f gen i hij niet in rtaat deise op te geven ter wille van haar wewuu dan vf dn neiging voor fit meisije ook zijn geluk niet Bemint hij haar evenwel werkelijk dan verbreekt hij om haresvtwil alle basden der conventie En wanneer hij vrouw n kinddan ibi0t kan ondeihonden Den wojdt mijne bewerki f van kraoiit dat het geid 4eoht0 een j eed beMaand geluk kan steunen en bevtmtigen Ik geef toe dat meni toat de liefde het veo ter nit rinet ale de armoede de deur binnentreedt hraar aan den anderen kant kunnen ndtlioenen ter btvirhikkjng staan terwijl hart en ziel een duizentSvoudlgen doo l flterven Geen regel echter zowïer uitzondering Ieder meiv droomt zioh zijn gduk op zijne wijze inaar ik blijf beweren Ait de üefde het hoogde geink i dat de ware lierf de nooit door g d geicodit kan worden r uH geMtkfg hS e rijk ié maar nog gelukkiger mMohien hij die het niet k Eokerl JsnUebte Uer Hj en Henedicta braobt nu bet Mprek op een ander onderwerp De pijzen werdm roodteedleirf h barone van Floriiighffven voWe ejgvnhflodlg bet glaa ran haren gtmt Toon bief zij het hare op eu zeide Jp uw geluk moge het u eeiw onverwa t in den hoot vratlen i jt ert werd bloedrood en boog Toen vroflg hij ol de baronee nog boderutvond de boeken wlkle n zien Beiiediiila lA udt haastig het hoofd Van avond wil ik niets twi tatnfKfibiiwolijke proza te maken he ben otiiïAeer Eckert vandaag hebik nergem anderfl gevoel voor ilanvoor pofizie en kunM Ik ga vanavond nfiar den ftshouw hurg om Marga Daja in de tit elrol van een nieuwe opera te bewonderen te hooreti kan ik helnaH niet zeegen Üj m k imj hoop ik wel geoselechap willenhr iirlen I i buigt het hoofd en hrijft ik heh verfj flk ie moeite gwc anom etn kaart te krijgen alle waaiMtverkocht Laat hp maar aan mij over ueerip ptaat te bazor fen Maar ik deed versta mil ger vanavond op tijd naar hed te gaan deiaatMe ih gen heh ik het bijzonder hnrk gehttf Dat aijn uitvluchten mijnheerEekert f$l ziet er volrftrekt niet moeen overtïpttnnen uit Ik zou zoograag willen dat f Marj ookeene op het toon e1 raaagt Weetnoedig frtiud hij het hoofd Ik g 4oof niet dat Ik hare verdiensten nftftr waarde kan Aatten Dat moet gij eemf proboeren Ziet ge dat berinoert mij aan on