Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1916

55e Jaargang ÜRAIVT oor Q oüd su ezi OaaojstrelEeaa behalve Zon eix Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regeïs met bewysnummer f O 65 Elko regel meer O tO By Ine achtereenvolgende plaatsingen worden deze teeen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 legels fO 35 by vooruilbeiahng elke regel meer 6 cta Reclames f O 25 per regel Groote letters en randen naar ptaatsrinmie Telefoon latere 82 o r humije hardnekkiKC vtrdeihgiiig 1 I ratuk ie di tt e v eomMkeKk tijk ntlncten de helft van al hunne str lv ifii4iteii hcftylten tot nog toe tover of 4i gietratiu den aanvaJ op ttfr vn ie doeu irtlslukken wwku te Ix IwijMen valt of zij ateoiki ndauwe r er ts zullen kunnen aanvoeretk Am het Oostelijk Front Hft O os t on rijkf h e ooimmiiviqué an lU Mei luidt In Oost auio n in WoUiyniöheer 4 voort hireud ltTVpiuHg4iel f bij de voorultgeiu hovtMi posten Er hadden geen bula igri l e gebeurtenisiBien plaat Aan het Itallwuische Front I tfrl D O s t O n r ij k i t h e toiimittiiiqufS van 10 Mei luidt Nadat de Viiaibd leedH glsteran efnUge dectun van het 04 erzer bruggehootd erf de boogivlakte Nan Dobenio ieveeidig bo iimmi had te i hij hodoiuK tènd i t ldii n amivallen ti en den ian Maitliwi dlo alle werdoii afgetlagiu 0 h t Karimtlst lie en OoHt tyrilerfront wa do artillerie actie op Miun f e punten leventÖger Aan bet Zutdciyk Front Itet I u rk V he itoamminlqué van O M 4 tuidt Ai vorgetiHiigHmaatregBl tegenover Ie de Hu Wn 4io vloot dte opwn stolen ea d rpen aan le AuatoiWcbe iiMt hfM liMl iiiiH huldige Isif e r sik t iil r H ttn veriUetiL heeft kntöSfr HTÏli tnH hui seotu pm uu lupitiiHa een H iiip vnn t KO n en ff n aantal zclti l en vtn lipld 1 en 2 en April befclii een eijandelijke nnonitor gesteund ifoor do waa r iipiiiinw van twpe vlloKtui fen Oo h i van het ellan IniliroK de on fviim van h t I iKnl Hahr tebtsnlWe Un freni onzer gevetlitsvUeigtaiigeii lwon hom editor na de vijaiwMiJr p vli jöfti gen op dp vjuoht tl bobben het viujir la staken nalat hij 7oiuter rfiKXfw tien snAottm to M ha f l en vijanddljk w i tsrhip dat WtittKÜik van Kon he Ada In h v ft orpn Vfln Smyrna verschoen word do r iHWie artillerie ond T vuur giTMiin n I sn pr net tic trof nn ar waar 4pm neri werd hot ek iip on ontplotle lan boord waarbij de comniaTwlV bnig vomrield werd Het ivhii verwi lierd inh hiania in dp rirhtint van Santos KriJKSverrichtiniren ter Zee I p t Kouter lelegrain duï 10 Me i oiebH NoKen overlevend m vnn den Het D u 1 1 8 c h e communiqué va 10 Mei luidt In Argonne trachtte de vfland in aansluiting aan een mijn ontploffing onze loopgraven binnon te dringen Hg werd echter teruggodieven Ten Z W van hoogte d04 eerden de voorste vyandelijke troepen verder teruggedrongen een veldpost overrompeld en onze nieuwe tellingon op de hoogte verder uitgebouwd tit Berliiu wordt dA 10 Mei geK i i lü het Berliner TagtAlatt ihrijift Bïttjoor Moraht over de ge eth en bg hoogte J04 t p hoortt W 4 die tusMohon A o oiirt en den Mort HouAiie is gelein had zii4i bij de geveohteai op leii tinker Maa toever een z g zak iLetbini gievnriitd Op den 25en Maart w s ht t ons n I gelukt oen niouw ruwt m te n nen dat Z id uitslr ki len Üimteii van Malaiw tmrt om B6thitpcüurt langid Mort Hoinnte tot u hiiirtw Daaidwor inoislon de 1 nin idien zlih op boogie MM naar drie 7i l en vordeHMfftgt Het meest gvn tH zou het zijn geweest wanneer h aunival op beide flanken daarvan had kunnen gesohieden zoodat deteftmtlopht z u zijn beïlreigd Men was i au uchter bloutKest 4d goweesil aan een h wig vuur ïer 1 i snrtche artil Ut o l v forten Mana en de Bnirf Hournw zijn leehts r p 4 en b i M w1 lcrd van h t ondtOÜjk U uS va a lH owtr 101 t wljl to heenwiht en Vai laat Mgcnoemid rt tot t n We ex van hm m uHArekt ddoh niet mfe dnti t K M van ons fro i4 bij A Jonrt bevindt i Dtiits he mIaB rie zou diw een laizellien 1 flnnkvmtr te loonrtaan lubben grAiad om welki roden de aanval is gedlaaii van uit het Oo ton van HnuiPourt hetwelk reed lang door h F raiwohen voorzien was en wifiiop door dpn genaraal haeroix waj gewezen De Iran hen ha j en kn Um Mei toeK g ven dat zij een lool il v looptfravim op iIa noordo hjkp hojldnn heJition WH en oiiitrulinwt De Duil lie Unie Is e 4iter tot op dt hofïgto f voorultgtóbra Jht Met K bijnt dat i e 1 011 416 ariil Icne niettr uttwerkin beeft pihad diin die der ï ran 4ieti want iln Duit n he irrfanterie wenl in staat garttMd vooruit nikken Wnt d verliezen aangaat dH e ijn oerrtt a den oorlof naj wkwirig vtiA te bellen maar zeker is het bU de T ranAihon weder wsair go 1 l n hetoben zoowel donr de wer kiiiK van het I uitj e gii ttrihiit alir DAN KBETUIG ING Voor de eer volo blylcon van belangstelling op 1 Mei ondervonden betuig ik mun hartelyken dank W F MKUER 9 Dir Werkinnohting Consumptie tent Op het terrein vanhetOymnutlektceit te HAASTRECHT op HEMELVAARTSDAG 1 Juni a s beitut getecenheid voor plaatsing van een Consumptie tent Aanbiedingen Torden voor a VrQdagmiddag 4 uur ingewacht by den heer W KUIKERS to Haastrecht alwaar inlichtingen te bekomen zgn Fijne Liiceunen WUNAND FOCKINK AinataiHlami VcrkrQgbaar 10 Firma A DAUL Kleiweg Gouda tA n Ik verzoek u dringend baro nw d n vooral geen inoeéte tedoeih MAineUh hl maar tegatijkertijd herinnerde hij zich dat zijne boK leidtolor hem niH verHlowl on het p lilt oogenbllk orum geHjk wa n init ii k met haar te verkeeren Ook Uop zij zoo haastig vooruit dat hij haar tegen wtl en dank wdi itiotwt volgen Hij nam zich even wrtl voor inc uffroiiw l llberg te ver f4ieren dat hij alleen op aarkdrii en van zijn meeMertw was meqgagaan eji geen prijs iftelde op een toe tïTiigrikaart rv barones van loringhoven liep im hrt lera etiouw heen tot aan eem zijilwir die t4 schie door twee glas lantaarns was verlkiit Zij ging lte malle gang In waarin oen brandweerman heen en weerftrentetdie dip met de bai aan zijnhrém heAfvid zeA dit gaat n ar lie klperfkamor dame de hoofd n HBTiff i aan de andere zijde BenpdScta knikte hem vriewleiijk toe antwoordde ttaar zij den inhoud zijner woord ai wel kon raden Wij wonden m h kleedkamers verwaf t De brandwef mwn trod bedeeld op 7fj en Benfldicia wielde de trap opMier was allrt leren en bewe ng Oelach en inbel van heen en weer looipemiw artirtton In verrtelidlenfee rrx Tmei allen imt dankette gtnzlchten die van dichtbij een atncbu gelijken IndndE nnaktea t eiiotiiitta blijft voor een djdeur taaik Dit is Marga s kamer zegtij adienrfmrt wadit mij hier In Ie gai p mijnbeer Eckert ik sdoI iiMM n0ian Meteen klopt zij op tour Ja wut is er y roept Mar Kt HiPt rilverlif dere stem komhiiinen l p iiaroiifls van I loringhoven ziet fcktrt vragend aan he t zij geintwoorili Mag tk binnenkofnen f T kert knikt toestcnmiend en tegelijkertijd ordt de deur van btnnnn wpemï d K r eene kamenier die het frieeorljrer m g In do hnml heeft Ah de barone roept j tprwijj zij mot een uUnoodBKend ge aar ite deur gieheel open doet Nog even ztó zfij met een nieirw igrterlRWi blik naar lïe vreemde venWftiijrJnK van den apzJK hter Hij heelt noch hrieijp ii ich brniquet in de hand Zonder veel oomplimenten gioott zij hpm de teur voor den neurt dlelit want ook in baar oogien maken de Vetyeii den nmn FfHcert taart voor zlcfc uit HfJ hoo rt Marfffl tt rtem en haar vroolijk t t Zijn hart klopt in de korf TÏM wd heengaan hij wil niet als f on Knwekende staan vof r de iteur van haar die voor heni enkel a iot n verarfiHn c heeft f Wordt venrolgd J3c sn mji I Zeer meolasslleée meubelenala Tateli StMlcB Kaïten Splenls SGblMerqen Theetafel8 Bu etten StijlaincHblenien ten in leer en peluch Boekenkaaten Tweepersoons onbeslapen Vecrenbedstellcn Kapokmatrasscfl Slaapkamemteubelea ens eni allea spotgoedkoopRugbckteede Leerstoelen vanaff17 60 Stmkast f 20 Stflltalelt 9 50 Sqptcgels f 6 60 f 7 50ens 20 tilimUTM limMiaiyitkliiÏÉL Rottapdam 11 M 8 uur Nieuwe BchouwtarguConcert Arnold Spoel BeMd ver wljgereg ld t mededMllng te g i d o 4 w ap t vermeldea Electnsche Drtikkerg A BRIKKMAH ZOON öo tJ A i CA 40 Deelt te Gouda 14 5F = op e Wlarlit 16 18 Mei mei hel 7 KaaH af h kHJgb t gar agl j J ABKU Hoogstraat B Circus onder ï afi 315 KAASKNECHTS Nieuwa S ohouwburg OOUDA donderdagÜï mei 19 M UITVOERING van het ORATORIUM JUDITH van August Klughardi Tekst van Leopold Oerlach im da Zngnmiigiog Irnlil Spoii Dirertonr J H B Spaanderman SOUSTEN Mejuffrouw Clara van Voorat sopraan Rotterdam Mevrouw M van der Moor Offoni morao sopraan Uon Haag de h I Monaaoh tenor Amsterdam de heer Gerard Zalsman bariton RoUerdam Aan de Piano Do heer A d Vogel Rotterdara Aanvang 8 uur prede Üouateora en Kunstlievende Leden hobtv toegang volgens het Begle Bitree Zaal en Balcon voor Leden Obs Genoegen f076 Leerlingen l t Musieksohool f O 50 Niet Leaen Ifl Galera fO fi0 K aiten verkr gbaar bg Me 7 BOÜMAN m de Sociëteit Ons Genoegen en s avonds aan de aal Pïaatsboapreking Woensdag 10 enDonderdag U Mei van 10 12 en VM 24 uur m de Sociëteit Ons Genoegen ff Voor tijdelijk eenige KNECHTS gevraagd Adres N V KAASHANDEL MAATSCHAPPII GOUDA Aanmelding NIEUWE VEtKURINIi 18 KANTOOR KATTENSINGEL van AANSPRAKELUKHEID van den KAASPRODUCENT tegenover den KAAS HANDELAAR mmnii UÉlijte FÉien pmld Ie Vorirw OPGEBICHT tfi Voedert tiw V e met de itutvere murwe LIJNZAAÜROEREN merk 3TEH en W U 28 n tOYABOONENKOEKEN merk W L üitmautendo door hoog eiwit en vetgehalte en groote voedingswaarde Boekjes bevattende 50 verklaringen van aansprakelijkheid van den kaasprodocent tegenover den kaashandelaar eooals die nader ia vast gesteld door do Ned VereenIging van Kaashandelaren ten aanzion van de zomermelk en het vetgehalte van de kaas PRIJS 26 CENTS V BI bMtolliiig van mimtn 10 boafclvs ineen worden dexe sender ex1rn koBtois met lirma naam kedrnirt DRUKKERU OER pn5T 5lliAR A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda Tel Int 82 FirmaC SMITS Sclioe liaiicLel Kleiweg 48 Gouda Opgonoht 1879 HET ADRES VOOR lEDEREEIV OUDA Ontvangt ü reeds elke week als premie ons Geïllustreerd Zondagsblad PAK MK MEi NOG NIET Venuim dan met nog heden onderstaand inteekenbiljet m te vallen en aan het Bureau van dit blad te zenden Dan ontvangt U elke week vodr slechts 3 Cent het fraai geïllustreerd Weekblad PAK MK MEE 1 In elk nummer komen WedStrQden voor waaraan lOMERBLOEMEN Franco door geheel NederUnd senden wn 25 prachtige Bolbegonla s met potklnit die dinnt op perken serre of balcons kaondn worden oitgeplant Dit pakket sleohU f 1 25 Vi pakket f 0 75 loilere besteller 10 Wit Moeiende Leliën gratis Noord KederlandsoheBloemboAenkweekerg en Zaadhandel 16 QRONINQL4 soheomda geMprlJzen en fraaie cadeaax vwbonden gn en waaraan elk le er KOSTELOOS kan mededingen 62 Voor de Kinderea geeft elk oammer aardige kinderlectnur enz 1MTEEKENBIL4ET Ondargeteekende versoekt geregeld toesending van de premie Pak me Hee i 3 cents per wnk of 85 oenta per kwartaal p p fr 46 ot per kwartaal 68 Adverleert io dit Blad Wemvlaata 1 0 13085 Donderdag Mei i916 fiOVMlE i© u rs © aa d v ©xt©3aat3 © blfi Verschijnt dagelijks PRUS VAN HET ABOMSEMENT Per kwartaal f 1 t6 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per pojt 1 90 Abonnementen morden dagelyks aangenomrai aan Vfa reauMiRKT 31 bg onr Agenten den Boekhandel en de Poatkaatoren EHZOOtr UitgoTers A Telefoon Interc 82 uuiuij lo direv i ü vorhatliig an aeA vubukiuiuerwijs aiu tOMiiMb Uh v er xMiiig vjtu hel fffumAe geefe éi iLe en uMaitaohappelijke levwi ik oen er z cer van ak iia nr ifeue ue yooraitter dat het ei er laiKéwhe volK zal ïoi eu oat zi itaain lu onze geactueOeuie met eere Mi wurUlen vernadtt iNamegiB de Kogeenng sioot naniaLcr i oi t van der Liimten ztcè daiuuii aan en hij zeide dat ook die K eeung iti ur ttoa eeu groaten J emi en groote knu t hedt geiiAO en iat xJipi verlies eem verliee is uui hai gaiiecihe vaderland t peLiaal huioigOe de MinuHer ook die eruiieiuiteti van den overledene als voor tittnder bevredïgingsoommiflsie ij verdiere duK idSie over de oudier uoiuerente verliep eenut in uitskii iLiut oiudei esiQhiKtepuntjes liet amen Auuedïi iUttger waarmede wij ii luag eiiwiigOon wend atf met 39 togen li ataunnen verworpen waaruit jok bleek diat het aantal aanwezige iwlen er maar één boven het ve inbuhtt aantal waa De Voorzitter liiuande daarom d e leden aan om zjah met te verwijdieren Aangenomen weid ee i amendtBaentKoolen om don burg aueester de bevoeg ttieid te verleenen in hooger beroep te komen van die beöbaaingen van het geune ttebeStuur in sake de verleoning ol de herziening v n de üuoicrdiomsrfflite Do laatste poging vto dien heer avorniin Lohman om i i d ai jvat 4 hmapnn an de wet te wqBigen annooizorgiwet werd zoodw diat de oude kwetftie weer eens w rd opgerakeld radhte tegen Ünks verworpen Len amendement Duys om te bepalen deu binnien vijl Jaar de teel ti dlHïfrenB en het bedlrag d er rente laoeten worden herzie i g aanlei Jing tot eenig potitierft krakecd Het werd naftuurlijk verworpen iyender geJijk vooruitïoopen op later hoe t tiK geen mjt Nogmaals probeerde de heor Rut gerfl o m den MimMer te doen ver klann da hij de inval nlfiteittfw et WTjioedii zal invoeren h oT voor te öt llen dat de ouderdonWrente naet al werfïen voor de wet in werking trad De MuniWer wend wat bo ï fat de heer Rmtgers hem niet goloofde en hi wffl gerde zijn btiofte e herhalen Do UiLkerziJfle ging op dte uitda ing van Ion heer Kutgere met in Het pleït was al lang beetist en d ue weid ook dit amendement aUï slotnumine roc 3 tegeii Hnkri afgifanaakt handeld igo lank imiLUttür Denj ole deuoabe geweei het ont de puhbicke zi n op OffiJn Lohfaedt ge Iliermede wai de Op een nader te eiadMaranlng plaatB Met een bew wlerei moedighei dl Ml keunis i ly het obtwerpveitl panlemeRlalre ervaring V indöman is wel i t zoodw veel incid woi p 18 a pifcan en hanstoditen met zóó Kc4atiul als de heer de l nitLn vóór den aanval vreead ïWEED fe KAMbK Dr D Bo De Ouder Sl ifh H twee wiJBifCHMÉt ttvan TOiiigözins ing l enden ajint mjx aan eracht iij bétrfrffcii H insitiin I r bai eeUlën en dt v bymlingvan Kijk en gemeenite belr f mde de inan iën Iht karakter va oen zooals de 11 1 fcraag denitt is en dat in voor het miarowte voor het Tot het la tet 7i die gotraioW daai brenjjen dtK hof Hen gdukkon De hoikdtng dier ineSrik te no na heeft mi en diiB al den dag gi bij ih itwt ieiUlw Heek Nu zal éia h Hoor Ssfin aande Wal 7al jy doon domei w et ereedl Jut heerdiünte bij den aajuvaog v wa te eenHe vorgia teriii ieoie week eea oiigewuuie titilie ia ue vergaderzaal w aaaweAi eu warea oaOer deaiuikrvk van üen ploleoiiugen dood van jjj u üoö een raaa dw m die Ka jiter jiieit alleen groot gezag had tMjfii vaii aüen de vrientl v a iloewui e u jveei geproiuüuceerd p rüj iiikiih bad bij lu zija kanakter óie h $zulderc eigeuijvhap welke unüau a aUe venwtaiiiein vau meemng aaairei t en tot vriettöfcKohftp leidt iN inHuer wa liy heiti zgn wooixl zocht alia löwir ow eue wat tot toeiiadonug ku leidBön dan tot verwijdering liy öpra mH UI tuc aocuraat tlakwi wa bet heel inoaihjk b em te volgeni om m hij Je nioeili e kwe ties meteen gORiiak eaL eeu vaardigheid t ehiaiuliot ae uiat zij bi aua weg ipten aht M r eeuwuudlig iggfOg ï Wat 7a1 jij domj g fi W y wwten het reedö iaiig dat de Kamer hem goedig zou moeten im aen De een zoo bere kerngccEoude loau suig er den laataten tijcl zeer vervaileo uit b n alepeude kwaal wa beeig zyiu krachtig lichaam te Hlotopeiii Weiiiiig leden zi met hem op eéa liju te stellen hy was eeu golieel zeiistaiidige figuur die bo veil i € tn eaie leden ui4ala UU ll eOÉ Së nrLpjrtari ftU VüM De Oorlog Aan hetjVlB iyk Front Het Franichaêommuniqué van 10 Mei Inidt TusBefaen de Oiae en de Aisna miBlukte een onverwachte aanral derDuitschern op de Fransche loopgraventen Zuid Oosten van Moulm SouiTouvent volkomen In de streek van Verdun neemt het bombardement aanmerkelgk af Ten Westen en ten Oosten van de Maas en in Woëvre is et geechut by tus schenpoozen aan het woord Een gra natenaanval bad tijdens den nacht in het bosch van Haucourt en in de streek ten Zuiden van bet fort van Douau mont plaats In den Boven Ëlzas werd een Duit Hohe varkennmgsafdeel ing die een kleinen Franitohen post bg Uinicbach ten Zuiden van Altkuob poogde te vermeesteren met verheMu teruggoslagen iu de hmm Ü ÓBoimiAuth mm zeer waar verhei voor tie linker zijtje voor d Kameir m baar gcëeel voor de Kogeering en ja voor net gebeeie land Met een ontioerende rode heeft de VoirzUter bij dien aanvang van deze vergaileriiig den oaverwachte ontsla peat hordiaoht Vijftien jareai heelt hij zitting gehad en door zyn veedzijdi ge kenim zijn groot redenaardtalent tiin wetenauhappebjke vorming heeft hij zich onaniKldelliik een rato plaatfi m de Kamer veroverd Van klcanr faeid waa hjj aïkeeng groote kwea ties trokken h im aan Als tftrakddie ooplogi win libela tiög uin dte orde Ui ol dte heffinig inreene het vakonr derwijs hel handelMoniderwijai art 192 van dte GrondVet alti d weer zal te Kamer Dr Bo masee Zijn laatate en grootffto werk waa de bevredaguigöcoimmaeie ffle alleen getjflaa l is in haar arbeid dank zij het karakter de zolfbehoei ihing en het geiiluld van haar voorzitter Hij gaf 7ioh g Éie©l aan die taak omdat hij diaanïoor zi n ideaal meende na Feuilleton De wagen lolde dkjor de drukke slraten Eeu gesiprek was totaal oiir mugË ijk de eeuige die bt betreur u wa Sopbio titinedicta gedac tan verto deit V eraf bij het beeld van den man die een zoo plo 4ing en onverwacht h ren weg had gekruist Vol koortsachtige opgewobdenheid leelde ztj nog in de hoop bent deeen avond ueer te zien Wat was natui ll k dan dnt de priiw die eoMHe opvoering zou bl wnnen van eene opera die de b lan ijbte hi wekte van het kuMrtllevena publaek lOM hij wegWijven nu hij to h m de residentie wus en ht t geheele hof w aredii aUjk aaoweig zou zi n Imm4cjtas Mapen klopten Meto vatte hand tastte ij naar hetportieè t K n de equipage voor het verlichte portaal vatii d sdbotiwlnirg fliU hield E ert stapte eerst utt het rijtuig en hi 4p de barones van Floringbo ven zooabi een vasaaJ zijne vonitin Het wa nog vroeg rtëcht nu m dan zag men cnkMe benoefeetrs de Bteenen trappen opgaan a maar met mij naar de kleed kamer mijnheer Eckert Ik weet d n WOK nnida4 ik hier een0 met Marga ben gewee t De eenige kans om nog een plaatrf te knjgen i dat Marga ar one eene bezorgt Elen acfaok voar Eckert door Ae De Geluksster WÜ de baronee werkelijk dat ik meeri d i Het al vergeefóche moeite zifik er IS geen kaart mwr te kr gen De barones v u loiinghovea f imlaohte NAniALY VON ESCH8TRUTH Wij zullen het todi maar eena probeerrax 1 Nadruk verboden 32 OnwiUekeung vroeg jkdtert zich f hoe Marga I aia het eageniriani ge klad vol griUen en luunen zich la dit govai zou hebben gehouden Hij dacbt aan te waahoopimitbarBÜn toen zij dieötiid een uurtje in öe öneeww moest waden Hoe nou zi het lot hebben gedragen dhtBfr nedficta h d gfltroffen ziJ die reed om eene kJeinigbeid uitbarötte intra nen van woede en ijt Eckert staar de peinaend uit het ven wr Zou B nedaota geiijk hebben Zou het geld gowi werfceJijk geiuk aanbrengen ou armoede toch werkelijk t€o Begen kunnen worden omdat zij erai hinderpaal ifl voor den hfrt todit iae zicli achter het masker der Urf t erbergl Dikwijls leert de ti d twateerrt veel yophie bracht den eleganton pel mantel van hare meeeteree en sloeg ell een avondkoantel om Het wa aardig te zieii hoe del tig en eerwaardig de oude danto w met haaiT zijden jaipon en i anwekan ten tnaiiB nitizag en aan de wijze waarop zij de parelgirijze giaoé hand ivchnenen aantrok zou men zoggen dot zij nooJt andere had gedragen Met een verleden blik zag Ëoke rt naar zj n bescÉieiden coetuum dat er nog wei netje uitzag maax dat tocfc zeer rooart afcKeken bi de moderne kleodin der reaSdoitiobewonera Hij was dankbaar dat de voorname da me £ ii met voor hem sehaamide en dur er niet aan dttikmi wat Mar ga in dit geval w A zou hebben ge olaatk Zonderlii het wa alMfBencKirtas woorden een aiuier voor zün g isdkt hadden wegg nomea al of hy de AiUorewfe vwachijning der 101 zan res niet meer met dazelfiIp oogen kon aanzien maar steoder zidraeif maeat afvragen Zou haar be it werkej mijn geluk bevorderen Wat zondt gij aan haar hebben als gij haar met geidknndtkoopen S3