Goudsche Courant, maandag 15 mei 1916

411 Tjui ra uniiuj y KL TrakUnc Tm Haandaglftllai met het gebeurde kunaen vereeniaea l e beer van Ui n was voUedIg op de hoogte van den Unancieelfln toeAaad AauloadB kon htj met belplan van den nieuwe leaning van IS niUliaen voorbrengen Aan hal credlet van out land heeft de inialeiseinntliig ei luaueis ook de tweede o tard met nto ati laamjenslaawie de lett H I ger 1 dan die van da arste iea nin de tweede leening ia doScarev aii a haast nog neer dan mat de ersU ieening bel geval was een üuerend uocee geweest L ontwerpen voor een boitensewone belliug en ooriugmruianieU ttng zijn evenmla vertraagd Kooiende tot de ünancieele kweaUe zeide Spir dat de buitengewone beding een gebed ando a nsien heetft gekregen nu de ooilog zoo lang voortduurt en de buitengewone oiioisuitgwveu dus ook zooveel maar bedragen Uet voorstel van een helling ineens dat door de Vrit anig l emoora engroep in de Tweede Kamer is ingediead gaat verder km het ontwerp der regeerlne Hel wil eeu grooter betb ag heHen dan de regeertoe en aan de opbrengst de t epaal ie beSUnaning geven die zal dienen tol gedeatlelijke oploeelng van den oorioaaleaning 1914 Vrij alge meen ziet men thans In dat een kïüttneewone heffing niet acfaterweige mocbt bhjven de bezwaren die tn Ueoaniber 1914 tegen de buitengeeirone helfing zoo luide klonken worden nu nauwelijka meer geboord Al evenmin wordt de reohtmaiigbiad van de oorio iiwinslbelasting betwiet Ue uweuten en taarondar ook diegenen die het grootste aandeel in de biateugewone bctfingen zullen hei ben op te brengen gevoelen dat de offer lenKhl worden gevorderd enltit aan de regetM ing niet te verwijlen valt veeleer hulde toekomt dat zij nu reeüB zooveel mogelijk tracht te voonnen in de buitengewone uitgaven die door de oriel en dus gebed buHen haarachold zijn varoonaakt Nu a r de Vrijz tlem Kaïéergroe heeft genoemd wen dit UJ een taaneUjk woord van deelueaAng te pnicen In het tware verlies datdle groep heelt geleden door het oyerlijdon van haar nobelen aynzpatliieken voorzitter hel heengaan van dezen zoo bekwametv zoo wericzamen en zoo kiortastenden man besdwuwt i pr als een groeten lag voor ons land In land vergaderzaal zal hdj zeer wortten gcuiiet en ook in deGEe vergadering wilde pr hulde brengen aan de nageihubtenls van Dr Bos die bdMonta W i niel tot i ir a groep date b aaache gewa nieerd Deze wvorden werden door de aanwezigen taande aang ho Mtl Tot hooldbeatuuraledeo werden herk nen de heeren Mr V Kink en Mr H Snxmge Daarna hletd Mr P Rink een Kade over De evenredige vertegenwo Idigii volgens het ingediende regeering0voor tei onndeitoge T onUiodai Uok neernien dat drtecéerf een nandeling onderlaimd uMttten den Mioialer vaa Utrilenlaodache 2ak n en aii noodig kan iinii en Ik heli in den tUag alleen eiiki e particuUere aanfelegeoliedeu ta regiHen en macbug o uit mlju naaaa te verklaren dai de betreiiklu en tu acben mt ie regeenng en de l uU ibe volatrekt vol var ouwen en vrieadKhappeiiJk leiic hartelijk ü a Uok de valkanemming in Nederlaad ia blUken de jon te berieiileD DulURshlaiul weig SiiKl Ik preek be lltM legen dal hel WaUf tetegram luhoudende dat Duiltadiland miuukilooaateOiag aor den ondergane vau lie IHibaoda weigert omdat de Lhiitaeite marine daaxaan niet wibaililig etaat in Nederland verontwaanliglng heelt opgewekt Het ta anjotat dat luaaohen de Lhiitadu en de Nederlandnolie regeering in vettend met het Tubaoüafeval enig geaoUl zon mgn rauiMK4iiig hl i iinenliiiMe in verfden imui vw dt If comtaiiMUiiiMu l r KonliiglD be r oo ü ten InitM vu dn MlitiHtor wu xeer druk bacocbt under de eendwi dk den Jut Urla kwam gi lukweii en bekoorde Priw Hendrik Hm dtruan van MepwniKn waaronder een vMi H M de Kuiiiti in Mi nl r untvlng de WiuiMr Aan bet elixte van de godadleiiAonfeiiinii in du KeniuiwtranUKfae kerk die r de Mlnlxter n irjii E tgenonle werd MJgswoond prak LM 1 Iteerlnfi de geaneeoie t je met te wtordei raMUidon eu woltuuuA jaren hebt gij g i bl lil Tii0üg vertrouwt tmiwt tpj wiKt det Ik betianl lng van tiljHuin xakeu aan goede haadm w a toffveirtrouwd Kn urb daarop rifMende ot dan hear ni mevrouw ort van dar lAtidao ekle ii r 4iar dat het een vreugde voor hein waa in naain van lUInt dan eeniten rahiiater geluk ta BMjiipen weniKiieii en ham te verao keu de harttiljke veruéieriug teaaovaardeu van aller fauogaeiitiug en danitbaarfuiM T lk tudaln al wl cbokt w rd ii door Itut wereiil ebeureifi om cma been bevtMuleii wIJ on too wel te unieile omtaf J wIKten ilat uw wij b taid bevonleriljk wa aan a liOodH cBorbaanHe lidangan Dankbaar borinnenle apreker it ii dat owler een vorigv regeeriugji ieriode van iten heer ort van der Mnden loewnaal minMer van JuiMUe lie KiwIerweUon waren tot atand gnkoniei di rfMjfli dkiizetwten kinderen l it üegiRi ii n gBwewt Kr na vooral In de welhaai v rl M pen twoe Jantn waart gS onze weidxieiiflr Waar ona dleri aar vadarlaiut ligt tuAMhen ile miriogvoereitde lamwii hoe gerutMtolleml waa hoL voor te iiriiMeii van ik mo i lijkheden on gevaren dat gij aan bet biKiM Minutt van Harer HajMlelW reKeeriiiw en dat al wat mannclIJfce kraelit vennaff om oiur Ie redM i uit iHe moetlijkheiten en gwaren door u niel kloek Meld weinl verrl 4 t Diitvan deiirvoor onaendank Qod moge u KogeniHL waar glJ uw 70en vtTTjaardag heriienkt u kraohtengoxomiieïir jaiienki n Moge het tonder H MRen gelukkeit onOiMorbiiar NwWlaiMl ongwii honilen U bpetkKen in het heerlijke land van den vrwla Mf Uilen eerhted heitaaltlB preker den uinff van de geineeDlci lord atevlg un4 de lendien O ail die emwlg werkt I Dat wij de taak volenden Waartoe lij ro t n lerkt 5885 Prija 7006 11647 19309 11015 4 e3 1 250 1918 4549 7681 9798 129 1 151SB 17270 19294 f 1000 1400 faao 1100 S846 618 8637 B67D iUM 17768 Pr aan van t 70 m 134 208 307 Mt m 542 728 751 803 iÜÜ 1251 1477 1648 ITSM 2014 ÜOTO 2425 2594 2627 2947 2991 3Ü8T 3191 102 14 J4 j6 35 aStiO 3662 3696 3811 3914 Mii3 3984 4127 456U 49li4 4990 5113 5166 5182 5202 5534 5558 5894 6028 179 6260 6413 6436 6442 6528 6790 0 18 7035 7074 7188 7447 7505 7681 692 T7U 7815 7875 8120 8193 8301 8409 8483 8497 8529 8596 8652 8694 B 7 9065 9080 9095 9188 9210 9224 9547 9629 9760 9795 9866 9862 9883 iOOOil 10061 10115 10142 10216 1 82 10662 10724 10766 10781 10971 10899 11104 11128 11504 11920 1 244 13317 14066 14955 15701 10402 10547 1 1636 10926 11308 11387 11872 11879 12291 1 2848 1 W1Ü 13073 I W S9 14018 H549 14591 15343 15370 16193 16207 16897 17115 17217 17525 17969 18137 18154 18473 19055 19097 19900 19923 20697 20766 Nietaii Libende Unie i aierdag werd m l arkalclit 11551 11615 11733 11927 12098 12250 13477 12812 12818 13445 13698 13765 14123 14224 14501 15063 15169 15a78 15814 15881 16189 16578 16683 16m 17714 17836 17892 18188 18268 18426 19150 19604 19602 19960 19971 20865 ta AnMerdau onüer presiWum van den boer i r 1 ro jk de jaarvergaderüi van de Liberale Unie gelwuden Aan de upenlogareue van den vooruiter Mr L toen ontieenen wg uet volgeode hpreaer zeide itct i iabeadiouwuigen o ver den xinog en de vredowutneea te wUieu begeven nmu io den v u lgen weiuwsh lutapreuen uel Hio tlg met de vreetnlijke menr dttieuHutcliting zal worden opgeiioudeu r braoht dank eu huMeaan onze regeering lu bet bgzonder aan ue mlnMara vau Uinoeu eo Buiteulanknlie Zaken voor de beleidrelle w Jze waarop zij ona lawt üuiteu dm oorlog hebben wMen te bowlen en onze neutraliteit heUien welen te handliaven Waar aoO Mg eu zooveei abt het mogeUjk ia trteih oUi reigeering op om miA klem At ruuhten te vwdeiiigen he aan NederlaiMl ata neutrale mogeullield ioekmne i Spr br ciu een warm woord vun uaiilc XI hulde aan de mannen aan wie in deaen bnitengewouentijd de laldli dor zaken in ona land ia toevertrouwd Met voldoetóng kou worden geconstateerd dat de Beerjng lUuoato miniMer Jort van der LiiKicn uitdrukkelijk In de Tweede Kamer verklaajde bij hetgeen tij deed ter haudliaving van de neulralileil heeft kunnen rekenen op volkomen een tomnigen steun van de Staleti joneraai In alle kringwi onvor i IIUg van weUie poliUete rittoting a hl men het een groot geluk d t het mannen al Jort van der Linden en Loudon die In deaen tijd het aiMp ran Suat hebban U toren liet belang van one land en van one volk wordl dua h meeat gediend wanneer men allee la het work atitt om de leiding der zaken nog ton in handen van dleadlile mannen ta doen bUJveo en om de purfWe vatt bal n i f4eri oio vMl luiigdljk l vanterken De moblUaatle etacht nog atoeda reueacbtige uitgaven en brengt daarbij voortdurend groote bezwaren roet rich voor tal van genxibUiaeerden de rtaat van beleg geelt moeiii thi den vnn allerlei aaird de maatregelen voor de dWIribuUe van levew udddelin en andere artikelen zijn koatbaar en doen telkene producenrlen en handelaar wInMen derven die zij gaarne hadden behaald Kritiek op die maatregalen blljll due niet uit Minister Gort van dw Linden wena er terecht op dat hel telael van ultvoerverbo tGn en eocisienten wel ean kwaad maar een iteodzakelijk kwaad is I Mr fViak atond dsama Itvoarig eUi UJ de kweSüe Treub B vden I bestond de overtuiging dat Treuö van zUn nlnJstnreunbl wenScbte te worden onUieven maar naar cijn verklaring ter zake moest men aanneiimi dat dit niet zoo was dan eoh ter is li houdii nlel te veiiilaren lenzij men zooals Mr l atijn deed in n bei cl ouwing n in Het Va derland a reelit van Treub dldatoriaie aaaieg t jDa Mariee enaard zijn RiAMiAMoirigkeit Jevena degegeviMJene van anderen zijn in den laalslen tijd oog toegenomen prikkelbaaoiieid Zulke eigenSdiappen maken zetfe den meeal bekwamen en vourtvarenidon man ong lkt mi ale aloMsman de diensten te bewijaen waartoe zijn bekwaamheid n voortvarendheid hem andera In slaat aoi den ateitan Aan den lllnialeivPnaidant komt d eer toe kt U 100 atpoedlg mogeiljk de crMe heeft weten op Ie los Men lèrwtjl hel in hooge n te te waandeeren valt dat miniahir htty aanstomta den odalen arheid op zich heeft willen nemen SJ lehfe er echter prij op te verklaren dU de vraag of aan deniniaterieeieloopbaaa van linMer Treub een elnie raooal worden enaakt zoo iwaar heeft gewogen dat enkele llnJe Mbe rate Kamerleden zich legen de bekends moUe l a het verband ti li de belasMnr m de ouderdoai Mnatoen wetteet hebben vniilaard Spreker meende eiiiter te mogen laggen ilai ook lU bij den loop dien de u cnnomen hAbtn akb thanB 19662 20641 160 426 765 1160 1468 1701 1922 129 31 719 1072 1418 1634 1906 118 382 698 968 1896 1526 1855 2U56 108 301 6 l 924 1862 1500 1850 52 225 96 252 687 828 1350 1481 1831 7 2 7 478 560 794 801 1236 1271 1462 1463 1717 1813 l ti7 1989 2123 2126 2174 J410 2422 2659 B fil 2868 2881 M6 3081 8114 3300 33 5 3384 1545 3583 3740 i H 4 3937 3978 4420 4425 4519 2059 2U6U 1996 2027 2200 2216 2318 2345 2696 2698 2702 2787 2885 291U 2913 2990 3201 3260 3279 3290 3400 3406 3437 3492 8800 3887 8852 3886 4082 4337 43 54 4386 4523 4591 4609 4701 4742 4754 4848 4889 5006 5026 5035 104 5180 5136 5144 5145 5177 5196 1219 5238 5380 6401 5410 5443 5520 X £ 5639 5696 5848 5888 5903 5956 9 6 6030 6064 6125 6205 6381 6457 r l6 6525 6567 6576 6601 6605 6615 6827 6833 6914 6915 6928 6995 7078 7081 7092 7147 7155 29 7248 7377 7 180 7468 7506 7522 7538 7541 7681 7r 93 7599 7661 7666 7781 7810 7822 7866 7883 7983 7983 7991 8076 8062 8145 8151 8153 8159 8177 8241 8281 82H9 8291 8353 8361 8375 8380 8198 8526 8544 8791 8669 8869 8894 8919 8946 8990 9005 9029 9044 9053 9O70 9124 9149 9151 9212 9281 9312 9319 9345 9393 9452 9487 9492 9494 9614 9541 9602 9606 9668 9674 9698 9766 9789 9816 9819 9821 9823 9878 9882 9935 1Q077 10083 10094 10127 10226 10848 10285 10286 10326 10830 10439 10168 10489 10498 10629 10532 10606 10606 10655 10693 10694 10609 10822 10851 108M 10893 10917 10957 1096S 11015 11069 11072 11088 11106 11141 11149 11193 11381 11337 11386 114 11439 11488 11477 11490 11588 11608 11630 11653 11687 11739 11793 11885 11874 11905 11946 11989 11999 12lU 12149 12216 12271 12283 12292 12360 12874 1 87 13890 13497 12514 12551 12567 12591 12610 126 22 12692 12886 1 2937 19021 18069 13061 1811S 1313S 13187 18213 13 22 13466 13545 13567 1 3070 1 3618 18714 13886 13971 139K 13994 13998 14039 14066 14138 14167 14345 14827 14829 14844 14352 14 346 14382 14391 14898 14404 14436 14490 14536 14596 14658 14667 14671 14075 14726 14730 14784 14818 14863 14994 15027 16082 150K 15201 15S 29 1 5405 15450 15528 15535 15561 15639 LWl 1568 15770 15877 15896 15926 15931 16031 16056 16074 16081 16093 16101 16164 leat 162S4 16235 162a5 16426 164 27 16473 16504 16584 16609 16718 17153 17275 17283 17291 17308 1738J 17S92 17468 17904 17592 17620 17651 17771 17804 17823 17845 17850 178W 17916 17978 18136 18340 18258 1840 18431 IfftSl 18631 187 24 18736 18764 18857 18921 18999 19 19130 19165 19 219 1920 19826 19331 19338 193M 19582 19550 19603 19616 19731 19758 19877 198Ï 20036 20102 20106 20 30145 30186 30190 908 20826 2041 20421 30493 20537 30682 30591 90Ht 30693 20700 30752 20797 30801 208fi 20876 20883 3091t D nltvoar vu vm Naar aanleiding van den uitvoer van g melk en ttainboekvee en de f daardoor ontitane onmogelgkheid voor d gaowoordige pryzen te blijten varkoopen heeft de alageravoreeniging Ona Belang te lltreubt ondorataand talegram aan den Uinitter van I ndbouw Handel eu Nüverheid geaonden D UtrBoht oho Slagera Veceeaigiug 0n Belang veraoekt Uwe Excellentie daar hare loden geen vet vee voor hunne taken kunnen verkrggen dan tegen anlke al nortnale pryaen dat verkoop niet meer mop eiyk ia onmiddeliyk de grenien te tluitan voor den uitvoer van aoogenaamda znftlkgaveade koeien n itamboakvea Uu Dgbl MAUKTBEKICHIEJS lioHerdamscbe Vemarkt 1 15 Mei Aanvoer 394 vette runderen 184 vette en graakalveren 177 sohapebol lammeren 871 vajkena Prijzen vette koeien lekw fl 40 f 1 46 2e kW 11 80 f 1 36 8e kw fl 06 l U i oaaea Ie f 1 38 1 1 42 2e fl ll a6 3a 11 11 05 handel vji i kalveren Ie 1 1 35 2e 1 10 3e 11 handel matig schapen Ie f 72 2e f68 3e f62 iananerea f80 1 78 vaiiien Ie 93 2e 90 3e f 86 Hebt soort f56 64 allen handel matig KaMouuIrt Onilewcter Op de hedouinorg n gehouden kaa markt te Oudewater werd door den Bond van Kaasproduueuten het volgewie ter kennis gebranht oandsbe toekeia De Con nla e aangewezen voor de oudsihandeiingett met het Zeniral lankauf U ett balt besloot den prij voor de eerste 14 dafan als voorheen te doen blijven De Z £ i wenafcbt echter den prije met f 3 te verminilieren Iledenmi iita t zal daarover opnieuw worden vergaderd Wat den prijs voor de 20 voor liet binnenland betreft deelt onderstaande Uond mede dat volgens besluit for sub ooaiUZiaBle Van dakaa vereenigingde overeeniiamst waarbij voor de voor het binnenland besieiade leaas 2 beneden den gaatilden prijs werd bqiaakt vanaf heden i opgeharen De prijs wordt duS 34 voor ongeSUa Mlde en IS6 voorjja lenipelde kaaa De Bond van KaaelprodaoenKa Er aren aangavoerd 150 partQi t met in kitaal 6750 stuks wegende ongeveer 3S750 K G Prijzen lo Soort 59 61 2e aoort 56 168 g temp Me 60 62 50 zware 6a f 62 Handel abig Naar aanlei gg van de atrubbalingen tuascfaeii de Ned Vereen van KaashauMarei en den Boad van Kaaflproduoenlen vemamjp irij dat er bedennioigien teer wein voAeeht werd Bali bUt1iaar lelll i van leven irfdMeB IngeillaKi la Ihana het asagckoodigda weuMiilwatp tot aauvuliiug en vet uoogiiig van üe L aiulit uuwt egrM Xlng voor hot luopondo jaar aM eenpiwa van i I UWi ixiU ala aaialeet van het ItljK In ite kfwaai van gvtueentebeif ur n voortvlooioi le uit d b hlkbuaniKHIiiig van Iweuouiidklelen tegea V rHulMl rm prtJiMn In dx liHMii iifï tot dit wotaoutwerp aagt df Miuiator van l Amtbuuw dal tl wiuirDuhiJulljkhald g uui Ie tènnij l tijiliwiwtandl ailen nog vei fs reu eu NeilerlatKl In ilea oorlog betnikken wurdt dat au dorde citiMaJaar unrt worden doorgomaakt Na Ie behben nagt an welke g g oveiw atjn verkregen voor de maatregelen In dat derde jaar te ncmea lorwljl hq verklaart dal hIJ aiiA geenmln ontvelnat dM de vooniitwehten lUot rooakleurig Kijn egt de Mlni lm dat terwijl de portode Ue achter don rug i de diatrihuiie vooraan plaatate tn de perloih lUe wIJ U an ingaan de eenMs vraag meet eijii Hoe Mmékcn wij dat van hetgeen ar iK odig ia blnnenalanila n uvi t ntogeUJk wordt voortgebraoht Met andere woorden het prodoatievraagAtuk kio M thase op den vao grond en ia vraag it te beantwoorden hoe moet bel met het oo op dk groote belang nu vardar 0aanP ne Mlnéauw geeft aJvoreMT tot da licantwooBlJng van de vraag over tn gaan de Uuino baotaaode o met aau Kekefheid grcnxende waatv 4il nr lljkbetd te voor i Cllen iimalaudlgbeden In bet kort aan ale volgt lo de toevnor van hulpnmMtoifen ta a r henioelli kt de productie van plantaardig voedoel voor manocli en 18788 18790 19080 19093 19 287 19567 19436 19441 196 56 19716 19898 19936 Gcaeagde Bcriclite Noodlottig schot Zatsrciagsvona beeft te BiggriHd Z een oldaat getohoten op 1 ergetnè en daarb den ergaanfrW joor Joh Zonmiter in de haitMi getroffen De getroffene waa 1 bUkkeiyk dood Nader Tordt n gemdd Een loldaat vmd op het uHflUj nieabnrean gero en on dat ham med jedadd dat een ilier UI diemeugevoige niet zoo groot ala 1U4 kou i4Ja 2a de aanvoer van voolineaBdddelau v wr BMMdi D dtor ondervladt v tmamnerlae Poda achaanchte u hooge pnjaeu met kunnen uilWijvatitiet gevolg hiervan zal zijn dat van a imma gi aadeia in ket landbouwbedci abi veevoMlar gabrulkta arukelen aU rogge en aardappden neer voor menMlieavoadDrt gébnlU aal mdoen wunku luika zal eciUer veel beswanai onilervinden doordien laogevolge van ilr miieilijkhedea van den aanroer van veevoeiler hel in het bedrijf b unhikbare dea t meer noodig in zal met Ie produiitie van dierlijke pïoduoteit aio vet pek vletHch uKlk en zuivfd gwweldig ipolobaad wordeu Al wm vemanderii der voortbrenging van on Dlg dier prodoctfn voor de iKiuieulawhKtie leweuaniddeleDVaorzl lung geen ovarwi eod beawaar zijn ar moet ook zooveel mogemk voor gewaakt worden bat badrijf nlat te i rga irf ii nr ani Ml door bel uiloder overvloedig minm gebrekkig binnenkomen van voedlnf ddelen roormenaofa eodlar jtl van de binuenlamdaiAe productie inluder voor uitvoer beHotaikbear ziJd hut tot uu toegeparte middel om door de bo jge in het buitenland verkr Beo prijzen den Uanenlaudatiicn g rulker goedkooper voeding teveriK hallt zal 61 ophouden M v el Kloino worden 4fi Wikot h ttaaréa worden van all frW WpnilddeliM aW werktuigen goreeikaiiSppau e d het UJgenvan looocn en andere uUgaven zal de pruduoUe van voor de voeding van inenatoh m dier ooodlge arttktlep duurder wolden rxi h koopkracht van de roota iiUMia wordt retatiel kMnar doorbtt duunkT word n van voeding kleeitiitK en aikilere ieveiuibebofllten al wordt dit door kioi HJglnc ook eaniKc riiaUe tegengegaan Uu de koopkracht wordt waartcbijniijk p j itlel kldner door het gevaar van werkii Mh id aki gevolg van hot geheel of gedeeltelijk ontbreken van grond on hulptrtollen voor Mixmnige IttduMtrlelïn Op welke wljw en du wieib Sent nu gegeven voornoenaie omitandlffh Klen 100 goed en guedkoop mogdsiijk in de voeding van de bevolking van Nederland vooralen te worden en legen welken prlj kunnen de landbouwproduoten In de iMiaBte loekonwt voor de bevolking worden op geiM i l zonder de voortbrenging in gevaar te brengen f Naax de meening van den HiBi ter moeten de koeten daarvoor be treden Wondan door WJk B Cl iiie Ue lloor Kijk en gemeenta te MaMa wonk voor de inwoners van iedere geuMMfntif oen door haar zelf va k te aleUeu jwaveeOwid vo iMl beaiAlkbiiar geateid Welke voedimsamnileien Inaronder zuUen worden begreptm Ijcpaalt de gemeente eveueene zelf Voor alle gemeenten te lamen wordt ie hoeveelbi d van een bepaald voe MnKamiddel natuurlijk befxirkl lot de In totaal beschikbare boeveeUield De Minieier omtvolnM zich niet Jat hierin een oorzaak ligt die de op orloale iiH aiuHgheden gebaaeerde va tolling van de behoefte ook vao andere artikelen minder betrouwbaar zal maken l n bepaling van den prUa waarvoor een bepaald voedlngamlddel voor de Iharvoor tn aanmerking koanende lnw Miein der geaneenie beridilklia r zal worden gesteld meent de Mlntoter voorebawik aan de gameeoUn over te moeten laten Koslieo velende op ik contrMe n dkKribntle koineB voor rckaaiag van de gaiiMeM doch vientar zal doorhetRIJk in de koaien der bcMilkbaaretellIng wdike aaiig even worden door het r ii hll in j ri waarvoor zij ter plaatwi bcMctilkbaar gealeld worden Voor en dun door de gianieente viior wonten bijgedragen l o Mlnialer vertrouwt i bij deze verhoiKKng duor de gomeentt nletnooMona ver al Rijke finuaidSDtal woriIto be ikt IM Ik don MInlatcr iriet n lllljk vi gn 0 fsétark aan g evon hel viKkr dit doel b nio Kllgide bedmgook maar bij benadering juial te bcfialan l oor hel toeelaan ol wetgeron vaa het tham aang evraagde bedrag van 1 mllUiMB gulden wordt echtar ulinpraak votreigaa waarop word ni voongebonwd liet welaoiitwerp betreft ook da bruMirwxt en melkvoonlenlng Uit den aard der taak aal van da cradleten welke voor de goedkoopa trekking van toie beide inl Melen liJn of tullen worden toegealaan na aannemhig van hel aangeboden ontwerp geeo gebroik anar mudat giaaaakt Nedmtand en DaHsniiland Een WolR telegTani uH B riija mei k Naar een avondblad meedeelt heeft de NeitorlawMche gesani te Berlijn in een pen a r k meevadeald dat hij binnen kort naar dn Haag zal gaan De gaaant heeft Uaitijgava d dat ilhi reis volalrakt geeq polMek doel heeft De ManI v n klaarde Ik ban eUi bM eeM door aaa lappoct lagea hem had opganaakt Daar de aoMaat dit rapport gabeel oagereehtvaardigd aditu onV tail hij in woede an git daa sergeant eea Uw in bat aaageeidit waarop hg werd gearreateerd Later wizt hg ta oatkomea en sich met zijn geweer aptnde ging hg naar het compagmaaboreao schoot door de ruiten op d sergeant maar raakte oogdokkig dea aergeant majoor dia onmiddel k as l k wig Da sergaant majoor waa aebawd en woonde te Bergmi op Zooflci De dader is naar wq vernemen oit Dordrecht afkomstig en eveneens gekawd Hy werd naar Tüzaingea eveigebracht TWng van de bondsvergadering tn Ueicarius bat orgaan vaa den Nat Bond van Handels en Kantoorbedienden van dien naam schrift B te Ifiddeiborg Afcieelingavooraittar aan ket station den afgevaardigde opwachteode Wel T Ik heb veel tien spreken zien preken hooren ook wel at maar sian het meest Hinderen doet het aift koor ala je bindend mandaat kebfi laat je toch maar praten Waa het beUngrijk voorzooverJe vat ventaan hebt r Jawel voor de persoon die pieekt en da afdeeling die hem afgevaardigd haeft soma ook wel voor de anderen f Schoot het op De tgd val de besohrijvingsbrief niet De punten hiervan omgekeerd evearedig aan het aant spr era Hoe too Och ieder viodt afjii aigaa muziek het mooist JÜ ook f Ja ik ook We sproken elkaar wel nader Best apropos je behoeft niet het volle bedrag te vergoeden ik ben eerder weggegaan LotUco Na nit de takken van een groot deel der middenstandera eenige millioenen bemachtigd te hebben door Toorspiegoling van buitengewoon financieel voordeel too schrijft Unitas werd door liotisico om van de J hoodenheid tot betalen af te komen plotsrting de teak sfopgpzet onder voorgeven dat de StaatsTOtarg was geschorst on haarnsaotign varen gev tigd Nadat het onrechtmatige van dit stopgezetten door den rechter tot in hoogste instantie was beslist hebben Lotiaioo poKshandeYs gevraagd betaling van de bedragen der prijzen die op het gelgkloidende nummer van hun polis in de Staatsloterij getrokken waren maar Lotisico weigerde betaling niettegenstaande Lotisico alléén door haar aohriftolijk gestelde voorvaarden en bepalingen en gedane verklaringen eo voorspiegelingea dat die prgzen zonden betaald vordeo de menschen heeft bewogen tot het aangaan van n schuld en tot afgifte van hun geld Toch heeft Lotisico de betaling der prgten geweigerd vaarom eenpolishonder Lotisico heeft gedagvaard voor de Rechtbank tè a Oravenhage tot het bekomen van een vonnis vaarbg Xiotisico zon vorden veroordeeld tot betaling van f 1314 met rente en kasten zgnde het bedrag dat volgens de op de poli zelve vermelde voorvaarden der verbintenis van Lotisico met den polishoudor aan den houder der polis moest vorden aitbetaaid in verband niet het feit dat op het nummer dier polis in de 407e Staatslotorg een prijs van f 1000 en een premie van van f30 000 was gevallen Om van de betaling af te komen heeft Lotisico voor de Rechtbank beweerd dat de polislipnder in zgn vordering niet ontvankelijk vas op grond dat de vordering vaa voortgesproten oit spel I I Kan bet onbeschaamder Wel heeft de Rechtbank bij vonnis de polisbouder in zgn vordering niet ontvankelgk verklaard en beeft het Qereehtshof aldaar dat vonnis bevestigd maar dat Verandert niets aan het verregaand onbehoorlgke der handelingen van Lotisico Fea slotte vcau t het blad Zoo iemand die door het nemen van een polia met liOtisioo een verbintenis aan gaat voor een scbnld en tot afgifte van zön geld had kannen vermoeden dat Lotisico haar jegenj dan poliahooder aangegane verplichting tot betaling zon afweren door ar noh op te beroepen dat de voedering vaa de polisbouder voortspruit nit het spel Niemand 1 Ueer Un laa en zestig duizend v rbinlenisaen tot betaling van LoliaieopoUsaoi iga afgesloten met vide doites daa middenal ander dia door de haodaliapn van Lotisico aar iga benadeeld wat voor Nederland todi wel kan bwdwawd worden als een zaak van algemeen belang ais betreffende zoo n massa invoners van Nederland vaarom gevraagd vordt Zon het thans met aan de justitie tijn om in het belang van het algemeen bg Lotisico in te grgpen GOUDA 15 Mei 916 StateuverkieziBfe In de hedennaraidilag getwuden bijeookomst van afgeivaard deo vaniïe Vniïinnlg KlesveroeniglngiBo in hel ijlateiHistrict Uoufhi zijn met nagetmeig algeuseene stenHsen eandl ittjit K eM voor de Provinrtale Staten te heeren Mr M M Schim van er UnU Ie iottda Dr T üeekeakan la Koialeeak ea J Kortland u Seboonhoven £ an geit geatolen Zaterdag is door de politie alhier m beslag genomen een geit uit het oirous Oirr die door een stalknecht vaa ontvreemd Het beest is aan den eigenaar van het Oirons Carré teraggegeven De stalknecht is naar het huis van bawariag te Rotterdam overgebracht Landstorm Da Uinistar van Oorlog brengt ter algemaene kennis dat nog niet kan vorden bepaald Vanneer de in 1890 geboren pwsonen die tot den landstorm behooren of daartoe op of na 1 Jnni 1916 komen te behooren in werkelnkeu dienst zullen vorden gestold Koodra de tijd van indienststelling zal zijn bepaald tal onverwgld nadere bekendmaking volgen Dansavond B Sternfeld Tot bealuit van de danscnrsussenveid door den dansleeraac den heerB Sternfeld Zaterdagavond in dazaal Kunstmin van de Sociëteit OnsGenoegen oen bal aangeboden aanzyne leerlingen zoowel aan de grooteals aan de kleinere Het gaat daar opde dansavonden van den heer Sternfeld altgd geanimeerd toe in do keurigste tailoljus uitgedost komen deleerlingen vergezeld van hunne ouders om veer te kunneh genieten van daoude zoo goed als van de nienvedansen Het earste gedeelte van denavond vas in hoofdzaak voor de jon gare iaarliageo die zioh dan ook metonbetnigd la en en geen dansje overslaan Tusschen deze daosnununors ingaf de dansleeraai ook nu weer eomgeexlraKununere Op hel tooneol zoowel aUi in da balzaal volgen eenigebijzondere dauugn die de heer Sternfeld met een enkele zijner ifwriliigeudttiiat dan vel eenige leerlliigea oor terling heeft ingeeluileerd eu laat uitvoeren Op het tooneel wonk de hmmntik groep fantastisch beltofaten be han n Keurig mooi wonkm de verfediiiieiujo bljzowlerij numniors uitgovot rd gowooulijk door hemzelf gearraugoord Dooh ook bij die op dedlinavloer uMgenoerdi waaien bij zelfmot zijn leerlinge daosl waren heelUMole modern en vol gratie Eenilbiiderend opplaua van de beeoelcerawas Aeod de belooning voor hetvertoonde Het bal voor de ouderennam daarna een aanvang en bloeiniig lang zeer geauimeerd voortduren DieMal Door de politie zijn hed te Hottenkun aangelioudeu een geaagvooriler en een ih ikiieclu van de ReeAnij de U l alhier Bebieo va reiiiïe op n motorboot van üouda op den llaa hadden zioh schuldig gemaakt aan verduistering van goederen üe gearresteerden tijn naar het buis van Bewaring ta Botterdani i ergebracbt B K Kiesvereeniging te öonda Uaandag a s te 8 nnr s avonds vergadert de R K Kiesvereeniging op de bovenzaal der R K Leesvereeniging Punt 6 der agenda vermeldt Oandidoatatelling van drie leden voordB Proï SUten N Z H De bniinbroodregeüng l en vervolge op zijn brulnbroodcireulaln heeft de Minister van Landbouw aan da burgemoertei een circulaire gericlit hotKknde lo het veibod om roggeUoem bit brood te verbakken 2o de verplichting aau geneeafaeeren om mede te deeien hoove wittebrood ibigelijks door beu voor hunne paliSnten naodzakelijk wordt geacht 3o de bovoegdheïd om vroedvrouwen ten bebocve van kraamvrouwen van ten hoogste 3 weken na hunne bevalling een verklaring voor het gebruik van vlUabrood te geven Hel Ckrou Oan Hel Oinms Oarrf h Zaterdag avond zt openingSvoorslelHag ge j i ouua gruoia uoaai MliaK iiu uci puoiaea uui mimm opnieuw blg jj i uoo ecr hel op oen goed cinnui a iiaeiu U9 r vmttitg va het iirognuiana op dezen armen avuiSI ui i oaa ooa e iiaeinr getoond dot laiie aiift Mhoonu lot ue eersten lip ilk geoied die gruote kusten uu h ont ggfriijkc ujoeHen achroiiien wu aau het puoiiek ta nnn eu datgene wat eeu nutiwa urous aan de oOAUokoni voor gei oegen eroclMlfou aau liet niudome oircua u utet aiteax eeu p n ou pe osuu hel m n uumbinoue van paardendreseiuur rijKuiiei ovoiutlea te paard dioiiwir van andere ilierm uiet het besto wal het pocialiWiteii gBure biedt on uk ominiiuare en zeer gcujuuxKHinh aanvuUtag van het g heei de otowue fcu alsul dat nog uiei voldixaiile w ktv do Liirecue t arzij doaraun nog loagovoegLl een groote pautfuuiuo la j ulüi aiiii n en m buw waiirvaa lie tweede aldeeUlw ziek faiiecit tn de tot eeu watarftaa kaaaokaf eu ma u Sge liet was een interaesaut programma iiatïix agKvoniI i o Dirociour Albert Carré voerde het eerst Slaande op een rotonde luidden in de maoéye lU paarden voor die alle jawiat op de benaaagev Ken plaota In bel rond draalik ii iHii Im ende draaimolen zooaW hel pixigraoana hel Mtdrukio Later Unriuiv de hoor jari é zijn vri edilaitrewuren die tecdi bewomduring allUiugtut Kveuale vurig jafir bobben Hij ook tlia QH Ur Ho iM9wlfz den liiuwaniicn T lMirk tenri ior zyii ri kuiart zien vertoonon in wlldeo galop inel één voel 1 den st Jgbeu l hangeml oen zijn jWard I AiioroardigMte dressuur van eeiii aanlat huudeu eu een ponn ward te zien gegeven door hm dw IMle Kred De rit v n d k ponny nsatde handen wae alIervefmakeli UM I ucnibatiak eu adilotiok wuh vart€ g im oonigd iii OT de uit diriedamcK on eun hoor beslaande troupe aéi1ou Mi waarvan JtM zwakiie geslacht niet het minst bewijaeu gafvan itormo krocht ea bi Mindere beheiwligheid voorttf d Hir do gebroedeiM Maituu twe kraiAhiienscbeit voor wie wij respect hebbeu lluuneprcHtaticH waren reusachiig De Kugeüx biiiun Mr Hubert toonde zdcbeen vaardig jongleur te paard hetViiil ig IrU gal eenmerkwaardig ootteert lip inelruineipMiL die ooguaMilju11 roet muziek iil t te rnakon hebben the Salvanos troep aertmsJiopil scbe wtelri iteiH hebbeu ini3 mm opiM rijwiel rerrloht 4le iu jilt n gelooflijke grenzen llasl veitnak lijk was het d IkWA op U wielIe zien rijilen e groote waterbi lielfpatii ivaa oUti attriu Lio voor t tti overtfèiK epa Uiuk dot nog iMoit JslB der lAiJk ha aanwcbouwd lloor bat alt i lijk veiniKon toch In verhouding tol do ii w d zijtt dergelijke vcrtoonlngcu eerder gezien eldeiM Het i dan ook lo t orrtte foael dat een waterliailct hier wordl gegaven liet puiiii zal Jtaiur eenlgen ior druk heblion gekregen welke eeu groote toehiilmihe nuieilijkheden er rooclen wonUni overwoiuien om in een van plaal tilt plaats trekkend cirousoen zoodmiilgv installatie te maken die bdboorlijk functiooneert oogeawegen vttn de gnjole JuMftsn die tearvoor worden glevorderd Het b darr o dwielijk lat da hulpmiddelen b trekkelijk primillef moelou zijn 11 dat niet alles zoo in de puntjes mofr Warden verwaiiit als In een gebmrw zulks mogvlijfc is Maar Juiat ikuirom wiU n wi er op wijzen dat deze verloooing zoo ulMakend v n stapel iH g ïiooiK n Hel vorderde eenigen ti I voor de bodem van de manege behoorlijk was gailekt maar toon dit gereed waa lAortte het water door kleurig Hebt b H0b 5neii uit hot aelUor hot elregs opgerlehtfl hasMin met breeds golvlng tn te manege neer en vormde daoir een vijver te iiïiikleo waarvan liiitussobcKb een eiland ie was opgericht dot mei twm rondo bmgigon met de oevers verbonden vari Dat was en nsool gazlohl Te voren was ree hel eeiste teal ter panionilne atgeapeeM ean overvkl van een ktunp door roodbtdden fle daarna worden vervolffd een ballot uitgevoerd door ca 50 kunes dot ze r veel applaus vnrvlerf In het Iweeife deel nu kqmen heel urap plgo tooneelen voor on nlat hot inlmt onvermokell Is de bai scèno waarbij tal van dames In kaïiaaalHain te waUr gaan Het zon ons te ver voeren om nog ni w gedetaiUeeiri het Clrftm Vutré e be rilvern b hier gen H n 4n zij genoeg om aan t toffoon dat dit ïimis een beaoek overwaard iS De voorstelling van Zondagavond was neer dhik baaoebt SE ORT Voettal Uitslagen van MsMn KejnploenScbap van edertanA Sparta Willem 11 4 0 l romoHecooj 3e kl 1 Blauw Wit D V 8 2 1 liekflrcompelllie Enai4nii Boyi H B 8 1 4 Qu kN A C ï 1 1 T XISHIC cuuip 1 C kiai t 11 V V lleix uletl J j t ui hii Noctbal boud leal liljsiipi 2 Alt Waarti 1 0 ue Hrms f cbooobeven O 4 11U1 U04II Uouda 2 0 i U okl l ouoa i T V P 3 sobeider uiel upgA Uvarthftt Voor hel kanvieauaohap vaa Na durlauii wou a arta ut Uutterdaui uwl i u tM het Tilbunssobe Wil luui He wesiel en blekea ver d moenlori u van de zuidolgke Ie klaM ais L v bakerciHupetlUe nadenleal ineer baar eludei In fci dMi fiuale tiieel il a S winner terwijl voor ie Ie lomle yulck N A C iu een uverwiniaiig voor de enrte elndig ue zoüilal U V V yulck eu il tl zullett kampen uu ieai beker SiHir èi proiootie ciMii ielltif Je kl Bhiisw Mt vau D V S K i OU kJ bulleustiel dDeliHuU aoodat varltogll wtnl Itelgeou geen r iullaat opleverde De protestcomuiiasie zal aau hol wark moeten iivenwol maakt Ulauw WH nu eeu ho mooie kaw om Ie promuveeren lp hol Sportterrein een uawie wed it waarin de Uireohtai he 8e baw blei en waarvoor we uaarhel vonNag v rwi teu oor don Jou k sfa u Voetbul lldnd iioi Uympw 2 om 2 imr op hal ïlioruorreiii van Altijd Weerbaar Wij vomaroen dat A ÏV vlbbproMslaercin It gea bel doelpuut dat hi uil hulionapel zou zijn verkregen De twü kwam van deu voet van een O spder tegen de lat stuitte in bel veld terug eai werd küinia lu hel toet geimpi Ab onze inllohtiniteii jdkit xiju don aal het protest wol algeve o U worihni Gouda 2 dead In Ba koop gooi wok door met 11 0 te vlikasii HoSkiiiip was niel op haar Slartuit dooh haar spel l ek giltereii naar nlels ïowfo bad er dan ook g e tan kkeli k werk aan ale de voomoeile In ter luita genomen hatf van ite biii eiispelregol was da score uèg vee lioi ger gwwae Ue eUruis kou hel iu iMtoonhu en nM boiweifcan Met t O nn dj hd ondBrsiJit iWvou 11 V V Il Hereui 11 S 1 Daar dn voor deae outiaoellacaanK w Tzen ichcl isr ht T niet varaoheueii was werd eerad om haU drte oiuler l Nfing van oen der aaotrale MreiiSroiltituiM menmtsi een bondNH huidHre 4iter bi inBeu Voor zoover wij konden nagaan hadUen belite voaeulginKvn een K v m elHal iu t vol gïAraoht Ilr larreja dl was In ultstokeade ion dltie zoikIhI lie faetort n Voer eeu Kueitwo wedstrijd aanw lg mu en Hel b iu Is voor II V V dal roet piod zij het ook wat kl te foiwA npel Ie zien gvi l Jammer lat do loelvenledigeir van HaroultM al sjKiSdlg do hipe van hel lorsche npel wordt 11 V V vanapoeido diuirniede de syinpaHiie voahetgrootoudVsels GaodHi i publiek II V V woel q ii llir haar over wl lil In 2 doelpunie lut te druk kon zonder dal Herculea tefen kan iKviren Ab II V V don nog een punt iinaLt gelukt hol ecbta kort daarop HeroaleS uil een do lwi n ll iig te UK punlen MbI I i gaat lie rui In Na de hervaUlng krijgt Hercules het voonlleei van den wind en i mede door beter Spel als voor rust de Merkere Üe llaagsche oblartk tlo en U i niti rbalf de oud luterna li inal imindt blijken oehlar rooelii k te pOMjeeren Ilerculo begint aoliter StesÉi boter tl tfpolen en het kan dan ook niet nltblljven dat dj gelijk maken Dij II V V wil hal nlM laikger v Mm wrt loet Ie voorhii lo al 011 toe vlugge uitvallen maar de Invaller dnelvordttftger van Ilerculei krijgt Keen lastig werk l e middeiivoiFr van Hercules als wIj ons niet vergbMeii v Dijk uaiakl ten slotte aan allo onzekerheid en eind door Iweoinaal Ie doelpuiUon IM idiule k ml ttua mol w S voor Her lll K O i hnelt de sterkste ploeg g woiine Wamteer ni en ons vraagt wie uitblonken kin moeten we au linkMilonen on cenlorhalf van llonsilo noeanen De duelittrdediger vanfl V V had é over petft ta kUgeo J DlMlag vati de Hlli rhalweiislrlJilen op hel iicbieUerraln gisteren gehouden Exe ior Hercules R km i O K W G Haag AcbUle B hm 0 1 Aohllles Hi dam Bze talor 1 3 KERKNIEUWS Dr K H Roesaingk Da Baraot aehrijft ovnr de benoeming van dr K H Roeasingb tot hoogleersar aan de Leidsche universiteit als opvolger vaó prof Chan tepie de la Saossaya In hoeverre de afl edende hoogleertar te Leiden op de kania van cf 8 opvolger invloed bsoft gehad kunnen we niet beoordeelen De voor draeht is door faonlteit opgemaakt en dat de minister van de e voordracht ton afgeweken tijn verluidde niet Troavens degren lijntos Jlenreohtsmodern links ethisch is in nte dagen zoo zvevend geworden daf het verschil tnsBcben beide nauvelyksl meer te be pMireai vate Vergelijkt men hetgeen piof Chantcpio de la Saussaye Jeser dagen op de predikanten conferentie over de beteekunis van het dogma lei met hetgeen prof Bruining op de vergadering der modernen getuigde aangaande de groote beleokenis voor het religienae leven van het dogma der Schepping dan veet man nanveIgks aan vien men de voorkeormoet geven jVon maer belang is dat nn ta Leiden in de theologische facoltait een Kemonstrsatach predikant benoemd verd die in hoofdtaak belaat aal worden met de opleiding van de aanstaande predikanten dor Hervormde Kerk deae benowninga ala de meeat gewone en van telf sprekende in da pers wordt begroet Toen onder het vorig ministerie to Utrecht een lid der Gereformeerde Kerk tot boogloeraar in de theologische facniteit werd bonoomd ontstak een storm van verontwaardiging De theologische faculteit van de ryksuniveniiteiten diende oo teide men voor do opleiding van de Hervormde predikanteii in Ket werd schier als verraad tegenover de Hervormde Kerk beschouwd dat deze opleiding sou worden toobotrouwd aan een niet ltd dier Kerk Adressen werden aan de legeering gakonden om protest aan te teekenen in de pers werd aan de alarmklok getrokken in do Kamer werd geïnterpelleerd Thans nu een Remonstrantsch predikant lienoemd wordt door een liberaal kabinet kraait hier geen haan naar Zao biykt hoe weinig oprecht gemeend het beiwaar was dat insn dastüds tegen de benoeming van dr Nourdttü in bracht Want en Goreformeer le wiens beHjdenis geheel overeenstemt mat de leer die de Hwvormde Kerk nog altoos officieel zegt te handhaven ia toch taker meer geschikt om de a t predikaulon dar Ned Herv Kerk op ta leidra dao een Remonstrantsob Predikant wiens beiydenis lynreoht indruiicht tegen de bolgdenis dor Hervormde Kerk D eigenigko grond van het verzet waa lan ook met dat dr Noordtzii tot ean andara kisrk behoorde dr Ro asfngh do t Ut venHerj maar dat hy Gereformeerd was KIke richting IS goed modern ethisch of evangeliscn alleen de gereformooriie aan de iijkHuniversituit is contrabanile iZC ULZxet C o van Schoonhoven Do actenr C O van Schoonhoven IS Zaterdag in het O 1 Vroawengasthuis te Amsterdam overleden StoomvMirtllliieii Kolt Ixiyd Wiiüi pass 12 Uei Sagrea My Nedarland Oslebea i rtr 11 Hei v Valencia ütanje thour v Vi Uei v Durban Hondo aitr pass 12 Mei Kinisterre Koningin der Nederlanden uilr pass 12 Hei Finistarte Timor lutr arr Vi Mei te PoctSaid Grotius uitr pass 18 Mei fisl erre LaaLHte tkwichUiix Aan bel WtsteHIk Pront l AKIJS 1 i Mei De strijd oro Verdia ihiurt Voort met perloden van gnxils l ndentlteit afgewiMHd koor ttissdumpooum van liatnile Hel laatste u aisief ter Duitscher 1m vanaf 10 Uei In krorJit afgenorosn De voortiitzUJilen van een nieuwen auivval op oaae hoofdstellingen voor Verdun Miosven ons niet bevreesd te makeik W i kan de vijand nieuwe Iroopen aanvoeren maar daar zijn vfliiloKen belangTi zwaardm zijn dan Ie onza koaiien wij mei kakiile voorzien dat de laatste hulpmldiMen der Dullschers door ons artlUerfo vuur zullen vorden vernield Vea nitvoer Heden vertrekken wederom met verschillende extra treinen van Rotterdam moor dan 3000 stuks vee naar Doitschland Telfgrsifich Weerbericht van het Kottiakl k MeteriologMO V InatitnutTe DE BILDT Verwachting tot den volgenden dag Ueesl matige Zuidelgke tot Znid vesteUjke wind betrokken tot tvaar bevolkt met tgdelgke opklaring vasrtch niyk regen bnien zelfde tem peratnur