Goudsche Courant, dinsdag 16 mei 1916

hun chefs be Avp steeds bij Rwii afrttand van de plaats van afnuuwih koppels bijeengevoegd om dlrijveB f te aren Alle boaehlkbare veestallen zijn bezet zjiodW honderden koeien voorloopig zijn samengedreven in weiden nal Baukélsdljk en aan den Nieuwen Hinnenweg De melkerij van het vee door mannen vrouwen zelfs kinderen wordt allerwegen nog steeds op groote slcjiaal uitgevoerd en wie de melkkunst niet uwehtig is kan voor n fooitje wel een deskundige vinden die er een dagigaldije uitslaat iis erenavond om R uur geraaktem 2 koeien in de Sohie die ermetbebuilp van tiyuwen weer uiigeiiaald werden Dit trok zoozeer de belangü elling der wandelaars dat de bedd e Sühiekaden zwart van de raen9ohen zagien Gisteren zijn nog 35 wagens met vee bestemd voor Duitdobland en Oostenri jk aan het Maasstation aanj nkonieii De koeien werden naar de verrfohiilendie Mallen geleid alleen de ioke bleven in de wagens achter Vleeschgebrek In slagerskiingen te Rotterdam vreest men deze woek rundvleeschnood Consent moet verleend zijn voor uitvoer van 13 X 0 stuks vee naar Oostenrijk en alleen in den omtrek van Rotterdam zijn 2B X stuks tegen schrikbarend hooge prijzen opgekocht Alles wordt k tout prix genomen en menige boer verkocht zijn heelen veestal De slagers vreezen dat t hun onmogelijk zal zijn vee te koopen tot een prijs welke het hun onmogelijk maakt tegen eenigszins behoorlijken prijs te verkoOi en De prijs der vorige weken van hoogstens f 1 10 liep gister aan markt op tot f 1 46 per K G Vleeschuitvoer Naar aanleiding van de onrustba rende berichten omtrent reusacbtige uitvoeren van runderen naar het buitenland en daarvan te verwachten vleeschnood verneemt het Corr Bureau dat van overheidswege behoorlijk toezicht op dien uitvoer wordt gehouden en dat er geen gevaar bestaat dat zou worden toegelaten dat onze veestapel door dien uitvoer werd uitgeput of belangrijk werd verminderd De papierprijzen Doordien de üuitsche Regeering met 1 Mei jl dön uitvoer van papier verboden heeft en zelfs de pogingen om doorvoer 4 kragen van papier dat voor dien datum besteld en ter verzending gereed was geen resultaat hebben opgeleverd is de prijs van het papier in ons land weder aanmerkelijk gestegen Zoo bedraagt o a blijkens de zooeven ontvangen prijsnoteeringen thans de verhooging voor het gewone houtvrij posten schrijfpapier 1 X 180 pCt Holt geschept papier 50 ó 60 pCt couranipapier 120 pCt kunstdruk 40 80 pCt couverture 100 pOt wit carton 60 70 pCt gekleurd carton 100 pCt stroobord 110 pOt zijdepapier 150 pOt vetdicht perkamentpapier 100 pCt pakpapier 100 pCt enveloppen 50 put het gommen van enveloppen 100 pCt Hierbij komt dat onderseheidene papiersoorten en enveloppen tijdelijk sommige zelfs door het ontbreken van grondstoffen in t geheel niet meer verkrijgbaar waren terwijl mede door gebrek aan bepaalde grondstoffen noodig voor de goede beroi ding de meeste papiersoorten die nog gefabriceerd worden in qualiteit verre bij vroeger achterstaan Waar de drukkers vroeger bij afname van groote partijen reductie op den prijs konden bedingen doet zich thans het zeldzame verschijnsel voor dat de door hen te betalen prijs hooger wordt naarmate zij meer gelijktijdig afnemen hetgeen hierin zijn verklaring vindt dat de fabrikanten en grossiers overtuigd zijn binnenkort wegens papiernood nog hoogere prgzen van hun voorraad te kunnen maken De Koningin in Noord Brabant Naar Het Huisgezin verneemt zal H M de Koningin Woensdag a s in Den Bosch aankomen om van daar uit te paard en per auto een tocht te ondernemen ter inspeotie van in deze provincie gelegerde troepen De Min van Oorlog heeft bepaald dat de korpscommanflantjao in den vervolge steeds op de hoogte moeten zijn van de verblijfplaats in het buitenland van verlofspersoneel dat vergnnning heeft bekomen tot verblgf aldaar Den thans nog in het genot van een vergunning tot verblijf in het buitenland zgnde personen moet alsnog namens den Minister de verplichting worden opgelegd te zorgen dat hun adres kend is balvc ijl dat göval de grens dor toelaatbare afwezigheid voor de groepen 3c eu e te zamen tot 20 pCt kan wordlen opgervoerd Van de hor ling bedoeld in punt 7 bij aan de grens optredoidb afdeelingen behorft in verband bieranedB geen möldiing te worden gettüaakt AaiiiVrogon aan den Mini eir van Oorlog i9a Verzoeken om bijzonder verlof ten btïhoeve van hen die behooren lol groep ie behooren te worden g r oh aan den Minister van Oorlog Zij werden ingedüend bij den onjnid üeilijken ehef b JJe onder a bedöeldte chefs stellen zooüra mogelijk doch in elk gov ai binnen drie dagen na die ont angö bij voorkeur op het verzoekfltïhrilt zelf een kort en gamotiveerd adres c De hierbedoeide aanvragen vannietberoepHofficieren vaandrig enkornetten worden daarna langs döiilulitaiir bierarehioken weg en iloortusBl henkoniBt van den Opperbevelliobher van Land en Zeemaohti aanden Minister van Oorlog aangeboden è Ten aandien van he nïilitair telegraafpereoneel blijft voor de behandeling van verlofsaanvragen van hi ucht do deiibetreffende order vao den opperbevelhebber van lanA en zeoniaohl terwijl overigens ook omtrent de inzending van die aan vragen naar de beginselen vermeld our der f behoort te worden gehandeld o De beslissing van den Minieiter van Oorlog wordt reohtstreelk ter kennt a gebraeht van den betrokken m iitairen chef bij wien het verzoelk oorapronkeiijH werd ingediend f Lateie aanbevelingen ter bevorilcrinig van eene gunstige beiWiikKing op ingediende verlofaaanivragen verzoeken om Inlichting nopen hel lijilitip waarop een beBliflBing kan worikn tegemoet gezien verzoeken om be poed ging van de afdkseling enz kunnen door het Departement van Oorlog niet worden beantwoord 20 Door de betrokken ooiranand an f hoogere obefs wordt voor de verloven van elk dier groe e een register aanigohou Voor den vrede De Frankf Ztg meldt uil Kopenhagen dat jhr mr de Jong van Beek en Donk secretaris van den Nederlapdschen Anti Oorlog Raad eendezer dagen aldaar aankomt om hieren vervolgens in Zweden en Noorwegen te arbeiden voor een syste matisch werken ten gunste van dénvrede i Staatsleening 19U De minister van financiën maakt bekend dat tot 13 dezet uit de opbrengst der Staatsleening 1914 aan provinciën en gemeenten uit s Rijks sohatkist rentedragende voorschotten zijn toegezegd tot een gezamenlijk bedrdg van f 2 469 000 waarvan per saldo was uitbetaaldof betaalbaar gesteld een totaal bedrag van f 988800 Stot De Gezant van Nederland in Duitaohland Baron Oevers is gisteren in Den Haag aangekomen De Geiant die eenige dagen hier te lande denkt te verblg 6n heeft zijn intrek genomen in het Hotel des Indes 41 1 STAATS LOTERIJ 5 KI Trfekking van Dinsdag 16 Mei l n van f 2500O 5695 IIX 387 894 566j 18486 19838 J iv f 200 78 11996 14436 14488 19152 ï l f 100 17 2867 4674 t W9 11046 11447 1 j 16067 16190 Prijzen van i 7Ö 316 862 473 i66 806 iSÜ J 938 1003 1128 1213 17i4 l8 r 2467 2716 27 3 3228 3349 3o l 3587 3628 3731 3V67 SaoV jn 4108 4118 4266 4381 44116 4475 45i2 4713 4883 4927 5063 5329 6331 563 5784 5985 6tW2 6272 66b6 1 687 ibiBU 6964 7038 7173 7313 7363 364 1004 u Uüj 112 7l24 7i i9 JiUlb 8U8Ö ol l OIBI 8 i60 8311 8380 6360 8 196 o4o j a ói 8tia 81155 87B2 j8832 saoL i i01 9412 9420 9667 9635 J M S aul 10l i6jlU160 mvt 10634 19783 12 896 2156 35 i7 ten bijzniulfcre pon Ml den liet icRister van groep 3c moet een V lledig overzichil bevatten van alle V Kir die groep verleende bijzondere verloven 1II het register van groep Se worden alle aanvragen en de daarop voi kregen beslistóingen ingesdireveo Deze regeling treedt ini werking op 1 JuiW 1916 OvergangsibepaUng De dl or den Minister van Oorlog don Opperbevelbebber van landi en locimaoht pf te cooiipagiitaö eska dron batterij fort detachements r n Imandanten bereids verleendle bijzondere oerloven blijven gehandhaafd Koiieniranfilport over Rotterdam Keedö werd gemeld dat Zaterdag groolo iijaawas koeden over Kottaruam naar Duitsohlajid en Oostenrilk werden verzonden en die koaienr iitroMii heelt ook Zondag doorgevlocdd Deze uitvoeren geechliedlen foor tussehenkonibt van het Nedierl Kumliveesbam boek en het Frieeobe UundiveeSlam boek die mot toestemt Miing van die Kegeering consent geV en voor dien uitvoer van melkvee en ilraohtig vee nütslaangekooht dtooi dle gemeentebesturen in DuitflohJand en Oostenrijk De koeien worden hier gekeurd om te oontroieeren of het uit ta voeren vee wel beantwoordt aan de elMUheii door den MinisKer geateld n l behoort tot de categorie van melkvee en diradhtig vee Elk dier waarvan men Slechts vermoedt dlat het ölaohtvee zou kunnen zijpi wordt onherroepelijk algewezen De eeart3on heblien met dit onderaiak oen bimltonigewoon pwaie taak Zonïlag werden aan het Maaslaltalion circa 2600 exen laren uit omiiggende gemeenten aangebracht terwijl ook Jiet station Deutsche Poort een voorname verzameLidaats bleef Het blijkt dat op reis naar hier een aantal beesten zijn doodgetrapt en amlere weer hebben uit nood gekalfd Den gcéieelen dag zijn groote stof on reuk verbreidende koppeid koeien door de Rotterdamsche straten gledreven niet bepaald ten gerieve van de wandelaars Bovendien deden zioh nog andere voor het verkeer hinderlijke gevallen voor üp den Bergweg werd om tre s halt vijf een groote koppel aangehouden dk OT bereden politie die de drijvers bekeurden omdat er te weinig gieleaders waren voor het groote aantal stuks vee De weg werd over zipi geheele breedte versiperd en de door elkaar krioelende koebeeeten veroorzaakten stagnatie en conirternatie Ook eldters o a op den Noordlsdngel heibben dergelijke bekeuTingea plaats ge3iad Dit ingrijpen door de politie getfcfciiedt uit veillgiheidöovervregingeni Een koppel koeien mag hoogetens 20 stuks tellen en moet dan begeleid worden door 5 dTiJvers en één voorlooper In den beginne wordt daaraan de hand gehouden maar in dit speciale oVerstroomingülgieval worden oP eni 9677 10202 10756 11421 12136 12654 13691 WMó 10026 10601 llAJol llOSi 1117 lloüi 11743 1193 Iz Ulj 12468 12441 l iü7U 12 48 1279 1J744 13764 1398 I4b56 16aü9 16 10 62 16411 16411 l 6b3 16826 16225 16674 17417 17471 18333 19078 19568 11218 11367 12069 12089 12492 12529 12896 13325 14030 14069 14679 15275 1B318 16655 16559 16634 15642 16105 16112 161o7 16952 17239 17337 17639 17752 18249 18680 18771 18773 19185 19252 19449 19684 19591 19687 19910 20180 20247 20278 20447 20706 20799 20886 20974 Nieten 1681 946 17607 18334 19117 18254 18883 19540 10133 2014 20507 20687 219 444 76 1134 1494 1776 2149 2492 2 61 186 434 754 1067 1346 1775 2139 2402 2740 103 310 708 9a ï 1290 1 26 118 404 746 1067 1305 1743 79 291 ba3 9 4 laoU 161 iWül Ó6H 2b 7 2876 uua au ijoa uas laul i lOl l Ji9 iOl J z 0 iftlO JlJl 2042 2088 2347 2384 2700 2717 2974 3009 3060 313 i ói V6 3249 3341 3344 3418 3446 Ja J 3582 3748 3769 3819 3831 ibai 3895 3896 3928 3961 3990 4058 U12 4191 4200 4221 4244 4331 4378 4140 4444 4453 4466 4566 4571 4610 46d2 4648 4690 4694 4703 4726 4791 4811 4812 4 2 4977 6003 6131 6267 2H7 5328 6362 6426 5451 6467 5514 5588 5631 5653 6668 5671 6647 5684 6686 5715 6747 5889 5921 5935 5973 5996 6097 6127 6263 6320 6345 6600 Ij5j5 6611 6620 6626 6672 6730 6732 6 62 üi 68 6800 6813 6884 6967 7020 024 7026 7167 7193 7280 7285 7266 7327 7361 7367 7424 7436 7626 7637 7701 7719 7788 7798 7802 7861 791 7968 8060 8133 8216 8243 8248 8260 8301 8397 8427 8479 8500 8606 8507 8513 8 554 8562 8693 8611 8690 8737 8816 8838 8862 88 8875 8963 9028 a009 9072 9112 9118 9327 9353 9356 9363 9380 9416 9424 9457 9483 9511 9564 9677 9621 9722 9787 9894 9896 9905 9938 9956 9963 9996 10039 10158 10234 10310 10416 10466 10511 1 9528 10 546 10648 10587 10730 10816 10819 10869 10 2 10994 11006 11106 11116 11148 11201 11205 11257 11302 11314 11348 11370 11377 11382 11451 11470 11613 11638 11544 11596 11661 11656 11662 11753 11786 11794 11808 11812 11830 11883 11891 11914 11976 11982 11988 13004 13082 12121 12126 12152 12170 12236 12314 12860 12391 12393 12433 12649 12662 12681 12714 12718 12 66 12770 12868 12897 12913 12987 13013 13104 13181 13192 13235 13277 13394 13403 13429 13462 13476 13493 13493 13513 13660 13616 13639 13732 1 3779 13799 13801 13856 13924 18930 13881 13948 13974 18996 14166 14169 14216 14271 14278 14307 14309 14348 14383 14417 14432 14499 14619 14557 14603 14604 14612 14680 1473V 14769 14813 14825 14835 14872 14943 14964 14971 15050 15142 15156 15165 1W92 15281 16305 16891 15444 15527 16537 iflb 28 1 11 gfeKigi iU ü ï r uei uil Ui iiug lui LnnierbevelluiiiU eii zeonmoiit ge uuüoüi vau o jjij üiuiefe v lpveu jan groep u würiMJu l or ctótt Minimer van ouuofe verieeaiü j e iviuuBter van Ooilug kan bij alzomulirlijiie oiiiel J iioviMigkllKsiij iL t het verieeuen öaurvaii aan de uuarvüur ttaiigiiwetteu nmilaire ehüdB iilra ea J jiij net veilecnon van bij MJUilere v 3Hi mii aan Ie gioe aa M ea e nwiet twrwijze worften te werk gegMfln ual lie uit üio verloven voortvloeiende djagdijksBhe geaameiiljjke aiwezi jheid niet tttijgl üoven lU pbt iin ue Hiej kte van hot onderueei Van deze lU pLt Wijven tot nadar orocr 6 pi t gereserveerd voor de verluv ii aan groep 3e Zou de hierbove i Dedoelde greufl vani7 püt dooi i iiet verleenea Van bijziomler verlof aan ailen van de oiMier c vjiu punt ó liedoelde oat gorièA van bij een elRie ojidordeel aanwezige dieiiHtplieintigen wordien overebhieden dan batiooren ten allen tijde dB o cono Unech nwwt noodteakelijke verloven den voorrang te hebben ip Uit ionderingeverloven kunnen A ur de in puiU 6 genoemde mili taiie eonuiiandaiiten of hooger oheÏB MÏu d rinöe id ot ernstige gevallen wor uen verleend Militaire initoan ten vervoer voor rijlkwreUening vepgoedingea li Zij die gebruik inalftn van de Algeniecne en de Uitiwndierlngdverioven l 0houdton Uidtema dlie vex loven voor zoover zij mot langer dlurem UÜ 11 vier diagen hel recht op Iraktejnebit jaarwedlde ao ltli mobiliaatiotoelage eu vergöedling wegeni gelüiw van ieveneinwdtleilen Zij hebbeai voor zooveel zii een rang bekleedön boncden dien van officier recht op v rij vervoer tiuuiie bati okkiugeu beibouden het recht oji de vergoeding wegens koet wiiijlorfaUiap oven den tluur dJer in fint punt genoonwlö verloven IJ Door hen die gebruik maken vaii biJ fioiulere verloven woixieoxgeen jMiijittilre initom ten geiuiten op dB dtfejifiii waarop zij in het goiM t van ver lof jj ii Zij hebben geen i eelit op vervoer voor Hijjlcwrokenang Aan bunne betrekkingen mogen een vergoojt ingen weg ns kofltwip aerHtehap woitlon uitgeikeeni voor de diagen waarop zij in het genot van verlof zijn i J Ten aauzien van hen die van de bijaondere verloven onder 3c en o beloeld gebruik maken kan bij uitzondering worden bepaild a düt zij voor zoover niet dön ollicierara ng bekleedfend v oqr lli flreikeuiug mogen worden vei voerd van bunue atbamdiptaals naar hunttie wo uiiplaale on omgekeerd b diat zij in het genot van dte l d ij tiaarwedde traktemeat vergoeding wcgeaife gieinutt van levenöndddBlen gn mulbiiiaatietoelage blijven dioeh aitLon voor het geval dat het verlof bij tuöedienipoo en telkens hoogetenö vier ct ui bediaagt c dat 2iij voor zoover niet jen oificieraraiig beJcleedeude vooriujKürokening mogen wordon vervoerd en tovenfl in het geiuH van deiiüldij enz mogen blijven doch alleen voor bet geval diat het verlofbij tuööf henjioozen tetkeiiB ten hoogtue v ier dagen bedratiglt d iltit hun betrekkingen de hun f q toegekende vorgioedhng wegen küïS tY innerfl chap mogen blijven genieten eveneene lechtfl voor het geval fciit het verlof bij tas ïhenjioozen telkens ten hoogste vier d gen tJraagt Ui liduitlng intrekking s orsingi 14 Valt algameene verloven zijn uitgetiioteni zij dde bijzondere of uitzondt ing ivcrloven geoiieteiii Van biizondea e verloven zijn 11 ilgfsloten 1 de laiuiiweerpliohtigen beboorende tut licJiiingeni aan welke oRbepMild klein verlof is verleendi d ocih uje op eigen verlangein ondkar die wapenen blijven of konuen if de miliciens die voor oerrte Oefening en de laruleiormpliohtigen die korter dan 8 maand ondfer die wtyaenen zijn IIT zij die to opleiding tot eenrang of tot een hoogeren rang volSen IV zi die diionst doen ale Jiuiteïgewoon militair kommie bij de belaRtlngen Itj Ingetrokken worden alle bijzondere en uitzondoringHverloven van hen behoorende tot dte groepen 3c en e van wie blijkt dat de beweegreden dSe tot de verlofdverleenin aanleiding gaf onjuist was 17 Wanneer dit ora redenen vanmlHtairOn aard noodizakelijk wordt geacht kunnen de bijzondere verlovenvan groep 3c door de betrokken ooinmaiwïrtnteii of hoogere ohels tijdeli kworden geslohorslt Bepalingen voor afdeelingen aan dö grens 18 Wanneer b afcteelingen welkebelamt jiijn met de rediMreeksöhBgrensibewaking het verleenen van verloven op beizwaren stuit word het vnlgendle iiv aoht genomen Na dte aflofllsing wordten de niet genoten verlofbeurten ingehaaJdi weet 15 38 15642 15750 15798 1595 16044 lOOSi 16105 6112 6125 16236 16 3 16400 16500 16521 16525 16538 16588 16666 16673 16701 6723 16730 16731 16787 16847 16910 16960 17017 17026 17I101 17179 naOO 17231 17297 17314 17 1 2 17401 17410 17414 17594 17612 17C4 17650 17742 17766 17789 17799 17816 17944 17972 17996 18011 18012 18032 18050 18102 18152 18248 18259 18285 18322 18385 18346 18386 18496 1854 18599 18603 18H8 18721 18746 18009 19116 19250 19256 19268 19289 19470 19474 19542 19556 19626 19633 19708 1973D 19769 19786 19803 19809 19963 20012 20069 20087 20097 20170 20189 20226 20254 20317 20409 20448 20565 20667 20575 20657 20678 20692 20T96 20800 20841 20850 30872 20896 209 06 20907 20979 20983 klasse Ie lijs No 3336 f 70 no 336 f 70 No 17620 m z 17629 Gemei gde Berichten DuitÉAdi Russiöiclh conilict in ons land Vier uit Duitsiohland ontsnapte Russen dSe bij Vlodïop Llmibarg over de grens waren geicomen t eivondenziiïh in de waohitkamier van het station te Jloenmond om i iet den giid trein naar Rotterdam te wordlen overgtlbraoht Een Duitsicfaer die zi ïh ooJc inde vvaGUtkamer bevond hold dp RuS sen wit voor Scbweinlhunde Btóhuf ta ipniz Het aaïiwezige publiek troti paxt voor de Rusöen en wildleden üuitsBher lijf Aan het oj redan j der dpoliti bad deze laatste te foJv j ken l dat iSeBn een flink pak Sla i wer tï beBlÉÉard De Duitspher W zool onthutsit Mt hij het niet waajgde met l Ion siüilt n te vertrekken o 1 genden trein zlfi iiekkelaaTsii t GebeiA de in eed d Ai he greii laatsJjee Een gezelftohap smioËkèlaarf Waaromlier lomiand met een Ifioutwi boen weii rt aali jdiouden én opgebraabt l it dat de wAn yeilig geborgen waren werjien ie tl aderS ook Mn den lijve oniSifrzoebt De beurt k am ooit aartdeal éénbeenigo Hij le de v linio d Zijn kunsftbeen af dat o der aiabten4ren wel zwaar voorkwam Eij onderzoefc bleek dfet in h€t hoïle gedeelte 7 pond Worst gielbor iKen wa Autoongeluik Ctisteren is op den weg van Berkel naar Tilburg F C koopman aangoi eiien deor een auto van oen generalen staf waarin een 3 tal offioieren gezeten waren terwijl kapitein v d O stuurde V Maohitoffer word met deneeifden auto naar Tilburg vervoani wanr de man in het St Elialabaai gaisltbuis werd opgenomen Benige uren later overleed hij aan de beJto men verwondingen De vreeti als zou goeoe leg aohta If blijven bij de eenden uit Noor Holland thans te Amersfoort ol gebraobt beeft zioh gelukkig met bewaarheid De weak opbrengöt is gestegen tot f 27 000 A f 28 000 Er zijn dagen dpi van deze 90 000 eenden 58 000 eieren worden geraapt Uit BuSnosl Aire wordt d d 13 Mei gemeld De waarde van Argentijnsehen uitvoer zwol 549 000 000 tot 658 000 000 piaster a in Dat beduidt een ovenslcihot ten gunüte van den export veigieleèteil njtt d n uitvoer van 331 000 000 pia ter Bovendien nam van de voor naaniMte artikeüen de uitgeivoerde hoe veelheid toe Granen wollen artikelen lederwaren bevroren vleeöoh paarden vonden nog nooit zoo rui men afzet op Europa s markten HINDERWET JIUHOEMEESTER en WETHOUDEKS van GOUDA Gelet op art 15 der HinjderweÉ maikea befcerwl dat toor J N Jofikem Both woniead te Söhoonhovffli eu T van Heuveln wonönde alhier bij Hare Ma j teSt dte Koning in io beroep ia gekomen van hei bealuót va n hun College d d 2 Med I9tó No 74 4 waarbij aan P D Mim wijk miachinefabrUcant alhiier guminiingi verlpend itot opri een er faibriek tot het vervaardiigimi herstellen van maohinerieöi eo in plaateen vam 4 electr OiiW tOrt8 rewipootievedijik van y 1 3 e f P K in het perceel gelegen aan m CraibeÜiiitraat No 44 aldaar ka traal bekend gioniieente Goudia S H No 938 Goudb den 16 Mei 1916 Burgemeester en Wetho voornoemd R L MARTENS De Secretaris J v HEUSD Inaezonilen M dadaellngaii Koopt Uw bil CAREL KROPMAN KLEIWEQ t u QOUOA Niauwa modallen 12 Stadsnieuws GjBJDA 16 Mei 1916 Door deijroiiooteur generaal derS S ia een lOTflijke vermelding wegens betoonde lUtiviteit toegekend aan A Noorlanddif brugwaohter IJselbrug Gouda TOboonhoven en aan D Vonk controle iTOambte en 0 J Stams arbeider tfflegraflst beiden ajh er wegens betMmde oerlgkheid j ItaHaiSwcho Kunsthandwerken Zooalsfljt een advertentie in dit blad blijkt stMfMej H Clas zioh voor hier ter atedfl èjin cursus te openen in Italiaansobamunstbandwerken waarvan een anlujaoor baar vanaf Donderdag a s in twl Concordia wprden ten Deze handwerken worden vervaardig van zilver en douddraad van wolEpe en üuWeel en et behulp daarvan j S Mei Clas in een cursus van drie mattq m le mogelijkA bloemen als tulpMi rozfen hortensia s water l lelies cllHjf nten en voprti salonkus sens ta Së pW d leeren makenU Op di IflltobnstelliMi wflke van afS Dondera i voor leder gratis t£e j gankelijaTik aal een B aai olle ti 1 de jiUin borduiirwerkeb bijee B avoi m xjuf Iroufl Citrré ijife em v i Bein lJij lie fceaoekdfö pijvdl üi l avüd ii poeil be zet au IV W it d4 talxijk het circi fciyiaa k yaltij n J ï l tj orö eüiug van © löte M yferÖ7il ii uirootüur Canré eeiL im4 Wfèrko fiei aangiebüden me lintett ifl dW natiüniate kleuren Jj De waLerbajlet panttvmine bli tl eejft igrqote Kttracliie wajirbij helt publiek 4oh koöteli k amutveert Dewaterval van uit Jiot naast hel cirrue hoog in deiucbit giepJaaitete bai JMin in de manege levert baalohe neii or kieiurig hoht een zear raooien aanibiik op Vötnavond wordt het waiterballet voor d © laatste maal gegöveiu Wie het nog zien wil ga due hedlen nog riiaar het cirouö Carré eu die Vluchtoüngeni Evenaiö vorig jaar hebben ueheei en mitivroutw Aloert Carré een be oeit gebrttohjt aan het Viuontoond aitu Qieii Uiaal i loriöweg lenertuie daar iwg © en een kijkje te nemen hue e bettguflohe bevolking üiaar leeft en hoe er voor hen wordt ge orgHJI iijtieLö dut bezoek hebben éeheex en loevrouw Carré aan die Uireetie van het Vlucibtoord aangöbodtan d © bewomerfc van het kamp giratiis toegang te verloenen in de matiuiee die W oenbülagini dtdtetg zal worden gegevenn Dat van dit zeer welwillend uanr bod dlanikibaar gebruik ifl g eanaakt Mioett wel niet te worden gozegd t lnjd tufiöchen kaaöprodiucent en kaaalhaad laar De Bomd van Kaasprodiucenten zal Dondierdtófgimorgea a s m dö öocieteit Üriifa lïenoc gen in openbare vergad nnig bespraken de houding van die Neü Vereeniging van Kaafeihand olaren inzake die betaling der aO voor het binnenlanid Tot d eze vergadering i © h€t be afeuur dier Nedi Vereeniging vani Kaaahiandielaren uitgienoodügd om zijn inigenomen sitandipunt te verdJedügen De vergadering zal voor iedier vrij tue¥ ianiked i k zijn UiUbreidingBplan van Gouda Een getSeeltelljke herziening vamhet uitbi eidingBipLan diezer geomeente en eeniige bijkomende belangen van particulieren maakten gisteren het ondeirwerp van behand ing uit in de operabare veaigad ering van Gedelputeterde Staten van ZuidhHollandt De Haad dier gemeente Goudia besloot op 3 Maart jl tot gadieeltélijke herziening van het iütbreidiing0plan dSer gemeente en wel voor een verbindüngdweg van die Heereneltraat m t een njeuw aangelegde doch nog on betoauwdie ptraat Voor een verbreedimg tot 10 meter van den bastaanc den Bóflfchiweg en voor een oprit van den Boscthweg naar d n Hoog n Sdhiolacidlsiohen 1 Bedoeld raadetoesiluU werdl genomen m t 10 tegien 7 stearamon na een die oaaWie tuaabhen het raadl d Jong en burger die or togen wiu uïct hot oog ooik up later mogelijke iiadloi ü iierzieningl iu verband luet aui tere planiten waarover onderhandleliiiigtonimet provincie en Rijk gievoerd worAxm an den Hungemeeater die er uór waal regelt dit raad baalluit werden beswaren ingebracht bii Gedepijteerdie Staten in die eerslte plaats door A Knaan groenteniteler te Goud a dde zioh bdtlaagdie ovai partijhaat im den gemeeaUoraad en die beweerdie dlat de voorgeeteLde verbreeddng van den r isli hweg met noodig was wijl ei haast geea gtflbruiik van gietmiaakt witrd L en dlat er edhade door toegel rachit zou woviten aan hem en andi6i en door dlettniping va n een oot welke bij d weg getrokken zon wordlen maar die z i diende beftiouilen te wordlen omdat zij iiooddg zou zijn aid vaArf voor vervoer van goe deren voor df afkomötig van den Undh bmiw terwijii haj bovendien niogi grond zou nmeten iniialalen dat van zijn terlein afigenoraen zou wo rden Meer d an de voorgenomen verbreeding van den lioÉ cjhiweg die bovomdien ook nog Blecftit onderhouden wordt waaruit te meer zou bli keai van hoe woinignut hij is daar mek juist om het weinige gebrujk dat er van giemaakt wordt niet veel aan het ondorfioud deed wae z i noodSg het wegruimen van het z g öilanfehulstien in de igiemieente i Daaraan moeat mieni liever denken J want dbor het stankhuife je warei menelchen en dieren bedwelpwï geraakt Met Mit stankhuiialjö H weavi glelijk later de bungie iicci le ophelderde bedbeld een verbramlingBüyen op aanraden van de ö oni lïieldfefco mimiiisbie indertijdl gesticht tot vei branding van afgekeurd vee Vrfortti waren be varen ing raoht door J V van Woudembong en IG aiidieren allen te Goudia en door A E C plberti Hoden ijl weduwe van mrijjlT Hieiifiuff te Ut eichl die eneib eei venbreieding vanyden BoeleJjwSeg iiieW noodiR at htten en verklaafdlen de I bezwaren van den heef Kraaai A dfwiu eu upUjitajnein tegen veriönilppo ring van hun terreinen en aa nvoior k il ilat de jfcaboi wiftg in de iich MoordPcht Rottonllam waarin figen gieprojectejeird wenfen me It oeneemt len hel pLau tut bfib ju nog nieit ia va sita es leLd Oo k i It an de ddide vajis de vetlluwe liiw nogt ö ng fvoerd dbt bij on andWiii rtpin mipt de jN V Steaa ine ïtaai ifabriek welide imlhieitrie bevorderd i verd maar andere partion iere belangie i geöchaadi werden t e inf pe téur van drfj Volksigezojid hciii pvor dte bezwaren gelboordl verklaarde het uitbroidin É lan te steur n r n en voerd e o a aan dal de be iJtaaiKtle bedrijven enz zioh naar den veranderden toestand zullen mo cten wifzii n Hoe ook bv de genoenidie oprit tegen welker projecteering men n g al bchwaar had 74 u worden ge aakt flteeJIS zouden er belangfhobboriidfen dloor getroffen worden Maar die beizwaren waren zi niet overwegend Na de mwudeiinjite toelicbting der bezwaren in de openbare veigiarie ring van Ged Staten werden deze haWreJeii d oor den burgömeeöLer die daarbij mededeelde diat wat het z g Stankhfuiö den bedoelden verbrair dingfli iven betreEt riJïar aanleddi g van daarover ingekomen klachlen dte iiohooröteen verhoogd is andere verbcleringen zi n aangebracht en dttt daarna geen kJaohten meer vernomen zjjn en diat de ve branldingK oven é van erkend dieugdeli siy toeni Wat de traneacüën met 4le Kaanaenifabriek betreft we de burgemiÉ Citïter er o a op l at de bloei van die fabriek van groot belangi igi voor de gemeente en dleelde hij meiï e d t belanghebbenden voor den verkoop van gronden tot uitbreidünigi van gencenwle fabi iek hiui tijd hetoben iaten vüorlMJgiaan Voorts veidediigde de bnrgemieeöler nog de geprojecteerde uitlbreidiingi al in het giemeentebelang en deelde hi daarbij o a nog mede dat de besproken sloot niet geflchikt ê om bevaren te worden De ineipecteur van de volkeigezonfïhoid de heer Van Boven verklaarde mog ter nadere toeliciiting van zijn advies dlat het z i toe te juichen iö dat het g meenitebeHituur heft onidwhavige plan heeft vaaifgelBiteild om in verband met plaat hcibbende voribo uwing een goede richting voor wegenverblndting aan te geven en dat het ook allegizine verd edfigibaar is dlat het getmeentebeHtuur de uitbreiding eenigi8 zin vooruitioopt voor wat betreft de aaniwijizing van verkcereiwegeni De besliaisfing van Aed Staten volgt later NeiK Vereeniging v Kaashandelaren In het tweede gedeelte van het verFJtag van de 34e Algemeene Vergiad ring van de Ned vereenigingl vajn Kaashandelaren Zaterdttgi j l inoad blad ver henen ie een zetfout bli V ven ötaan dïe noodzakelijk verbetering behoeft Door het over het hoofd zien van twee letters 1 aan een zin een beteekenifl gegieiwn die juiiat tegemiTvergiésted dlsi aan die dooir ons be l loclii o n billijk ifl geworden billijk Ter vorduiihtlijKing voimobieu wij ilat na de toeliohting van het voorHtel RoUejdam door len voorzitter er op itr gewezen ditkt op lÜe wi zeeen p l zr u worden gevormd dat zou kunnen dJwien voor eveutueele nieuwe bezwarende hepaliiigeu Dit nu lolute de voorzitter O n b il 1 ij k Up de Algen Verg van de Coop Miiiiaenöt Credietbank gehouden 15 i iei IR de Itóiunie werden de heefen A i van Vreuininigen Joh Mnldwr on Mr h M B korténoever reep tot badtuuiiölid plaabffverv bestuur lid eit lid van deo Kaad van Toezicht herbenoemd Het venaHag en de balans met winst en venlieörekeiBing werden deor de vergaderiing goedgekeurd eu li dividend bepaald Openbare Vergadering lled onavoiwl halfnegeii spreekt de hter A Dijikgraaf voor de afd CiOLidta vaji de S D A P endenGoudtscJicn lieötuiurderi bondi in de zaal l urlH tu in der Sociëteit Uns Genoegen over de atstie tegen de huia eigenaars oveiGoudsche w niugtoefatandeu en over Duie LevCneiiniddelen Üp telegra i ic ver oek van den intzoenisiiominmudlaut te VGravenhage iti alhier aangehouden een veldantiiJeniril die zijp garnizoen had verlalipn De nïilitair is dtjor depositie jjer betfchikking gesteld van den mülitMren commandant hier ter stede l UifKooijons va n Cireus kaarten an poliliöwöj e wordt er de aandu pt jp gevestigd d t met het eiruirf i arré peryonen inooroizen die kaïiu ii opkoopsen en deze nabij de katiHia aan het publiek verkoopen tetgem erho gideu prijS Het is niet in hoc Beianig van het publiek zi ii bij lio e jopkoopert van plaatsikaurlen te voorjieiii men vervoj ie z ieh daarvuor aan de kasöa N ari Zantuéheuvel llefetJiiforgien zijn een aantal Coud aclie kinderen onder gelalde v an éi U llnveis mej DiesltelhojrM en me de Brnijne vanwege de oudlwche verRpiiigiins Kir gezöniUheidelkolonien voor eeüiige wekerf iilUr Oiidenboeeh vertrokken teneinde hét koloniohuis Zonneheuvel fe betrek feen onï dto kleinen in de gezonde mweviVig dwar nieuwe ipvenslLraeht tte doen kingen Capelle a IJsel Wijlen de heer T P van Capellen oud kerkvoogd der Herv gemeente te Capelle aan den IJsel heeft naar het Nieuws van den Dag meldt vermaakt aan de kerkvoogdij aldaar f 2U00 ann do Diaconie f lOOÓ voor het bouwen van een woning voor den hulpprediker in de buurtschap Keeten f 1000 en aan het Groene Kruis f 500 SI OIEST Voetbal 1 c btvJiisWingiswedötrijd Olyniliiia L V V 1 thans dooj het bondeibci itniuopnieuw vastgesteld en welop Zondag 21 Mei a s wedieromi opht t borrein van U V V ta UtreOht indlien dut baeohikbaar ie Het protivJt van 1 V V tegen dezen wed öknjrtl al eerst laarna worden behandeld van de beöliaBing daarop al het alhaugen of de wodötiijduit t ag giiuanülhaafd blijft De halve eindötri voor de beikerconJpelilie Qiiiok U V V wordtvoor Zondag a fl door het Bondfilbetïtuur te Oo uda va tg öteld en zalZondag op het Sportteffrein geöpeeld WO i ïen AlAKKTBKItUJHIEN CoÖp Tuinlersvereenlging Oouda en Omstreken te Oouda Veiling van 15 Mei op H ontman algir acht Chalptten p pd W 11 ot i oulen p pd 60 65 et Komlkom miorai groene p st 6 9 et Bloemkool Ie soort p at 13 16 et id 2e p at OK H t i Wortelen p 100 bos f8 50 f 11 50 Poötetedn p mandje 18 26 et ld p mand 62J4 90 ot id p 100 pd f 5 0 f 7 25 Prei p 10 boé 18 37 et Rabarber p bos 1 9J et liadBjw p 100 boa f 1 05 f2 id p niflnd 27 16 et ï ropflla p 100 f 1 80 f 4 90 Spinazie p mandije 13 19 et id p mana 34 95 et itf p 100 pd f5 25 f5 75 Zuring p aiandjii 7 12 et id p mand tJ3 JH et Selderij p 10 boa 8 18 et l ulenwlio p 10 boö U 20 et Kipeleim p 100 fö 7ö fÖ dO RotterdianiBDhe Veemarkt 16 Mei Aanvoer 69 paarden 1 veulen 2 ezeli 2111 magere runderen 869 Trij volte koeien Ie kw f 1 35 2p kw f 1 15 3e kw f 1 handel nMi tif rtilsen Ie f 1 30 2e f 1 10 3e f0 95 handel matig stieren lef 0 98 2e f 0 92 3e f 0 88 handel matig kallveren Ie f 1 35 2e fJ 15 3e f 0 95 pri eu teru aglaand melkkoeien f225 f120 kalfkoeien f240 f 4 5 eiUerrn f 130 f 280 pinken f 95 f 180 vftftrzeib f 135 f 315 werkpa rden f 14Ö f 275 sdaf htpaarden f 100 f 180 hitten f95 El 90 nuehterokalveren f 10 f 16 fokkalveren f 1 5f20 biggen f 11 f20 Kaasmarkt BODF GRAVKN i6 Met Aangevoerd 385 partijen 18808 stuks wegende plm 112848 K G Goudsche kaas ie s f 6 f64 50 ld zwaardere f 62 164 50 id 2e s fó i f id met Rijksmcrk 1 62 ƒ 65 50 met con ditie Alles per e o K G Handel stug Laatsti Berichten Aan het Westelijk Front PARIJS 16 Mei Havaa Op den 16fn Mei zijn de operaties voor Verduft in heviglieid afgenomen Behalve het gewone bombardement op onze eerato en tweede linie moeten wü een succesvolle verrasBtende aanval melden weike door ons ondernomen werd en waardoor wij in staat gesteld werden eenige honderden metera loOpgiaafte heroveren op de hoogte van de Maas waarbij wij gevangenen maakten De vijand concontroert zich op het goheele Westelijke front op dezelfde wijze zooals hij reeds zoo langen tijd aan de Maas had gedaan doch zijn aanvallen in Picnrdië en Champagne hebben even weinig resultaat als die voor Verdam Het afbreken van de actie bewijst duidelijk hoezeer de be volvoering van den vijand terneergeslagen ia door den onwrikbaren tepen stand van onze troepen doch de Daitachers hebben zich zoowel materieel als moreel voor Verdun ingespannen dan dat zij njet naar alle waaischijnlijkheid in hun pogingen zullen blijven volharden LONDEN 16 Mei Officieel Gisteravond en in do afgeloopen nacht groote activiteit tosscben Loos Be thuneen het kanaal van Bassée Een klein stuk loopgraaf oostelijk van Betbune werd hevig beschoten door den vijand die erin slaagde daar binnen te diingen doch er na weinige minuten weder werd uitgeworpen De Engelschen beschoten krachtig de vijandelijke stellingen ten noorden van Hohenzolern Ten zuiden van het kanaal lieten de Engelschen 25 yards voor hun front een mijn springen waarvan zij den trechterrand na een korte beschieting beschieting bezetten Daarbij word een Duitscher gevangen gemaakt on verscheidene gedood Ten n w van HuUueh haddon wederzijdsche mijnacties plaats zonder infanteriogovechten Engelschen beschoten met succes stellingen van den vijand tegenover Fauquisai t en brachten bij St Eloi vijandelijke loopgraafmortieren tot zwijgen PETROGRAD IG Mei De Fiansche Ministers Viviani en Thomas hebben een bezoek gebracht aan Moskou De burgemeester van Moskou hield een redevoering die door Viviani met warmte werd beantwoord Vervolgens zotte Thomas uiteen wat Frankrijk voor de nationale verdediging had gedaan De cijfers die hij daarbij noemde lokte langdurige toejaichingeq uit van de aanwezigen bestaande uit de Gemeenteraad Commissies van den Bond van Steden en organisatieB uit de industrie De Bloemisterij Het I oo Men ineldt one uit den llaagi Höt door veröichUlende bladen overgerw men bericht van den correepondent van het N v d D vermwidend © dat n M de Koningin besloten hee t tot opheffing van de bloeanisteirij van het Paledö Het Loo is naar van bevoogde zijde wordt medegodeiedd van iiUen grond ontbloot Voorzitter V D Kamerfractie Naar met zekerheid kan worden ge meld is gisterenavond het Tweede Kamerlid Mr Marchant gekozen tot voorzitter van de V D Kamerfractie I ter vervaaging van gltm Dr D Boa KEHKNTEUWi Kveiiflilri vorige jaren zal etr door de vrijzinmgLgüdödiieiietigen ook dit jaar weer een samienkomflt op Duin A it te a jravenhage worden gehouden en wed op Hemelvaartrtllag De Itui Wag begint dit jaar o m 11 uur Ongeveer half ééai zal er een panze w o rden gieih ouden t er w ijl o ngieveer half vier get indSgd zal worden P Kater zal het openingswoord uitaiprekeni terwijl als sprekerö znllen optredien Dr W J Lente rami pr J Aa it Ie Ledden De A Sehad Villi WVo lrumi Lüthetr ih predSjkant f e Den Haag en Ds F J van San ten Herv predikant te Hekelini en iifit d ag beflituur van het Ceiiiraal jömdté voor 0 en uoht8iamienifonBeten bosraat voor dit jaar uit Dd J H t Kater voorzitter Sljeiiiecht A van Veen secretariö SeheSenaugen en Da F J van Santen peuningm a iiler Heke ingen Postkantoor Gouda Lijst van de in de Ie helft der maand Me verzonden onbestelbare brieven en briefkaarten waarvan de afzenders onbekend zijn Namen der Plaitaen via gMidresBeerden beatemming Binnenland Brieven A Bvooaat en l rooureur Ameterdam Heiden T van der Sehijndlel Jong F de Haag Kortenoever Mr A dami Muijen Mej H v Boach Rietveld B Kotterdaan KfKitiWou L Anieiterdaimf Veen Mil H van Vochten Briefkaarten Hcxk Mil J Goudia GroeiKevald mej J Rotterdam HoogtMidoorn m M jRotlerdani 1 luiiHlnmn Arie TurmerenKK JafiiRen inej G Utreoht Moeiienje Müover AinslLei damJi Soheepmakor Wed Amötoidam Si ih Mr M Baarn 3 zonder adre Buitenland Brieven EviTender Hopital Mi ambooT Stiller C M V Londton Briefkaarten Ami ré Erw Zw BenUigardifl Geiurterbloeim Nüiterlandöeiie Hervormde Kerk Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Metei lologisc Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 741 1 te VtiBsingen Laagste barometerstand 743 7 te Stokholm Verwachting tot den volgenden da Zwakke tot matige Zuidelijke tot Zuid westelijke wind gedeelteiijk bewolkt weinig of geen regen mogolijk nachtvorst iets warmer overdag UbU iiau Kli lAi lJ ÜOUUA t bl UKhN 12 Mai Joharma 1 A VerHidhüüi on 11 GlaöbeeiR l i dt i ard Carel Leo Joseph Maria z V 11 l 11 C Timmleu raaiu en M 1 5 L I Dorbuoh Kiiöabetih oi V e J van Vliet en C Ui bertSüii 14 Hendiriku z v B die Groott II A van Hertum OVLKLIüDliN l ielor H Voihait 11 miHil U Joannes B Jöorïsen 4Ï i Jt llannes J Verbeek 13 j Joruoiit van liani ir nm4 leaac fe ala SI J 15 Jannjgje feot weil V J Zoat 87 j Van 28 April tot on met 11 Mei VVAilüINXVEEN tl üKl N lleariotta ChriflUna tl V iV lloo rdlijk en J van WeeKSi Arina é v A van dier Hoeven eii B Verwaal CornoÜB Leenliert ü V J buurniau en J Blonk liaiJUaau i loriai z v J Laugcfn llam 011 M U Uut8 Noa tjo Wllhelminn d v G die Ruiter en A Uudu Thoanaa z v J Korilovar en J Boogaard Elizabeth dJ v A Zwijgers en A lïe Bruin CMJBHTBOUWD J de Zwatt en I van Eeden Peteraman H van l ooiiwen en J de Vos J A ite Jong en C A Mooiia lE lKOUWD K Jong en M H Vanneer T KerkvUet en M J Botihorat J Kooij en A Trelferd C dB Vlieg en A J Bonofaaa J v Erk en A Verbre V J i LEDEN Jofaann e Adrianuö Stravor 9 nmd STOLWIJK N1J J TR0UWD H Oudönai te liörkenwoud en T M SGheer BETROUWD A van d r Pol te BarendTocJU en T E Burgar J C I oiir te Waddlnxveen en K Hulij iniD JVl Ri LDEN G de Bmijn 83 J ohtgieo van J de Jong C vaniJa n 79 j wadi vam Q Stoppelen burg j