Goudsche Courant, woensdag 10 mei 1916

IVo 13086 De Oorlog Aan het Westelijk Front Het Eransche communiqué van 11 Uei luidt De vernietings beschieting der Fransohen in Champagne vermelde ten autdoosten van Tahure een Dmuche loopgraaf over een Lengte van ongeveer honderd meter Op den linker Maasoever was de artilleriestryd vrq levendig in de streek van het Bosch van Avooourt Op den rechteroever werd de aanval der Duitsohers welke tegen twee uur s nachts op de Eiansche stellingen ten westen van de beek van Vaui werd ingezet met de bajonet en granaten afgeslagen In den nacht van 10 op 11 Mei wierpen vier Fiansche vliegtuigen 26 granaten op de stations van Damvillers en Etain waar brand ontstond Aan het Oostelijk Front Het üuitdche conmujiiqué van 11 Vlei nwèdt Ten iL mr l en van het oorweglsllDU helburg werdtein 500 M vijanjdelijke dtelbn in stormgenomeoi Daaj biJ vieflen J09 ongekwetflte gievaaig eiteji In oiLze haiul E6img mexJia nf wtTen en nïijnenwerpere warden n uljfemftakt Het Oosionr Hong communiqué van 11 Mei meldt De verhoogde werkzaamheid der artillerie hield ook gisteren op de meeste plaatsen van het front aan Bijzonder levendig was zg in den Dolomieten sector tussehen Peutelstem en Buchenstein Een Italiaansch vliegtuig wierp s ochtends twee bommen op do markt en het Domplein van Gorz Twoe burgers werden gedood drie en dertig gewond Aan het Zuldeiqk Front De beietting van Kasri Shinn üit Parija wordt gemeldt De Russen bezetten in de richting van Bagdad de stad Kasn Shirin en maakten 7icb meester van den Turksohen munitievoorraad welke verscheidene honderdduizenden patronen en talrijke granaten bevatte Bovendien maakten zg een levens middelen Feuilleton De Geluksster jk or NAÏHALY VON KSUlb l UU l H DEPATHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat Schoonhoven A v ZESSEN Knmpen a d Ussel A GROENEVELD Lm Zegwaard A OOSTERLING V Adverientiën Heden overleed tot onze diepe droefheid onM geliefde Echtgenoot Vader en Behnwdvader de Heer ièm Daniël de Bock in den ouderdom van 77 jaar WïD J N DE BOCK VAN ZüTPHÏll Kinderen en Bebuwdkinderen Oonda 11 Mei 1916 17 Heden overleed in den oaderdom van 77 jaren onze ond in pecteur de heer J D ÜE BOCK die an godor ntle een groot aan I tal jnron hóeft terzijdtj geittaan Wi blijven hem in eere herj denken De Directte der Nederl Brandw Mij voor Boerende Öoerffren enkel van Landbouwers en Veehouders onder MONTIJN GonJa 11 Mei 1916 hlnuiili W tB II Mip De cenige ultdeelingilliit in i i failliHoment ter griffie van de ArronditBementsHochtbank te Uotterdam n hot Kantongerecht t Schoonhoven gedeponeerd om aldaar gedurende 10 dagen te bleven lifzgen ter insago van de schuldeischers De Curator Mr M M SCHIM VAN DKR WEFP Ooada 11 Mci 1916 14 Gemeubileerde Kamer mot gelegenheid om te kuken OEVRAAOD prus a f 2 60 p week Br fr No M 2 Bureau Ooudaoho Courant Markt 31 Sonda j Consumptie tent Op het terrein van hetOymnutlekleest te HAASTRECHT op HEMEL VAARTSDAO 1 Juni a a bestaat gelegenheid voor plaatsing van een Consumptie tent Aanbiedingen worden a Vrijdag ingewacht tot de avonds 7 uur b den heer W BEUKERS te H a trocht alwaar inlichtingon te bekomen zijn Bioscoop Gou da Voo rnit PRAOHT PROORAM met de bootdiUm De Mdanseres Boeiend drama in 8 deelen uit het Oirousleven Max heeft asthma Klucht van Max Linder Een bewogen huweiyksiels Komisch Oefeningen aan de ringen Acrobaat RIgadin moet het vergelden Klucht De kusten van Spanje Zeer aohoone gekloarde 80 natuuropname NAAML VENN ASPARAGUS te Wllckan Q bladt aan i ASPERGES U vwl iH pw K a IO TI R kC ï JS K Iraneo per apoor of post m ontvaBCitfKMtwlssal ofl tagao romboiin 10 Desi Kitlpoeiler Drogisterij Westhaven 11 iliÉilvanMBseliaplijkliiiiiis Keizersgracht 153 Amsterdam TeL hit c Noord mm Afd Scbrifteiyke Cursussen CURATORIUM Mr Dr C P CHOCH Pral Dr H D J BODENSTBIN Dr H C PRINSEN OBGRUOS Jlir Mr I H VAN LBNNEP Onder leiding van bekende Leeraars orgamteeren ij 129 schrlfteiyke Cursussen al volgt verdeeld A Handelswetenschappen 32 cursussen Boekhoaden populaire leergang en examen corana Sand la rekenen HandeUcorrespondontie Nederlandach Franich Duitach Engeluch Zweedich UuMisch Spaanach Maleiich HandeUrecbt Handeliaardrijkakunde Handeiakennia Warenkennis de Techniek dor Administratie de Techniek der Bedrijfsreclame de Techniek der Etalage Stenografie Schoonschniven Macluneschrqveo N B Speciale iMriangra voor de praktllk dlplama s B Talen 24 cursussen Franseb Dnitsoh Engelach Italiasnsch Spaansch Deensch Noorsch ZweedBGh EuMsisch M leisch I ttin Giieksch Esperanto bovendien een Cnraus in de Algemeeno Literatuurgeschiedenis N B BMzonder Curanssaa voor bet StaataaxainAn Oude Talen A en B C Exacte Wetenwhappen en Techniek 16 cursussen Wiskunde Scjieikonde Weer en Sterrenkunde Werktmg kunde Electro Techniek Lgnteekenen Meten en Teekenen Vak Duitsch V kEngelsch D Ontwikkeling en Beschaving 30 curtusaen Algemeene Ontwikkeling Algemeene Beschaving Psychologie Sociologie logica de kunst van het denkan Rhetonca dekunst om zich uit te drukken Aesthetics Muziek MuziekgescbiedeniB Harmonieleer Bijbelkennis Gezondheidsleer en SexaeeleHygiöne Schniven zonder fouten een goede Siy de Verbeteringvan het Handschrift vlug en goed Hakenen Bibliotheekwezen Journalistiek HerhalingsOnderwijs uitgebreid Lager Onderwys Fröbelen Slójd Spolieiden Dammen Schaken FotografeerenN B Da Curlussan Harhallasionderwlla an U U O omvatten all laf sch vakkan E Opleiding voor een acte L O 4 cursussen Fransch Duitaoh Engelsch Wisknnde F Opleiding voor een M O 11 cursussen Neder landsch Fransch A Duitaoh A Engalscb A Geaohiedenis Aardrijkskunde Staatsinrichting Staathuishoudkunde Wiskunde Boekhouden Schoonschrijven iO Cursussen voor de Vrouw 5 cursussenp De Techniek van het Huishouden Kookkunst en Voedingsleer Linnennaaien Kindorkleeding Costuumknippen en Cos tuumnaaien H Opleiding tot Ambten en Beroepen 7 cursussen Postale Aardrijkskunde Opleiding Hulptelegrafist en Kantoorbediende P en T Opleiding Kommies bg de Belastingen Opleiding Handel Opleiding Techniek N B Behalve voor de hlar enoemda amktaa ot beroepan tehmU of partUale opleiding Surnumerair n Adsplrant Commlas P an T RllksveriakarloiBbank RllkSpoaUpaarbank Spoonvatan Oamaanta Admlnlstratle MlHlttarlaa Rllkawatarstaat anz Van het onderstaande neme men goede nota De Oursussen duren minstens 3 maanden hoogstens 3 jaar Normaal lesgeld f B per kwartaal Wekelgks wordt den leerling een les toegetonden ledere les bevat de stof voor de week die in de eerstvolgende les eventueel wordt uitgewerkt Persoonlijk contaot tnaschen docent en cursist Leergangen vodT beginners eenigszins gevorderden en meergevorderden Specialerepetitte oursussea De examen cursussen worden gescheiden van de populaire leergangen die men uit liefhebberij volgt Agescheiden van de afdeeling Schnftelpe Cursosson is aan het Bureau eeu afdeeling verbonden voor Adviezen inzake Beroepskeuze ledar dia xich voor onae achrlftalllka Cursiissan of voor ons Baroapsadvlaien Intarassaert vrage londar llcb oek maar ecnlgailna t verbinden oaa gratls prospectoa dat alle vardar bilaoadarbadan bevat LOOPT UW KAM WEQ MET UW HAAR KOKO I i bndkaa n bM Is laat b KCfkO SlffHAAR KOKO DOBT HCT haai oiocnN OAAT NET 01TVALLEN TCOCN VIlSnaKT DC WORTELS HELRB ALS KRISTAL EVAT OEEN KLEDRSTOr OUE OT VET VERPRISSCHEND VOOR RE HOOTRHVn oor arr vAMPAAo VAN vw HwoBT or oooniii nut nfcta a iao am wr fc t HF rjara jac QER PD5T 5IIjAR IOC JQH OÖBEL Oir lemneD s Mnllijke FaMen pveslilleloiiirmr inawuiriHT are OPGERICHT trC Voedert uw Vee met de uirere murur LIJNZAAÜROEREN merk STER en W L 28 n 80YABD0NENK0EKEN merk W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grooto voedingswaarde B remploma PaHtf 1900 Wegen Gouden HedatUe Dienstaanbiedmgen hebben in de Goudsclie Courant iteedi Hccea MT Deie tdvfrleniiea kosten sleclits bij vooroltbeialing 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf tutainitend aan het Bureau NIEUWE VEimiJilG van AANSPRAKELIJKHEID van den KAASPRODUCENT tegenover den KAASHANDELAAR Boekjes bevattende k verklaringen van aansprakelijkheid van den kaasproduoent tegenover den kaashandelaar zooals die nader is vastge iteld door do Ned Vereeniging van Kaashandelaren ten aanzien vki de zomermelk en het vetgehalte van de kaas PRIJS 26 CENTS pMT Bli beatelling van minstens 10 Eoekjea ineen wiMrden dexeiEondeiextre koetea met firma naam be DRUKKERU A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda Tel Int 82 leïvonltmIilop tlEBlIelilliL DIT HET MaOAZUM VAK M aAVFASWAAYZOiVËK FirmaC SMITS Sclioeiiliandel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN QOmNCBMM Deze THEEÈN orden afgeleverd m verzegelde pakjes van y iiwe en en half en een JW on met vermelding van Nommer en Prija voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepODMrd Zich tot de uitvoerwg van geëerde orders aanbevelend J C BUI voorheen J BREEBAAET Lz Eenvertrouwdadres Adverleepl in dit Blad voor het maken en stofleeren van MEUBELEN Is bq N HESSING Peperstraat 24 Gouda Billyke prgaen pnma materiaal Reparatie aan alle meabden U ftb GI B3 TI3 A 11 Me 8 uur Nieuwe Schouw Conceit Arnold Spo J VAN Bl ommeste i l i V L NS JNKt 1 BlSTE V 0 1 k 0 men ONS APE LDOORN H OUAND BelMld Ysrsoeken wU t W f medwleeltog te mogen ontvangen vergaderingM concerten ermskriq don HU om doM dan In on H te vermolder Electnaohe Drukken I A BRINKMAN ZOON 55e Jaargang Vrijdag 12 Mei 1010 G0IJD8IIHE COIIRMT I riena TTrs © an A d v exteani tieTDla d oox G oTj d su © ars 03=ö stx©lc©n Verschijnt dagelijks behalve Zon pn Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal Idem franco per post Met Gedlustreerd Zondagsblad Idem franco per post PRIJS DER ADVERTE NTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewijsnunimer f O 55 Elke legel meer 0 10 B j drie achtereenvidgende plaatsingen worden deze tegen twee berekend Dienslaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bjj voornUr betaling elke regel meer 6 ets Reclames f O 25 per legel Grootc letters en randen naar plaiitsrumite f 1 i5 1 60 l BO 1 90 Telefoon Interc 82 UitfeverB A mjSmUiS EN ZOON Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Harkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren i Telefoon Intero 82 LOQVooi buit Bij de vervolgiBg dar Turken veroverdeo zij drie kaooonen Kaan Shmn bevindt zich op 160 KM ten Noord Oosten van Bagdad bykana opdeTurksch Peiziscbe grens aan deo karavaanweg van Teheran naar Bagdad op het punt wairop deae weg door een zeldzame passen door deo bergketen breekt welke Persië van MesOj otamie scheidt DaitschUnd en de VS Kon beoordeehag van Wilson s nota Het Fremdenblatt schrijft naar Uit Hamburg wordt gemeld o a aangaande Wilson s antwoord Hetgeen volgens Renter s voorbarige mededeelingen een weigering vair tweehonderd woorden zou zijn bleek een aanvaarding te zgn van de Uuitsche concessies Deze werden gedaan met het doel om de betrekkingen tussehen Duitschland en Amerika te handhaven en oneen vgandeu daardoor de grootste teleurstelling te bereiden welke zy thans konden ervaren Het doel werd bereikt en daarmede de beoordeeling over de laatste Ijuitsche nota af e sloten Men zal zich herinneren dat de New Yorksche Evening World zeide dat Duitsohland het aan de eer der Ver Staten moet overlaten om het volkenrecht en de hapdetsrechten onpartijdig tegeuovei m oorlogvoe verwachting De eer van Amerika is thans m dienst der zaak gesleld Nu het onze concessie heeft aanvaard is het moreel verpbcht ook bij de andere partu met denzelfden ijver voor zgn bezwaren op te komen ituiti uiMuii oat bot Itmieau luU u loi u u uu$i u regeeriug g eu i ivoueenl wonll Wij treMhesi uU inA l ngizaiiie vep lui p au net oiwierzooK geeucuiuct l ï lomiiw © ilftt oe uuiWüie iegt erin niet vau iu i9 lo atil en eeu lijk 4 ondierrzoek Ie doen plaats hubüeii e tpe vutitKuge coumqueuUea van dui oni w r u ü ie aauvaarnlen V ant swjè ooit dan 1 wei nu uitatt ilen o tgd v niji n Dy Bt oikierzoefti voor itt i uiwwfiv jvgftenjiig goweiuieht va t i Yxmni oiHmi MXiX t t i Jiuuw l utag iiun weit tigg m pütrht irtamip ipoiuoaamiiütkuig van hot le uHaA van h € ondiiTzoek oniniudciÉli ou ui wi oie DutiHihe nota aan AmopiiU lo tl 1 i ielijk hei ben tie Uuit ohe oiéu rzet Balie silnjrikiachion krfl g kr on den oluikitootooiiog te vo n a volgitva ie algemeene re en van h t volKenro 4it betrt tf i de het aanboi i n 4kto r ocketi en veriiiielen va l tiaiii eli4vitartuJgeii Iwijlol er aan iat M t 0vé loyajil gleizen 0 en ktyaal iidtg voeuxl wiirdt kan de Uuitaolie regf rtiig aan luteiiwud toeMaan NU Sa juitH het nwirkwaairdSge dttt de hoofdzaak van tien g u hBalea ujjJtftlu o Amerika en Uuitrinhlaii torh w iftt Amerika wèl twtjte koi Uil tw ui t diaaraan dal d4 l evi vrn ii tu za nfni l a h ag itil raii van de totaal oangev raagd hoevt heid ongeldig Voor e g©7innen van Bt gMKiie gtwnouveidie vermiste nrfhtairen l tj iidaMiemeel besHuitvaii 17 M iarl I I tiet t de MinMer an Oorlog van li6igi i bpalist dlut aah de nabaMaai i van H i gia ho a ldate en on rieroffic leireii welk © Üfiew dweu oo g ijn gowtorvmi o aedert zi maanden vernriM en vennöed ijk geencuv iiil zijn oenniaal e buitengewone PU iiriiimcld ilijk niterttenfl a woi en verleoii rt in de vo emle voor i ïHnPeni i 1 en inindinum ondewteuiDing van i N ir if Een maand wedule rf ilcli aan d wedSuwe vanden ovci ti M J vrouw van den vonmefteo null lalr I Ik fitf aau deopaiocnli ekiiir oren be n de n den ftaftijd va ife jaar vau dfi iiHiitairen woike weilüw iiuar f f w 4 ijk Jfeerhelilen waPen t KKI m aa K het naaHte htolUolid ill opgiaaiidip h n van den laili ft I iie onfjehuwd irf of wechiwiin r t ij wPttehjk g eh€éd fi zondaf kiiÉi I p pemonen welke voor e sOr IcMrtnutiiiig meenen in aanmerking te iu u kuiman hiume nAni eai o iu lan hot s cretari ftt van h t 0 iK ird linigiscb u t i sawu Zui iMhlinKen verecèiaft IJe 6 DP 1 e S laal DemooratiFï Partij tl bair 7 te jairlijköche congrw himdon np 27 31 28 detzer te Amrterdlaaï Wordt te Tubantla niet vangoerïV liet Wfviff IHe ram dnt na lco blijkt wn fiatirht te zijn van de Nordirl MlgCTiKlne Zpituhg oftiolefiw orgaan i er rhuUüHie regeering volgen welk umi ht lip I uhantia niet tengevol G van oen DuiU ohen aanval verio imi OU zt n gt aan en derhtilve van pen verg €ïfing door een T iUtÉ i Hchip geen a jrake zoq zijn nofluit het II I Iftiriblöd oen V0fb zingw kendI i rlfiht Hot ia waar het ïé niet triktof iHeol IM WolfNburPttu zal orhter een dwKeJiJk berirht niet publiceoiion zonr der nitrïnikk lijke inrftanWiiing van fc Dmltwhi regceriiig welke InflteOTjn rig alww nJpt g d de mogelijk toi tieelnoemt te verkrijgan I ju de t ri olo Me de Tubantla 4 ed vergaan an Duiituteh nia kfiiel UI vindt tn Herfijn geen tegeri TpiiMdv egt de N Vi Met dft ken lUrt V UI het nftOHiier die men er ihiuiH bf it moet nartr d kundlig n r ripreu ook de leveturtoop van dlo lofiiriro nauwkeurig zijn na te nil Ut wairhcid la ilwa te vfn fk n I at nu t lUigiernig ni ttt al na laten wn haar aan il i dag te brtsn t t inir nn hmiden wij onn o r liiigd I e vrKFcrttitHtW li £ gevaiit tP Pe lijiL baron ïcrvera komi dïne weei 1 ai ipit llaiiif Weillfht hrenj t dit ie 7a ik weet een Htap nader Ha hr wat lang anu gant ia geen r feu nm te twijfrfoii Manr Wi cm thie A6k iet tm t 1 drnMen U kiiirfit op grond vh aanht t t jiaretwjttt van üulteniandetr Zafyi v i krfiKO n InHcfcting medeidEtaiMi dit d VesterlaupdaHie lieganing iu K g n l inilit f rapport mntrent ui uit mag van het in Uufahlui I iiigCTHtj iiondeirzoek heelt mtvange vrrme i anterti bcwindt xlcdi nugilo 1 erlijni leii loyaal eleven wordwi fauUo deaiaiiu jat aij locaal ürdeu uil nolv in ttic4 antwoordwaarin wtj o m lezen iie VoTOenigdt Htateu vert VHiw Lei op d at verder aan de verklaringuauwgözet do hand al wonltau ph hdtmïen ilr w duw ieer goed verkJttftrtMwt dat waair mo if B ernetlga al e4i ofuriog ti Hi hen Amerika u DuitHkdlr ii w d oor d rtï ititMag van h l i V batttia ondoRou iHdiiivloed kaït wofd Mt fee UuiWhe regearlng een ijl en gtoivi oiulei zoek en een duidde ft en hetdkir rapport niet mwt gffooie iir wbi on w nnte bevordeirt Nodor l84kid heefit te veet belang erbij d t de vreide ttwWcih i Duitvcfalaiui en de V ttrei iiagdie Staten bewaard blijft ea er een einde komt aan dten duikiboo o rriog zooaJa die in vonge iuaaér d giervoanl ia dan dat het bi d e hrkuding met ou kunnen konwsir Wij blijven ter vol vertrouwan floyven d t onz l g ering er toflli m slage zal f en werkeli en de getijk en overtuigend rewiltaat v n het on ter ook waaraan overöte aft1 t I It 1 mi wtmft iK g cnwid jNaar van hebruuwliape zi de vernomen wordt zal de f uUj rihe nsgearing vwiinoBiüBlijk binnaakort ilenni lag van het miderwwsk ov r den on K i1tK iig van ila lHrt antia be eiH i Aan het rt J an AïiierfR I mirlV wtiiwuwfliw iift 1 H h r Nieretrartt hoe t de vol i M e aineiuieineiUen ingo liend fir U tl 21 twee nieuwe arüke fii lu te Vf gpn lubtonde j=ii ïXi 3 exi iaxxa DiiMMöbotlen Maar inuii lueuii 1 btoueiikvrl tlie iiiivütr van uioeïaüoUen en pluoteit uit iSLübilauid lu UrüDt lirilaiioiu wurdeii eiiDoüien V ei nomen wordt dat de Ccwmiitaeie vau toewi iDg HMsake d Maisthatri tjuiie tüu uan ieii vau ibe Mei levert iig van r veruDgffliwutj bepaald hieett dat tUe aajivruger wieiii aanvrage m geluug verklaard Zo van d iaaur Htiviaague bixïveeLheUl zaX bakomea iui i volge van den bepi ikten vuur loau wad geen hoogere loewi iïg mogelijk diaarenèoven aia nog aan Artikd ilfdt Indtlen © tnie vennoot bap I andtare AhHncÏ ilter TwHen eene venmiot iiap f nndcT vereeniging van por rtitnen vallende rnuïer artikil 3 bllj p H ti nu dïo lok nog even wat op gOrt Tki zij valt te ver over m4 V lorhnofd 7lc zoo nu ben ik klaar j l iveeuni een paatille hi den mond til gaat naar haar UMffMsXeA mn eWi w tiiitie €ki te zookon dat oiwBetr alkrloi bloojiKTi linten en kanten L lvon ligt Ik zal een paar regeitje aandcïi portier chrijven en u emi brlel e miiKBvfln aan d i r gl c r lirwiXtetfi die ook wel In ie loQp rat it imi Ifaa krabbelt zij teteimet een p HlorHl op het papief eaVovnrt U leide bri 5ie ttmen liier mijnheer Bekert hebt gijVn tiMiverMpute die n den weg p n nnar de lo Na de voor leitling moet gij nrij natuurlijk op A litPii Hij t oiii ieereii allen Wamen en ik hoop dal ook gfj van de par f uit 7 jn 7 kri kt hem met een onweer Htaanbnren itllk la iend toe ert wendt 7Mh tot lleiwwiict me wa opgc rttfta n e©n brlelje la dat Marga ik voor haar had genrhrevea Mw rliÖf dttt gij mljtAeeé Eckert nog oeme plarMf h t hezorgid Mar 8 zegt de baron op opg iwek ten imn Ik dank n 7oer dhar voor Rn nu 7 het wel hortg tl l worden dat wij onze loge opzoakein npH A Tal in dulreTHd angwten it ten dat wif het heg n rullen ntfalwn HijH tnt weerrien Marga en goed I ihiecert Wordt vervolgd ri ftkeii in t kappen waannohuwt lU kaïmiuw terwi ziJ met een ver baart i gezK U lüen vreenuten hfser op mntiit die Htijf oXb een boonenwltaait V o r ba I e rneeNtereH Maat Dadeh k Dorifl da k li 1 Mijii höTiwö itwn zou haast verlageii Kirden over zuik eena verraadng fta Atttnn Ec4cert onder het klenrtiuii kiuuie n wij nog wel een o geiiA IU i jvdiig tmbbelen Zij wijst hemi een t xM aaji naaat de sofa waar i Hentid8fta heeft plaata genomen Ik lien u eer ilankbaar Marsa ik l en met het kldnate hoekje j t v T i im stamelt hij blo iewl van vtTlpgonhetd en innerhjtp na mtednt ai n n goede voornemenB atHdiHeiiw voor de on zijn v r weaen I iAt hcHid keert zij haar hoofdje ma De eetie dienflt i de anderewaird Wwt gaj nog wèl Hoeg ijihinr yirtuler vre of blaam m j o n in den toeou w to ra heW gered f hij het Dotf weet Hij 7egt bet vtniMfl juet Zi u tong itf verlamd llpi ktimf hem voor ala in öan viF irK n Hij heeft vroejgar toen hij nog een w gw teld man wai dUc with den ifcïhouwburg bezocht Maar roineal verhlmdeired zoo ie b H e erOMia al Marga beeld dat de rooijp t ieget tenigkaAtat heeft hi to h niog nooit gezien Zij moet e eR Hchoono Me iifiine of eUmkonin vofiTBteUfti Goudkl inge dumie ww ft omgeven al een filmer hare tengere getftalte de Wonrie lodcken aU in een open boek vso jiUtA un diait Ml er zooveel in le€ t zegeviert de bva in baar Udetheid medelijden mei dien ar iVKou vllnclieir d zi vj igedp LthruQit aan het licht meeir nug ei i üubeiliwii 4 aire ucht een nog difjqiier n indnUt te maken op ten man dien iii wotrt geheel in bare nioctU te bobben maken haar ottweerataaoil uar bekoorli Welk eene verraöMng weUc enheerlijke verraaflflng lieve Eokert roept 4J i rflralende oogen Tewrten lat gij hier van avond ianii n e nabijheid zijt heeft ie4a vertrooatteodH voor mij Wees weikom hok i weea dNiiaendtEnaal wdikom I en znj laidit hem toe eadrukt hemopnieuw de hand Zij ia wokelij biij hem te Kien al ia ook dehooldloorzaak van deze vreu die ateehtazeltziucht en ijtSeiheid Ala iB eendroom ziet hij haar oeer en laarhfj volstrekt geen woon em weet e Vimten OTO deee begroeting te beani woord i gaat zij g3iniiacb ndV M rt De baroïw zc t dat gij gictoi tocigiangHbeiwi heM kunnen mac U worde i Wee maair niet b teorg ï nion ann in ouize loge zijn aa i welptaatden vn ataanplaatmn in eiko eva M ar dkU doet er invmem iUe t4 e gij kunt UI de pauzen gaanHtteft m uifaruflten Ik za4 darlcSukeen hewi R ïfclirtjroni Jttffrottw Da4a ik woetvoort goiviu om bare tfchoudertf en Jp liaar voortwcffd pnjkt eau goudoitdia dt i bezaaid met fonkeleuiie juwet ten llalrt borrt en armen sija biv iekt mol alkn W HK ilUerendebantkin i x £ tj SiS tutg bezig lau e Unt n met edlelgf A4 QiLt i versierd aan hari K n H te t evtwUgen Nadruk verboden 33 Zii die roet haar kleme kind voetjas laeodoogenlooö treedt op zijiihart moet met dteaken ittt hii een wiliooae fllaaf haakt nóar betgenot Marga Daja in aj haregSoriete zien Neen U heelt ook zijno trotó Mjwil haar z€ an dat hij alleen mftarbier ia gekomen uit belerfdhari t geihüver die barone en votótrëit geentoflgftngffbflwi wil hebben Ja d t 7a hy zeggieii Hij n t aidi in zijn volle lengte op en ziet byna vijandig naar n UohtziuniigB g lankette volkje dW om hem heen dlwarreU Maar erai klapfl wordt de deur geopen ï twee kkjlne tfneöuwwitte handJ€B rtrekk 2iQh naar hem uit Kora buannan Erkert Kom biiioon ik kan hier de wod ook nog wel heerOTbazoek ontvangen larfit tfe xangierea en Toor hi h t weet aat hij reedö m de karaer Ala verblind dtaa ii bU op de kleine fllfengtötalte Zij leeöt jb ingi e t t U flgenlijk jammer I lae IJ dat xxjvoel sohwin wmveH Gldzttam ïii kodtbaartf opdenbraiid rttapH zal varguan I In onae refcliwiiHitïhen tijd zou men zeker vooraf df juweetien m veiligheid brengen l i t gij den tekfft van het tuk getf f II Lokert Mii hrikt op alP uiteen droom Noesi juffrouw Marga nog niet Het tek tbi kje ligt taar op ie tiftl Ne sn het n aar soPt opdat gij kunt ijAgann boe wreed de tneiMArban ml I étiande4en Zult gij nmj eén traan wijden wanneer d vla4mn o ij verteren O uJfrouw Margia WetH maar niet ongerust tk ga niet weriteüjk dood Al gij n ir f HK ht in de hamkti klapt waaj de bekert verrij ik al een phenix uit de HiK en imoak eene dankbare hud s viK voor u alf of gij nrij woBt uit den diod beN oi g wefei Mnar dan mot gij ook tagwH om den oouipo nuvt roepen dat ei Hit de beleeft h d weet gs Wat 7uH g j nwtTiw groote alti d be ge hsndni kunnen klaippem 1 Zk zoo Dorl 1 Wbu ook oog den waaiw Waar i e wffte